Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 1

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

203
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

hồi 1:BẠCH NGỌC MỸ NHÂN Rồi mười năm sau… Bao nhiêu là vật đổi sao dời, bao nhiêu là biến thiên dâu bể… Bao nhiêu là dĩ vãng trôi dần theo ký ức lãng quên… Nhưng tình yêu vẫn cứ là một vết loang không đậm cũng chẳng nhạt mà thời gian không làm sao gột rủa, mà mưa gió cuộc đời không thể xóa nhòa... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 1

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ NHAÁT BAÏCH NGOÏC MYÕ NHAÂN Roài möôøi naêm sau… Bao nhieâu laø vaät ñoåi sao dôøi, bao nhieâu laø bieán thieân daâu beå… Bao nhieâu laø dó vaõng troâi daàn theo kyù öùc laõng queân… Nhöng tình yeâu vaãn cöù laø moät veát loang khoâng ñaäm cuõng chaúng nhaït maø thôøi gian khoâng laøm sao goät ruûa, maø möa gioù cuoäc ñôøi khoâng theå xoùa nhoøa. Lyù Taàm Hoan ñaõ tìm queân veát thöông ñoù trong men röôïu noàng, trong nhöõng boùng daùng giai nhaân, nhöng röôïu noàng chæ ñoát chaùy hai buoàng phoåi, huyû dieät ñi xaùc thaân, vaø cuoái cuøng cuõng mang theo veát thöông ray röùt vaøo loøng ñaát laïnh. Baây giôø beân kia bôø theá giôùi, chaúng hieåu chaøng ñaõ queân ñöôïc hay laø chöa ? Tieåu Phi ngoài nghieâng döïa leân maïn thuyeàn nhôù laïi ngöôøi baïn cuû, chaøng khoâng khoûi ngaäm nguøi thôû daøi… Chính chaøng cuõng mang phaûi veát thöông aáy vaø chaøng cuõng ñaõ tìm laõng queân baèng caùch theo Lyù Taàm Hoan ngao du khaép sôn cuøng thuûy taän, khaén thaéng caûnh danh sôn. Nhöng nuùi duø ñeïp non duø xinh, nguoàn caûm höùng chæ daâng leân choác laùt, noåi buoàn trìu trìu laïi keùo ñeán taâm tö ! Baøi hoïc thaám thía cuûa tình yeâu aáy, theâm vaøo söï coá coâng reøn luyeän cuûa Lyù Taàm Hoan, con ngöôøi cuûa Tieåu Phi baây giôø ñaõ bieán ñoåi haún . Töø moät chaøng trai man daïi ngang taøng, Tieåu Phi ñaõ bieán thaønh moät trang thanh nieân raát möïc phong löu, phong löu coøn hôn caû Lyù TaàmHoan thuôû tröôùc. Caùi teân Tieåu Phi cuûa chaøng, baây giôø ñöôïc thieân haï giang hoà gaùn theâm moät caùi ngoaïi danh “Löu Höông Ñaïo Soaùi” moät ngoaïi danh thaät haøo huøng maø cuõng thaät phong löu, ñuùng nghóa vôùi neáp soáng cuûa chaøng hieän taïi. Töø moät teân Mai Hoa Ñaïo giaû danh ñeå cöùu baïn, chaøng nghieãm nhieân trôû thaønh moät Ñaïo Soaùi kheùt tieáng giang hoà veà taøi troäm cuõng nhö veà haønh vi hieäp nghóa. Tieåu Phi ñaõ nhaát ñònh taïo cho mình moät caùi thinh danh, thì baây giôø caùi thinh danh ñoù ñaõ ñeán vôùi chaøng, duø raèng caùi danh khoâng ñeïp maáy. oOo “Myõ Nhaân Baïch Ngoïc, baùu treân ñôøi. Coâng töû laø ai, laïi giöõ chôi ! Neáu muoán thaân coøn, ñöøng tieác vaät, Canh ba, ñoåi chuû, ñuùng nhö lôøi !” Maûnh giaáy ñeán tay trong ngaøy, dó nhieân haïng ñònh canh ba laø chæ vaøo ñeâm nay. 1 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ñeâm nay, canh ba coù keû ñeán ñaây , laáy moät vaät baùu maø haén traân troïng giöõ gìn, traân troïng hôn sinh maïng cuûa haén. Maûnh giaáy maøu hoàng töôi, hieän coøn naèm treân maët baøn ñaù hoa, nhöõng neùt chöõ taân kyø nhöng khoâng keùm kieâu kyø loá loä döôùi aùnh ñeøn saùng röïc. Maûnh giaáy khoân ghi teân ngöôøi tieáp nhaän, noù ñeán tay ai laø ngöôøi ñoù tieáp nhaän, vaø chaéc chaén noù ñaõ ñeán ñuùng nôi, ñuùng ngöôøi, neân ngöôøi nhaän noù nhö nhaän caû moät trôøi lo laéng. Maûnh giaáy khoâng ghi ngöôøi kyù göûi, song khaãu khí cuûa maáy doøng thô ñaõ thöøa noùi ngöôøi göûi laø ai. Chieác baøn, ñaët taïi moät gian khaùch saûnh trong toøa phuû traïch cuûa moät theá gia voïng toäc ñaát Baéc kinh, chuû nhaân laø moät coâng töû haøo hoa phong nhaõ, hoï Kim teân Baïc Hoa. Hieän taïi, Kim coâng töû ngoài nôi baøn, traàm ngaâm nhìn maûnh giaáy raûi treân maët baøn, nhìn haøng giôø maø maét khoâng chôùp. Göông maët Kim coâng töû bieåu loä nieàm thoáng khoå voâ bieân, nieàm thoáng khoå