intTypePromotion=3

Luận án tiến sĩ Chính trị học: Đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc nước ta hiện nay

Chia sẻ: Phong Tỉ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:273

0
4
lượt xem
1
download

Luận án tiến sĩ Chính trị học: Đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc nước ta hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của luận án là nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án, hệ thống cơ sở lý luận của việc đổi mới phương pháp giáo dục lý luận cho sinh viên các trường đại học ở nước ta, trên cơ sở đó khảo sát thực trạng, đề xuất một số quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc nước ta hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án tiến sĩ Chính trị học: Đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc nước ta hiện nay

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN TRẦN HUY NGỌC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC TRUNG DU,  MIỀN NÚI PHÍA BẮC NƯỚC TA HIỆN NAY (Qua khảo sát Đại học Thái Nguyên và trường Đại học Tây Bắc) LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHÍNH TRỊ HỌC
 2. HÀ NỘI ­ 2018
 3. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN TRẦN HUY NGỌC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC TRUNG  DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC NƯỚC TA HIỆN NAY (Qua khảo sát Đại học Thái Nguyên và trường Đại học Tây Bắc) Chuyên ngành: Công tác tư tưởng Mã số: 9 31 02 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ  CHÍNH TRỊ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS. Phạm Huy Kỳ
 4. HÀ NỘI ­ 2018
 5. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Luận án   được hoàn thành dưới sự  hướng dẫn khoa học của  PGS, TS. Phạm Huy   Kỳ. Các số liệu và kết quả nêu trong luận án là chính xác, trung thực, bảo   đảm tính khách quan khoa học và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tin cậy. Hà Nội, ngày     tháng     năm 2018 Tác giả luận án Trần Huy Ngọc
 6. DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CNXH : Chủ nghĩa xã hội LLCT : Lý luận chính trị
 7. MỤC LỤC  1.Lý do chọn đề tài                                                                                              ..........................................................................................      4  2. Mục đích nghiên cứu                                                                                       ...................................................................................      8  3. Nhiệm vụ nghiên cứu                                                                                      ..................................................................................      8  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu                                                                 .............................................................      9  5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu                               ...........................       10  6. Đóng góp mới của Luận án                                                                          ......................................................................       11  7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án                                                  ..............................................       11  8. Kết cấu của Luận án                                                                                    ................................................................................       12  Chương 1                                                                                                            ........................................................................................................       42  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC ĐỔI MỚI                         .....................       42 PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN   CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY                                   ...............................       42  1.1.1.1. Lý luận chính trị                                                                                    ................................................................................       42  1.1.2.1. Phương pháp                                                                                         .....................................................................................       57  Tiểu kết chương 1                                                                                            ........................................................................................       