Kỹ thuật chuyển ảnh màu sang đen trắng

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
229
lượt xem
70
download

Kỹ thuật chuyển ảnh màu sang đen trắng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu như bạn vẫn hay nghe nói về ảnh đen trắng với một chút gì đó "huyền bí" và rất "nghệ thuật", một lĩnh vực dường như chỉ dành riêng cho giới "nhiếp ảnh PRO" thì bây giờ với kỹ thuật số bạn hoàn toàn có thể thoải mái chụp bằng ảnh mầu rồi sau đó chuyển chúng sang ảnh đen trắng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật chuyển ảnh màu sang đen trắng

  1. K thu t chuy n nh màu sang en tr ng K nguyên c a k thu t s ã m ra cho chúng ta nh ng chân tr i m i và nh ng kh năng dư ng như vô t n trong m i lĩnh v c mà nhi p nh ch là m t ph n nh . N u như b n v n hay nghe nói v nh en tr ng v i m t chút gì ó "huy n bí" và r t "ngh thu t", m t lĩnh v c dư ng như ch dành riêng cho gi i "nhi p nh PRO" thì bây gi v i k thu t s b n hoàn toàn có th tho i mái ch p b ng nh m u r i sau ó chuy n chúng sang nh en tr ng. Nghe có v k thu t nh ? Nhưng i u này lo i hoàn toàn không h ph c t p. Chúng mình cùng tìm hi u nhé. có m t b c nh en tr ng b n có nhi u s l a ch n: 1. Ch p nh b ng phim en tr ng B&W hay dùng ch ch p nh B&W c a máy nh s . 2. ngh Labo in nh cho b n (t phim âm b n, dương b n m u hay nh k thu t s m u) thành nh en tr ng. 3. S d ng m t ph n m m chuyên d ng chuy n nh m u sang thành nh en tr ng (trong gi i h n bài vi t này NTL s dùng Photoshop CS, PS CS, như m t ph n m m tiêu chu n) Chính gi i pháp th 3 này là i u mà chúng ta cùng quan tâm. i u u tiên là b n c n có ph n m m PS CS (mua t i c a hàng H ng H i, ph T Quang B u, khu Bách Khoa, HN) và căn ch nh m u cho màn ch nh chu n b ng "Adobe Gamma" mà NTL ã nói n cũng trong chuyên m c này( Adobe Gamma Recommended Settings). Vi c làm này có ý nghĩa c bi t quan tr ng vì nó giúp b n nhìn th y chính xác m u s c trên màn hình máy tính, g n v i m u s c trên
  2. màn hình Labo nh t, và s không làm b n ng ngàng khi th y ch t lư ng in nh Labo không gi ng như b n v n nhìn th y... nhà! Có r t nhi u phương pháp chuy n t nh m u sang nh en tr ng B&W v i PS CS. NTL có th tóm t t quá trình này thành 2 bư c: 1. Chuy n t nh m u sang nh B&W b ng PS CS hay b ng m t "plug-in" chuyên d ng cho PS CS... 2. Hi u ch nh l i nh B&W v i các tính năng s a nh c a PS CS. Trong bài vi t này NTL xin ư c i sâu vào ph n th nh t. Các phương pháp "convert" - chuy n nh m u sang nh en tr ng cho nh ng k t qu khác nhau mà không ph i ai cũng d dàng nh n th y. M i phương pháp có m t xu t phát i m khác nhau và cho m t kh n ng hi u ch nh nh B&W sau này cũng khác nhau. V y thì v n n m âu? N u như b n v n hay dùng phương pháp ơn gi n nh t c a PS CS là "Grayscale" chuy n nh m u RVB (hay CMYK) sang B&W thì ch c ch n không ít l n b n ã t h i r ng t i sao k t qu hình nh l i "ph ng" (thi u chi u sâu) n như v y? Câu tr l i n m ngay trong tính ch t c a m u s c. Ch c b n cũng ã bi t r ng m i m t m u s c th hi n s khác nhau qua "Hue" (hay Color), "Saturation" bão hoà m u và "Density" hay "lightness/darkness" - sáng/t i. Khi m i m t y u t này thay i hay s thay i c a nó k t h p v i nh ng y u t khác, s t o ra nh ng khác bi t c a hình nh. i u này lý gi i t i sao sau khi chuy n sang nh B&W b ng ch c năng "Grayscale" thì b n b m t i nhi u tông màu có chuy n g n gi ng nhau. Gi i thích: n u hai m u ch khác bi t nhau v màu s c còn có bão hoà m u và "density" như nhau thì chúng s gi ng h t nhau trong B&W; n u hai m u khác bi t nhau b ng "saturation" và gi ng nhau "hue" và "density" thì trong B&W chúng cũng s b l n v i nhau. Như th tính ch t duy nh t c a m u s c còn có th phân bi t ư c sau khi ã hoán i sang B&W là
  3. "density". Nhưng ch có các c p "degree of density" khác nhau là có th phân bi t ư c sau khi hoán i mà thôi. nh m u ch p b ng dSLR Nikon D70 + 18-70DX, chuy n sang B&W b ng PS CS ch c năng "Channel Mixer". Trư c khi bư c vào so sánh các phương pháp c th thì NTL mu n th ng nh t v i b n r ng không có m t phương pháp chuy n i m u sang B&W nào ư c coi là t t nh t cho t ng hình nh. Chính b n s là ngư i ph i tìm tòi, th nghi m và có ư c m t gi i pháp thích h p nh t cho m c ích th hi n c a mình trong t m nh. Và dư i ây là các phương pháp chuy n căn b n. nh m u ch p b ng dSLR Nikon D70 + zoom 18-70DX.
  4. Phương pháp #1: Mode Conversion to Grayscale (Image/Mode/Grayscale) Phương pháp này có cách làm ơn gi n, cho m t k t qu không t i quá, v i nh ng ngư i m i làm quen v i PS CS nhưng nó nhanh chóng làm th t v ng nh ng ai quen thu c v i PS CS. Sau khi chuy n i b n s có r t ít kh năng làm vi c ti p v i nh B&W. Phương pháp #2: Desaturation (Image/Adjustments/Desaturate) ho c (Image/Adjustments/Hue/Saturation) và t giá tr "Saturation = -100. Phương pháp này ti n d ng nhưng PS CS có xu hư ng chuy n t t c các tông màu xu ng "Midtone" - c p trung bình và cũng không có kh năng hi u ch nh sau khi chuy n B&W. Phương pháp #3: dùng Gradient Map
  5. (Layer/New Adjustment Layer/Gradient Map) r i ch n "Gray" (Image/Adjustments/Gradient Map) r i ch n "Gradient used for Grayscale Mapping" Phương pháp này cho k t qu t t hơn h n hai phương pháp v a nói n trên vì nó gi nguyên các tông m u (có th hi u ch nh ti p sau này) mà chuy n sang B&W b ng cách áp d ng các "layers" như "Hue" và "Saturation". Phương pháp #4: dùng Red, Green ho c Blue Channel Trong "Channels palette" phía bên ph i màn hình, b n có th b m vào t ng kênh m u R, G, B (gi s như ta ang làm vi c v i nh RGB) b t hay t t chúng i và s có nh B&W. M i m t kênh m u cho m t tông màu xám "grayscale" khác nhau. B n có th l a ch n kênh m u này b ng cách “copy” r i “paste” nó vào trong m t “file” m i r i áp d ng “Split Channels” gi l i m t kênh m u duy nh t. Kinh nghi m cho th y ph n l n các nh có k t qu p kênh m u "Red" và "Green". Kênh màu "Blue" thư ng b nhi u "noise" hơn hay "c ng" hơn. Bên c nh ó thì