coù ao öôùc aån saâu caêm hôøn luyeán tieác. Nhìn maûnh giaáy, Kim coâng töû coù caûm nghó laø mình nhìn moät caâu ñieäp cuûa Dieâm Vöông do quyû söù vöøa mang ñeán cho moät con beänh nan y coøn thích soáng. Kim Baïn Hoa khoâng ñeán noãi quaù coâ ñoäc trong gian ñaïi saûnh. Beân caïnh haén, coøn coù ba ngöôøi nöûa, nhöng söï hieän dieän cuûa ba ngöôøi naøy cuõng khoâng taïo cho haén söï bình tænh tröôùc côn baõo do maûnh giaáy mang laïi. Haõy nhìn xem ba nhaân baät baàu baïn vôùi Kim coâng töû hoâm nay ñeå ñoaùn ñònh nhöõng dieãn bieán trong nhöõng giôø phuùt saép ñeán. Moät ngöôøi, thaàn saéc uy maõnh, tuoåi ñaõ cao nieân toùc ñieåm hoa, raâu ñieåm hoa, vaän aùo gaám, tay chaáp sau löng, ñi tôùi, ñi lui, noái lieàn hai böùc töôøng ñaïi saûnh, ñi maõi khoângngöøng, coù leõ ñi töø laâu laém, coù leõ coäng laïi taát caû nhöõng böôùc ñi cuûa laõo seõ coù moät khoaûng ñöôøng daøi baèng ñoaïn ñöôøng töø Baéc Kinh ñeán Tröông Gia khaåu. Ngöôøi thöù hai, voùc gaày, xöông loä, maét saùng nhö maét chim öng,khí saéc aâm tr6aøm, vaän aùo ñen, ngoái caïnh Kim Baïn Hoa, ñoâi tay vuoát vuoát caëp Phaùn Quan Buùt baèng theùp toát, ñaët treân maët baøn. Möôøi ngoùn tay gaày guoät troâng nhö möôøi chi61c moùng saét, taàøm thöôùc ngöôøi naøy khaù cao. Hai ngöôøi ñoù, göông maët traàm troïng, aùnh maét nghieâm laïnh khoâng ngöøng nhìn ra cöûa chaùn, roài töø cöûa chaùnh nhìn sang cöûa soå laïi töø cöûa soå trôû veà cöûa chaùnh. Ngöôøi thöù ba laø moät laõo nhaân troïc ñaàu, gaày oám, thaáp beù, vaän aùo maøu tía, ngoài nôi moät goùc töôøng, ñoâi maét nhaém nghieàn. Toaøn thaân ngöôøi naøy khoâng coù moät ñaëc ñieåm naøo chöùng toû laø con ngöôøi sieâu vieät. Chæ coù ñoâi vaønh tai thay vì baèng xöông baèng da, baèng thòt laïi baèng moät chaát lieäu kyø laï. Laõo nhaân aùo gaám ñi moät luùc, ñoät nhieân laïi böôùc gaàn chieác baøn caàm maûnh giaáy leân, cöôøi laïnh: 2 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Theá naøy laø nghóa laøm sao ? Thænh caàu ? Haêm doïa ? Möôïn ? Cöôõng ñoaït ? Chæ baèng vaøo moät maûnh giaáy con naøy, maø ta phaûi maát moät vaät baùu giaù trò lieân thaønh ? … Laõo voã tay ñaùnh boáp xuoáng baøn, cao gioïng noùi : -Ñaïo Soaùi Löu Höông ! Löu Höông ! Theá ra döôùi aùnh maét ngöôi boïn anh huøng cöûu thaønh taïi Baéc Kinh naøy laø nhöõng vuõ phu voâ duïng chaêng ? Kim Baïn Hoa cau ñoâi maøy naëng tróu saàu, töø töø thoát: -Vaäy maø vôùi nhöõng maûnh giaáy nhö theá naøy, haén ñaõ thuû ñoaït khoâng bieát bao nhieâu kyø traân dò böûu treân khaép soâng hoà ! Haén ñaõ baùo laø giôø Tyù laáy vaät, thì ñöøng mong ai giöõ ñöôïc vaät ñoù ñeán giôø Söûu ! Ngöôøi aùo ñen ngoài beân caïnh laïnh luøng buoâng : -AÏ ! Thaät vaäy ? Kim Baïn Hoa thôû daøi : -Môùi thaùnh tröôùc ñaây, Quyeån Lieâm Töû Khöu Tieåu Haàu tieáp nhaän moät maûnh giaáy nhö theá, ñoøi haàu gia phaûi hieán caùi cheùn ngoïc voâ giaù. Haàu gia laäp töùc caát giaáu caùi cheùn vaøo moät nôi voâ cuøng kín ñaùo. Muoán chaéc hôn Haàu gia laïi coøn thænh hai vò Ñaïi Ñao Veä Só taïi thaønh laø Song Chöôûng Phieâu Thieân Töû Haïc vaø Mai Hoa Kieám Phöôïng Hoaøngõ ñeán nhaø taêng cöôøng cuoäc phoøng thuû. Nhöng voâ ích ! Qua giôø öôùc heïn vaøo maät thaát xem laïi, Haàu gia phaûi moät phen kinh hoaøng, caùi cheùn ngoïc Cöûu Long khoâng caùnh maø bay. Ngöôøi aùo ñen cöôøi laïnh: -Ñoù laø vieäc cuû, coøn hieän taïi thì Vaïn Laõo ñaàu khoâng phaûi laø Töôùc Töû Haïc, coøn taïi haï, Sanh Töû Phaùn naøy cuõng khoâng phaûi laø Phöôïng Hoaøng ! Haø huoáng… Y nhìn qua laõo nhaân troïc ñaàu ngoài laëng nôi goùc töôøng, töø töø tieáp noái: -Coøn Anh laõo tieàn boái, maø boïn ñaïo taëc nghe ñeán danh, coù teân naøo khoâng khieáp ñaõm ? Ba chuùng toâi hieäp laïi, neáu khoâng cheá ngöï noåi moät Ñaïo Soaùi Löu Höông, phoûng treân ñôøi naøy, coøn tay naøo laøm noåi caùi vieäc ñoù chöù ? Laõo giaø troïc ñaàu môû heù ñoâi maét, ñieåm moät nuï cöôøi : -Taây Moân huynh khoâng neân quaù thoåi phoàng laõo phu nhö theá ! Töø chieán dòch Vaên Ñaøi ñeán nay, laõo phu xem mình nhö moät keû thöøa, moät con ngöôøi voâ duïng khoâng ñaùng ñöôïc lôøi nhaéc nhôû ñeán nöûa. Coù ñoâi vaønh tai, coøn kieám ñöôïc caùi aên caùi uoáng, ñoâivaønh tai ñaõ maát roài thì caàm nhö moät pheá nhaân soáng dôû, cheát dôû maát ñi thoâi ! Laõo giaø aùo gaám laø vò Toång tieâu ñaàu trong Vaïn thaéng tieâu cuïc taïi Baéc Kinh, teân Vaïn Voâ Ñòch, ngoaïi hieäu Thieát chöôûng Kim tieâu, nghe maáy lôøi khieâm nhöôøng nhöng coù haøm chöùa caùi yù mæa mai khinh ngaïo cuûa laõo troïc ñaàu, baät cöôøi sang saûng : Treân giang hoà coù ai khoâng ngaùn söï thính tai cuûa laõo Thaàn Öng chöù ?Baát quaù, trong chieán dòch Vaân Ñaøi, laõo vaáp phaûi moät caùi baïi nhoû, song hieän taïi ñoâi Thaàn nhæ baïch y naøy coù coâng duïng linh aûo gaáp naêm, gaáp möôøi, laõo coù maát maùt gì cho cam ,aø hoøng nhuùn nhöôøng khaùch saùo ! Thaàn Öng laéc ñaàu cöôøi nheï: 3 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Giaø ! Giaø quaù roài ! Voâ duïng laém roài ! Ñeâm nay sôû dó laõo phu coù maët taïi ñaây laø ñeå bieát maët vò nguyeân nhung trong toaøn quaân Ñaïo Taëc, maø cuõng laø moät coâng töû haøo saûng nhaát ñôøi. Coù theá thoâi, sau ñoù laõo phu se ñeám chuoãi ngaøy taøn cuûa moät pheá nhaân trong thaâm sôn cuøng coác… Kim Baïn Hoa vuït hoûi: -Nghe giang hoà truyeàn thuyeát, Anh laõo tieàn boái chæ nghe hôi thôû thoâi cuõng ñuû bieát ngöôøi ñoù nam hay nöõ, bao nhieâu nieân kyû, thaân phaän nhö theá naøo, vaø vónh vieãn nhôù maõi, khoâng heà nhaàm laãn duø chæ gaëp moät laàn thoâi, duø ngöôøi ñoù caûi daïng laøm sao. Coù phaûi vaäy chaêng ? Thaàn Öng chôùp chôùp ñoâi maét hí, ñieåm moät nuï cöôøi : -Lôøi truyeàn thuyeát treân giang hoà laém luùc cuõng khoù tin laém. Kim Baïn Hoa rôøi gheá, böôùc ñeán töôøng veït böùc ñoà myõ nöõ sang moät beân. Beân trong, coù moät khuoân cöûa kín ñaùo, haén môû cöûa nhìn vaøo. Chieác hoäp goã ñaøn höông coøn ñoù, haén thôû phaøo, cöôøi nheï: -Khoâng ngôø oai danh cuûa tam vò laøm kinh khieáp teân Ñaïo Soaùi Löu Höông ñeán theá ! Coù leû haén seõ boû cuoäc ñeâm nay ! Sanh Töû Phaùn ngaãng maët leân traàn nhaø, baät cöôøi daøi : -Löu Höông ! Ngöôi laø ai ? Ngöôi chæ laø… Boãng moät tieáng soaït vang leân raát kheõ, tieáp lieàn theo ñoù laø moät traøng cöôøi aám nheï vang leân, roài moät gioïng noùi cuõng aám nheï noái luoân: -Ñaõ troùt nhaän Baïch Ngoïc Myõ Nhaân roài Ñaïo Soaùi Löu Höông phaûi ñeán ñaây baùi taï! Nhanh nhö chôùp, Thieát Chöôûng Kim Tieâu Vaïn Nhaân Ñòch ñaûo boä voït ñeán caïnh cöûa soå, ñoàng thôøi ñaùnh ra moät chöôûng. Beân ngoaøi, xa xa, coù moät boùng ngöôøi cao lôùn, tay caàm moät vaät daøi ñoä ba thöôùc. Ngöôøi ñoù tieáp noái gioïng aám nheï: -Giôø Tuaát laáy vaät, giôø Tyù ñeán baùi taï, keå ra cuõng ñeå leå laém roài, mong caùc vò xeùt cho nheù ! Kim Baïn Hoa bieán saéc maët, rung rung gioïng: -Ñuoåi ! Ñuoåi theo ! Nhanh leân ! Boùng ngöôøi dao ñoäng, sanh gioù, gioù chao ngoïn ñeøn, Sanh Töû Phaùn vaø Thieát Chöôûng Kim Tieâu ñaõ ra ñeán beân ngoaøi. Thaàn Öng ruøn vai: -Ñaõ chaéc gì laø Noïc Myõ Nhaân thaät ? Kim Baïn Hoa daäm chaân : -Taïi haï troâng thaáy roõ raøng ! Quyeát chaúng laàm ñöôïc ! Haén cuõng phi thaân voït ra. AØ ! Thì ra cuõng bieát vuõ coâng khoâng ñeán noãi troùi gaø khoâng chaët nhö moät soá coâng töû mieät maøi trong thuù yeâu hoa ! 4 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Thi6c Öng laéc ñaàu cöôøi laïnh laåm nhaåm: -Ai thì laàm keá cuûa ngöôi chöù laõo phu thì…Höø ! Caùnh cöûa nôi goùc phoøng sau böùc hoïa myõ nhaân, coøn môû. Thaàn Öng töø töø ñöùng leân, töø töø böôùc maét ñaêm ñaêm nhìn chieác hoäp. Ñoät nhieân, moät tieáng keng vang phía sau laøm laõo giaät mình. Ñoâi Baïch Y thaàn nhó cuûa laõo coù hieäu löïc thu thanh nhaïy phi thöôøng. Duø laø tieáng ñoäng nhoû laõo vaãn nghe ra, nhôø vaäy laõo môùi nghe ñöôïc nhöõng tieáng phaùt ra töø xa, ngoaøi taàm thính giaùc thöôøng. Tieáng keng vöøa vang leân ñoù, coù aâm höôûng quaù maûnh lieät chaán doäi caû maøng tai töôûng chöøng coù theå laøm bung ñoâi vaønh nhaân taïo. Tieáng keng phaûi phaùt ra raát gaàn, hoaëc raát lôùn, môùi coù aâm höôûng nhö theá. Thaàn Öng caáp toác voït ngöôøi leân, xoay mình nöõa voøng, vung song chöôûng ñaùp xuoáng. Nhöng coù ma naøo ñaâu ôû phía sau laõo ! Moät tieáng keng thöù hai vang leân laàn naøy thì laõo chæ nghe roõ töø ngoaøi cöûa voïng vaøo cuøng moät luùc saø mình ñaùp xuoáng. Laäp töùc, nhanh nhö muõi teân, laõo lao mình voït ra qua cöûa. Vöøa luùc ñoù, moät loaït tieáng keng keng nöûa laïi tieáp noái vang leân, tieáng cuûa moät chieác thanh la ! Thaàn Öng chôït bieán saéc, keâu leân thaát thanh: -Hoûng ! Hoûng maát roài ! Laõo bay vuùt trôû vaøo ñaïi saûnh, ñaûo maét nhìn beân trong voïng cöûa kín thaáy chieác hoäp coøn y taïi choå, nhöng moät sôïi tô maøn coøn rung rung nheï. Thaàn Öng ngaây ngöôøi ñöùng laëng, thaàn saéc bieán ñoåi luoân luoân, moâi laõo nheách nheách, khoâng roõ laõo cöôøi hay meáu, laõo töï laåm nhaåm: -Ñaïo Soaùi Löu Höông ! Löu Huông ! Quaû thaät ngöôi lôïi haïi. Ta thua ngöôi keo naøy ngöôi ñöøng ñaùc yù voäi ! Gioïng noùi cuûa ngöôi ñaõ loït vaøo tai ta roài, duø cho ngöôi aån troán goùc beå ven trôøi vaãn coù moät ngaøy ta tìm ra ngöôi ! Coù tieáng y phuïc queùt gioù phía sau löng. Thaàn Öng quay laïi. Sanh Töû Phaùn, Thieát Chöôûng Kim Tieâu vaø Kim Baïn Hoa trôû vaøo. Thieát Chöôûng Kim Tieâu caàm chieác hoäp coù ñöïng Ngoïc Myõ Nhaân daøi ba thöôùc, vöøa ñi vöøa cöôøi roøn raû: -Haén löøa boïn mình. Haén coù laáy ñöôïc gì ñaâu ? Ñaây laø moät töôïng hình Ngoïc Myõ Nhaân giaû, giaû moät caùch quaù thoâ sô, nhìn laø bieát ngay ! Sanh Töû Phaùn cöôøi mæa : -Tuy laø vaät giaû, baùn ñi cuõng ñöôïc maáy löôïng baïc, thöøa chi moät bình röôïu ngon ! Y cöôøi lôùn: -Keå töø hoâm nay, Ñaïo Soaùi Löu Höông seõ vónh vieãn oâm nhuïc troán rí moät nôi ! 5 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Thaàn Öng thoaùng nhìn hoï vôùi aùnh maét thöông haïi, roài nhìn töôïng hình Ngoïc Myõ Nhaân nôi tay Thieát Chöôûng Kim Tieâu Vaïn Voâ Ñòch: -Ñoù laø vaät giaû, coøn vaät thaät ôû ñaâu ? Kim Baïn Hoa vuït bieán saéc, run run gioïng: -Vaät thaät…Vaät thaät ôû taïi choå cuû chöù ôû ñaâu ! Haén chaïy bay qua voïng cöûa bí maät môû nhanh chieác hoäp goã ñaøn höông vaø haén ruù leân moät tieáng, roài ngaõ nhaøo baát tænh. Vaïn Voâ Ñòch böôùc tôùi moät böôùc, nhìn vaøo chieác hoäp. Myõ Nhaân Baïch Ngoïc thaät bieán ñaâu maát; thay vaøo ñoù, moät vuoâng luïa hoàng ñoàng loaïi vôùi vuoâng luïa ghi baøi töù tuyeät, cuõng coù maáy haøng chöõ. Laõo caàm nhanh leân ñoïc: “Coâng töû Baïn Hoa maát cuûa Ñaïo Soaùi Löu Höông daïo traêng.” oOo Thôøi tieát ñaõ vaøo trung haï, nhöng hôi aám cuûa dö xuaân vaãn coøn, khoâng vì ngoïn löûa heø laømoi böùc nhö moïi naêm neân coin ngöôøi voâ cuøng thoaûi maùi. Thoaûi maùi nhaát laø nhöõng leû vöôït truøng döông, ngoïn gioù xuaân muoän khoâng dao ñoäng maët nöôùc ñeán haõi huøng. Chæ coù nhöõng luùc bieån laëng, soùng eâm, ngöôøi ñi bieån môùi höôûng taän caùi thuù ra khôi. Treân maët bieån, moät con thuyeàn to lôùn, chaïm troå taân kyø, maøu saéc röïc rôõ, ñang reõ nöôùc luôùt ñi. Caùnh buoàm giöông phoàng loàng loäng trong khoâng gian, uy nghi ki6u huøng. Treân saøn thuyeàn loä thieân, nôi ñaàu muõi, moät ngöôøi löïc löôõng traân mình naèm taém naéng, nhöõng thôù thòt voàng to chöùng toû ngöôøi ñoù coâng löïc sung maõn, huyeát khí phöông cöông. Ñoâi tay oâm moät vaät gì xem chöøng quyù giaù laém. Coùl leû ngöôøi ñoù ngaén nhìn vaät aáy thoûa maõn roài, hieän taïi ñoâi maét nhaém nghieàn, khoâng roõ ñang nguû hay thöùc. Moät luùc sau töø khoang trong, moät thieáu nöõ böôùc ra, vaän aùo ñoû, môù toùc ñen huyeàn bay löôïn theo laøn gioù nheï vôøn quanh ñoâi maét ñen, toùc phaûn chieáu vôùi maøu da taéng hoàng. Thieáu nöõ vaän aùo khoâng tay, ñeå loä hai caùnh tay troøn mòn nhö ngaø chuoái, ñoâi baøn chaân cuõng traéng hoàng, maøu traéng hoàng cuûa haïng caønh vaøng laù ngoïc. Dó nhieân, khoâng caàn noùi roõ cuõng hieåu thieáu nöõ ñeïp voâ cuøng. Thieáu nöõ ñeán gaàn ngöôøi ñang naèm, laáy chaân haát nheï vaøo chaân ngöôøi ñoù. Ngöôøi ñoù dòch chaân sang moät beân, nheï traùch: -Ñieàm nhi ! Vónh vieãn ngöôi khoâng theå an tònh ñöôïc moät phuùt giaây naøo aø ? Tuy gioâng noùi hôi traàm moät chuùt, song nghe haáp daãn laï. Moät traøng cöôøi trong treûo vang leân, tieáp theo laø moät gioïng noùi dòu daøng: 6 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Sai ! Ñaïo Soaùi cuõng coù luùc ñoaùn sai nhö thöôøng ! Ngöôøi ñoù vöôn vai, uoán löng, nghieâng qua moät beân. AÙnh taø döông chieáu ngay vaøo maët, song ñoâi maét coøn nhaém nghieàn vì sôï choùi. Trong caùi daùn naèm ueå oaûi, ngöôøi ñoù coù veû haáp daãn voâ cuøng, söï haáp daãõn cuûa moät thaân hình ñaày nhöïa soáng, kieâu huøng, ñaày khí phaùch hieân ngang. Chæ coù vaønh moâi, hôi nghieâm laïnh moät chuùt, vaønh moâi ñoù, neáu kheùp kín, thì troâng raát taøn khoác, nhöng luùc heù ra, laïi veû thaønh nuï cöôøi dòu aám, laøm tieâu tan caùi khaéc khoå taøn nhaãn ngay. Tröôùc khi môû maét ngöôøi ñoù ñöa baøn tay che leân cho aùnh naéng khoâng doïi vaøo. Chaøng nhoeûn mieäng cöôøi: -AØ ! Lyù Hoàng Tuï coâ nöông ! Mong coâ nöông tha cho, ñöøng quaáy raày maõi keû heøn naøy ! Moät Toáng Ñieàm Nhi cuõng ñaõ ñuû laém roài ! Neáu theâm coâ nöông nöõa ai maø chòu noãi ! Lyù Hoàng Tuï cöôøi ngaët ngheïo: -Tieåu Phi thieáu gia ! Theá ngoaøi Toáng Ñieàm Nhi ra khoâng coøn ai ñöôïc ñoäng ñeán thieáu gia sao ? Tieåu Phi voã tay nheø nheï xuoáng saøn thuyeàn : -Cho toâi xin ! Ngoài xuoáng ñaây, coù chuyeän gì hay, keå chi toâi nghe vôùi, söï gì coù keát cuoäc khoaùi laïc moät chuùt nheù, nhöõng vieäc bi thaûm thì toâi ñaõ ngaáy laém roài ! Lyù Hoàng Tuï bóu moâi leäch qua moät beân: -Toâi khoâng ngoài ! Toâi khoâng keå chuyeän ! Toâi sôï aùnh thaùi döông laém ! AÙnh thaùi döông seõ laøm nhöùc ñaàu, aùnh thaùi döông seõ laøm ñen da, xaáu ngöôøi ñi ! Toâi khoâng hieåu taïi sao Ñaïo Soaùi laïi thích aùnh thaùi döông ! Naøng noùi khoâng ngoài, nhöng naøng vaãn ngoài xuoáng. naøng noùi sôï naéng nhöng naøng vaãn phôi mình döôùi naéng. Naøng duoãi hai chaân ra, keùo oáng quaàn leân, baøy hai oâng chaân traéng noõn mòn maøng. Tieåu Phi ñieåm moät nuï cöôøi: -AÙnh thaùi döông quyù laém chöù ! Con ngöôøi khoâng sôï aùnh thaùi döông töùc laø con ngöôøi thích aùnh saùng, phaøm soáng trong aùnh saùng, ngöôøi ta khoâng haønh ñoäng voâ só heøn haï ñöôïc. Voâ luaän laø ai, trong aùnh saùn, khoâng theå coù chuû yù heøn haï ñöôïc ! Muoán manh taâm laøm ñieàu gì môø aùm, ngöôøi ta phaûi tìm choå toái, choå kín maø hoaïch ñònh möu doà, nhaát ñònh khoâng bao giôø daù chöôøng maët ra choå saùng ! Bôûi boùng toái laø ñoàng loûa cuûa taø taâm kia maø ! -Khoâng haún ñuùng nhö vaäy, baèng côù laø toâi ñang phôi mìnhtrong aùnh naéng ñaây, maø toâi ñang nghó ñeán moät vieäc môø aùm ! Tieåu Phi nheo maét : -Vieäc môø aùm ñoù laø coát laøm sao cho toâi ngoài leân coù phaûi theá khoâng ? Lyù Hoàng Tuï voã tay: -Thieáu gia ñuùng laø moät con quyû ! Khoâng vieäc gì qua ñöôïc con maét cuûa thieáu gia! 7 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Naøng chaám döùt traøng cöôøi nghieâm gioïng: -Nhöng thieáu gia cuõng neân ngoài leân ñi, töø luùc ñi Baéc Kinh trôû veà ñaây, ngaøy naøo nhö ngaøy aáy, vaãn löôøi, löôøi nhö khoâng coøn sinh löïc nöõa vaäy ! Maõi roài seõ bieán thaønh moät tröôøng ngoaïi coâng töû cuõng neân ! Tieåu Phi cheùp mieäng thôû daøi: -Lyù muoäi laøm cho ngu huynh nhôù ñeán oâng thaày daïy ngu huynh luùc coøn thô aáu ! Chæ thieáu coù boä raâu ! Lyù Hoàng Tuï lieác xeùo chaøng. Chaøng nhoeûn mieäng cöôøi töôi, tieáp noái: -Laâàn ñeán kinh thaønh vöøa roài, ngu huynh coù dòp môû roäng kieán vaên hôn !Ngu huynh gaëp khoâng bieát bao nhieâu anh huøng haøo kieät,thaønh danh treân choán giang hoà, töôûng sao chöù nhöõng tay nhö vaäy maø xöng anh huøng haøo kieät, ngu huynh cho laø moät söï laïm duïng danh töø traéng trôïn ! Chaøng döøng laïi moät chuùt, roài tieáp : -Tröø caùi laõo Thaàn Öng ra, coøn hai caây thòt moät laø Thieát Chöôûng Kim Tieâu Vaïn Voâ Ñòch, moät khaùc laø Sanh Töû Phaùn Thoâi Naêng, hoï xöng laø haûo thuû voõ laâm, ngu huynh xuaát hieän tröôùc maët hoï nhö taïi choã khoâng ngöôøi ! Nghe noùi Sanh Töû Phaùn Thoâi Naêng söû duïng phaùn quan buùt taøi tình coù theå ñieåm ñuû hai traêm möôøi taùm huyeät ñaïo treân ngöôøi ñòch thuû trong moät phuùt vaäy maø ngu huynh phôùt ngang qua y, y chaúng hay bieát gì caû ! Chaøng baät cöôøi ha haû, ra veû ñaéc yù laém ! Lyù Hoàng Tuï mæm cöôøi: -Luaän veà khinh coâng, treân choán giang hoà coù tay naøo saùnh ñöôïc Ñaïo Soaùi ? Boïn stp laøm gì phaùt giaùc noåi söï xuaát hieän cuûa thieáu gia ngay beân caïnh hoï ? Roài naøng nheo maét treâu moät caâu: -Thieáu gia ñeo xong buøa mình töï veõ cho mình roài chöù ? Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Roài ! Taïi haï chôø nghe coâ nöông phaân phoù ñaây ! Lyù Hoàng Tuï cöôøi töôi, ñöa tay phaùt nheï vaøo vai chaøng, ñoaïn thoát: -Tröôùc heát, toâi thuaät qua moät vaøi söï vieäc ñaõ laøm… Naøng laáy moät quyeån soå trong tay aùo, laät vaøi trang, ñoaïn ñoïc: -Soá haøng hoùa töø Teá Nam veà baùn ñöôïc ba möôi vaïn löôïng. Chi ra caùc khoaûn sau ñaây: Trôï caáp moät vaïn löôïng cho vôï goùa cuûaVöông Tieâu ñaàu trong Long Hoå tieâu cuïc vaø hoï Trieäu, giuùp moät ngaøn löôïng cho Huyønh tuù taøi trong vieäc tang ma, moät ngaøn naêm traêm löôïng cho Trieâïu Quoác Minh saém sính leã thaønh hoân, coøn hoï Trònh thì… Tieåu Phi khoaùt tay, thôû daøi : -Bieát roài ! Caùi vieäc ñoù coâ nöông caàn gì phaûi nhaéc laïi ? Lyù Hoàng Tuï löôøm chaøng: 8 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Caùi gì cuõng phaûi phaân minh, nhaát laø vieäc tieàn baïc. Coù phaân minh löông taâm chuùng ta môùi an, coù phaân minh caùi danh Ñaïo Soaùi môùi saùng choùi ! Nhö vaäy, toång keát laïi, soá baïc ba möôi luôïng thu ñaõ chi ra troïn veïn. Trong soá lôïi töùc rieâng naêm vaïn löôïng thu hoaïch taïi Ñieàn gia trang cuûa thieáu gia, toâi cuõng ñaõ xuaát ra heát boán vaïn roài… Tieåu Phi cöôøi khoå: -Hieàn muoäi khoâng theå daønh laïi cho ngu huynh khaù hôn aø ? Lyù Hoàng Tuï traùch nheï: -Löu huynh höôûng thuï nhö vaäy vaãn coøn chöa ñuû hay sao maø ñoøi hôn ! Ñaõ coù lôøi truyeàn thuyeát treân giang hoà roài ñaáy, thieân haï cho raèng Löu huynh möôïn coâng che tö, xaøi rieâng phaàn lôùn, chaån teá phaàn nhoû. Naøo ai bieát ñöôïc Löu huynh tieâu pha phaàn lôùn tö saûn mình ñaâu ? Tieåu Phi cöôøi mæa: -Thieân haï noùi gì maëc hoï, chuùng ta cöù giöõû vöõng chuû tröông, laøm ñieàu coâng ích maø ngaàn ngaïi tröôùc nhöõng dö noâng caïn, thì laøm sao ñaït ñích ? Coøn rieâng veà söï huy hoaéc cuûa ngu huynh töï nhieân sanh ra treân ñôøi phaûi höôûng thuï khoaùi laïc mieãn mình coù nhöõng phöông tieän chaùnh ñaùng giuùp höôûng thuï laø khoâng coøn sôï löông taâm daèn vaët. Chaøng nhìn thaúng vaøo maët Lyù Hoàng Tuï : -Boãng döng Lyù muoäi laïi phaùt sanh tuïc nieäm, maát haún veû thoaùt traàn cuûa ngaøy naøo cuõng laï. Lyù Hoàng Tuï cöôøi nuï: -Chæ vì muoäi quaù lo laéng cho Löu huynh ! Boãng coù tieáng goïi ôi ôùi töø döôùi khoang thuyeàn voïng leân: -Ñaõ hoùt vôù nhau baèng thích chöa ? Neáu khoâng coøn hoùt nöõa thì xuoáng ñaây maø duøng böõa ! Thöùc aên ñaõ nguoäi roài, khoâng ai dö coâng haâm ñi haâm laïi ñaâu ! Caâu noùi phaùt xuaát thoå aâm Nam quoác raátlaï tai ñoái vôùi Tieåu Phi vaø Lyù Hoàng Tuï, aâm thinh nghe aám dòu laï, khoâng khaùc naøo moät ñieäu nhaïc huyeàn bí, caøng nghe caøng thích thuù, caøng khoù hieåu caøng meâ ly. Lyù Hoàng Tuï ñöa cao hai tay leân khoân g: -Cao thieân ôi ! Naøng khoâng theå duøng moät ngoân ngöõ naøo khaùc hôn cho thieân haï deå nghe chaêng ? Tieåu Phi cöôøi nheï : -Ñöøng traùch naøng ! Naøng cöïc khoå lo lieäu böõa aên, lo xong roài maø chaúng ai ngoù ngaøng tôùi, töï nhieân naøng böïc, khi con ngöôøi ta böïc, thì tuûi thaân nhôù ñeán baûn thaân, laø nhôù ñeán nguoàn goác, gia höông, traùnh sao khoûi thoåloä yù nieäm qua thoå ngöõ. Chaøng vôùi tay, naén laáy tay Lyù Hoàng Tuï ñöùng leân. Lyù Hoàng Tuï vôø nuõng: 9 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Söï vieäc gì Löu huynh cuõng tìm caùch che chôû cho naøng ! Thaûo naøo maø naøng chaúng… Ñoät nhieân naøng bieán saéc keâu leân: -Löu huynh xem kìa ! Vaät gì theá ? Döôùi aùnh döông quang, boàng beành treân soùng nöôùc, moät xaùc ngöôøi saép söõa taáp vaøo maïn thuyeàn. Tieåu Phi böôùc ñeán saøn thuyeàn, nhìn xuoáng bieån moät thoaùng, roài laáy moät cuoän thöøng, keát thoøng loïng nhaém ngay xaùc cheát quaêng daây. Vôùi thuû phaùp cuûa Ñaïo Soaùi, duøng daây vôùt xaùc khoâng phaûi laø vieäc khoù khaên gì. Chæ moät phuùt sau, caùi xaùc ñöôïc keùo leân saøn thuyeàn. Xaùc cheát vaän y phuïc gaám, göông maët naùm ñen vì aùnh naéng, toaøn thaân hôi sình. Tieåu Phi laéc ñaàu: -Voâ phöông cöùu ! Lyù Hoàng Tuï nhìn hai tay xaùc cheát, nhaân thaáy nôi ngoùn giöõa vaø ngoùn aùp uùt baøn tay taû coù ba voøng phao tay nôi moãi ngoùn, cheá kuyeän baèng chaát hôïp kim maøu ñen. Baøn tay höõu khoâng coù mang phao, nhöng daáu ñeo haèn roõ. Lyù Hoàng Tuï cau maøy: -Thaát tinh phi hoaøn ! Ñaây coù leû laø xaùc cheát cuûa moân ñeä Thieân tinh bang. Tieåu Phi gaät ñaàu: -Neáu laø moät moân haï cuûa Thieân Tinh bang thì noùi gì ? Caùc cheát naøy laø cuûa Taû Höïu Tranh töôùc hieäu Thaát tinh ñoaït hoàn, Bang chuû Thieân tinh bang. Ñieàu ñaùng laáy laøm laï laø Thieân tinh bang huøng cöù vuøng Hoaùn Nam caùch ñaây haøng ngaøn daëm, saïi sao Thaát tinh ñoaït hoàn Taû höïu Tranh laïi cheát ôû ñaây ? Lyù Hoàng Tuï kieåm soaùt khaép xaùc cheát, ñoaïn thoát: -Khoâng coù moät veát thöông tích naøo caû ! Coù leõ y cheát vì ngoäp nöôùc ! Tieåu Phi laéc ñaàu, khoân g cho söï nhaän xeùt cuûa Lyù Hoàng Tuï laø ñuùng, chaøng côûi chieác aùo cuûa xaùc cheát, troâng thaáy nôi thanh söôøn thöù naêm beân taû ngöïc, giöõa hai huyeät Nhuû caên vaø Kyø moân coù daáu baøn tay nöûa ñoû nöûa ñen. Lyù Hoàng Tuï kheõ thôû daøi : -Chu sa chöôûng ! Tieåu Phi tieáp noái: -Gaàn ñaây, Chu sa moân noåi danh löøøng laãy treân giang hoà, moân haï ñeä töû thuoäc haïng cao thuû goàm treân moät traêm baûy möôi ngöôøi, song keå veà taøi löïc, baát quaù chæ coù ñoä ba tay laø treân haún Thaát tinh ñoaït hoàn Taû HöïuT ranh. Lyù Hoàng Tuï gaät ñaàu: -Phaûi, trong boïn chuùng, nhöõng tay xuaát saéc nhaát laø hoï Döông, hoï Phuøng vaø hoï Taây Moân. Tieåu Phi mô maøng: -Chu sa moân vôùi Thieân tinh bang coù aân oaùn gì vôùi nhau chöù ? 10 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Lyù Hoàng Tuï traàm ngaâm moät chuùt: -Ba möôi baûy naêm tröôùc ñaây, vò Höông chuû Hình ñöôøng trong Thieân tinh bang cöôùi con gaùi thöù hau cuûa Phuøng Phong Chöôûng moân nhaân Chu sa moân. Hai naêm sau, vò coâ nöông ñoù boãng nhieân cheát ñi moät caùch môø aùm. Phuøng Phong coù ñeán taän Hoaùn Nam hoûi toäi Chu sa moân. Maëc duø sau naøy, tra cöùu ra thì vò coâ nöông ñoù quaû thaät thoï bònh baát ngôø maø cheát chöù khoâng do moät nguyeân nhaân naøo môø aùm caû. Tuy nhieân, hai moân phaùi ñoaïn giao vôùi nhau töø aáy ! Tieåu Phi laïi hoûi: -Chæ ñoaïn giao thoâi aø ? Nhö vaäy cuõng chöa laáy gì laøm quan troïng ñeán noãi ñoâi beân coù söï thanh toaùn laãn nhau nhö theá naøy ? Lyù Hoàng Tuï mæm cöôøi : -Neáu chæ coù vaäy thoâi thì noùi laøm gì ? Hai möôi laêm naêm tröôùc, Thieân tinh bang cöôùp ñoaït moät soá haøng hoaù do tieâu cuïc cuûa ñeä töû Chu sa moân hoä toáng. Luùc ñoù, Phuøng Phong laâm beänh naëng, cheát ñimoân ñoà ñang tuyeån choïn chöôûng moân keán vò, thaønh thöû Chu sa moân khoâng kòp phaûn öùng. Maõi ñeán moät naêm sau, khoâng roõ trong Thieân tinh bang, cbang chuùng xöû trí vôùi nhau theá naøo maø nhöõng teân cöôùp ñoaït haøng hoaù cuûa Chu sa moân baûo tieâu laïi ñeán Chu sa moân thoï toäi. Tuy nhieân, soá haøng hoùa ñoù khoâng heá giao hoaøn laïi cho Chu sa moân. Naøng thuaät laïi chuyeän xöa raát raønh reû ñaày ñuû chi tieát theo thöù töï thôøi gian, khoâng khaùc naøo vieäc nhaø, kyù öùc cuûa naøng cuõng ñaùng ngaïi laém. Tieåu Phi taùn: -Kyù öùc cuûa Lyù muoäi ñaùng sôï ñaáy ! Kyù öùc ñoù nhö moät kho taøng söï tích, nhö moät quyeån söû vuõ laâm, ghi cheùp ñaày ñuû moïi söï vieäc… Chaøng mæm cöôøi: -Nhöng söï vieäc ñoù xaûy ra treân hai möôi naêm roài, neáu coù thuø oaùn troïng ñaïi gì giöõa nhau hoï ñaõ thanh toaùn ngay töø luùc ñoù, haø taát phaûi ñôïi ñeán hoâm nay ? Theo ngu huynh nghó, vöôït nghìn daëm theo doõi Taû Höïu Tranh ñeán ñaây ñeå haï saùt, haún Chu sa moân coøn coù lyù do khaùc hôn laø vieäc naêm xöa. Vöøa luùc ñoù moät thieáu nöõ töø khoang thuyeàn trong böôùc ra, traùch yeâu: -Hai ngöôøi ñònh lôø ñi, khoâng keå gì ñeán lôøi keâu goïi cuûa toâi caû aø ? Thöùc aên nguoäi laïnh heát roài, khoâng ai dö coâng haâm noùng laïi ñaâu ! Naøng vaän boä y phuïc thuøng thình, maøu vaøng nhaït ñeå chaân khoâng, ñoâi oâng chaân baøy ra traéng noõn naø, troøn laún nhö ngoïc chuoát. Toùc naøng ñen nhaùnh, gioùc thaønh ñoâi bím nhoû boû loøng thoøng hai beân vai, nôi bím toùc coù caøi maáy haït chaâu chôùp saùng, maøu toùc ñen phaûn naûnh vôùi laøn da maët traéng hoàng, aùnh chôùp haït chaâu tranh saùng vôùi ñoâi maét ñen laùy cuûa naøng nhö hai ñieåm sao ngôøi ngôøi linh ñoäng… 11 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 12. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Naøng coá yù toû veû giaän doãi, nhöng vöøa xuaát hieän, troâng thaáy xaùc cheát voäi keâu leân moät tieáng haõi huøng, quay mình laïi, thuït vaøo khoang trong, nhanh hôn luùc xuaát hieän gaáp maáy laàn. Lyù Hoàng Tuï ñöôïc dòp cöôøi cheá nhaïo: -Ñieàm Nhi thöøa can ñaûm laøm baát cöù vieäc gì, nhöng khoâng nhìn noãi moät xaùc cheát, thaáy xaùc cheát laø naøng xæu ngay, cho neân toâi thöôøng baûo, ngöôøi soáng ñöøng hoøng doïa cho naøng sôï, chæ coù xaùc cheát laø laøm cho naøng baït vía thoâi. Tieåu Phi khoâng löu yù laém ñeán söï xuaät hieän cuûa Ñieàm Nhi vaø lôøi bôõn côït cuûa Lyù Hoàng Tuï, chaøng nhìn xuoáng maët bieån töø töø thoát: -Roài Lyù muoäi xem ! Seõ coøn nhieàu xaùc cheát troâi ñeán nöõa, chöù khoâng phaûi chæ moät maø thoâi ñaâu ! Lyù Hoàng Tuï chöa kòp noùi gì, töø khoang trong, moät chieác maâm to ñöôïc ñöa ra treân maâm coù boà caâu raùn, coù gaø haáp, coù caù chöng, coù thòt, coù côm coù röôïu boà ñaøo ! Ñuùng nhö Ñieàm Nhi ñaõ baûo, thöùc aên nguoäi laïnh töø laâu, môû ñoùng vaùng theo vaønh toâ baùt, ñieåm loám ñoám nhö nhöõng haït baïch chaâu. Keå veà löôïng, maâm côm ñoù thöøa cho möôøi ngöôøi aên, keå veà phaåm thöùc aên ñoù chæ coù nhöõng gia ñình vöông haàu, gia dó laïi laø böûa côm thöôøng leä suy ra loái soáng cuûa Tieåu Phi hieän htôøi keå cuõng phong löu ñuùng möùc ! Dó nhieân, maâm côm ñoù do Toáng Ñieàm Nhi ñöa ra, naøng ñöa ra chöù khoâng daùm chöôøng maët, sôï nhìn thaáy xaùc cheát beân caïnh be thuyeàn. Naøng ñöùng neùp beân trong, thoát voïng ra : -Ñaáy, mang ra tröôùc khoang thuyeàn maø aên ñi ! AÊn xong goïi toâi doïn deïp ! Lyù Hoàng Tuï cöôøi roøn : -Taïi sao ngöôi khoâng ñích thaân mang ñeán ñaây ? Muoán noùi gì thì ra ñaây maø noùi, ñöùng xa quaù, gioïng laïi khoù nghe, ai hieåu ngöôi muoán noùi gì ? Toáng Ñieàm Nhi xì moät tieáng: -Tieåu quyû ! Ngöôi khoâng hieåu sao ngöôi coøn baûo ta mang ra cho ngöôi ? Laàn naøy thì naøng khoâng duøng thoå ngöõ. Lyù Hoàng Tuï voã tay reo leân: -A ha ! Toán g Ñieàm Nhi hoâm nay laïi boû caùi gioïng Nam Quoác roài ñoù ! Ai muoán nghe, laïi ñaây maø nghe ! oOo 12 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2