Lịch sử 5 - PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
435
lượt xem
51
download

Lịch sử 5 - PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX. - Phong trào Đông du là phong trào yêu nước nhằm mục đích chống thực dân Pháp; thuật lại phong trào Đông du . - Chân dung Phan Bội Châu. - Phiếu học tập của HS. - HS chuẩn bị các thông tin, tranh ảnh sưu tầm được về phong trào Đông du và Phan Bội Châu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử 5 - PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU

  1. Bài 5: PHAN B I CHÂU VÀ PHONG TRÀO ÔNG DU I. M C TIÊU Sau bài h c, HS nêu ư c: - Phan B i Châu là nhà yêu nư c tiêu bi u Vi t Nam u th k XX. - Phong trào ông du là phong trào yêu nư c nh m m c ích ch ng th c dân Pháp; thu t l i phong trào ông du . II. DÙNG D Y H C - Chân dung Phan B i Châu. - Phi u h c t p c a HS. - HS chu n b các thông tin, tranh nh sưu t m ư c v phong trào ông du và Phan B i Châu. III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U HO T NG D Y HO T NG H C 1. Ki m tra bài cũ, gi i thi u bài m i: - GV g i 3 HS lên b ng h i và yêu c u tr l i các câu - 3 HS lên b ng và l n lư t tr l i h i v n i dung bài cũ, sau ó nh n xét và cho i m các câu h i sau: HS + T cu i th k XIX, Vi t
  2. Nam ã xu t hi n nh ng ngành kinh t m i nào? + Nh ng thay i v kinh t ã t o ra nh ng giai c p, t ng l p m i nào trong xã h i Vi t Nam? - HS nêu hi u bi t c a b n thân. ó là Phan B i Châu, ông là nhà yêu nư c tiêu bi u u th k - GV cho HS quan sát chân dung Phan B i Châu và XX. h i: em có bi t nhân v t l ch s này tên là gì, có óng góp gì cho l ch s nư c nhà không? - GV gi i thi u bài: u th k XX, nư c ta có 2 phong trào ch ng Pháp tiêu bi u do 2 chí sĩ yêu nư c là Phan B i Châu và Phan Châu Trinh lãnh o. Ho t ng 1:Làm vi c theo nhóm. M c tiêu: Giúp HS tìm hi u v ti u s c a Phan B i Châu. Cách ti n hành: - GV t ch c cho HS làm vi c theo nhóm gi i quy t - HS làm vi c theo nhóm. yêu c u: + Chia s v i các b n trong nhóm thông tin, tư li u tìm + L n lư t t ng HS trình bày hi u ư c v Phan B i Châu. thông tin c a mình trư c nhóm. + C nhóm cùng th o lu n, ch n l c thông tin vi t
  3. thành ti u s c a Phan B i Châu. + Các thành viên trong nhóm th o lu n l a ch n thông tin và ghi vào phi u h c t p. - GV t ch c cho HS báo cáo k t qu tìm hi u trư c - i di n 1 nhóm HS tr l i, các l p. nhóm khác b sung ý ki n. - GV nêu nh n xét ph n tìm hi u c a HS, sua ó nêu nh ng nét chính v ti u s Phan B i Châu: ông sinh năm 1867 trong 1 gia ình nhà nho nghèo, giàu truy n th ng yêu nư c thu c huy n Nam àn, t nh Ngh An. Khi còn r t tr , ông ã có nhi t c u nư c… . Ông là ngư i kh i xư ng, t ch c và gi vai trò tr ng y u trong phong trào ông du. T năm 1905 n 1908, phong trào này ã ưa ư c nhi u thanh niên ra nư c ngoài h c tr v c u nư c. Sau khi phong trào ông du tan rã. Phan B i Châu ti p t c ho t ng t i Trung qu c, Thái lan. Năm 1925 ông b Pháp b t Trung qu c ưa v Vi t Nam… Ông m t ngày 29-10-1940 t i Hu . Hoat ng 2:Làm vi c nhóm. M c tiêu: giúp HS hi u sơ lư c v phong trào ông du. Cách ti n hành: - GV yêu c u HS ho t ng theo nhóm, cùng c SGK - HS làm vi c theo nhóm, m i và thu t l i nh ng nét chính v phong trào ông du nhóm 4 HS, cùng c SGK, th o
  4. d a theo các câu h i g i ý sau: lu n cùng rút ra các nét chính c a phong trào ông du như sau: + Phong trào ông du ư c kh i + Phong trào ông du di n ra vào th i gian nào? Ai là xư ng năm 1905, do Phan B i ngư i lãnh o? M c ích c a phong trào là gì? Châu lãnh o. M c ích c a phong trào là ào t o nh ng ngư i yêu nư c có ki n th c v khoa h c k thu t ư c h c Nh t, sau ó ưa h v nư c ho t ng c u nư c. + Phong trào v n ng ư c nhi u thanh niên sang Nh t h c. có ti n h làm nhi u vi c + Nhân dân trong nư c, c bi t là các thanh niên yêu ki m ti n. Cu c s ng kham kh , nư c ã hư ng ng phong trào ông du như th nào? ch t ch i, thi u th n th . M c dù v y h v n hăng say h c t p. Nhân dân trong nư c cũng óng góp ti n c a cho phong trào ông du. + Phong trào ông du ph t tri n l m cho th c dân Pháp h t s c lo ng i, năm 1908 th c dân Pháp c u k t v i Nh t ch ng phá phong tr o ông du. Sau ó chính ph Nh t tr c xu t nh ng ngư i yêu nư c Vi t Nam và Phan B i Châu ra + K t qu c a phong trào ông du và ý nghiã c a kh i Nh t. Phong trào ông du tan phong trào này là gì? rã.
  5. Tuy tan rã nhưng phong trào ông du ã ào t o ư c nhi u nhân tài cho t nư c, ng th i c vũ, khơi d y lòng yêu nư c c a nhân dân ta. - GV t ch c cho HS trình bày k t qu th o lu n trư c l p. - 3 HS trình bày theo 3 ph n trên, sau m i l n trình bày, HS c l p nh n xét, b sung ý ki n. HS suy nghĩ, phát bi u ý ki n trư c l p. + Vì h có lòng yêu nư c nên quy t tâm h c t p v c u nư c. + Vì th c dân Pháp c u k t v i Nh t ch ng phá phong trào ông - GV t ch c cho HS trình bày các nét chính v phong du. trào ông du trư c l p. - GV nh n xét v k t qu th o lu n c a HS, sau ó h i c l p: + T i sao trong i u ki n khó khăn, thi u th n, nhóm thanh niên Vi t Nam v n hăng say h c t p? + T i sao chính ph Nh t tr c xu t Phan B i Châu và nh ng ngư i du h c? - GV gi ng thêm: s th t b i c a phong trào ông du cho th y r ng ã là qu c thì không phân bi t màu
  6. da, chúng s n sàng c u k t v i nhau áp b c dân t c ta. 2. C ng c –d n dò: - GV nêu câu h i: nêu nh ng suy nghĩ c a em v - 2 HS tr l i Phan B i Châu. - GV nêu: Phan B i Châu là m t ngư i anh hùng y nhi t huy t. Cu c i ho t ng c a nhà chí sĩ yêu nư c là 1 t m gương sáng, n các th h ngày nay cũng u trân tr ng. Không ch ng bào ta th y rõ mà ngay c k thù cũng ph i nhi u phen công khai xác nh n. - GV nh n xét ti t h c, d n dò HS v nhà h c thu c bài cũ, tìm hi u v quê hương và th i niên thi u c a Nguy n T t Thành . RÚT KINH NGHI M TI T D Y: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………
Đồng bộ tài khoản