intTypePromotion=1

Luận văn kế toán: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp lắp máy và xây dựng điện

Chia sẻ: Nguyễn Phú Tiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:74

0
125
lượt xem
25
download

Luận văn kế toán: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp lắp máy và xây dựng điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn kế toán với đề tài "Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp lắp máy và xây dựng điện" có kết cấu nội dung gồm 3 phần: phần 1 đặc điểm tình hình chung của xí nghiệp lắp máy và xây dựng điện, phần 2 thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của xí nghiệp lắp máy và xây dựng điện, phần 3 một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn kế toán: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp lắp máy và xây dựng điện

 1. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Trong xu thÕ ®æi míi chung cña c¶ n­íc, tõ nÒn kinh tÕ hµng ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc ngµy cµng cã thªm nhiÒu doanh nghiÖp ra ®êi vµ lín m¹nh kh«ng ngõng. §Ó cã thÓ héi nhËp tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã ph­¬ng thøc qu¶n lý míi phï hîp, x¸c ®Þnh cho m×nh nh÷ng h­íng ®i ®óng ®¾n sao cho kÕt qu¶ ®Çu ra lµ cao nhÊt víi gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng s¶n phÈm cã møc thu hót ®­îc ng­êi tiªu dïng. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy c¸c doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ c¸c yÕu tè chi phÝ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh­ vËt t­ tiÒn vèn, gi¸ thµnh, doanh thu, lîi nhuËn Ban l·nh ®¹o doanh nghiÖp chØ cã thÓ cã ®­îc nh÷ng th«ng tin nµy mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi th«ng qua bäo m¸y kÕ to¸n trong ®ã kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng nh©n tè cã ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh tíi tÝnh hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ – tµi chÝnh trong doanh nghiÖp. NhËn thøc ®­îc vai trß vµ tÇm quan träng cña ph©n kÕ to¸n nµy nªn em ®· chän ®Ò tµi “kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm” trong qu¸ tr×nh thùc tËp cña XÝ nghiÖp l¾p m¸y vµ x©y dùng ®iÖn. Néi dung cña chuyªn ®Ò nµy gåm 3 phÇn: PhÇn I: §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña XÝ nghiÖp l¾p m¸y vµ x©y dùng ®iÖn PhÇn II: Thùc tr¹ng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp l¾p m¸y vµ x©y dùng ®iÖn. PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Häc viªn: Lª TiÕn Dòng K27D
 2. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trong thêi gian ng¾n thùc hiÖn chuyªn ®Ò, ch¾c ch¾n chuyªn ®Ò cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña xÝ nghiÖp vµ c¸c thÇy c« gi¸o ®Ò chuyªn ®Ò cña em hoµn thiÖn h¬n. Hµ Néi, ngµy 5 th¸ng 8 n¨m 2003. Häc viªn Lª TiÕn Dòng more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Häc viªn: Lª TiÕn Dòng K27D
 3. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi c¶m ¬n Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp lµ sù tæng hîp toµn bé kiÕn thøc sau khi häc tËp vµ rÌn luyÖn trong tr­êng. ®­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o, cña ®¬n vÞ thùc tËp vµ cña c¸c b¹n ®ång häc ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o Bïi V¨n §«ng, ng­êi thÇy ®· trùc tiÕp h­íng dÉn gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy. Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi thÇy Bïi V¨n §«ng còng nh­ toµn thÓ c¸c thÇy c« gi¸o tr­êng trung häc c«ng nghiÖp quèc phßng nãi chung vµ c¸c thÇy c« trong bé m«n kÕ to¸n nãi riªng, vµ c¸c c«, c¸c chó, c¸c b¸c trong XÝ nghiÖp l¾p m¸y vµ x©y dùng ®iÖn n¬i em thùc tËp. Häc viªn Lª TiÕn Dòng more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Häc viªn: Lª TiÕn Dòng K27D
 4. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp PhÇn I: §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña XÝ nghiÖp l¾p m¸y vµ x©y dùng ®iÖn. I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè 47-H§BT ngµy 5-3-1987 cña H§BT quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vÒ tæ chøc bé m¸y cña Bé tr­ëng n¨ng l­îng. XÐt nhu cÇu vÒ s¶n xuÊt gia c«ng, söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ, vËt liÖu phô kiÖn ®iÖn, phôc vô cho nhiÖm vô x©y l¾p l­íi ®iÖn cña C«ng ty x©y l¾p ®iÖn 1. Ngµy 14-11-1988 quyÕt ®Þnh thµnh lËp XÝ nghiÖp c¬ khÝ ®iÖn thuéc C«ng ty x©y l¾p ®iÖn 1. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña xÝ nghiÖp lµ: - S¶n xuÊt vµ gia c«ng phô kiÖn ®iÖn phôc vô thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh ®­êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c nhu cÇu kh¸c theo kÕ ho¹ch. -Tæ chøc söa ch÷a vµ hiÖu chØnh c¸c thiÕt bÞ ®iÖn nh­ ®éng c¬ m¸y biÕn ¸p, thÝ nghiÖm ®iÖn Sau mét thêi gian ho¹t ®éng vµ tr­ëng thµnh, chøng tá kh¶ n¨ng vµ n¨ng lùc cña m×nh XÝ nghiÖp c¬ khÝ ®iÖn ®· ®æi tªn thµnh XÝ nghiÖp l¾p m¸y vµ x©y dùng ®iÖn ®­îc h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp. Trong thêi gian qua xÝ nghiÖp ®· ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh rÊt tèt b»ng chøng lµ ®em l¹i rÊt nhiÒu c«ng tr×nh ®iÖn phôc vô cho nhu cÇu vÒ ®êi sèng sinh ho¹t vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cña nh©n d©n. Cho tíi nay xÝ nghiÖp ®· hoµn toµn lín m¹nh vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng b»ng chøng lµ xÝ nghiÖp ®· chiÕm lÜnh hÇu hÕt thÞ tr­êng ë phÝa b¾c vµ khu vùc miÒn trung, trong mét lóc xÝ nghiÖp cã thÓ thi c«ng rÊt nhiÒu h¹ng môc c«ng tr×nh ë rÊt nhiÒu tØnh kh¸c nhau. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Häc viªn: Lª TiÕn Dòng K27D
 5. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp KÕ ho¹ch trong n¨m sau th× xÝ nghiÖp sÏ tiÕn hµnh x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh ®iÖn ë c¸c tØnh miÒn nói phÝa b¸c ®Ó phôc vô cho ®êi sèng sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt cña bµ con d©n téc thiÓu sè gióp nhµ n­íc thùc hiÖn ®­îc chÝnh s¸ch æn ®Þnh n¬i c­ chó cña bµ con d©n téc thiÓu sè vµ t¨ng c­êng ph¸t triÓn kinh tÕ n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ vµ nhËn thøc cña nh©n d©n. II. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. 1.§Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. XuÊt ph¸t tõ ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña doanh nghiÖp x©y l¾p ®iÖn nªn trong cïng mét thêi gian c«ng ty ph¶i triÓn khai thùc hiÖn nhiÒu hîp ®ång kh¸c nhau nh»m hoµn thµnh yªu cÇu cña c¸c chñ ®Çu t­ theo hîp ®ång x©y dùng ®¨ ký kÕt. Víi n¨ng lùc hiÖn cã ®Ó cã thÓ thùc hiÖn nhiÒu hîp ®ång kh¸c nhau cïng mét lóc xÝ nghiÖp ®· tæ chøc lùc l­îng lao ®éng thµnh 2 ®éi x©y l¾p. 1 ®éi thÝ nghiÖm vµ 1 x­ëng chÕ biÕn NVL phô. §iÒu nµy ®· gióp c«ng ty t¨ng c­êng ®­îc tÝnh chÆt chÏ. C¬ ®éng vµ gän nhÑ vÒ mÆt trang bÞ tµi s¶n cè ®Þnh s¶n xuÊt, lîi dông tèi ®a lùc l­îng lao ®éng t¹i chç. Bªn c¹nh ®ã, ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt x©y dùng còng nh­ ®Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh c«ng nghÖ cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý trong c«ng ty, lµm cho c«ng viÖc nµy cã nhiÒu ®iÓm rèi c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn râ nÐt qua c¬ chÕ giao kho¸n cña ®¬n vÞ. Néi dung cña nã lµ c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh cña xÝ nghiÖp nhËn thÇu thi c«ng nh÷ng khèi l­îng c«ng viÖc vµ ®Æc thï riªng rÏ cã tû lÖ giao kho¸n riªng thÓ hiÖn th«ng qua ho¹t ®éng giao kho¸n. C¸c ®¬n vÞ nhËn kho¸n ph¶i tæ chøc thi c«ng, chñ ®éng cung øng vËt t­, nh©n liÖu, ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é thi c«ng, chÊt l­îng kü thuËt, an toµn lao ®éng vµ ph¶i tÝnh ®Õn chi phÝ cÇn thiÕt cho viÖc b¶o hµnh c«ng tr×nh, ®¬n vÞ nhËn kho¸n tæ chøc c«ng t¸c ghi chÐp vµ lu©n chuyÓn chøng tõ nh»m ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Häc viªn: Lª TiÕn Dòng K27D
 6. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp chÝnh x¸c, kh¸ch quan, kÞp thêi mäi ho¹t ®éng kinh tÕ ph¸t sinh. Cuèi quý ph¶i kiÓm tra khèi l­îng s¶n phÈm dë dang. NÕu lç ®¬n vÞ nhËn thi c«ng ph¶i tù bï ®¾p. +§Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm chñ yÕu. S¶n phÈm chñ yÕu cña xÝ nghiÖp ®ã lµ nh÷ng c«ng tr×nh vÒ ®Þnh ®­êng d©y 220 KV hay 110 KV vµ tr¹m biÕn ¸p. §©y lµ nh÷ng c«ng tr×nh cã quy m« lín, thêi gian s¶n xuÊt dµi, phøc t¹p vµ nhÊt lµ kh«ng thi c«ng t¹i mét n¬i cè ®Þnh mµ däc theo chiÒu dµi tÝnh b»ng km cña c¸c tuyÕn ®­êng d©y. S¶n phÈm lµm ra mang tÝnh ®¬n chiÕc, chi phÝ lín. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm ®ã nªn quy tr×nh s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm chñ yÕu cña xÝ nghiÖp lµ liªn tôc, phøc t¹p, ph¶i tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau, mçi c«ng tr×nh ®Òu cã dù to¸n riªng, tuy vËy hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh ®Òu ph¶i tu©n theo mét quy tr×nh nh­ sau. - NhËn thÇu th«ng qua ®Êu thÇu hoÆc giao thÇu trùc tiÕp. - Ký hîp ®ång x©y l¾p víi chñ ®Çu t­ ®¹i diÖn bªn A. - TiÕn hµnh kh¶o s¸t ®Þa chÊt. -Tæ chøc bè trÝ lao ®éng, m¸y mãc, cung øng vËt t­. - Quy tr×nh ®­îc hoµn thµnh víi sù gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t­ c«ng tr×nh vÒ tiÕn ®é vµ kü thuËt. - Bµn giao vµ quyÕt to¸n c«ng tr×nh víi chñ ®Çu t­. 2. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc bé m¸y xÝ nghiÖp §Ó s¶n xuÊt vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶ trong thÞ tr­êng c¹nh tranh hiÖn nay ®ßi hái xÝ nghiÖp ph¶i tæ chøc ®éi ngò l·nh ®¹o vµ c«ng nh©n viªn hîp lý, phï more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Häc viªn: Lª TiÕn Dòng K27D
