intTypePromotion=3

Luận văn:Giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
63
lượt xem
19
download

Luận văn:Giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NHÌN lại năm 2011 có thể thấy rằng thách thức lớn nhất mà Quảng Nam cũng như cả nước phải đối mặt là sự biến động bất thường của giá cả, lạm phát và mặt bằng lãi suất tăng cao. Đến cuối năm chỉ số giá tiêu dùng đã tăng xấp xỉ 18% so với cùng kỳ năm trước. Điều này đã tác động tiêu cực đến sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh nói chung, làm cho sản xuất và đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Tiếp đó là dịch bệnh trên gia súc đã diễn ra...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG LÊ TH M HƯ NG GI I PHÁP NÂNG CAO CH T LƯ NG TĂNG TRƯ NG KINH T THÀNH PH TAM KỲ, T NH QU NG NAM Chuyên ngành: Kinh t phát tri n Mã s : 60.31.05 TÓM TĂT LU N VĂN TH C SĨ KINH T Đà N ng - Năm 2011
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS Nguy n Trư ng Sơn Ph n bi n 1: TS. Nguy n Hi p Ph n bi n 2: TS. Đ Ng c M Lu n văn ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ kinh t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 17 tháng 12 năm 2011 Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng.
 3. 3 M Đ U 1. Tính c p thi t c a ñ tài Trong nh ng năm qua, tăng trư ng kinh t c a thành ph Tam Kỳ, nói riêng và t nh Qu ng Nam, nói chung ñã ñ t ñư c nh ng thành t u tương ñ i cao. T c ñ tăng trư ng GDP c a Tam Kỳ liên t c tăng trên 15%, cơ c u kinh t ti p t c chuy n d ch theo chi u hư ng tích c c, thu nh p bình quân ñ u ngư i ñư c nâng cao ñáng k . Tuy nhiên, kinh t Tam Kỳ v n còn b c l nhi u khi m khuy t, ch t lư ng tăng trư ng chưa cao, phát tri n kém b n v ng và v n còn t t h u khá xa so v i nhi u thành ph trong c nư c. Đ thành ph Tam Kỳ có th rút ng n ñư c kho ng cách phát tri n so v i các thành ph khác trong c nư c, vi c nghiên c u và ñ xu t các gi i pháp nh m nâng cao ch t lư ng tăng trư ng kinh t thành ph Tam Kỳ là h t s c c n thi t và c p bách. Đó là lý do tôi ch n ñ tài “ Gi i pháp nâng cao ch t lư ng tăng trư ng kinh t thành ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam”. 2. T ng quan v các ñ tài nghiên c u liên quan 3. M c tiêu nghiên c u - H th ng hóa các v n ñ lý lu n v tăng trư ng kinh t và ch t lư ng tăng trư ng kinh t . - Đi u tra, kh o sát và phân tích, ñánh giá th c tr ng tăng trư ng kinh t c a thành ph Tam Kỳ. - Đ xu t m t s ñ nh hư ng, gi i pháp nh m nâng cao ch t lư ng tăng trư ng kinh t thành ph Tam Kỳ trong th i gian t i. 4. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u - Đ i tư ng nghiên c u: Quá trình tăng trư ng kinh t và ch t lư ng tăng trư ng kinh t thành ph Tam Kỳ.
 4. 4 - Ph m vi nghiên c u: + V n i dung: nghiên c u ch t lư ng tăng trư ng kinh t thành ph Tam Kỳ xét theo góc ñ kinh t và m t s n i dung trong m i quan h v i các v n ñ xã h i, môi trư ng. + V không gian: Thành ph Tam Kỳ và t nh Qu ng Nam. + Th i gian: Phân tích, ñánh giá th c tr ng trong giai ño n 2005 - 2010 và ñ xu t ñ nh hư ng, gi i pháp nâng cao ch t lư ng tăng trư ng kinh t ñ n năm 2020. 5. Phương pháp nghiên c u - Phương pháp phân tích th c ch ng và phương pháp phân tích chu n t c, th ng kê, so sánh, phân tích kinh t , d báo kinh t . 6. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài Đ tài mong mu n ñóng góp m t ph n nh vào vi c làm rõ hơn ch t lư ng tăng trư ng kinh t v m t phương pháp lu n. V th c ti n: ñ tài ñưa ra m t s ñánh giá bư c ñ u v ch t lư ng tăng trư ng kinh t thành ph Tam Kỳ, t ñó ñ ra m t s gi i pháp nh m nâng cao ch t lư ng tăng trư ng kinh t thành ph trong th i gian t i. 7. K t c u c a ñ tài - Chương 1: Cơ s lý lu n v ch t lư ng tăng trư ng kinh t - Chương 2: Th c tr ng ch t lư ng tăng trư ng kinh t thành ph Tam Kỳ - Chương 3: M t s gi i pháp nâng cao ch t lư ng tăng trư ng kinh t thành ph Tam Kỳ ñ n năm 2020
 5. 5 Chương 1 CƠ S LÝ LU N V CH T LƯ NG TĂNG TRƯ NG KINH T 1.1. TĂNG TRƯ NG KINH T 1.1.1. Khái ni m tăng trư ng kinh t 1.1.2. Các ch tiêu ño tăng trư ng kinh t - T ng giá tr s n xu t (GO); T ng s n ph m qu c n i (GDP) và t ng s n ph m qu c dân (GNP); T ng thu nh p qu c dân (GNI); GDP bình quân ñ u ngư i 1.2. CH T LƯ NG TĂNG TRƯ NG KINH T 1.2.1. Khái ni m ch t lư ng tăng trư ng kinh t Hi n có m t s quan ñi m khác nhau v ch t lư ng tăng trư ng kinh t : - Quan ni m ch t lư ng tăng trư ng kinh t là phát tri n b n v ng. - Ch t lư ng tăng trư ng theo quan ni m hi u qu . - Quan ni m ch t lư ng tăng trư ng kinh t là nâng cao phúc l i c a công dân và g n li n tăng trư ng v i công b ng xã h i. - Quan ni m ch t lư ng tăng trư ng kinh t là cơ c u và chuy n d ch cơ c u kinh t . - Quan ni m ch t lư ng tăng trư ng kinh t là th ch dân ch trong môi trư ng chính tr xã h i c a n n kinh t . Các nhà nghiên c u kinh t Vi t Nam ñưa ra m t s khái ni m v ch t lư ng tăng trư ng kinh t như sau: Tiêu bi u là theo khái ni m c a Nguy n Văn Nam và Tr n Th Đ t (2006), ch t lư ng tăng trư ng kinh t là s phát tri n nhanh, hi u qu và b n v ng c a n n kinh t , th hi n qua năng su t nhân t t ng h p và
 6. 6 năng su t lao ñ ng xã h i tăng và n ñ nh, m c s ng c a ngư i dân ñư c nâng cao không ng ng, cơ c u kinh t chuy n d ch phù h p v i t ng th i kỳ phát tri n c a ñ t nư c, s n xu t có tính c nh tranh cao, tăng trư ng kinh t ñi ñôi v i ti n b , công b ng xã h i và b o v môi trư ng, qu n lý kinh t c a nhà nư c có hi u qu . T các quan ni m, khái ni m ñã nêu trên, ñ tài ñưa ra m t quan ni m cơ b n v ch t lư ng tăng trư ng kinh t là: M t n n kinh t có t c ñ tăng trư ng cao và n ñ nh; cơ c u chuy n d ch theo hư ng nâng cao hi u qu và phù h p v i ñi u ki n c a n n kinh t ; hi u qu ñ u vào s n xu t c a n n kinh t cao; tăng trư ng kinh t ñi ñôi v i ti n b , công b ng xã h và b o v môi trư ng. 1.2.2. Các ch tiêu ño ch t lư ng tăng trư ng kinh t 1.2.2.1. Các ch tiêu ph n ánh s chuy n d ch cơ c u kinh t Đ ño lư ng m c ñ chuy n d ch cơ c u kinh t trong m t th i kỳ nh t ñ nh b ng cách s d ng h s cosφ ho c góc ϕ theo công th c do các chuyên gia Ngân hàng th gi i ñ xu t: Cosϕ = ∑S (t )S (t ) i 2 i 1 ∑S (t )∑S (t ) i 2 2 i 2 1 ñây, S i (t) là t tr ng ngành i trong GDP năm t. Góc ϕ ( 0 < ϕ < 90 0 ) là góc gi a hai véc tơ cơ c u kinh t . 0 + N u ϕ = 0 không có s chuy n d ch cơ c u kinh t 0 + N u ϕ = 90 có s chuy n d ch cơ c u kinh t l n nh t 0 1.2.2.2. Các ch tiêu ph n ánh hi u qu kinh t a. Ch tiêu ph n ánh hi u qu s d ng lao ñ ng-Năng su t lao ñ ng
 7. 7 b. Các ch tiêu ph n ánh hi u qu s d ng v n- H s ICOR c. T c ñ tăng TFP và t ph n ñóng góp c a t c ñ tăng TFP 1.2.2.3. Ch tiêu ph n ánh tính n ñ nh c a tăng trư ng kinh t Đ ño lư ng ñ n ñ nh c a tăng trư ng ta có th dùng t s gi a ñ l ch chu n c a tăng trư ng và t c ñ tăng trư ng. H s ño ñ n ñ nh c a tăng trư ng m i giai ño n t m ký σ hi u là a = gY H s này càng th p thì t c ñ tăng trư ng c a n n kinh t càng n ñ nh và ngư c l i. 1.2.2.4. Các ch tiêu liên quan ñ n các v n ñ xã h i Đánh giá n i dung này theo các góc ñ : gi i quy t vi c làm, xóa ñói gi m nghèo, ti n b xã h i và công b ng xã h i. 1.2.2.5. Các ch tiêu liên quan ñ n môi trư ng M t s ch tiêu ch y u như: M c ñ ô nhi m môi trư ng, khai thác và s d ng tài nguyên thiên nhiên... 1.3. CÁC NHÂN T TÁC Đ NG Đ N CH T LƯ NG TĂNG TRƯ NG KINH T 1.3.1. Các nhân t kinh t Bao g m: v n, lao ñ ng, ti n b công ngh và tài nguyên. 1.3.2. Các nhân t phi kinh t M t s nhân t phi kinh t : văn hóa - xã h i, th ch , cơ c u dân t c tôn giáo, s tham gia c a c ng ñ ng, h i nh p và h p tác kinh t , năng l c c nh tranh c p t nh. 1.4. BÀI H C KINH NGHI M V CH T LƯ NG TĂNG TRƯ NG
 8. 8 Chương 2 TH C TR NG TĂNG TRƯ NG VÀ CH T LƯ NG TĂNG TRƯ NG KINH T THÀNH PH TAM KỲ 2.1. KHÁI QUÁT CHUNG V THÀNH PH TAM KỲ 2.1.1. Gi i thi u chung Thành ph Tam Kỳ hi n có di n tích 92,82 km2 và dân s kho ng 108.323 ngư i, bao g m 13 ñơn v hành chính là: 9 phư ng và 4 xã. 2.1.2. V trí ñ a lý và m i quan h lãnh th Thành ph Tam Kỳ n m trung ñ c a Vi t Nam, cách thành ph Đà N ng 70 km v phía B c, cách Sân bay Chu Lai, c ng Kỳ Hà 30km v phía Nam. 2.1.3. Dân s và lao ñ ng T ng dân s trung bình năm 2010: 108.323 ngư i. S ngư i trong ñ tu i lao ñ ng (2010): 76.490 ngư i chi m 70,39% dân s . 2.2. TH C TR NG CH T LƯ NG TĂNG TRƯ NG KINH T C A THÀNH PH TAM KỲ 2.2.1. Th c tr ng tăng trư ng kinh t thành ph Tam Kỳ 2.2.1.1. T c ñ tăng trư ng kinh t Giai ño n 2005-2010 kinh t thành ph Tam Kỳ tăng trư ng m c ñ khá, năm 2010 GDP ñ t 1.281.783 tri u ñ ng, t c ñ tăng trư ng GDP bình quân ñ t 15,03%, cao hơn giai ño n trư c 2001- 2005 (14,81%). 2.2.1.2. T c ñ tăng trư ng c a các nhóm ngành trong n n kinh t a. Ngành Nông lâm-Th y s n Tam Kỳ có khí h u không thu n l i cho s n xu t nông nghi p,
 9. 9 do phát tri n ñô th và công nghi p, ñ t s n xu t nông nghi p b thu h p nhi u. T c ñ tăng trư ng bình quân hàng năm giai ño n 2005- 2010 gi m 2,09%. b. Ngành Công nghi p – Xây d ng T c ñ tăng trư ng bình quân hàng năm giai ño n 2005-2010 ñ t kho ng 20,19%, riêng năm 2009 do tác ñ ng c a suy thoái kinh t nên t c ñ tăng trư ng có xu hư ng gi m so v i các năm trư c (ch ñ t 17,5%), năm 2010 t c ñ tăng trư ng ñ t cao nh t là 21,45%. c. Ngành D ch v Giai ño n 2005-2010 giá tr tăng thêm ngành d ch v tăng nhanh, năm 2010 ñ t 671.309 tri u ñ ng g p 3 l n so v i năm 2005 (351.075 tri u ñ ng). T c ñ tăng trư ng bình quân hàng năm kho ng 13,84%. 2.2.2. Th c tr ng ch t lư ng tăng trư ng kinh t thành ph Tam Kỳ 2.2.2.1 Ch t lư ng tăng trư ng kinh t dư i góc ñ chuy n d ch cơ c u kinh t a. V chuy n d ch cơ c u ngành kinh t Th i gian qua cơ c u ngành kinh t thành ph Tam Kỳ ñã có s chuy n d ch tích c c theo hư ng tăng t tr ng ngành CN-XD, DV và gi m d n t tr ng ngành NL-TS trong cơ c u kinh t c a thành ph . Năm 2005, cơ c u kinh t c a Thành ph là DV chi m 58,35%, CN-XD chi m 37,89%, NL-TS chi m 8,92% ñ n năm 2010 thì DV chi m 56,40%, CN-XD chi m 34,68%, NL-TS chi m 3,76%. Trong n i b NL-TS, ngành th y s n chi m t tr ng l n, năm 2010 chi m kho ng 45%, ngành tr ng tr t chi m kho ng 35,58% cơ c u GTSX ngành NL – TS. T tr ng ngành chăn nuôi có xu hư ng
 10. 10 gi m chi m kho ng 24% vào 2005 và gi m xu ng còn 21% vào năm 2010. Trong n i b ngành công nghi p, công nghi p ch bi n ñóng vai trò ch ñ o, năm 2005 chi m 96,89% GTSC CN ñ n nay t tr ng ngành này tăng lên 97,16%. Đ i v i nhóm các ngành d ch v thì ngành thương m i chi m t tr ng cao nh t, năm 2010 chi m kho ng 50%. Ho t ñ ng du l ch c a thành ph còn r t kém phát tri n, nó ch ñóng góp kho ng 7%. H s chuy n d ch cơ c u kinh t t NL-TS sang CN - XD và DV: (8,92 x3,76 + 91,08 x96,24) Cosϕ1 = = 0,998 (8,92 2 + 91,08 2 )(3,76 2 + 96,24 2 ) ⇒ ϕ1 = 3,4 0 Tính h s chuy n d ch gi a các ngành s n xu t v t ch t (CN- XD, NL-TS) và ngành d ch v : (56,4 x58,3 + 43,6 x 41,7) Cosϕ 2 = = 0,999 (56,4 2 + 43,6 2 )(58,3 2 + 41,7 2 ) ⇒ ϕ 2 = 20 Trong th i gian qua cơ c u ngành kinh t trong GDP có s chuy n d ch tích c c phù h p v i xu hư ng chung là tăng t tr ng c a các ngành phi nông nghi p, nhưng so v i yêu c u thì s chuy n d ch này còn ch m (m i năm ch gi m t tr ng ngành NL-TS ñư c 0,7%) và m i t p trung phát tri n theo chi u r ng, chưa có s chuy n bi n m nh v chi u sâu, ch t lư ng tăng trư ng c a các ngành còn th p; chưa phát huy ñư c nh ng ti m năng, l i th ñ phát tri n. b. V chuy n d ch cơ c u lao ñ ng theo ngành
 11. 11 H s chuy n d ch cơ c u lao ñ ng gi a véc tơ cơ c u lao ñ ng ngành NLTS sang CN-XD + D ch v (21,3 x19,2 + 78,7 x80,8) Cosϕ1 = = 0,9995 (21,32 + 78,7 2 )(19,22 + 80,82 ) ⇒ ϕ1 = 1,80 Cơ c u lao ñ ng có s chuy n d ch theo hư ng tăng t tr ng lao ñ ng trong lĩnh v c CN-XD và DV ñ ng th i gi m t tr ng lao ñ ng trong ngành NL-TS. Tuy nhiên, t c ñ chuy n d ch cơ c u lao ñ ng còn ch m, ñ i ngũ lao ñ ng có trình ñ tay ngh cao còn ít. 2.2.2.2 Ch t lư ng tăng trư ng dư i góc ñ hi u qu kinh t a. Năng su t lao ñ ng trong n n kinh t Năng su t lao ñ ng (NSLĐ) c a thành ph Tam Kỳ tăng lên hàng năm. Năm 2005, NSLĐ c a thành ph là 10,83 tri u ñ ng/ngư i/năm ñ n năm 2010 là 17,98 tri u ñ ng/ngư i/năm. Xét NSLĐ theo t ng ngành thì ngành CN-XD có năng su t cao nh t (năm 2005 ñ t 14,56 tri u ñ ng/ngư i/năm ñ n 2010 ñ t 25,64 tri u ñ ng/ngư i/năm), t c ñ tăng bình quân hàng năm là 12%; ngành d ch v có giá tr tương ñ i cao (năm 2005 ñ t 11,26 tri u ñ ng/ngư i/năm ñ n 2010 ñ t 18,59 ñ ng/ngư i/năm), t c ñ tăng bình quân là 11%, tuy nhiên v i m t ngành ñư c xem là ngành mũi nh n c a thành ph thì năng su t như v y chưa th t s x ng t m, ngành NL-TS luôn là ngành có năng su t th p nh t. b. Hi u qu s d ng v n c a n n kinh t H s ICOR c a thành ph Tam Kỳ có xu hư ng tăng lên và cao hơn t nh Qu ng Nam và các thành ph có ñi u ki n tương t . Năm 2010, ICOR thành ph là 3,75 cao hơn t nh Qu ng Nam là 0,45,
 12. 12 cao hơn thành ph Tuy Hòa 1,29 ñi u này ch ng t năm này ngu n v n chưa ñư c s d ng m t cách hi u qu như các năm trư c. Bi u ñ 2.6 T c ñ tăng GDP và h s ICOR Qua bi u ñ 2.6, có th th y ICOR th hi n tính chu kỳ rõ r t cùng v i tăng trư ng GDP, nh ng năm ñ u giai ño n h s s d ng v n ICOR th p thì kinh t tăng trư ng cao và ngư c l i nh ng năm sau thì h s s d ng v n cao thì t c ñ tăng trư ng kinh t th p. Đi u này ch ng t s ph thu c tăng trư ng kinh t thành ph vào ngu n v n và hi u qu s d ng v n là r t l n. Khu v c kinh t Nhà nư c chi m t tr ng lơn trong cơ c u v n (năm 2010 chi m 69,32%) nhưng s ñóng góp vào GDP c a thành ph n kinh t này chi m 23,9% GDP. Đi u ñ c bi t ñây là khu v c kinh t ngoài qu c doanh chi m t tr ng v n ch có 29,96% nhưng t tr ng ñóng góp vào GDP r t l n 70,9%, nó ñóng vai trò ch ñ o trong n n kinh t thành ph . Thành ph n kinh t có v n ñ u tư nư c ngoài có t tr ng ñóng góp vào GDP nh kho ng 5,2% vào năm 2010. c. Đóng góp c a TFP ñ i v i tăng trư ng kinh t Trong giai ño n 2005-2010 tăng trư ng kinh t thành ph Tam Kỳ ch y u d a vào các nhân t tăng trư ng v m t lư ng còn v m t ch t thì r t th p. Ph n ñóng góp c a v n và lao ñ ng qu á cao, quan tr ng nh t là tác ñ ng c a y u t v n chi m hơn 4/5
 13. 13 tăng trư ng c a thành ph , trong khi ñó ph n ñóng góp c a TFP th hi n ch t c a tăng trư ng kinh t l i r t th p. Đi u này cho th y tăng trư ng c a thành ph ch y u d a vào tài nguyên , th hi n s tăng trư ng không b n v ng. 2.2.2.3 Tính n ñ nh c a tăng trư ng kinh t B ng 2.16 Tính n ñ nh c a tăng trư ng Giai ño n 2005-2010 Thành ph Tam Kỳ 0,067 T nh Qu ng Nam 0,049 Thành ph Tuy Hòa 0,049 C nư c 0,099 Ngu n: T tính toán So sánh h s n ñ nh c a thành ph Tam Kỳ v i t nh Qu ng Nam, c nư c và m t s thành ph có ñi u ki n tương t trong giai ño n 2005-2010, có th th y h s c a thành ph Tam Kỳ l n ch ng t n n kinh t thành ph Tam Kỳ ít n ñ nh và d b tác ñ ng b i nh ng bi n c b t l i hơn. 2.2.2.4. Ch t lư ng tăng trư ng kinh t dư i góc ñ các v n ñ xã h i a. Vi c làm và th t nghi p Giai ño n 2005-2010, thành ph ñã gi i quy t ñư c 12.499 lao ñ ng, lao ñ ng làm vi c năm 2010 g p 1,2 l n s lao ñ ng làm vi c năm 2005. Năm 2005 t l th t nghi p là 5,12% ñ n năm 2010 gi m còn 4,79%. b. Xoá ñói gi m nghèo Năm 2010 s h nghèo nghèo còn kho ng 2.134 h chi m t l 7,93% gi m 1.295 h và gi m 7,26% so v i năm 2005 (tính theo tiêu chí ñang hi n hành).
 14. 14 c. Giáo d c - ñào t o Giáo d c ñào t o ñư c ñ u tư v cơ s v t ch t và ñ i ngũ giáo viên, cán b qu n lý. M ng lư i trư ng l p ñư c phát tri n r ng kh p, ñ n năm 2010 có 6 trư ng trung h c ph thông, 13 trư ng ti u h c, 10 trư ng trung h c cơ s , 02 trư ng Trung c p, 01 Trung tâm giáo d c thư ng xuyên, 01 trư ng ñ i h c và 4 trư ng cao ñ ng. d. Y t và chăm sóc s c kh e S cán b ngành y c a thành ph năm 2010 là 189 ngư i tăng 58 ngư i so v i năm 2005. S bác sĩ trên v n dân là 7,9 bác sĩ. S giư ng b nh có 106 giư ng tăng 6 giư ng so v i năm 2005. 2.2.2.5. Ch t lư ng tăng trư ng kinh t dư i góc ñ môi trư ng a. Môi trư ng nư c b. Môi trư ng không khí và ti ng n c. Khai thác và s d ng tài nguyên thiên nhiên 2.3 CÁC NHÂN T TÁC Đ NG Đ N CH T LƯ NG TĂNG TRƯ NG KINH T THÀNH PH TAM KỲ 2.3.1 Các nhân t kinh t 2.3.1.1 Tài nguyên thiên nhiên * Tài nguyên ñ t; tài nguyên nư c; khoáng s n; khí h u; th ng c nh, di tích l ch s - văn hóa. 2.3.1.2 V n 2.3.1.3 Lao ñ ng 2.3.1.4 Công ngh 2.3.2 Các nhân t phi kinh t 2.3.2.1 Th ch và vai trò c a Nhà nư c 2.3.2.2 Văn hóa xã h i 2.3.2.3 S tham gia c a c ng ñ ng
 15. 15 2.3.2.4 H p tác kinh t 2.3.2.5 Năng l c c nh tranh c p t nh 2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG V CH T LƯ NG TĂNG TRƯ NG KINH T C A THÀNH PH TAM KỲ 2.4.1. Thành t u c a ch t lư ng tăng trư ng kinh t - Kinh t c a thành ph tăng trư ng m c khá cao, t c ñ tăng trư ng bình quân h ng năm c a giai ño n 2005-2010 là trên 15%, GDP bình quân trên ñ u ngư i năm 2010 ñ t 24,09 tri u ñ ng/ngư i/năm. Cơ c u kinh t chuy n d ch theo hư ng h p lý. - M t s v n ñ xã h i ñư c gi i quy t khá t t. T l h nghèo c a thành ph gi m nhanh. T l lao ñ ng th t nghi p không cao. - Môi trư ng t nhiên chưa b ô nhi m nhi u. Các h th ng x lý ch t th i ñang ñư c t p trung ñ u tư. 2.4.2. H n ch c a ch t lư ng tăng trư ng kinh t - Kinh t tăng trư ng cao nhưng chưa th c s b n v ng, tăng trư ng theo chi u r ng ch y u d a vào ngu n v n ñ u tư, tài nguyên, s c lao ñ ng nên ch t lư ng tăng trư ng không cao - Cơ c u kinh t chuy n d ch còn ch m, ñáng chú ý là chuy n d ch trong n i t i các ngành kinh t chưa phù h p v i xu hư ng hi n ñ i. - T l h nghèo c a thành ph tuy ñã gi m ñáng k nhưng v n còn cao so v i các thành ph lân c n và c nư c. - Môi trư ng ñã có d u hi u ô nhi m c c b m t s nơi c n có bi n pháp ngăn ch n k p th i. - H u h t các tài nguyên ñ u chưa có quy ho ch nên vi c khai thác và s d ng chưa h p lý, gây lãng phí, nh t là tài nguyên khoáng s n.
 16. 16 Chương 3 GI I PHÁP NÂNG CAO CH T LƯ NG TĂNG TRƯ NG KINH T THÀNH PH TAM KỲ Đ N NĂM 2020 3.1. B I C NH TRONG NƯ C VÀ QU C T Đ IV I TĂNG TRƯ NG KINH T TRONG GIAI ĐO N M I 3.1.1. Qu c t 3.1.2. Trong nư c 3.1.3. Cơ h i và thách th c ñ i v i tăng trư ng kinh t và ch t lư ng tăng trư ng kinh t 3.1.3.1. Cơ h i 3.1.3.2. Thách th c 3.2. Đ NH HƯ NG NÂNG CAO CH T LƯ NG TĂNG TRƯ NG KINH T THÀNH PH TAM KỲ Đ N NĂM 2020 3.2.1. Quan ñi m, ñ nh hư ng tăng trư ng kinh t ñ n 2020 3.2.2. M c tiêu tăng trư ng kinh t -xã h i ñ n 2020 3.2.3. Đ nh hư ng nâng cao ch t lư ng tăng trư ng kinh t ñ n 2020 1. Đ y m nh chuy n d ch cơ c u kinh t , chuy n ñ i mô hình tăng trư ng, coi ch t lư ng, năng su t, hi u qu , s c c nh tranh là ưu tiên hàng ñ u, chú tr ng phát tri n theo chi u sâu, phát tri n kinh t tri th c. 2. Tăng trư ng kinh t ph i k t h p hài hòa v i phát tri n văn hóa, th c hi n ti n b và công b ng xã h i, không ng ng nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a nhân dân. 3. Phát tri n kinh t - xã h i ph i luôn coi tr ng b o v và c i thi n môi trư ng, ch ñ ng ng phó v i bi n ñ i khí h u.
 17. 17 3.3. M T S GI I PHÁP NÂNG CAO CH T LƯ NG TĂNG TRƯ NG KINH T THÀNH PH TAM KỲ 3.3.1. Nhóm gi i pháp thúc ñ y chuy n d ch cơ c u kinh t 3.3.1.1. L a ch n mô hình kinh t hi n ñ i, phù h p và t p trung phát tri n các lĩnh v c kinh t ch y u, ñóng vai trò ñ u tàu, t o ñ ng l c phát tri n m nh m cho n n kinh t thành ph Tam Kỳ. Trên cơ s các chi n lư c, quy ho ch phát tri n c a c nư c, c a t nh Qu ng Nam và các ti m năng, l i th , h n ch c a Tam Kỳ ñ l a ch n mô hình phát tri n kinh t hi n ñ i và phù h p, c th như sau: a. Chuy n d ch cơ c u kinh t thành ph theo hư ng tăng t tr ng d ch v và công nghi p trong n n kinh t . Trên cơ s coi tr ng vai trò có ý nghĩa chi n lư c lâu dài c a nông nghi p trong vi c n ñ nh xã h i, c i thi n ñ i s ng nông dân. T p trung phát tri n Tam Kỳ tr thành m t trong nh ng Trung tâm d ch v t ng h p t m c c a Vùng kinh t tr ng ñi m Mi n Trung; là m t trong nh ng trung tâm công nghi p l n c a t nh Qu ng Nam; ñ ng th i chú tr ng phát tri n nông nghi p ñ ñ y nhanh xóa ñói, gi m nghèo, b o ñ m n ñ nh xã h i. b. Đ y m nh chuy n d ch cơ c u n i b trong các ngành kinh t theo hư ng nâng cao ch t lư ng và giá tr gia tăng nh m t o ra nhi u s n ph m có kh năng c nh tranh b ng cách g n k t ch t ch gi a áp d ng khoa h c công ngh v i t ch c s n xu t, ch bi n, phân ph i. * Đ i v i ngành d ch v : Phát huy v th thành ph t nh l ñ t p trung cao ñ phát tri n m nh m các ngành d ch v tài chính, ngân hàng, b o hi m, y t , giáo d c - ñào t o, kinh doanh b t ñ ng s n, thông tin truy n thông, d ch v h tr hành chính, … ñang còn
 18. 18 chi m t tr ng nh , chưa x ng t m. Chú tr ng ñ u tư chi u sâu ñ phát tri n du l ch là lĩnh v c ñang còn y u kém, chưa tương x ng v i ti m năng, l i th c a thành ph . * Đ i v i ngành công nghi p: Trong th i gian ñ n, công nghi p ch bi n v n là ngành ch l c trong công nghi p thành ph c n phát tri n m nh hơn n a nhưng ph i t p trung cho các ngành ch bi n có giá tr gia tăng cao và ít gây ô nhi m như s n xu t thi t b ñi n, cơ khí, ô tô, m c gia d ng,…Đ ng th i, chú tr ng các ngành công ngh cao như công ngh thông tin, ñi n t , vi n thông, s n xu t ph n m m,… ñ t o ñà phát tri n m nh trong dài h n. * Đ i v i ngành Nông lâm – Th y s n: Đ y m nh phát tri n nông nghi p thành ph theo hư ng nông nghi p ñô th , nông nghi p công ngh cao. Đưa công ngh sinh h c, gi ng m i, quá trình s n xu t m i, công ngh m i vào tăng trư ng c a t ng ngành, t ng s n ph m nh m nâng cao hi u qu và thu nh p trên m t ñơn v di n tích ñ t nông ngh p. Tri n khai th c hi n có hi u qu các mô hình s n xu t tiên ti n (“3 gi m, 3 tăng”, SRI, IPM, ICM,…), m r ng di n tích s n xu t các lo i rau qu th c ph m, hoa cây c nh, lúa gi ng,… ch t lư ng cao, an toàn. 3.3.1.2. Hoàn thi n cơ ch , chính sách, môi trư ng ñ u tư nh m khai thông các ngu n l c nh m thúc ñ y m nh m quá trình chuy n d ch cơ c u kinh t . Nhanh chóng tri n khai th c hi n có hi u qu các cơ ch , chính sách ưu ñãi ñã ñư c UBND T nh cho phép áp d ng ñ i v i thành ph Tam Kỳ. Tăng cư ng c i cách hành chính ñ t o ra môi trư ng ñ u tư thu n l i, hi u qu , lành m nh nh m thu hút các nhà ñ u tư phát tri n s n xu t kinh doanh trên ñ a bàn thành ph . Nâng cao tính minh b ch, công khai, d ti p c n ñ i v i thông tin kinh t , th
 19. 19 trư ng. Đ y m nh xã h i hóa trong ñ u tư phát tri n h t ng kinh t . 3.3.2. Nhóm gi i pháp tăng cư ng huy ñ ng và nâng cao hi u qu s d ng v n ñ u tư 3.3.2.1. Các gi i pháp tăng cư ng huy ñ ng v n ñ u tư a. Đ i v i ngân sách Nhà nư c: a.1. Huy ñ ng h p lý ngu n thu vào ngân sách Nhà nư c: a.2. Ti t ki m chi thư ng xuyên trong cơ c u chi ngân sách: a.3. Hoàn thi n phân c p tài chính, ngân sách g n v i ñ i m i qu n lý ngân sách: b. Dân cư và doanh nghi p ñ a phương: Ti p t c hoàn thi n môi trư ng ñ u tư, ñ m b o thông thoáng, c i m , minh b ch và n ñ nh, nh t quán trong các bi n pháp ưu ñãi và cơ ch h tr m nh m cho nhi u doanh nghi p tư nhân hình thành và phát tri n. Tri n khai h tr trong các lĩnh v c xúc ti n ñ u tư, chuy n giao k thu t, công ngh , ñào t o nhân l c, ñào t o ngh ,… ñ thúc ñ y ngư i dân và doanh nghi p b v n s n xu t kinh doanh. M r ng các kênh ti p c n tài chính cho doanh nghi p v a và nh , rà soát, xóa b m i phân bi t ñ i x trong môi trư ng kinh doanh trong các cơ ch , chính sách do thành ph ban hành. Khuy n khích cá nhân, doanh nghi p ñ u tư m r ng quy mô, ñ i m i trang thi t b , nâng cao năng l c s n xu t kinh doanh, s d ng v n ñ u tư ti t ki m, hi u qu , phù h p v i ñ nh hư ng chuy n d ch cơ c u kinh t . Tăng cư ng huy ñ ng các kho n ñóng góp t dân cư (ti n, nguyên v t li u, công lao ñ ng) cho ñ u tư cơ s h t ng c a ñ a phương, trư c h t là giao thông, thoát nư c, b o v môi trư ng,… c. Các ngu n v n t bên ngoài : + Tích c c thu hút ngu n v n ñ u tư cho s n xu t kinh doanh t bên ngoài b ng nhi u bi n pháp thi t th c và hi u qu như: (1) Đ y
 20. 20 m nh công tác qu ng bá, kêu g i, xúc ti n ñ u tư thông qua các phương ti n truy n thông ñ i chúng, internet, các h i th o, ñ i tho i, t a ñàm,.. (2) Xây d ng, tri n khai các cơ ch , chính sách thoáng m và ch ñ ng ñ xu t c p có th m quy n ban hành các cơ ch ưu ñãi, vư t tr i ñ thu hút ñ u tư; (3) Đ u tư xây d ng cơ s h t ng thi t y u, nh t là giao thông, c p ñi n, c p thoát nư c, các khu, c m công nghi p, thương m i, d ch v , các khu ñô th m i; (4) Phát tri n ngu n nhân l c và th trư ng lao ñ ng t i ñ a phương ñ t o thu n l i cho các nhà ñ u tư. + Kh n trương l p d án và tích c c ñ xu t Trung ương, T nh h tr ñ u tư các chương trình m c tiêu, các d án ñ ng l c c a thành ph (M ng lư i giao thông k t n i vùng Đông và vùng Tây; H t ng các khu, c m công nghi p, c m d ch v , các khu ñô th m i; K t c u h t ng nông thôn m i,…) + T o ñi u ki n thu n l i cho vi c thu hút, tri n khai các d án s d ng các ngu n v n ODA, NGO. 3.3.2.2. Các gi i pháp nâng cao hi u q a s d ng v n ñ u tư a. Nâng cao ch t lư ng công tác quy ho ch: Xây d ng và tri n khai Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch các lĩnh v c kinh t , xã h i ch y u và các quy ho ch xây d ng c a thành ph Tam Kỳ ñ m b o ñúng ñ nh hư ng phát tri n Vùng kinh t tr ng ñi m Mi n Trung, phù h p chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a t nh Qu ng Nam, tránh ch ng chéo, có t m nhìn dài h n, gi m thi u ñ n m c t i ña nh ng thay ñ i, ñi u ch nh l n gây lãng phí. Đ m b o quy ho ch có căn c khoa h c và th c ti n ñ y ñ , v ng ch c ñ có th ñ m nh n vai trò ñ nh hư ng cho ñ u tư và s n xu t kinh doanh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản