Kỹ thuật Đính khuy hai lỗ (tiết 3)

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
75
lượt xem
3
download

Kỹ thuật Đính khuy hai lỗ (tiết 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. MỤC TIÊU : - Biết cách đính khuy hai lỗ . - Đính được khuy hai lỗ đúng quy trình , kĩ thuật . - Giáo dục tính cẩn thận . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu đính khuy hai lỗ . - Một số sản phẩm may mặc được đính khuy hai lỗ . - Vật liệu và dụng cụ cần thiết .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật Đính khuy hai lỗ (tiết 3)

  1. Kó thuaät ÑÍNH KHUY HAI LOÃ (tiết 3 ) I. MUÏC TIEÂU : - Bieát caùch ñính khuy hai loã . - Ñính ñöôïc khuy hai loã ñuùng quy trình , kó thuaät . - Giaùo duïc tính caån thaän . II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - Maãu ñính khuy hai loã . - Moät soá saûn phaåm may maëc ñöôïc ñính khuy hai loã . - Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát . III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 1. Khôûi ñoäng : (1’) Haùt . 2. Baøi cuõ : (3’) Ñính khuy hai loã (tt) . - Neâu laïi ghi nhôù baøi hoïc tröôùc .
  2. 3. Baøi môùi : (27’) Ñính khuy hai loã (tt) . a) Giôùi thieäu baøi : Neâu muïc ñích , yeâu caàu caàn ñaït cuûa tieát hoïc . b) Caùc hoaït ñoäng : 20’ Hoaït ñoäng 1 : HS thöïc Hoaït ñoäng lôùp , caù haønh . nhaân . MT : Giuùp HS ñính ñöôïc khuy hai loã . PP : Tröïc quan , thöïc haønh , giaûng giaûi . - Nhaéc laïi caùch ñính khuy hai loã . - Nhaän xeùt vaø nhaéc laïi moät soá ñieåm caàn löu yù khi ñính khuy hai loã .
  3. - Kieåm tra keát quaû thöïc haønh ôû tieát 1 vaø vieäc chuaån bò duïng cuï , vaät lieäu thöïc haønh cuûa HS . - Ñoïc yeâu caàu caàn ñaït - Neâu yeâu caàu vaø thôøi cuûa saûn phaåm ôû cuoái baøi gian thöïc haønh : Moãi em ñeå theo ñoù thöïc hieän cho ñính 2 khuy trong thôøi ñuùng . gian khoaûng 50 phuùt . - Thöïc haønh ñính khuy hai loã . - Quan saùt , uoán naén cho nhöõng HS thöïc hieän chöa ñuùng thao taùc kó thuaät hoaëc nhöõng em coøn luùng tuùng . 5’ Hoaït ñoäng 2 : Ñaùnh giaù Hoaït ñoäng lôùp .
  4. saûn phaåm . MT : Giuùp HS ñaùnh giaù ñöôïc saûn phaåm cuûa mình vaø cuûa baïn . PP : Giaûng giaûi , ñaøm - Döïa vaøo ñoù ñaùnh giaù thoaïi , tröïc quan . saûn phaåm . - Toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm . - Neâu caùc yeâu caàu cuûa saûn phaåm . - Cöû 2 , 3 em ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa baïn theo caùc yeâu caàu ñaõ neâu . - Ñaùnh giaù , nhaän xeùt keát quaû thöïc haønh cuûa HS theo 2 möùc : A vaø B ; nhöõng em xuaát saéc laø A+ .
  5. 4. Cuûng coá : (3’) - Neâu laïi ghi nhôù SGK . - Giaùo duïc HS tính caån thaän . 5. Daën doø : (1’) - Nhaän xeùt tieát hoïc .
Đồng bộ tài khoản