 7. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp hîp víi tr×nh ®é tõng nhiÖm vô ®­îc giao, ®Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy xÝ nghiÖp l¾p m¸y vµ x©y dùng ®iÖn ®· tæ chøc c¬ cÊu cña xÝ nghiÖp nh­ sau. Ban gi¸m ®èc, c¸c phßng ban chøc n¨ng, vµ ph©n x­ëng. + Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp ®øng ®Çu chØ ®¹o, ®iÒu hµnh trong mäi ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp, lµ ®¹i diÖn cña xÝ nghiÖp tr­íc ph¸p luËt, ®¹i diÖn cho toµn bé c«ng nh©n viªn cña xÝ nghiÖp. §ång thêi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc lµ c¸c phã gi¸m ®èc (cã 2 phã gi¸m ®èc) tr­êng hîp Gi¸m ®èc ®i v¾ng th× Phã gi¸m ®èc ®­îc uû quyÒn thay mÆt Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã th× BÝ th­ ®¶ng uû, Chñ tÞch c«ng ®oµn, §oµn thanh niªn gióp cho ban gi¸m ®èc qu¶n lý cã hiÖu qu¶. + C¸c phßng ban chøc n¨ng C¸c phßng ban chøc n¨ng cã nhiÖm vô h­íng dÉn, ®«n ®èc thùc hiÖn thi c«ng, ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh, lËp vµ kiÓm tra c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, chÕ ®é qu¶n lý cña c«ng tr×nh, lËp kÕ ho¹ch nghiªn cøu thÞ tr­êng , t×m b¹n hµng, cung cÊp th«ng tin, sè liÖu, ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh gióp ban gi¸m ®èc cã biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp. Bªn c¹nh ®ã cßn gi¶i quyÕt mäi liªu quan ®Õn nh©n sù, chÝnh s¸ch lao ®éng, tiÒn l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn xÝ nghiÖp. - Phßng kü thuËt thi c«ng cã nhiÖm vô gi¸m s¸t chÊt l­îng kü thuËt an toµn lao ®éng vµ tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, nghiªn cøu, tÝnh to¸n c¸c c«ng tr×nh ®Êu thÇu, kh¶o s¸t thiÕt kÕ tÝnh khèi l­îng söa ch÷a, n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh ®· cò, theo dâi sè l­îng, chÊt l­îng toµn bé thiÕt bÞ thu nhËp th«ng tin vµ phæ biÕn c¸c quy ®Þnh c«ng nghÖ míi. Xem xÐt s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, tæ chøc h­íng dÉn ®µo t¹o chuyªn viªn nghiÖp vô cho ng­êi cã tr×nh ®é cßn thÊp. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Häc viªn: Lª TiÕn Dòng K27D
 8. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp + Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n §øng ®Çu lµ kÕ to¸n tr­ëng kiªm tr­ëng phßng cã nhiÖm vô tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp ®¶m b¶o bä m¸y gän nhÑ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, kÕ to¸n tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, tæ chøc, kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu, chÕc ®é b¸o c¸o thèng kª ®Þnh kú, tæ chøc b¶o qu¶n hå s¬ tµi liÖu kÕ to¸n, thÓ lÖ vÒ qu¶n lý kÕ to¸n tµi chÝnh nãi chung vµ chÕ ®é kÕ to¸n nãi riªng. §ång thêi theo dâi phÇn kÕ to¸n tæng hîp vµ c¸c phÇn kÕ to¸n kh¸c . KÕ to¸n tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o ®Çy ®ñ, ph¶n ¸nh kÞp thêi c¸c th«ng tin tµi chÝnh cho gi¸m ®èc xÝ nghiÖp tõ ®ã rót ra kinh nghiÖm, vËn dông s¸ng t¹o c¶i tiÕn h×nh thøc vµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n sao cho hîp lý, chÆt chÏ phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña xÝ nghiÖp. KÕ to¸n tæng hîp gióp kÕ to¸n tr­ëng kiÓm tra ®«n ®èc c«ng t¸c kÕ to¸n hµng ngµy, lËp sæ c¸i, lµm b¸o c¸o kÕ ho¹ch, ph©n tÝch kinh doanh - Phßng tæ chøc lao ®éng cã nhiÖm vô t¨ng c­êng hay gi¶m bít sè c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp sao cho phï hîp, xem xÐt vµ tr×nh gi¸m ®èc gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng c¸c nhu cÇu vµ quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng, phßng tæ chøc lao ®éng cã quyÒn ®iÒu hµnh, lu©n chuyÓn c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp sao cho hîp lý. - Phßng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh doanh Phßng nµy cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh doanh trong quý tíi (n¨m tíi)ph¶i tr×nh lªn ban gi¸m ®èc ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kinh doanh cho quý s¾p tíi. + Phßng vËt t­ more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Häc viªn: Lª TiÕn Dòng K27D
