intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty vật tư thiết bị nông sản Thanh Trì - Hà Nội

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

132
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty vật tư thiết bị nông sản thanh trì - hà nội', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty vật tư thiết bị nông sản Thanh Trì - Hà Nội

 1. Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty vật tư thiết bị nông sản Thanh Trì - Hà Nội
 2. Báo cáo th c t p t t nghi p Trư ng Trung h c Kinh t ____________________________________________________________ M CL C Chương I ........................................................................................................ 5 Các v n chung v chi phí s n xu t và giá thành s n ph m ......................... 5 1.1 c i m t ch c s n xu t c a ngành s n xu t công nghi p ........... 5 1.2 Khái ni m chi phí s n xu t và các cách phân lo i chi phí s n xu t ch y u. ...................................................................................................... 5 1.2.1 Khái ni m chi phí s n xu t. ......................................................... 5 1.2.2 Các cách phân lo i chi phí s n xu t ch y u. .............................. 5 1.3 Ý nghĩa c a công tác qu n lý chi phí s n xu t trong quá trình ho t ng s n xu t kinh doanh. .......................................................................... 7 1.4 Giá thành s n ph m, phân lo i giá thành s n ph m. ........................ 7 1.4.1 Giá thành s n ph m: ................................................................... 7 1.4.2 Phân lo i giá thành s n ph m. ..................................................... 8 1.5 i tư ng t p h p chi phí s n xu t, i tư ng tính giá thành s n ph m. ....................................................................................................... 9 1.5.1 i tư ng t p h p chi phí s n xu t. ............................................ 9 1.5.2 i tư ng tính giá thành s n ph m. .......................................... 10 1.6 Nhi m v k toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m. .... 11 1.7 K toán t p h p chi phí s n xu t. .................................................. 11 1.7.1 Tài kho n k toán ch y u s d ng. .......................................... 11 1.7.2 Phương pháp k toán t p h p chi phí s n xu t. ......................... 16 1.8 Các phương pháp ánh giá s n ph m ang ch t o d dang. ......... 19 1.8.1 Theo chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p (nguyên li u, v t li u chính tr c ti p) ..................................................................................... 19 1.8.2 Ư c lư ng s n ph m hoàn thành tương ương.......................... 20 1.8.3 nh m c chi phí. ..................................................................... 21 1.9 Các phương pháp tính giá thành s n ph m và ng d ng trong các lo i hình doanh nghi p ch y u. ............................................................... 21 1.9.1 Các phương pháp tính giá thành s n ph m. ............................... 21 1.9.2 ng d ng các phương pháp tính giá thành trong các lo i hình doanh nghi p ch y u. .......................................................................... 26 Chương II ..................................................................................................... 31 Th c t công tác k toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m c a công ty THi t b V t tư - nông s n thanh trì - hà n i ............................................. 31 2.1 c i m chung c a Doanh nghi p............................................... 31 2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n c a Doanh nghi p. .............. 31 2.1.2 Ch c năng nhi m v và c i m ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty thi t b v t tư nông s n Thanh Trì - Hà N i. ..................... 31 ____________________________________________________________ Lê Thanh Phương - 38/A7
 3. Báo cáo th c t p t t nghi p Trư ng Trung h c Kinh t ____________________________________________________________ 2.1.3 Cơ s v t ch t k thu t c a nhà máy …………………………..33 2.1.4 Công tác t ch c qu n lý, t ch c s n xu t và t ch c b máy k toán c a ơn v th c t p ………………….………………………. …. 33 2.2 Th c t công tác k ho ch chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m c a Công ty v t tư thi t b nông s n Thanh trì - Hà N i .................. 38 2.2.1 i tư ng t p h p chi phí s n xu t và i tư ng tính giá thành s n ph m c a công ty. .......................................................................... 38 2.2.2 K toán t p h p chi phí s n xu t. .............................................. 39 2.2.3 ánh giá s n ph m làm d cu i kỳ. .......................................... 71 2.2.4 Phương pháp tính giá thành s n ph m. ...................................... 71 Chương III ................................................................................................... 73 Nh n xét và ki n ngh v công tác k toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m c a công ty v t tư thi t b nông s n thanh trì -hà n i..................... 73 3.1.1 Ưu i m. ................................................................................... 73 3.1.2 Như c i m. ............................................................................. 74 3.1 M t s ý ki n óng góp. ............................................................... 74 K t lu n........................................................................................................ 76 ____________________________________________________________ Lê Thanh Phương - 38/A7
 4. Báo cáo th c t p t t nghi p Trư ng Trung h c Kinh t ____________________________________________________________ L I NÓI U Sau năm 1954 mi n B c ư c hoàn toàn gi i phóng. t nư c ta b t tay vào xây d ng kinh t và kh c ph c h u qu c a chi n tranh l i. Cơ ch kinh t c a chúng ta lúc ó là cơ ch t p trung quan liêu, bao c p. Bên c nh nh ng thu n l i, chúng ta còn g p ph i m t s khó khăn và ng ta cũng m c ph i nh ng sai l m trong vi c xác nh nh ng ch trương chính sách l n, ch o chi n lư c và th c hi n ư ng l i. H u qu sai l m là cu c kh ng ho ng kinh t xã h i ã kéo dài 10 năm. Vì th , t i các kì ih i ng VI, VII, VIII và g n ây nh t là i hi ng l n th IX ã quy t nh i m i cơ ch nư c ta v i phương châm: “ n n kinh t hàng hóa nhi u thành ph n v n ng theo cơ ch th trư ng, có s qu n lý c a nhà nư c theo nh hư ng Xã h i ch nghĩa…” T khi chuy n i cơ ch kinh t t nư c ta ã có s phát tri n m nh m v c chi u r ng l n chi u sâu, m ra nhi u ngành ngh theo xu hư ng h i nh p v i n n kinh t khu v c và th gi i. Cho nên s canh tranh t t y u ã x y ra. M t trong nh ng y u t quan tr ng quy t nh n s c nh tranh c a s n ph m trên th trư ng là giá c . i u này có nghĩa là cùng m t s n ph m, ch t lư ng như nhau, m u mã phù h p v i th hi u c a khách hàng thì s n ph m nào có giá bán h thì s tiêu th ư c nhi u hơn, s c nh tranh s l n hơn. Nhưng giá bán ph i d a vào cơ s c a giá thành s n ph m xác nh. B n ch t c a giá thành s n ph m là s chuy n d ch giá tr c a các y u t chi phí vào nh ng s n ph m ã hoàn thành. thu ư c l i nhu n t i a cho Doanh nghi p thì doanh nghi p ph i ti t ki m ư c chi phí r i m i h giá thành. ti t ki m chi phí và h giá thành s n ph m thì m t trong nh ng v n quan tr ng là t ch c t t công tác k toán, t p h p chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m s n xu t ra m t cách chính xác, k p th i, úng ch quy nh và úng v i vi c tăng cư ng và c i ____________________________________________________________ Lê Thanh Phương - 38/A7
 5. Báo cáo th c t p t t nghi p Trư ng Trung h c Kinh t ____________________________________________________________ thi n công tác qu n lý chi phí s n xu t, giá thành nói riêng và công tác qu n lý doanh nghi p nói chung. Chi phí s n xu t, giá thành s n ph m là y u t quan tr ng tác ng nk t qu s n xu t kinh doanh, chính sách v giá bán và kh năng c nh tranh c a các doanh nghi p trong n n kinh t th trư ng. Chính do nh ng nguyên nhân trên mà em ch n chuyên k toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m t i Công ty v t tư thi t b nông s n Thanh Trì - Hà N i làm tài th c t p c a mình. Vì th i gian th c t p không nhi u, do nh ng h n ch v i u ki n khách quan và kh năng c a b n thân không cho phép nên ch c ch n báo cáo c a em còn r t nhi u thi u sót, em r t mong ư c s ch b o, giúp thêm c a các th y cô giáo và quý công ty nơi em ã có i u ki n ư c th c t p. Em xin chân thành c m ơn. H c sinh Lê Thanh Phương ____________________________________________________________ Lê Thanh Phương - 38/A7
 6. Báo cáo th c t p t t nghi p Trư ng Trung h c Kinh t ____________________________________________________________ CHƯƠNG I CÁC V N CHUNG V CHI PHÍ S N XU T VÀ GIÁ THÀNH S N PH M 1.1 c i m t ch c s n xu t c a ngành s n xu t công nghi p Trong doanh nghi p s n xu t công nghi p, vi c t ch c công tác k toán v n d ng các phương pháp k thu t h ch toán, c bi t là v n d ng phương pháp k toán t p h p, phân b chi phí s n xu t và phương pháp tính giá thành s n ph m trong pham vi ngành s n xu t công nghi p b t ngu n t nh ng c im c a quy trình k thu t và t ch c s n xu t, t tính a d ng và kh i lư ng s n ph m ư c s n xu t ra, nói cách khác là b t ngu n t lo i hình s n xu t c a doanh nghi p. Vì v y, nghiên c u lo i hình s n xu t c a doanh nghi p s giúp cho vi c t ch c công tác k toán trong doanh nghi p ư c h p lý, úng n và do ó phát huy ư c ch c năng, vai trò và v trí c a k toán, trong ó công tác k toán, qu n lý kinh t , qu n lý doanh nghi p nói chung và qu n lý chi phí s n xu t và giá thành s n ph m nói riêng. T ngành kinh t c p I s ư c phân chia thành các ngành kinh t c p II, c p III; có lo i hình công ngh s n xu t, tính ch t quy trình công ngh , phương pháp s n xu t s n ph m, nh kỳ s n ph m và s l p l i c a s n ph m ư c s n xu t ra khác nhau. nghiên c u các lo i hình s n xu t công nghi p c n ph i ti n hành phân lo i theo các tiêu th c khác nhau. 1.2 Khái ni m chi phí s n xu t và các cách phân lo i chi phí s n xu t ch y u. 1.2.1 Khái ni m chi phí s n xu t. Chi phí s n xu t là bi u hi n b ng ti n c a toàn b hao phí v lao ng s ng, lao ng v t hóa và các chi phí c n thi t khác mà doanh nghi p chi ra ti n hành ho t ng s n xu t kinh doanh trong m t th i kỳ. 1.2.2 Các cách phân lo i chi phí s n xu t ch y u. 1.2.2.1 Phân lo i chi phí s n xu t theo tính ch t kinh t (y u t chi phí). ____________________________________________________________ Lê Thanh Phương - 38/A7
 7. Báo cáo th c t p t t nghi p Trư ng Trung h c Kinh t ____________________________________________________________ - Chi phí nguyên li u, v t li u: Bao g m toàn b giá tr c a các lo i nguyên li u, v t li u chính, v t li u ph , nhiên li u, ph tùng thay th , công c , d ng c s n xu t dành cho s n xu t kinh doanh trong kỳ báo cáo. - Chi phí nhân công: Bao g m toàn b chi phí tr cho ngư i lao ng (t m th i hay thư ng xuyên) v ti n lương (ti n công), các kho n ph c p, tr c p có tính ch t lương, ti n ăn gi a ca và các kho n trích theo lương (KPC , b o hi m xã h i, b o hi m y t ) trong kỳ báo cáo. - Chi phí kh u hao tài s n c nh: bao g m chi phí kh u hao toàn b tài s n c nh c a các doanh nghi p trong s n xu t kinh doanh trong kỳ báo cáo. - Chi phí d ch v mua ngoài: Bao g m các chi phí v nh n cung c p d ch v t các ơn v khác ph c v ho t ng s n xu t – kinh doanh c a doanh nghi p trong kỳ báo cáo như: i n, nư c, i n tho i, v sinh và các d ch v khác. - Chi phí khác b ng ti n:Bao g m các chi phí s n xu t kinh doanh chưa ư c ph n ánh các ch tiêu trên, ã chi b ng ti n trong kỳ báo cáo như: ti p khách, h i h p, thuê qu ng cáo … 1.2.2.2 Phân lo i chi phí s n xu t theo công d ng kinh t chi phí (kho n m c chi phí) - Kho n m c chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p: Bao g m chi phí v nguyên li u chính, v t li u ph s d ng tr c ti p cho ho t ng s n xu t s n ph m. - Kho n m c chi phí nhân công tr c ti p: Bao g m các kho n ph i tr cho ngư i lao ng tr c ti p s n xu t s n ph m, d ch v như: lương, các kho n ph c p lương, ti n ăn gi a ca và các kho n trích theo lương (b o hi m xã h i, b o hi m y t , KPC ). - Kho n m c chi phí s n xu t chung: G m nh ng chi phí phát sinh t i b ph n s n xu t (phân xư ng, i, tr i s n xu t …), ngoài hai kho n m c trên. ____________________________________________________________ Lê Thanh Phương - 38/A7
 8. Báo cáo th c t p t t nghi p Trư ng Trung h c Kinh t ____________________________________________________________ 1.2.2.3 Phân lo i chi phí theo quan h v i quan h s n lư ng s n ph m s n xu t. - Chi phí bi n i (bi n phí): là nh ng chi phí có s thay i v lư ng tương quan t l thu n v i s thay i c a kh i lư ng s n ph m s n xu t trong kỳ như: Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p … - Chi phí c nh ( nh phí): là nh ng chi phí không thay i v t ng s khi có s thay i kh i lư ng s n ph m s n xu t trong m c nh t nh như chi phí kh u hao tài s n c nh theo phương pháp bình quân, chi phí i n th p sáng … 1.3 Ý nghĩa c a công tác qu n lý chi phí s n xu t trong quá trình ho t ng s n xu t kinh doanh. - Qu n lý chi phí s n xu t là phân tích tình hình d toán chi phí s n xu t. - Qu n lý chi phí s n xu t giúp l p k ho ch cung ng v t tư, ti n v n, s d ng lao ng cho kỳ sau, cung c p tài li u tính toán thu nh p qu c dân. Công vi c qu n lý chi phí s n xu t cung c p s li u cho công tác tính giá thành, phân tích tình hình th c hi n tính giá thành làm tài li u tham kh o lp nh m c chi phí s n xu t và l p k ho ch giá thành s n ph m kỳ sau. Giúp cho các nhà qu n lý xác nh phương pháp k toán t ng h p phân b chi phí cho các i tư ng m t cách úng n và h p lý. Giúp cho công tác qu n lý kinh doanh phân tích i m hòa v n và ph c v cho vi c ra quy t nh qu n lý, c n thi t h giá thành s n ph m, tăng hi u qu kinh doanh. 1.4 Giá thành s n ph m, phân lo i giá thành s n ph m. 1.4.1 Giá thành s n ph m: Giá thành s n xu t c a s n ph m, d ch v là chi phí s n xu t tính cho m t kh i lư ng ho c m t ơn v s n ph m, công vi c, lao v do doanh nghi p s n xu t ã hoàn thành trong i u ki n công su t bình thư ng. ____________________________________________________________ Lê Thanh Phương - 38/A7
 9. Báo cáo th c t p t t nghi p Trư ng Trung h c Kinh t ____________________________________________________________ Giá thành s n ph m là m t ch tiêu kinh t t ng h p, ph n ánh ch t lư ng h at ng s n xu t và qu n lý s n xu t, là căn c quan tr ng xác nh giá bán và xác nh hi u qu kinh t c a ho t ng s n xu t. 1.4.2 Phân lo i giá thành s n ph m. 1.4.2.1 Phân lo i giá thành s n ph m theo th i gian và cơ s s li u tính giá thành. - Theo cách phân lo i này, giá thành s n ph m chia làm 3 lo i: + Giá thành k ho ch: Là giá thành s n ph m ư c tính trên cơ s chi phí s n xu t, k ho ch và s n lư ng k ho ch. Giá thành k ho ch do b ph n k ho ch xác nh trư c khi ti n hành s n xu t. Giá thành k ho ch là m c tiêu ph n u c a doanh nghi p, là căn c phân tích tình hình th c hi n k ho ch giá thành. + Giá thành nh m c: Là giá thành s n ph m ư c