Kỹ thuật xây dựng công trình Đường ô t ô

Chia sẻ: Dohuuduan Duan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
174
lượt xem
79
download

Kỹ thuật xây dựng công trình Đường ô t ô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước khi bắt đầu công tác làm đất phải phát quang cây, dẫy cỏ, đào gốc cây, di chuyển những mảnh vụn, di chuyển các tảng đá to, cày xới và san phẳng lớp đất mặt trong phạm vi thi công và khu vực mỏ đất đắp hoặc thùng đấu theo phạm vi đã chỉ ra trong các bản vẽ thiết kế. Phạm vi giới hạn của khu vực công trình bao gồm phạm vi chiếm dụng từ các hình cắt ngang cộng thêm 2m bên ngoài đỉnh ta luy nền đào hoặc chân ta luy nền đắp. Cây cối,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật xây dựng công trình Đường ô t ô

 1. -1-  kü thuËt  x©y dùng c«ng tr×nh §êng « t « 3.1. c«ng t¸c dän dÑp   3.1.1. §¹i c     ¬ng: Tríc khi b¾t ®Çu c«ng t¸c lµm ®Êt ph¶i ph¸t quang c©y, dÉy cá,  ®µo gèc c©y, di chuyÓn nh÷ng m¶nh vôn, di chuyÓn c¸c t¶ng ®¸ to,  cµy xíi vµ san ph¼ng líp ®Êt mÆt trong ph¹m vi thi c«ng vµ khu vùc  má ®Êt ®¾p hoÆc thïng ®Êu theo ph¹m vi ®∙ chØ ra trong c¸c b¶n vÏ  thiÕt kÕ. Ph¹m vi giíi h¹n cña khu vùc c«ng tr×nh bao gåm ph¹m vi  chiÕm dông tõ c¸c h×nh c¾t ngang céng thªm 2m bªn ngoµi ®Ønh ta luy  nÒn ®µo hoÆc ch©n ta luy nÒn ®¾p. C©y cèi, c¸c vËt thÓ theo qui  ®Þnh ph¶i gi÷ l¹i sÏ ®îc b¶o vÖ khái h h¹i vµ háng hãc.  MÆt ®Êt thiªn nhiªn trong khu vùc nÒn ®êng hoÆc nh÷ng khu vùc  ®îc chØ râ trong thiÕt kÕ sau khi ph¸t c©y sÏ ®îc ®µo bá líp ®Êt  h÷u c¬ hoÆc líp ®Êt mÆt theo giíi h¹n vµ ®é s©u ®∙ chØ ra trong hå  s¬ thiÕt kÕ. C¸c khu vùc nÒn ®êng ®i qua c¸c ao, hå, kªnh, m¬ng  v.v... tríc khi ®¾p nÒn ®êng sÏ ®îc vÐt bá toµn bé líp bïn (nÕu cã)  theo qui ®Þnh trong hå s¬ thiÕt kÕ. Nhµ thÇu sÏ thùc hiÖn lªn ga, c¾m cäc: dùa vµo c¾t ngang, x¸c  ®Þnh ph¹m vi mÐp ta luy ®µo, ®¾p ®Ó thi c«ng theo cao ®é thiÕt kÕ.  3.1.2. Nh÷ng yªu cÇu thi c«ng: 3.1.2.1. Thùc hiÖn: C«ng viÖc nµy tu©n thñ ®óng theo qui ®Þnh trong phÇn 2 cña  TCVN 4447­1987 ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 83/UBXD vÒ thi c«ng vµ  nghiÖm thu c«ng t¸c ®Êt.  C«ng t¸c phôc håi tim tuyÕn: Dïng m¸y toµn ®¹t ®iÖn tö ®Ó x¸c  ®Þnh nhanh vµ chÝnh x¸c cao ®é , täa ®é c¸c ®iÓm khèng chÕ hoÆc cã  thÓ dïng m¸y thñy b×nh, kinh vÜ lo¹i th«ng thêng kÕt hîp víi thíc  d©y.  C«ng t¸c lªn khu«n ®êng: dïng b¶n vÏ mÆt b»ng, mÆt c¾t däc vµ  mÆt c¾t ngang nÒn ®êng ®Ó lªn khu«n ®êng ®óng theo thiÕt kÕ. C¸c  cäc lªn khu«n ®êng ®îc dêi ra khái ph¹m vi thi c«ng. C«ng t¸c dän dÑp: Nh÷ng hßn ®¸ to c¶n trë viÖc thi c«ng nÒn ®êng ®µo hoÆc n»m ë  c¸c ®o¹n nÒn ®êng ®¾p cã chiÒu cao nhá h¬n 1,5m ®Òu ph¶i ®îc ph¸  huû. Nh÷ng khèi ®¸ cã thÓ tÝch > 1,5m3 hoÆc nh÷ng kÕt cÊu kh¸c cÇn  ®Õn dïng m×n ®Ó næ ph¸ th× Nhµ thÇu sÏ lËp vµ tr×nh T vÊn gi¸m s¸t  (TVGS) ph¬ng ¸n tæ chøc thi c«ng vµ ®¶m b¶o an toµn. Nh÷ng hßn ®¸  cã thÓ tÝch 
 2. -2- ChÆt c¸c cµnh c©y v¬n xoÌ vµo ph¹m vi thi c«ng tíi ®é cao 6m.  C¸c giíi h¹n ®µo ®Êt ®Ó ®¾p vµ ®µo tËn dông ®îc ph¸t quang s¹ch sÏ.  §¸nh gèc c©y khi chiÒu cao nÒn ®êng ®¾p ≤  1,50m hoÆc chiÒu cao gèc  c©y cao h¬n mÆt ®Êt thiªn nhiªn 15÷ 20cm. Dïng m¸y ñi, m¸y kÐo ®Ó  lµm ®æ c©y hoÆc dïng biÖn ph¸p chÆt vµ ca c©y, sau ®ã ®µo gèc c©y  (H×nh 2 vµ H×nh 3). Sö dông ph¬ng ph¸p ca ch¹y ®iÖn ®Ó ca c©y lµ  hiÖu qu¶ nhÊt.  Nhµ thÇu sÏ ®µo bá líp ®Êt h÷u c¬ hoÆc líp ®Êt mÆt thiªn nhiªn  trªn cïng (hoÆc líp bïn) ®îc chØ râ theo thiÕt kÕ. Dïng m¸y ñi hoÆc  m¸y xóc chuyÓn ®Ó bãc líp ®Êt h÷u c¬ (H×nh 4).                 H×nh 3. Dän gèc c©y b»ng m¸y ñi. a       a) Lìi ñi ®Èy gèc c©y (®êng kÝnh  26cm);       Dïng m¸y kÐo ®Ó ng∙ c©y      d) C¾t rÔ c©y (®êng kÝnh > 26cm); a) KÐo ng∙ 1 c©y;                 e) LËt gèc vµ vËn chuyÓn;  b) KÐo ng∙ 3 c©y;           H×nh 4.     S¬ ®å dän líp ®Êt h÷u c¬ ë nÒn ®¾p       1) D¶i ®Êt ®∙ dän líp ®Êt h÷u c¬;        2­3) §Êt h÷u c¬ ®îc ®Èy ra;      4) §èng ®Êt h÷u c¬ 100÷ 200m3;  3.1.2.2. LÊp l¹i vµ chç ®æ (hoÆc b¶o qu¶n): C¸c hè t¹o thµnh sau khi ®µo gèc c©y hoÆc sau khi di chuyÓn  c¸c chíng ng¹i vËt kh¸c sÏ ®îc Nhµ thÇu lÊp l¹i b»ng vËt liÖu ®¾p  thÝch hîp vµ ®Çm lÌn ®¹t ®é chÆt yªu cÇu.
 3. -3- TÊt c¶ c¸c vËt liÖu ph¸t quang, ®µo bá (trõ c¸c vËt liÖu ®îc  chØ ®Þnh gi÷ l¹i  ®Ó t¸i sö dông) sÏ ®îc Nhµ thÇu dïng  « t« vËn  chuyÓn ®Õn n¬i ®æ t¹i c¸c vÞ trÝ ®∙ ®îc lùa chän vµ ®îc ®Þa ph¬ng  vµ T vÊn gi¸m s¸t chÊp thuËn, kh«ng ®èt bÊt kú lo¹i vËt liÖu nµo.  NÕu cho phÐp ch«n lÊp th× líp phñ dµy Ýt nhÊt 30cm vµ ®¶m b¶o mü  quan. VËt liÖu tËn dông l¹i sÏ ®îc chÊt ®èng víi m¸i dèc 1:2 vµ sÏ  bè   trÝ   ë   nh÷ng   chç   kh«ng   ¶nh   hëng   ®Õn   viÖc   tho¸t   níc,   giao  th«ng, ... vµ ®îc che phñ bÒ mÆt. 3.2. C¤NG t¸c PH¸ huû C¤NG TR×nh cò   3.2.1. §¹i c     ¬ng: C«ng t¸c nµy bao gåm: ph¸ bá mét phÇn hoÆc toµn bé c¸c cÇu cò,  cèng cò, c¸c kÕt cÊu x©y dùng vµ c¸c chíng ng¹i vËt kh¸c kh«ng ®îc  phÐp gi÷ l¹i ®∙ ®îc chØ ra trong hå s¬ thiÕt kÕ ®îc phª duyÖt. C¸c  lo¹i vËt liÖu thu ®îc tõ c«ng t¸c nµy cho phÐp tËn dông l¹i sÏ ®îc  b¶o qu¶n tèt, tr¸nh h h¹i vµ háng hãc. C¸c hè t¹o thµnh sau khi ph¸  bá c¸c kÕt cÊu cò sÏ ®îc Nhµ thÇu lÊp l¹i b»ng vËt liÖu ®¾p thÝch  hîp vµ ®Çm lÌn ®¹t ®é chÆt yªu cÇu. 3.2.2. Nh÷ng yªu cÇu thi c«ng: 3.2.2.1. Thùc hiÖn: C«ng viÖc nµy tu©n thñ ®óng theo qui ®Þnh trong phÇn 2 cña  TCVN 4447­1987 ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 83/UBXD vÒ thi c«ng vµ  nghiÖm thu c«ng t¸c ®Êt.  Nhµ thÇu sÏ kh«ng ph¸ huû c¸c cÇu, cèng vµ c¸c kÕt cÊu kh¸c  phôc vô ®¶m b¶o giao th«ng ®Õn khi cã ph¬ng ¸n phï hîp vµ ®îc sù  chÊp thuËn cña T vÊn gi¸m s¸t. Nh÷ng kiÕn tróc phÇn díi cña c¸c c«ng tr×nh cò sÏ ®îc ph¸ bá  ®Õn ®¸y dßng ch¶y (nÕu kh«ng cã yªu cÇu kh¸c cña T vÊn gi¸m s¸t). Cã thÓ sö dông ph¬ng ph¸p næ ph¸ ®èi víi nh÷ng kÕt cÊu kiÕn  tróc cã khèi lín nhng kh«ng g©y h háng ®èi víi kÕt cÊu xung quang  vµ ph¶i ®îc sù ®ång ý cña Kü s  TVGS hoÆc sö dông ph¬ng ph¸p thñ  c«ng ®Ó ph¸ hñy kÕt cÊu. 3.2.2.2. LÊp l¹i vµ chç ®æ (hoÆc b¶o qu¶n): C¸c hè t¹o thµnh do viÖc ph¸ huû c«ng tr×nh cò hoÆc c¸c chíng  ng¹i vËt kh¸c sÏ ®îc Nhµ thÇu lÊp l¹i b»ng vËt liÖu ®¾p thÝch hîp  vµ ®Çm lÌn ®¹t ®é chÆt yªu cÇu. TÊt c¶ c¸c vËt liÖu sau khi ph¸ huû (trõ c¸c vËt liÖu ®îc chØ  ®Þnh gi÷ l¹i ®Ó t¸i sö dông) sÏ ®îc Nhµ thÇu dïng « t« vËn chuyÓn  ®Õn n¬i ®æ t¹i c¸c vÞ trÝ ®∙ ®îc lùa chän vµ chÊp thuËn. NÕu cho  phÐp ch«n lÊp th× líp phñ dµy Ýt nhÊt 30cm vµ ®¶m b¶o mü quan.
 4. -4- TÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu th¸o dì ra ®îc chØ ®Þnh tËn dông l¹i  sÏ ®îc Nhµ thÇu vËn chuyÓn ®Õn n¬i tËp kÕt vµ b¶o qu¶n tèt theo  ®óng qui ®Þnh. 3.3. c«ng t¸c x©y dùng nÒn ®êng th«ng thêng   3.3.1. §¹i c     ¬ng: C«ng t¸c x©y dùng nÒn ®êng th«ng thêng bao gåm: §µo lÊy ®Êt  r∙nh biªn vµ thïng ®Êu bªn ®êng (mét bªn hoÆc hai bªn) ®Ó ®¾p nÒn  ®êng; §µo lÊy ®Êt nöa bªn trªn cña nÒn ®µo ®Ó ®¾p nÒn ®¾p ë nöa bªn  díi (nÒn nöa ®µo nöa ®¾p); §µo lÊy ®Êt ë thïng ®Êu tËp trung hoÆc ë  nÒn ®µo vËn chuyÓn ®Õn chç ®¾p ®Ó ®¾p nÒn ®êng; §µo lÊy ®Êt ë nÒn  ®µo vËn chuyÓn ®Õn ch砮栮Êt, hoÆc ®em ®Êt tõ nÒn ®µo ch÷ L ®æ ra  phÝa bªn díi cña nÒn ®µo.    3.3.2. Ph©n lo¹i vËt liÖu x©y dùng nÒn ®     êng: Chän ®Êt ®Ó ®¾p nÒn ®êng theo thø tù u tiªn sau: ­ §Êt ¸ c¸t, ®Æc biÖt lµ lo¹i ¸ c¸t cã thµnh phÇn cÊp phèi  tèt, cã cêng ®é vµ ®é æn ®Þnh cao, dÔ thi c«ng. ­ §Êt ¸ sÐt, ¸ sÐt lÉn sái s¹n. ViÖc lùa chän ®Êt x©y dùng theo quy ®Þnh trong “Ph©n lo¹i ®Êt  trong x©y dùng” theo tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5474 ­ 1993 hoÆc theo  AASHTO.  3.3.2.1. VËt liÖu kh«ng thÝch hîp: C¸c lo¹i vËt liÖu díi ®©y ®îc xem lµ kh«ng thÝch hîp: ­ §Êt mÆt trªn nÒn thiªn nhiªn, ®Êt sÐt cã hµm lîng h÷u c¬  cao, ®Êt bïn, ®Êt cã chøa chÊt ®éc ho¸ häc, ®Êt cã chøa nhiÒu chÊt  h÷u c¬ nh than bïn, chÊt phÕ th¶i. ­ C¸c lo¹i ®Êt cã chøa chÊt h÷u c¬ g©y h¹i nh rÔ c©y, cá, níc  th¶i.  ­ C¸c lo¹i vËt liÖu trong vïng ®Êt sôt trît. ­ §Êt cã giíi h¹n ch¶y > 80 hoÆc chØ sè dÎo > 55, ®Êt cã ®é Èm  tù nhiªn > 100%, ®Êt cã dung träng tù nhiªn  1,25 hoÆc ®é tr¬ng në vµo lo¹i “rÊt cao”, “cùc cao”. ChØ sè 
 5. -5- ho¹t ®éng x¸c ®Þnh theo tû sè: chØ  sè dÎo (AASHTO T 90­87)/phÇn  tr¨m h¹t sÐt (AASHTO T 90­87). ­ C¸c lo¹i vËt liÖu kh«ng ®îc sù chÊp thuËn cña T  vÊn gi¸m  s¸t. ­ §Êt c¸t kh«ng dÝnh: tÝnh tho¸t níc vµ æn ®Þnh níc ®Òu tèt,  chiÒu cao mao dÉn rÊt nhá, gãc néi ma s¸t kh¸ cao nhng dÔ rêi r¹c,  dÔ bÞ níc xãi mßn nªn kh«ng dïng cho nÒn ®¾p cã m¸i dèc nÕu nh  kh«ng trén thªm mét Ýt ®Êt dÝnh hoÆc gia cè bÒ mÆt ta luy ®Ó t¨ng  ®é æn ®Þnh cña nÒn ®êng ­ §Êt bôi: do chøa nhiÒu c¸c h¹t mÞn mao dÉn nghiªm träng, khi  kh« dÔ bÞ giã thæi bay, rÊt dÔ bÞ Èm ít, khi b∙o hoµ níc cã thÓ bÞ  ho¸ láng do chÊn ®éng. ­ §Êt dÝnh: Ýt thÊm níc, khi thÊm níc cêng ®é gi¶m nhiÒu, sù  thay ®æi thÓ tÝch do tr¬ng në vµ co rót khi kh« Èm tuÇn hoµn còng  lín, khi qu¸ kh« hoÆc qu¸ Èm ®Òu khã thi c«ng. ­ §Êt sÐt nÆng: hÇu nh  kh«ng thÊm níc, lùc dÝnh kÕt rÊt lín,  khi kh« rÊt khã ®µo ®¾p, khi Èm tÝnh tr¬ng në vµ tÝnh dÎo ®Òu rÊt  lín. ­ §¸ mÒm: dÔ phong ho¸ sau khi ngÊm níc cêng ®é gi¶m thÊp,  biÕn d¹ng lín.   3.3.2.2. VËt liÖu m   în cã lùa chän:   Lµ lo¹i vËt liÖu cã c¸c h¹t qua lç sµng vu«ng 75mm vµ kh«ng v­ ît   qu¸   15%   träng   lîng   lät   qua   lç   sµng   0,075mm   theo   thÝ   nghiÖm  AASHTO T 11. ChØ sè dÎo cña vËt liÖu kh«ng > 6% theo AASHTO T 90 vµ  giíi h¹n ch¶y kh«ng > 30% theo AASHTO T 89. 3.3.2.3. VËt liÖu ®¾p d¹ng h¹t cã lùa chän: Lµ c¸c lo¹i vËt liÖu nh: c¸t, sái hay c¸c vËt liÖu h¹t s¹ch  kh¸c víi chØ sè dÎo kh«ng > 6% theo AASHTO T 90.  Dïng ®Ó ®¾p ë khu vùc ®Êt b∙o hßa hoÆc ngËp lôt kh«ng tr¸nh ®­ îc. 3.3.2.4. VËt liÖu dÝnh ®¾p ta luy nÒn ®¾p: Lµ   lo¹i   ®Êt   cã   kh«ng   Ýt   h¬n   25%   thµnh   phÇn   h¹t   sÐt   (h¹t  
 6. -6- ­ Mäi vËt liÖu ®îc chØ ra trong hå s¬ thiÕt kÕ vµ ®îc chÊp  nhËn cña T vÊn gi¸m s¸t hoÆc cã kÕt qu¶ thÝ nghiÖm phï hîp víi c¸c  chØ tiªu c¬ lý theo qui ®Þnh. B¶ng 1. C¸c lo¹i ®Êt ®¾p nÒn ®êng Tû lÖ h¹t c¸t (2­:­ ChØ sè  Kh¶ n¨ng sö  Lo¹i ®Êt 0,05mm) theo % khèi  dÎo dông lîng ¸   c¸t   nhÑ,  > 50 % 1 ÷  7 RÊt thÝch hîp h¹t to ¸ c¸t nhÑ > 50 % 1 ÷  7 ThÝch hîp ¸ sÐt nhÑ > 40 % 7 ÷  12 ThÝch hîp ¸ sÐt nÆng > 40 % 12 ÷  17 ThÝch hîp SÐt nhÑ > 40 % 17 ÷  27 ThÝch hîp ­ VËt liÖu r¶i dµy 30÷ 50cm trªn mÆt nÒn ®¾p sÏ ®îc chän läc kü  theo ®óng c¸c chØ tiªu kü thuËt qui ®Þnh cho líp Subgrade (líp ®Êt  c㠮頮Çm chÆt yªu cÇu K≥ 0,98) vµ phï hîp theo AASHTO T 193­81, cã  CBR kh«ng 
 7. -7- C¸c h¹ng môc c«ng viÖc thùc hiÖn nh: ®µo bá ®Êt nÒn ®êng, ®µo  bá ®Êt sôt lë, ®¸nh cÊp, ®µo r∙nh tho¸t níc, ®µo m¸i dèc, ®µo bá  vËt liÖu kh«ng thÝch hîp, ®µo cöa vµo, cöa ra cña c«ng tr×nh tho¸t  níc.    3.3.4.2. Ph   ¬ng ph¸p thi c«ng ®µo nÒn ®     êng:   3.3.4.2.1. Ph   ¬ng ph¸p ®µo ngang:   Dïng m¸y ®µo gÇu thuËn ®µo trªn toµn bé mÆt c¾t ngang tiÕn dÇn  vµo däc theo tim ®êng, thÝch hîp víi ®o¹n nÒn ®µo s©u vµ ng¾n. Tr­ êng hîp chiÒu s©u ®µo lín h¬n chiÒu cao ®µo cña m¸y th× ta chia lµm  nhiÒu bËc ®Ó ®µo, mçi bËc cÊp ®Òu cã ®êng vËn chuyÓn ®Êt ra riªng.                  H×nh 1. Ph¬ng ph¸p ®µo ngang a) §µo trªn toµn mÆt c¾t; b) §µo tiÕn dÇn tõng bËc;                                      H×nh 2. M¸y  ®µo gÇu thuËn vµ gÇu nghÞch   3.3.4.2.2. Ph   ¬ng ph¸p ®µo däc:   + §µo tõng líp: lµ ®µo dÇn tõng líp theo híng däc trªn toµn bé  bÒ réng nÒn ®µo víi chiÒu dµy líp kh«ng lín. NÕu ®o¹n ®êng dµi vµ  réng th× dïng m¸y c¹p chuyÓn, ®o¹n ®êng ng¾n vµ dèc lín th× dïng  m¸y ñi. + §µo thµnh tõng luèng: tríc hÕt ®µo mét luèng më ®êng däc  theo ®o¹n nÒn ®µo, sau ®ã ®µo më réng ra hai bªn. Trêng hîp nÒn ®µo  t¬ng ®èi s©u th× tiÕn hµnh ®µo dÇn tõng tÇng. Ph¬ng ph¸p nµy thÝch  hîp víi ®o¹n nÒn ®µo võa dµi võa s©u.                       H×nh 3. Ph¬ng ph¸p ®µo däc                              a) §µo ph©n tÇng;  b) §µo thµnh luèng;              H×nh 4. M¸y ®µo gÇu thuËn             a) §µo däc ®æ bªn;  b) §µo däc  ®æ sau;    3.3.4.2.3. Ph   ¬ng ph¸p ®µo hçn hîp:   Sö dông c¶ ph¬ng ph¸p ®µo ngang vµ ®µo däc  thµnh luèng, thÝch hîp cho nÒn ®µo s©u vµ rÊt dµi (H×nh 5).
 8. -8- Ph¬ng ph¸p ®µo tõng tÇng hoÆc tõng m¶ng ¸p dông khi ®µo nÒn nöa ®µo vµ viÖc vËn chuyÓn ®Êt hay ®æ ®Êt theo híng ngang (H×nh 6).                          H×nh 5. Ph¬ng ph¸p  ®µo hçn hîp                       H×nh 6. Ph¬ng ph¸p ®µo nÒn  ch÷ L              a) §µo tõng tÇng;                    b) §µo tõng m¶ng; 3.3.4.3. Yªu cÇu thi c«ng: C¸c yªu cÇu vÒ thi c«ng ®∙ ®îc chØ râ trong TCVN 4447­1987 ban  hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 83/UBXD vÒ “Thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng t¸c  ®Êt”.  ­ C«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng ®îc hoµn thµnh tríc khi thi c«ng  ®µo nÒn: x¸c ®Þnh vÞ trÝ tim tuyÕn, ®Ønh ta luy (®Ønh tr¸i vµ ®Ønh  ph¶i), vÞ trÝ r∙nh biªn, r∙nh ®Ønh, ... ­ §èi víi c«ng tr×nh nöa ®µo, nöa ®¾p cã c«ng tr×nh phßng hé  phÝa ta luy ©m th× tæ chøc thi c«ng phÇn ®¾p hoÆc c«ng tr×nh phßng  hé phÝa ta luy ©m tríc. ­ C¸c vËt liÖu ®µo ra mµ ®îc xem lµ vËt liÖu thÝch hîp sÏ ®îc  dïng ®Ó ®¾p nÒn ®êng, lÒ ®êng vµ ®¾p nh÷ng chç cÇn thiÕt theo chØ  dÉn cña Kü s t vÊn. Trêng hîp kh«ng tËn dông hÕt th× Nhµ thÇu sÏ cã  tr¸ch nhiÖm vËn chuyÓn ®Õn n¬i ®æ b¶o ®¶m mü quan vµ kh«ng lµm h h¹i c©y cèi, c«ng tr×nh vµ c¸c tµi s¶n kh¸c l©n cËn. ­ Nh÷ng ®èng ®Êt dù tr÷ sÏ ®îc vun gän, ®¸nh ®èng, s¹ch theo  c¸ch thøc chÊp nhËn ®îc, ®óng vÞ trÝ vµ kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn d©y  chuyÒn thi c«ng. ­ VËt liÖu thõa, bá ®i sÏ kh«ng ®æ gÇn vÞ trÝ cèng, hoÆc ë  nh÷ng n¬i cã tµi s¶n riªng kh¸c ë sên dèc bªn díi. ­ VËt liÖu thõa, bá ®i sÏ ®îc ®æ vÒ phÝa thÊp cña nÒn ®êng, ®æ  c¸ch qu∙ng vµ b¶o ®¶m an toµn cho nÒn ®êng, c¸c c«ng tr×nh vµ c¸c  tµi s¶n kh¸c. ­ Trong qu¸ tr×nh x©y dùng nÒn ®êng, khu«n ®êng lu«n lu«n gi÷  ë ®iÒu kiÖn kh« r¸o, dÔ tho¸t níc, chç r∙nh biªn ®æ tõ nÒn ®µo vµo  nÒn ®¾p sÏ ®îc Nhµ thÇu thi c«ng cÈn thËn ®Ó tr¸nh lµm h  h¹i nÒn  ®¾p do xãi mßn. ­ §Ó cho nÒn ®µo, c¸c líp mãng kh«ng bÞ Èm ít, trong qu¸ tr×nh  thi c«ng vµ sau khi thi c«ng Nhµ thÇu sÏ lu«n lu«n t¹o nh÷ng m¬ng  tho¸t níc hoÆc r∙nh thÝch hîp b»ng c¸ch ho¹ch ®Þnh c«ng viÖc ®µo  r∙nh ë cöa ra cña c¸c c«ng tr×nh tho¸t níc. Nhµ thÇu sÏ thêng xuyªn  n¹o vÐt, lµm s¹ch mäi cèng, m¬ng, r∙nh nh vËy (hoÆc khi Kü s t vÊn  yªu cÇu) sao cho níc dÔ dµng tho¸t ra khái khu vùc thi c«ng. Cã  biÖn ph¸p xö lý níc ngÇm nÕu cã níc ngÇm xuÊt hiÖn.
 9. -9- ­ C«ng viÖc ®µo sÏ ®îc tiÕn hµnh theo tiÕn ®é vµ tr×nh tù thi  c«ng cã sù phèi hîp víi c¸c giai ®o¹n thi c«ng kh¸c ®Ó t¹o ®iÒu  kiÖn thuËn lîi tèi ®a cho c«ng t¸c ®¾p nÒn vµ viÖc tho¸t níc trong  mäi n¬i vµ mäi lóc. ­ Cao ®é mÆt nÒn ®êng sÏ ®îc Nhµ thÇu söa sang phï hîp víi  nh÷ng yªu cÇu qui tr×nh thi c«ng hoÆc theo c¸c chØ tiªu kü thuËt ®∙  chØ ra trong hå s¬ thiÕt kÕ ®∙ ®îc duyÖt díi sù chØ dÉn cña Kü s t  vÊn. ­ §é chÆt phÝa trªn cña nÒn ®êng ®µo theo tiªu chuÈn TCVN 4054  (Tiªu chuÈn ®Çm   nÐn   theo   TCVN   4201­1995)   theo   b¶ng   1.   NÕu   kiÓm   tra   ®é   chÆt  kh«ng ®¹t yªu cÇu th× Nhµ thÇu sÏ bè trÝ thiÕt bÞ lu vµ tiÕn hµnh  lu cho ®Õn khi kiÓm tra ®¹t ®é chÆt yªu cÇu. ­ §é dèc ta luy nÒn ®êng ®µo theo tiªu chuÈn TCVN 4054 theo  b¶ng 2. B¶ng 1. Yªu cÇu ®é chÆt phÝa trªn cña nÒn ®µo §é s©u tÝnh tõ  §é chÆt K ®¸y ¸o ®êng  §êng « t« cã Vtt ≥ §êng « t« cã Vtt 
 10. - 10 - Bµi to¸n æn ®Þnh ta luy nÒn ®êng ®¾p lµ mét trêng hîp riªng  cña bµi to¸n æn ®Þnh m¸i ®Êt. Cã hai nhãm ph¬ng ph¸p ®Ó tÝnh æn  ®Þnh ta luy nÒn ®êng ®¾p. Nhãm thø nhÊt:  t×m c¸c ph¬ng tr×nh hay c«ng thøc ®Ó x¸c ®Þnh  trùc tiÕp d¹ng cña m¸i dèc æn ®Þnh trªn c¬ së lý luËn c©n b»ng giíi  h¹n, gåm c¸c ph¬ng ph¸p cña: Sokolovski, Maslov, Xamxonova, ... Nhãm thø hai:  dùa vµo c¸c mÆt trît gi¶ ®Þnh tríc ®Ó ®¸nh gi¸  møc ®é æn ®Þnh cña nÒn ®êng ®∙ thiÕt kÕ. §iÓn h×nh lµ ph¬ng ph¸p  mÆt   trît   trô   trßn   mµ   ®¹i   diÖn   lµ:   Fellenius,   Bishop,   Taylor,  Gonstein, ...   3.3.5.2.1. Ph   ¬ng ph¸p cña V.V.Sokolovski:   XÐt ph©n tè ®Êt chÞu t¸c dông cña c¸c øng suÊt  σz,  σ x,  τ xz  vµ  träng lîng b¶n th©n trong täa ®é vu«ng gãc XOZ. §iÒu kiÖn ®Ó ph©n  ∂σ z ∂τ xz tè ®Êt ë tr¹ng th¸i c©n b»ng tÜnh häc lµ:  + =γ (1) ∂z ∂x ∂τ xz ∂σ x + =0 (2) ∂z ∂x §iÒu kiÖn c©n b»ng giíi h¹n ®îc thÓ hiÖn bìi ph¬ng tr×nh: (σ x − σ z ) 2 + 4τ xz 2 = sin 2 ϕ (3) (σ x + σ z + 2C. cot gϕ ) 2 C¸c ph¬ng tr×nh (1), (2) vµ (3) gäi lµ  ph¬ng tr×nh vi ph©n c©n b»ng giíi h¹n ®îc  Koette nªu vµo n¨m 1903 nhng cha cã c¸ch gi¶i. Sokolovski ®∙ ®Ò ra ph¬ng ph¸p tÝnh b»ng  sè ®Ó gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh trªn trong trêng hîp  tæng qu¸t (ϕ ≠  0; c ≠  0). Víi m¸i dèc ë tr¹ng th¸i  c©n b»ng, ph¬ng tr×nh m¸i dèc ®îc x¸c ®Þnh: C X= X  (4) γ C Z= Z (5) γ Trong ®ã  X vµ  Z lµ c¸c täa ®é t¬ng ®èi  x¸c ®Þnh theo ®å thÞ (h×nh 1).                      H×nhX 1.  §å   thÞ   x¸c   ®Þnh    Z vµ  MÆt n»m ngang ë ®Ønh m¸i dèc c©n b»ng æn ®Þnh cã thÓ mang mét  t¶i träng 2C.Cosϕ ph©n bè ®Òu q ®îc x¸c ®Þnh:  q = (6)  1 − Sinϕ Cã thÓ thay t¶i träng ph©n bè ®Òu q b»ng mét líp ®Êt ®¾p cã ®é  2C.Cosϕ dèc th¼ng ®øng víi chiÒu cao hgh:  hgh =   (7) γ (1 − Sinϕ )
 11. - 11 -   3.3.5.2.2. Ph   ¬ng ph¸p cña N.N.Maslov       ¬ng ph¸p Fp): (ph    XÐt ®iÒu kiÖn c©n b»ng cña mét ph©n tè ®Êt,  cã thÓ x¸c ®Þnh m¸i dèc c©n b»ng æn ®Þnh cã ®é dèc  C nh sau:  Fp = tgα = tgϕ +  (8); Trong ®ã: γ .h.Cos 2α     + α lµ gãc nghiªng cña m¸i dèc t¹i ®iÓm tÝnh to¸n;          H×nh  2. S¬ ®å xÐt ®iÒu kiÖn c©n         +   h   lµ   chiÒu   cao   tÝnh   tõ   ®iÓm   tÝnh   to¸n   ®Õn   m¸i   dèc;  b»ng c¬ häc cña mét khèi ®Êt.     + C, ϕ, γ  lµ lùc dÝnh, gãc néi ma s¸t vµ dung träng cña ®Êt; Dùa vµo c«ng thøc (8) Maslov ®∙ ®Ò nghÞ chän gãc nghiªnh ψ cña   C 1 m¸i dèc æn ®Þnh nh sau:  tgψ =  tgϕ +  (9);   ∑γ i hi  K  Trong ®ã: K lµ hÖ sè æn ®Þnh yªu cÇu, K=1,3÷ 1,5; Trêng hîp cã nhiÒu líp ®Êt kh¸c nhau hoÆc m¸i dèc g∙y khóc, ta  thùc hiÖn: ­ Chia khèi ®Êt theo chiÒu cao thµnh nhiÒu líp theo sù ph©n  líp tù nhiªn; ­ T¹i ch©n mçi líp x¸c ®Þnh träng lîng b¶n th©n ®Êt ∑γ i.hi; ­ X¸c ®Þnh gãc nghiªng ψ theo c«ng thøc (9);   3.3.5.2.3. Ph   ¬ng ph¸p mÆt tr   ît trô trßn:   B¶n chÊt cña ph¬ng ph¸p: ­ Coi mÆt trît lµ mÆt trô trßn; ­ Khèi ®Êt bÞ trît (l¨ng thÓ trît) coi nh  mét cè thÓ (tuyÖt  ®èi cøng); ­ Tr¹ng th¸i c©n b»ng giíi h¹n chØ x¶y ra trªn mÆt trît;  Cã rÊt nhiÒu t¸c gi¶ nghiªn cøu, ë ®©y chØ nªu mét vµi t¸c gi¶  ®iÓn h×nh. * Ph¬ng ph¸p cña W.Fellenius: Fellenius gi¶i theo ph¬ng ph¸p ph©n m¶nh. Ph¬ng ph¸p nµy dïng ®Ó  kiÓm to¸n æn ®Þnh m¸i dèc cho tríc. Gi¶ ®Þnh tríc mÆt trît lµ mÆt trît  trô trßn quay quanh t©m O víi b¸n kÝnh R. XÐt khèi ®Êt trît chiÒu dµy 1  ®¬n vÞ. T¬ng quan gi÷a m«men chèng trît vµ m«men g©y trît cña tÊt c¶  c¸c lùc t¸c dông lªn l¨ng thÓ trît ®èi víi t©m O ®¸nh gi¸ møc ®é æn  ®Þnh cña m¸i dèc vµ ®îc thÓ hiÖn qua hÖ sè æn ®Þnh  M ct K:  K =   (10); Trong ®ã: M gt + K lµ hÖ sè æn ®Þnh t¬ng øng víi cung trît gi¶ ®Þnh; + Mct lµ m«men cña c¸c lùc chèng trît ®èi víi t©m O; + Mct lµ m lµ m«men cña c¸c lùc g©y trît ®èi víi t©m O; §Ó x¸c ®Þnh Mct vµ Mct ta ph©n khèi trît thµnh n m¶nh.
 12. - 12 - Bá qua ¶nh hëng cña c¸c lùc ph¸p tuyÕn vµ tiÕp tuyÕn ë mÆt  h«ng c¸c m¶nh. XÐt m¶nh thø i cã träng lîng Pi, chiÒu dµi cung trît  Li, lùc dÝnh ®¬n vÞ Ci, gãc néi ma s¸t ϕ i.                   H×nh 3.      S¬ ®å tÝnh æn ®Þnh ta luy      a) Theo Fellenius;     b) Theo Bishop * Khi bá qua lùc ®éng ®Êt: Lùc chèng trît:  + Lùc ma s¸t: Ni.tgϕ i = Pi.Cosα i.tgϕ i        + Lùc dÝnh:    Ci.Li m«mem chèng trît ®èi víi t©m O: Mct = (Pi.Cosαi.tgϕ i + Ci. Li).R Lùc g©y trît:  Ti = Pi.Sinαi m«mem g©y trît ®èi víi t©m O: Mgt = R.Pi.Sinαi n n ∑ M ct i ∑ ( P .Cosα .tgϕ i i i + Ci .Li ) ⇒  K = i =1 n = i =1 n (11) ∑M i =1 i gt ∑ Pi .Sinα i i =1 * Khi xÐt ®Õn lùc ®éng ®Êt: Mçi m¶nh trît cßn chÞu thªm mét lùc g©y trît Wi cã c¸nh tay  ®ßn so víi t©m O lµ Zi khi ®ã hÖ sè æn ®Þnh K x¸c ®Þnh nh sau: n n ∑ M ct i ∑ ( P .Cosα .tgϕi i i + C i .Li ) ⇒  K = = i =1 i =1 n n  Z    (12) ∑M i gt ∑  Pi .Sinα i + Wi Ri  i =1 i =1   Víi nhiÒu mÆt trît gi¶ ®Þnh kh¸c nhau theo c¸c t©m Oj  cã thÓ  x¸c ®Þnh ®îc hÖ sè Kj t¬ng øng. Tõ c¸c trÞ sè Kj x¸c ®Þnh ®îc Kjmin. NÕu Kjmin  1 m¸i dèc æn ®Þnh; Theo thiÕt kÕ hÖ sè æn ®Þnh m¸i dèc ph¶i lín h¬n hÖ sè æn ®Þnh  yªu cÇu Kyc, thêng Kyc=1,3÷ 1,5. * Ph¬ng ph¸p cña Bishop: T¬ng tù nh ph¬ng ph¸p cña Fellenius nhng Bishop cã xÐt ®Õn c¸c  lùc c¸c lùc ph¸p tuyÕn vµ tiÕp tuyÕn ë mÆt h«ng c¸c m¶nh lµ Ei+1 vµ  Ei­1 (kh«ng quan t©m ®Õn vÞ trÝ cña c¸c ®iÓm ®Æt lùc ngang ®ã). 
 13. - 13 - §èi víi toµn bé khèi trît trô trßn th×: ∑∆Ei = ∑(Ei+1 ­ Ei­1) = 0  (do toµn bé khèi trît ë vµo tr¹ng th¸i c©n b»ng) vµ kh«ng quan t©m  ®Õn vÞ trÝ ®iÓm ®Æt cña c¸c lùc ngang nh gi¶ thiÕt, nªn ∑∆Ei =0 ®èi  víi t©m O. V× vËy hÖ sè K x¸c ®Þnh nh c«ng thøc (12). Tuy nhiªn c¸c thµnh phÇn lùc Ti vµ Ni kh«ng ph¶i do Pi g©y ra,  mµ cßn do c¸c lùc Ei+1  vµ Ei­1  g©y ra. VËy Pi  = Ni.Cosα i  + Ti.Sinαi. (13) GØa sö khi trît, c¸c m¶nh trît cã cêng ®é kh¸ng c¾t ë ®¸y mçi  m¶nh i ®Òu ®¹t tíi tr¹ng th¸i c©n b»ng giíi h¹n víi cïng mét hÖ sè  1 an toµn K nh nhau, víi mçi m¶nh ta cã:   Ti = (C i Li + N i .tgϕ i ) K (14) Víi 3 ph¬ng tr×nh (12), (13) vµ (14) ta x¸c ®Þnh ®îc Ni, Ti vµ  K nh sau: C i .Li . sin α i Pi − Ni = K (15) tgϕ i cos α i + sin α i K n  Pi .tgϕ  ∑  cos α i + Ci .Li .mi 1    i    K= n (16)  Z  ∑  Pi . sin α i + Wi Ri  1   −1 Víi:  mi = 1 + tϕ .tgα i i  1   (17)  K  * Ph¬ng ph¸p cña M.N.Gonstein: Dùa vµo kÕt qu¶ tÝnh to¸n æn ®Þnh b»ng ®å gi¶i víi nhiÒu m¸i  ®Êt ®¬n gi¶n theo ph¬ng ph¸p mÆt trît trô trßn M.N.Gonstein ®∙ lËp  b¶ng dïng ®Ó x¸c ®Þnh nhanh chãng hÖ sè æn ®Þnh. C Theo Gonstein hÖ sè æn ®Þnh K ®îc x¸c ®Þnh:  K = f . A + B  (12);  γ .H Trong ®ã: + A, B lµ c¸c hÖ sè phô thuéc vµo kÝch thíc cña l¨ng thÓ trît,  b¶ng 1. B¶ng 1. TrÞ sè c¸c hÖ sè A, B MÆt trît ®i  MÆt trît ®i vµo nÒn thiªn nhiªn cã tiÕp  §é dèc  qua ch©n ta  tuyÕn n»m ë ®é s©u e so víi ch©n ta luy cña ta  luy e=h/4 e=h/2 e=h e=2h luy A B A B A B A B A B 1:1 2,34 5,79 2,5 6,1 3,1 5,9 4,3 5,8 5,7 5,7 1:1,25 2,64 6,05 6 6,3 7 2 2 0 8 5 1:1,5 2,64 6,50 2,6 2 3,2 6,0 4,4 5,8 5,8 5,8 6 6,5 4 2 3 6 6 0 1:1,75 2,84 6,58
 14. - 14 - 1:2 3,23 6,70 2,8 3 3,3 6,1 4,5 5,9 5,9 5,8 1:2,25 3,19 7,27 0 6,7 2 3 4 3 4 5 1:2,5 3,53 7,30 2,9 2 3,4 6,2 4,6 6,0 6,0 5,9 3 6,8 1 6 6 0 2 0 1:2,75 3,59 8,02 3,1 7 3,5 6,4 4,7 6,0 6,1 5,9 1:3 3,59 8,81 0 7,2 3 0 8 8 0 5 3,2 3 3,6 6,5 4,9 6,1 6,1 5,9 6 7,6 6 6 0 6 8 8 3,4 2 3,8 6,7 5,0 6,2 6,2 6,0 6 8,0 8 4 3 6 6 2 3,6 0 4,0 6,9 5,1 6,3 6,3 6,0 8 8,4 2 5 7 6 4 5 3,9 0 4,2 7,2 5,3 6,4 6,4 6,0 3 4 0 1 7 4 9 3.3.5.3. Yªu cÇu vËt liÖu ®¾p: TÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu ®¾p lµ vËt liÖu ®¶m b¶o theo Tiªu  chuÈn kü thuËt vµ ®îc Kü s t vÊn chÊp thuËn. C¸c lo¹i vËt liÖu gåm: vËt liÖu thÝch hîp, vËt liÖu mîn cã lùa  chän, vËt liÖu ®¾p d¹ng h¹t cã lùa chän, vËt liÖu dÝnh ®¾p ta luy  nÒn ®êng nh ®∙ nªu ë phÇn trªn ®Òu cã thÓ sö dông ®Ó x©y dùng nÒn  ®êng ®¾p.    3.3.5.4. Nguån vËt liÖu ®¾p: Nhµ thÇu sÏ ®i lÊy mÉu vËt liÖu ®¾p t¹i c¸c má vËt liÖu ®∙ ®îc  nªu ra trong hå s¬ mêi thÇu, hoÆc t¹i c¸c má vËt liÖu kh¸c ®îc coi  lµ tèt h¬n vµ ®îc Kü s t vÊn ®ång ý, ®em ®i thÝ nghiÖm kiÓm tra c¸c  chØ tiªu: tû träng h¹t ®Êt, thµnh phÇn h¹t, tr¹ng th¸i cña ®Êt, ®é  Èm tù nhiªn (W), giíi h¹n ch¶y (Wl), giíi h¹n dÎo (Wp), chØ sè dÎo  (Ip), dung träng kh« lín nhÊt (γ max), ®é Èm tèt nhÊt (W0), gãc néi ma  s¸t (ϕ), lùc dÝnh (C), m«®un ®µn håi E®h hoÆc CBR,  nÕu lµ lo¹i ®Êt  nghi bÞ nhiÔm mÆn hoÆc ®Êt tr¬ng në th× Nhµ thÇu sÏ thÝ nghiÖm x¸c  ®Þnh hµm lîng muèi, ®é tr¬ng në, lîng h÷u c¬. T¹i c¸c vËt liÖu sÏ tiÕn hµnh kh¶o s¸t ®Ó ph©n ra c¸c l« ®Êt  cã tÝnh chÊt c¬ lý kh¸c nhau, ®¸nh gi¸ tr÷ lîng, x¸c ®Þnh tiÕn ®é  khai th¸c ®Ó bè trÝ lµm c¸c thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh ph¬ng ph¸p ®¾p cho  tõng l« nh sè lÇn lu lÌn, ph¬ng tiÖn ®Çm nÐn. Yªu   cÇu   thÝ   nghiÖm   vËt   liÖu   ®¾p:   cø   10.000m3  lµm   1   lÇn   thÝ  nghiÖm. Mçi lÇn lÊy 3 mÉu (lÊy ngÉu nhiªn) tÝnh trÞ sè trung b×nh  cña 3 mÉu.    3.3.5.5. Ph  ¬ng ph¸p thi c«ng ®¾p nÒn ®     êng:   3.3.5.5.1. Ph  ¬ng ph¸p ®¾p tõng líp:   LÇn lît ®¾p hÕt líp ®Êt nµy ®Õn líp ®Êt kh¸c cho ®Õn cao ®é  thiÕt kÕ nÒn ®êng (h×nh 4a).  T¹i mçi líp ®îc ®Çm nÐn ®¹t ®Õn ®é  chÆt yªu cÇu. §¾p thµnh tõng líp cã thÓ sö dông nhiÒu lo¹i vËt liÖu  kh¸c nhau ®Ó ®¾p.
 15. - 15 -   3.3.5.5.2. Ph   ¬ng ph¸p ®¾p lÊn:   Khi x©y dùng nÒn qua vïng ®Çm lÇy hoÆc khe xãi víi ®é dèc lín  th× kh«ng thÓ ®¾p thµnh tõng líp mµ dïng ph¬ng ph¸p ®¾p lÊn (h×nh  4b). Ph¬ng ph¸p nµy cã nhîc ®iÓm lµ kh«ng thÓ ®Çm chÆt ®Êt trªn  toµn chiÒu réng nÒn.   3.3.5.5.3. Ph   ¬ng ph¸p ®¾p hçn hîp:   §Ó kh¾c phôc nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p ®¾p lÊn ta dïng ph¬ng  ph¸p ®¾p hçn hîp. Ph¬ng ph¸p nµy kÕt hîp gi÷a ph¬ng ph¸p ®¾p tõng  líp vµ ph¬ng ph¸p ®¾p lÊn, cô thÓ: phÇn díi ¸p dông ph¬ng ph¸p ®¾p  lÊn, phÇn trªn ¸p dông ph¬ng ph¸p ®¾p tõng líp (h×nh 4c).   H×nh 4. C¸c s¬ ®å ®¾p nÒn ®êng a) §¾p thµnh líp; b) §¾p lÊn; c) §¾p hçn hîp; 3.3.5.6. Yªu cÇu thi c«ng: C¸c yªu cÇu vÒ thi c«ng ®∙ ®îc chØ râ trong TCVN 4447­1987 ban  hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 83/UBXD vÒ thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng t¸c  ®Êt.  ­ Tæ chøc kiÓm tra: c«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng, chÊt lîng vËt  liÖu ®¾p tríc khi ®¾p. ­ §Çm nÐn thÝ ®iÓm: + Chän ®o¹n ®Çm nÐn thö: ®o¹n th¼ng (th«ng thêng cã chiÒu dµi  100m ®îc chia ra 5 ®o¹n nhá), ®é dèc däc b»ng 0. + Chän c«ng nghÖ ®Çm nÐn: thiÕt bÞ ®Çm nÐn, tr×nh tù ®Çm nÐn  (s¬ ®å ®Çm nÐn). + ChiÒu dµy líp vËt liÖu ®¾p thÝ ®iÓm lµ 20cm (®∙ chÆt). CÇn  x¸c ®Þnh hÖ sè rêi r¹c tríc khi r¶i (Krr).     + §é Èm cña vËt liÖu khi lu khèng chÕ b»ng ®é Èm tèt nhÊt cña  lo¹i vËt liÖu Êy (W0). + Tr×nh tù lu: tõ mÐp nÒn vµo tim ®êng, vÖt b¸nh lu cña lÇn  sau trïng lªn vÖt b¸nh lu cña lÇn tríc tõ 25 ÷  30cm. Tèc ®é lu tõ  thÊp ®Õn cao, 2 lît ®Çu 2km/h, 4 lît tiÕp theo 2,5 ÷  3km/h, c¸c lît  cßn l¹i 2,5km/h. + LÊy mÉu x¸c ®Þnh hÖ sè ®Çm nÐn K theo ph¬ng ph¸p rãt phÔu  c¸t. Mçi ®o¹n lÊy 3 mÉu trªn méit mÆt c¾t ngang, 1 mÉu t¹i vÞ trÝ  tim nÒn ®êng, 2 mÉu ë hai bªn, vÞ trÝ mçi mÉu c¸ch mÐp nÒn ®êng tõ  2 ÷  4m tuú thuéc chiÒu réng cña nÒn ®êng. = K 1 + K 2 + K 3 K tb 3
 16. - 16 - X¸c   ®Þnh   trÞ   sè   trung   b×nh   cña   3   mÉu   thÝ   nghiÖm:  .  TrÞ sè Ktb chÝnh lµ ®é chÆt ®¹t ®îc cña ®o¹n thÝ nghiÖm. Trong  5 ®o¹n chän Ktb=Kyc  ®Ó thi c«ng ®¹i trµ vµ theo dâi trong suèt qu¸  tr×nh thi c«ng. Trêng hîp c¶ 5 trÞ sè Ktb  ®Òu nhá h¬n trÞ sè Kyc  th× ph¶i tiÕn  hµnh l¹i nh sau: * Thªm sè lÇn lu cho mçi ®o¹n vµ kiÓm tra l¹i Ktb ®Õn khi ®¹t  yªu cÇu. * NÕu t¨ng sè lÇn lu vÉn kh«ng ®¹t yªu cÇu th× cã thÓ kÕt luËn  lu (c«ng nghÖ lu) sö dông kh«ng hîp lý vµ ®o¹n thö nghiÖm bÞ lo¹i  bá. Nhµ thÇu sÏ thay ®æi c«ng nghÖ lu, lµm l¹i ®o¹n thÝ ®iÓm cho  ®Õn khi ®¹t yªu cÇu.  * Xem xÐt l¹i lo¹i vËt liÖu ®ang sö dông cã thÓ kh«ng thÝch  hîp.    ­ §¸nh cÊp:  + Khi nÒn ®¾p n»m trªn sên dèc cã ®é dèc  ≥   20% hoÆc khi nÒn  ®¾p míi n»m trïm lªn nÒn ®¾p cò, hoÆc khi nÒn ®¾p n»m trªn mét m¸i ®Êt dèc Ýt  nhÊt 1/5, hoÆc ë nh÷ng vÞ trÝ do Kü s t vÊn yªu cÇu. BÒ mÆt cña nÒn  ®Êt cò ph¶i ®îc ®¸nh cÊp theo nh quy ®Þnh trong hå s¬ thiÕt kÕ hoÆc  chØ dÉn cña Kü s t vÊn. + Khi ®¾p b»ng thñ c«ng th× mçi bËc cÊp réng tèi thiÓu 1m. Khi  ®¾p b»ng m¸y th× mçi cÊp ph¶i ®ñ réng ®Ó m¸y r¶i vµ m¸y ®Çm ho¹t  ®éng. Mçi bËc cÊp dèc vµo phÝa trong 2%. BÒ ngang mçi cÊp sÏ b¾t  ®Çu tõ giao ®iÓm gi÷a mÆt ®Êt thiªn nhiªn vµ c¹nh th¼ng ®øng cña  cÊp tríc. VËt liÖu ®¸nh cÊp sÏ ®îc bï b»ng vËt liÖu ®¾p nÒn thÝch  hîp vµ ®Çm l¹i cïng víi vËt liÖu míi cña nÒn ®¾p. ­   ViÖc   ®¾p   nÒn   ®êng   sÏ   ®îc   tiÕn   hµnh   theo   c¸c   líp   ®Êt   n»m  ngang. ChiÒu dµy cña mét líp ®Êt kh«ng qu¸ 25cm (®∙ chÆt). ­ Tríc khi ®¾p líp tiÕp theo th× yªu cÇu ®é chÆt cña líp díi  ph¶i ®¹t yªu cÇu quy ®Þnh. ­ ChØ dïng mét lo¹i ®Êt ®¾p cho mét ®o¹n. ­ Khi dïng c¸c lo¹i ®Êt cã tÝnh chÊt kh¸c nhau ®Ó ®¾p nÒn ®­ êng, Nhµ thÇu sÏ tu©n theo c¸c nguyªn t¾c sau: + §Êt cã tÝnh chÊt kh¸c nhau sÏ ®îc ®¾p thµnh tõng líp, kh«ng  ®¾p lÉn lén. + C¸c lo¹i ®Êt kh«ng thay ®æi thÓ tÝch do Èm ít hoÆc ®ãng b¨ng  th× ®¾p ë líp trªn ®Ó cho mÆt ®êng cã mét nÒn mãng v÷ng ch¾c æn  ®Þnh. NÕu phÇn díi cña nÒn ®êng thêng bÞ ngËp níc th× ®¾p b»ng ®Êt  thÊm níc tèt.  + Nh÷ng vÞ trÝ ®¾p ®¸ sÏ ®îc Nhµ thÇu r¶i líp ®¸ hçn hîp lªn  trªn mçi líp ®¾p, san ph¼ng vµ ®Çm chÆt. Tuú thuéc vµo ®é dèc m¸i 
 17. - 17 - taluy mµ Nhµ thÇu sÏ lùa chän kÝch cì ®¸ ®Ó ®¾p vµ xÕp c¸c viªn ®¸  lín ë mÆt ngoµi. + Chç tiÕp gi¸p gi÷a hai ®o¹n nÒn ®êng ®¾p b»ng hai lo¹i vËt  liÖu kh¸c nhau ph¶i lµ mÆt nghiªng ®Ó tr¸nh lón kh«ng ®Òu t¹i n¬i  tiÕp gi¸p. ­ SÏ bè trÝ ®ñ sè lîng m¸y san ®Ó san ph¼ng bÒ mÆt líp ®Êt võa  r¶i tríc khi vµ trong khi tiÕn hµnh viÖc ®Çm lÌn. ­ Lu«n gi÷ ®óng h×nh d¸ng nÒn ®êng vµ lu«n ë trong ®iÒu kiÖn  tho¸t níc tèt. ­ NÒn ®¾p ®îc x©y dùng b»ng vËt liÖu r¶i thµnh tõng líp liªn  tiÕp ®Ó ®Çm lÌn, mçi líp r¶i vît qu¸ chiÒu réng cña nÒn ®¾p t¹i ®é cao cña mçi líp.  Nhµ thÇu sÏ b¶o ®¶m ®¹t ®é chÆt quy ®Þnh cña toµn bé sè líp ®¾p bao  gåm c¶ líp vËt liÖu sau khi söa sang t¹o nªn m¸i ta luy hai bªn. ­ ChiÒu dµy ®Êt rêi cña mçi líp ph¶i phï hîp víi thiÕt bÞ ®Çm  vµ tr×nh tù ®Çm, ®é Èm ®Êt ®¾p ®∙ ®îc tÝnh to¸n trong c¸c lÇn ®Çm  thÝ ®iÓm trõ khi cã c¸c chØ thÞ kh¸c cña chñ ®Çu t vµ Kü s t vÊn. ­ BÊt kú vËt liÖu r¾n nµo kh«ng thÓ bÞ vì ra khi thiÕt bÞ ®Çm  ®i qua ®Òu ph¶i hãt ®i hoÆc dïng thiÕt bÞ cã r¨ng bõa hoÆc c¸c ph­ ¬ng tiÖn kh¸c ®Ëp vì ra. C¸c hßn vËt liÖu ®ã lµ c¸c hßn cã kÝch th­ íc vît qu¸ mét phÇn ba (1/3) chiÒu dµy cña líp ®Êt ®∙ ®Çm chÆt. CÇn  ph¶i ph©n bæ c¸c hßn vËt liÖu ®ã ®ång ®Òu cïng víi sù ph©n bè ®ång  ®Òu vËt liÖu ®¾p ®Ó cã thÓ ®¹t ®îc ®é chÆt quy ®Þnh khi ®Çm lÌn. ­ M¸i ta luy sÏ ®îc gät söa ®óng nh b¶n vÏ thiÕt kÕ hoÆc theo  yªu cÇu cña Kü s t vÊn.  ­ §Ó b¶o ®¶m ®é chÆt cña m¸i dèc nÒn ®êng ®¾p Nhµ thÇu sÏ r¶i  réng h¬n ®êng biªn thiÕt kÕ tõ 20cm ­ 40cm tÝnh theo chiÒu th¼ng  ®øng ®èi víi m¸i dèc. PhÇn ®Êt t¬i kh«ng ®¹t ®é chÆt yªu cÇu ®îc  gi÷ nguyªn ë nh÷ng ®o¹n b¶o vÖ m¸i dèc b»ng trång cá, c¸c ®o¹n kh¸c  ®îc lo¹i ra tËn dông ®Ó ®¾p c«ng tr×nh. ­ BÒ mÆt nÒn ®êng ph¶i lu«n ®îc gi÷ trong ®iÒu kiÖn s½n sµng  tho¸t níc.  ­ Cao ®é mÆt nÒn ®êng sÏ ®îc kiÓm tra vµ chÊp thuËn cña T vÊn  gi¸m s¸t cho chuyÓn giai ®o¹n tríc khi vËt liÖu cña c¸c líp mãng  mÆt ®êng (líp sub­base) ®îc r¶i lªn trªn ®ã. ­ Yªu cÇu ®é chÆt cña nÒn ®êng ®¾p theo tiªu chuÈn TCVN 4054  (Tiªu chuÈn ®Çm nÐn theo TCVN 4201­1995) theo b¶ng 2.  ­ §é dèc m¸i ta luy nÒn ®êng ®¾p theo tiªu chuÈn TCVN 4054  theo b¶ng 3. B¶ng 2. HÖ sè ®Çm nÐn K theo TCVN 4201­95 §é s©u tÝnh tõ  §é chÆt (theo Proctor thêng) ChiÒu dµy  ®¸y ¸o ®êng  §êng « t« cã  §êng « t« cã  mÆt ®êng xuèng (cm) Vtt≥ 40km/h Vtt
 18. - 18 - > 60cm 30 ≥  0,98 ≥   0,95
 19. - 19 - C«ng t¸c nµy bao gåm dïng c¸c ph¬ng ph¸p ®Çm nÐn chñ yÕu nh:  lu, ®Çm, chÊn ®éng vµ c¸c ph¬ng ph¸p phèi hîp gi÷a c¸c h×nh thøc  ®Çm nÐn trªn (lu ­ chÊn ®éng hoÆc ®Çm ­ chÊn ®éng) ®Ó ®Çm chÆt  ®Êt ®Õn ®é chÆt yªu cÇu (Kyc). C¸c ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ ®Çm nÐn  ®Òu ph¶i ®îc T  vÊn gi¸m s¸t chÊp thuËn vµ tu©n theo qui ®Þnh kü  thuËt. 3.4.2. C«ng t¸c ®Çm nÐn: 3.4.2.1. §é chÆt cña ®Êt: §Êt cµng chÆt trÞ sè dung träng kh« (γ k) cµng lín. §é Èm lµ  yÕu tè chÝnh ¶nh hëng ®Õn c«ng ®Çm nÐn ®Ó ®Êt ®¹t ®îc ®é chÆt lín  nhÊt vµ nhanh nhÊt. Víi ®é Èm tèt nhÊt cho ta  γ k=γ o. §ã chÝnh lµ  giíi   h¹n   Èm   ®Ó   t¹o   mµng   níc   lµm   nhên   c¸c   thµnh   phÇn   h¹t   trong  ®Êt, dÔ dµng bÞ lÌn chÆt l¹i.  Dïng  chØ tiªu ®é chÆt K% hay hÖ sè ®Çm nÐn ®Ó quy ®Þnh  ®é  γ chÆt cña ®Êt ®¾p nÒn ®êng, s©n b∙i, mãng mè, ... K = k .100% γo §Ó x¸c ®Þnh ®é chÆt cña ®Êt, dïng ph¬ng ph¸p ®Çm  nÐn tiªu chuÈn trong cèi Proctor. Tuú theo c«ng ®Çm nÐn  sö dông mµ thÝ nghiÖm Proctor sÏ ®îc gäi lµ: ThÝ nghiÖm  Proctor tiªu chuÈn hoÆc ThÝ nghiÖm Proctor c¶i tiÕn. ThÝ  nghiÖmProctor x¸c ®Þnh ®é Èm tèt nhÊt (Wtc) vµ dung  träng kh« lín nhÊt (γ kmax) víi mét c«ng ®Çm nÐn cho tríc. C¸c quy tr×nh thÝ nghiÖm ®é chÆt gåm: + Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é chÆt trong phßng thÝ  nghiÖm TCVN 4201­1995. + X¸c ®Þnh ®é chÆt cña ®Êt b»ng bóa 2,5kg, chiÒu  cao r¬i 305mm AASHTO T 99­93 (dïng cho ®Êt ®¾p nÒn). + X¸c ®Þnh ®é chÆt cña ®Êt b»ng bóa 4,54kg, chiÒu  cao r¬i 457mm AASHTO T 180­93 (dïng cho cÊp phèi h¹t  lµm mãng mÆt ®êng). C¸c ®Æc trng cña hai thÝ nghiÖm Proctor cã thÓ  tãm t¾t trong b¶ng 1 vµ h×nh 2.           H×nh 1. Cèi Proctor theo TCVN4201­ 1995.       1) §Õ cèi; 2­3) Th©n cèi díi vµ trªn; 4) CÇn bóa; 5) Bóa cã ®ôc  lç ë gi÷a (2,5kg);        6) Vßng ®ai;  7) Vßng khèng chÕ cao ®é bóa r¬i; 8) C¸c tai hång  vÆn chÆt;                      
 20. - 20 -                          H×nh 2a. ThÝ nghiÖm Proctor tiªu chuÈn           H×nh 2b. ThÝ  nghiÖm Proctor c¶i tiÕn  B¶ng 1. C¸c ®Æc trng cña thÝ nghiÖm Proctor Cèi Proctor D = 101,6mm; H = 117mm C¸c ®Æc trng cña thÝ  ThÝ nghiÖm nghiÖm Proctor tiªu chuÈn Proctor c¶i tiÕn Träng lîng qu¶ ®Çm 2490 g 4535 g §êng kÝnh qu¶ ®Çm 51 mm 51 mm ChiÒu cao th¶ ®Çm 305 mm 457 mm Sè líp 3 5 Sè lÇn ®Çm mçi líp  25 25 Träng lîng gÇn ®óng cña  650 g 400 g mçi líp Cèi CBR D = 152mm; H = 152mm; Cã ®Üa ng¨n c¸ch H =  127mm Träng lîng qu¶ ®Çm 2490 g 4535 g §êng kÝnh qu¶ ®Çm 51 mm 51 mm ChiÒu cao th¶ ®Çm 305 mm 457 mm Sè líp 3 5 Sè lÇn ®Çm mçi líp  55 55 Träng lîng gÇn ®óng cña  1700 g 1050 g mçi líp Tr×nh tù thÝ nghiÖm: * ThÝ nghiÖm trong cèi Proctor: ­ ChuÈn bÞ cèi: c©n cèi, l¾p n¾p cèi vµo vµ cè ®Þnh ch¾c cèi  vµo ®Õ. ­   Cho   líp   thø   nhÊt   vµo   cèi:   650g   (thÝ   nghiÖm   Proctor   tiªu  chuÈn) hoÆc 400g (thÝ nghiÖm Proctor c¶i tiÕn). ­ §Çm líp thø nhÊt b»ng ®Çm Proctor tiªu chuÈn hoÆc c¶i tiÕn,  mçi líp 25 lÇn ®Çm phÊn bè ®Òu trªn toµn tiÕt diÖn cèi trong 6  chu kú liªn tiÕp. ­ LÇn  lît cho líp thø hai vµ thø  ba vµo mçi líp 650g (thÝ  nghiÖm   Proctor   tiªu   chuÈn)   hoÆc   400g   (thÝ   nghiÖm   Proctor   c¶i  tiÕn) vµ lËp l¹i c¸c thao t¸c ®Çm nh trªn. ­ Sau khi ®Çm líp cuèi cïng th× lÊy n¾p cèi lªn, g¹t phÇn ®Êt  thõa ngang ®Ønh cèi vµ c©n toµn bé ®îc träng lîng P1. ­ LÊy hai mÉu ®Êt nhá: mét mÉu ë mÆt bªn, mét  mÉu ë ®¸y cèi ®Ó thÝ nghiÖm ®é Èm. §îc ®iÓm No1  trªn ®êng cong. LÆp l¹i thÝ nghiÖm sau khi thªm vµo kho¶ng 50g, 100g, 150g, 200g níc ®Ó t×m c¸c ®iÓm No2,  No3, No4 vµ No5. VÏ ®êng cong quan hÖ gi÷a ®é chÆt vµ  ®é Èm cña ®Êt. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản