Kỹ thuật thâm canh lúa

Chia sẻ: Nguyễn Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
338
lượt xem
129
download

Kỹ thuật thâm canh lúa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỹ thuật thâm canh lúa.Làm cỏ kịp thời, kết thúc trước khi lúa đứng cái làm đòng. Nếu có điều kiện nên tháo nước phơi ruộng 2 lần : khi lúa đứng cái và vào chín để giúp lúa cứng cây chống đổ tốt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật thâm canh lúa

  1. kü thuËt th©m canh lóa 1. Chän gièng ? Trµ N¨ng suÊt Tªn gièng Thêi gian gieo ¦u ®iÓm Nh−îc ®iÓm lóa (kg/sµo) Ng¾n ngµy Xu©n : 1. Khang D©n 18 DÔ ch¨m sãc 5 - 10/1 DÔ bÞ ®æ 150 - 200 (Trung Quèc) Ýt nhiÔm s©u bÖnh Mïa : 5 - 10/6 C¬m ngon ChÞu nãng Ng¾n ngµy (105 - 125 ngµy) 2. Q5 Ýt s©u bÖnh C¬m cøng Xu©n : 5- 10/1 150 - 170 (§HNN 1) ChÞu th©m canh (kh«ng ngon) Cøng c©y 3. DH 85 NhÞ ¦u 838 NhÞ ¦u 63 4. AYT 77 5. Båi T¹p S¬n Xu©n : Ng¾n ngµy DÔ nhiÔm bÖnh Thanh 5 - 10/1 Ýt nhiÔm s©u bÖnh 200 - 250 b¹c l¸ (Trung Quèc) Mïa : 5 - 10/6 ChÞu th©m canh Ng¾n ngµy Kh«ng chÞu 6. Vò Di3 Xu©n : Cøng c©y th©m canh Hay nhÊt (Trung t©m gièng 5 - 10/1 160 - 170 DÔ ch¨m sãc C¬m kh«ng VÜnh Phóc) Mïa : 5 - 10/6 trong Ýt nhiÔm s©u bÖnh ngon nhãm lóa lai ! NhiÒu s©u bÖnh qu¸, bá th«i ! Gièng dt 10 Lóa lai båi t¹p s¬n thanh VÉn lµ sè mét vÒ lóa thuÇn, nªn Trµ N¨ng suÊt trång ! Tªn gièng Thêi gian gieo ¦u ®iÓm Nh−îc ®iÓm lóa (kg/sµo) C¬m cøng 1. DT10, DT13 Xu©n Ng¾n ngµy DÔ nhiÔm rÇy 120 - 150 Dµi ngµy (180 - 185 ngµy) (ViÖn Di TruyÒn) 15 - 20/11 ChÞu ®Êt tròng n©u, ®¹o «n Cøng c©y 2. Xi23, X21 Xu©n : Ýt s©u bÖnh (ViÖn C©y L−¬ng C¬m dÊp dÝnh 180 - 220 15 - 25/11 ChÞu ®Êt tròng thùc) ChÞu th©m canh Cøng c©y Xu©n : ChÞu th©m canh 3. MT163 Gièng míi 200 - 250 15 - 20/11 ChÞu ®Êt tròng Ýt s©u bÖnh Khang d©n 18 Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 5/2001 1
  2. 2. C¬ cÊu thêi vô gieo cÊy ®Î nh¸nh trç chÝn Ng¾n ngµy M¹ d−îc xóc Xu©n 5-10/1 20 – 25/1 BÐn rÔ håi xanh 20/4 – 10/5 20 – 15/5 Mïa 5-10/6 12 – 20/6 20 – 30/6 15 – 20/8 15 – 20/9 Dµi ngµy M¹ d−îc Xu©n 15 - 20/11 15 – 20/12 BÐn rÔ håi xanh 15 – 20/4 20 – 25/5 ! Quan träng nhÊt lµ lóa ph¶i trç b«ng vµo : 20/4 – 10/5 (vô xu©n) 15 – 20/8 (vô mµu) 3. Kü thuËt th©m canh a. Kü thuËt lµm m¹ Lo¹i gièng Sè l−îng Ng©m ñ ChuÈn bÞ ®Êt Ch¨m sãc m¹ (kg/sµo) (giê) gieo (m2) T−íi 1 chÐn ®¹m vµ 1 Lóa thuÇn 2,5 - 3 24 - 48 giê 12 - 24 chÐn kali/thïng n−íc T−íi 1 chÐn ®¹m vµ 1 Lóa lai 1 - 1,2 24 giê 12 chÐn kali/thïng n−íc ! Tèt gièng tèt m¸, tèt m¹ tèt lóa. b. Kü thuËt cÊy Lóa thuÇn (3 d¶nh/khãm) Lóa lai (1 – 2 d¶nh/khãm) Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång, th¸ng 5/2001 2
  3. c. Kü thuËt bãn ph©n vµ ch¨m sãc L−îng ph©n bãn (kg/sµo) ! Lóa thuÇn : tõ 300 ®Õn 400 ph©n chuång + tõ 6 ®Õn 8 ®¹m + tõ 6 ®Õn 8 kali + tõ 15 ®Õn 20 l©n (NPK) ! Lóa lai : tõ 300 ®Õn 400 ph©n chuång + tõ 7 ®Õn 9 ®¹m + tõ 15 ®Õn 20 l©n (NPK) + tõ 7 ®Õn 9 kali C¸ch bãn (kg/sµo) Lóa thuÇn / sµo Lóa lai / sµo Ph©n 300 - Ph©n 300 - chuång 400 kg chuång 400 kg 1,5 - 2 1,5 - 2 §¹m §¹m kg kg Lãt Lãt 15 - 20 1,5 - 2 L©n Kali kg kg 1,5 - 2 Tr−íc khi bõa l−ît L©n Tr−íc khi bõa l−ît Kali cuèi 15 - 20 cuèi kg (NPK) §¹m 3 - 4 Kg §¹m 4 - 5 Kg Thóc Thóc 1,5 - 2 2,5 - 3 1 Kali 1 Kali Kg Kg BÐn rÔ håi xanh BÐn rÔ håi xanh 1,5 - 2 1,5 - 2 §¹m §¹m Kg Kg Thóc Thóc 2 2 Kali 3 - 4 Kg Kali 3 - 4 Kg §ãn ®ßng §ãn ®ßng ! CÇn ph¶i bãn ®ñ l−îng ph©n vµ ®óng thêi kú Ch¨m sãc ! Lµm cá kÞp thêi, kÕt thóc tr−íc khi lóa ®øng c¸i lµm ®ßng. ! NÕu cã ®iÒu kiÖn nªn th¸o n−íc ph¬i ruéng 2 lÇn : khi lóa ®øng c¸i vµ vµo chÝn ®Ó gióp lóa cøng c©y chèng ®æ tèt 4. Phßng trõ s©u bÖnh S©u ®ôc th©n 2 chÊm BÖnh ®¹o «n Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång, th¸ng 5/2001 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản