intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng (qua trường hợp làng Quan họ Viêm Xá)

Chia sẻ: Becon Becon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:176

0
66
lượt xem
20
download

Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng (qua trường hợp làng Quan họ Viêm Xá)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng (qua trường hợp làng Quan họ Viêm Xá) nhằm nghiên cứu, nhận diện các nội dung văn hóa của sinh hoạt văn hóa Quan họ làng và vai trò của nó đối với đời sống dân ca Quan họ vùng Kinh Bắc, từ đó đề xuất phương hướng và khuyến nghị bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của sinh hoạt văn hóa Quan họ làng trong bối cảnh đất nước đổi mới, mở cửa và hội nhập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng (qua trường hợp làng Quan họ Viêm Xá)

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> TRẦN MINH CHÍNH<br /> <br /> SINH HO¹T V¡N HãA QUAN Hä LµNG<br /> (QUA TRƯỜNG HỢP LÀNG QUAN HỌ VIÊM XÁ)<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ<br /> CHUYÊN NGÀNH: VĂN HÓA HỌC<br /> Mã số: 62 31 06 04<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS PHẠM DUY ĐỨC<br /> 2. GS. TSKH PHAN ĐĂNG NHẬT<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng<br /> tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực, có<br /> nguồn gốc rõ ràng và được trích dẫn đầy đủ theo qui định.<br /> Tác giả<br /> <br /> Trần Minh Chính<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> 1<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN<br /> VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> <br /> 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu<br /> 1.2. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> 5<br /> 5<br /> 22<br /> <br /> Chương 2: SINH HOẠT VĂN HÓA QUAN HỌ LÀNG CỔ TRUYỀN Ở<br /> LÀNG VIÊM XÁ<br /> <br /> 2.1. Làng Viêm Xá - không gian sinh hoạt văn hóa Quan họ tiêu biểu<br /> 2.2. Xã hội Quan họ làng<br /> 2.3. Kết bạn Quan họ<br /> 2.4. Diễn xướng Quan họ<br /> 2.5. Văn hóa giao tiếp, ứng xử và tục kiêng hèm<br /> 2.6. Tạo nguồn nghệ nhân Quan họ<br /> <br /> 37<br /> 37<br /> 46<br /> 48<br /> 52<br /> 61<br /> 68<br /> <br /> Chương 3: SINH HOẠT VĂN HÓA QUAN HỌ LÀNG Ở LÀNG VIÊM XÁ<br /> HIỆN NAY<br /> <br /> 3.1. Không gian sinh hoạt văn hóa Quan họ làng<br /> 3.2. Xã hội Quan họ làng<br /> 3.3. Kết bạn Quan họ<br /> 3.4. Diễn xướng Quan họ<br /> 3.5. Văn hóa giao tiếp, ứng xử và tục kiêng hèm<br /> 3.6. Tạo nguồn nghệ nhân Quan họ<br /> <br /> 72<br /> 72<br /> 81<br /> 89<br /> 91<br /> 101<br /> 108<br /> <br /> Chương 4: BẢO TỒN, PHÁT HUY SINH HOẠT VĂN HÓA QUAN HỌ<br /> LÀNG HIỆN NAY<br /> <br /> 4.1. Những nhân tố cơ bản tác động đến sinh hoạt văn hóa Quan họ làng<br /> 4.2. Đánh giá chung và những vấn đề đặt ra trong sinh hoạt văn hóa Quan<br /> họ làng hiện nay<br /> 4.3. Phương hướng bảo tồn, phát huy sinh hoạt văn hóa Quan họ làng<br /> 4.4. Một số giải pháp cơ bản<br /> KẾT LUẬN<br /> DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN<br /> ĐẾN LUẬN ÁN<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> 112<br /> 112<br /> 121<br /> 126<br /> 134<br /> 139<br /> 143<br /> 144<br /> 153<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> CLBQH<br /> <br /> :<br /> <br /> Câu lạc bộ Quan họ<br /> <br /> CCTT<br /> <br /> :<br /> <br /> Cơ chế thị trường<br /> <br /> CNH, HĐH<br /> <br /> :<br /> <br /> Công nghiệp hóa, hiện đại hóa<br /> <br /> DSVHPVT<br /> <br /> :<br /> <br /> Di sản văn hóa phi vật thể<br /> <br /> DSVHVT<br /> <br /> :<br /> <br /> Di sản văn hóa vật thể<br /> <br /> DCQH<br /> <br /> :<br /> <br /> Dân ca Quan họ<br /> <br /> ĐQH<br /> <br /> :<br /> <br /> Đội Quan họ<br /> <br /> ĐTH<br /> <br /> :<br /> <br /> Đô thị hóa<br /> <br /> KT-XH<br /> <br /> :<br /> <br /> Kinh tế - xã hội<br /> <br /> KTTT<br /> <br /> :<br /> <br /> Kinh tế thị trường<br /> <br /> NXB<br /> <br /> :<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> SHVHQHL<br /> <br /> :<br /> <br /> Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng<br /> <br /> TCH<br /> <br /> :<br /> <br /> Toàn cầu hóa<br /> <br /> TG<br /> <br /> :<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> UBND<br /> <br /> :<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> VHQHL<br /> <br /> :<br /> <br /> Văn hóa Quan họ làng<br /> <br /> VHTT<br /> <br /> :<br /> <br /> Văn hóa thông tin<br /> <br /> VHTT&DL<br /> <br /> :<br /> <br /> Văn hóa, Thể thao và Du lịch<br /> <br /> XHQHL<br /> <br /> :<br /> <br /> Xã hội Quan họ làng<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> Trang<br /> Bảng 2.1: Nguồn gốc của Quan họ<br /> <br /> 43<br /> <br /> Bảng 3.1: So sánh đội Quan họ và bọn Quan họ<br /> <br /> 88<br /> <br /> Bảng 3.2: Bảng so sánh giữa bài hát Quan họ hát "đủ" và một bài Quan họ<br /> hát tắt".<br /> <br /> 93<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản