intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Làm thế nào để giữ hạnh phúc cho gia đình?

Chia sẻ: Hyekyo Hyekyo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1.027
lượt xem
399
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Làm thế nào để giứu hạnh phúc cho gia đình?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm thế nào để giữ hạnh phúc cho gia đình?

  1. Làm Th Nào Gi H nh Phúc Gia ình? C c i có bao nhiêu cái ích cho con ng i c g ng t t i: công danh, s nghi p, ti n tài, h nh phúc v.v... Và t c chí kim, nhìn l i mà xem, có bao nhiêu ng i t c t t c nh ng lãnh v c v a nêu trên? Có ng i c công danh thì ch ng có ti n tài. Có ng i có ti n tài thì ch ng c h nh phúc... B n tin m i ây c a các báo là có hai v ch ng v a trúng s h n sáu tri u ng thì ã a nhau ra tòa ly d . Còn bi t bao nhiêu c p v ch ng khác, c g ng làm n, dành d m mua c c n nhà r i t nhiên bao nhiêu chuy n x y n, nh thì v ch ng th ng hay cãi nhau, n ng thì chia tay i ng i m i ngã. ã nhi u ng i au kh h i t i sao? Nh ng t t nh t là ng n lúc ó r i m i h i t i sao thì c ng ã mu n màng r i. Khoa Phong Th y giúp cho chúng ta nhìn th y tr c nh ng u b t h nh này. v h nh phúc trong gia ình có th n ph ng do ng i ch ng, n ph ng do ng i v , ho c do c hai v ch ng. B i v y, ây, chúng ta bàn n nh ng tr ng h p mà c hai v ch ng ph i l u ý, c ng nh nh ng tr ng h p mà ng i v nên l u ý gi gìn ng i ch ng, và ng c l i, nh ng tr ng h p mà ng i ch ng c ng không nên h ng. Nh ng tr ng h p mà hai v ch ng ph i l u ý: * Nhà không nên xây v h ng Ng Qu : Nh c l i ây, m i ng i có 4 h ng t t là Sanh Khí, Thiên Y, Niên Duyên, Ph c Vì, và b n h ng x u là H a H i, Ng Qu , L c Sát, Tuy t M ng. Trong ó, Ng Qu là h ng mà v ch ng th ng hay b t hòa, cãi vã nhau h ng ngày. ó chính là m t trong nh ng m m m ng làm cho h nh phúc tan v n d n. - Các ông sinh n m 1915, 1924, 1933,1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996... có ng Tây-Nam là h ng Ng Qu . - Các ông sinh n m 1917, 1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998... có ng ông-Nam là h ng Ng Qu . - Các ông sinh n m 1919, 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991... có h ng chánh Tây là h ng Ng Qu . - Các ông sinh n m 1918, 1927, 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999... có ng ông-B c là h ng Ng Qu . - Các ông sinh n m 1916, 1925, 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997... có ng T y-B c là h ng Ng Qu . - Các ông sinh n m 1920, 1929, 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992... có h ng chánh B c là h ng Ng Qu . - Các ông sinh n m 1922, 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994... có h ng chánh ông là h ng Ng Qu .
  2. - Các ông sinh n m 1921, 1930, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993... có h ng chánh Nam là h ng Ng Qu . * N u nhà có d ng hình ch U, thì không nên t phòng ng c a hai v ch ng gia ch ph n hai c nh ch U (khu v c s 1 và s 2). Phòng ng t t i v trí này s làm cho ch ng th ng hay có nh ng suy ngh và hành ng xung kh c nhau, t ó v ch ng hay b t hòa và tình ngh a d d n phai nh t. * Nhà không nên thi u cung Tình Duyên: Trong khoa Phong Th y, góc h ng Tây- Nam c a c n nhà chính là v trí c a cung Tình Duyên và Hôn Nhân. Cung này t ng tr ng cho tình yêu, tình ngh a v ch ng c ng nh h nh phúc gi a hai v ch ng có c b n v ng hay không. Khi m khuy t cung này s có nh h ng sâu xa i v i gia ch : nh thì v ch ng kh c nhau hay chia ly, n ng có th là t bi t. Chúng ta không ph i ch l u ý n góc Tây-Nam c a c n nhà, mà còn ph i l u ý n góc Tây-Nam trong phòng ng c a hai v ch ng gia ch n a. N u góc này b khuy t, thì nh h ng ng nh v a nêu trên, nh ng m c s nh h n. Cung Tình Duyên b khuy t s nh ng m nh m cho gia ch khi còn tr . Khi v già, nh h ng s nh h n, ch còn là xung kh c gi a hai v ch ng, nh ng lúc ó l i nh h ng nhi u h n cho con cái. Cho nên b c cha m không th coi nh u này n u con cái ã n tu i tr ng thành. * Toilet không th ngay cung Tình Duyên: N u m t cái toilet ngay góc Tây-Nam a c n nhà hay phòng ng c a hai v ch ng gia ch , thì tình ngh a gi a hai v ch ng n d n s b n c cu n trôi i. * Không nên có ki ng trong phòng ng : Phòng ng c a v ch ng gia ch không nên có ki ng, nh t là ki ng i di n ngay v i gi ng ng . Khoa Phong Th y cho r ng, có ki ng trong phòng ng nh có m t ng i th ba, khi n cho v ch ng t ch hay b t hòa n chia tay là chuy n có th x y ra. * Không nên t gi ng ng c a hai v ch ng ngay d i m t cây xà, mà cây xà này “chia ôi” gi ng ng c a hai v ch ng ngay gi a theo chi u d c. ó là bi u hi u t s chia c t có th x y n trong t ng lai n u không bi t nh ng cách hóa gi i. * N u bi t và có th tránh c thì không nên m n ho c mua m t c n nhà, mà ch nhà ã trong tình tr ng v , ho c là chia tay, ho c là n a ng t gánh. Nh ng tà khí t ng h y ho i h nh phúc c a i ch tr c v n còn l u l i trong c n nhà và ti p c nh h ng n ng i k ti p. Tr ng h p ó, khoa Phong Th y g i là Lu t L u Truy n, ng i M g i là Predecessor Law, còn ng i Vi t thì g i m t cách bình dân là có “huông”. Nh ng tr ng h p v a nêu trên là nh ng u mà c hai v ch ng u ph i l u ý. Ngoài ra, có nh ng tr ng h p mà quý bà nên quan tâm tránh kh i s vô tình y ng i ch ng ra kh i t m tay c a mình: * N u nhà có d ng hình ch L và có m t c nh ch L n m nhô ra g n ng, thì không nên t phòng ng c a hai v ch ng trong khu v c này. Phòng ng t t i v trí này khi n cho ng i ch ng d có nh ng hoàn c nh a y, ch ng h n vì công vi c, vì giao t ... r i n y sinh ra tình c m riêng t . * N u thích nhà có h n c, h cá hay h th hoa sen, hoa súng... thì các bà nên uý ng bao gi làm m t cái h ngay tr c nhà và v bên ph i c a c a chính, n u
  3. ng t trong nhà nhìnra. M t d ng n c nào v trí này, thì nh h ng c ng t ng t nh tr ng h p v a nêu trên. Ng i ch ng th ng ki m c h i n và ng qua êm ngoài, r i chuy n có tình nhân hay v bé ch là v n th i gian mà thôi. Ph n các ông, dù lúc nào c ng y phong c a m t ng nam nhi, tuy nhiên, ng nên có m t chút quan tâm n h nh phúc chung c a gia ình. B i v y: * i v i khoa Phong Th y, góc Tây-Nam c a c n nhà bi u t ng cho ng i v , ng i trong gia ình. Cho nên, n u c n nhà có ph n h ng Tây-Nam n m nhô ra, thì nh ng nh h ng m nh m c a ph n này s tác ng n ng i v . Có th nh ng s a y tình c nào ó trong cu c s ng, khi n cho ng i àn bà tr nên có khuynh ng thích cu c s ng bên ngoài h n cu c s ng trong gia ình. ây chúng ta phân ra hai tr ng h p: N u góc Tây-Nam nhô v h ng Nam, ng i àn bà có th vì danh v ng, a v ngoài xã h i mà coi nh h nh phúc gia ình. N u góc Tây-Nam nhô v h ng Tây, ng i àn bà có khuynh h ng thích sinh ho t trong các lãnh v c v v n h c, ngh thu t r i t t lãng quên trách nhi m và b n ph n c a m t ng i v , ng i m . * N u quý ông là ng i thích g n g i v i thiên nhiên, thích tr ng cây, tr ng hoa trong n, thì c ng nên nh m t vài u c m k c a khoa Phong Th y v v n cây ki ng. Ng i Trung Hoa có câu: “ ông ào, Tây li u”, có ngh a là h ng ông không nên tr ng cây ào, h ng Tây không nên tr ng cây li u. Cây ào, cây li u tr ng trong v n theo hai h ng này làm cho ng i àn bà, con gái trong gia ình tr nên có khuynh ng a tình, lãng m n. * Và dù có thích hoa, yêu hoa thì quý ông c ng không nên tr ng hoa ào tr c ngõ. Hoa ào tr c nhà là hình nh c a ng i thi u ph t a c a i ng i tình trong m ng. Cu i cùng, khu v c h ng ông c a c n nhà là v trí cung Gia o, n i bi u t ng cho tình ngh a v ch ng. nh h ng c a cung này m nh h n khi gia ch ã l n tu i, lúc ó cung Gia o không nh ng nh h ng n tình ngh a mà còn nh h ng n c kh e c a hai v ch ng n a. H ng ông thu c hành M c và h p v i màu xanh, màu l c, cho nên khi tác ng vào cung Gia o tình ngh a v ch ng thêm n ng th m thì ph i l u ý n u này. Chúng ta v n th ng nghe nói, “Cam tr ng t T thì ng t, tr ng qua t Tri u thì chua”. Con ng i c ng v y, có th trong c n nhà này thì cu c s ng t t p, mà d i vào c n nhà khác thì m i vi c u ng c l i. Khi chuy n x y ra r i chúng ta m i t h i, i t i ai? Có khi l i ch ng t i ai c . Cam tr ng t khác b chua thì l i t i cam hay t i t? Phong Th y nh h ng trên cây c . Phong Th y nh h ng trên cu c s ng c a con ng i. Hi u rõ u này, chúng ta có th tránh c nh ng s vô tình có th h y ho i h nh phúc c m t i ng i.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2