Kỹ thuật nâng chuyển, chương 3

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
191
lượt xem
92
download

Kỹ thuật nâng chuyển, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ cấu nâng được thiết kế dùng tời nâng và móc . - Tời nâng gồm có động cơ điện , hộp giảm tốc ,tang và cáp nâng . + Động cơ điện có hai loại động cơ điện một chiều và động cơ điện xoay chiều . Động cơ điện xoay chiều 3 pha được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp với công suất , tính bền cao,momen khởi động lớn ,dễ đảo chiều.Bên cạnh đó ta có động cơ điện một chiều : là loại động cơ điện có khả năng điều chỉnh tốc độ trong phạm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật nâng chuyển, chương 3

  1. Chương 3: CHOÏN PHÖÔNG AÙN - Cô caáu naâng ñöôïc thieát keá duøng tôøi naâng vaø moùc . - Tôøi naâng goàm coù ñoäng cô ñieän , hoäp giaûm toác ,tang vaø caùp naâng . + Ñoäng cô ñieän coù hai loaïi ñoäng cô ñieän moät chieàu vaø ñoäng cô ñieän xoay chieàu . Ñoäng cô ñieän xoay chieàu 3 pha ñöôïc öùng duïng roäng raõi trong coâng nghieäp vôùi coâng suaát , tính beàn cao,momen khôûi ñoäng lôùn ,deã ñaûo chieàu.Beân caïnh ñoù ta coù ñoäng cô ñieän moät chieàu : laø loaïi ñoäng cô ñieän coù khaû naêng ñieàu chænh toác ñoä trong phaïm vi roäng , khi laøm vieäc baûo ñaûm khôûi ñoäng eâm, haõm vaø ñaûo chieàu deã daøng ,giaù thaønh cao , khi laép ñaët caàn theâm boä chænh löu khaù phöùc taïp . Treân nhöõng öu khuyeát ñieåm cuûa hai loaïi ñoäng cô ñieän xoay chieàu vaø ñoäng cô ñieän moät chieàu ta thaáy ñöôïc ñoäng cô ñieän xoay chieàu tuy tính chaát thay ñoåi toác ñoä khoâng baèng ñoäng cô ñieän moät chieàu nhöng vôùiä tính thoâng duïng , beàn vaø kinh teá hôn thì nhöõng khuyeát ñieåm cuûa loaïi ñoäng cô naøy vaãn chaáp nhaän ñöôïc. Vaäy khi thieát keá caàu truïc hai daàm naøy ta duøng ñoäng cô ñieän xoay chieàu ba pha laø phuø hôïp. - Hoäp giaûm toác : Söû duïng boä truyeàn baùnh raêng truï ,boä truyeàn baùnh raêng boâi trôn baèng taùt daàu . - Tang ñöôïc cheá taïo baèng gang xaùm ,coù xeû raõnh .Caùp vaøo raõnh thì öùng suaát phaân boá ñeàu , traùnh ñöôïc öùng suaát taäp trung treân caùp ,giaûm ñöôïc giaù thaønh so theùp .
  2. - Caùp naâng :löïa choïn döïa treân heä soá an toaøn cho pheùp , vaø tuoåi thoï cuûa daây caùp . Do ñoù ta phaûi choïn caùp cho phuø hôïp vôùi taûi troïng naâng , chòu löïc caêng daây lôùn . - Coù hai loaïi caùp coù theå söû duïng :caùp beän xuoâi vaø caùp beän cheùo . + Caùp beän xuoâi :coù tính meàm ,deã uoán qua roøng roïc vaø tang ,khaû naêng choáng moøn toát (do tieáp xuùc giöõa caùc sôïi caùp laø tieáp xuùc ñöôøng coù nhöôïc ñieåm laø deã bò tôû khi caùp bò ñöùt vaø deã bò xoaén laïi khi moät ñaàu caùp ôû traïng thaùi töï do . + Caùp beän cheùo:coù tínhcöùng ,deã moøn khi laøm vieäc (do tieáp xuùc giöõa caùc sôïi caùp laø tieáp xuùc ñieåm) nhöng laïi khoù bò tôû vaø khoâng bò xoaén laïi khi moät ñaàu ôû traïng thaùi töï do. - Döïa treân tính chaát cuûa hai loaïi caùp vaø caáu taïo cuûa cô caáu naâng ta choïn loaïi caùp beän cheùo . - Nhöõng tính chaát cô baûn cuûa caùc loaïi theùp : + Caùc loaïi theùp laù ,taám daäp coù söùc chòu cao veà keùo neùn .Neân duøng cho caùc phaàn töû tieáp nhaän taûi troïng keùo, neùn . Ta söû duïng loaïi theùp naøy laøm caùc taám keâ . + Caùc loaïi theùp CT3 , thöôøng laø theùp hình coù ñoä beàn cô tính , tính coâng ngheä cao , tính beàn deûo do chòu va ñaäp vaø tính haøn cao. Neân duøng cho caùc phaàn töû tieáp nhaän öùng suaát uoán . Ta söû duïng loaïi theùp naøy laøm keát caáu daàm chòu löïc vaø laøm khung xe con .
  3. + Phanh söû duïng trong caàu truïc coù nhieàu loaïi nhö phanh maù , phanh ñóa , phanh ñai , phanh noùn , phanh aùp truïc , phanh ly taâm . Ñeå ñaûm baûo an toaøn vaø thích hôïp vôùi heä thoáng daãn ñoäng ñieän ñoäc laäp ta söû duïng loai phanh thöôøng ñoùng TÍNH TOAÙN CÔ CAÁU NAÂNG Soá lieäu ban ñaàu : Troïng taûi Q0 = 12.5 (taán) = 125000 (N). Troïng löôïng vaät mang: boû qua khi tính. Chieàu cao naâng:H = 8 (m) . Vaän toác naâng V = 12 (m/ phuùt) Cheá ñoä laøm vieäc: CÑ% = 25%. Sô ñoà cô caáu naâng : 1: Tang. 2: Khôùp raêng. 3: Hoäp giaûm toác. 4: Khôùp raêng. 5: Phanh 6: Ñoäng cô. Hình 1: Sô ñoà cô caáu naâng
  4. - Do tính chaát quan troïng, yeâu caàu cao vaø vò trí ñaëc bieät cuûa cô caáu naâng trong maùy truïc . Vì vaäy noù phaûi ñöôïc thieát keá ñaûm baûo ñoä tin caäy , ñoä an toaøn vaø oån ñònh cao , noù phaûi ñöôïc cheá taïo nghieâm chænh vôùi chaát löôïng cao. - Sô ñoà cô caáu naâng ñöôïc trình baøy treân hình 1: bao goàm tang (1) ñöôïc noái vôùi hoäp giaûm toác (3) qua khôùp raêng (2), hoäp giaûm toác noái vôùi ñoäng cô (6) qua khôùp noái raêng, moät nöûa khôùp duøng laøm baùnh phanh veà phía hoäp giaûm toác , phanh (5) laø loaïi phanh lo xo ñieän 2 maù aùp truïc . - Vôùi sô ñoà nhö treân seõ ñaûm baûo ñoä cöùng vöõng, tính beàn vaø giaûm thôøi gian baûo döôõng. Choïn loaïi daây - Daây thöôøng duøng trong maùy truïc coù 2 loaïi daây chính ñoù laø xích vaø caùp. - Xích coù öu ñieåm laø deà uoán, coù theå laøm vieäc vôùi tang vaø ñóa xích coù ñöôøng kính nhoû neân boä truyeàn coù keát caáu goïn nheï, ñôn giaûn. Tuy nhieân, noù chæ laøm vieäc vôùi vaän toác gôùi haïn khoâng quaù 1 m/s. Neáu vaän toác quaù vaän toác gôùi haïn thì caùc maét xích bò moøn nhanh laøm 2 taêng khaû naêng ñöùt xích .Vì vaäy xích töôøng ít döôïc söû duïng hôn caùp. - Daây caùp theùp laø loaïi daây ñöôïc duøng trong ngaønh maùy truïc nhieàu nhaát vì noù coù khaû naêng laøm vieäc vôùi vaän toác cao maø khoâng oàn, uoán ñöôïc theo moïi phöông, chòu ñöôïc taûi troïng khaùc nhau, troïng löôïng baûn thaân nhoû vaø ít ñöùt ñoät ngoät. Caùp coù nhieàu loaïi nhö: caùp beän ñôn, caùp beän keùp, caùp beän traùi, caùp beän phaûi, beän hoãn hôïp … Trong ñoù caùp beän keùp laø loaïi ñöôïc duøng chuû yeáu trong maùy truïc. Ta choïn loaïi caùp  k-p 6x19 loõi ñay theo tieâu chuaån TOCT 2688-80 laøm daây cho cô caáu naâng.Ñaây laø loaïi caùp
  5. beän keùp coù loõi ñay thaám daàu, caùc sôïi caùp tieáp xuùc ñöôøng, caùc sôïi caùp coù ñöôøng kính baèng nhau. Hình 2: Keát caáu cuûa caùp
Đồng bộ tài khoản