intTypePromotion=1

Làm thế nào để giữ hạnh phúc cho gia đình?

Chia sẻ: Hyekyo Hyekyo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
1.005
lượt xem
398
download

Làm thế nào để giữ hạnh phúc cho gia đình?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Làm thế nào để giứu hạnh phúc cho gia đình?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm thế nào để giữ hạnh phúc cho gia đình?

  1. Làm Th Nào Gi H nh Phúc Gia ình? C c i có bao nhiêu cái ích cho con ng i c g ng t t i: công danh, s nghi p, ti n tài, h nh phúc v.v... Và t c chí kim, nhìn l i mà xem, có bao nhiêu ng i t c t t c nh ng lãnh v c v a nêu trên? Có ng i c công danh thì ch ng có ti n tài. Có ng i có ti n tài thì ch ng c h nh phúc... B n tin m i ây c a các báo là có hai v ch ng v a trúng s h n sáu tri u ng thì ã a nhau ra tòa ly d . Còn bi t bao nhiêu c p v ch ng khác, c g ng làm n, dành d m mua c c n nhà r i t nhiên bao nhiêu chuy n x y n, nh thì v ch ng th ng hay cãi nhau, n ng thì chia tay i ng i m i ngã. ã nhi u ng i au kh h i t i sao? Nh ng t t nh t là ng n lúc ó r i m i h i t i sao thì c ng ã mu n màng r i. Khoa Phong Th y giúp cho chúng ta nhìn th y tr c nh ng u b t h nh này. v h nh phúc trong gia ình có th n ph ng do ng i ch ng, n ph ng do ng i v , ho c do c hai v ch ng. B i v y, ây, chúng ta bàn n nh ng tr ng h p mà c hai v ch ng ph i l u ý, c ng nh nh ng tr ng h p mà ng i v nên l u ý gi gìn ng i ch ng, và ng c l i, nh ng tr ng h p mà ng i ch ng c ng không nên h ng. Nh ng tr ng h p mà hai v ch ng ph i l u ý: * Nhà không nên xây v h ng Ng Qu : Nh c l i ây, m i ng i có 4 h ng t t là Sanh Khí, Thiên Y, Niên Duyên, Ph c Vì, và b n h ng x u là H a H i, Ng Qu , L c Sát, Tuy t M ng. Trong ó, Ng Qu là h ng mà v ch ng th ng hay b t hòa, cãi vã nhau h ng ngày. ó chính là m t trong nh ng m m m ng làm cho h nh phúc tan v n d n. - Các ông sinh n m 1915, 1924, 1933,1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996... có ng Tây-Nam là h ng Ng Qu . - Các ông sinh n m 1917, 1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998... có ng ông-Nam là h ng Ng Qu . - Các ông sinh n m 1919, 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991... có h ng chánh Tây là h ng Ng Qu . - Các ông sinh n m 1918, 1927, 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999... có ng ông-B c là h ng Ng Qu . - Các ông sinh n m 1916, 1925, 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997... có ng T y-B c là h ng Ng Qu . - Các ông sinh n m 1920, 1929, 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992... có h ng chánh B c là h ng Ng Qu . - Các ông sinh n m 1922, 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994... có h ng chánh ông là h ng Ng Qu .
  2. - Các ông sinh n m 1921, 1930, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993... có h ng chánh Nam là h ng Ng Qu . * N u nhà có d ng hình ch U, thì không nên t phòng ng c a hai v ch ng gia ch ph n hai c nh ch U (khu v c s 1 và s 2). Phòng ng t t i v trí này s làm cho ch ng th ng hay có nh ng suy ngh và hành ng xung kh c nhau, t ó v ch ng hay b t hòa và tình ngh a d d n phai nh t. * Nhà không nên thi u cung Tình Duyên: Trong khoa Phong Th y, góc h ng Tây- Nam c a c n nhà chính là v trí c a cung Tình Duyên và Hôn Nhân. Cung này t ng tr ng cho tình yêu, tình ngh a v ch ng c ng nh h nh phúc gi a hai v ch ng có c b n v ng hay không. Khi m khuy t cung này s có nh h ng sâu xa i v i gia ch : nh thì v ch ng kh c nhau hay chia ly, n ng có th là t bi t. Chúng ta không ph i ch l u ý n góc Tây-Nam c a c n nhà, mà còn ph i l u ý n góc Tây-Nam trong phòng ng c a hai v ch ng gia ch n a. N u góc này b khuy t, thì nh h ng ng nh v a nêu trên, nh ng m c s nh h n. Cung Tình Duyên b khuy t s nh ng m nh m cho gia ch khi còn tr . Khi v già, nh h ng s nh h n, ch còn là xung kh c gi a hai v ch ng, nh ng lúc ó l i nh h ng nhi u h n cho con cái. Cho nên b c cha m không th coi nh u này n u con cái ã n tu i tr ng thành. * Toilet không th ngay cung Tình Duyên: N u m t cái toilet ngay góc Tây-Nam a c n nhà hay phòng ng c a hai v ch ng gia ch , thì tình ngh a gi a hai v ch ng n d