tính trên cơ s nh m c chi phí s n xu t hi n hành và ch tính cho m t ơn v s n ph m. Vi c tính giá thành nh m c ư c th c hi n trư c khi ti n hành s n xu t, ch t o s n ph m. Giá thành nh m c là công c qu n lý nh m c c a doanh nghi p, là thư c o chính xác ánh giá k t qu s d ng tài s n, v t tư, lao ng và giúp cho vi c ánh giá úng n các gi i pháp kinh t , k thu t mà doanh nghi p ã th c hi n trong quá trình s n xu t nh m nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh. + Giá thành th c t : là giá thành s n ph m ư c tính toán trên cơ s s li u chi phí s n xu t th c t phát sinh t p h p ư c trong kỳ và s n lư ng s n ph m th c t ã s n xu t trong kỳ. Giá thành th c t ư c tính toán sau khi k t thúc quá trình s n xu t s n ph m. Giá thành th c t là ch tiêu kinh t t ng h p xác nh k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. 1.4.2.2 Phân lo i giá thành theo ph m vi tính toán. Theo cách phân lo i này giá thành s n ph m chia làm 2 lo i: ____________________________________________________________ Lê Thanh Phương - 38/A7
 10. Báo cáo th c t p t t nghi p Trư ng Trung h c Kinh t ____________________________________________________________ - Giá thành s n xu t ( còn g i là giá thành công xư ng): Bao g m chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p; Chi phí nhân công tr c ti p; Chi phí s n xu t chung tính cho s n ph m hoàn thành, d ch v ã cung c p. Giá thành s n xu t ư c s d ng ghi s k toán thành ph m ã nh p kho ho c giao cho khách hàng và là căn c doanh nghi p tính giá v n hàng bán, tính l i nhu n g p c a ho t ng bán hàng và cung c p d ch v . - Giá thành toàn b : Bao g m giá thành s n xu t và chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh nghi p tính cho s n ph m ã bán. Giá thành toàn b c a s n ph m là căn c xác nh k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Giá thành Giá thành Chi phí Chi phí qu n lý = + + toàn b s n xu t bán hàng doanh nghi p 1.5 i tư ng t p h p chi phí s n xu t, i tư ng tính giá thành s n ph m. 1.5.1 i tư ng t p h p chi phí s n xu t. 1.5.1.1 Khái ni m chi phí s n xu t. Chi phí s n xu t là bi u hi n b ng ti n c a toàn b hao phí v lao ng s ng, lao ng v t hóa và các chi phí c n thi t khác mà doanh nghi p chi ra ti n hành ho t ng s n xu t kinh doanh trong m t th i kỳ. 1.5.1.2 Căn c xác nh i tư ng t p h p chi phí s n xu t. - c i m và công d ng c a chi phí trong quá trình s n xu t. - c i m cơ c u t ch c s n xu t c a doanh nghi p. - Quy trình công ngh s n xu t, ch t o s n ph m. - c i m c a s n ph m ( c tính k thu t, c ims d ng, c i m thương ph m …) - Yêu c u, trình qu n lý s n xu t kinh doanh. 1.5.1.3 Các i tư ng t p h p chi phí s n xu t. - i tư ng t p h p chi phí s n xu t là ph m vi, gi i h n và chi phí s n xu t c n t p h p nh m ki m tra, giám sát chi phí s n xu t và ph c v công tác tính giá thành s n ph m. ____________________________________________________________ Lê Thanh Phương - 38/A7
 11. Báo cáo th c t p t t nghi p Trư ng Trung h c Kinh t ____________________________________________________________ - i v i ngành công nghi p, i tư ng t p h p chi phí s n xu t có th là lo i s n ph m, d ch v ; nhóm s n ph m cùng lo i; chi ti t, b ph n s n ph m; phân xư ng, b ph n; giai o n công ngh ; ơn t hàng. 1.5.2 i tư ng tính giá thành s n ph m. 1.5.2.1 Khái ni m giá thành s n ph m. Giá thành s n ph m là m t ch tiêu kinh t t ng h p, ph n ánh ch t lư ng ho t ng s n xu t và qu n lý s n xu t, là căn c quan tr ng xác nh giá bán và xác nh hi u qu kinh t c a ho t ng s n xu t. 1.5.2.2 Các căn c xác nh i tư ng tính giá thành s n ph m. - xác nh i tư ng tính giá thành úng n ph i d a vào các căn c sau: c i m t ch c s n xu t; Quy trình công ngh s n xu t s n ph m; Yêu c u trình qu n lý; Trình ng d ng máy vi tính trong công tác k toán c a doanh nghi p. - Xét v m t t ch c s n xu t: + N u t ch c s n xu t ơn chi c (như doanh nghi p óng tàu, công ty xây d ng cơ b n …) thì t ng s n ph m, t ng công vi c là i tư ng tính giá thành. + N u t ch c s n xu t hàng lo t ho c s n xu t theo ơn t hàng thì i tư ng tính giá thành là t ng lo t s n ph m ho c t ng ơn t hàng. + N u t ch c s n xu t nhi u lo i s n ph m, kh i lư ng l n (như d t v i, s n xu t bánh k o …) thì m i lo i s n ph m là m t i tư ng tính giá thành. - Xét v qui trình công ngh s n xu t. + N u quy trình công ngh s n xu t gi n ơn thì i tư ng tính giá thành là thành ph m hoàn thành ho c có th là n a thành ph m t ch bi n. + N u quy trình công ngh s n xu t ph c t p ki u song song thì i tư ng tính giá thành có th là b ph n, chi ti t s n ph m ho c s n ph m l p ráp hoàn ch nh. 1.5.2.3 Các lo i i tư ng tính giá thành s n ph m. ____________________________________________________________ Lê Thanh Phương - 38/A7
 12. Báo cáo th c t p t t nghi p Trư ng Trung h c Kinh t ____________________________________________________________ i tư ng tính giá thành là các lo i s n ph m do doanh nghi p s n xu t ra d ch v cung c p cho khách hàng c n ph i tính t ng giá thành và giá thành ơn v. 1.6 Nhi m v k toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m. - Căn c vào c i m quy trình công ngh , c i m t ch c s n xu t s n ph m c a doanh nghi p xác nh i tư ng t p h p chi phí s n xu t và i tư ng tính giá thành. - T ch c t p h p và phân b t ng lo i chi phí s n xu t theo úng i tư ng t p h p chi phí s n xu t và b ng phương pháp thích h p. Cung c p k p th i nh ng s li u, thông tin t ng h p v các kho n m c chi phí, y u t chi phí ã quy nh, xac nh úng n tr giá s n ph m d dang cu i kỳ. - V n d ng phương pháp tính giá thành thích h p tính toán giá thành và giá thành ơn v c a các i tư ng tính giá thành theo úng kho n m c quy nh và úng kỳ tính giá thành s n ph m ã xác nh. - nh kỳ cung c p các báo cáo v chi phí s n xu t và giá thành cho các c p qu n lý doanh nghi p ti n hành phân tích tình hình th c hi n các nh m c và d toán chi phí, phân tích tình hình th c hi n k ho ch giá thành và k ho ch h giá thành s n ph m, phát hi n các h n ch và kh năng ti m tàng, xu t các li u pháp gi m chi phí, h giá thành s n ph m. 1.7 K toán t p h p chi phí s n xu t. 1.7.1 Tài kho n k toán ch y u s d ng. 1.7.1.1 Tài kho n 621 - chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p. ph n ánh chi phí nguyên li u, v t li u s d ng tr c ti p cho ho t ng s n xu t s n ph m, d ch v c a các ngành công nghi p, xây l p, nông, lâm, ngư nghi p K t c u và n i dung ph n ánh c a tài kho n 621 - chi phí NL,VL tr c ti p: ____________________________________________________________ Lê Thanh Phương - 38/A7
 13. Báo cáo th c t p t t nghi p Trư ng Trung h c Kinh t ____________________________________________________________ Bên n : Tr giá th c t nguyên li u, v t li u xu t dùng tr c ti p cho h at ng s n xu t s n ph m ho c th c hi n d ch v trong kỳ h ch toán. Bên có: - Tr giá nguyên li u, v t li u s d ng không h t nh p l i kho. - K t chuy n chi phí NL, VL tr c ti p trên m c bình thư ng không ư c tính vào tr giá hàng t n kho, tính vào giá v n hàng bán trong kỳ. - K t chuy n chi phí NL, VL tr c ti p binh thư ng phát sinh m c bình thư ng vào bên N TK 154 - chi phí s n xu t kinh doanh d dang (ho c bên N TK 631 - Giá thành s n xu t) TK 621 không có s dư cu i kỳ và ph n ánh chi ti t cho t ng i tư ng t p h p chi phí. 1.7.1.2 Tài kho n 622 - chi phí nhân công tr c ti p. ____________________________________________________________ Lê Thanh Phương - 38/A7
 14. Báo cáo th c t p t t nghi p Trư ng Trung h c Kinh t ____________________________________________________________ ph n ánh chi phí lao ng tr c ti p tham gia vào quá trình ho t ng s n xu t – kinh doanh trong các ngành công nghi p, nông, lâm, ngư nghi p, xây d ng cơ b n, d ch v . K t c u và n i dung c a TK 622 - Chi phí nhân công tr c ti p. Bên N : Chi phí nhân công tr c ti p tham gia tr c ti p vào quá trình s n xu t s n ph m. Bên Có: - K t chuy n chi phí nhân công tr c ti p trên m c bình thư ng không ư c tính vào tr giá hàng t n kho, tính vào giá v n hàng bán trong kỳ. - K t chuy n chi phí nhân công tr c ti p binh thư ng phát sinh m c bình thư ng vào bên N TK 154 - chi phí s n xu t kinh doanh d dang (ho c bên N TK 631 - Giá thành s n xu t) TK 622 không có s dư cu i kỳ và ph n ánh chi ti t cho t ng i tư ng t p h p chi phí. 1.7.1.3 Tài kho n 627 - chi phí s n xu t chung. ____________________________________________________________ Lê Thanh Phương - 38/A7
 15. Báo cáo th c t p t t nghi p Trư ng Trung h c Kinh t ____________________________________________________________ ph n ánh chi phí ph c v s n xu t, kinh doanh chung phát sinh phân xư ng, b ph n s n xu t, i, công trư ng… K t c u và n i dung TK 627 - chi phí s n xu t chung. Bên N : Các chi phí s n xu t chung phát sinh trong kỳ. Bên Có: - Các kho n ghi gi m chi phí s n xu t chung. - Chi phí s n xu t chung c nh phát sinh m c bình thư ng và chi phí s n xu t chung bi n i ư c k t chuy n vào TK 154 - chi phí s n xu t kinh doanh d dang ( ho c tài kh an 631 - giá thành s n xu t). - Chi phí s n xu t chung c nh phát sinh trên m c bình thư ng ư c k t chuy n vào TK 632 - giá v n hàng bán. - Tài kho n 627 - chi phí s n xu t chung không có s dư cu i kỳ. Tài kho n 627 có các tài kho n c p II Tài kho n 627 1 – chi phí nhân viên phân xư ng Tài kho n 627 2 – chi phí v t li u Tài kho n 627 3 – chi phí d ng c s n xu t Tài kho n 637 4 – chi phí kh u hao tài s n c nh Tài kho n 627 7 – chi phí d ch v mua ngoài Tài kho n 627 8 – chi phí b ng ti n khác. ____________________________________________________________ Lê Thanh Phương - 38/A7
 16. Báo cáo th c t p t t nghi p Trư ng Trung h c Kinh t ____________________________________________________________ 1.7.1.4 Tài kho n 154 - chi phí s n xu t kinh doanh d dang. t ng h p chi phí s n xu t kinh doanh ph c v cho vi c tính giá thành s n ph m, d ch v . K t c u và n i dung: Bên N : Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p, chi phí s n xu t chung phát sinh trong kỳ liên quan n s n xu t s n ph m, d ch v : Bên Có: - Tr giá ph li u thu h i, tr giá s n ph m h ng không s a ch a ư c. - Tr giá nguyên li u, v t li u, hàng hóa gia công xong nh p kho. - Giá thành s n xu t th c t c a s n ph m ã ch t o xong nh p kho ho c chuy n i bán. ____________________________________________________________ Lê Thanh Phương - 38/A7
 17. Báo cáo th c t p t t nghi p Trư ng Trung h c Kinh t ____________________________________________________________ - Chi phí th c t c a kh i lư ng d ch v ã cung c p hoàn thành cho khách hàng. S dư bên N : Chi phí s n xu t kinh doanh d dang cu i kỳ TK 154 ư c m chi ti t cho t ng i tư ng t p h p chi phí s n xu t (phân xư ng giai o n s n xu t, s n ph m, nhóm s n ph m, ơn t hàng). 1.7.1.5 Tài kho n 631 - Giá thành s n xu t. ph n ánh t ng h p chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m, d ch v ơn v s n xu t trong trư ng h p k toán hàng t n kho theo phương pháp ki m kê nh kỳ. K t c u và n i dung ph n ánh c a TK 631 - Giá thành s n xu t: Bên N : - Tr giá s n ph m d dang u kỳ. - Chi phí s n xu t th c t phát sinh trong kỳ. Bên Có: - Tr giá s n ph m d dang cu i kỳ k t chuy n vào TK 154. - Giá thành s n ph m ã bán, d ch v hoàn thành k t chuy n vào TK 632 - Giá v n hàng bán. Tài kh an 631 không có s dư cu i kỳ và ư c chi ti t cho t ng i tư ng t p h p chi phí. 1.7.2 Phương pháp k toán t p h p chi phí s n xu t. 1.7.2.1 Phương pháp t p h p chi phí s n xu t - Phương pháp t p h p tr c ti p: áp d ng i v i chi phí s n xu t có liên quan tr c ti p n i tư ng t p h p chi phí ã xác nh. K toán t ch c ghi chép ban u theo úng i tư ng ch u chi phí, t ó t p h p s li u t các ch ng t k toán ghi vào s k toán theo t ng i tư ng có liên quan. - Phương pháp t p h p chi phí s n xu t gián ti p: áp d ng i v i chi phí s n xu t có liên quan t i nhi u i tư ng t p h p chi phí s n xu t, không th t p h p tr c ti p cho t ng i tư ng ch u chi phí ư c. K ____________________________________________________________ Lê Thanh Phương - 38/A7
 18. Báo cáo th c t p t t nghi p Trư ng Trung h c Kinh t ____________________________________________________________ toán ti n hành t p h p và phân b chi phí s n xu t cho các i tư ng có liên quan theo trình t sau: + T ch c ghi chép ban u chi phí s n xu t phát sinh theo t ng a i m phát sinh chi phí sau ó t ng h p s li u lên ch ng t k toán theo a i m phát sinh chi phí. + L a ch n tiêu chu n phân b thích h p v i t ng lo i chi phí tính toán và phân b chi phí s n xu t ã t ng h p ư c cho các i tư ng liên quan. Công th c tính: C H= n Ti i=1 Trong ó: H là h s phân b C là t ng chi phí ã t p h p ư c c n phân b Ti là tiêu chu n phân b c a i tư ng i. Chi phí phân b cho t ng i tư ng t p h p chi phí có liên quan (Ci) ư c tính theo công th c: Ci = Ti x H 1.7.2.2 Sơ k toán t ng h p chi phí s n xu t. - Phương pháp k toán t ng h p chi phí s n xu t toàn doanh nghi p theo phương pháp kê khai thư ng xuyên. Sơ k toán t ng h p chi phí s n xu t toàn doanh nghi p (phương pháp kê khai thư ng xuyên) ____________________________________________________________ Lê Thanh Phương - 38/A7
 19. Báo cáo th c t p t t nghi p Trư ng Trung h c Kinh t ____________________________________________________________ (1)Cu i kỳ, k toán k t chuy n chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p theo t ng i tư ng t p h p chi phí. (2)Cu i kỳ, k toán k t chuy n chi phí nhân công tr c ti p theo t ng i tư ng t p h p chi phí. (3)Cu i kỳ, k toán k t chuy n và phân b chi phí s n xu t chung cho t ng i tư ng t p h p chi phí có liên quan. (4)Tr giá s n ph m h ng không s a ch a ư c, ngư i gây thi t h i s n ph m h ng ph i b i thư ng. (5)Tr giá thu n ư c tính c a ph li u thu h i t s n ph m h ng không s a ch a ư c. (6)Giá thành s n xu t thành ph m nh p kho ho c ã giao cho khách hàng. - Phương pháp k toán t ng h p chi phí s n xu t toàn doanh nghi p theo phương pháp ki m kê nh kỳ. Sơ k toán t ng h p chi phí s n xu t toàn doanh nghi p (K toán hàng t n kho theo phương pháp ki m kê nh kỳ) ____________________________________________________________ Lê Thanh Phương - 38/A7
 20. Báo cáo th c t p t t nghi p Trư ng Trung h c Kinh t ____________________________________________________________ (1) u kỳ k toán, k t chuy n tr giá s n ph m d dang u kỳ. (2) Cu i kỳ k toán, k t chuy n chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p th c t phát sinh trong kỳ cho các i tư ng ch u chi phí. (3) Cu i kỳ k toán, k t chuy n chi phí nhân công tr c ti p cho các i tư ng ch u chi phí. (4) Cu i kỳ, k toán k t chuy n ho c phân b chi phí s n xu t chung tính giá thành s n ph m, d ch v . (5) Trư ng h p phát sinh s n ph m h ng không s a ch a ư c, căn c vào quy t nh x lý c a c p có th m quy n. (6) Cu i kỳ k toán, ti n hành ki m kê và ánh giá s n ph m d dang cu i kỳ. (7) Giá thành s n xu t th c t s n ph m, công vi c ã hoàn thành trong kỳ. 1.8 Các phương pháp ánh giá s n ph m ang ch t o d dang. 1.8.1 Theo chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p (nguyên li u, v t li u chính tr c ti p) ____________________________________________________________ Lê Thanh Phương - 38/A7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2