92  Chương 2                                                                                                            ........................................................................................................       93 THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CỦA VIỆC ĐỔI MỚI  PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN   CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC TRUNG DU, MIỀN NÚI                 ............       93  PHÍA BẮC NƯỚC TA HIỆN NAY                                                                  ..............................................................       93  Chương 3                                                                                                          ......................................................................................................       158 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP  GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG 
 8.  ĐẠI HỌC KHU VỰC TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC                       ...................       158  NƯỚC TA HIỆN NAY                                                                                    ................................................................................       158  3.2.1.1. Nâng cao nhận thức của các chủ thể giáo dục của nhà trường   165   KẾT LUẬN                                                                                                      ..................................................................................................       202  KIẾN NGHỊ                                                                                                      ..................................................................................................       205  TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                               ...........................................................................       208  PHỤ LỤC                                                                                                             .........................................................................................................      1  PHỤ LỤC 1                                                                                                          ......................................................................................................      1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1.1.  Chủ  tịch Hồ  Chí Minh cho rằng giáo dục lý luận chính trị  là   “Quá trình tác động vào đối tượng bằng cách trình bày, giải thích một cách   khoa học những khái niệm, những quy luật, những quan điểm... nhằm làm   cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm được những kiến thức về  chủ   nghĩa Mác ­ Lênin, về  đường lối, chính sách của Đảng, nâng cao phẩm   chất cách mạng và năng lực hoạt động thực tiễn của họ, hướng dẫn họ   vận động những hiểu biết ấy vào cuộc sống ” [141, tr.169]. Trong tác phẩm  “Đường Cách mệnh” (1927), Người viết:  “Đảng muốn vững thì phải có   chủ  nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ   nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như  người không có trí khôn,   tàu không có bàn chỉ Nam”[91, 289]. Vì thế, công tác giáo dục lý luận chính  trị  cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân luôn là nhiệm vụ  quan  trọng của Đảng trong các thời kỳ cách mạng. Người căn dặn: “Đảng phải   chống thói xem nhẹ  học tập lý luận. Vì không học tập lý luận thì chí khí   kém   kiên   quyết,   không   thấy   xa   trông   rộng,   trong   lúc   đấu   tranh   dễ   lạc  
 9. phương hướng, kết quả  là “mù chính trị”, thậm chí hủ  hóa, xa rời cách   mạng” [96, tr.280]. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn xác định giáo dục lý luận chính  trị là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng, góp phần xây dựng, bồi   đắp nền tảng tinh thần của xã hội. Từ  thực tiễn công tác giáo dục lý luận  chính trị, Đảng ta đã đưa ra nhiều chỉ thị, nghị quyết nhằm đổi mới, nâng cao  chất lượng, hiệu quả  công tác giáo dục lý luận chính trị. Văn kiện đại hội  XI xác định: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa   tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả  của công tác tư  tưởng, tuyên   truyền học tập chủ  nghĩa Mác – Lênin, tư  tưởng Hồ  Chí Minh, quan điểm   đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… Đổi mới, nâng   cao chất lượng công tác giáo dục LLCT, giáo dục công dân trong hệ thống   các trường chính trị, các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Mỗi cán   bộ, đảng viên phải học tập, nâng cao trình độ LLCT” [46, tr.256­257]. Kết  luận số  94­KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư  về  việc Tiếp tục đổi  mới việc học tập LLCT trong hệ thống giáo dục quốc dân cũng xác định:  Tiếp   tục   đổi   mới   việc   học   tập   (bao   gồm   cả   nội   dung,   chương   trình,   phương pháp giảng dạy, xây dựng đội ngũ giáo viên…) LLCT trong hệ   thống giáo dục quốc dân có tầm quan trọng chiến lược, cần đặt trong tổng   thể  của việc thực hiện Nghị quyết Trung  ương 8 khóa XI về  đổi mới căn   bản, toàn diện giáo dục và đào tạo…. Phương pháp dạy học  và học tập   phải sinh động, mềm dẻo, có thực tiễn và phù hợp với từng cấp; tạo được   sự  hứng thú và có trách nhiệm cho người dạy và người học; người học   thích đọc hơn, có trách nhiệm phải học; người dạy có hứng thú hơn, có   trách nhiệm cao hơn.  Nghị  quyết số  37­NQ/TW ngày 9/10/2014 của Bộ  Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 xác  
 10. định phương hướng đổi mới mới phương pháp giáo dục LLCT : Đổi mới   phương pháp giáo dục LLCT theo hướng hiện  đại, phù hợp đối tượng,   đồng thời chú trọng nâng cao trình độ, rèn luyện phong cách, trau dồi bản   lĩnh chính trị  của đội ngũ giảng viên. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên   truyền, giáo dục LLCT, công tác nghiên cứu, quán triệt các nghị  quyết,   kết luận của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả.  1.2. Sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu   to lớn trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Song mặt trái của kinh tế thị  trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã tác động theo hướng tiêu cực  đến đời sống, làm băng hoại nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống, làm thay   đổi quan niệm, lối sống, phai nhạt lý tưởng, niềm tin… của một bộ  phận  quần chúng nhân dân ta nói chung và thanh niên, sinh viên nói riêng. Sinh  viên ­ những người  được coi là  rường cột của nước nhà, là  chủ  nhân   tương lai  của đất nước đang có một số  biểu hiện tiêu cực như: một bộ  phận sinh viên suy thoái đạo đức, mờ nhạt về lý tưởng, sống thiếu hoài bão  lập thân lập nghiệp, thiếu bản lĩnh chính trị, thờ   ơ  chính trị, mơ  hồ  về  chính trị… Do đó, yêu cầu thực tiễn cấp bách đặt ra hiện nay là cần phải  nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả  giáo dục LLCT nhất là trong các  trường đại học  ở nước ta. Bởi, chính những tri thức LLCT, góp phần quan   trọng vào việc hình thành trong mỗi sinh viên một thế  giới quan khoa học,  một nhân sinh quan cộng sản, phương pháp tư duy và phương pháp làm việc  biện chứng. Giáo dục LLCT có vai trò rất quan trọng trong quá trình hình  thành và phát triển về nhận thức, nhân cách của sinh viên. Tuy nhiên, trong  quá trình truyền bá, tiếp thu tri thức LLCT cho sinh viên trong thời gian qua   vẫn còn bộc lộ  nhiều hạn chế, mà như  Nghị  quyết  37­NQ/TW  đã chỉ  rõ:  “Công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng LLCT còn hạn chế  về  chất  
 11. lượng, trùng lặp về  nội dung, chương trình, giáo trình; chậm đổi mới về   phương pháp. Đấu tranh tư tưởng, lý luận chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm   vụ  trong tình hình mới, đặc biệt trong điều kiện bùng nổ  thông tin và phát   triển mạng thông tin toàn cầu”.  Đặc biệt là phương pháp giáo dục LLCT  cho sinh viên các trường đại học thời gian qua còn chậm đổi mới hơn so hơn   với thực tế  phát triển của đất nước và thời đại trong điều kiện cuộc cách  mạng công nghiệp lần thứ  4 (cách mạng 4.0) hiện nay. Thực tế  này, đang  đặt ra yêu cầu: Cần phải tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho  sinh viên trong các trường đại học ở nước ta hiện nay. 1.3. Khu vực trung du, mi ền núi phía Bắc nướ c ta là vùng lãnh thổ  rộng lớn nhất cả  n ướ c ( chiếm khoảng 30,5% diện tích và chiếm khoảng  14,2% dân số cả nước), khu vực có vị trí kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội,  an ninh quốc phòng quan trọng của nước ta; v ùng có điều kiện kinh tế khó  khăn, đa số  là đồng bào dân tộc thiểu số, đa dạng văn hóa....  Đại học Thái  Nguyên và trường Đại học Tây Bắc nằm trên địa bàn khu vực trung du, miền núi  phía Bắc, có nhiệm vụ  đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực,   đồng thời thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, góp  phần quan trọng trong viêc phát triển kinh tế ­ xã hội cho khu vực trung du, miền  núi phía Bắc. Với khoảng trên 90.000 sinh viên đại học đang học tập – đây sẽ là  nguồn nhân lực rất quan trọng trong tương lai của khu vực và cả nước. Giáo dục  LLCT cho sinh viên các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc có   vai trò đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, thực tế đổi mới giáo dục LLCT trong đó  có đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên còn bộc lộ  nhiều hạn   chế, bất cập.  Vì vậy, tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục LLCT nhằm nâng cao  chất lượng, hiệu quả  công tác giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại 
 12. học, trong đó có sinh viên các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía  Bắc nước ta hiện nay có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Để góp phần nhận  thức giải quyết điều này, tác giả chọn vấn đề: “Đổi mới phương pháp giáo  dục LLCT cho sinh viên các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía   Bắc nước ta hiện nay” (Qua khảo sát Đại học Thái Nguyên và trường Đại học   Tây Bắc) làm đề tài luận án tiến sĩ của mình. 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề  tài  luận án, hệ thống cơ sở lý luận của việc đổi mới phương pháp giáo dục lý   luận cho sinh viên các trường đại học  ở  nước ta, trên cơ  sở  đó khảo sát   thực trạng, đề xuất một số quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới   phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học khu vực  trung du, miền núi phía Bắc nước ta hiện nay. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được những mục đích trên, luận án cần thực hiện các nhiệm vụ  sau: ­ Nghiên cứu, đánh giá khái quát tổng quan tình hình nghiên cứu có   liên quan đến đề tài luận án để từ đó chỉ ra những vấn đề luận án cần tiếp   tục nghiên cứu. ­ Nghiên cứu làm rõ các vấn đề  lý luận về  phương pháp giáo dục   LLCT cho sinh viên các trường đại học và đổi mới phương pháp giáo dục  LLCT cho sinh viên các trường đại học. ­ Trình bày rõ đặc điểm các trường đại học và sinh viên các trường   đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc; phân tích thực trạng đổi mới  phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học khu vực 
 13. trung du, miền núi phía Bắc nước ta: chỉ rõ những  thành tựu đạt được, hạn  chế và nguyên nhân; những vấn đề đặt ra trong đổi mới phương pháp giáo  dục LLCT cho sinh viên các trường đại học khu vực trung du, miền núi  phía Bắc nước ta hiện nay. ­ Đề  xuất một số  quan điểm và giải pháp chủ  yếu nhằm đổi mới  phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên các trường Đại học khu vực  trung du, miền núi phía Bắc nước ta trong giai đoạn hiện nay. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại  học. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Luận án nghiên cứu vấn đề  đổi mới phương pháp giáo dục LLCT   cho sinh viên các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc nước   ta hiện nay qua. Tuy nhiên, khu vực trung du, miền núi phía Bắc là khu vực  có diện tích rộng lớn nhất cả nước (Chiếm 30,5% diện tích và 14,2% dân  số  cả  nước) thuộc 15 tỉnh thành, tập trung khá đông các trường đại học:   trường đại học Công nghiệp Việt Trì (Phú Thọ), trường  đại học Hùng  Vương (Phú Thọ), trường đại học Công nghiệp (Quảng Ninh), trường đại  học Tân Trào (Tuyên Quang), trường đại học Việt Bắc (Thái Nguyên), Đại  học Thái  Nguyên (Thái Nguyên), trường đại học Tây Bắc (Sơn La)….  Do  đó, với đề tài này tác giả chỉ đi sâu nghiên cứu thực trạng đổi mới phương   pháp giáo dục LLCT cho sinh viên đại học hệ  chính quy tập trung, qua  khảo sát tại Đại học Thái Nguyên (là đại học vùng với 11 đơn vị  đào tạo,   trong đó có 7 trường Đại học) ­ thuộc khu vực trung du và trường Đại học  Tây Bắc (Sơn La) – thuộc khu vực miền núi phía Bắc. Đây là những trường 
 14. đại học có quy mô lớn nhất cả về tổ chức bộ máy và số lượng sinh viên nên  nghiên cứu những trường đại học này có thể mang tính đại diện cho cả  khu  vực trung du và miền núi phía Bắc.  Luận án nghiên cứu vấn đề đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho   sinh viên các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc nước ta   trong khoảng thời gian từ  năm 2009 đến nay. Năm 2009 là thời điểm các  trường bắt đầu chuyển sang hình thức đào tạo mới theo học chế tín chỉ đặt  yêu cầu cần phải đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, phương   tiện giáo dục cho phù hợp. Ngoài ra đây cũng là năm đã tích hợp rút ngắn  khung chương trình các môn LLCT từ  năm môn xuống còn ba môn học:  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (trên cơ sở tích hợp ba   môn học vốn là ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mác – Lênin), Tư tưởng Hồ  Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. 5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu ­ Luận án được nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác  ­ Lênin, tư  tưởng Hồ  Chí Minh; các quan điểm của Đảng, các nghị  quyết,  chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về  giáo dục ­ đào tạo, giáo dục  LLCT, đổi mới phương pháp giáo dục LLCT; tiếp thu, kế thừa có chọn lọc  kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học trong và ngoài nước có liên  quan. ­ Luận án đượ c nghiên cứu dựa trên cơ  sở  thực tiễn công tác giáo  dục LLCT trong các trườ ng đại học  ở  nước ta hiện nay; quá trình đổi  mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên các trườ ng đại học khu  vực trung du, miền núi phía Bắc nước ta; hệ  thống các tư  liệu, số  liệu   lưu trữ  của các cơ  quan, đơn vị  và kết quả  khảo sát thực tiễn của chính   tác giả.
 15. ­ Luận án sử  dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học,   gồm: phương pháp phân tích và tổng hợp, lôgíc và lịch sử, tâm lý học, giáo  dục học như: hệ thống ­ cấu trúc, chuyên gia, thống kê, so sánh, điều tra,   quan sát, thu thập thông tin... Trong đó, để  phục vụ  nghiên cứu luận án đã  sử  dụng chủ  yếu phương pháp điều tra xã hội học thông qua bảng hỏi   ANKET cho đối tượng là giảng viên (100 phiếu) và sinh viên (1400 phiếu).  Sau khi có kết quả  điều tra xã hội học, tác giả  tiến hành tổng hợp, phân   loại, phân tích số  liệu, vẽ mô hình, đồ  thị nhằm so sánh, đối chiếu và đưa   ra các kết luận khách quan làm căn cứ thực tiễn cho luận án.  6. Đóng góp mới của Luận án Luận án có những đóng góp mới sau: ­ Luận án góp phần hệ  thống, luận giải, làm sáng rõ các vấn đề  lý   luận về  phương pháp giáo dục LLCT và đổi mới phương pháp giáo dục  LLCT cho sinh viên các trường đại học  ở  nước ta hiện nay. Trong đó đã  xây dựng được khung lý thuyết về mục tiêu, nguyên tắc, nội dung cho việc   đổi mới phương pháp  giáo dục LLCT cho sinh viên đại học. ­ Luận án góp phần làm rõ thực trạng đổi mới phương pháp giáo dục  LLCT trong các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc nước ta   trong thời gian qua (Qua khảo sát tại Đại học Thái Nguyên và trường Đại  học Tây Bắc).  ­ Luận án đã đề  xuất một số  quan điểm và giải pháp chủ  yếu dưới  góc độ  khoa học công tác tư  tưởng nhằm tiếp tục đổi mới phương pháp  giáo dục LLCT có hiệu quả cho sinh viên các trường đại học khu vực trung  du, miền núi phía Bắc nước ta hiện nay. 7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án ­ Kết quả  nghiên cứu của luận án góp phần cung cấp thêm tư  liệu  
 16. khoa học phong phú, đáng tin cậy phục vụ cho giảng dạy, học tập, nghiên  cứu, lãnh đạo quản lý hoạt động giáo dục, đào tạo  ở  các trường đại học  khu vực trung du, miền núi phía Bắc nói riêng và các trường đại học ở Việt  Nam nói chung. ­ Kết quả  nghiên cứu của luận án góp phần xây dựng một số  giải  pháp chủ yếu nhằm đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên các   trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc nước ta hiện nay. 8. Kết cấu của Luận án Luận án được cấu trúc gồm: mở đầu, tổng quan tình hình nghiên cứu  có liên quan đến đề  tài luận án, 3 chương, 7 tiết, kết luận, danh mục tài   liệu tham khảo và phụ lục.
 17. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN  ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN I.  Các công trình khoa học trong nước A. Các công trình nghiên cứu về công tác tư  tưởng và giáo dục lý   luận chính trị * Các công trình nghiên cứu về công tác tư tưởng ­ Hà Học Hợi (chủ  biên), Ngô Văn Thạo (2002),   Đổi mới và nâng   cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, Nxb Chính trị Quốc gia,  Hà Nội. [63] Cuốn sách đã trình bày cơ  sở  lý luận và thực tiễn của việc  đổi  mới, nâng cao chất lượng, hiệu qu ả công tác tư  tưởng, dự  báo tình hình  tư tưởng xã hội của nước ta đến năm 2020 trong thời kỳ đẩy mạnh công   nghiệp hóa, hiện đại hóa, đề  xuất nội dung, giải pháp cơ  bản và một số  nhiệm vụ  trước mắt của công tác tư  tưở ng. Cuốn sách là tài liệu quan   trọng trong quá trình nghiên cứu về  vấn đề  đổi mới phươ ng pháp giáo  dục LLCT của tác giả.  ­ Đào Duy Quát (2004),  Về  công tác tư  tưởng của Đảng Cộng sản   Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. [112] Cuốn sách là tập hợp những bài nói, bài viết về  công tác tư  tưởng   của tác giả  Đào Duy Quát. Nội dung cuốn sách được kết cấu thành ba  phần. Phần I: gồm các bài có nội dung về công tác tư tưởng và những vấn   đề nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng; Phần II: gồm các bài   về kiên định những quan điểm có tính nguyên tắc trong công tác tư  tưởng;  Phần III: gồm các bài về công tác tư  tưởng với thực hiện nhiệm vụ chính  trị trong thời kỳ mới. Trong đó, tác giả nhấn mạnh công tác giáo dục LLCT,  
 18. giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên,  sinh viên. Tác giả  đưa ra khái niệm: “Giáo dục LLCT  là việc truyền bá   những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường   lối quan điểm của Đảng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.   Đó là quá trình tác động vào đối tượng giáo dục bằng cách trình bày, giải   thích một cách khoa học, những khái niệm những quan điểm, nhằm làm   cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn những nguyên lý   của chủ nghĩa Mác – Lênin, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc   gắn liền với CNXH, nhất trí cao với đường lối, quan điểm của Đảng,   nâng cao phẩm chất cách mạng và khả  năng hoạt động thực tiễn, hướng   dẫn họ  vận dụng những hiểu biết  ấy vào cuộc sống”.   Trong khái niệm  này, tác giả  đã nhấn mạnh đến đối tượng giáo dục LLCT và khả  năng  hoạt động thực tiễn, khả  năng vận dụng hiểu biết LLCT vào cuộc sống  của họ. ­ Lương Khắc Hiếu (Chủ biên), (2008), Nguyên lý công tác tư tưởng   – Tập1,2, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. [54] Tập 1 cuốn sách gồm 11 chương, giới thiệu những vấn đề  lý luận   chung nhất của công tác tư tưởng: đối tượng, bản chất, hình thái, mục đích,   chức năng, nhiệm vụ, phương châm hoạt động và vai trò của nó. Những nội  dung cơ bản của công tác giáo dục tư tưởng về thế giới quan, tư duy lý luận,   chính trị ­ tư tưởng, kinh tế, đạo đức, lối sống. Tập 2 cuốn sách gồm 10 chương, giới thi ệu nh ững v ấn đề  thuộc  về  phương pháp, hình thức và những phương tiện chủ yếu của công tác  tư  tưởng như: Hệ  thống giáo dục LLCT, các phươ ng tiện truyền thông  đại  chúng, các thiết chế, thể  chế  văn hóa, xây dựng đội ngũ cán bộ  tư  tưởng; những vấn đề về xây dựng cơ sở vật chất ­ kỹ thuật, công tác kiểm  
 19. tra và cuối cùng là đánh giá hiệu quả công tác tư tưởng.  Trong đó, chương 4: Hệ  thống giáo dục LLCT, tác giả  đã đưa ra   khái   niệm:   “Giáo  dục   LLCT   là   quá  trình   truyền   bá   và  tiếp   thu  những   nguyên lý lý luận của chủ  nghĩa Mác – Lênin, tư  tưởng Hồ  Chí Minh,   đường lối, quan  điểm của  Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước   trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân”  [54, tr. 99].   Ở đây tác  giả  đã xem giáo dục LLCT là một quá trình đồng thời diễn ra hoạt động   truyền bá và tiếp thu LLCT. Giáo dục LLCT theo quan niệm trên thuộc  phạm trù công tác tuyên truyền trong công tác tư tưởng của Đảng. Hai cuốn sách là tài liệu quan trọng, là cơ sở lý luận giúp tác giả tiếp   cận vấn đề đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên trên góc độ  công tác tư tưởng. ­ Phạm Tất Thắng (Chủ biên) (2010), Đổi mới công tác tư tưởng, lý   luận phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Nxb  Chính trị Quốc  gia – Sự thật, Hà Nội. [120] Cuốn  sách   bao  gồm  4   chương:   Chương  1:   Trình  bày   các   vấn  đề  chung về  công tác tư tưởng, lý luận. Chương 2: Phân tích thực trạng công   tác tư tưởng, lý luận trong thời kỳ đổi mới. Chương 3: Phân tích, luận giải  tình hình thế giới, trong nước một vài thập kỷ tới tác động đến tư tưởng, lý   luận; dự báo tình hình tư tưởng, xã hội và những vấn đề đặt ra đối với đổi  mới công tác tư  tưởng, lý luận. Chương 4: Trình bày quan điểm, phương   hướng, giải pháp đổi mới công tác tư tưởng, lý luận ở nước ta hiện nay. Bốn chương của cuốn sách đề  cập đến nhiều vấn đề, nhiều khía  cạnh, nhiều tác động khác nhau cả về thực tiễn và lý luận đối với công tác   tư tưởng, lý luận của Đảng trong thời kỳ đổi mới đất nước với những phân  tích sắc sảo, những dẫn liệu cụ thể, sinh động, giàu sức thuyết phục. Trên 
 20. cơ  sở  đó, các tác giả  đã phân tích những bài học kinh nghiệm, khẳng định  các quan điểm mang tính nguyên tắc, mục tiêu, phương hướng và luận giải   những giải pháp đổi mới cả về  nội dung, phương thức, phương pháp nâng   cao chất lượng, hiệu quả của công tác tư tưởng, lý luận của Đảng trong tình   hình hiện nay. Nội dung cuốn sách có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc trên   lĩnh vực công tác tư tưởng, là tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình tác   giả nghiên cứu vấn đề đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên. ­ Phạm Tất Thắng (Chủ biên) (2010), bộ sách gồm hai cuốn: Một số   vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác tư  tưởng, lý luận và Công tác tư   tưởng, lý luận thời kỳ mới: Thực trạng, quan điểm và giải pháp, Nxb Chính   trị Quốc gia, Hà Nội. [119,120] Bộ  sách là kết quả  nghiên cứu thuộc đề  tài khoa học trọng điểm  cấp Nhà nước KX.04.32/06­10. Các bài viết đề  cập nhiều vấn đề, nhiều   khía cạnh, nhiều tác động khác nhau cả về  thực tiễn và lý luận của công  tác tư  tưởng, lý luận của Đảng trong thời kỳ  đổi mới đất nước; nêu ra   những biện pháp đổi mới mạnh mẽ  cả  nội dung, phương pháp, nâng cao  chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận của Đảng nhằm phát huy   sức mạnh của nền dân chủ  XHCN, của đại đoàn kết dân tộc, phấn đấu  thực hiện thành công sự  nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng và  bảo vệ  vững chắc Tổ  quốc Việt Nam XHCN; kh ẳng  định vai trò tiên  phong của Đảng ta…. Đây là tài liệu quan trọng cho tác giả trong quá trình  nghiên cứu vấn đề giáo dục LLCT cho sinh viên.  ­ Nguyễn Danh Tiên (Chủ  biên), (2010), Đảng lãnh đạo công tác tư   tưởng trong thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. [131] Cuốn sách nghiên cứu, làm rõ sự  lãnh đạo công tác tư  tưởng của  Đảng   ta   trong   sự   nghiệp   đổi   mới.   Cuốn   sách   được   kết   cấu   thành   ba  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản