intTypePromotion=1

Luận văn:Đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
187
lượt xem
67
download

Luận văn:Đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

 1. -1- B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG PHAN TH M DUNG ĐÀO T O NGU N NHÂN L C T I NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N Á CHÂU Chuyên ngành : Qu n tr kinh doanh Mã s : 60.34.05 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng - Năm 2012
 2. -2- Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. NGUY N THANH LIÊM Ph n bi n 1: TS. Đào H u Hòa Ph n bi n 2: GS.TS. Nguy n Hoàng Vi t Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 15 tháng 01 năm 2012. * Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng. - Thư vi n trư ng Đ i h c kinh t , Đ i h c Đà N ng.
 3. -1- M Đ U 1.Lý do ch n ñ tài: Ngu n nhân l c là ngu n l c quý giá nh t c a các t ch c, ñơn v , là y u t quy t ñ nh s thành b i c a h trong tương lai. B i v y, các t ch c và ñơn v luôn tìm cách ñ duy trì và phát tri n ngu n nhân l c c a mình. M t trong các bi n pháp h u hi u nh t nh m th c hi n m c tiêu này là ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c - là m t ñi u ki n quy t ñ nh s t n t i và phát tri n c a t ch c. Đ khai thác ngu n nhân l c c a doanh nghi p m t cách có hi u qu các doanh nghi p ph i ñào t o ngu n nhân l c c a mình cho phù h p v i tình hình, ñ nh hư ng c a doanh nghi p. V i phương châm hành ñ ng “ Tăng trư ng nhanh – Qu n lý t t – Hi u qu cao” Ngân hàng TMCP Á Châu quy t tâm và n l c ph n ñ u ñ ñ n năm 2015 tr thành 1 trong 4 ngân hàng có quy mô l n nh t, ho t ñ ng hi u qu Vi t Nam. Ngân hàng TMCP Á Châu luôn coi ñào t o ngu n nhân l c là nhi m v quan tr ng trong chi n lư c phát tri n toàn di n, và coi ñây là s ñ u tư b n v ng. Cùng v i s phát tri n c a ngân hàng, ñ i ngũ cán b nhân viên ACB ñã có s phát tri n vư t b c trong nh ng năm qua, là y u t quy t ñ nh s thành công c a ACB. Tuy v y, trư c nh ng ñòi h i ngày càng cao trong ñi u ki n ngân hàng phát tri n nhanh, t i nay kh năng ñáp ng ngu n nhân l c c a ACB ñã b c l nhi u h n ch , b t c p. V i nh ng lí do trên, vi c nghiên c u th c tr ng công tác ñào t o ngu n nhân l c nh m ñưa ra nh ng gi i pháp hoàn thi n công tác ñào t o ngu n nhân l c t i Ngân hàng TMCP Á Châu là r t c n thi t. Đó cũng là lí do tôi ch n ñ tài: “Đào t o ngu n nhân l c t i
 4. -2- ngân hàng TMCP Á Châu” làm ñ tài nghiên c u cho lu n văn t t nghi p c a mình. 2. M c tiêu nghiên c u: Đ tài nh m h th ng hóa cơ s lý lu n v ñào t o ngu n nhân l c. Trên cơ s lý lu n khoa h c, th c tr ng ñào t o ngu n nhân l c t i ngân hàng TMCP Á Châu ñ th y ñư c nh ng ñi m ñ t ñư c, nh ng ñi m h n ch và tìm ra nguyên nhân, t ñó ñưa ra nh ng gi i pháp hoàn thi n công tác ñào t o ngu n nhân l c t i ngân hàng TMCP Á Châu. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u: Đ i tư ng nghiên c u là công tác ñào t o ngu n nhân l c, t ñó v n d ng vào Ngân hàng TMCP Á Châu. Ph m vi nghiên c u: công tác ñào t o ngu n nhân l c t i ngân hàng TMCP Á Châu giai ño n 2008-2010. 4. Phương pháp nghiên c u: Đ tài s d ng phương pháp thu th p thông tin như nghiên c u tài li u, quan sát, ph ng v n. Cùng v i phương pháp x lý thông tin: phân tích, t ng h p, so sánh dãy s th i gian. 5. K t c u ñ tài: N i dung c a lu n văn bao g m có 3 chương: Chương 1: Cơ s lý lu n v ñào t o ngu n nhân l c Chương 2: Th c tr ng công tác ñào t o ngu n nhân l c t i ngân hàng TMCP Á Châu Chương 3: M t s gi i pháp hoàn thi n công tác ñào t o ngu n nhân l c t i ngân hàng TMCP Á Châu.
 5. -3- CHƯƠNG 1 CƠ S LÝ LU N V ĐÀO T O NGU N NHÂN L C 1.1. T NG QUAN V ĐÀO T O NGU N NHÂN L C 1.1.1. Khái ni m v ñào t o ngu n nhân l c Nhân l c là ngu n l c c a m i ngư i, bao g m th l c, trí l c và nhân cách. Ngu n nhân l c là t ng th nh ng ti m năng c a con ngư i (trư c h t và cơ b n nh t là ti m năng lao ñ ng), g m: th l c, trí l c và nhân cách c a con ngư i nh m ñáp ng các nhi m v , m c tiêu c a doanh nghi p. Đào t o ngu n nhân l c là m t lo i ho t ñ ng có t ch c, ñư c th c hi n trong m t th i gian nh t ñ nh và nh m ñem ñ n s thay ñ i nhân cách, năng l c c a ngư i ñư c ñào t o. Đào t o ngu n nhân l c ñư c hi u là các ho t ñ ng h c t p nh m giúp cho ngư i lao ñ ng có th th c hi n có hi u qu hơn ch c năng, nhi m v c a mình. 1.1.2. Ý nghĩa c a công tác ñào t o ngu n nhân l c Đ i v i xã h i : ñào t o ngu n nhân l c là v n ñ s ng còn ñ i v i m t qu c gia, nó quy t ñ nh s phát tri n c a xã h i, là ñi u ki n giúp cho ñ t nư c ngày càng ph n vinh. Đ i v i doanh nghi p: + Ngu n nhân l c là y u t then ch t ñ i v i s phát tri n c a các doanh nghi p vì v y công tác ñào t o ngu n nhân l c r t c n thi t cho doanh nghi p. Cho dù doanh nghi p ho t ñ ng thu c lĩnh v c nào, v i quy mô như th nào thì vi c ñào t o nh m ñúng vào nhu c u c a doanh nghi p luôn mang l i nh ng l i ích ñáng k , v i các l i ích h u hình và l i ích vô hình.
 6. -4- Đ i v i cá nhân: c p nh t các ki n th c các k năng m i, bù ñ p các ki n th c các k năng thi u h t, làm tăng tính chuyên nghi p, nâng cao kh năng thích ng v i công vi c trong hi n t i và trong tương lai, t o s thích ng gi a ngư i lao ñ ng v i công vi c. 1.1.3. M i quan h gi a ñào t o và chi n lư c phát tri n NNL Ðào t o và phát tri n là ti n trình n l c cung c p cho nhân viên nh ng thông tin, k năng và s th u hi u v t ch c công vi c trong t ch c cũng như m c tiêu. Thêm vào ñó, ñào t o và phát tri n ñư c thi t k ñ giúp ñ , h tr nhân viên ti p t c có nh ng ñóng góp tích c c cho t ch c. N i dung và chương trình ñào t o ph i ñư c xây d ng trên cơ s chi n lư c NNL. Không th th c hi n ñư c chi n lư c phát tri n NNL n u không có m t chi n lư c ñào t o phù h p. Như v y, ñào t o v a là n i dung cơ b n v a là công c ch y u nh m th c hi n chi n lư c phát tri n NNL c a doanh nghi p. 1.2. N I DUNG V ĐÀO T O NGU N NHÂN L C 1.2.1. Xác ñ nh m c tiêu ñào t o Bư c quan tr ng nh t c a giai ño n ñánh giá là xác ñ nh m c tiêu ñào t o. Các m c tiêu này là cơ s ñ ñ nh hư ng các n l c ñào t o. Xác ñ nh m c tiêu ñào t o là bư c không th thi u trong vi c th c hi n b t kỳ m t chương trình ñào t o nào. Như v y m c tiêu c a m t chương trình ñào t o s cho ta bi t mong mu n c a doanh nghi p vào chương trình ñào t o là gì. Vì v y các m c tiêu là c n thi t cho m t chương trình ñào t o ngu n nhân l c thành công. Đ xác ñ nh m c tiêu m t cách hi u qu ta nên tuân th theo nguyên t c sau ñây. Nguyên t c SMART
 7. -5- + C th (Specific) + Đo lư ng ñư c ( Measurable) + Có th ñ t ñư c (Achievable) + Có liên quan(Relevant) + H n ñ nh th i gian h p lý(Timebound) 1.2.2. Xác ñ nh nhu c u ñào t o Xác ñ nh nhu c u ñào t o là quá trình thu th p thông tin và phân tích thông tin ñ làm rõ hơn nhu c u c i thi n k t qu th c hi n công vi c và xác ñ nh nhu c u ñào t o hi n có ph i là gi i pháp nâng cao hi u qu làm vi c, c a t ng cán b nhân viên c th trong doanh nghi p ñ phù h p v i tình hình, m c tiêu, ñ nh hư ng, và ñ c ñi m c a t ng công vi c trong doanh nghi p. Xác ñ nh nhu c u ñào t o là xác ñ nh khi nào, b ph n nào c n ph i ñào t o, ñào t o k năng nào, lo i lao ñ ng nào, bao nhiêu ngư i. Ba c p ñ ñánh giá nhu c u ñào t o: + Phân tích t ch c + Phân tích công vi c +Phân tích nhân viên 1.2.3. Xác ñ nh ñ i tư ng ñào t o Xác ñ nh ñ i tư ng ñào t o là l a ch n nh ng ngư i c th , b ph n nào và ñang làm công vi c gì ñ ñào t o. Nhu c u ñào t o c a ngư i lao ñ ng có nh ng ñi m khác bi t do ki n th c cơ b n, ti m năng và hoài bão phát tri n c a h không gi ng nhau. Do v y, ph i xác ñ nh ñ i tư ng ñào t o ñ hư ng t i vi c thi t k chương trình sao cho ñáp ng yêu c u c a h .
 8. -6- 1.2.4. Xây d ng chương trình ñào t o K ho ch v chương trình ñào t o g m th i gian ñào t o c th trong tu n ñư c di n ra bao nhiêu bu i m t tu n, m y gi trong m t ngày. T ng bu i s ti n hành cung c p các n i dung gì v i th i lư ng c a t ng chương trình, t ng n i dung ñ ngư i h c ch ñ ng n m b t và xem tài li u ñ ch ñ ng trong vi c h c. Chu n b thông tin và cơ s v t ch t cho chương trình ñào t o Thông báo chương trình Chương trình sơ b Giáo trình và sách ch d n th c hành: Cơ s v t ch t 1.2.5. L a ch n phương pháp ñào t o Đào t o t i nơi làm vi c : là phương pháp ñào t o giúp h c viên th c hi n công vi c ngay trong quá trình làm vi c. Ngư i h c s ñư c h c nh ng ki n th c, k năng c n thi t cho công vi c không qua th c t th c hi n công vi c và thư ng là dư i s hư ng d n c a nh ng ngư i lành ngh hơn. Các d ng ñào t o t i nơi làm vi c: + Kèm c p hư ng d n t i ch : + Luân chuy n công vi c + Đào t o theo ki u h c ngh Ðào t o ngoài nơi làm vi c : là phương pháp ñào t o mà ngư i h c ñư c tách kh i công vi c th c t ñ tham gia vào các ho t ñ ng h c t p. + Phương pháp tình hu ng + T ch c ra các l p c nh doanh nghi p + Phương pháp c ñi h c nh ng trư ng chính qui
 9. -7- 1.2.6. D tính chi phí ñào t o Vi c xác ñ nh kinh phí cho ñào t o h t s c quan tr ng, nó ph n ánh m c tiêu ñào t o có ñư c th c hi n hay không. Kinh phí này thư ng do cách doanh nghi p ñài th ho c do ngư i lao ñ ng t ñóng góp ñ ñi h c nh m nâng cao trình ñ cho mình. Do v y, công tác ñào t o ch có th ñ t hi u qu cao khi xây d ng ngu n kinh phí cho ñào t o ñ m b o s d ng ñúng m c ñích, ñúng ñ i tư ng. Chi phí ñào t o có chi phí tr c ti p và chi phí gián ti p 1.2.7. L a ch n và ñào t o giáo viên Là m t ph n không th thi u c a b t c chương trình ñào t o nào vì gi ng viên quy t ñ nh ñ n ch t lư ng c a các khoá ñào t o, gi ng viên có hai lo i: gi ng viên bên trong doanh nghi p, gi ng viên bên ngoài doanh nghi p. Ch t lư ng gi ng d y c a giáo viên là nhân t quan tr ng ñ quy t ñ nh ch t lư ng ñào t o h c viên. 1.2.8. Đánh giá chương trình và k t qu ñào t o 1.2.8.1. L a ch n tiêu chu n ñánh giá +C p ñ 1 - Ph n ng (Reation. +C p ñ 2 - K t qu h c t p (Learning) +C p ñ 3 - ng d ng (Transfer) +C p ñ 4 - K t qu (Result 1.2.8.2. Thi t k ñánh giá 1.2.8.3. Th c hi n ñánh giá 1.3. NHÂN T NH HƯ NG Đ N ĐÀO T O NGU N NHÂN L C 1.3.1. Các nhân t v môi trư ng - Y u t kinh t , chính tr , xã h i - H th ng pháp lu t
 10. -8- - S thay ñ i văn hoá - xã h i - Chi n lư c c a ñ i th c nh tranh 1.3.2. Các nhân t v b n thân doanh nghi p - Chi n lư c c a doanh nghi p - Đi u ki n làm vi c và tính ch t công vi c - Chính sách s d ng cán b 1.3.3. Các nhân t v b n thân ngư i lao ñ ng - Quy t ñ nh g n bó lâu dài v i ngh nghi p - Kỳ v ng c a ngư i lao ñ ng v lương và l i ích lao ñ ng. 1.4. M T S KINH NGHI M V ĐÀO T O NGU N NHÂN L C T th c ti n c a công tác ñào t o trong các doanh nghi p, ñ c bi t là t nh ng bài h c thành công trong ñào t o NNL ph c v chi n lư c DN rút ra m t s kinh nghi m: + Đi u ki n tiên quy t cho s thành công c a công tác ñào t o là t m nhìn và quy t tâm c a ban lãnh ñ o mà quan tr ng nh t là c a giám ñ c, t ng giám ñ c. + Đi u ki n ti n ñ cho vi c xây d ng chương trình ñào t o hi u qu là tâm l c và trình ñ qu n tr ngu n nhân l c c a trư ng phòng t ch c và nhân viên ph trách ñào t o. +Chương trình và n i dung ñào t o ph i ñư c xây d ng trư c tiên d a trên cơ s chi n lư c DN và chi n lư c phát tri n NNL, th ñ n là d a trên cơ s k ho ch kinh doanh hàng năm. M i chương trình ñào t o ng n h n ph i th c s là m t “m t xích” trong “chu i chi n lư c” ñào t o c a DN. +Trong ñào t o c n tr ng k năng th c hành hơn lý thuy t suông; cân ñ i th i gian ñào t o v i kh i lư ng n i dung chương trình nh m h n ch tình tr ng “cư i ng a xem hoa”.
 11. -9- CHƯƠNG 2 TH C TR NG ĐÀO T O NGU N NHÂN L C T I NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 2.1. TÌNH HÌNH CƠ B N C A NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU NH HƯ NG Đ N ĐÀO T O NGU N NHÂN L C 2.1.1. Đ c ñi m công tác t ch c c a ACB 2.1.1.1. Quá trình thành l p và phát tri n Tên g i: Ngân hàng thương m i c ph n Á Châu Tên giao d ch qu c t : ASIA COMMERCIAL BANK Tên vi t t t: ACB Tr s chính: 442 Nguy n Th Minh Khai, Q. 3, TP. H Chí Minh. Đi n tho i: (08) 929 0999. Website: www.acb.com.vn Logo: 2.1.1.2. Cơ c u t ch c b máy qu n lý 2.1.2. Các y u t nh hư ng ñ n ñào t o NNL ngân hàng TMCP Á Châu Phân tích các y u t bên trong và bên ngoài s giúp xác ñ nh ñi m m nh, ñi m y u, cơ h i và thách th c ñ t ra cho ñào t o t i ACB
 12. -10- 2.1.2.1. Các y u t thu c môi trư ng bên ngoài +Th trư ng lao ñ ng: Cung lao ñ ng trên th trư ng chưa ñáp ng nhu c u. +Công ngh kĩ thu t: công ngh tr thành y u t then ch t trong cu c c nh tranh gi a các ngân hàng + Đ i th c nh tranh: Các chính sách và chương trình ñào t o phong phú c a các ngân hàng khác. +Khách hàng: phong cách ph c v , s hài lòng ñ i v i khách hàng là ñi u ñ c bi t c n thi t. Vì v y ñào t o c n chú tr ng ñ n các kĩ năng giao ti p quan h v i khách hàng. 2.1.2.2. Các nhân t thu c môi trư ng bên trong t ch c +S m nh và m c tiêu chi n lư c c a ngân hàng +Tri t lý qu n lý c a ngư i lãnh ñ o 2.2. CÔNG TÁC ĐÀO T O NGU N NHÂN L C T I NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU NH NG NĂM G N ĐÂY 2.2.1. Th c tr ng ngu n nhân l c t i ngân hàng TMCP Á Châu +Quy mô LĐ: Tăng lên không ng ng qua các năm do ñó nhu c u v ñào t o m i ñào t o h i nh p là tương ñ i l n. Năm 2009 tăng 2400 ngư i tương ng v i t c ñ tăng là x p x 40%. Năm 2010 s nhân viên tăng thêm 1600 ngư i tương ng v i t c ñ tăng là 24%. T l tăng nhanh này là do ACB m thêm nhi u chi nhánh m i, phòng giao d ch m i nên nhu c u ngu n l c càng cao. +Theo trình ñ LĐ: Ch t lư ng lao ñ ng khá cao. S CBNV có trình ñ ñ i h c và trên ñ i h c là 94% (năm 2010). T tr ng nhân viên qua ñ i h c và trên ñ i h c ngày càng tăng tương ng ñó là gi m t tr ng cao ñ ng và trung c p..
 13. -11- +Theo gi i tính: T l n gi i cao tuy là tình tr ng chung c a ngành ngân hàng nhưng có th ñem l i b t l i cho công tác ñào t o n u không s p x p b trí th i gian ñào t o, c cán b ñi h c m t cách h p lý vì ph n l n ñây là nh ng ngư i ñã có gia ñình. 2.2.2. M c tiêu ñào t o c a ACB Trong th i gian qua, ACB ñã chú tr ng ñ n công tác ñào t o nh m m c tiêu: Ưu ñi m: Các m c tiêu ñào t o c a ACB ñ u ñư c xác ñ nh t cu i nh ng năm trư c ñã cho th y vi c quan tâm c a ACB ñ n công tác xác ñ nh m c tiêu ñào t o. Như c ñi m: M c tiêu ñào t o c a ACB chưa tuân theo ñ y ñ nguyên t c SMART trong xác ñ nh m c tiêu ñào t o. Các m c tiêu thư ng không ñ nh lư ng ñư c. Các m c tiêu c a các chi nhánh chưa mang tính dài h n mà còn mang tính ñ i phó, ch p vá và ng n h n. Nguyên nhân: ACB chưa xây d ng ñư c chi n lư c ñào t o m t cách dài h n, nên chưa th có các m c tiêu ñào t o dài h n cho t ng giai ño n, t ng th i kỳ c a ñơn v . Công tác ñào t o c a m i chi nhánh do không ch ñ ng ñư c nên không ch ñ ng trong vi c d tính các k t qu mong ñ i c a các chi nhánh v th i gian ñ t ñư c các k t qu ñó. 2.2.3. Th c tr ng giai ño n xác ñ nh nhu c u ñào t o c a ACB Giai ño n này ñư c ñ m nhi m b i phòng nhân s và các trư ng b ph n các phòng ban t i các chi nhánh r i g i v phòng nhân s c a h i s ACB, t ñó s t ng h p và chuy n danh sách cho trung tâm ñào t o. Đ xác ñ nh nhu c u ñào t o, các c p ñ phân tích nhu c u ñư c ti n hành như sau:
 14. -12- + Phân tích t ch c: Vi c phân tích nhu c u thông qua m c tiêu phát tri n c a ngân hàng, nhu c u ngu n l c và hi u su t c a ngân hàng chưa ñư c th c hi n t t. M t s trư ng h p ñ n lúc c n m i ñào t o nên có th d n ñ n tình tr ng ch m so v i ñ i th c nh tranh trong vi c tri n khai ñào t o nghi p v cho các s n ph m m i c a ngân hàng. + Phân tích nhi m v : Thông qua h th ng b ng mô t công vi c ñã ñư c ACB xây d ng, cán b ph trách ñào t o phân tích các nhiêm v công vi c, tiêu chu n công vi c v i ngư i th c hi n như ki n th c k năng c n có. + Phân tích nhân viên: Đ phân tích nhân viên nh m xác ñ nh hi u qu ñào t o, ACB s d ng phương pháp sát h ch ñánh giá hi u qu thành tích ñư c t ch c m i năm m t l n vào cu i năm. T vi c so sánh k t qu th c hi n công vi c v i tiêu chu n th c hi n công vi c, cán b nhân s có nhi m v xác ñ nh kho ng cách và nguyên nhân d n ñ n kho ng cách. Căn c phát sinh ñ xác ñ nh nhu c u ñào t o - S lư ng ñào t o. - M c ñích và nghi p v ñào t o. - Căn c vào phi u yêu c u ñào t o c a các chi nhánh, căn c ch trương, chính sách phát tri n và ñào t o ngu n l c. Phòng nhân s c a h i s ACB s t p h p toàn b yêu c u ñào t o vào phi u t ng h p nhu c u ñào t o. 2.2.4. Đ i tư ng ñào t o c a ACB Có 2 lo i ñ i tư ng h c là ñ i tư ng ñư c c ñi ñào t o và ñ i tư ng t ñi ñào t o ñư c ngân hàng t o ñi u ki n; g n v i nó là các ñi u ki n nh m xác ñ nh lo i ñ i tư ng, quy n l i và nghĩa v
 15. -13- c a h . T t c nh ng ñi u này ñư c quy ñ nh c th trong quy ñ nh v công tác ñào t o, b i dư ng chuyên môn nghi p v cho CBNV trong h thông ngân hàng TMCP Á Châu. 2.2.5. Th c tr ng chương trình ñào t o c a ACB + N i dung chương trình ñào t o: N i dung lĩnh v c ñào t o ACB g m có ñào t o nghi p v , ñào t o k năng, ñào t o qu n lý, ñào t o kinh doanh , ñào t o ngo i ng … Nh n xét: Các n i dung ñào t o khá phong phú. Đ ng th i ngân hàng cũng c g ng xây d ng chương trình ñào t o ñáp ng m c ñích, yêu c u và phù h p v i t ng nhóm ñ i tư ng h c t p. Tuy nhiên ACB c n nh n th c hơn n a, ngoài vi c phân chia n i dung ñào t o theo lĩnh v c như trên thì c n phân chia ñào t o theo ñ i tư ng. +Th i gian ñào t o: Phân lo i theo th i gian ñào t o thì ACB có 2 lo i là ñào t o ng n h n t 180 ngày tr xu ng cho c khóa h c, và ñào t o dài h n là khóa có th i gian trên 180 ngày. Trung tâm ñào t o c a ACB ti n hành t ch c khóa ñào t o theo các bư c: +Ti p nh n h c viên +Khai gi ng khóa ñào t o +Quá trình h c t p +K t thúc khóa ñào t o + Khen thư ng, k lu t: +Thông báo và lưu tr k t qu ñào t o c a h c viên: 2.2.6. Phương pháp ñào t o c a ACB
 16. -14- Hi n nay ACB ch y u áp d ng các phương pháp ñào t o truy n th ng sau: + Kèm c p hư ng d n t i ch + Đào t o ngoài nơi làm vi c: ACB cho nhân viên ñi ñào t o t i trung tâm. Trung tâm ñào t o thư ng s d ng các phương pháp như phương pháp tình hu ng, phương pháp ñóng vai, mô ph ng, ñào t o theo mô hình m u ñào t o k năng nghi p v cho nhân viên. ACB th nh tho ng t ch c cho nhân viên ñi tham quan th c t các chi nhánh khác ñ h c h i, nâng cao trình ñ nghi p v cũng như k năng ph c v khách hàng. Nh n xét cơ c u ñào t o + Theo lo i LĐ: ñào t o cho lao ñ ng qu n lý ngày càng ñư c coi tr ng và ñ u tư nhi u hơn. B ng ch ng là ph n trăm các khóa ñào t o cho ñ i tư ng qu n lý tăng lên không ng ng qua các năm. Đi u này là hoàn toàn phù h p. B i ngân hàng ngày càng m r ng và phát tri n, cung lao ñ ng qu n lý trên th trư ng còn thi u nên ph i ñ u tư ñào t o cho ñ i tư ng này ñ ñáp ng nhu c u + Theo hình th c ñào t o: ñào t o b i dư ng thư ng xuyên thông qua các l p h c t i ch , các h i th o, t p hu n tuy còn ít và chi m t l th p hơn nhi u so v i ñào t o t i có văn b ng t i các cơ s ñào t o. Tuy nhiên t năm 2009 ñ n 2010, s chênh l ch này ñã d n ñư c rút ng n ñ t o ra s k t h p cân ñ i nh m ti t ki m chi phí ñào t o và nâng cao hi u qu ñào t o + Theo n i dung ñào t o: ñào t o chuyên môn nh m nâng cao nghi p v là ch y u. Đào t o k năng qu n lý và k năng m m như giao ti p, quan h khách hàng, làm vi c nhóm, tin h c… còn chi m t l khiêm t n
 17. -15- 2.2.7. Th c tr ng chi phí ñào t o c a ACB Sau khi k t thúc ñào t o thì trung tâm ñào t o s h ch toán v chi nhánh, phòng giao d ch nơi nhân viên ñó làm vi c.Và chi nhánh căn c công văn th c hi n thanh toán chi phí v i ACB. Đi u này cho th y s th ñ ng c a các chi nhánh trong vi c d tính chi phí ñào t o c a chi nhánh mình vì m i chương trình ñào t o kinh phí ñ u do phòng hành chính nhân s c a h i s l p ra. 2.2.8. Th c tr ng giáo viên ñào t o c a ACB Căn c vào n i dung h c t p, ñ i tư ng h c viên c a t ng khóa ñào t o c th , b ph n ñào t o có th b trí giáo viên gi ng d y cho khóa ñào t o bao g m: - Chuyên gia v lĩnh v c nghi p v trong ngành - Các giám ñ c chi nhánh có kinh nghi m và kh năng truy n ñ t ki n th c - Gi ng viên chuyên sâu v nghi p v liên quan ñ n khóa ñào t o c a các trư ng ñ i h c (kinh t , ngân hàng, tài chính...) Nh n xét: Các chuyên gia v lĩnh v c nghi p v trong ngành là các cán b qu n lý, cán b chuyên môn ñang gi các tr ng trách cao t i Ngân hàng Nhà Nư c, các nhà qu n tr c p cao c a ACB ñ n chia s ki n th c và kinh nghi m ngh nghi p. Vi c s d ng ngu n gi ng viên này có ưu ñi m là t n d ng ngu n l c trong ngân hàng nên có th tích ki m chi phí, ki n th c g n sát v i th c ti n, nhưng cũng có th có như c ñi m là h chưa ñư c trang b ki n th c gi ng d y và cũng khó s p x p th i gian ñ h th c hi n các khóa h c dài ngày vì h còn có công vi c t i ngân hàng. Ngư c l i các gi ng viên t các trư ng ñ i h c thì có ưu ñi m là có kh năng sư ph m t t, có th
 18. -16- gi ng các khóa dài h n (vài tu n ñ n vài tháng); tuy nhiên chi phí thư ng cao hơn. 2.2.9. Th c tr ng giai ño n ñánh giá sau ñào t o Qua b ng 2.8, ta th y m c ñ hài lòng v i công vi c ñ m nhi m sau khi ñư c ñào t o t p trung ch y u 2 m c là hài lòng và bình thư ng (chi m 90%), còn các m c khác thì h u như không ñáng k . Như v y, có th ñánh giá là s hài lòng này tuy chưa ñ t ñ n m c cao song cũng n m g n gi a m c bình thư ng và r t. Tuy chưa th c s hài lòng nhưng các nhân viên cũng không th t v ng v i công vi c ñ m nhi m sau khi ñư c ñào t o. Sau khi k t thúc khóa h c, CBNV ph i thi tr c nghi m nghi p v ñ ACB ñánh giá ñư c kh năng ti p thu nh ng ki n th c ñã h c, bi t ñư c trình ñ ki n th c c a m i nhân viên sau ñào t o, ñ ng th i CBNV ñư c c p ch ng ch nghi p v . CBNV ñi ñào t o ph i vi t báo cáo ñánh giá g i cho trung tâm ñào t o c a ACB. Tuy nhiên vi c vi t báo cáo này ch mang tính hình th c, tùy vào s nghiêm túc c a ngư i làm báo cáo ñi h c và cũng ch thiên v vi c nh m ki m tra ki n th c c a h c viên sau khi tham gia ñào t o. Như v y, ta có th th y là ngân hàng v n chưa xây d ng ñư c mô hình ñánh giá hi u qu ñào t o. 2.3. ƯU NHƯ C ĐI M VÀ NGUYÊN NHÂN C A TH C TR NG TRÊN 2.3.1 Ưu ñi m + Ưu ñi m n i b t nh t c a ACB là m t trong nh ng ngân hàng ñi ñ u trong vi c có trung tâm ñào t o có quy mô và ch t lư ng ñào t o t t nh t trong h th ng ngân hàng.
 19. -17- +Quy trình ñào t o tương ñ i c th rõ ràng trong ñó xác ñ nh rõ các bư c, trách nhi m ngư i th c hi n các bư c, tài li u bi u m u liên quan. +Trong vi c phân tích nhu c u ñào t o, ñã xây d ng h th ng các bi u m u tài li u liên quan như: b n mô t công vi c, phi u ñánh giá k t qu th c hi n công vi c, lưu tr và c p nh t các thông tin v ki n th c, kinh nghi m hi n t i c a t ng nhân viên. Đây s là tài li u công c h u ích giúp xác ñ nh nhu c u ñào t o. +Các m c tiêu ñào t o c a ACB ñ u ñư c xác ñ nh t cu i nh ng năm trư c ñã cho th y vi c quan tâm c a ACB ñ n công tác xác ñ nh m c tiêu ñào t o, các m c tiêu ñ u ñã bư c ñ u d a trên phân tích tình hình ho t ñ ng, chi n lư c ho t ñ ng, kinh doanh, k năng ki n th c c n ñư c ñào t o c a t ng chi nhánh. +Vi c d trù và qu n lý chi phí ñào t o ñư c th c hi n khá t t, nghiêm ng t. +Gi ng viên ñào t o gi i, có kinh nghi m lâu nay trong ngành ngân hàng, có th truy n ñ t nh ng ki n th c cho h c viên. 2.3.2. Như c ñi m và nguyên nhân +V vi c phân ñ nh trách nhi m trong công tác ñào t o còn chưa c th , thu hút toàn b CBNV. +V khâu xác ñ nh nhu c u ñào t o: theo quy ñ nh, các chi nhánh ñ u năm ph i g i nhu c u ñào t o v phòng nhân s c a h i s ACB t ng h p ñánh giá nhưng công tác này thư ng b lơ là, d n ñ n tình tr ng xác ñ nh nhu c u ch hoàn toàn d a vào ý ki n ch quan c a b ph n nhân s . + V khâu xây d ng chương trình ñào t o.
 20. -18- Giáo viên ñào t o ch y u là các cán b qu n lý có kinh nghi m lâu năm, có th truy n ñ t nghi p v và kinh nghi m cho CBNV v a có th ti t ki m ñư c chi phí thuê gi ng viên bên ngoài nhưng không ph i cán b qu n lý nào cũng truy n ñ t t t nghi p v và kinh nghi m m c dù trình ñ c a h r t gi i. + V khâu ñánh giá k t qu ñào t o Ngân hàng ACB ti n hành ñánh giá k t qu ñào t o d a vào k t qu thi cu i khóa c a h c viên và n i dung ñánh giá khóa h c. Ta th y vi c ñánh giá này ch mang tính hình th c và ñây ch y u ch th c hi n ñánh giá c p ñ 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2