Lệnh số 09/L/CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
55
lượt xem
3
download

Lệnh số 09/L/CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 09/L/CTN về việc công bố Luật Giáo dục; Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 09/L/CTN

  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 09/L/CTN Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 1998 LỆNH CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ vào Điều 78 của Luật Tổ chức Quốc hội; Căn cứ vào Điều 50 của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, NAY CÔNG BỐ: 1- Luật Giáo dục; 2- Luật Khiếu nại, tố cáo; 3- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai. Đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998./. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trần Đức Lương
Đồng bộ tài khoản