 9. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §©y lµ s¬ ®å bé m¸y s¶n xuÊt ë xÝ nghiÖp. Ban gi¸m ®èc Phßng Phßng Phßng Phßng KÕ tµi kü tæ chøc vËt t­ ho¹ch chÝnh thuËt lao ph¸t kÕ to¸n vµ thi ®éng triÓn c«ng K.doanh §éi §éi §éi thÝ Ph©n x©y l¾p x©y l¾p nghiÖ x­ëng 1 2 m s¶n xuÊt NV L III.T×nh h×nh chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp L¾p m¸y vµ x©y dùng §iÖn. xÝ nghiÖp L¾p m¸y vµ x©y dùng §iÖn lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ngµnh x©y l¾p thùc hiÖn viÖc ph©n cÊp qu¶n lý trªn do vËy bé m¸y kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc ph©n t¸n vµ ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký tuy ë xÝ nghiÖp cã phßng kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp cßn ë c¸c ®éi x©y l¾p cã kÕ to¸n viªn cña §éi. Phßng kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp ®· ®­îc trang bÞ m¸y vi tÝnh, toµn bé kÕ to¸n tæng hîp vµ mét phÇn kÕ to¸n ph©n tÝch ®· ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y, víi phÇn mÒm kÕ to¸n ®· ®­îc n©ng cÊp lªn nhiÒu lÇn, ®éi ngò kÕ to¸n cã tr×nh ®é cao, c«ng t¸c kÕ to¸n trªn m¸y ngµy cµng hoµn thiÖn. §èi víi kÕ to¸n ë c¸c ®éi viÖc tæ chøc h¹ch to¸n tõ ghi chÐp ban ®Çu, lËp chøc tõ ®Õn viÖc lËp sæ s¸ch theo c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh mét c¸ch khoa häc, ®óng ph¸p luËt vµ theo h­íng dÉn. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Häc viªn: Lª TiÕn Dòng K27D
 10. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp KÕ to¸n ®éi lu«n cung cÊp kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c sè liÖu kÕ to¸n thèng kª theo yªu cÇu cña c«ng tr×nh lËp vµ gi÷ ®óng kú h¹n c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n, b¸o c¸o thèng kª ®Þnh kú theo ®óng mÉu biÓu vÒ phßng kÕ to¸n xÝ nghiÖp. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp L¾p m¸y vµ x©y dùng §iÖn KÕ to¸n tr­ëng (tr­ëng phßng) KÕ KÕ KÕ KÕ KÕ KÕ to¸n to¸n to¸n to¸n to¸n to¸n T.P vµ tæng tËp hîp vËt t­ thanh vèn tiªu thô Thñ hîp CP vµ vµ to¸n b»ng TP quü tÝnhzsp TSC§ tiÒn * Chøc n¨ng cña tõng bé phËn. -§øng ®Çu bé m¸y kÕ to¸n hiÖn nay lµ kÕ to¸n tr­ëng kiªm tr­ëng phßng tµi chÝnh cã nhiÖm vô tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®¶m b¶o bé m¸y gän nhÑ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, kÕ to¸n tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña xÝ nghiÖp. KÕ to¸n tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o ®Çy ®ñ, ph¶n ¸nh kÞp thêi c¸c th«ng tin tµi chÝnh cho gi¸m ®èc, tõ ®ã rót ra kinh nghiÖm vËn dông s¸ng t¹o, c¶i tiÕn h×nh thøc ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n sao cho hîp lý nhÊt, chÆt chÏ nhÊt. - KÕ to¸n tæng hîp gióp kÕ to¸n tr­ëng kiÓm tra ®«n ®èc c«ng t¸c kÕ to¸n hµng ngµy, lËp sæ c¸i, lµm b¸o c¸o kÕ ho¹ch, ph©n tÝch kinh doanh more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Häc viªn: Lª TiÕn Dòng K27D
 11. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh tæng s¶n phÈm, ph¶i tæng hîp ®­îc tÊt c¶ c¸c chÊt l­îng dïng ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ cuèi quý ph¶i x¸c ®Þnh chi phÝ bá vµo c¸c c«ng tr×nh vµ tÝnh gi¸ thµnh c¸c c«ng tr×nh hoµn thµnh. - KÕ to¸n vËt t­, c«ng cô dông cô vµ tµi s¶n cè ®Þnh cã nhiÖm vô h¹ch to¸n chi tiÕt tæng hîp theo dâi nhËt-xuÊt-tån, theo hai chØ tiªu ®ã lµ sè l­îng vµ gi¸ trÞ ®ång thêi ph¶i theo dâi vËt t­ theo tõng nhãm tõng lo¹i, vµ vËt t­ cung cÊp cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. Bªn c¹nh ®ã ph¶i theo dâi chi tiÕt sù biÕn ®éng cña tµi s¶n cè ®Þnh th«ng qua c¸c chØ tiªu, nguyªn gi¸, gi¸ trÞ hao mßn vµ gi¶tÞ cßn l¹i. - KÕ to¸n thanh to¸n cã nhiÖm vô tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt tæn hîp t×nh h×nh thu chi tån quü tiÒn mÆt, thanh to¸n néi bé vµ bªn ngoµi c«ng ty. Víi t×nh h×nh vay vèn vµ qu¸ tr×nh thanh to¸n tiÒn vay, kÕ to¸n thanh to¸n víi nhµ n­íc cã nhiÖm vô x¸c ®Þnh sè thuÕ c¸c kho¶n ph¶i nép vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i nép thùc hiÖn nghiªm chØnh chÕ ®é quy ®Þnh (nép ®óng, nép ®ñ vµ kÞp thêi) - KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn cã nhiÖm vô theo dâi viÖc thanh to¸n quy ng©n hµng sè liÖu cã vµ t×nh h×nh biÕn ddéng cña c¸c kho¶n tiÒn göi cña c«ng ty t¹i ng©n hµng, kÕ to¸n ph¶i më sæ theo dâi chi tiÕt theo tõ ng©n hµng vµ t×nh h×nh sö dông tõng lo¹i tiÒn göi ®Ó tiÖn cho viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu. - KÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm lµ tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp thµnh phÈm, tæng hîp tiªu thô thµnh phÈm, gi¸m ®èc nªn chÊp hµnh quy ®Þnh xuÊt nhËp tiªu thô thµnh phÈm x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô vµ doanh thu. §ång thêi theo dâi c¸c kho¶n nî cña kh¸ch hµng, t×nh h×nh thanh to¸n cña kh¸ch hµng. - Thñ quü cïng víi kÕ to¸n tiÕn hµnh trùc tiÕp thu chi tiªu theo ho¸ ®¬n chøng tõ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý hÕt tiÒn cña xÝ nghiÖp. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Häc viªn: Lª TiÕn Dòng K27D
 12. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp PhÇn II: Thùc tr¹ng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp L¾p m¸y vµ x©y dùng §iÖn. A. Së lý luËn cña kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh tæng s¶n phÈm. I. Sù cÇn thiÕt nghiªn cøu c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh tæng s¶n phÈm. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi riªng cã toµn quyÒn ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng sµng t¹o, ®éc lËp, tù chñ trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh ®Ó ®em l¹i kÕt qu¶ nh­ mong muèn. Tuy nhiªn c¸c doanh nghiÖp nµy lu«n ph¶i chÞu t¸c ®éng m¹nh mÏ cña c¸c quy luËt nÕu cã cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng (quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt c¹nh tranh, quy luËt cung cÇu ) vµ ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc, c¸c nhµ s¶n xuÊt lu«n ph¶i quan t©m ®Õn c¸c vÊn ®Ò nh­: s¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo vµ s¶n xuÊt cho ai vµ khi s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt ra ®Ó s¶n phÈm tiªu thô ®­îc th× chÊt l­îng s¶n phÈm ph¶i tèt vµ gi¸ thµnh thÊp vµ ®Ó ®¹t ®­îc lîi nhuËn cao trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th× mét trong c¸c yÕu tè quan träng mµ doanh nghiÖp cÇn ph¶i quan t©m vµ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong ®iÒu kiÖn gi¸ b¸n kh«ng ®æi, chÊt l­îng kh«ng ®æi th× gi¸ thµnh cµng h¹ bao nhiÒu th× doanh nghiÖp cµng cã lîi bÊy nhiªu. Muèn vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i chó träng ®Õn viÖc lµm tèt c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh tæng s¶n phÈm, tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ, hîp lý vµ chÝnh x¸c. C¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh liªn quan tíi viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm tõ ®ã tÝnh to¸n chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm hç trî cho c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp cña c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Häc viªn: Lª TiÕn Dòng K27D
 13. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1. B¶n chÊt cña chi phÝ s¶n xuÊt - Chi phÝ s¶n xuÊt lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i tiªu dïng trong mét quý ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, thùc chÊt cña chi phÝ s¶n xuÊt lµ sù chuyÓn dÞch vèn, chuyÓn dÞch gi¸ trÞ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµo c¸c ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. - Sù ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng­êi g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®i tõ ph­¬ng thøc s¶n xuÊt gi¶n ®¬n ®Õn ph­¬ng thøc s¶n xuÊt hiÖn ®¹i ngµy nay. Nh­ng nÒn s¶n xuÊt cña bÊt kú ph­¬ng thøc s¶n xuÊt nµo còng g¾n liÒn víi sù vËn ®éng vµ tiªu hao c¸c yÕu tè c¬ b¶n t¹o nªn qu¶t×nh s¶n xuÊt. Nãi c¸ch kh¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp cña c¸c yÕu tè t­ liÖu lao ®éng, ®èi t­îng lao ®éng vµ søc lao ®éng. §ång thêi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸ ng­êi lao ®éng ph¶i bá chi phÝ thï lao lao ®éng vÒ t­ liÖu lao ®éng vµ ®èi t­îng lao ®éng. V× thÕ sù h×nh thµnh nªn c¸c chi phÝ s¶n xuÊt t¹o ra gi¸ trÞ s¶n phÈm lµ tÊt yÕu kh¸ch quan. - Chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ph¸t sinh th­êng xuyªn trong suèt qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, nh­ng ®Ó phôc vô cho qu¶n lý vµ h¹ch to¸n kinh doanh, chi phÝ s¶n xuÊt ph¶i ®­îc tÝnh to¸n tËp hîp theo tõng thêi kú (hµng th¸ng, hµng quý hay hµng n¨m) sao cho phï hîp víi kú b¸o c¸o, chØ nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt mµ doanh nghiÖp bá ra trong kú míi ®­îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt trong kú. - Trong thùc tÕ chóng ta cÇn ph¶i ph©n biÕt sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a chi phÝ vµ chi tiªu. - Chi tiªu lµ sù gi¶m ®i ®¬n thuÇn c¸c lo¹i vËt t­, tµi s¶n , tiÒn vèn cña doanh nghiÖp bÊt kÓ nã ®­îc dïng vµo môc ®Ých g×. Tæng chi tتu cho mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp chÝnh lµ c¸c chi phÝ cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ chi phÝ cho qu¸ tr×nh tiªu thô. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Häc viªn: Lª TiÕn Dòng K27D
 14. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Chi phÝ vµ chi tiªu lµ hai kh¸i niÖm kh¸c nhau nh­ng l¹i cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, chi tiªu lµ c¬ së h×nh thµnh chi phÝ, kh«ng chi tiªu th× kh«ng cã chi phÝ. - Chi phÝ vµ chi tiªu kh«ng chØ kh¸c nhau vÒ l­îng mµ cßn kh¸c nhau vÒ thêi gian. Cã nh÷ng kh¶n chi tiªu kú nµy nh­ng l¹i ®­îc tÝnh vµo kú sau (chi mua hµng ho¸, vËt t­ ch­a sö dông). Cã nh÷ng kho¶n trÝch vµo chi phÝ kú nµy nh­ng thùc tÕ ch­a tiªu nh­ chi phÝ trÝch tr­íc. Nh­ vËy së dÜ cã sù kh¸c nhau gi÷a c¬ vµ chi tiªu lµ do ®Æc ®iÓm tæ chøc vËn dông vµ ph­¬ng thøc dÞch chuyÓn cña tõng lo¹i tµi s¶n vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ yªu cÇu kü thuËt h¹ch to¸nchung. 2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ viÖc s¾p xÕp c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo tõng lo¹i, tõng nhãm kh¸c nhau theo ®Æc ch­ng nhÊt ®Þnh. XÐt vÒ mÆt lý luËn còng nh­ trªn thùc tÕ, cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i kh¸c nhau nh­ ph©n lo¹i theo néi dung kinh tÕ, theo c«ng dông, theo vÞ trÝ, theo quan hÖ gi÷a c¸c chi phÝ víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Mçi c¸ch ph©n lo¹i ®Òu d¸p øng Ýt nhiÒu cho môc ®Ých qu¶n lý h¹ch to¸n kiÓm tra, kiÓm so¸t chi phÝ ph¸t sinh ë gãc ®é kh¸c nhau. V× vËy c¸c c¸ch ph©n lo¹i ®Òu tån t¹i, bæ sung cho nhau gi÷ vai trß nhÊt ®Þnh. a.Ph©n lo¹i theo c¸c yÕu tè chi phÝ §Ó phôc vô cho viÖc tËp hîp, qu¶n lý chi phÝ theo néi dông kinh tÕ ban ®Çu ®ång nhÊt cña nã mµ kh«ng xÐt ®Õn c«ng dông cô thÓ, ®Æc ®iÓm ph¸t sinh cña chi phÝ, chi phÝ ®­îc ph©n theo yÕu tè nh­ng thùc chÊt chØ cã 3 yÕu tè ®ã lµ: søc lao ®éng, ®èi t­îng lao ®éng, vµ t­ liÖu lao ®éng. Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ th«ng tin mét c¸ch cô thÓ h¬n nh»m phôc vô cho viÖc x©y dùng vµ ph©n tÝch ®Þnh møc vèn l­u ®éng, viÖc lËp vµ kiÓm tra cã thÓ theo more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Häc viªn: Lª TiÕn Dòng K27D
 15. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý ë mçi giai ®o¹n kinh tÕ x· héi nhµ n­íc ®é chi tiÕt cã thÓ kh¸c nhau. Theo quy tr×nh hiÖn hµnh ë n­íc ta toµn bé chi phÝ chia lµm 7 yÕu tè: -YÕu tè nguyªn vËt liÖu: bao gåm toµn bé gi¸ trÞ nguyªn vËtv liÖu chÝnh, nguyªn vËt liÖu phô, phô tïng thay thÕ, c«ng cô dông cô sö dông vµ s¶n xuÊt kinh doanh. -YÕu tè nhiªn liÖu; ®éng häc sö dông vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. -YÕu tè tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo l­¬ng ph¶n ¸nh tæng sè tiÒn l­¬ng vµ phô cÊp mang tÝnh chÊt ph¶i tr¶ cho toµn bé c«ng nh©n viªn chøc theo quy ®Þnh. -YÕu tè b¶o hiÓm XH, b¶o hiÓm y tÕ, KPC§ ph¶n ¸nh phÇn BHXH, BHYT, KPC§ trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn chøc. -YÕu tè khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ph¶n ¸nh tæng sè khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i tÝch trong kú cña toµn bé tµi s¶n cè ®Þnh sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. -YÕu tè chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ dÞch vô dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh. -YÕu tè chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ b»ng tiÒn ch­a ph¶n ¸nh vµo c¸c yÕu tè tiªu dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. b. Ph©n lo¹i kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. C¨n cø vµo ý nghÜa chi phÝ s¶n xuÊt trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, toµn bé chi phÝ ®­îc ph©n theo kho¶n môc chi phÝ vµ møc ®é ph©n bæ chi phÝ cho tõng ®èi t­îng còng nh­ ph©n loaÞ theo yÕu tè, sè l­îng, kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm tuú thuéc vµo tr×nh ®é nhËn thøc, tr×nh ®é qu¶n lý vµ h¹ch to¸n, more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Häc viªn: Lª TiÕn Dòng K27D
 16. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ë mçi giai ®o¹n kinh tÕ, x· héi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh kinh tÕ x· héi n­íc ta, gi¸ thµnh s¶n xuÊt bao gåm 3 kho¶n môc chi phÝ nh­ sau - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh, nguyªn vËt liÖu phô, nhiªn liÖu tham gia trùc tiÕp vµo s¶n xuÊt. ChÕ t¹o s¶n phÈm trong thùc hiÖn lao vô dÞch vô - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: bao gåm tiÒn l­¬ng, phô cÊp l­¬ng vµ c¸c kho¶n lµm thªm giêi thùc tÕ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: bao gåm nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong ph¹m vi ph©n x­ëng s¶n xuÊt. c. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo mèi quan hÖ víi ®èi t­îng chi phÝ. Môc ®Ých cña c¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho viÖc x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p kÕto¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ cho c¸c ®èi t­îng mét c¸ch chÝnh x¸c hîp lý. Theo c¸c nµy chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc chia lµm 2 lo¹i: - Chi phÝ trùc tiÕp: Lµ nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt quan hÖ trùc tiÕp víi viÖc thi c«ng c«ng viÖc nhÊt ®Þnh, nh÷ng chi phÝ nµy kÕ to¸n cã thÓ c¨n cø vµo sè liÖu chøng tõ kÕ to¸n ®Ó ghi trùc tiÕp cho tõng ®èi t­îng chi phÝ. - Chi phÝ gi¸n tiÕp: Lµ nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt cã liªn quan ®Õn viÖc cïng mét lóc thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh kh¸c nhau nh÷ng chi phÝ nµy kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng cã liªn quan theo mét tiªu thøc thÝch hîp. 3. B¶n chÊt vµ néi dung gi¸ thµnh s¶n phÈm Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña c¸c kho¶n hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ cã liªn quan ®Õn khèi l­îng c«ng viÖc, s¶n phÈm, lao vô ®· hoµn thµnh trong kú. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Häc viªn: Lª TiÕn Dòng K27D
 17. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh thèng nhÊt bao gåm hai mÆt hao phÝ s¶n xuÊt vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt. TÊt c¶ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong kú, kú tr­íc chuyÓn sang vµ c¸c chi phÝ trÝch tr­íc cã liªn quan ®Õn khèi l­îng s¶n phÈm lao vô, dÞch vô ®· hoµn thµnh trong kú sÏ t¹o nªn chØ tiªu gi¸ thµnh. Tæng gi¸ thµnh;s¶n phÈm hoµn thµnh= Chi phÝ sx; dë dang ®Çu kú + chi phÝ sx;ph¸t sinh trong kú -chi phÝ sx;dë dang cuèi kú Khi gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú vµ cuèi kú b»ng nhau hoÆc kh«ng cã s¶n phÈm dë dang th× tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm = tæng chi phÝ ph¸t sinh trong kú. Trong gi¸ thµnh s¶n phÈm chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ tham gia trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tiªu thô s¶n phÈm. Nh­ng chi phÝ ph¸t sinh trong kú dùa vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i ph¶n ¸nh ®­îc gi¸ trÞ thuéc c¸c t­ liÖu s¶n xuÊt tiªu dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm, lµ c¸c kho¶n chi tiªu kh¸c cã liªn quan ®Õn bï ®¾p gi¶n ®¬n hao phÝ lao ®éng sèng. Mäi c¸ch tÝnh to¸n chñ quan kh«ng ph¶n ¸nh ®óng c¸c yÕu tè gi¸ trÞ trong gi¸ thµnh ®Òu cã thÓ dÉn ®Õn viÖc ph¸ vì quan hÖ hµng ho¸, tiÒn tÖ, kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh vµ kh«ng thùc hiÖn ®­îc t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n vµ t¸i s¶n xuÊt më réng. 4.Ph©n lo¹i gi¸ thµnh §Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý h¹ch to¸n vµ kÕ to¸n gi¸ thµnh còng nh­ yªu cÇu x©y dùng gi¸ c¶ hµng ho¸, gi¸ thµnh ®­îc xÐt d­íi nhiÒu ph¹m vi tÝnh to¸n kh¸c nhau. Nh­ng thùc tÕ cã 2 c¸ch ph©n lo¹i gi¸ thµnh. * Ph©n lo¹i gi¸ thµnh theo thêi gian vµ c¬ së sè liÖu tÝnh gi¸ thµnh - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: Lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc tÝnh dùa trªn c¬ së chi phÝ s¶n xuÊt kÕ ho¹ch lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp, lµ c¨n cø ®Ó so s¸nh, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Häc viªn: Lª TiÕn Dòng K27D
 18. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Gi¸ thµnh ®Þnh møc: Lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc tÝnh trªn c¬ së x¸c ®Þnh møc chi phÝ hiÖn hµnh vµ chi phÝ cho ®¬n vÞ s¶n phÈm. Lo¹i gi¸ thµnh nµy lµ c«ng cô qu¶n lý ®Þnh møc cña doanh nghiÖp, lµ th­íc ®o chÝnh x¸c ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ sö dông tµi s¶n, vËt t­, lao ®éng s¶n xuÊt, gióp ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ kü thuËt ®· thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. - Gi¸ thµnh thùc tÕ: Lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc tÝnh trªn sè liÖu chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ d· ph¸t sinh tËp hîp trong kú. §©y lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh kqu phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp trong viÖc tæ chøc vµ sö dông c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ tæ chøc kü thuËt chØ thùc hiÖn viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm, lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh kqu s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. * Ph©n lo¹i gi¸ thµnh theo ph¹m vi tÝnh to¸n. - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt gåm c¸c chi phÝ s¶n xuÊt: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung tÝnh cho tõng s¶n phÈm c«ng viÖc lao vô ®· hoµn thµnh. Lµ c¨n cø ®Ó tÝnh to¸n x¸c ®Þnh l·i tr­íc thuÕ lîi tøc cña doanh nghiÖp. 5. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hai kh¸i niÖm riªng biÖt cã nh÷ng mÆt kh¸c nhau. - Chi phÝ s¶n xuÊt lu«n g¾n víi tõng thêi kú ®· ph¸t sinh chi phÝ, cßn gi¸ thµnh s¶n phÈm l¹i g¾n víi khèi l­îng s¶n phÈm, c«ng viÖc, lao vô ®· s¶n xuÊt hoµn thµnh. - Chi phÝ s¶n xuÊt trong kú kh«ng chØ liªn quan ®Õn nh÷ng s¶n phÈm ®· hoµn thµnh. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Häc viªn: Lª TiÕn Dòng K27D
 19. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Chi phÝ s¶n xuÊt trong kú kh«ng chØ liªn quan ®Õn nh÷ng s¶n phÈm ®· hoµn thµnh mµ cßn liªn quan ®Õn c¶ s¶n phÈm dë dang cuèi kú vµ c¶ s¶n phÈm háng. Gi¸ thµnh s¶n phÈm th× kh«ng liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm dë dang cuèi kú vµ s¶n phÈm háng nh­ng l¹i liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm dë dang tõ kú tr­íc chuyÓn sang. Tuy vËy c¶ hai kh¸i niÖm trªn cã mèi quan hÖ rÊt mËt thiÕt v× néi dung c¬ b¶n cña chóng ®Òu lµ biÓu hiÖn bõng tiÒn cña nh÷ng chi phÝ doanh nghiÖp ®· bá ra cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Nã lµ c¨n cø c¬ së, lµ tiÒn ®Ò ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, c«ng viÖc, lao vô ®· hoµn thµnh. Sù tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ cña doanh nghiÖp vÒ chi phÝ s¶n xuÊt cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm thÊp hay cao. Do ®ã gi¸ thµnh s¶n phÈm g¾n liÒn víi chi phÝ s¶n xuÊt. II. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp. 1. §èi t­îng, ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. 1.1. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ ph¹m vi giíi h¹n mµ chi phÝ s¶n xuÊt cÇn ®­îc tËp hîp theo nh÷ng ph¹m vi giíi h¹n ®ã. - N¬i ph¸t sinh (®Þa ®iÓm) t¹i ph©n x­ëng, tæ ®éi hay bé phËn s¶n xuÊt - N¬i g¸nh chÞu chi phÝ (®èi t­îng chi phÝ) s¶n phÈm, nhãm s¶n phÈm, ®¬n ®Æt hµng hay trang môc c«ng tr×nh. C¸c yÕu tè ®Ó x¸c ®Þnh ®óng tËp hîp chi phÝ - §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt ho¸ doanh nghiÖp. - Quy tr×nh c«ng nghÖ kü thuËt s¶n xuÊt s¶n phÈm. - §Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ, môc ®Ých c«ng dông cña chi phÝ. -Yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Häc viªn: Lª TiÕn Dòng K27D
 20. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp -§èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt th­êng lµ s¶n phÈm, nhãm s¶n phÈm t¹i c¸c ph©n x­ëng bé phËn s¶n xuÊt. 1.2.Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. - Ph­¬ng ph¸p tËp hîp trùc tiÕp chi phÝ s¶n xuÊt ¸p dông víi nh÷ng chi phÝ trùc tiÕp liªn quan ®Õn mét sè ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. C¨n cø vµo chøng tõ gèc vÒ chi phÝ ph¸t sinh ®Ó tËp hîp trùc tiÕp cho tõng ®èi t­îng. - Ph­¬ng ph¸p ph©n næ gi¸n tiÕp chi phÝ s¶n xuÊt ¸p dông víi nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c nhau, ®­îc tiÕn hµnh tËp hîp ph©n bæ theo c¸c b­íc sau. Lùa chän tiªu thøc ph©n bè hîp lý vµ tÝnh hÖ sè ph©n bæ chi phÝ, sù thay ®æi tiªu thøc nµy t­¬ng quan tû lÖ thuËn víi c¸c chi phÝ s¶n xuÊt cÇn ph©n bæ. X¸c ®Þnh hÖ sè ph©n bæ chi phÝ H = Error! Trong ®ã: H: Lµ hÖ sè ph©n bæ chi phÝ C: Lµ tæng chi phÝ cÇn ph©n bæ T: Lµ tæng ®¹i l­îng cña tiªu thøc ph©n bæ TÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh chi phÝ ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng Ci = H x Ti Trong ®ã: Ci: Lµ chi phÝ s¶n xuÊt ph©n bè cho ®èi t­îng i H: Lµ hÖ sè ph©n bæ chi phÝ Ti: Lµ ®¹i l­îng cña tiªu chuÈn ph©n bè cho tõng ®èi t­îng i more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Häc viªn: Lª TiÕn Dòng K27D
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2