intTypePromotion=1

Luận văn: Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh trong việc kinh doanh máy tính và thiết bị văn phòng của công ty TNHH Phi Long

Chia sẻ: Nguyen Bao Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

1
112
lượt xem
34
download

Luận văn: Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh trong việc kinh doanh máy tính và thiết bị văn phòng của công ty TNHH Phi Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: giải pháp nâng cao sức cạnh tranh trong việc kinh doanh máy tính và thiết bị văn phòng của công ty tnhh phi long', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh trong việc kinh doanh máy tính và thiết bị văn phòng của công ty TNHH Phi Long

 1. Luận văn Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh trong việc kinh doanh máy tính và thiết bị vaờn phoứng của công ty TNHH Phi Long 1
 2. LỜI MỞ ĐẦU Sửù phaựt trieồn cuỷa moõi trửụứng coõng ngheọ thoõng tin ụỷ nửụực ta cuừng keựo theo nhu caàu s ửỷ duùng maựy tớnh ụỷ nửụực ta nga ứy caứng cao, maựy tinh khoõng coứn xa laù vụựi moùi ngửụứi moùi nha ứ, maựy tớnh là một trong những vaọt duùng khoõng theồ thieỏu ủửụùc trong thụứi ủaùi hieọn nay. Noự nhử laứ moọt coõng cuù ủaộc lửùc trong nhieàu nghaứnh ngheồ, khoõng chổ laứ coõng cuù trong coõng vieọc maứ noự coứn laứ coõng cuù giaỷi trớ khoõng theồ thieỏu ủửụùc trong xaừ hoọi hieọn nay . Chớnh vỡ taàm quan trong cuỷa maựy tớnh noự laứ maởt haứng raỏt quan troùng treõn thũ trửụứng vaứ noự luôn tìm được chỗ đứng trên thị trường. Trửụực nhu caàu sửỷ duùng maựy tớnh ngaứy caứng taờng cuỷa thũ trửụứng có nhiều doanh nghieọp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực naứy , ủieồn hỡnh moọt trong nhieàu doanh nghieọp kinh doanh veà lúnh vửùc maựy tớnh ủoự laứ coõng ty TNHH Phi Long . Coõng ty ra đời trong thụứi kyứ maứ thũ trửụứng maựy tớnh cuỷa nửụực ta ủang soõi ủoọng vaứ phaỷi caùnh tranh raỏt gay gaột , là công ty tử nhaõn còn non trẻ nhưng công ty đã tìm cho mình con đường đi đúng và dần dang vụựi khaỷ naờng cuỷa mỡnh trong thũ trửụng hieọn nay , maởc duứ mới chỉ thành lập từ năm 2001 nhửng Phi Long đã có tốc độ phát triển vaứ đã gặt hái được nhiều thành coõng tuy nhieõn hieọn nay Phi Long ủang ủửựng trước sự cạnh tranh rất gay go và ác liệt đối với các coõng ty ma ựy tớnh lụựn nhoỷ trên thị trường . Đây là điều ban giaựm ủoỏc coõng ty đang trăn trở nhất hiện nay, làm sao để tìm ra hướng đi mới để giành lấy ưu thế kinh doanh về công ty. Đây là vấn đề nóng bỏng, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty. Qua quá trình thực tập ở Phòng Kinh doanh toồng hụùp 2
 3. của công ty, em đã tập trung đi sâu vào nghiên c ứu một số vấn đề về khaỷ naờng ca ùnh tranh máy tính và các thiết bị vaờn phoứng của công ty Phi Long . Và mong muốn được góp sức mình trong việc tìm ra các biện p háp tốt nhất để nâng cao sức cạnh tranh cho các loại máy tính và thiết bị vaờn phoứng của công ty để công ty có thể kinh doanh thành công mặt hàng này trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Vì vậy em đã quyết định chọn chuyeõn đề là: “ Giải p háp nâng cao sức cạnh tranh trong việc kinh doanh máy tính và thiết bị vaờn phoứng của công ty TNHH Phi Long ’’. Mục đích nghiên cứu của chuyeõn ủeà là nhằm nghiên khaỷ naờng cạnh tranh các mặt hàng máy tính và thiết bị vaờn phoứng của công ty trên thị trường từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm này của công ty Phi Long . Phạm vi nghiên cứu của đề tài “ G iải pháp nâng cao khaỷ naờng cạnh tranh trong việc kinh doanh máy tính và thiết bị vaờn phoứng của công ty Phi Long trên thị trường “ . Chuyeõn ủeà bao gồm 3 chương: CHệễNG I : KHAÙI QUAÙT CHUNG VEÀ COÂNG TY PHI LONG , THệẽC TRAẽNG HOAẽT ẹOÄNG KINH DOANH CUÛA COÂNG TY VAỉ KHAÛ NAấNG CAẽNH TRANH . CHệễNG II : THệẽC TRANG TèNH HèNH HOAẽT ẹOÄNG KINH DOANH VAỉ NAÂNG CAO SệÙC CAẽNH TRANH CUÛA COÂNG TY PHI LONG . CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CÁC THIẾTBỊ VAấN PHOỉNG V À MÁY TÍNH CỦA CÔNG TY PHI LONG . 3
 4. CHệễNG I : KHAÙI QUAÙT CHUNG VEÀ COÂNG TY PHI LONG , THệẽC TRAẽNG HOAẽT ẹOÄNG KINH DOANH CUÛA COÂNG TY VA ỉ KHAÛ NAấNG CAẽNH TRANH I. GIễÙI THIEÄU CHUNG VEÀ COÂNG TY PHI LONG 1. Quaự trỡnh hình thành và phát triển của công ty: Coõng ty TNHH Phi Long ẹửụùc hỡnh thaứnh vaứ ra ủụứi trong thụứi kyứ thũ trửụứng maựy tớnh ủang trụỷ leõn soõi ủoọng, trửụực 4
 5. dieón bieỏn soõi ủoọng cuỷa thũ trửụứng maựy tớnh cuỷa thụứi ủieồm ủoự thaựng 3 naờm 2001 coõng ty ủaừ ra ủụứi vaứ coự teõn laứ coõng ty TNHH Phi Long do baứ Vuừ Thũ Phửụùng laứm giaựm ủoỏc . Tửứ moọt doanh nghieọp baựn leỷ linh kieọn maựy tớnh vaứo nhửừng naờm 99 thaỏy roừ ủửụùc taàm quan troùng cuỷa thũ trửụứng coõng ngheọ thoõng tin cuỷa nửụực ta ngaứy caỷng caàn thieỏt vaứ nhu caàu cuỷa thũ trửụứng ngaứy caứng lụựn . ẹửựng trửụực moọt thũ trửụứng soõi ủoọng nhử vaọy coõng ty muoỏn coự vũ trớ kinh doanh toỏt trong thụứi ủieồm ủoự caàn phaỷi coự sửù ủaàu tử voỏn vaứ nhaõn lửùc ủeồ ủửa coõng ty tửứ moọt doanh nghieọm baựn leỷ ủụn thuaàn thaứnh moọt coõng ty coự naờng ủaựp ửựng ủuỷ veà nhu caàu baựn buoõn baựn leỷ vụựi soỏ lửo ùng cuừng nhử chaỏt lửụùng dũch vuù cao . Naộm baột ủửụùc muùc tieõu ủoự Baứ Vuừ Thũ Phửụùng khoõng ngaàn ngaùi ủaàu tử voỏn bieỏn doanh nghieọp cuỷa baứ thaứnh moọt coõng ty coự tử caựch phaựt nhaõn ủaỷm ba ỷo veà naờng lửùc taứi chớnh cuừng nhử traựch nhieọm kinh doanh cuỷa coõng ty. Tuy mụựi ủửụùc hỡnh thaứnh gaàn 4 naờm ủeỏn nay vaứ traỷi qua bao thaờm traàm cuỷa cụ thũ trửụứng coõng ty coõng ty vaón ủửựng vửừng vaứ phaựt trieồn ủeỏn ngaứy nay , coõng ty ủaừ taờng nhanh veà caỷ voỏn laón caỷ ủoọi nguừ lao ủoõng tửứ nhửừng ngaứy thaứnh laọp coõng ty chổ coự 10 thaứnh vieõn lao ủoọng cho ủeỏn nay con soỏ ủaừ taờng leõn 22 tha ứnh vieõn . Vụựi moọt ủoọi nguừ lao ủoọng phaàn lụựn sinh vieõn mụựi ra trửụứng nhửng caực thaứnh vieõn cuỷa coõng ty raỏt tớch cửùc lao ủoọng . Trong thụứi kyứ coõng ty mụựi thaứnh laọp coõng ty luoõn phaỷi caùnh tranh vụựi caực coõng ty khaực treõn thũ trửụứng , caực coõng ty na ứy luoõn co ự nhửừng chớnh saựch veà giaự ủoỏi vụựi khaựch haứng va ứ hoù coự moọt tieàm naờng veà voỏn khaự lụựn ho ù co ự moọt mửực giaự luoõn thaỏp so vụựi coõng ty ủaõy qua ỷ laứ laứ moọt baứi toaựn khoự ủoỏi vụựi coõng ty trong nhửừng ngaứy ủaàu tha ứnh laọp , muoỏn 5
 6. coự theồ canh tranh toỏt coõng ty phaỷi coự moọt ủaàu vaứo thaọt toỏt va ứ ủaỷm baỷo chaỏt lửoùng haứng hoaự . Vaứo cuoỏi naờm 2001 vaứ ủaàu naờm 2002 khi maứ thũ trửụứng mua baựn maựy tớnh nhoọn nhũp trong naờm coõng ty ủaừ khoõng ngửứng tỡm toứi baùn haứng tửứ caực nửụực nhử Trung Quoỏc , ẹaứi Loan .… ủeồ giaỷi quyeỏt nguoàn ha ứng vaứ tửứ hửoựng ủi ủoự coõng ty ủaừ nhanh choựng tieỏp caọn ủửụùc vụựi caực nguoàn haứng nhaọp khaồu tửứ caực nửụực baùn coự sửù ủaỷm baỷo veà giaự caỷ cuừng nhử chaỏt lửụùng . ẹaõy laứ thoứi kyứ mụỷ ra con ủửụứng mụựi ủeồ coõng ty coự theồ canh tranh vụựi mửực giaự phuứ hụùp vaứ coự chaỏt lửụùng . Tửứ hửoựng ủi mụựi vaứ giaỷi phaựt treõn ủeỏn thaựng 7 naờm 2002 coõng ty lieõn tuùc nhaọn ủửụùc ca ực hụùp ủoàng laộp ủaởt vaứ naõng caỏp heọ thoỏng maựy moực cuỷa caực doanh nghieọp , cụ quan nhaứ nửụực ủaởt bieọt laứ cung caỏp caực thieỏt bũ tin hoùc cho caực trửụứng hoùc cuỷa caực tổnh thaứnh . Trửụực boỏi caỷnh caàn phaựt trieồn trong moọt moõi trửụứng lụựn coõng ty ủaừ ủaởt truù s ụỷ tửứ 49 AÂu Cụ ủeỏn truù sụỷ mụựi 285 Baùch Mai – Quaọn ẹoỏng ẹa – Haứ Noọi . Công ty được có tên là: Công ty TNHH PHI LONG Tên giao d ịch: PHI LONG Company. Tên viết tắt là: P- L Địa chỉ: 285 Phoỏ Ba ùch Maùi – Hà Nội. Tel: 8631135 2. Chức năng nhiệm vụ vaứ lúnh vửùc cuỷa công ty. + . Chửực naờng : Công ty Phi Long chuyên kinh doanh các thiết bị máy tính tuy ra đời muộn nên được xây dựng với hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, khả năng kết nối Internet tốc độ cao, được cung cấp 6
 7. đầy đủ các dịnh vụ cung ứng. Thông qua Phi Long các doanh nghiệp có một môi trường quảng bá các sản phẩm của mình, đưa thông tin đến đối tác, bạn hàng và thu nhận thông tin thị trường để định hướng cho việc kinh doanh được tốt hơn. Công ty Phi Long là một công ty kinh doanh các thiết bị tin học văn phòng , các mặt hàng kinh doanh của công ty có hàm lượng chất xám và công nghệ cao, luôn luôn thay đổi nên công ty thường xuyên nghiên cứu thị trường, nâng cao chất lượng kinh doanh . + Nhiệm vụ chính của công ty là, thiết kế, lắp giáp, chuyển giao công nghệ tin học. Xuất nhập khẩu các thiết bị, sản phẩm công nghệ tin học và công nghệ khác. Liên doanh liên kết và thiết kế lắp đặt các thiết bị văn phòng với các đơn vị tư nhân và nhà nước. Là một doanh nghiệp tư nhân, công ty phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước (nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tái sản khác). Công ty phải kinh doanh theo đúng ngành nghề đăng ký, đầu tư, phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. II . Nhửừng ủaởc ủieồm hoaùt ủoọõng kinh doanh chu ỷ yeỏu cuỷa coõng ty aỷnh hửụỷng ủeỏn khaỷ naờng caùnh tranh cuỷa coõng ty treõn thũ trửụứng : 1 ẹaởc ủieồm veà saỷn phaồm cuỷa coõng ty : ẹoự laứ nhửừng maởt haứng veà linh kieọn maựy tớnh , maựy tớnh nguyeõn chieỏc , maựy vaờn phoứng . Caực maởt haứng naứy thửụứng coự xuaỏt xửự tửứ ẹoõng Nam AÙ và một lượng nhoỷ được sản xuất từ Mỹ và châu Âu . Để nâng cao uy tín của mình trên thị trường, Coõng ty chủ trương phân phối sản phẩm cuỷa caực haừng sản xuất máy tính coự danh 7
 8. tieỏng treõn thi trửụứng đặc biệt là các hãng của Mỹ với phương trâm "Mang đến cho khách hàng Giải pháp công nghệ hữu hiệu nhất". + Veà maựy tớnh goàm coự caực loai : Maựy tớnh caự nhaõn cao caỏp nhử IBM, COMPAQ, DELL , Acer * , MSI ….. Các đời máy tính và tốc độ truyền dữ liệu (từ 8 50MHz đến 3.2 GHz): Máy tính xách tay (Notebook) từ đời Pentium III đến Pentium IV. * Các dòng máy chủ: *  PC server: Là loại máy thông dụng nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay dùng để quản trị mạng cục bộ (LAN - Local Area Network), chỉ có thể dùng quản trị dữ liệu cho một công ty.  Mini: Là loại máy dùng làm máy chủ cho một mạmg trung bình (MAN - Middle Area Network) dùng để quản trị mạng cho công ty lớn hay một số công ty có nhu cầu về thông tin dữ liệu không giới hạn trong nội bộ công ty. Veà thieỏt bũ vaờn phoứng goàm coự : * Các thiết bị về mạng: LAN, WAN, MAN... * Các thiết bị vaờn phoứng : HP, Epson... như:  Máy in: máy in kim, máy in Laser, máy in phun  Máy vẽ (Plotter)  Máy quét (Scanner)  Mực in HP, Epson Chất lượng sản phẩm luôn được công ty coi trọng hàng đầu theo nguyên tắc: "Chỉ đưa ra thị trường những sản phẩm sản phẩm của công ty đều có chất lượng cao và baỷo haứnh chớnh haừng luôn thoả mãn nhu cầu thị trường ngay cả những khách hàng khó tính . Thành công đó chính là nhờ sự bổ sung những mặt hàng mới công ty thực hiện một cách thường xuyên, để sao cho ngày càng đạt được các tính năng siêu việt nhằm phục vụ tối đa cho cuộc sống của con người. Sự thay đổi này thường tập trung ở các saỷn 8
 9. phaồm maựy tớnh coự uy tớn lụựn vaứ coõng taực phuùc vuù khaựch haứng sau baựn haứng ủửụùc chu ủaựo taọn tỡnh vụựi khaựch hang , coõng taực baỷo haứnh dửụùc tieỏn haứnh nhanh choựng ủaỷm baỷo thụứi gian cung nhử chaỏt lửụùng luoõn laứ vaỏn ủeà chớnh cuỷa coõng ty . Coõng Ty luôn nỗ lực tìm kiếm các sản phẩm mới nhất với tính năng ngày càng cao. Mỗi nhãn hiệu sản phẩm mà công ty đưa ra đều thể hiện tính độc đáo về chất lượng kiểu dáng, kích cỡ riêng của sản phẩm đáp ứng thị hiếu của khaựch haứng. Với việc đa dạng hóa sản phẩm công ty Phi Long đã không chỉ thoả mãn được nhiều thị hiếu phong phú của thị trường mà cò xaõy cho mỡnh moọt uy tớn treõn thị trường . Mở rộng danh mục sản phẩm không có nghĩa là công ty không giữ những sản phẩm chủ đạo như sản phẩm của hãng COMPAQ, IBM , MSI , Acer . Các sản phẩm này luôn là những sản phẩm thu hút được nhiều khách hàng nhất, thường xuyên xuất hiện tiên phong và đảm bảo lợi nhuận lớn nhất, làm nên tên tuổi và hình ảnh của Công ty và do đó là những sản phẩm quyết định đến thắng lợi . 9
 10. 2. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ của công ty. Caực hoaùt ủoọng cuỷa coõng ty nhaốm thửùc hieọn tieõu trớ mửực ủoọ phuứ hụùp veà gia ự caỷ caực thieỏt bũ tin hoùc vaứ maựy maựy vaờn phoứng cuỷa coõng ty treõn thũ trửụứng , ủeồ coỏ theồ baựn toỏt caàn coự ủửụùc nguoàn haứng toỏt vaứ caàn phaỷi caực tieõu trớ veà chaỏt lửụùng cuừng nhử dũch vuù sau khi baựn haứng , vỡ theỏ coõng ty khoõng ngửứng naõng cao chaỏt lửụùng haứng hoaự baựn ra vaứ tho õng qua vieọc toồ chửực toỏt coõng taực taùo nguoàn haứng .Có đông đảo khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, doanh thu của công ty không ngừng tăng lên trong 3 năm trụỷ laùi ủaõy. Tuy mới vào hoạt động chưa được bao lâu nhưng đến năm 2004 doanh thu của công ty đã tăng lên con số 20 tỷ VND. Phi Long đã cung cấp, lắp đặt và hỗ trợ hoạt động cho gần 100 mạng máy tính và phân phối các loại máy tính và linh kiện máy tính ở nhiều nơi trên nhieàu tổnh thaứnh ụỷ mieàu baộc . Sau ủaõy (Ba ỷng1 ) toồng keỏt tỡnh hỡnh thửùc hieọn kinh doanh cuỷa coõng ty trong 12 thaựng cuỷa naờm 2004 . 10
 11. Ba ỷng 1 : Bảng tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị vaờn phoứng của công ty Phi Long 12 tháng trong năm 2004 Tháng Tên hàng Nhập khẩu Bán ra TKC Đơn TKĐK vị K Bộ Máy tính 5 50 53 2 1 Phụ kiện máy tính chiếc 20 30 35 15 Bộ Máy tính 2 58 53 7 2 Phụ kiện máy tính chiếc 15 22 25 12 Bộ Máy tính 7 40 42 5 3 Phụ kiện máy tính chiếc 12 30 30 12 chiếc Máy in 2 2 0 Bộ Máy tính 5 45 40 10 4 Phụ kiện máy tính chiếc 12 20 30 2 chiếc Máy in 0 3 2 1 Bộ Máy tính 10 50 54 6 5 Phụ kiện máy tính chiếc 2 30 30 2 chiếc Máy in 1 1 2 0 Bộ Máy tính 6 40 42 4 6 Phụ kiện máy tính chiếc 2 25 27 0 Bộ Máy tính 4 40 40 4 7 Phụ kiện máy tính chiếc 50 40 10 chiếc Máy in 2 2 0 Bộ Máy tính 4 55 54 5 8 Phụ kiện máy tính chiếc 10 30 35 5 Bộ Máy tính 5 80 85 0 9 Phụ kiện máy tính chiếc 5 40 45 0 Bộ Máy tính 0 80 75 5 10 Phụ kiện máy tính chiếc 0 30 30 0 Bộ Máy tính 5 75 60 20 11 Phụ kiện máy tính chiếc 0 46 36 10 Máy in, M.chi ếu chiếc 4 4 0 Bộ Máy tính 20 65 80 5 12 Phụ kiện máy tính chiếc 10 20 30 0 chiếc Máy in 2 2 0 (Nguồn: Báo cáo của công tyPhi Long ) 11
 12. Coõng ty luoõn thaờm doứ vaứ nguyeõn cửực thũ trửụứng nhaốm lửùa choùn caực maởt haứng ủeồ ủaựp ửựng toỏt vụựi thụứi ủieồm cuỷa thũ trửụứng ủang caàn gỡ vaứ ủaựp ửựng ủuỷ haứng hoaự khi caàn cuỷa kha ựch haứng traựnh tỡnh traùng haứng hoaự mua baựn bũ ngaột ủoaùn pha ỷi mang tớnh thửụứng xuyeõn . Ngoaứi coõng taực Marketing ra coõng ty co ứn hoaứn thieọn caực keõnh phaõn phoỏi saỷn phaồm , thaờm doứ yự kieỏn khaựch haứng veà sa ỷn phaồm mỡnh nhaốm tỡm ra caựi ủuựng caựi sai ủeồ hoaứn thieọn . Xaõy dửùng vaứ caực chớnh saựch veà giaự caỷ ửu ủaừi khuyeỏn ma ùi khuyeỏch trửụng vaứ quaỷng caựo cho khaựch haứng vaứ xaõy dửùng caực dũch vuù hoa ứn haỷo thuaọn tieọn . Sản p hẩm chủ yếu của công ty qua các năm chủ yếu Xuất nhập khẩu máy tính và các thiết bị tin học cho các cơ quan, các công ty là chủ yếu ngoài ra còn một số các đoàn thể cá nhân cũng chiếm một số lượng lớn. Như vậy quan sát tình hình thực hiện kế hoạch bán hàng các tháng trong năm 2004 ta thấy lượng máy và các thiết bị tin học không chênh lệch nhiều so với kế hoạch. Hầu hết các tháng công ty đều bán vượt mức kế hoạch đề ra, điển hình là tháng 5 và tháng 10. Có được điều này là do có sự cải tiến trong việc bán hàng, áp dụng các chính sách bán hàng hợp lý. Sản phẩm chủ yếu của công ty qua các năm chủ yếu Xuất nhập khẩu máy tính và các thiết bị vaờn phoứng và cung caỏp caực phần mềm tin học cho các cơ quan, các công ty là chủ yếu ngoài ra còn một số các đoàn thể cá nhân cũng chiếm một số lượng lớn. Các khách hàng chính của Phi Long :  Chi cuùc thueỏ tỉnh Ninh Bình  Sở Kế hoạch Đầu tư Tha ựi Nguyeõn  Coõng ty Thuyỷ saỷn tổnh Haứ Taõy 12
 13. Thị trường mà công ty đang hoạt động rất đa dạng ủoự laứ các tỉnh thuộc miền Bắc, và đang phát triển ra nhiều tổnh thaứnh 3. Đặc điểm về năng lực taứi chính của công ty. Tình hình tài chính c ủa công ty kể từ lúc mới thành lập cho đến nay nhìn chung là phát triển khá ổn định. Công ty có khả năng quay vòng vốn nhanh, tận dụng được các cơ hội kinh doanh, phát triển sản phẩm và đã biết xây dựng cho mình kế hoạch để đảm bảo được đồng vốn của mình. Từ nguồn vốn pháp định ban đầu là 1 tỷ với tỷ lệ vốn vay là 30% và vốn góp là 70%. noự ủửụùc theồ hieọn ụỷ ( Hỡnh 1 ) . ( Hỡnh 1 ) Nguồn vốn của công ty lúc mới hình thành 30% Vèn vay 70% Vèn gãp (Nguồn: Báo cáo của công ty Phi Long) Với sự nhanh nhạy trong việc nắm bắt nhu cầu thị trường của lãnh đạo, với đội nhuừ nhaõn vieõn kyừ thuaọt vieõn năng động và trình độ chuyên môn, nguồn vốn của Công ty đã được khai thác triệt để và tăng dần qua các năm. Từ số vốn ban đầu là1 tỷ đồng qua gaàn 4 năm số vốn đó đã tăng lên gaàn 3 tỷ mà trong đố nguồn vốn do lợi nhuận giữ lại đang ngày càng tăng trong tổng cơ cấu vốn của doanh nghiệp, đến cuối năm 2004 lợi nhuận giữ lại 13
 14. chiếm 20% cơ cấu vốn của doanh nghiệp. Điều đó cho thấy tình hình kinh doanh của công ty ngày càng phát triển và khả năng tài chính đã được đảm bảo hơn rất nhiều. Tử naờm 2001 ủeỏn naờm 2002 doanh thu laứ 5.175.000.000 VND , ủeỏn naờm 2002 – 2003 doanh thu laứ 12.586.000.000 VND , cho ủeỏn năm 2003 – 2004 doanh thu ủaừ taờng ủeỏn con soỏ 20.475.000.000 VND . Coự theồ noựi qua quaự trỡnh kinh doanh sau gaàn 4 naờm coõng ty ủaừ taờng khoỏi lửụùng haứng baựn raỏt lụựn so vụựi naờm ủaàu tieõn , tửứ caực soỏ lieọu treõn khoõng chổ taờng nhanh veà voỏn maứ coõng ty coứn taờng saỷn lửụùng baựn haứng leõn raỏt cao vaứ noự theồ hieọn khaỷ naờng kinh doanh cuỷa coõng ty la ứ coự sửù oồn ủũnh veà taờng trửụỷng khoõng ngửứng qua Hỡnh 2 Hỡnh 2: B iểu đồ sự tăng trưởng doanh thu của công ty Đơn vị tính: Tỷ đồng 25 20.475 20 12.586 15 5.175 10 5 0 2001-2002 2002-2003 2003-2004 Sau qua trình phát triển của mình như đã nói ở trên thì nguồn vốn của công ty đã tăng nhanh sau gaàn 4 naờm tửứ naờm 2001 ủeỏn 2004 và được thể hiện ở hình3 với số lượng vốn vay đã giảm xuống còn 10% trên tổng nguồn vốn của công ty và lợi nhuận cuỷa naờm 2004 giữ lại trong tổng vốn của công ty đã là 20%, và vốn góp là 70%va ứ . Điều này đã thể hiện sự phát triển rất lớn của công ty, dưới sự lãnh đạo nhạy bén của Giám đốc. 14
 15. Hỡnh 3 : Nguồn vốn hiện tại của công ty Vèn vay 10% 20% 70% Vèn gãp Lîi nhuËn gi÷ l¹i (Nguồn: Báo cáo của công ty Phi Long) 4. ẹaởc ủieồm veà coõng ngheọ : Coõng ty Phi Long laứ moọt coõng ty kinh doanh mua baựn maựy tớnh vaứ caực thieỏt bũ vaờn phoứng , vụựi tớnh chaỏt laứ co õng tinh kinh doanh mua baựn vỡ theồ coõng ty coự caực ủaởc ủieồm coõng ngheọ sau : * C oõng ngheọ nguyeõn cửựu thũ trửụứng Để hoạt động kinh doanh có hiệu quả thỡ nhất thiết phải tỡm được thị trường phù hợp, mà trong đó công ty hoạt động kinh doanh đạt được hiệu quả cao. Muốn có được điều này thỡ việc làm đầu tiên cần thiết cho công ty là tiến hành nghiên c ứu thị trường , vaứ caực nguyeõn cửựu naứy ủửụùc chia laứm ba bửụực : + Thu thập thụng tin, baống caực hỡnh thửực thaờm doứ thũ trửụứng veà gia ự caỷ caực maởt haứng ủang ủửụùc tieõu thu maùnh treõn thũ trửụứng . + Xửỷ lyự thoõng tin , khi co ự ủửụùc thoõng tin chớnh xaực coõng ty tỡm ra caực giaỷi phaựp ủeồ tieỏn haứnh xửỷ lyự sao cho phuứ hụùp vụựi caực thoõng tin vaứ tieỏn ủeỏn . 15
 16. + Ra quyeỏt ủũnh ủeồ hửụựựng coõng ty coự giaỷi phaựp kinh doanh cho toỏt vaứ phaựt huy khaỷ naờng kinh doanh cuỷa coõng ty ủeồ ca ùnh tranh . * C oõng ngheọ cung caỏp nguoàn haứng Trong kinh doanh, việc bán một sản phẩm có lợi trong điều kiện thị trường biến động và nhu cầu người tiêu dùng luôn thay đổi . Sản phẩm máy tính là một mặt hành có giá trị lớn. Do đó sự biến động của nó cũng có tác động đến nhu cầu sử dụng ngày một cao và đũi hỏi chất lượng ngày càng cao hơn Công ty đó tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu và khả năng nguồn haứng trong khu vực để từ đó xây dựng kế hoạch cung cầu trên thị trường công ty hoạt động. Căn cứ vào điều này công ty c ũn cú thể xõy dựng kế hoạch mua tiờu thụ sản phẩm mỏy tớnh cho từng thaựng , quý và chủ động liên doanh, liên kết để đặt hàng ký hợp đồng mua bán với các cửa hàng, đại lý. * Coõng ngheọ ủũnh giaự : Cụng ty TNHH Phi Long lựa chọn phương pháp định giá thaỏp hụn với giá thị trường moọt chuựt đủể duy trỡ một nề nếp thương mại mang tớnh laỏy soỏ lửụùng baựn haứng laứm laừi . Công ty xác lập giá kinh doanh trên một số cơ sở: tính toán và phân tích chi phí, phân tích hũa vốn và đảm bảo mục tiêu lợi nhuận, phân tích và dự đoán thị trường, phân tớch và lựa chọn mức giỏ dự kiến. Trong quy định về giá hàng treõn thũ trửụứng hieọn nay , công ty có quy định cụ thể sau. Giỏ bỏn = Giaự goỏc cuỷa maởt haứng + Chi phớ phỏt sinh + chi phớ quản lý bỏn hàng + VAT + lói. 16
 17. Tuy nhiờn, trờn thực tế cho thấy Cụng ty mỏy tớnh Phi Long gặp rất nhiều khó khăn trong quá trỡnh định giá theo biến động giá thị trường. Công ty phải định giá cả làm sao cho hợp lý để có thể cạnh tranh đượcvới các coõng ty trong khu vửùc . * Coõng ngheọ xuực tieỏn quaỷng caựo vaứ baựn haứng Để thực hiện hoạt động giao tiếp khuyếch trương có hiệu quả thông qua quảng cáo, xúc tiến bán, công ty đó cú những hoạt động sử dụng phương tiện thông tin thông dụng tạo được sự chú ý cao, số người nhận thông tin lớn mà chi phí ít.ẹoự laứ quaỷng caựo treõn baựo vaứ treõn internet. Ngoài ra, cụng ty cũn xõy dựng mối quan hệ khỏch hàng, tạo lũng tin với khỏch hàng đưa ra những lợi ích mà công ty đem lại cho khách hàng. Đồng thời thăm dũ ý kiến khỏch hàng về những mặt hạn chế trong kinh doanh sản phẩm của công ty, để có thể khắc phục và đổi mới phương thức kinh doanh của mỡnh. Hoạt động chào bán thẳng trực tiếp cho các cửa hàng, đại lý có thể nói đó trở thành hoạt động thường xuyên c ủa công ty, tăng cường khảo sát điều tra thông tin thị trường và khách hàng đó tạo được một nỗ lực hết sức hiệu quả đối với việc tiêu thụ hàng. Mặc dù, đây là một công việc mang lại hiệu quả cao nhưng phải có đội ngũ nhiều k inh nghiệm và chi phí cũng rất tốn kém. Nhỡn chung đối với công ty, việc đảm bảo cho sản phẩm có vị thế trên thị trường, tăng số lượng trên thị trường truyền thống, mở ra thị trường mới củng cố uy tín sản phẩm và uy tín của công ty trên thị trường mục tiêu quan trọng và mọi nỗ lực liên quan đến giao tiếp khuyếch trương đều là những yếu tố quan trọng cần phải phỏt huy. * Coõng ngheọ thanh toaựn mua baựn : Để đảm bảo lợi ích kinh tế cho các bên mua và bán, đồng thời có nguồn lực cho sản xuất kinh doanh nguyên tắc trong lựa chọn phương thức thanh toán của công ty là sự thỏa hiệp giữa hai bên trên một số quy đinh cơ bản: 17
 18. - Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cả hai bên thực hiện nghĩa vụ của mỡnh trong hợp đồng kinh tế đó được ký kết. - Hai bờn cựng cú lợi. - Thực hiện đúng, đủ những quy đinh và nghĩa vụ của mỡnh. 5. Đặc điểm về cơ cấu lao động của công ty. Tửứ luực coõng thaứnh laọp cho ủeỏn nay coõng ty tửứ ụỷ choó chổ veỷn veùn 10 thaứnh vieõn cho ủeỏn nay soỏ thaứnh vieõn lao ủoọng cuỷa coõng ty ủaừ taờng leõn 22 ngửụứi . Khoõng chổ taờng leõn veà soỏ lửụùng maứ coứn taờng leõn chaỏt lửụùng lao ủoõng tửứ choó caực nhaõn vieõn kyừ thuaọt chổ coự 2 kyừ sử tin hoùc hoùc cho ủeỏn nay laứ 12 kyừ sử tin hoùc. soỏ lửụùng lao ủoọng hieọn taùi laứ :  Phó tiến sỹ và kỹ sư Kinh tế: 2 người  Kỹ sư Điện tử và Tin học: 12 người  Cửỷ nha õn kinh teỏ 4 ngửụứi  Trung cấp kinh teỏ vaứ kỹ thuật: 4 người Đặc điểm tuyển nhân viên của công ty thường tuyển các sinh viên mới ra trường, có năng lực, lớp trước dìu lớp sau, đội ngũ trưởng thành qua công tác. Mặc dù là một công ty công nghệ còn non trẻ với tuổi đời trung bình của các thành viên trong công ty là 25 tuổi . Tuy nhieõn coõng ty khoõng coự lửùc lửoùng lao ủoõng huứng haọu nhửng laùi co ự nhieọt huyeỏt trong coõng vieọc coự trỡnh ủoọ tay ngheà cao , sa ựng taùo trong coõng vieọc . Haàu heỏt caực thaứnh vieọn cuỷa coõng ty ủa phaàn mụựi ra trửụứng neõn hoù coự tinh thaàn laứm vieọc nhieọt tỡnh haờng haựi trong coõng vieọc. Trong quaự trỡnh hoaùt ủoọng coõng ty luoõn chuự yự ủeỏn ủaứo taùo va ứ phaựt trieồn con ngửụứi soỏ lao ủoọng coự trỡnh ủoọ ủaùi hoùc chieỏm 85% ủaõy laứ tyỷ leọ ủaỷm baỷo cho chaỏt lửụùng lao ủoọng cuỷa coõng ty. Công 18
 19. ty tuyển dụng, ký hợp đồng theo hình thức đào tạo, thử việc hay dài hạn. Trong quá trình hoạt động, công ty luôn chú ý đến đào tạo và phát triển con người. Năm 2002 Phi Long có 12 người trong đó có 25% là nữ và 75% là nam. Công ty liên tục đầu tư cho công nghệ và chuyên môn, do vậy trình độ của các thành viên trong công ty giữ được ở mức khá cao và luôn luôn ổn định 9% trên đại học và 77,3% đại học coứn laùi la ứ 13,7% laứ dửụựi ủaùi hoùc, cụ caỏu lao ủoọng cuỷa coõng ty ủửụùc neõu roừ ụỷ ( Baỷng 2 ). Cùng với việc nâng cao trình độ cho người lao động, Ban giaựm ủoỏc coõng ty còn có các chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn, chế độ thưởng phạt phân minh từ đó kích thích người lao động hăng say với công việc có ý thức trung thành và luôn hướng về công ty. 19
 20. Baỷng 2 : Bảng cơ cấu lao động của Công ty 2002 2003 2004 Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ (%) (%) (%) lượng lượng lượng 12 100 17 100 22 100 Tổng số LĐ Giới tính Nam: 9 75 12 70,5 16 72,7 3 25 5 29,5 7 27,3 Nữ: Trình độ 1 8,3 2 11,75 2 9 Trên Đại học: 9 75 13 76,5 17 77,3 Đại học: Trung cấp: 2 16,7 2 11,75 3 13,7 Tuổi tác 11 91,6 14 82,35 18 81,8 20 -35: 1 8,4 3 17,65 4 18,2 36 -50: (Nguồn: Báo cáo của công tyPhi Long) 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2