Kỹ thuật nâng chuyển, chương 2

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
261
lượt xem
106
download

Kỹ thuật nâng chuyển, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cầu trục là loại máy nâng được sử dụng chủ yếu để nâng và di chuyển các vật nặng , xếp dỡ hàng hoá … Trong công nghiệp nó được sử dụng ở các nhà xưởng lắp ráp chế tạo , trong các lò luyện kim . 2) Phân loại : - Cầu trục được phân làm hai loại chính : cầu trục một dầm và cầu trục hai dầm + Cầu trục một dầm bao gồm có kiểu treo và kiểu tựa + Cầu trục hai dầm cũng có hai kiểu : kiều tựa và kiểu treo 3) Cấu tạo chung...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật nâng chuyển, chương 2

  1. Chương 2: GIÔÙI THIEÄU VEÀ CAÀU TRUÏC 1) Khaùi nieäm : - Caàu truïc laø loaïi maùy naâng ñöôïc söû duïng chuû yeáu ñeå naâng vaø di chuyeån caùc vaät naëng , xeáp dôõ haøng hoaù … Trong coâng nghieäp noù ñöôïc söû duïng ôû caùc nhaø xöôûng laép raùp cheá taïo , trong caùc loø luyeän kim . 2) Phaân loaïi : - Caàu truïc ñöôïc phaân laøm hai loaïi chính : caàu truïc moät daàm vaø caàu truïc hai daàm + Caàu truïc moät daàm bao goàm coù kieåu treo vaø kieåu töïa
  2. + Caàu truïc hai daàm cuõng coù hai kieåu : kieàu töïa vaø kieåu treo
  3. 3) Caáu taïo chung cuûa caàu truïc - Caàu truïc coù nhieàu daïng khaùc nhau nhöng nhìn chung coù caùc boä phaän sau : - Ñoäng cô : Trong maùy truïc söû duïng 3 loaïi ñoäng cô nhö ñoäng cô ñoát trong , ñoäng cô khí neùn , ñoäng cô ñieän . Ñoäng cô ñoát trong thích hôïp vôùi nhöõng maùy di ñoäng nhieàu , hoaït ñoäng ñoäc laäp , khoâng theo quyõ ñaïo nhaát ñònh vaø xa nguoàn ñieän . Ñoäng cô khí neùn thöôøng ñöôïc söû duïng trong nhöõng maùy coá ñònh hay maùy coâng cuï nhö maùy ñoùng coïc , maùy khoan , maùy phun voâi … Ñoäng cô ñieän laø loaïi ñoäng cô ñöôïc söû duïng roäng raõi nhaát trong caàu truïc vì phuø hôïp vôùi tính chaát laøm vieäc cuûa caàu truïc ( coá ñònh , di chuyeån ngaén theo quyõ ñaïo nhaát ñònh ) vaø coù coâng suaát cao , goïn nheï , chòu taûi toát , thay ñoåi toác ñoä vaø chieàu quay nhanh , deã töï ñoäng hoaù … - Heä thoáng truyeàn ñoäng : Coù raát nhieàu kieåu truyeàn ñoäng nhö truyeàn ñoäng daàu eùp khí neùn , truyeàn ñoäng ñieän , truyeàn ñoäng hoãn hôp , truyeàn ñoäng cô khí . Tuy nhieân trong caàu truïc duøng phoå bieán laø truyeàn ñoäng cô khí vì deã cheá taïo , an toaøn . - Cô caáu coâng taùc - Cô caáu quay - Cô caáu di chuyeån : Thöôøng söû duïng di chuyeån baèng baùnh xe vaø ray - Heä thoáng ñieàu khieån : Söû duïng ñeå taét môû hoaït ñoäng cuûa caùc cô caáu . - Khung beä - Caùc thieát bò phuï
  4. - Ñeå deã daøng trong thieát keá ngöôøi ta chia caàu truïc ra laøm ba cô caáu chính : cô caáu naâng vaät , cô caáu di chuyeån xe con , cô caáu di chuyeån caàu . I, YEÂU CAÀU ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT VAØ CHOÏN PHÖÔNG AÙN A. NHIEÄM VUÏ VAØ YEÂU CAÀU THIEÁT KEÁ 1) Nhieäm vuï : - Thieát keá caàu truïc hai daàm kieåu hoäp . 2) Yeâu caàu : - Kích thöôùc nhoû goïn phuø hôïp vôùi khoâng gian laøm vieäc chaät heïp trong xöoûng cô khí. - Ñaûm baûo tính beàn ,an toaøn kinh teá ,deã daøng vaän haønh ,baûo trì
  5. - Taêng naêng suaát giaûm nheï söùc lao ñoäng cuûa coâng nhaân trong vieäc vaän chuyeån phoâi. - Ñaêc tính kyõ thuaät + Taûi troïng naâng: Q=12.5 (taán) . + Cheá ñoä laøm vieäc trung bình : CÑ = 25% . + Chieàu cao naâng H = 8 (m) . + Vaän toác naâng  vn  12 m phùt . + Vaän toác di chuyeån xe laên  vxe  30 m phùt . + Taàm roäng L = 20 (m). + Vaän toác di chuyeânyû caàu Vc = 100 (m/phuùt )
Đồng bộ tài khoản