intTypePromotion=1
ADSENSE

lập trình PLC điều khiển máy bán nước tự động, chương 6

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

209
lượt xem
105
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các lệnh vào ra * Load (LD): Lệnh LD nạp giá trị logic của một tiếp điểm vào trong bít đầu tiên của ngăn xếp (xem hình a), các giá trị cũ còn lại trong ngăn xếp bị đẩy lùi xuống một bít. Load Not (LDN): Lệnh LDN nạp giá trị logic nghịch đảo của một tiếp điểm vào trong bít đầu tiên của ngăn xếp (xem hình b), các giá trị còn lại trong ngằn xếp bị đẩy lùi xuống một bít. Trước LD c 0 c 1 c 2 c 3 c 4 c 5 4 2 Bị đẩy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: lập trình PLC điều khiển máy bán nước tự động, chương 6

  1. Chương 6: Moät soá leänh cô baûn duøng trong laäp trình 1. 3.1. Caùc leänh vaøo ra * Load (LD): Leänh LD naïp giaù trò logic cuûa moät tieáp ñieåm vaøo trong bít ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp (xem hình a), caùc giaù trò cuõ coøn laïi trong ngaên xeáp bò ñaåy luøi xuoáng moät bít. Load Not (LDN): Leänh LDN naïp giaù trò logic nghòch ñaûo cuûa moät tieáp ñieåm vaøo trong bít ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp (xem hình b), caùc giaù trò coøn laïi trong ngaèn xeáp bò ñaåy luøi xuoáng moät bít. Tröôùc LD Sau c M 0 c c 1 0 c c 2 1 c c 3 2 c c Bò ñaåy ra khoûi ngaên xeáp 4 3 c c 5 4
  2. c c 6 5 c c 7 6 c c 8 7 Hình a: Traïng thaùi cuûa ngaên xeáp tröôùc vaø sau khi thöïc hieän leänh LD Tröôùc LDN Sau c  0 m c c 1 0 c c 2 1 c c 3 2 c c 4 3 c c 5 4 c c 6 5 c c 7 6
  3. c c 8 7 Bò ñaåy ra khoûi ngaên xeáp Hình b: Traïng thaùi cuûa ngaên xeáp tröôùc vaø sau khi thöïc hieän leänh LDN. Caùc daïng khaùc nhau cuûa leänh LD, LDN cho LAD nhö sau: L Moâ taû Toaùn AD haïng L Tieáp ñieåm n: I, Q, D thöôøng môû seõ M, SM, T, C, n ñöôïc ñoùng neáu V n = 1. (bit) L Tieáp ñieåm DN thöôøng ñoùng seõ n môû khi n = 1. L Tieáp ñieåm n: I DI thöôøng môû seõ n ñoùng töùc thôøi khi n = 1
  4. L Tieáp ñieåm DNI thöôøng ñoùng seõ n môû töùc thôøi khi n=1 Caùc daïng khaùc nhau cuûa leänh LD, LDN cho STL nhö sau: L Moâ taû Toaùn eänh haïng L Leänh naïp n (bít): I, D giaù trò logic cuûa Q, M, SM, T, n ñieåm n vaøo bít C, V ñaàu tieân trong ngaên xeáp. L Leänh naïp DN giaù trò logic n nghòch ñaûo cuûa ñieåm n vaøo bít ñaàu tieân trong ngaên xeáp.
  5. L Leänh naïp n: I DI töùc thôøi giaù trò n logic cuûa ñieåm n vaøo bít ñaàu tieân trong ngaên xeáp. L Leänh naïp DNI töùc thôøi giaù trò n logic nghòch ñaûo cuûa ñieåm n vaøo bít ñaàu tieân trong ngaên xeáp. OUTPUT (=) Leänh sao cheùp noäi dung cuûa bít ñaàu tieân trong ngaên xeáp vaøo bít ñöôïc chæ ñònh trong leänh. Noäi dung cuûa ngaên xeáp khoâng bò thay ñoåi. Moâ taû leänh baèng LAD nhö sau: LAD Moâ taû Toaùn haïng n Cuoän daây n: I, Q, ( ) ñaàu ra ôû traïng M, SM, T, C, thaùi kích thích V khi coù doøng ñieàu (bít) khieån ñi qua. n Cuoän daây n: Q ( ) ñaàu ra ñöôïc kích (bít) thích töùc thôøi khi
  6. coù doøng ñieàu khieån ñi qua. Moâ taû baèng leänh STL nhö sau: STL Moâ taû Toaùn haïng Leänh = sao n: I, Q, = n cheùp giaù trò cuûa M, SM, T, ñænh ngaên xeáp tôùi C, V tieáp ñieåm n ñöôïc (bít) chæ daãn trong leänh. Leänh = I n: Q = In (immediate) sao (bít) cheùp töùc thôøi giaù trò cuûa ñænh stack tôùi tieáp ñieåm n ñöôïc chæ daãn trong leänh.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2