Lệnh số 16/2002/L/CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
97
lượt xem
3
download

Lệnh số 16/2002/L/CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 16/2002/L/CTN về việc công bố Pháp lệnh sửa đổi Điều 22 và Điều 23 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 16/2002/L/CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 16/2002/L/CTN Hà N i, ngày 11 tháng 10 năm 2002 L NH V VI C CÔNG B PHÁP L NH CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Căn c vào i u 78 c a Lu t T ch c Qu c h i; Căn c vào i u 50 c a Lu t Ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, NAY CÔNG B : Pháp l nh s a i i u 22 và i u 23 c a Pháp l nh ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng, li t sĩ và gia ình li t sĩ, thương binh, b nh binh, ngư i ho t ng kháng chi n, ngư i có công giúp cách m ng. ã ư c U ban Thư ng v Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam Khóa XI thông qua ngày 04 tháng 10 năm 2002./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tr n c Lương
Đồng bộ tài khoản