intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Lang Chánh

Chia sẻ: ốc Sên Chạy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

101
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, công tác đổi mới của nền kinh tế hiện nay, ngành Ngân hàng đã và đang góp phần quan trọng vào việc giúp nền kinh tế nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng hội nhập với cộng đồng tài chính trong khu vực cũng như trên thế giới. với vai trò trung gian tài chính, NHTM đẩy mạnh các hoạt động đầu tư phát triển sản xuất, giúp cổ máy kinh tế vận hành trơn tru và liên tục, chứng tỏ vị trí cần thiết không thể thiếu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Lang Chánh

 1. Báo cáo thực tập - GVHD: ThS. Phan Thanh Bình Trường Đại học Vinh Khoa kinh tế ******************** NGUYỄN THỊ LAN ANH BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP đơn vị thực tập: NHNO&PTNT CHI NHáNH LANG CHáNH đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Lang Chánh Ngành: tài chính ngân hàng Vinh, 03/2012 Nguyễn Thị Lan Anh -0854027221 1 Lớp: 49B2-TCNH.
 2. Báo cáo thực tập - GVHD: ThS. Phan Thanh Bình Trường Đại học Vinh Khoa kinh tế ******************** Báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị thực tập: NHNO&PTNT CHI NHáNH LANG CHáNH đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Lang Chánh Ngành: tài chính ngân hàng Giáo viên hướng dẫn: ThS. Phan Thanh Bình Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Lan Anh Lớp : 49B2 – TCNH MSSV : 0854027221 Vinh, 03 /2012 Nguyễn Thị Lan Anh -0854027221 2 Lớp: 49B2-TCNH.
 3. Báo cáo thực tập - GVHD: ThS. Phan Thanh Bình MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU ......................................................................................... 1 1: Lý do chọn đề tài ................................................................................. 2 2: Mục đích nghiên cứu ........................................................................... 3 3: Đối tượng và pham vi nghiên cứu ....................................................... 3 4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................ 3 PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NHNo & PTNT LANG CHÁNH ........ 4 1.1. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Lang Chánh. ................................................................................. 4 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh .............................. 4 1.1.2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Lang Chánh .......................................................... 5 1.1.2.1. Tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh Lang Chánh ..................................................................... 5 1.1.2.2. Chức năng của các bộ phận ......................................................... 6 1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo & PTNT Lang Chánh trong 3 năm qua ........................................................................... 7 1.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong thời gian qua 7 PHẦN 2 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN KINH DOANH TẠI NHNO& PTNT CHI NHÁNH LANG CHÁNH TỈNH THANH HÓA .................................................. 13 2.1. Hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh Lang Chánh. ................................................................. 13 2.1.1. Cơ cấu nguồn vốn .......................................................................... 15 2.1.1.1. Cơ cấu nguồn vốn theo loại tiền .................................................. 15 2.1.1.2. Cơ cấu nguồn vốn theo kỳ hạn .................................................... 17 2.1.1.3. Cơ cấu huy động vốn theo chủ thể .............................................. 19 Nguyễn Thị Lan Anh -0854027221 3 Lớp: 49B2-TCNH.
 4. Báo cáo thực tập - GVHD: ThS. Phan Thanh Bình 2.2. Thực trạng huy động vốn của NHNo&PTNT chi nhánh Lang Chánh 21 2.2.1. Huy động từ tiền gửi dân cư .......................................................... 21 2.2.2. Huy động từ tiền gửi của các tổ chức tín dụng .............................. 23 2.3. Đánh giá chung ................................................................................. 23 2.3.1. Về cơ cấu nguồn vốn ..................................................................... 23 2.3.2. Về quy mô và tốc độ tăng trưởng của nguồn vốn ........................... 24 2.3.3. Về khả năng đa dạng hoá sản phẩm huy động vốn ......................... 24 2.3.4. Về lãi suất huy động vốn ............................................................... 25 2.4. Những thành công và hạn chế trong hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh Lang Chánh .......................... 25 2.4.1. Những thành công ......................................................................... 25 2.4.2.Những khó khăn ............................................................................. 26 2.4.3. Nguyên nhân ................................................................................. 27 2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan ........................................................... 27 2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan ............................................................... 28 2.5. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Lang Chánh ....................................... 30 2.5. Phương hướng phát triển đến năm 2010 ........................................... 35 2.6. Một số kiến nghị .............................................................................. 37 2.6.1. Kiến nghị đối với Nhà nước ........................................................... 37 2.6.2. Kiến nghị đối với chi nhánh .......................................................... 38 KẾT LUẬN ............................................................................................. 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................... 43 Nguyễn Thị Lan Anh -0854027221 4 Lớp: 49B2-TCNH.
 5. Báo cáo thực tập - GVHD: ThS. Phan Thanh Bình DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Sơ đồ1.1: Bộ máy tổ chức của chi nhánh NHNo & PTNT Lang Chánh .. 5 Bảng 1.1: Kết quả kinh doanh của NHNo&PTNT chi nhánh Lanh Chánh năm 2009-2011 ............................................................................................... 9 Bảng 1.2: Cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 2009-2011 .................................. 10 Bảng 2.1: Vốn VND và vốn ngoại tệ trong giai đoạn 2009-2011 ............. 16 Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động từ nguồn tiền gửi tiết kiệm giai đoạn từ năm 2009-2011 ................................................................................... 17 Bảng 2.3: Cơ cấu nguồn vốn có kỳ hạn giai đoạn từ năm 2009 – 2011 .... 18 Bảng 2.4: Cơ cấu nguồn vốn theo chủ thể ............................................... 19 Bảng 2.5: Tiền gửi tiết kiệm dân cư tại NHNo&PTNT Lang Chánh ........ 22 Bảng 2.6: Lãi suất huy động VND từ dân cư của một số ngân hàng trên địa bàn lân cận năm 2011 .............................................................................. 23 Nguyễn Thị Lan Anh -0854027221 5 Lớp: 49B2-TCNH.
 6. Báo cáo thực tập - GVHD: ThS. Phan Thanh Bình DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI NHNN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC NHTM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT NHNo&PTNT VIỆT NAM TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT NHNo&PTNT LANG CHÁNH TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH LANG CHÁNH TCKT TỔ CHỨC KINH TẾ UTĐT ỦỶ THÁC ĐẦU TƯ Nguyễn Thị Lan Anh -0854027221 6 Lớp: 49B2-TCNH.
 7. Báo cáo thực tập - GVHD: ThS. Phan Thanh Bình LỜI MỞ ĐẦU Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, công tác đổi mới của nền kinh tế hiện nay, ngành Ngân hàng đã và đang góp phần quan trọng vào việc giúp nền kinh tế nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng hội nhập với cộng đồng tài chính trong khu vực cũng như trên thế giới. với vai trò trung gian tài chính, NHTM đẩy mạnh các hoạt động đầu tư phát triển sản xuất, giúp cổ máy kinh tế vận hành trơn tru và liên tục, chứng tỏ vị trí cần thiết không thể thiếu được của mình trong nền kinh tế. Là một ngân hàng lớn, cùng với toàn bộ hệ thống, hệ thống ngân hàng thương mại, ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã không ngừng phát triển và ngày càng khẳng định mình là một bộ phận không thể thiếu của nền kinh tế. Luôn thực hiện cải cách, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh tuy còn nhiều hạn chế do là một chi nhánh đặt tại một huyện miền núi nghèo của tỉnh Thanh Hóa nhưng ngân hàng NNo&PTNT chi nhánh Lang Chánh đã khẳng định vai trò của mình trong hoạt động kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng ở Việt Nam. Được sự đồng ý của ban lãnh đạo và sự giúp đỡ của cán bộ trong phòng kinh doanh, em đã làm quen và tiếp xúc trên thực tế những lí thuyết được học tại trường em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Lang Chánh ” làm chuyên đề báo cáo thực tập cho mình. Ngoài lời mở đầu, kết luận, kết cấu của bài báo cáo gồm hai phần như sau: Phần 1: Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Lang Chánh. Phần 2: Thực trạng và Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Lang Chánh Nguyễn Thị Lan Anh -0854027221 7 Lớp: 49B2-TCNH.
 8. Báo cáo thực tập - GVHD: ThS. Phan Thanh Bình Bài báo cáo thực tập trình bày những điều em tìm hiểu về ngân hàng trong giai đoạn qua. Do hạn chế về kiến thức và nghiệp vụ nên báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được những đóng góp ý kiến của các thầy, cô giáo. Em xin chân thành cám ơn giáo viên Hướng dẫn thực tập: Ths. Phan Thanh Bình và các cán bộ công tác tại chi nhánh Lang Chánh đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình thực tập và hoàn thành báo cáo này. 1: Lý do chọn đề tài Xuất phát từ chức năng kinh doanh của NHTM tại Việt Nam theo điều 1 khoản 1 Pháp lệnh Ngân Hàng , Hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính (1990) : “NHTM là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu mà thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay , thực hiện nhiệm vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán”. Bằng lượng vốn huy động được trong xã hội thông qua nghiệp vụ huy động vốn, ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam đã cung cấp một lượng vốn lớn cho mọi hoạt động kinh tế, đáp ứng các nhu cầu vốn một cách nhanh chóng, kịp thời cho quá trình tái sản xuất. Nhờ đó mà hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần trong nền kinh tế được diễn ra một cách thuận lợi. Do vậy, trong thời gian tới, để phát huy hơn nữa vai trò của mình và đồng thời đáp ứng cho sự phát triển chung của nền kinh tế cũng như cho chính bản thân hệ thống ngân hàng thì việc huy động vốn cho kinh doanh trong tương lai chắc chắn sẽ được đặt lên hàng đầu đối với các tổ chức tài chính, các ngân hàng thương mại nói chung và ngân hàng Nno&PTNT nói riêng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, với những kiến thức đã được học ở trường, cùng với những kiến thức thu nhận được trong thời gian thực tập, tìm hiểu tình hình thực tế tại ngân hàng NNo&PTNT chi nhánh Lang Chánh vừa qua, em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Lang Chánh” làm bài báo cáo thực tập cho mình. Nguyễn Thị Lan Anh -0854027221 8 Lớp: 49B2-TCNH.
 9. Báo cáo thực tập - GVHD: ThS. Phan Thanh Bình 2: Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ những vấn đề sau : -Làm rõ hơn về lý luận huy động vốn tai NHTM -Đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn, nêu những thuận lợi và khó khăn của ngân hàng công thương và chỉ ra những tồn tại, yếu kém trong hoạt động huy động vốn tại hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam nói chung và chi nhánh Lang Chánh nói riêng. -Trên cơ sở phân tích những tồn tai, yếu kém và mạnh dạn đưa ra một số yếu tố giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo&PTNT. 3: Đối tượng và pham vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Tìm hiểu thực trạng và từ đó đề ra những giải pháp thích hợp. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu giữa lý luận và thực tế về hoạt động huy động vốn của NHNo&PTNT và một số NHTM khác từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam. 4. Phương pháp nghiên cứu Thu thập thực tế thông tin, số liệu, phân tích đánh giá các nguồn thông tin. Sử dụng các phương pháp so sánh, phân tích, thống kê, phương pháp luận khoa học gắn với thực tiễn. Qua thời gian thực tập tại chi nhánh, nhờ sự chỉ đạo tận tình của các cán bộ nhân viên phòng Kinh doanh đã giúp em hiểu rõ hơn về bộ máy hoạt động của Chi nhánh Lang Chánh nói riêng cũng như toàn hệ thống nói chung. Nhưng do còn hạn chế về thời gian và trình độ bản thân nên “Báo Cáo Thực Tập” của em không tránh khỏi những khiếm khuyết. Em rất mong các thầy, cô góp ý kiên để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Thị Lan Anh -0854027221 9 Lớp: 49B2-TCNH.
 10. Báo cáo thực tập - GVHD: ThS. Phan Thanh Bình PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NHNo & PTNT LANG CHÁNH 1.1. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Lang Chánh. 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh Ngày 19/06/1998, xuất phát từ nhu cầu mở rộng mạng lưới hoạt động của NHNo & PTNT Thanh Hóa nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, Tổng giám đốc NHNo & PTNT Việt Nam ký quyết định số 34/NHNo-02 V/v thành lập đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc NHN o&PTNT Việt Nam là chi nhánh NHNo & PTNT huyện Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa trực thuộc NHNo & PTNT Thanh Hóa, địa chỉ giao dịch Phố 1 Thị Trấn - Lang Chánh- Thanh Hóa Với tài sản và nguồn vốn ban đầu không đáng kể, qua gần 15 năm hoạt động Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Lang Chánh dã đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế địa phương và từng bước mở rộng quy mô hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh doanh của mình. Hoạt động kinh doanh trên địa bàn còn nhiều khó khăn, nhưng với những cố gắng của tập thể cán bộ nhân viên Ngân hàng luôn bám sát định hướng của tỉnh, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn đồng thời được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh,sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với tính chủ động sáng tạo trong điều hành của ban GĐ và nỗ lực phấn đấu của toàn Ngân hàng nên hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng ngày một đi lên, xứng đáng là đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Nguyễn Thị Lan Anh -0854027221 10 Lớp: 49B2-TCNH.
 11. Báo cáo thực tập - GVHD: ThS. Phan Thanh Bình 1.1.2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Lang Chánh 1.1.2.1. Tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh Lang Chánh Sơ đồ1.1: Bộ máy tổ chức của chi nhánh NHNo & PTNT Lang Chánh Giám đốc Phó giám Phó giám đốc đốc Phòng Phòng KT KHKD ngân quỹ Tổ hành chính Phòng giao dịch trực thuộc Từ mô hình tổ chức cho thấy cơ cấu bộ máy NHNo&PTNT huyện Lang Chánh, gồm: - Ban điều hành: gồm 1GĐ và 2 PGĐ phụ trách các mặt hoạt động khác nhau: 1PGĐ phụ trách TD, 1 PGĐ phụ trách kiểm tra - Các phòng ban nghiệp vụ: gồm phòng Kế hoạch kinh doanh, phòng Kế toán- ngân quỹ và tổ tài chính. + Phòng Kế hoạch kinh doanh gồm 6 cán bộ Nguyễn Thị Lan Anh -0854027221 11 Lớp: 49B2-TCNH.
 12. Báo cáo thực tập - GVHD: ThS. Phan Thanh Bình + Phòng kế toán ngân quỹ gồm 4 cán bộ + Tổ hành chính gồm 2 cán bộ - Các đơn vị trực thuộc: gồm phòng giao dịch Yên Thắng 1.1.2.2. Chức năng của các bộ phận Ban giám đốc - Giám đốc: Phụ trách chung và trực tiếp chỉ đạo các phòng ban và các phòng giao dịch trực thuộc - Phó giám đốc: được sự uỷ quyền hàng năm của giám đốc phụ trách các phòng ban và các phòng giao dịch trực thuộc về một số công tác. Các phòng chức năng - Phòng kế hoạch kinh doanh: Phòng kinh doanh có nhiệm vụ chủ yếu là: + Thống kê báo cáo nguồn vốn kế hoạch. + Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng mới để mở rộng cho vay, đảm nhiệm các nghiệp vụ tín dụng phát sinh, thực hiện các chủ trương, cơ chế về công tác tín dụng. + Liên kết để mở rộng thị phần tín dụng đồng thời triển khai các hợp đồng này cho toàn hệ thống thực hiện. + Trực tiếp đi thẩm định các dự án có quy mô vừa và lớn, thu thập các thông tin. + Thực hiện các nghiệp vụ khác như: Thanh toán quốc tế, nghiệp vụ bảo lãnh, dịch vụ marketing... - Phòng kế toán ngân quỹ Đảm nhiệm cả hai công việc: Kế toán nội bộ và kế toán giao dịch. Kế toán nội bộ + Thực hiện công tác kế toán và quản lý chi tiêu nội bộ như chi trả lương cho cán bộ công nhân viên... Nguyễn Thị Lan Anh -0854027221 12 Lớp: 49B2-TCNH.
 13. Báo cáo thực tập - GVHD: ThS. Phan Thanh Bình + Báo cáo tổng hợp thu chi hàng tháng, hàng quý và cả năm với Ban giám đốc. Kế toán giao dịch + Xử lý các giao dịch như: nhận tiền gửi của các doanh nghiệp, các cá nhân, các tổ chức kinh tế, xã hội. + Thực hiện nghiệp vụ chuyển tiền và thanh toán cho khách hàng. + Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt như uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản, séc bảo chi... + Tổ chức ghi chép phản ánh một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh về các hoạt động huy động và sử dụng vốn. + Tổ chức thanh toán bù trừ và thanh toán liên hàng. + Lập bảng cân đối ngày, tuần, tháng, quý, năm và gửi báo cáo lên ngân hàng cấp trên. Chi nhánh gồm có 15 cán bộ viên chức trong đó nam 10 người, nữ 5 người. Trình độ đại học: 10 người chiếm 67% CBVC, cao đẳng 1 người chiếm 7% CBVC, trung cấp 4 người chiếm 26% CBVC. 9 đồng chí là Đảng viên chiếm 60% CBVC. Với cơ cấu tổ chức khá đơn giản cho thấy quy mô hoạt động của NHNO&PTNT huyện lang chánh chưa được phát triển rộng, đây sễ là điểm yếu khi cạnh tranh mở rộng thị phần. tuy nhiên lợi thế đó là cơ cấu tổ chức gọn nhẹ sẽ là điều kiện quản lý có hiệu quả, tính chuyên môn hóa cao. 1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo & PTNT Lang Chánh trong 3 năm qua 1.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong thời gian qua Trong những năm gần đây, mặc dù môi trường kinh doanh còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực vươn lên đổi mới, hiện đại hóa lại hệ thống Nguyễn Thị Lan Anh -0854027221 13 Lớp: 49B2-TCNH.
 14. Báo cáo thực tập - GVHD: ThS. Phan Thanh Bình ngân hàng Nông nghiệp trong cả nước, Chi nhánh NHNo & PTNT Thanh Hóa nói chung và chi nhánh Lang Chánh nói riêng đã gặt hái được nhiều thành công và phát triển theo hướng bền vững. Với phương châm vì sự thịnh vượng và phát triển bền vững của khách hàng và ngân hàng, mục tiêu của NHNo&PTNT Việt Nam là tiếp tục giữ vững vị trí ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, tiên tiến trong khu vực và có uy tín cao trên trường quốc tế. Đứng trong đội ngũ NHNo&PTNT Việt Nam, NHNo&PTNT Lang Chánh đã nỗ lực và cố gắng hết mình thực hiện mục tiêu chung và phấn đấu với tư cách độc lập để ngày một nâng cao hiệu quả hoạt động của mình. Thực hiên nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ TD với phương châm “ mang phồn thịnh đến vớikhách hàng”, NHNO&PTNT Lang Chánh HĐKD trên các lĩnh vực: - Nhận tiền gửi dưới nhiều hình thức, - Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu ngân hàng - Tiếp nhận vốn tài trợ, ủy thác đầu tư từ chính phủ, nhnn và các tổ chức quốc tế, cá nhân trong và ngoài nước cho các chhuwowng trình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn và thực hiện các hình thức huy đông khác. - Đầu tư vốn TD, cho vay ngắn, trung, dài hạn đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc các thành phần kinh tế, cho vay tài trợ theo dự án… - Kinh doanh ngoại tệ - Cung ứng các dịch vụ: chi trả kiều hối, các dịch vụ chuyển tiền, thanh toán, tiền gửi, bảo lãnh,… Trong những năm qua, chi nhánh đã làm tương đối tốt công tác huy động vốn. Giai đoạn 2009-2011, công tác huy động vốn nhìn chung tăng trưởng qua các năm. Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo&PTN Lanh Chánh giai đoạn 2009-2011 thể hiện qua bảng sau: Nguyễn Thị Lan Anh -0854027221 14 Lớp: 49B2-TCNH.
 15. Báo cáo thực tập - GVHD: ThS. Phan Thanh Bình Bảng 1.1: Kết quả kinh doanh của NHNo&PTNT chi nhánh Lanh Chánh năm 2009-2011 Đơn vị: Triệu đồng Năm Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Chỉ tiêu 1. Số dư nguồn vốn 22.000 27.879 35.007 2. Dư nợ tín dụng 68.000 95.864 95.864 Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm 2009-2011 Năm 2009, Số dư nguồn vốn ( nội tệ và ngoại tệ quy đổi, không tính TGKB&BHXH ) đến 31/12/2009: 22.000 triệu đồng, so với kế hoạch giao 21.500 triệu đạt: 103% Năm 2010, số dư nguồn vốn ( nội tệ và ngoại tệ quy đổi, không tính TGKB&BHXH) đến 31/12/2010: 27.879 triệu đồng, so với kế hoạch giao 29.500 triệu đạt: 95% Năm 2011, số dư nguồn vốn ( nội tệ và ngoại tệ quy đổi, không tính TGKB&BHXH) đến 31/12/2011: 35.007 triệu đồng, so với kế hoạch giao 36.155 triệu đạt: 96,8% Nguyễn Thị Lan Anh -0854027221 15 Lớp: 49B2-TCNH.
 16. Báo cáo thực tập - GVHD: ThS. Phan Thanh Bình Bảng 1.2: Cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 2009-2011 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Chỉ tiêu Tỷ Tỷ Tỷ Tỷ lệ(%) Tỷ lệ(%) Số tiền trọng Số tiền trọng Số tiền trọng 10/09 11/10 % % % Tổng vốn huy động 40.680 100% 51.386 100% 63.971 100% 126.3 124.5 -Theo đối tượng +TG của TCKT 900 2.2% 1.360 2.7% 2.295 3.6% 151.1 168.7 +TG của dân cư 39.790 97.8% 50.026 97.3% 61.676 96.4% 125.7 123.3 -Theo tiền tệ +VNĐ 28.900 71% 30.079 58.5% 51.825 81% 104.1 172.3 + Ngoại tệ (quy 11.780 29% 21.307 41.5% 12.146 19% 180.8 57 VNĐ) -Theo thời gian huy động + Ngắn hạn 30.560 75.1% 27.500 53.5% 40.023 62.6% 90 145.5 +Trung và dài hạn 10.120 24.9% 23.868 46.5% 23.948 37.4% 235.8 100.5 Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm 2009-2011 Qua bảng số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh từ 2009-2011 ta thấy nguồn vốn của chi nhánh tăng qua các năm. Nhờ nguồn vốn huy động được, Chi nhánh đã tiến hành đa dạng hóa các mặt nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ ngân hàng. * Về hoạt động tín dụng: - Trong năm 2009 tình hình tín dụng trên địa bàn có nhiều biến động do ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới, cũng như trong nước làm ảnh hưởng không ít đến hoạt động kinh doanh của đơn vị trên địa bàn huyện. Tuy vậy, do thực hiện đúng sự chỉ đạo của của giám đốc và phòng kế hoạch nguồn vốn Nguyễn Thị Lan Anh -0854027221 16 Lớp: 49B2-TCNH.
 17. Báo cáo thực tập - GVHD: ThS. Phan Thanh Bình NHNo Tỉnh, sự nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV toàn chi nhánh đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu giữ vững dư nợ đầu năm. Tổng dư nợ đến 31/12/2009 đạt 68.000 triệu đồng tăng so với đầu năm là 8.498 triệu. - Trong năm 2010 đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu giữ vững dư nợ đầu năm. Tổng dư nợ đến 31/12/2011 đạt 95.864 triệu đồng, tăng so với đầu năm là 13.438 triệu.  Thị phần hoạt động của chi nhánh trên địa bàn năm 2011: Tổng số hộ trên địa bàn là: 10.890 cá nhân hộ gia đình. Trong đó: hộ gia đình là 9.089 hộ, (trong đó số hộ nghèo theo chuẩn mới là 5.057 hộ chiếm 46,43%). Cán bộ CNVC, giáo viên, lực lượng vũ trang: 1852 người. Tổng số khác hàng có quan hệ với chi nhánh là 7837 khách hàng, chiếm tỷ trọng 71,9%, trong đó: - Số khách hàng quan hệ tiền gửi là: 3387 khách hàng, số khách hàng quan hệ tín dụng là 4450 khách hàng - Nguồn vốn chiếm 90% thị phần, dư nợ chiếm 39,6% thị phần Hiện chỉ có Ngân hàng chính sách xã hội là tổ chức tín dụng có thị phần đầu tư với tống số dư nợ là 152 triệu, chiếm 60,4% thị phần tín dụng, nguồn vốn là 2626 triệu, chiếm 6,86% thị phần. Số khách hàng quan hệ với ngân hàng chính sách xã hội là 5626 hộ, chiếm tỷ trọng 51,66% số hộ. Nguồn vốn bưu điện huy động có số dư: 1200 triệu, chiếm tỷ lệ 3,14% thị phần nguồn vốn trên địa bàn huyện. Là địa bàn miền núi kinh tế phát trieenr chậm, tỷ lệ hộ đói nghèo cao( chiếm 46,43% tổng số hộ) là điều kiện để ngân hàng chính sách xã hội mở rộng đầu tư tín dụng tăng sức cạnh tranh với Ngân hàng No&PTNT cơ sở. Số hộ chưa có quan hệ với 2 ngân hàng là: 814 hộ, chiếm tỷ trọng 7,47% ( chủ yếu là các hộ nghèo thuộc diện chính sách không đủ điều kiện để ngân hàng No đầu tư cho vay). Trong những năm qua, với quyết tâm cao, Chi nhánh đã vận dụng kịp thời, linh hoạt các chủ trương, chính sách của Nhà nước, của Ngành, bám sát Nguyễn Thị Lan Anh -0854027221 17 Lớp: 49B2-TCNH.
 18. Báo cáo thực tập - GVHD: ThS. Phan Thanh Bình từng đơn vị kinh tế và có những giải pháp tích cực nên hiệu quả kinh doanh của ngân hàng trong thời gian qua đã có những bước tiến tốt cả trong công tác huy động vốn và công tác tín dụng. Điều đó cho thấy dù rất nhiều khó khăn và hạn chế do là một chi nhánh ở huyện miền núi nghèo, nhưng chi nhánh cũng đạt được nhiều thành công, hiệu quả huy động vốn của chi nhánh được nâng cao và cũng nói lên sự cố gắng của chi nhánh trong việc nâng cao các loại hình sản phẩm, dịch vụ nhằm thu hút khách hàng. Chi nhánh cũng tích cực mở rộng các sản phẩm dịch vụ để tăng nguồn thu như dịch vụ chuyển tiền và thanh toán quốc tế, bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ... đều đang ngày càng được phát triển. Năm 2012, tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng, hiệu quả và mở rộng các dịch vụ tiện ích như chuyển tiền nhanh, dịch vụ bảo lãnh, thu hộ chi hộ, thanh toán xuất nhập khẩu, dịch vụ Phonebanking, ATM, thẻ tín dụng Visacard, chi trả lương qua tài khoản... tới tất cả các phòng giao dịch. Mặc dù vậy, so với tiềm năng của chi nhánh và của thị trường thì công tác dịch vụ của chi nhánh vẫn chưa đạt yêu cầu. Chi nhánh chưa tiếp cận được với các cửa hàng đại lý, các doanh nghiệp trên địa bàn do địa bàn huyện Lang Chánh tương đối nhỏ hẹp và kinh tế chưa phát triển mạnh. Mặc dù còn nhiều hạn chế trong hoạt động kinh doanh song không thể phủ nhận những kết quả mà toàn thể cán bộ NHNo&PTNT Lang Chánh đã nỗ lực phấn đấu đạt được. Trong năm 2012, trên cơ sở phát huy những thành tích đã có chi nhánh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động công tác phát triển về quy mô, tăng trưởng về chất lượng hiệu quả hơn nữa. Nguyễn Thị Lan Anh -0854027221 18 Lớp: 49B2-TCNH.
 19. Báo cáo thực tập - GVHD: ThS. Phan Thanh Bình PHẦN 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN KINH DOANH TẠI NHNO& PTNT CHI NHÁNH LANG CHÁNH TỈNH THANH HÓA 2.1. Hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh Lang Chánh. * Khái niệm hoạt động huy động vốn Trong nền kinh tế luôn tồn tại những người thừa vốn và thiếu vốn, ngân hàng thương mại đã biết điều hoà mâu thuẫn này bằng việc sử dụng các công cụ, và các nghiệp vụ của mình huy động các nguồn vốn trong xã hội. Thực chất, nghiệp vụ huy động vốn là các hoạt động thu hút nguồn vốn nhàn rỗi của các cá nhân, tổ chức kinh tế, xã hội dưới dạng tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, phát hành các chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác, tạo nên một nguồn tài chính được ngân hàng sử dụng để kinh doanh sinh lời và trả lại một phần lợi nhuận này cho người gửi thông qua công cụ lãi suất. Muốn thực hiện tốt công tác này thì ngân hàng cần có những bước phân tích hai chủ thể chính trong mối quan hệ chặt chẽ và thống nhất hình thành nên nghiệp vụ này là ngân hàng và khách hàng. Trong hoạt động huy động vốn quyền và nghĩa vụ của hai chủ thể có liên quan được quy định như sau:  Về phía ngân hàng Quyền mà ngân hàng có được khi khách hàng mở tài khoản tiền gửi ở ngân hàng mình là được phép chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với số dư tiền gửi mà khách hàng đã chuyển vào tài khoản. Nghĩa vụ của khách hàng phát sinh cùng với việc thực hiện nghiệp vụ này là phải đảm bảo an ninh cho số tiền đó. Khi đến hạn ngân hàng phải trả gốc và lãi cho chủ tài khoản đó. Ngân hàng sẵn sàng trả lãi cho số dư tiền gửi của khách hàng mà không hề lấy chi phí đảm bảo vì mục đích của ngân hàng không phải là thu tiền dịch vụ gửi giữ mà là thực hiện các mục tiêu kinh doanh của mình. Nguyễn Thị Lan Anh -0854027221 19 Lớp: 49B2-TCNH.
 20. Báo cáo thực tập - GVHD: ThS. Phan Thanh Bình  Về phía khách hàng Việc mở tài khoản tiền gửi sẽ làm phát sinh tư cách chủ tài khoản, số dư trên tài khoản thực chất là khoản có phải đòi của khách hàng đối với khách hàng, đồng thời là khoản nợ phải trả của ngân hàng đối với khách hàng. Nếu khách hàng chấp nhận tài khoản tiền gửi ở ngân hàng, điều đó có nghĩa là với tư cách chủ nợ của ngân hàng, khách hàng có quyền yêu cầu ngân hàng hoàn trả toàn bộ số tiền đã gửi kèm theo lãi đã thỏa thuận. Như vậy, trong nghiệp vụ huy động vốn khách hàng và ngân hàng luôn có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại lẫn nhau. Quyền lợi của đối tượng này chính là nghĩa vụ phải thực hiện của đối tượng kia. Là chi nhánh trực thuộc NHNo&PTNT Việt Nam, Ngân hàng NNo&PTNT Lang Chánh luôn quan tâm đến vấn đề huy đọng vốn nhàn rỗi, của các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện, đặc biệt chú ý đến việc huy động các nguồn vốn có lãi suất thấp và ổn định. Mục tiêu nhằm đạt được: “Khôi phục và ổn định tình hình kinh tế xã hội, chuyển một bước mạnh hơn trong sản xuất hàng hóa – tạo cục diện mới về cơ cấu kinh tế nông – lâm – ngư nghiệp, chế biến dịch vụ và du lịch" Theo mục tiêu đó kinh tế đã biến động mạnh, tài nguyên, đất đai, sức lao động đã và đang được khai thác tốt, đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung như vùng cây ăn quả (nhãn, mận, mơ, táo...), vùng chè, vùng nguyên liệu mía đường và chăn nuôi đại gia súc. Với tài nguyên đất đai, mặt nước ao, hồ, sức lao động dồi dào chưa được khai thác. Để khơi rộng tiềm năng đó điều quan trọng là phải có kiến thức và vốn đầu tư đay chính là hai yếu tố rất quan trọng, do đó chức năng nhiệm vụ của ngân hàng là phải lo vốn, tiền vốn còn nằm trong dân cư, trong các tổ chức kinh tế... Ý thức được điều đó Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Lang Chánh trước hết đã chấn chỉnh lại tác phong làm việc, tinh thần phục vụ tất cả đều Nguyễn Thị Lan Anh -0854027221 20 Lớp: 49B2-TCNH.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2