Lệnh số 06/2001/L-CTN

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
2
download

Lệnh số 06/2001/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 06/2001/L-CTN về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đất đai do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 06/2001/L-CTN

  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 06/2001/ L-CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2001 LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ vào Điều 78 của Luật Tổ chức Quốc hội ; Căn cứ vào Điều 50 của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp Luật, NAY CÔNG BỐ: Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đất đai Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001./. CHỦ TỊCH NƯỚC CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trần Đức Lương
Đồng bộ tài khoản