kênh màu cho hi u qu gi ng như ta ta ch p phim B&W v i kính l c m u - m t phương pháp ư c ưa chu ng khi mu n t o hi u qu m nh trong nh B&W. Phương pháp #5: dùng Lightness Channel trong Lab Mode (Image/Mode/Lab Color) r i sau ó trong "Channels palette" phía bên ph i màn hình b n ch b t duy nh t kênh "Lightness" ho c làm "copy" và paste" nó vào trong m t "file" m i r i th c hi n “Split Channel”. Phương pháp nay cho phép b n s d ng các giá tr "density" có giá tr duy nh t cho hình nh hi n t i. Phương pháp #6: Channel Mixer (Image/Adjustments/Channel mixer) sau ó b n ch n "Monochrome"
  6. ây là phương pháp hi u qu nh t, nó cho b n m t hình nh "trung th c" nh t so v i nh m u g c ng th i nó cũng cho ta kh năng vi ch nh t ng kênh m u R, G, B. Nguyên t c căn b n: cho dù b n mu n hi u ch nh t ng kênh m u R, G, B như th nào i chăng n a thì t ng c a c 3 ch s này ph i b ng 100%. Kinh nghi m th c t cho th y b n có th dùng các ch s như: Red=68, Green=24, Blue=8... có th t ư c hình nh B&W úng như b n th y trên màn hình thì trư c khi ti n hành "convert" nh m u b n c n khai báo "Profile" cho nh: (Image/Mode/Assign Profile) và ch n “Don’t Color Manage This Document" Chuy n sang nh B&W b ng PS CS ti p theo bài vi t trên ây, NTL xin ư c gi i thi u thêm m t phương pháp chuy n t nh m u sang nh en tr ng v i PS CS do t p chí RP #156 gi i thi u. Theo RP thì ây là m t trong nh ng phương pháp t i ưu (PS CS là vô h n) có th hi u ch nh các tông m u xám m t cách tinh t nh t t nh m u. ng th i nó cũng ơn gi n và có th dùng script thao tác theo ý mu n. Bư c 1: T o layer “Hue/Saturation” 1 Layer/New Adjustment Layer/Hue-Saturation Trong Layer 1 này b n hi u ch nh "Hue" theo ý mu n, các thông s ch là t m th i vì ta có th hi u ch nh thêm sau này. Bư c 2: T o layer “Hue/Saturation” 2 Layer/New Adjustment Layer/Hue-Saturation
  7. Ta t o thêm m t Layer “Hue/Saturation” th 2 và trong layer này b n g t con ch c a “Saturation” v t n cùng bên trái v v trí 0, nh s chuy n sang các tông m u xám nhưng nó v n luôn là RGB. Bư c 3: Ta có 2 layer hi n th i nhưng ch có hi u qu c a layer trên cùng là th y ư c, mu n cho c 2 layer cùng có hi u l c b n hãy ch n trong h p “ad hoc” phía dư i b ng Layer và ch n “Color”. Bư c 4: B ng cách b m kép vào bi u tư ng c a Layer 1 b n có th hi u ch nh l i các thông s “Hue” theo ý mu n b ng cách nhìn tr c ti p hi u qu trên màn hình. Ưu i m c a cách hi u ch nh này là b n có th t ư c các tong xám theo ý mu n mà không h làm thay i ánh sáng chung c a nh. Bư c 5: Hi u ch nh hình nh. Thư ng là ch nh “Contrast” và “Levels”. có m u en th t s sâu b n có th g t con ch bên trái c a thang « Levels » sang phía bên ph i kho ng +2 ch ng h n. Bư c 6 : Làm « ph ng » hình nh b ng « Option » trong b ng Layer, ch n “Flatten Image”. Dĩ nhiên là trư c thao tác này b n có th hi u ch nh thêm hình nh t i các vùng nh riêng bi t có ư c hi u qu th t s theo ý mu n.
  8. Chúc các b n thành công!
Đồng bộ tài khoản