Kỹ thuật truyền dẫn SDH

Chia sẻ: Le Ai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:141

4
4.223
lượt xem
2.035
download

Kỹ thuật truyền dẫn SDH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bằng việc xem xét các hạn chế của phân cấp số cận đồng bộ (PDH) như: nhiều tốc độ/dạng tín hiệu PDH khác nhau; nhiều thủ tục ghép kênh khác nhau cho các tín hiệu PDH và nhiều cách tổ chức mào đầu và tỷ lệ phần trăm mào đầu khác nhau cho các tín hiệu PDH.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật truyền dẫn SDH

 1. K Thu t Truy n D n SDH Nghiêm Xuân Anh 10. 8. 2004
 2. ii
 3. M cl c 1 Phân c p s c n đ ng b (Đ ng l c cho s ra đ i c a SDH) 1 1.1 Gi i thi u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.1.1 M ng s .................................. 2 1.1.2 Ưu đi m c a truy n d n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.1.3 Các v n đ c a truy n d n s ....................... 4 1.2 SDH là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.3 T i sao c n SDH? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.4 PDH và SDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.4.1 Ba phân c p s PDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.4.2 Nhi u t c đ /d ng tín hi u khác nhau: Ví d so sánh DS1 v i CEPT-1 . 8 1.4.3 Các phương án nén không khác nhau: Ví d B3ZS so v i HDB3 . . . . 11 1.4.4 Nhi u th t c ghép kênh khác nhau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.4.5 Nhi u ki u t ch c/t l ph n trăm mào đ u khác nhau . . . . . . . . . . 15 1.5 Liên k t m ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.5.1 Không tương thích gi a các nhà s n xu t cho thông tin s i quang . . . . 17 1.5.2 K t n i toàn c u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.6 Thu c tính và l i ích c a SDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.6.1 Nhu c u khách hàng tăng và xu hương c a m ng tương lai . . . . . . . . 19 1.6.2 SDH trên cơ s s i quang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.6.3 Các thu c tính chính c a SDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.6.4 L i ích do SDH mang l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2 Phân c p tín hi u SDH (T c đ , D ng tín hi u và Mào đ u) 23 2.1 SDH và PDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 iii
 4. M CL C iv 2.1.1 Phân c p s c n đ ng b (PDH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.1.2 PDH và các Container SDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2.2 K t n i đi m - đi m SDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.3 Khung SDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2.3.1 Khái ni m khung SDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2.3.2 Khung STM-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2.3.3 STM-N (N=4, 16 ho c 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2.4 Các byte truy n t i SDH và mào đ u đư ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2.4.1 V trí /tên các byte mào đ u SDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2.4.2 Ch c năng c a mào đ u đo n l p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.4.3 Ch c năng mào đ u đo n ghép . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2.4.4 Mào đ u đo n c a khung STM-N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2.4.5 Mào đ u đư ng VC-3/VC-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.5 Các thành ph n c a tín hi u STM-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.6 Container C-n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.6.1 C-4, VC-4, AU-4, AUG và STM-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.6.2 C-3, VC-3, TU-3, TUG-3, VC-4, AUG và STM-1 . . . . . . . . . . . . 43 2.6.3 C-12, VC-12, TUG-2, TUG-3, VC-4, AU-4, AUG và STM-1 . . . . . . 45 2.7 Đơn v Lu ng (TU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2.7.1 M c đích và dung lư ng c a TU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2.7.2 M i quan h gi a TU-n (n=11, 12 ho c 2) v i TUG-2 . . . . . . . . . . 47 2.7.3 TU và STM-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ´ 3 Ưng d ng con tr SDH (B trí- Mapping/ghép-Multiplexing) 51 3.1 Con tr STM-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.2 Phân lo i con tr STM-1 và v trí con tr ..................... 53 3.3 Con tr (H1, H2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3.3.1 (H1, H2) v i tư cách m t con tr AU-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3.3.2 (H1, H2) v i tư cách m t con tr AU-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 3.4 Con tr TU-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 3.5 Con tr TU-1/ TU-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
 5. M CL C v 3.5.1 Giá tr đ l ch t i tin TU-1/TU-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3.5.2 Các ho t đ ng con tr TU-1/TU-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 3.6 Mào đ u đư ng VC-1/VC-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 3.7 B trí/Ghép tín hi u STM-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 3.7.1 B trí C-4 vào STM-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 3.7.2 B trí/ghép C-3 vào STM-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 3.8 B trí/ghép C-12 vào STM-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 3.9 T ng k t ho t đ ng ghép/b trí: Di n gi i t c đ tín hi u . . . . . . . . . . . . . 96 3.10 Các tín hi u móc xích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 3.10.1 Chuy n đ i gi a ch đ Floating và ch đ Locked . . . . . . . . . . . . 99 4 Đ nh th i và Đ ng b (Timing and Synchronization) 101 4.1 Gi i thi u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 4.2 Đ ng b khung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 4.2.1 Siêu khung và m u đ ng b khung c a m t tín hi u DS1 . . . . . . . . 103 4.2.2 Phát hi n m u khung c a m t tín hi u DS1 . . . . . . . . . . . . . . . . 105 4.2.3 DS1 c u trúc siêu khung m r ng (ESF) . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 4.2.4 Đ ng b khung SDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 4.3 Đ ng b m ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 4.3.1 M c đích c a đ ng b m ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 4.3.2 Các thu c tính chính c a đ ng b m ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 4.3.3 Ba c p đ ng b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 4.3.4 Đ nh nghĩa m t s thu t ng đư c s d ng . . . . . . . . . . . . . . . . 111 4.3.5 Các nguyên nhân gây rung pha, trôi, trư t pha và phase hit. . . . . . . . 114 4.3.6 Phân c p đ ng h đ ng b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 4.3.7 Phân lo i đ ng h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 4.3.8 Ki n trúc đ ng b m ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 4.3.9 Đ chính xác c a đ ng h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 4.3.10 Nh ng yêu c u đ i v i t c đ trư t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 4.3.11 Yêu c u đ ng b SDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 4.3.12 Tr ng thái đ ng b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
 6. M CL C vi 4.4 Đ ng h và khôi ph c th i gian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 4.4.1 Các ch c năng và ho t đ ng c a đ ng h . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 4.4.2 Khôi ph c th i gian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 4.4.3 Mã đư ng truy n nh m đ m b o m t đ bit 1 . . . . . . . . . . . . . . . 127 4.4.4 B gi ng u nhiên dùng cho nén zero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 4.4.5 C u hình tín hi u đ nh th i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
 7. Danh sách hình v 1.1 M ng s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.2 Truy n d n s so v i truy n d n tương t ..................... 3 1.3 FDM (tương t ) so v i TDM (s ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.4 Chuy n đ i T c đ /D ng tín hi u PDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.5 D ng tín hi u cho DS1 và CEPT-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.6 T m quan tr ng c a T c đ Đ ng h Máy thu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.7 T m quan tr ng c a T c đ Đ ng h Máy thu đ ng b . . . . . . . . . . . . . . 12 1.8 Khôi ph c th i gian (đ nh th i) c a máy thu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.9 Ghép kênh chèn bit so v i chèn byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.10 Chèn mào đ u cho các tín hi u PDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.11 Môi trư ng s n ph m sóng ánh sáng t nhi u nhà cung c p . . . . . . . . . . . . 17 1.12 K t n i toàn c u (DS-n/CEPT-n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.13 K t n i toàn c u (DS-n/CEPT-n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.1 Phân c p tín hi u SDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.2 Phân c p tín hi u PDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.3 K t n i đ u-cu i SDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.4 Khung SDH: Mào đ u và t i tin tách bi t nhau . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2.5 M t khung STM-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2.6 Khung STM-1 v i các mào đ u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2.7 Tên c a các byte mào đ u c a m t tín hi u STM-1 . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2.8 Các byte mào đ u cho m t tín hi u STM-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2.9 Các byte mào đ u cho m t tín hi u STM-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.10 Các byte mào đ u đư ng VC-4/VC-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 vii
 8. DANH SÁCH HÌNH V viii ´ 2.11 Ân đ nh bit cho byte G1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.12 Các thành ph n c a tín hi u STM-N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.13 C-4, VC-4, AU-4 và STM-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.14 C-3, VC-3, TU-3, TUG-3, VC-4, AU-4 và STM-1 . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.15 C-12, VC-12, TU-12, TUG-2, TUG-3, VC-4, AU-4 và STM-1 . . . . . . . . . . 44 2.16 AUG (hay STM-1) và các lo i TU khác nhau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2.17 Dung lư ng / c u trúc khung c a TU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2.18 Quan h gi a TUG-2 và TU-n (n=11, 12 và 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2.19 TU-12 và STM-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.1 Con tr , t i tin STM-1 và STM-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.2 V trí con tr c a b n lo i con tr ......................... 54 3.3 T ch c con tr ................................... 56 3.4 Ph m vi đ l ch c a con tr AU-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 3.5 Đi u ch nh t n s dương (con tr AU-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 3.6 Đi u ch nh t n s dương (con tr AU-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3.7 Đi u ch nh t n s âm (con tr AU-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 3.8 Đi u ch nh t n s âm (con tr AU-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 3.9 Trình t lu ng d li u đư c nh n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 3.10 Các trư ng h p đ c bi t c a Đi u ch nh T n s Dương . . . . . . . . . . . . . . 63 3.11 Các trư ng h p đ c bi t c a Đi u ch nh T n s Âm . . . . . . . . . . . . . . . . 65 3.12 Tăng và gi m các giá tr con tr .......................... 66 3.13 Ph m vi đ l ch con tr AU-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 3.14 Ph m vi đ l ch con tr TU-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 3.15 Các byte con tr TU-1/TU-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3.16 Giá tr đ l ch t i tin TU-1/TU-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 3.17 Các v trí t i tin c p cao và c p th p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 3.18 Byte mào đ u đư ng VC-1/VC-2, T ch c byte V5 . . . . . . . . . . . . . . . . 77 3.19 C-4, VC-4, AU-4, AUG và STM-N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 3.20 C-4, VC-4, AU-4, AUG và STM-N (ti p) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 3.21 B trí CEPT-4 vào C-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
 9. DANH SÁCH HÌNH V ix 3.22 C-3, VC-3, TU-3, TUG-3, VC-4, AU-4, AUG và STM-N . . . . . . . . . . . . 85 3.23 C-3, VC-3, TU-3, TUG-3, VC-4, AU-4, AUG và STM-N (ti p) . . . . . . . . . 86 3.24 CEPT-3, C-3 và VC-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 3.25 C-12, VC-12, TU-12, TUG-2, TUG-3, VC-4, AU-4, AUG và STM-N . . . . . . 89 3.26 C-12, VC-12 và TU-12 (ti p) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 3.27 TU-12, TUG-2 và TUG-3 (ti p) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 3.28 C n đ ng b E1, C-12, VC-12 và TU-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 3.29 C n đ ng b E1, C-12, VC-12 và TU-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 3.30 B trí C-12 đ ng b bit so v i b trí C-12 c n đ ng b .............. 93 3.31 C-12 đ ng b byte: 30 kênh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 3.32 C-12 đ ng b byte: 31 kênh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 3.33 C-12 đ ng b byte: 31 kênh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 3.34 VC-4-N so v i VC-4-Nc (concatenated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 3.35 Con tr AU-4 và Ch th Móc xích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 3.36 Con tr AU-4 và Ch th Móc xích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 4.1 D ng tín hi u DS1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 4.2 D ng siêu khung tín hi u DS1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 4.3 M u khung DS1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 4.4 Ch đ tìm ki m m u khung và ch đ duy trì m u khung . . . . . . . . . . . . 106 4.5 Tín hi u SF DS1 và tín hi u ESF DS1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 4.6 M u byte khung và c u trúc khung STM-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 4.7 S bi n đ i pha gi a hai tín hi u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 4.8 Ph m vi t n s c a rung pha và trôi pha theo G.810 . . . . . . . . . . . . . . . . 112 4.9 Ví d v đo trôi pha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 4.10 Đ nh nghĩa ch c năng c a MTIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 4.11 Ki n trúc đ ng b hóa AT&T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 4.12 C p ngu n đ nh th i gian tích h p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 4.13 T m quan tr ng c a đ chính xác đ ng h máy thu . . . . . . . . . . . . . . . . 119 4.14 T m quan tr ng c a đ chính xác đ ng h máy thu (ti p) . . . . . . . . . . . . . 120 4.15 B nh đ m khe th i gian c a máy thu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
 10. DANH SÁCH HÌNH V x 4.16 Yêu c u n đ nh ng n h n đ i v i STM-N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 4.17 Yêu c u n đ nh ng n h n đ i v i tín hi u tham kh o đ nh th i . . . . . . . . . . 122 4.18 Byte B n tin Tr ng thái Đ ng b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 4.19 T m quan tr ng c a đ ng b đ ng h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 4.20 T m quan tr ng c a đ ng b đ ng h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 4.21 Lu ng bit s nh n mong mu n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 4.22 Áp d ng mã B3ZS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 4.23 Các c u hình đ nh th i khác nhau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
 11. Chương 1 Phân c p s c n đ ng b (Đ ng l c cho s ra đ i c a SDH) M c đích c a chương Sau khi hoàn thành chương này b n có th • Mô t lý do cho s ra đ i c a các tiêu chu n Phân c p S Đ ng b (SDH) – b ng vi c xem xét các h n ch c a Phân c p S C n Đ ng b (PDH) như : nhi u t c đ /d ng tín hi u PDH khác nhau; nhi u th t c ghép kênh khác nhau cho các tín hi u PDH, và nhi u cách th c t ch c mào đ u và t l ph n trăm mào đ u khác nhau cho các tín hi u PDH. – b ng vi c nghiên c u m c đích c a các chu n SDH – và b ng vi c xem xét đ c tính c a m ng tương lai • Mô t các thu c tính chính và l i ích c a SDH Tóm t t chương • M ng s : Ưu và như c đi m • SDH là gì? t i sao l i ph i có SDH? • Các đ c tính c a PDH – ba phân c p vùng – nhi u t c đ và d ng tín hi u khác nhau – nhi u k thu t nén zero khác nhau – nhi u th t c ghép kênh khác nhau – nhi u ki u t ch c mào đ u và t l ph n trăm khác nhau 1
 12. CHƯƠNG 1. PHÂN C P S C N Đ NG B (Đ NG L C CHO S RA Đ I C A SDH) 2 • Liên k t m ng – không tương thích gi a các nhà s n xu t cho thông tin s i quang – k t n i toàn c u • Các thu c tính và l i ích chính c a SDH 1.1 Gi i thi u Hình 1.1: M ng s 1.1.1 M ng s Qua m y th p k v a qua, các m ng thông tin đã ti n hóa t m ng tương t sang m ng s . Các phương ti n truy n t i chi m ưu th c a k nguyên thông tin ban đ u là dây d n (đôi dây xo n hay cáp đ ng tr c) và b u khí quy n (các ng d ng truy n thanh và v tinh). Xu hư ng c a m ng hi n đ i là s d ng s i quang làm phương ti n truy n t i ch đ o nh ng n i mà nó có th tri n khai đư c. Đ ng thái này đem l i ch t lư ng truy n d n t t hơn và băng t n (hay dung lư ng) l n hơn. Các d ch v có th đư c tích h p d dàng hơn vào các m ng s so v i các m ng tương t . Các d ch v tho i qua h th ng đi u mã xung (PCM) đư c chuy n đ i thành lu ng s li u 64 kbit/s. S li u t máy tính là d ng s . Tín hi u Video, b ng cách s d ng k thu t nén bit, đư c chuy n thành m t tín hi u s v i t c đ tương đ i l n. Tín hi u Fax đã đư c truy n đi d ng s c a nó qua m y th p k . Các d ch v này có th s đư c ghép ti p b i phương th c TDM và tích h p vào m t lu ng tín hi u đơn đ truy n qua các m ng s . 1.1.2 Ưu đi m c a truy n d n s Có r t nhi u ưu đi m c a truy n d n s so v i truy n d n tương t . Ba ưu đi m chính đư c t ng k t như sau:
 13. 1.1. GI I THI U 3 A. G n như mi n d ch đ i v i nhi u (Hình 1.2) M t tín hi u suy y u đi khi nó đư c truy n qua m t h th ng thông tin. Cư ng đ tín hi u gi m khi nó lan truy n d c theo phương ti n truy n d n. Ngoài ra, tín hi u s b làm sai l ch b i các ngu n nhi u khác nhau. Đ trung th c c a tín hi u xu ng c p và đôi khi s xu ng c p d n t i m c đ không th ch p nh n đư c. Ch t lư ng truy n d n tr nên không th a mãn. Khi m t b l p đư c đ t t i nh ng nơi đư c cho là thích h p thì c tín hi u và nhi u (hay tín hi u không mong mu n) s đư c khu ch đ i. Đ có đư c các b l p có th l c đư c t t c các lo i nhi u là r t khó khăn và t n kém. Vì th d c theo phương ti n truy n d n dài, nhi u s đư c tích lũy l i. Khi tín hi u t i đích c a nó, ch t lư ng c a h th ng có th ho c không th ch p nh n đư c, t c là t s tín hi u trên nhi u (S/N) có th tr nên quá nh đ khôi ph c tín hi u đã đư c phát đi. M t khác, m t h th ng truy n Hình 1.2: Truy n d n s so v i truy n d n tương t d n s s g n như mi n d ch đ i v i nhi u n u các b l p tái t o đư c đ t nh ng nơi thích h p. N u m t m c logic "1" (ch ng h n +5V) đư c truy n qua m t h th ng s , tín hi u s suy y u và b làm sai l ch b i nhi u như trong h th ng tương t . T i đi m l p, máy thu t o ra đi n áp ngư ng phát hi n và các đi m l y m u (phát hi n) nh ng kho ng cách đ u nhau đư c quy t đ nh b i đ ng h máy thu. N u cư ng đ tín hi u thu đư c l n hơn đi n áp ngư ng phát hi n thì tín hi u nh n đư c đư c khôi ph c (hay tái t o l i) thành m c logic "1". Tác d ng c a nhi u s không lan truy n d c theo phương ti n truy n d n dài như trong h th ng tương t Như đã đư c gi i thi u trong ph n trên B. Tích h p các d ch v C. D dàng ghép kênh (xem Hình 1.3) Hình 1.3 trình bày các bư c chính đư c yêu c u đ ghép m t s tín hi u tương t thành m t tín hi u FDM (ghép phân chia theo t n s ). M i tín hi u tương t trư c h t đư c đi u ch đ tr thành tín hi u có d i thông b ng cách s d ng m t tín hi u sóng mang v i t n s sóng mang ch ng h n như fc1 . M t b L c Thông D i ph i đư c áp d ng đ h n ch tín hi u đã đi u ch vào d i t n c a chính nó. Bư c th 3 là ghép t t c các tín hi u thông d i này vào m t tín hi u FDM đ truy n đi. Đ i v i TDM, m t chuy n m ch đi n t (logic) đư c s d ng đ nh n lu ng d li u (ch ng h n như c 8 bit m i l n) t m i tín hi u s .
 14. CHƯƠNG 1. PHÂN C P S C N Đ NG B (Đ NG L C CHO S RA Đ I C A SDH) 4 Hình 1.3: FDM (tương t ) so v i TDM (s ) Th t c này nh m chèn các tín hi u t c đ th p, t ng tín hi u m t, vào m t lu ng d li u t c đ cao hơn. Ta có th th y r ng công ngh TDF d dàng hơn FDM . Do đó giá thành các h th ng TDM cũng th p hơn. 1.1.3 Các v n đ c a truy n d n s M t s v n đ c a truy n d n s đòi h i ph i có nh ng gi i pháp. Hai v n đ chính đư c th o lu n đây A. Đ ng b Có vài lý do đòi h i m t m ng s ph i ho t đ ng càng đ ng b càng t t. M t h th ng s đư c thi t k đ mang nhi u tín hi u đ ng th i qua cùng m t phương ti n truy n d n. N u không có phương án đ ng b có th ch p nh n đư c thì các tín hi u s s b méo. Kho ng cách đư ng truy n tr nên ngày càng dài hơn do thông tin toàn c u tr thành m t ho t đ ng hàng ngày c a đ i s ng xã h i. Vi c thi u đ ng b gi a máy phát và máy thu làm cho ch t lư ng đư ng truy n d dàng có th tr nên không th ch p nh n đư c. M t trong nh ng nhi m v quan tr ng nh t là đ t đư c đ ng b khung c a m t lu ng d li u. Đ đ t đư c đ ng b khung, t i máy phát, m t m u khung đư c chèn m t cách có chu kỳ vào lu ng d li u thông tin. V n đ đ ng b khung này s đư c nghiên c u sau trong chương này. B. Khôi ph c th i gian Như đã trình bày trong Hình các đi m l y m u (hay phát hi n) đư c yêu c u t i máy thu hay b l p tái t o. Các đi m l y m u này ph i đư c "đ t" b i m t đ ng h chính xác c a máy thu. Đ ng h càng chính xác thì giá thành càng cao. Đ chính xác đ ng h s đư c th o lu n trong Chương 7.Tuy nhiên, các đ ng h chính xác t i máy thu không đ đ khôi ph c l i lu ng d li u nh n đư c. Các đ ng h ph i đư c đ ng b v i lu ng d li u t i đ gi m thi u l i bít. Đi u này c ng s đư c th o lu n trong chương này. Tóm l i, đ th c hi n khôi ph c th i gian t i máy thu ta c n • có đ ng h chính xác • s d ng công ngh nén không.
 15. 1.2. SDH LÀ GÌ? 5 1.2 SDH là gì? Qu không d dàng đ nh nghĩa SDH ch b ng m t vài t . Nhưng m t s khái ni m s đư c đưa ra đây. SDH (Synchronous Digital Hierarchy) hay phân c p s đ ng b có ngu n g c t SONET (M ng Quang Đ ng b ) c a M , là m t thu t ng nói t i t c đ , d ng tín hi u và các ho t đ ng đư c ch ra trong b tiêu chu n c a ITU-T. Tuy nhiên đây không li t kê tên các b tiêu chu n này. SDH th c hi n m t h các tiêu chu n (hay giao th c). Nó có th và s giao ti p v i các m ng hi n có đư c xây d ng trên các tiêu chu n vùng. SDH có th và s tr thành m t tiêu chu n công nghi p cho thông tin s i quang băng r ng toàn c u. M ng thông tin này có th đư c b sung b i các h th ng cáp đ ng và/ho c vô tuy n cho các ng d ng đư ng truy n c ly ng n và/ho c t c đ th p. Khi m ng s c a qu c gia đã đư c tri n khai m t ph n thông qua các chu n SDH thì các vùng SDH này có th đư c k t n i t i nh ng vùng đã đư c tri n khai v i các tiêu chu n phi SDH (thư ng đư c nói t i là các chu n c n đ ng b PDH). M t s nét đ c bi t c a SDH g m: A. Cung c p các giao ti p quang t i t c đ STM-1, STM-4, STM-16, STM-64 và STM-256 v i t c đ tương ng là 155,52 Mbit/s, 2,5 Gbit/s, 10 Gbit/s và 40 Gbit/s và s đư c trình bày sau trong Chương 2. B. Cung c p các ph n t m ng duy nh t đ các m ng PDH có th đư c k t n i t i hay giao ti p v i các m ng SDH B ghép xen r (ADM), h th ng k t n i chéo s DCS hay H th ng m ch vòng s DLC vv... s cung c p các giao ti p gi a h th ng SDH và h th ng PDH, ch ng h n như chuy n đ i d ng ho c t c đ tín hi u. Ch ng h n như m t b k t n i chéo s DCS có th đ i di n cho đi m giao ti p gi a các m ng SDH và PDH. C. Cung c p các kh nang tích h p OAM&P trong m i ph n t m ng NE Các m ng SDH SDH cung c p các kênh thông tin s li u truy n các b n tin OAM&P gi a các Ph n t M ng NE hay gi a các H th ng Đièu hành (OS) v i NE trong cùng m t khung tín hi u mang t i tin. Đi u này ti t ki m đư c thi t b và t o ra s linh ho t cho quá trình v n hành. 1.3 T i sao c n SDH? Nhu c u v tiêu chu n SDH có th đư c nhìn t các góc đ khác nhau. Tuy nhiên nh ng quan đi m sau ch mang tính ch t cá nhân c a tác gi : A. M c tiêu c a SDH Nh m đơn gi n hóa k t n i gi a các nhà khai thác m ng b ng cách cho phép k t n i các thi t b do nhi u nhà s n xu t khác nhau t i m c mà kh năng tương thích có th đ t đư c m c s i quang. Nói cách khác kh năng tương thích cân b ng là m c đích c a SDH B. S không hoàn h o c a PDH (s đư c th o lu n sau)
 16. CHƯƠNG 1. PHÂN C P S C N Đ NG B (Đ NG L C CHO S RA Đ I C A SDH) 6 C. Nhu c u v các d ch v băng r ng Các d ch v băng r ng ch ng h n như SMDS(D ch v chuy n m ch s li u nhi u Megabit), Video theo yêu c u và truy n hình đ phân gi i cao HDTV (High Definition TV), có th đư c th c hi n d dàng b ng công ngh thông tin s i quang, mà công ngh này không cho phép nhi u hơn m t tiêu chu n đ liên k t m ng. Đi u này đư c minh h a như sau: Đ i v i th c t hi n nay, m i vùng PDH có các tín hi u Hình 1.4: Chuy n đ i T c đ /D ng tín hi u PDH v i t c đ và d ng riêng c a chúng. Hình 1.4(A) ch ra m t tín hi u tho i "abc"đư c s hóa b i h th ng PCM lu t µ. Gi s lu ng s li u s này đư c truy n đi mà không có s chuy n đ i thích h p và đư c nh n b i m t máy thu s d ng công ngh PCM lu t A thì tín hi u đư c khôi ph c s không phát ra âm thanh "abc". Vì v y, m t b chuy n đ i như trên Hình 1.4(B) ph i đư c s d ng. Nó bao hàm s chuy n đ i t lu t µ sang lu t A và khung 24 kênh sang khung 32 kênh. B t kỳ s chuy n đ i nào cũng đòi h i m t lư ng th i gian s lý t i thi u. Lu ng s li u m t d ng trư c tiên ph i đư c đưa vào b nh đ m. B chuy n đ i sau đó s x lý m t s lư ng bit nh t đ nh, ch ng h n 8 bit m t lúc và chuy n đ i tín hi u t m t d ng này sang m t d ng khác. Ta có th hình dung r ng kho ng th i gian bit tb1 hay tb2 (Hinhf 1.4)(C))đư c đòi h i làm th i gian x lý. N u các tín hi u đư c chy n đ i có t c đ th p, kho ng th i gian bit đ l n đ dùng làm th i gian x lý. Tuy nhiên n u các tín hi u có t c đ cao, kho ng th i gian bit ch ng h n như tb2 không đ l n đ th c hi n b t kỳ s chuy n đ i nào. N u không có các tiêu chu n SDH thì c hai tín hi u s lu t µ và lu t A cho thông tin s i quang s không th đ t t i t c đ vài ch c Gbit/s. Do đó không th đ t đư c k t n i toàn c u. Tóm l i, đ i v i thông tin băng r ng đòi h i ph i có m t tiêu chu n thông tin toàn c u.
 17. 1.4. PDH VÀ SDH 7 B ng 1.1: Ba phân c p s theo vùng Châu Âu M Nh t b n 64 kbit/s [E-0] 64 kbit/s[DS-0] 64 kbit/s 1,544 Mbit/s [DS1] 1,544 Mbit/s 2,048 Mbit/s [E-1; CEPT-1] 6,312 Mbit/s[DS2] 6,132 Mbit/s 8,448 Mbit/s[E-2; CEPT-2] 32,064 Mbit/s 34,368 Mbit/s[E-3; CEPT-3] 44,736 Mbit/s[DS3] 91,053 Mbit/s[DS3C] 97,728 Mbit/s 139,294 Mbit/s[E-4; CEPT-4] 274,176 Mbit/s[DS4] 397,2 Mbit/s 1.4 PDH và SDH M t trong nh ng lý do cho s ra đ i c a SDH là đ c tính không hoàn h o c a PDH. S không hoàn h o đư c th hi n qua • Phân c p s theo vùng • Nhi u t c đ , d ng tín hi u khác nhau • Nhi u phương án nén không khác nhau • Nhi u th t c ghép kênh khác nhau • Nhi u cách th c t ch c tín hi u mào đ u và t l ph n trăm mào đ u khác nhau 1.4.1 Ba phân c p s PDH Như có th th y trong B ng 1.1 có ba phân c p tín hi u s theo vùng hi n đang đư c s d ng b i các qu c gia khác nhau. T c đ và d ng c a m t s tín hi u này s đư c xem xét và so sánh đ ch ra t i sao l i c n thi t các tiêu chu n toàn c u trong các m ng quang. Phân c p B c M , Châu Âu và Nh t B n g m các tín hi u v i t c đ như cho trong b ng trên. Đi m khác bi t gi a phân c p B c M và Châu Âu là phân c p B c M s d ng mã hóa PCM lu t µ còn Châu Âu s d ng mã hóa PCM lu t A. C n ph i đ c p r ng các tín hi u này theo truy n th ng đư c truy n qua các h th ng phi quang (ch ng h n đôi dây xo n, cáp đ ng tr c ho c vô tuy n). Khi các m ng ti n hóa ngày càng nhi u sang các m ng trên cơ s s i quang thì các tín hi u này s đư c truy n theo các đơn v tín hi u băng r ng qua các tuy n s i quang. Ví d , Các h th ng s i quang c a AT&T đư c s
 18. CHƯƠNG 1. PHÂN C P S C N Đ NG B (Đ NG L C CHO S RA Đ I C A SDH) 8 d ng r ng rãi, FT Series G có hai t c đ 417 Mbit/s và 1,7 Gbit/s. B ng cách s d ng WDM (ghép kênh phân chia theo bư c sóng) thì t c đ cao nh t đ t đư c là 3,4 Mbit/s. Do có ba phân c p tín hi u theo vùng nên nh t thi t ph i chuy n đ i t m t d ng này sang m t d ng khác đ k t n i các tín hi u t các vùng khác nhau. Tuy nhiên m i chuy n tr nên d dàng hơn n u như ch có duy nh t m t phân c p tín hi u s và khi đó không c n thi t ph i th c hi n b t kỳ chuy n đ i nào. Gi i pháp c a SDH - m t và duy nh t m t phân c p: • M t tín hi u STM-1 (155,52 Mbit/s) đư c thi t k đ mang m t tín hi u E-4 t c đ 139,264 Mbit/s v i dung lư ng th a dành cho dung lư ng mào đ u ph c v ch c năng qu n lý m ng. • M t STM-1 có th mang 3 tín hi u CEPT-3 • Không có k ho ch nào cho vi c mang các tín hi u CEPT-2 qua SDH đư c đ xu t • M t STM-1 có th mang 63 tín hi u CEPT-1 Gi i pháp này h p nh t nhi u phân c p s PDH khác nhau vào m t và duy nh t m t phân c p tín hi u s s t o ra k t n i toàn c u d dàng hơn trong môi trư ng PDH. Các tín hi u STM-N (N=1,4,16 và 64) s đư c th o lu n trong Chương 2. 1.4.2 Nhi u t c đ /d ng tín hi u khác nhau: Ví d so sánh DS1 v i CEPT-1 C hai tín hi u DS1 và CEPT-1 có m t kho ng th i gian khung là 125 µs, chính là kho ng th i gian gi a b t kỳ hai m u liên ti p c a m t tín hi u tương t . M i m u g m 8 bit t c đ l y m u là 1/8000 c a m t giây hay 125 µs. 8000 m u trên giây này là t c đ l y m u Nyquist cho s hóa tín hi u. Trong th gi i thông tin s , đơn v chung đư c s d ng đ so sánh các h th ng khác nhau là bit/s. Kho ng th i gian 125 µs tr thành đơn v th i gian chu n. Vì v y th i gian đư c cho là b lư ng t thành các khung 125 µs. Trư c tiên, m t khung DS1 như ch ra trên Hình 1.5: D ng tín hi u cho DS1 và CEPT-1 Hình s đư c xem xét. Khung 125 µs đư c d n đ u b i m t bit k ti p b i 24 khe th i gian,
 19. 1.4. PDH VÀ SDH 9 m i khe th i gian mang 8 bit thông tin. Khe th i gian 8 bit này có th đư c s d ng đ mang tín hi u tho i, s li u ho c tín hi u hình. Khi đó m t khung 193 bit/125 µs đư c hình thành. Bit khung d n đ u đư c thi t k đ đ t đư c đ ng b khung c a lu ng bit d li u. Nói đơn gi n hơn, đ t đư c đ ng b khung t c là đ t đư c m t bit d u hay m t bit c t i máy thu. Bit d u này xác đ nh đi m b t đ u c a m t khung 125 µs. Vì v y, t i máy thu, m t khi đ ng b khung đư c thi t l p, m i thông tin 8 bit khi đó có th đư c phân ph i chính xác t i đích c a nó. Đ máy thu c a h th ng này đ t đư c đ ng b khung, m t tín hi u DS1 đòi h i 12 bit khung, các bit này hình thành m t m u khung. 12 bit khung này đư c phân b qua 12 khung. Kho ng th i gian 12 khung đư c g i là m t siêu khung. Bên c nh s c n thi t v thi t l p đ ng b khung, b t kỳ m t h th ng s nào cũng đòi h i m t s lo i tín hi u đi u khi n đư c bi t t i v i tên báo hi u. Tín hi u báo hi u có th đư c s d ng đ th c hi n các ch c năng đi u khi n khác nhau, ch ng h n như giám sát, ch c năng qu n lý, b o dư ng cũng như giám sát tr ng thái ho t đ ng c a h th ng truy n d n. Đ i v i m t tín hi u DS1, c môt kho ng 125 µs mang 193 bit, m t bit cho đ ng b khung và 192 bit đư c chia s đ u v i 24 ngư i s d ng (kênh). Không còn bit nào dư đ cho báo hi u. Ta c n s s p đ t đ c bi t đ truy n các bit báo hi u đã đư c đ c p t i trên. S s p đ t này đư c gi i thích như sau. Trong m i siêu khung DS1, trong các khung th 6 và th 12, các bit có ít ý nghĩa nh t (hay tr ng s nh nh t) LSB c a m i khe th i gian b l y tr m cho m c đích truy n báo hi u. Phương án này đư c g i là báo hi u tr m bít. N u DS1 đư c s d ng đ truy n tín hi u tho i, vi c m t đi bit có ít ý nghĩa nh t m t l n trong sáu khung s không gây ra s xu ng c p ch t lư ng mà có th phát hi n ra đư c b i khách hàng. Do đó, đ i v i thông tin tho i, m t kênh 64 kbit/s (8 bit/m u ×8000, t c là dung lư ng đ 8 bit đư c s d ng đ truy n tin. M t kênh tho i đư c phát bi u là m t kênh 64 kbit/s. Tuy nhiên, đ i v i truy n d li u, báo hi u tr m bit g i ra r ng bit có ít ý nghĩa nh t c a m i khe th i gian s không đư c s d ng đ truy n d li u. Bít th 8 c a m i khe th i gian có th đư c s d ng đ làm ch c năng mào đ u. Nói cách khác, đ i v i thông tin d li u ta s ch s d ng 7 bit đ u tiên c a m i khe th i gian 8 bit đ truy n t i d li u. V i cách làm như v y, s an toàn cho d li u đư c phát đi. Đ i v i thông tin d li u hi n đ i, ch ng h n như các d ch v ISDN, m t kênh s ch (64 kbit/s) đư c yêu c u. Do đó, phương th c báo hi u tr m bit như mô t trên tr thành m t d ng th c không mong mu n. K t qu là m t d ng tín hi u m i cho DS1 đã đư c phát tri n. M t Siêu Khung M R ng(ESF) đư c t o ra, m r ng m t tín hi u DS1 qua hai siêu khung. B ng cách áp d ng ESF s không c n đ n báo hi u tr m bit. M t kênh s ch 64 kbit/s có th đ t đư c b ng vi c n đ nh l i 24 bit d u (bit khung) đã đư c phân b qua kho ng th i gian 24 khung. Nói cách khác, trong khung 193 bit (hay 125 µs), bít đ u tiên không còn đư c s d ng duy nh t cho m c đích đ ng b khung. Ti p theo, m t khung CEPT-1 s đư c th o lu n. S khác bi t gi a m t khung DS1 và m t khung CEPT-1 là ch khung DS1 là m t h th ng 24 kênh trong khi khung CEPT-1 là m t h th ng 32 kênh. Khung CEPT-1 32 kênh (m t kho ng th i gian 125 µs gi ng như trong DS1) đư c d n đ u b i m t khe th i gian (hay kênh) chuyên d ng dùng đ truy n thông tin v khung cho m c đích đ ng b khung, và mang các tín hi u đi u khi n. Còn m t khe th i gian n a là TS s 16 cũng đư c s d ng đ truy n báo hi u. Nói cách khác, m t khung CEPT-1 có hai kênh s 0 và 16 đư c n đ nh cho các ch c năng mào đ u. Chúng tương đương v i các bit d u và các bit báo hi u tr m bit cho m t tín hi u siêu khung DS1. K t qu là m t tín hi u CEPT-1 có 30 kênh,
 20. 10 CHƯƠNG 1. PHÂN C P S C N Đ NG B (Đ NG L C CHO S RA Đ I C A SDH) B ng 1.2: T ng k t các tín hi u DS1 và CEPT-1 DS1 CEPT-1 T c đ tín hi u (Mbit/s) 1,544 2,048 S kênh 24 32/30 T ch c mào ít t p trung hơn T p trung hơn (phân b qua nhi u khung) (t p trung trong hai kênh) các khe th i gian th 2 đ n 15 và t 17 đ n 31 c a m i khung đư c s d ng cho truy n thông tin. Do đó, m t h th ng như th đôi khi đư c g i là h th ng 30 kênh. M t tín hi u CEPT-1 có th đư c nói t i như m t tín hi u 32 kênh v i t c đ 2,048 Mbit/s (32 khe th i gian × 8 bit/khe th i gian × 8000 khe th i gian /giây) hay m t h th ng 30 kênh (t quan đi m c a ngư i s d ng cu i cùng). T nh ng gì đã th o lu n trên, ta có th th y r ng có m t s đi m khác bi t gi a m t tín hi u DS1 và m t tín hi u CEPT-1 v t c đ và d ng tín hi u. Chúng đư c t ng k t trên B ng 1.2. Ta có th th y r ng bên c nh t c đ khác nhau c a hai tín hi u, s khác bi t chính gi a chúng là t ch c c a các bit mào đ u c a chúng. Đ i v i tín hi u DS1, các bít mào đ u thu c lo i phân b , trong khi đ i v i tín hi u CEPT-1 các bit mào đ u thu c lo i t p trung. Đ thông tin toàn c u, s c n thi t chuy n đ i m t t c đ /d ng này sang m t d ng khác là đi u không th tránh kh i. Tuy nhiên như đã đư c th o lu n trư c đây r ng đ i v i m ng s toàn c u t c đ cao, m t phân c p h p nh t c n ph i s d ng m t t c đ /d ng t t nh t cho các tín hi u c a nó. Ta ph i quy t đ nh xem m t phương th c mào đ u phân b hay t p trung s đư c s d ng cho phân c p h p nh t m i này. T quan đi m khai thác băng t n, m t tín hi u DS1 ch c ch n t t hơn m t tín hi u CEPT-1. Hi u su t truy n d n đ t 99,48 % (≡1-1/193) và 93,75 (≡1-2/32) tương ng cho m t DS1 và m t CEPT-1. Tuy nhiên t quan đi m thi t k h th ng, m t tín hi u v i mào đ u t p trung có ưu đi m hơn so v i c u trúc mào đ u phân b . Đi u này có th th y t th c t sau. M t tín hi u ISDN (23B+D hay 2B+D) có cùng d ng v i tín hi u CEPT-1 v i s tách bi t t i tin (các kênh B đ mang thông tin) v i mào đ u (kênh D đến đây! cho đư ng d li u đ th c hi n các ch c năng mào đ u) Gi i pháp c a SDH - Module hóa và mào đ u t p trung Trong su t t p tài li u này ta s th o lu n v m t tín hi u SDH có các đ c tính sau: • T c đ tín hi u đư c modun hóa t c là m t tín hi u STM-N có t c đ b ng N×155,52 Mbit/s (t c đ c a STM-1). • Trong m t khung 125 µs, các bit mào đ u thu c lo i t p trung, các byte mào đ u và t i tin là hoàn toàn tách bi t.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản