Lí thuyết hiđrocacbon

Chia sẻ: Nguyễn đình Thông | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:11

0
91
lượt xem
11
download

Lí thuyết hiđrocacbon

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lí thuyết hiđrocacbon

 1. Chủ đề: Lí thuyết hiđrocacbon C©u 1: (C§ -A-08): Hiđrocacbon CnH2n+2 đó thuộc dãy đồng đẳng của A. anken. B. ankin. C. ankađien. D. ankan. C©u 2: (§H-A-07): Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol. Hai anken đó là A.eten và but-2-en B. 2-metylpropen và but-1-en C. propen và but-2-en D. eten và but-1-en C©u 3: (§H-A-08): Số đồng phân hiđrocacbon thơm của C8H10 là A. 2. B. 4. C. 3. D. 5. C©u 4: (§H-A-08): Cho 4 chất: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2, CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3, CH3-C(CH3)=CH-CH3, CH2=CH-CH2-CH=CH2.Số chất có đồng phân hình học là. A.2 B.3 C.1 D.4 C©u 5: (§H-A-08): Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1:1, số sản phẩm monoclo t ối đa thu đ ược là. A. 2. B. 3. C. 5. D. 4. C©u 6: (§H-B-08): Cho các phản ứng: HBr + C2H5OH C2H4 + Br2 → ; C2H4 + HBr → C2H6 + Br2 Số phản ứng tạo ra C2H5Br là. A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. C©u 7: (BT-07): Công thức cấu tạo của polietilen là A. (-CH2-CH=CH-CH2-)n. B. (-CH2-CHCl-)n. C. (-CH2-CH2-)n. D. (-CF2-CF2-)n. C©u 8: (BT-08): Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là A.polimetyl metacrylat. B. polietilen. C. polivinyl clorua. D. polistiren. C©u 9: (PB-08): Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A. CH2=CHCl. B. CH2=CHCH3. C. CH2=CH2. D. CH≡CH. C©u 10: (KPB-07): Polivinyl clorua (PVC) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng A.axit - bazơ. B. trao đổi. C. trùng hợp. D. trùng ngưng. C©u 11: (KPB, BT-08): Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là. A. CH3-CH3. B. CH3-CH2-CH3. C. CH2=CH-CH3. D. CH3-CH2-Cl. C©u 12: (BT-07): Chất tham gia phản ứng trùng hợp là. A. vinyl clorua. B. etan. C. propan. D. toluen C©u 13: (§H-B-07): Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: A. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2. B. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2. C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh. D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2. C©u 15: (BT-08): Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng th ời gi ải phóng những phân tử nước được gọi là phản ứng. A. trùng ngưng. B. nhiệt phân. C. trao đổi. D. trùng hợp. C©u 16: Cho sơ đồ phản ứng: benzen X Y polistiren. VËy X vµ Y t¬ng øng víi chÊt nµo sau ®©y. a. C6H5CH2CH3. C6H5CH=CH2 b. C6H5CH3, C6H5CH=CH2 c. C6H5CH2CH2CH3; C6H5-CH=CH2 d. C6H4(CH3)2; C6H5CH=CH2 C©u 17: (§¹i häc khèi B-2009) Cho c¸c hîp chÊt h÷u c¬: (1) ankan; (2) ancol no, ®¬n chøc, m¹ch hë;
 2. (3) xicloankan; (4) ete no, ®¬n chøc, m¹ch hë; (5) anken; (6) ancol kh«ng no (cã mét liªn kÕt ®«i C=C), m¹ch hë; (7) ankin; (8) an®ehit no, ®¬n chøc, m¹ch hë; (9) axit no, ®¬n chøc, m¹ch hë; (10) axit kh«ng no (cã mét liªn kÕt ®«i C=C), ®¬n chøc. D·y gåm c¸c chÊt khi ®èt ch¸y hoµn toµn ®Òu cho sè mol CO b»ng sè mol H O lµ: 2 2 A. (1), (3), (5), (6), (8). B. (3), (4), (6), (7), (10). C. (3), (5), (6), (8), (9). D. (2), (3), (5), (7), (9). C©u 18: Cho c¸c chÊt: CH =CH-CH=CH ; CH -CH -CH=C(CH ) ; CH -CH=CH-CH=CH ; CH -CH=CH ; 2 2 3 2 32 3 2 3 2 CH -CH=CH-COOH. Sè chÊt cã ®ång ph©n h×nh häc lµ 3 A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. C©u 19: (C§-A-1010) Chất nào sau đây có đồng phân hình học? A. 1,2-đicloetan. B. But-2-in. C. But-2-en. D. 2-clopropen. C©u 20: Brom ho¸ mét ankan ®îc dÉn xuÊt monobrom ankan cã tØ khèi so víi kh«ng khÝ b»ng 5,207. C«ng thøc ph©n tö cña ankan lµ. A. CH4 B. C2H6 C. C3H8 D. C5H12 C©u 21: (C§ -A-07): Cho ankan X (chứa 83,72%C) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (chiếu sáng) ch ỉ thu đ ược 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là A. 2-metylpropan. B. 2,3-đimetylbutan. C. butan. D. 3-metylpentan. C©u 22: ( §H-B-07): Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có t ỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankan đó là. A. 3,3-đimetylhecxan. B. isopentan. C. 2,2-đimetylpropan. D. 2,2,3-trimetylpentan. C©u 23: ( §H-A-08): Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn h ợp Y (các th ể khí đo ở cùng đk nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. CTPT của X là A. C6H14. B. C3H8. C. C4H10. D. C5H12. C©u 24: (§H-B-08): Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết σ và có hai nguyên tử cacbon bậc ba trong một phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X sinh ra 6 thể tích CO2 ( ở cùng điều kiện nhiệt đ ộ, áp su ất). Khi cho X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ số mol 1 : 1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh ra là. A. 3. B. 4. C. 2. D. 5. C©u 25: (C§ -A-08): Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tác d ụng với khí clo (theo tỉ lệ số mol 1:1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tên gọi của X là A. 2-Metylbutan. B. 2-Metylpropan. C. 2,2-Đimetylpropan. D. etan.
 3. C©u 26: S¶n phÈm chÝnh thu ®îc khi cho 2-metyl propen t¸c dông víi HCl lµ. A. 2-clo-2-metyl propen B. 2-clo-1-metyl propan C. 1-clo-2-metyl propan D. 2-clo-2-metyl propan C©u 27: Những chất nào không có đồng phân hình học: A. CH3CH=CHCH3 B. CH3CH=C(CH3)2 C. CH3CH=CHCH2CH3 D. Cả A,B,C. C©u 28: Cho 1,12 gam mét anken céng võa ®ñ víi Br2 thu ®îc 4,32 g s¶n phÈm céng. C«ng thøc ph©n tö cña anken ®ã lµ. A. C2H4 B. C3H6 C. C4H8 D. C5H10 C©u 29: Hçn hîp X gåm 0,5 mol C2H4 vµ 0,7 mol H2 (®ktc). Nung nãng hçn hîp X mét thêi gian víi bét Ni ®îc hçn hîp Y. §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp Y thu ®îc sè mol H2O lµ. A. 0,17 B. 1,2 C. 1,7 D. 3,4 C©u 30: Trong mét b×nh kÝn chøa hçn hîp khÝ A gåm hi®rocacbon A vµ H2 cã Ni lµm xóc t¸c (thÓ tÝch kh«ng ®¸ng kÓ) .Nung nãng b×nh mét thêi gian, thu ®îc mét khÝ B duy nhÊt. ë cïng nhiÖt ®é, ¸p suÊt trong b×nh tríc khÝ nung nãng gÊp 3 lÇn sau khi nung nãng. §èt ch¸y mét lîng B thu ®îc 8,8 gam CO2 vµ 5,4 gam H2O.C«ng thøc ph©n tö cña A lµ c«ng thøc nµo sau ®©y. A. C2H4 B. C2H2 C. C3H4 D. C4H4 C©u 31: (C§ -A-07): Dẫn V lít (ở đktc) hh X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu đ ược khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 trong dd NH3 thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dd phản ứng vừa đ ủ v ới 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 4,5g H 2O. Giá trị của V bằng. A. 11,2. B. 13,44. C. 5,60. D. 8,96. C©u 32: (§H-A-07): Một hiđrocacbon X cộng axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223%. CTPT của X là. A. C4H8. B. C3H6. C. C3H4. D. C2H4. C©u 33: (§H-B-07): Oxi hoá 4,48 lít C2H4 (đktc) bằng O2 (xt: PdCl2, CuCl2) → chất X đơn chức. Toàn bộ lượng chất X trên cho tác dụng với HCN (dư) được 7,1 gam CH3CH(CN)OH (xianohiđrin). Hiệu su ất quá trình t ạo CH3CH(CN)OH từ C2H4 là. A. 50%. B. 60%. C. 70%. D. 80%. C©u 34: (§H-A-08): Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% th ể tích khí thiên nhiên và hi ệu su ất c ủa cả quá trình là 50%) A. 358,4. B. 448,0. C. 286,7. D. 224,0.
 4. C©u 35: ®èt ch¸y hoµn toµn mét thÓ tÝch h¬i chÊt A, cÇn dïng 10 thÓ tÝch oxy. S¶n phÈm ch¸y gåm cã CO 2 vµ h¬i níc, tØ lÖ thÓ tÝch VCO2 : VH2O =2:1. BiÕt r»ng tØ khèi h¬i cña A so víi kh«ng khÝ < 4. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A. a. C6H6 b. C6H12 c. C6H5CH3 d. C6H5CH=CH2 C©u 36: (§¹i häc khèi B-2009) TØ khèi cña X so Hçn hîp khÝ X gåm H vµ mét anken cã kh¶ n¨ng céng HBr cho s¶n phÈm h÷u c¬ duy nhÊt. 2 víi H b»ng 9,1. §un nãng X cã xóc t¸c Ni, sau khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, thu ®îc hçn hîp khÝ Y kh«ng lµm mÊt 2 mµu níc brom; tØ khèi cña Y so víi H b»ng 13. C«ng thøc cÊu 2 t¹o cña anken lµ A. CH =CH . B. CH =CH-CH -CH . 2 2 2 2 3 C. CH -CH=CH-CH . D. CH =C(CH ) . 3 3 2 32 C©u 37: (§¹i häc khèi B-2009) Cho hi®rocacbon X ph¶n øng víi brom (trong dung dÞch) theo tØ lÖ mol 1 : 1, thu ®îc chÊt h÷u c¬ Y (chøa 74,08% Br vÒ khèi lîng). Khi X ph¶n øng víi HBr th× thu ®îc hai s¶n phÈm h÷u c¬ kh¸c nhau. Tªn gäi cña X lµ A. but-1-en. B. xiclopropan. C. but-2-en. D. propilen. C©u 38: (Cao ®¼ng khèi A-2009) Hçn hîp khÝ X gåm H vµ C H cã tØ khèi so víi He lµ 3,75. DÉn X qua Ni nung nãng, thu ®îc hçn hîp khÝ 2 2 4 Y cã tØ khèi so víi He lµ 5. HiÖu suÊt cña ph¶n øng hi®ro ho¸ lµ A. 50%. B. 25%. C. 20%. D. 40%. C©u 39: (Cao ®¼ng khèi A-2009) Hçn hîp khÝ X gåm 0,3 mol H vµ 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X mét thêi gian víi xóc t¸c Ni thu ®îc hçn hîp 2 khÝ Y cã tØ khèi so víi kh«ng khÝ lµ 1. NÕu cho toµn bé Y sôc tõ tõ vµo dung dÞch brom (d) th× cã m gam brom tham gia ph¶n øng. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 3,2. B. 8,0. C. 32,0. D. 16,0. C©u 40: (Cao ®¼ng khèi A-2010)
 5. o Cho 3,12 gam ankin X phản ứng với 0,1 mol H (xúc tác Pd/PbCO , t ), thu được hỗn hợp Y chỉ có hai 2 3 hiđrocacbon. Công thức phân tử của X là A. C H . B. C H . C. C H . D. C H . 5 8 4 6 3 4 2 2 C©u 41: (§¹i häc khèi A-2010) Đun nóng hỗ n hợp khí X gồm 0,02 mol C H và 0,03 mol H trong một bình kín (xúc tác Ni), thu được hỗn hợp 2 2 2 khí Y. Cho Y lội từ từ vào bình nước brom (dư), sau khi kết thúc các phản ứng, khối lượng bình tăng m gam và có 280 ml hỗn hợp khí Z (đktc) thoát ra. Tỉ khối của Z so với H là 10,08. Giá trị của m là 2 A. 0,585. B. 0,620. C. 0,205. D. 0,328. C©u 42: (§¹i häc khèi A-2010) Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon X. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch so với dung dịch Ba(OH) (dư) tạo ra 29,55 gam kết tủa, dung dịch sau phản ứng có khối lượng giảm 19,35 gam 2 Ba(OH) ban đầu. Công thức phân tử của X là 2 A. C H . B. C H . C. C H . D. C H . 3 8 2 6 3 4 3 6 C©u 43: (§H-B-08): Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, MZ = 2 MX. Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng. A. ankan. B. ankađien. C. anken. D. ankin. C©u 44: (§H-A-07): Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, MZ = 2 MX. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dd Ca(OH)2 (dư), thu được số gam kết tủa là . A. 30. B. 10. C. 40. D. 20. C©u 45: Hçn hîp X gåm 2 anken ®®kt. Hi®ro ho¸ hÕt X thu ®îc hh khÝ Y. d(Y/X) = 37/35. X¸c ®Þnh CTPT c¸c anken. A. C2H4 vµ C3H6 B. C3H6 vµ C4H8 C. C4H8 vµ C5H10 D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc C©u 46: §èt ch¸y hoµn toµn 1,12 lit hçn hîp A gåm etilen vµ mét hi®rocacbon X thu ®îc 2,80 lit CO2 vµ 2,70 gam H2O. Hydrocacbon X lµ: A. CH4 B. C2H6 C. C3H8 D. C4H10
 6. C©u 47: Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp gồm C2H4, C3H6, C4H8 thu được 6,72l CO2 (đktc) và 5,4g H2O. m có giá trị là: A. 3,6g B. 4g C. 4,2g D. 4,5g C©u 48: (C§ -A-07): Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan b ằng oxi không khí, thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9,9 gam nước. V không khí (đktc) nhỏ nhất cần để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là. A. 70,0 lít. B. 78,4 lít. C. 84,0 lít. D. 56,0 lít. C©u 49: (§H-A-07): Cho 4,48 lít hh X (đktc) gồm 2 hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dd Br2 0,5M. Sau khi pư hoàn toàn, số mol Br2 giảm đi một nửa và m bình tăng thêm 6,7 gam. CTPT của 2 hiđrocacbon là. A. C3H4 và C4H8. B. C2H2 và C3H8. C. C2H2 và C4H8. D. C2H2 và C4H6. C©u 50: (§H-B-08): Dẫn 1,68 lít hh khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dd brom (dư). Sau khi phản ứng hoàn toàn, có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1,12 lít khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO2(đktc). CTPT của hai hiđrocacbon là. A. CH4 và C2H4. B. CH4 và C3H4. C. CH4 và C3H6. D. C2H6 và C3H6. C©u 51: (§H-A-08): Đun nóng hh khí gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau m ột thời gian thu đ ược hh khí Y. Dẫn toàn bộ hh Y lội từ từ qua bình đựng dd brom (dư) còn lại 0,448 lít hh khí Z (đktc) có t ỉ kh ối so v ới O2 là 0,5. Khối lượng bình dd brom tăng là A. 1,04 gam. B. 1,32 gam. C. 1,64 gam. D. 1,20 gam. C©u 52: (§H-B-08): Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hh khí gồm C2H2 và hiđrocacbon X sinh ra 2 lít khí CO2 và 2 lít h ơi H2O (các khí và hơi ở cùng đk t0, p). CTPT của X là. A. C2H6. B. C2H4. C. CH4. D. C3H8. C©u 53: (C§ -A-08): Đốt cháy hoàn toàn hh M gồm một ankan X và một ankin Y, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Thành phần % về số mol của X và Y trong hh M lần lượt là. A. 35% và 65%. B. 75% và 25%. C. 20% và 80%. D. 50% và 50%. C©u 54: (C§ -A-08): Đốt cháy hoàn toàn 20,0 ml hh X gồm C3H6, CH4, CO (thể tích CO gấp hai lần thể tích CH4), thu được 24,0 ml CO2 (các khí đo ở cùng đk t0, p). Tỉ khối của X so với khí hiđro là. A. 25,8. B. 12,9. C. 22,2. D. 11,1.
 7. C©u 55: (§H-A-07): Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10. Đốt cháy hoàn toàn hh trên thu được hh khí Y. Cho Y qua dd H2SO4 đặc, thu được hh khí Z có tỉ khối đối với hiđro bằng 19. CTPT của X là. A. C3H8. B. C3H6. C. C4H8. D. C3H4. C©u 57: (§H-A-08): Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là A. 20,40 gam. B. 18,60 gam. C. 18,96 gam. D. 16,80 gam. C©u 58: (§¹i häc khèi A-2009) Hçn hîp khÝ X gåm anken M vµ ankin N cã cïng sè nguyªn tö cacbon trong ph©n tö. Hçn hîp X cã khèi lîng 12,4 gam vµ thÓ tÝch 6,72 lÝt (ë ®ktc). Sè mol, c«ng thøc ph©n tö cña M vµ N lÇn lît lµ A. 0,2 mol C H vµ 0,1 mol C H . B. 0,2 mol C H vµ 0,1 mol C H . 2 4 2 2 3 6 3 4 C. 0,1 mol C H vµ 0,2 mol C H . D. 0,1 mol C H vµ 0,2 mol C H . 2 4 2 2 3 6 3 4 C©u 59: (§¹i häc khèi B-2009) Cho hçn hîp X gåm CH , C H vµ C H . LÊy 8,6 gam X t¸c dông hÕt víi dung dÞch brom (d) th× khèi lîng 4 2 4 2 2 brom ph¶n øng lµ 48 gam. MÆt kh¸c, nÕu cho 13,44 lÝt (ë ®ktc) hçn hîp khÝ X t¸c dông víi lîng d dung dÞch AgNO 3 trong NH , thu ®îc 36 gam kÕt tña. PhÇn tr¨m thÓ tÝch cña CH 3 4 cã trong X lµ A. 50%. B. 40%. C. 25%. D. 20%. C©u 60: (§¹i häc khèi B-2009) Hỗn hợp khí X gồm một ankan và một anken. Tỉ khối của X so với H bằng 11,25. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít 2 X, thu được 6,72 lít CO (các thể tích khí đo ở đktc). Công thức của ankan và anken 2 lần lượt là A. CH và C H . B. CH và C H . C. C H và C H . D. CH và C H . 4 3 6 4 4 8 2 6 2 4 4 2 4 Câu 61: Cho canxi cacbua kĩ thuật (chỉ chứa 80% CaC2 nguyên chất) vào nước dư, thì thu được 3,36 lít khí (đktc). Khối lượng canxi cacbua kĩ thuật đã dùng là A. 9,6 gam. B. 4,8 gam C. 4,6 gam. D. 12 gam
 8. Câu 62: Có 20 gam một mẫu CaC2 (có lẫn tạp chất trơ) tác dụng với nước thu được 7,4 lít khí axetilen (20 oC, 740mmHg). Cho rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn. Độ tinh khiết của mẫu CaC2 là A. 64%. B. 96%. C. 84%. D. 48%. Câu 63: Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng v ới lượng d ư dung dịch AgNO 3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 có trong X là A. 40%. B. 20%. C. 25%. D. 50%. Câu 64: Hỗn hợp khí X gồm anken M và ankin N có cùng số nguyên tử cacbon trong phân t ử. H ỗn h ợp X có kh ối l ượng 12,4 gam và thể tích 6,72 lít (ở đktc). Số mol, công thức phân t ử của M và N l ần l ượt là A. 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C2H2. B. 0,1 mol C3H6 và 0,2 mol C3H4. C. 0,2 mol C2H4 và 0,1 mol C2H2. D. 0,2 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4. Câu 65: Trong môt binh kin chứa hiđrocacbon A ở thể khí (đkt) và O2 (dư). Bât tia lửa điên đôt chay hêt A đưa hôn hợp về ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̃ điều kiện ban đâu trong đó % thể tich cua CO2 và hơi nước lân lượt là 30% và 20%. Công thức phân tử cua A và % thể ̀ ́ ̉ ̀ ̉ tich của hiđrocacbon A trong hôn hợp là ́ ̃ A. C3H4 và 10%. B. C3H4 và 90%. C. C3H8 và 20%. D. C4H6 và 30%. Câu 66: Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí gồm C2H2 và hiđrocacbon X sinh ra 2 lít khí CO2 và 2 lít hơi H2O (các thể tích khí và hơi đo trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Công thức phân t ử của X là A. C2H4. B. CH4. C. C2H6. D. C3H8. Câu 67: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, t ổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là A. 18,60 gam. B. 18,96 gam. C. 20,40 gam. D. 16,80 gam. Câu 68: CH4 C2H2 C2H3 đồ trên thì cần V m3 khí Cho sơ đồ chuyển hóa: Cl PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%) A. 224,0. B. 448,0. C. 286,7. D. 358,4. Câu 69: Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn l ại 0,448 lít h ỗn h ợp khí Z ( ở đktc) có t ỉ khối so với O2 là 0,5. Khối lượng bình dung dịch brom tăng là A. 1,20 gam. B. 1,04 gam. C. 1,64 gam. D. 1,32 gam.
 9. Câu 70: Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon ở thể khí, mạch hở, nặng hơn không khí thu được 7,04 gam CO 2. Sục m gam hiđrocacbon này vào nước brom dư đến khi phản ứng hoàn toàn, thấy có 25,6 gam brom phản ứng. Giá trị của m là A. 2 gam. B. 4 gam. C. 10 gam D. 2,08 gam Câu 71: Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon ở thể khí, mạch hở thu được 7,04 gam CO2. Sục m gam hiđrocacbon này vào nước brom dư đến khi phản ứng hoàn toàn, thấy có 25,6 gam brom phản ứng. Giá trị của m là A. 2 gam. B. 4 gam. C. 2,08 gam. D. A hoặc C. Câu 72: Dẫn V lít (ở đktc) hh X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu đ ược khí Y. D ẫn Y vào lượng dư AgNO3 trong dd NH3 thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Giá trị của V bằng A. 11,2. B. 13,44. C. 5,60. D. 8,96. Câu 73: Cho 4,48 lít hỗn hợp X (đktc) gồm 2 hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Br 2 0,5M. Sau khi pư hoàn toàn, số mol Br2 giảm đi một nửa và m bình tăng thêm 6,7 gam. CTPT của 2 hiđrocacbon là A. C3H4 và C4H8. B. C2H2 và C3H8. C. C2H2 và C4H8. D. C2H2 và C4H6. Câu 74: Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dd brom (dư). Sau khi ph ản ứng hoàn toàn, có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1,12 lít khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO 2 (đktc). CTPT của hai hiđrocacbon là A. CH4 và C2H4. B. CH4 và C3H4. C. CH4 và C3H6. D. C2H6 và C3H6. Câu 75: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm một ankan X và một ankin Y, thu được s ố mol CO 2 bằng số mol H2O. Thành phần % về số mol của X và Y trong hỗn hợp M lần lượt là A. 35% và 65%. B. 75% và 25%. C. 20% và 80%. D. 50% và 50%. Câu 76: Đốt cháy hoàn toàn 20,0 ml hỗn hợp X gồm C3H6, CH4, CO (thể tích CO gấp hai lần thể tích CH4), thu được 24,0 ml CO2 (các khí đo ở cùng điều kiện to, p). Tỉ khối của X so với khí hiđro là A. 25,8. B. 12,9. C. 22,2. D. 11,1. Câu 77: Một hỗn hợp X gồm 1 ankan A và 1 ankin B có cùng s ố nguyên t ử cacbon. Tr ộn X v ới H 2 để được hỗn hợp Y. Khi cho Y qua Pt nung nóng thì thu đ ược khí Z có t ỉ kh ối đ ối v ới CO 2 bằng 1 (phản ứng cộng H2 hoàn toàn). Biết rằng VX = 6,72 lít và = 4,48 lít. CTPT và s ố mol A, B trong h ỗn h ợp X là (Các th ể tích khí đo ở đkc) A. 0,1 mol C2H6 và 0,2 mol C2H2. B. 0,1 mol C3H8 và 0,2 mol C3H4. C. 0,2 mol C2H6 và 0,1 mol C2H2. D. 0,2 mol C3H8 và 0,1 mol C3H4.
 10. Câu 78: Một hỗn hợp X gồm C2H2, C3H6, CH4. Đốt cháy hoàn toàn 11ít hỗn hợp X thu được 12,6 gam H2O. Nếu cho 11,2 lít hỗn hợp X (đktc) qua dung dịch brom dư thấy có 100 gam brom phản ứng. Thành phần % th ể tích c ủa X l ần l ượt là A. 50%; 25% ; 25%. B. 25% ; 25; 50%. C.16% ; 32; 52%. D. 33,33%; 33,33; 33,33%. Câu 79: Dẫn 4,032 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm C2H2, C2H4, CH4 lần lượt qua bình 1 chứa dung dịc AgNO3 trong NH3 rồi qua bình 2 chứa dung dịch Br2 dư trong CCl4. Ở bình 1 có 7,2 gam kết tủa. Khối lượng bình 2 tăng thêm 1,68 gam. Thể tích (đktc) hỗn hợp A lần lượt là: A. 0,672 lít; 1,344 lít; 2,016 lít. B. 0,672 lít; 0,672 lít; 2,688 lít. C. 2,016; 0,896 lít; 1,12 lít. D. 1,344 lít; 2,016 lít; 0,672 lít. Câu 80: X, Y, Z là 3 hiđrocacbon ở thể khí trong điều kiện thường, khi phân huỷ mỗi ch ất X, Y, Z đều t ạo ra C và H 2, thể tích H2 luôn gấp 3 lần thể tích hiđrocacbon bị phân huỷ và X, Y, Z không phải là dồng phân. CTPT của 3 chất là A. C2H6 ,C3H6 C4H6. B. C2H2 ,C3H4 C4H6. C. CH4 ,C2H4 C3H4. D. CH4 ,C2H6 C3H8. Câu 81: Hỗn hợp X gồm 0,1 mol C2H2; 0,15 mol C2H4 ; 0,2 mol C2H6 và 0,3 mol H2. Đun nóng X với bột Ni xúc tác 1 thời gian được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y được số gam CO2 và H2O lần lượt là A. 39,6 và 23,4. B. 3,96 và 3,35. C. 39,6 và 46,8. D. 39,6 và 11,6. Câu 82: Hỗn hợp ban đầu gồm 1 ankin, 1 anken, 1 ankan và H2 với áp suất 4 atm. Đun nóng bình với Ni xúc tác để thực hiện phản ứng cộng sau đó đưa bình về nhiệt độ ban đầu được hỗn hợp Y, áp suất hỗn hợp Y là 3 atm. Tỉ khối h ỗn h ợp X và Y so với H2 lần lượt là 24 và x. Giá trị của x là A. 18. B. 34. C. 24. D. 32. Câu 83: Hỗn hợp A gồm H2, C3H8, C3H4. Cho từ từ 12 lít A qua bột Ni xúc tác. Sau phản ứng được 6 lít khí duy nhất (các khí đo ở cùng điều kiện). Tỉ khối hơi của A so với H2 là A. 11. B. 22. C. 26. D. 13. Câu 84: Đun nóng hỗn hợp X gồm 0,1 mol C3H4 ; 0,2 mol C2H4 ; 0,35 mol H2 với bột Ni xúc tác được hỗn hợp Y. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch KMnO4 dư, thấy thoát ra 6,72 l hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối so với H 2 là 12. Bình đựng dung dịch KMnO4 tăng số gam là: A. 17,2. B. 9,6. C. 7,2. D. 3,1. Câu 85: Đốt cháy m gam hỗn hợp C2H6, C3H4, C3H8, C4H10 được 35,2 gam CO2 và 21,6 gam H2O. Giá trị của m là A. 14,4. B. 10,8. C. 12. D. 56,8. Câu 86: Đốt cháy 1 hiđrocacbon A được 22,4 lít khí CO2 (đktc) và 27 gam H2O. Thể tích O2 (đktc) (l) tham gia phản ứng là: A. 24,8. B. 45,3. C. 39,2. D. 51,2. Câu 87: Một hỗn hợp X gồm 1 ankin và H2 có V = 8,96 lít (đkc) và mX = 4,6 gam. Cho hỗn hợp X đi qua Ni nung nóng, phản ứng hoàn toàn cho ra hỗn hợp khí Y, có tỉ khối = 2. Số mol H2 phản ứng; khối lượng; CTPT của ankin là A. 0,16 mol; 3,6 gam; C2H2. B. 0,2 mol; 4 gam; C3H4. C. 0,2 mol; 4 gam; C2H2. D. 0,3 mol; 2 gam; C3H4.
 11. Câu 88: Đốt cháy một hiđrocacbon M thu được số mol nước bằng ¾ số mol CO 2 và số mol CO2 nhỏ hơn hoặc bằng 5 lần số mol M. Xác định CTPT và CTCT của M biết rằng M cho kết tủa với dung dịch AgNO 3/NH3. A. C4H6 và CH3CH2CCH. B. C4H6 và CH2=C=CHCH3. C. C3H4 và CH3CCH. D. C4H6 và CH3CCCH3.
Đồng bộ tài khoản