intTypePromotion=1

Lập trình đối tượng C++

Chia sẻ: Chao Hello | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
311
lượt xem
185
download

Lập trình đối tượng C++

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu thực hàm tin học tham khảo gồm 12 câu bài tập báo cáo môn thực hành Lập Trình Hướng Đối Tượng C++.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình đối tượng C++

 1. Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ ợ Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Đức Hiển Sinh viên thực hiện : Nguyễn Tiến Hoài Nam Lớp : 06I Câu 1:  Ngành CNTT - Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin ệ Page 1
 2. 1 Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ ợ void swap(int *a,int *b) { int c; c=*a; *a=*b; *b=c; } void main() { clrscr(); int a,b,i,j,n; int d[50]; coutn; for(i=1;i
 3. 1 Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ ợ PhanSo operator * (PhanSo a ,PhanSo b); PhanSo operator / (PhanSo a ,PhanSo b); int operator > (PhanSo a ,PhanSo b); int operator >=(PhanSo a ,PhanSo b); int operator < (PhanSo a ,PhanSo b); int operator
 4. 1 Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ ợ cout
 5. 1 Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ ợ c.TuSo=a.TuSo*b.MauSo; c.MauSo=a.MauSo*b.TuSo; return c; } int operator > (PhanSo a ,PhanSo b) { if(a.TuSo*b.MauSo>b.TuSo*a.MauSo) return 1; else return 0; } int operator >= (PhanSo a ,PhanSo b) { if(a.TuSo*b.MauSo>=b.TuSo*a.MauSo) return 1; else return 0; } int operator < (PhanSo a ,PhanSo b) { if(a.TuSo*b.MauSo
 6. 1 Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ ợ return 1; else return 0; } PhanSo RutGonPS (PhanSo a) { int UCLN; int n=abs(a.TuSo),m=abs(a.MauSo); while (n != 0 && m != 0) if (n>m) n -= m; else m -= n; if (n != 0) UCLN= n; else UCLN= m; a.TuSo=a.TuSo/UCLN; a.MauSo=a.MauSo/UCLN; return a; } Câu 3: struct sophuc { double thuc; double ao; }; sophuc lapsophuc() { int x,y; sophuc tam; cout
 7. 1 Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ ợ sophuc tam; tam.thuc=a.thuc+b.thuc; tam.ao=a.ao+b.ao; return tam; } sophuc operator - (sophuc a,sophuc b) { sophuc tam; tam.thuc=a.thuc-b.thuc; tam.ao=a.ao-b.ao; return tam; } sophuc operator * (sophuc a,sophuc b) { sophuc tam; tam.thuc= (a.thuc*b.thuc)-(a.ao*b.ao); tam.ao= (a.thuc*b.ao)+(b.thuc*a.ao); return tam; } sophuc operator / (sophuc a,sophuc b) { sophuc tam; if((b.thuc!=0.0)&&(b.ao!=0.0)) { tam.thuc= ((a.thuc*b.thuc)+(a.ao*b.ao))/((b.thuc*b.thuc)+ (b.ao*b.ao)); tam.ao= ((b.thuc*a.ao)-(a.thuc*b.ao))/((b.thuc*b.thuc)+(b.ao*b.ao)); } return tam; } int operator == (sophuc a,sophuc b) { return ((a.thuc==b.thuc)&&(a.ao==b.ao)); } int operator != (sophuc a,sophuc b) { return ((a.thuc!=b.thuc)||(a.ao!=b.ao)); } void main() { clrscr(); sophuc x,y,z,t,s,r; cout
 8. 1 Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ ợ display(x); cout
 9. 1 Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ ợ coutly; couthoa; dtb=(toan+ly+hoa)/3; } void sinhvien::xuat() { cout
 10. 1 Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ ợ private: int chdai,chrong; public: void nhap(); int chuvi(); int dientich(); void xuat(); }; void hcnhat::nhap() { coutchdai; coutchrong; } int hcnhat::chuvi() { return (chdai+chrong)*2; } int hcnhat::dientich() { return chdai*chrong; } void hcnhat::xuat() { cout
 11. 1 Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ ợ public: void nhap(); friend phanso rutgon(phanso p); friend phanso cong(phanso p1,phanso p2); friend phanso tru(phanso p1, phanso p2); friend phanso nhan(phanso p1,phanso p2); friend phanso chia(phanso p1,phanso p2); void xuat(); }; void phanso::nhap() { phanso p1,p2; coutp1.tuso; coutp1.mauso; coutp2.tuso; coutp2.mauso; } int ucln(int x,int y) { x=abs(x);y=abs(y); if(x*y==0) return 1; while(x!=y) if(x>y) x-=y; else y-=x; return x; } phanso rutgon(phanso p) { phanso q; int x; x=ucln(p.tuso,p.mauso); q.tuso=p.tuso/x; q.mauso=p.mauso/x; return q; } phanso cong(phanso p1,phanso p2) { p1.tuso=p1.tuso*(p2.mauso) + p2.tuso*(p1.mauso); p1.mauso=p1.mauso*p2.mauso; return rutgon(p1); }  Ngành CNTT - Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin ệ Page 11
 12. 1 Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ ợ phanso tru(phanso p1,phanso p2) { p1.tuso=p1.tuso*p2.mauso - p2.tuso*p1.mauso; p1.mauso=p1.mauso*p2.mauso; return rutgon(p1); } phanso nhan(phanso p1,phanso p2) { p1.tuso=p1.tuso*p2.tuso; p1.mauso=p1.mauso*p2.mauso; return rutgon(p1); } phanso chia(phanso p1,phanso p2) { p1.tuso=p1.tuso*p2.mauso; p1.mauso=p1.mauso*p2.tuso; return rutgon(p1); } void phanso::xuat() { phanso p1,p2,c,t,n,ch; c=cong(p1,p2); t=tru(p1,p2); n=nhan(p1,p2); ch=chia(p1,p2); cout
 13. 1 Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ ợ double ao; public: void nhap() { coutthuc; coutao; } void in(sophuc a) { coutthuc*a.ao))/ ((a.thuc*a.thuc)+(a.ao*a.ao)); return tam; } int operator == (sophuc a) {  Ngành CNTT - Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin ệ Page 13
 14. 1 Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ ợ return ((this->thuc==a.thuc)&&(this->ao==a.ao)); } int operator != (sophuc a) { return ((this->thuc!=a.thuc)||(this->ao!=a.ao)); } }; void main() { clrscr(); sophuc a,b,c; cout
 15. 1 Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ ợ ostream& operator
 16. 1 Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ ợ { if(a.n!=b.n) { cout
 17. 1 Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ ợ class point { private: int x,y; // hoanh do va tung do public: void nhap() { cout>x>>y; } void xuat() { cout
 18. 1 Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ ợ DIEM() { x=y=0; } DIEM(int x1,int y1) { x=x1;y=y1; } DIEM(DIEM &d) { this->x=d.x; this->y=d.y; } int operator[](int i) { if(i==1)return x; else return y; } }; class DUONG_TRON:public DIEM { int r,md; public: DUONG_TRON():DIEM() { r=md=0; } DUONG_TRON(DIEM d,int r1, int md1):DIEM(d) { r=r1;md=md1; } void ve() { setcolor(md); circle((*this)[1],(this)[2],r); } int getmd() { return md; } }; void ktdh() { int mh=0,mode=0; initgraph(&mh,&mode,""); } void main() {  Ngành CNTT - Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin ệ Page 18
 19. 1 Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ ợ ktdh(); DUONG_TRON dt(DIEM(100,100),80,MAGENTA); dt.ve(); getch(); closegraph(); } Câu 11: class DIEM { private : double x,y; public : DIEM() { x=y=0.0; } DIEM(double x1,double y1) { x=x1;y=y1; } void in() { cout
 20. 1 Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ ợ clrscr(); cout
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2