intTypePromotion=1

LẬP TRÌNH WINDOWS - Thư viện đồ họa GDI

Chia sẻ: Lê Quảng Vàng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

0
54
lượt xem
2
download

LẬP TRÌNH WINDOWS - Thư viện đồ họa GDI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các đối tượng GDI Device context (HDC) Pen (HPEN): sử dụng để vẽ đường thẳng, đường cong, đường tròn, hcn, ellipse,.. Brush (HBRUSH): dùng để tô hình tròn, HCN, Ellipse, polygon,.. Font (HFONT): sử dụng cho chữ Palette (HPALETTE): xử dụng để quản lý bảng màu của thiết bị Bitmap (HBITMAP): sử dụng để quản lý hình ảnh Region ( HRGN): quản lý các vùng đối tượng không chính tắc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LẬP TRÌNH WINDOWS - Thư viện đồ họa GDI

 1. Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin Học LẬP TRÌNH WINDOWS Thư viện đồ họa GDI (Graphics Device Interface) Lập trình đồ họa với thư viện GDI Trần Ngọc Bảo Email: tnbao.dhsp@gmail.com
 2. NỘI DUNG ™ Giới thiệu ™ Device Context ™ Các đối tượngGDI ™ Quan hệ giữa các đối tượng GDI, handle và Class MFC ™ Optaining DC ™ Sử dụng DC với các đối tượng GDI ™ Draw Mode ™ Xử lý sự kiện OnDraw Tran Ngoc Bao 2 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 3. Device Context - DC ™ Device context ™ DC là một đối tượng của Windows lưu trữ thông tin chi tiết về phần cứng. ™ GDI cho phép sử dụng tọa độ logic và hệ thống màu RGB. ™ Các đối tượng GDI ™ Device context (HDC) ™ Pen (HPEN): sử dụng để vẽ đường thẳng, đường cong, đường tròn, hcn, ellipse,.. ™ Brush (HBRUSH): dùng để tô hình tròn, HCN, Ellipse, polygon,.. ™ Font (HFONT): sử dụng cho chữ ™ Palette (HPALETTE): xử dụng để quản lý bảng màu của thiết bị ™ Bitmap (HBITMAP): sử dụng để quản lý hình ảnh ™ Region ( HRGN): quản lý các vùng đối tượng không chính tắc Tran Ngoc Bao 3 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 4. Quan hệ giữa GDI, handle và Class MFC ™ DC (HDC) : CDC, CClientDC, CWindowDC,… ™ Pen (HPEN): CPen ™ Brush (HBRUSH): CBrush ™ Font (HFONT): CFont ™ Palette (HPALETTE): CPalette ™ Bitmap (HBITMAP): Cbitmap ™ Region ( HRGN): CRegion Tran Ngoc Bao 4 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 5. Optaining DC ™ Gọi hàm CWnd::GetDC() ™ Khai báo biến CClientDC dc(this), CClientDC được sử dụng để vẽ các đối tượng trong vùng Client của cửa sổ ™ Khai báo biến CWindowDC dc(this), CWindowDC được sử dụng để vẽ các đối tượng trên toàn cửa sổ (client và none-client) ™ Trong MFC, sử dụng CView::OnDraw() để vẽ các đối tượng, OnDraw sẽ tự động call khi cửa sổ cần Update ™ Nếu chúng ta biết thông tin, chúng ta có thể tạo biến DC riêng Tran Ngoc Bao 5 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 6. Sử dụng DC với các đối tượng GDI ™ Các bước thực hiện ™ Tạo DC để vẽ các đối tượng ™ Tạo đối tượng GDI tương ứng (Pen, Brush,…) ™ Gán đối tượng GDI cho DC ™ Vẽ đối tượng ™ Gán đối tượng DC cũ (trước khi chọn đối tượng trong DC) ™ Hủy các đối tượng GDI đã tạo trong bước 2 Tran Ngoc Bao 6 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 7. Draw Mode ™Cú pháp: int CDC::SetR2(nDrawStyle) Toán tử : XOR, AND, OR, NOT Phép toán XOR A XOR B XOR B = A XOR (B XOR B) = A XOR 0 = A A là màu gốc, B là màu mới Bảng mô tả mode trong vẽ R2_xxxx: R2_XORPEN: P ^ O R2_NOTXORPEN: ~ (P ^ O) R2_COPYPEN: ~ O, màu của Pen R2_NOTCOPYPEN: ~ P ngược với màu của P Trong đó P màu vẽ, O là màu gốc, B màu đen, W màu trắng NOT : ~, AND &, OR |, XOR ^. Tran Ngoc Bao 7 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 8. Pen - Bút vẽ ™ Tạo bút vẽ BOOL CPen::CreatePen(int nPenStyle, int nWidth, COLORREF color) nPenStyle: PS_SOLID, PS_DASH, PS_DOT, PS_DASHDOT, PS_ DASHDOTDOT, PS_NULL,… nWidth: độ dày của nét, nếu style PS_SOLID thì độ dày không thể vượt quá 1 color: màu của nét vẽ, sử dụng Macro RGB() Tran Ngoc Bao 8 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 9. Sử dụng bút vẽ để vẽ đường thẳng ™ Yêu cầu: - Click chuột trái lên vùng Client chọn điểm bắt đầu P1 Æ MouseDown - Giữ chuột và di chuyển đến điểm cuối P2 - Bỏ click chuột Æ MouseUp - Vẽ đường thẳng từ vị trí P1 đến P2 ™ Xử lý sự kiện MouseDown void CGUISampleView::OnLButtonDown(UINT nFlags, CPoint point) { m_ptStart = point; CView::OnLButtonDown(nFlags, point); } Tran Ngoc Bao 9 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 10. Sử dụng bút vẽ để vẽ đường thẳng ™ Xử lý sự kiện MouseUp void CGUISampleView::OnMouseUpINT nFlags, CPoint point) { CClientDC dc(this); CPen pen, *ptrPenOld; int nMode; pen.CreatePen(PS_DOT,1,RGB(0,0,0)); ptrPenOld = dc.SelectObject(&pen); nMode = dc.SetROP2(R2_XORPEN); dc.MoveTo(m_ptStart); dc.LineTo(m_ptEnd); dc.SetROP2(nMode); dc.SelectObject(ptrPenOld); } Tran Ngoc Bao 10 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 11. Xử lý sự kiện OnDraw ™ Sự kiện OnDraw xảy ra khi: - Hàm Invalidate() được gọi - Ứng dụng nhận được thông điệp WM_PAINT yêu cầu vẽ lại màn hình ™ Xử lý sự kiện OnDraw - Khi gọi hàm Invalidate() hay ứng dụng nhận thông điệp WM_PAINT, toàn bộ nội dung trong màn hình ứng dụng sẽ bị xóa. Vì vậy cần phải vẽ lại toàn bộ các đối tượng trên màn hình - Trong hàm OnDraw: chúng ta sẽ thực hiện vẽ lại toàn bộ các đối tượng trên màn hình Tran Ngoc Bao 11 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 12. Xử lý sự kiện OnDraw (tt) void CGUISampleView::OnDraw(CDC* pDC) { CGUISampleDoc* pDoc = GetDocument(); ASSERT_VALID(pDoc); // TODO: add draw code for native data here CPen pen, *ptrPenOld; int nMode; //Tạo bút vẽ pen.CreatePen(PS_SOLID,1,RGB(255,0,0)); ptrPenOld = pDC->SelectObject(&pen); //Set Mode vẽ nMode = pDC->SetROP2(R2_COPYPEN); //Vẽ đường thẳng pDC->MoveTo(m_ptStart); pDC->dc.LineTo(m_ptEnd); //Giải phóng bút vẽ pDC->SetROP2(nMode);//Set lại mode cũ pDC->SelectObject(ptrPenOld); } Tran Ngoc Bao 12 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 13. Brush - Chổi tô ™ Tạo Brush BOOL CBrush::CreateSolidBrush(COLORREF color) Tạo chổi tô “đặc” với màu là Color BOOL CBrush::CreateHatchBrush(int style, COLORREF color) Tạo chổi tô có kiểu “style” với màu là Color BOOL CBrush::CreatePatternBrush(Cbitmap *bmp) Tạo chổi tô có kiểu “bitmap” Tran Ngoc Bao 13 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 14. Sử dụng bút vẽ để vẽ hình chữ nhật ™ Yêu cầu: - Click chuột trái lên vùng Client chọn điểm bắt đầu P1 Æ MouseDown - Giữ chuột và di chuyển đến điểm cuối P2 - Bỏ click chuột Æ MouseUp - Vẽ hình chữ nhật từ điểm P1 (left,top) đến P2 (right, bottom) ™ Xử lý sự kiện MouseDown void CGUISampleView::OnLButtonDown(UINT nFlags, CPoint point) { m_ptStart = point; CView::OnLButtonDown(nFlags, point); } Tran Ngoc Bao 14 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 15. Sử dụng bút vẽ để vẽ hình chữ nhật ™ Xử lý sự kiện MouseUp void CGUISampleView::OnMouseUpINT nFlags, CPoint point) { CClientDC dc(this); CPen pen, *ptrPenOld; int nMode; pen.CreatePen(PS_DOT,1,RGB(0,0,0)); ptrPenOld = dc.SelectObject(&pen); nMode = dc.SetROP2(R2_XORPEN); CBrush brush; CBrush *ptrBrushOld; brush.CreateSolidBrush(RGB(0,255,0)); ptrBrushOld = pDC->SelectObject(&brush); CRect r(m_ptStart.x,m_ptStart.y, m_ptEnd.x,m_ptEnd.y); pDC->Rectangle(r); dc.SetROP2(nMode);//Set lai mode dc.SelectObject(ptrPenOld); pDC->SelectObject(ptrBrushOld); brush.Detach(); } Tran Ngoc Bao 15 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 16. Các đối tượng GDI khác ™ Các đối tượng khác ™ RoundRect ™ Pie ™ Polygon ™ Curve ™ FloodFill ™ Pattern Brush ™ Font ™ Bitmap ™ Chọn và di chuyển đối tượng Tran Ngoc Bao 16 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 17. RoundRect ™ Cú pháp BOOL CDC::RoundRect(CRect r,CPoint p); (r.left,r.top) p.y (r.right,r.bottom) p.x Tran Ngoc Bao 17 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 18. RoundRect (tt) void CDrawingView::DrawFocusRect(CDC *pDC) { CPen pen, *ptrPenOld; int nMode; pen.CreatePen(PS_SOLID,1,RGB(255,0,255)); ptrPenOld = pDC->SelectObject(&pen); CBrush brush; CBrush *ptrBrushOld; brush.CreateHatchBrush(HS_DIAGCROSS,RGB(255,255,0)); ptrBrushOld = pDC->SelectObject(&brush); nMode = pDC->SetROP2(R2_COPYPEN); CRect rect = CRect(5,385,300,535); pDC->RoundRect(&rect,CPoint(40,10)); pDC->SetROP2(nMode);//Set lai mode pDC->SelectObject(ptrPenOld); pDC->SelectObject(ptrBrushOld); brush.Detach(); } Tran Ngoc Bao 18 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 19. RoundRect (tt) Tran Ngoc Bao 19 Dai hoc Su Pham TP.HCM
 20. PIE ™ Cú pháp BOOL CDC::Pie(LPCRECT lpRect,CPoint ptStart,CPoint ptEnd); ptEnd ptStart lpRect Tran Ngoc Bao 20 Dai hoc Su Pham TP.HCM
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2