Kỹ thuật nuôi lợn nái Móng Cái

Chia sẻ: Bắc Kiều Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
422
lượt xem
88
download

Kỹ thuật nuôi lợn nái Móng Cái

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỹ thuật nuôi lợn nái Móng Cái.Lợn Móng Cái có nguồn gốc từ huyện Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Sau đó được nhân rộng ra một số tỉnh miền Bắc Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật nuôi lợn nái Móng Cái

  1. Kü thuËt nu«i lîn n¸i mãng c¸i I. Giíi thiÖu con gièng Lîn Mãng C¸i cã nguån gèc tõ huyÖn Mãng C¸i, tØnh Qu¶ng Ninh. Sau ®ã ®−îc nh©n réng ra mét sè tØnh miÒn B¾c ViÖt Nam. Lîn chÞu ®−îc kham khæ, phï hîp víi nhiÒu ®Þa ph−¬ng, m¾n ®Î, nu«i con khÐo. HiÖn nay lîn Mãng C¸i ®−îc nu«i lµm n¸i nÒn phôc vô cho ch−¬ng tr×nh n¹c ho¸ ®µn lîn cña n«ng d©n ®¹t hiÖu qu¶ cao. II. G©y n¸i 1. Chän gièng ! Chän lîn con Mãng C¸i g©y n¸i tõ nh÷ng æ lîn cña n¸i Mãng C¸i cao s¶n. ! B¶n th©n con lîn ph¶i cã ngo¹i h×nh thÓ hiÖn ®Æc ®iÓm ®iÓn h×nh gièng Mãng C¸i (®Çu ®en, säc tr¾ng ë tr¸n vµ ®u«i, cã vÖt loang ®en h×nh yªn ngùa ë th©n) ! Chän con d¸ng nhanh nhÑn, l−ng Ýt vâng, tÝnh hiÒn lµnh, phµm ¨n, l«ng da bãng m−ît, ®i l¹i b×nh th−êng, cã 12 vó trë lªn, nóm vó lé râ, c¸ch ®Òu, th¼ng hµng, bé phËn sinh dôc ph¸t triÓn b×nh th−êng, kh«ng cã khuyÕt tËt. 2. Nu«i d−ìng n¸i hËu bÞ ! Phèi hîp khÈu phÇn ¨n cho lîn n¸i hËu bÞ theo c«ng thøc (ghi ë môc VII). ! Lîn d−íi 50 kg cho ¨n theo nhu cÇu. ! Trªn 50 kg: cho ¨n h¹n chÕ ë møc 1,6 - 1,8 kg thøc ¨n hçn hîp/con/ngµy ! Bæ sung b· bia, b· r−îu vµo khÈu phÇn ¨n hµng ngµy cña lîn (30- 40% nÕu cã) ! §¶m b¶o ®ñ n−íc uèng cho lîn hµng ngµy (nhÊt lµ vµo mïa nãng). ! VÖ sinh, tiªm phßng vµ tÈy giun ®Çy ®ñ. ! Cho lîn ¨n rau xanh th−êng xuyªn. III. Phèi gièng ! - Lîn 7-8 th¸ng tuæi ®¹t khèi l−îng 50-60kg, ®éng dôc cã thÓ cho phèi gièng nh−ng nªn phèi gièng ë lÇn ®éng dôc thø 2. ! Lîn n¸i ®éng dôc tr¶i qua 3 giai ®o¹n: - Giai ®o¹n tr−íc chÞu ®ùc: Lîn biÕng ¨n, kªu la, ph¸ chuång, ©m hé b¾t ®Çu s−ng ®á. Lîn ch−a chÞu ®ùc, bá ch¹y khi cã ng−êi ®Õn gÇn, kh«ng cho lîn kh¸c nh¶y lªn l−ng. - Giai ®o¹n chÞu ®ùc: Lîn bá ¨n, ®i l¹i bån chån, cã biÓu hiÖn t×m ®ùc, ©m hé nh¨n l¹i chuyÓn mµu tÝm, cã dÞch nhên tiÕt ra. Lîn ®øng im (mª ×) khi ng−êi ®Õn gÇn hoÆc chÞu ®Ó lîn kh¸c nh¶y lªn l−ng. - Giai ®o¹n sau chÞu ®ùc: Lîn b¾t ®Çu ¨n trë l¹i, thÇn kinh ë tr¹ng th¸i yªn tÜnh, ©m hé hÕt s−ng trë l¹i b×nh th−êng. Lîn kh«ng cho ng−êi ®Õn gÇn, kh«ng cßn chÞu ®ùc. ! Thêi gian ®éng dôc kÐo dµi 3-4 ngµy (víi lîn so, thêi gian nµy dµi h¬n). ! Thêi ®iÓm phèi gièng thÝch hîp: giai ®o¹n lîn chÞu ®ùc, th«ng th−êng ë n¸i t¬ lµ buæi s¸ng hoÆc chiÒu ngµy thø 3 tÝnh tõ lóc b¾t ®Çu ®éng dôc. ! Víi n¸i r¹, nªn cho phèi gièng vµo cuèi ngµy thø 2 hoÆc ®Çu ngµy thø 3 (tÝnh tõ lóc b¾t ®Çu ®éng dôc). ! Nªn cho phèi gièng 2 lÇn (s¸ng sím vµ chiÒu m¸t) ®èi víi thô tinh nh©n t¹o, 1 lÇn víi phèi trùc tiÕp. Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 9/2001 1
  2. IV. Nu«i lîn n¸i cã chöa ! Lîn n¸i sau khi phèi gièng 18-22 ngµy mµ kh«ng ®éng dôc trë l¹i coi nh− ®· cã chöa. ! Thêi gian chöa trung b×nh cña lîn n¸i lµ 114 ngµy (3 th¸ng 3 tuÇn 3 ngµy). 1. Thøc ¨n ! 90 ngµy chöa ®Çu tiªn (3 th¸ng ®Çu) cho ¨n 2,5 kg thøc ¨n hçn hîp/con/ngµy. ! Tõ ngµy chöa thø 91 ®Õn 111 ngµy: cho ¨n 3 ± 0,5 kg/con/ngµy tuú n¸i bÐo hay gÇy yÕu. Cho ¨n thøc ¨n giµu ®¹m, dÔ tiªu. ! Tõ ngµy chöa thø 112 trë ®i: gi¶m dÇn l−îng thøc ¨n (2,5kg → 2kg → 1kg) ®Ó lîn dÔ ®Î vµ phßng viªm vó. 2. Ch¨m sãc vµ phßng bÖnh ! Tr−íc khi ®Î 1 th¸ng hoÆc 15 ngµy tiªm vaccin E.coli 55ml/n¸i hoÆc uèng Emytal ®Ó ®Ò phßng bÖnh ph©n tr¾ng lîn con. ! Mïa hÌ nªn t¾m cho lîn n¸i 1-2 lÇn/ngµy (s¸ng sím hoÆc chiÒu m¸t) ®Ó chèng nãng cho. Chó ý: kh«ng nªn t¾m ®ét ngét. ! Th−êng xuyªn cã n−íc uèng s¹ch m¸t. V. Ch¨m sãc lîn n¸i tr−íc vµ sau khi ®Î 1. VÖ sinh phßng bÖnh ! Tr−íc khi ®Î 14 ngµy: trÞ ghÎ lÇn thø nhÊt (nÕu cã) ! 7 ngµy tr−íc khi ®Î : trÞ ghÎ lÇn thø 2 (nÕu cã) ! Ngµy ®Î cho ¨n 0,5 kg/ngµy. ! Tr−íc khi ®Î 5 ngµy nªn tiªu ®éc vµ vÖ sinh chuång tr¹i. 2. ChuÈn bÞ vµ ®ì ®Î ! ChuÈn bÞ æ óm cho lîn con, diÖn tÝch 0,32 m2/æ (DxRxC: 0,8m x 0,4m x 0,4m). æ óm cã thÓ lµm b»ng gç hoÆc hµn s¾t, æ cã ®Ìn s−ëi ®Ó ®¶m b¶o nhiÖt ®é chuång óm lu«n ®¹t 32-34o C. ! Chç lîn ®Î cã r¬m, r¹ lãt ®−îc c¾t ng¾n 20 - 25 cm. ! Khi lîn s¾p ®Î: ©m hé s−ng ch¶y n−íc nhên, sôt m«ng, bÇu vó ph¸t triÓn rÊt nhanh vµ chuyÓn sang mäng ®á, ®«i khi kh«ng v¾t còng thÊy s÷a ch¶y ra, lîn c¾n æ, cµo nÒn chuång. ! Dông cô ®ì ®Î gåm: kh¨n lau, bÊm mãng tay ®Ó bÊm r¨ng nanh, thuèc s¸t trïng, chØ buéc vµ oxytocin. ! Khi lîn s¾p ®Î ph¶i trùc ®ì ®Î. Dïng kh¨n v¶i mÒm lau mòi, måm, råi ®Õn m×nh vµ 4 ch©n lîn con. Lîn con bÞ ng¹t th× ph¶i thæi h¬i vµo måm lµm h« hÊp nh©n t¹o. 3. Ch¨m sãc sau ®Î ! NÕu lîn ®Î trong vßng 1-2 giê lµ tèt nhÊt, nÕu ®Î kÐo dµi th× ph¶i t¸c ®éng ®Ó ®Î nhanh h¬n b»ng c¸ch tiªm 3ml oxytocin (nªn b¸o thó y viªn ®Ó can thiÖp kÞp thêi). ! C¾t rèn cho lîn con: cho lîn con n»m ngöa, dïng tay vuèt ng−îc m¸u vÒ phÝa cuèng rèn, sau ®ã c¾t rèn ®Ó l¹i phÇn cuèng dµi 2,5 - 3cm, s¸t trïng b»ng cån i-èt hoÆc thuèc ®á. ! C¾t nanh cho lîn con b»ng bÊm mãng tay, vÕt c¾t ph¶i ph¼ng. ! Sau khi sinh nöa giê cho lîn bó s÷a mÑ (con nhá cho bó vó tr−íc, con lín bó vó sau). ! Mçi con lîn con cã 1 nhau thai, do ®ã ph¶i ®Õm vµ nhÆt nhau ra ngoµi ®Ó tr¸nh tr−êng hîp sãt nhau vµ cã biÖn ph¸p can thiÖp kÞp thêi, hoÆc lîn mÑ ¨n nhau dÉn ®Õn mÊt s÷a. ! Thôt röa tö cung lîn n¸i sau khi ®Î b»ng thuèc tÝm hoÆc Furazolidon 1 phÇn v¹n ®Ó tr¸nh nhiÔm trïng ®−êng sinh dôc. Tr−êng hîp lîn bÞ tö cung lén bÝt tÊt, cÇn b¸o thó y viªn. ! Cho lîn mÑ uèng n−íc Êm pha muèi hoÆc ch¸o lo·ng cã pha muèi. Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 9/2001 2
  3. VI. Ch¨m sãc vµ nu«i d−ìng lîn n¸i nu«i con ! Th¸ng ®Çu cña n¸i nu«i con ph¶i gi÷ æ Êm, tuyÖt ®èi kh«ng t¾m cho lîn mÑ. Thay ®én chuång ®· Èm −ít b»ng ®én chuång míi kh« cho lîn n»m. ! Cho lîn mÑ ¨n ch¸o trong 1 - 2 ngµy ®Çu ®Ó tr¸nh bÖnh s−ng vó vµ ¨n thªm rau t−¬i non ®Ó phßng t¸o bãn. ! Tõ ngµy thø 4 trë ®i cho lîn n¸i ¨n theo " Phèi trén thøc ¨n cho lîn n¸i nu«i nhu cÇu ®Ó ®¶m b¶o tiÕt s÷a nu«i con. con theo c«ng thøc ë b¶ng d−íi. ! Kh«ng cho lîn ¨n thøc ¨n «i mèc " H¹n chÕ dïng kh¸ng sinh g©y mÊt s÷a. ! §¶m b¶o ®ñ n−íc uèng s¹ch cho lîn mÑ VII. C«ng thøc phèi hîp thøc ¨n C«ng thøc phèi hîp 10 kg thøc ¨n cho lîn n¸i ë tõng giai ®o¹n N¸i hËu bÞ N¸i chöa N¸i nu«i con Tªn thøc ¨n % kg % kg % kg Bét ng« 20 2,0 35 3,5 20 2 C¸m g¹o 35 3,5 35 3,5 36 3,6 Thãc tÎ 0 0 0 0 18 1,8 Bét s¾n kh« 25 2,5 10 1 8 0,8 §ç t−¬ng rang 10 1 8 0,8 6 0,6 Bét c¸ mÆn 6 0,6 7 0,7 7 0,7 Bét c¸ nh¹t 2 0,2 3 0,3 3 0,3 Premix kho¸ng 1 0,1 1 0,1 1 0,1 Premix vitamin 1 0,1 1 0,1 1 0,1 VIII. VÖ sinh phßng bÖnh ! Th−êng xuyªn vÖ sinh chuång tr¹i s¹ch sÏ, Êm ¸p mïa ®«ng, m¸t mïa hÌ ! Víi lîn mÑ: tiªm phßng theo lÞch sau Vacxin N¸i hËu bÞ N¸i chöa N¸i nu«i con Phã th−¬ng hµn Sau khi b¾t 15 ngµy Kh«ng tiªm Kh«ng tiªm DÞch t¶ Tr−íc phèi gièng 15 ngµy Chöa ngµy thø 30 Tiªm cïng lîn con 35 Tô dÊu ngµy tuæi LÐpt« Sau khi tiªm vacxin DT 7 ngµy Kh«ng tiªm Tr−íc khi cai s÷a 7 ngµy ! Vacxin DÞch t¶ vµ Tô dÊu tiªm 2 mòi riªng vµo sau gèc 2 bªn tai. ! Víi lîn con: tiªm vacxin phã th−¬ng hµn lóc lîn 21 ngµy tuæi; tiªm vacxin DÞch t¶ vµ Tô dÊu lóc 35 ngµy tuæi. Tiªm nh¾c l¹i lÇn 2 lóc 60 ngµy tuæi. ! Tiªm 2 ml Dextran Fe/con cho lîn con lóc 3 ngµy vµ 10 ngµy tuæi ! ThiÕn lîn ®ùc lóc 12 -18 ngµy tuæi. (Nu«i d−ìng vµ ch¨m sãc lîn con theo phiÕu riªng) Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 9/2001 3
Đồng bộ tài khoản