n s b n c cu n trôi i. * Không nên có ki ng trong phòng ng : Phòng ng c a v ch ng gia ch không nên có ki ng, nh t là ki ng i di n ngay v i gi ng ng . Khoa Phong Th y cho r ng, có ki ng trong phòng ng nh có m t ng i th ba, khi n cho v ch ng t ch hay b t hòa n chia tay là chuy n có th x y ra. * Không nên t gi ng ng c a hai v ch ng ngay d i m t cây xà, mà cây xà này “chia ôi” gi ng ng c a hai v ch ng ngay gi a theo chi u d c. ó là bi u hi u t s chia c t có th x y n trong t ng lai n u không bi t nh ng cách hóa gi i. * N u bi t và có th tránh c thì không nên m n ho c mua m t c n nhà, mà ch nhà ã trong tình tr ng v , ho c là chia tay, ho c là n a ng t gánh. Nh ng tà khí t ng h y ho i h nh phúc c a i ch tr c v n còn l u l i trong c n nhà và ti p c nh h ng n ng i k ti p. Tr ng h p ó, khoa Phong Th y g i là Lu t L u Truy n, ng i M g i là Predecessor Law, còn ng i Vi t thì g i m t cách bình dân là có “huông”. Nh ng tr ng h p v a nêu trên là nh ng u mà c hai v ch ng u ph i l u ý. Ngoài ra, có nh ng tr ng h p mà quý bà nên quan tâm tránh kh i s vô tình y ng i ch ng ra kh i t m tay c a mình: * N u nhà có d ng hình ch L và có m t c nh ch L n m nhô ra g n ng, thì không nên t phòng ng c a hai v ch ng trong khu v c này. Phòng ng t t i v trí này khi n cho ng i ch ng d có nh ng hoàn c nh a y, ch ng h n vì công vi c, vì giao t ... r i n y sinh ra tình c m riêng t . * N u thích nhà có h n c, h cá hay h th hoa sen, hoa súng... thì các bà nên uý ng bao gi làm m t cái h ngay tr c nhà và v bên ph i c a c a chính, n u
  3. ng t trong nhà nhìnra. M t d ng n c nào v trí này, thì nh h ng c ng t ng t nh tr ng h p v a nêu trên. Ng i ch ng th ng ki m c h i n và ng qua êm ngoài, r i chuy n có tình nhân hay v bé ch là v n th i gian mà thôi. Ph n các ông, dù lúc nào c ng y phong c a m t ng nam nhi, tuy nhiên, ng nên có m t chút quan tâm n h nh phúc chung c a gia ình. B i v y: * i v i khoa Phong Th y, góc Tây-Nam c a c n nhà bi u t ng cho ng i v , ng i trong gia ình. Cho nên, n u c n nhà có ph n h ng Tây-Nam n m nhô ra, thì nh ng nh h ng m nh m c a ph n này s tác ng n ng i v . Có th nh ng s a y tình c nào ó trong cu c s ng, khi n cho ng i àn bà tr nên có khuynh ng thích cu c s ng bên ngoài h n cu c s ng trong gia ình. ây chúng ta phân ra hai tr ng h p: N u góc Tây-Nam nhô v h ng Nam, ng i àn bà có th vì danh v ng, a v ngoài xã h i mà coi nh h nh phúc gia ình. N u góc Tây-Nam nhô v h ng Tây, ng i àn bà có khuynh h ng thích sinh ho t trong các lãnh v c v v n h c, ngh thu t r i t t lãng quên trách nhi m và b n ph n c a m t ng i v , ng i m . * N u quý ông là ng i thích g n g i v i thiên nhiên, thích tr ng cây, tr ng hoa trong n, thì c ng nên nh m t vài u c m k c a khoa Phong Th y v v n cây ki ng. Ng i Trung Hoa có câu: “ ông ào, Tây li u”, có ngh a là h ng ông không nên tr ng cây ào, h ng Tây không nên tr ng cây li u. Cây ào, cây li u tr ng trong v n theo hai h ng này làm cho ng i àn bà, con gái trong gia ình tr nên có khuynh ng a tình, lãng m n. * Và dù có thích hoa, yêu hoa thì quý ông c ng không nên tr ng hoa ào tr c ngõ. Hoa ào tr c nhà là hình nh c a ng i thi u ph t a c a i ng i tình trong m ng. Cu i cùng, khu v c h ng ông c a c n nhà là v trí cung Gia o, n i bi u t ng cho tình ngh a v ch ng. nh h ng c a cung này m nh h n khi gia ch ã l n tu i, lúc ó cung Gia o không nh ng nh h ng n tình ngh a mà còn nh h ng n c kh e c a hai v ch ng n a. H ng ông thu c hành M c và h p v i màu xanh, màu l c, cho nên khi tác ng vào cung Gia o tình ngh a v ch ng thêm n ng th m thì ph i l u ý n u này. Chúng ta v n th ng nghe nói, “Cam tr ng t T thì ng t, tr ng qua t Tri u thì chua”. Con ng i c ng v y, có th trong c n nhà này thì cu c s ng t t p, mà d i vào c n nhà khác thì m i vi c u ng c l i. Khi chuy n x y ra r i chúng ta m i t h i, i t i ai? Có khi l i ch ng t i ai c . Cam tr ng t khác b chua thì l i t i cam hay t i t? Phong Th y nh h ng trên cây c . Phong Th y nh h ng trên cu c s ng c a con ng i. Hi u rõ u này, chúng ta có th tránh c nh ng s vô tình có th h y ho i h nh phúc c m t i ng i.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2