intTypePromotion=3

Luận văn: Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
178
lượt xem
79
download

Luận văn: Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại sở giao dịch i-ngân hàng công thương việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam

 1. Luận văn Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Ngäc Dòng Lêi më ®Çu Qua thùc tiÔn h¬n 10 n¨m ho¹t ®éng vµ ®æi míi, hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ, gãp phÇn vµo viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. Ho¹t ®éng cña ngµnh ng©n hµng n­íc ta ®· gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc huy ®éng vèn, më réng vèn ®Çu t­ cho s¶n xuÊt ph¸t triÓn, t¹o ®iÒu kiÖn thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Ó t¨ng tr­ëng kinh tÕ trong n­íc. VÊn ®Ò thiÕu vèn ®· ®­îc ®¸p øng phÇn nµo th«ng qua ho¹t ®éng tÝn dông cña ngµnh ng©n hµng nh­ng mét phÇn vèn kh«ng nhá ®­îc cho vay ra ®· ®­îc c¸c doanh nghiÖp sö dông kh«ng cã hiÖu qu¶. §iÒu nµy dÉn ®Õn chÊt l­îng tÝn dông cña c¸c ng©n hµng cã vÊn ®Ò. HiÖn nay hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam ®ang ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng khã kh¨n nghiªm träng: nî khã ®ßi ngµy cµng t¨ng, tØ lÖ nî qu¸ h¹n v­ît qu¸ giíi h¹n an toµn: 15% so víi tæng d­ nî, trong ®ã nî khã ®ßi lµ 50%. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ®ã lµ do chÊt l­îng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­. Nh­ vËy cã thÓ thÊy r»ng muèn ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao khi cho vay nãi chung vµ cho vay trung vµ dµi h¹n nãi riªng th× viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ lµ mét kh©u rÊt quan träng trong quy tr×nh nghiÖp vô cho vay cña ng©n hµng th­¬ng m¹i. Lµm tèt c«ng t¸c thÈm ®Þnh sÏ gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông cña ng©n hµng, ®¶m b¶o viÖc sö dông vèn vay cã hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng thu håi vèn ®Çu t­, gi¶m rñi ro cho ng©n hµng. Tõ nhËn thøc trªn, trong thêi gian thùc tËp t¹i Së giao dÞch I-Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam em ®· chän vµ nghiªn cøu ®Ò tµi: ”Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i Së giao dÞch I-Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam.” Bè côc cña luËn v¨n gåm 3 ch­¬ng: - Ch­¬ng 1: Lý luËn chung vÒ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ cña ng©n hµng th­¬ng m¹i. - Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i Së giao dÞch I-Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam. - Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i Së giao dÞch I-Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam. 2
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Ngäc Dòng Ch­¬ng I Lý luËn chung vÒ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ cña ng©n hµng th­¬ng m¹i. I-Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ®Çu t­ vµ dù ¸n ®Çu t­. 1. §Çu t­ 1.1. Kh¸i niÖm vÒ ®Çu t­ §Çu t­ lµ ho¹t ®éng bá vèn dµi h¹n nh»m thu lîi trong t­¬ng lai. Ho¹t ®éng ®Çu t­ cã vai trß v« cïng to lín ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Nhê cã ®Çu t­ mµ nÒn kinh tÕ míi t¨ng tr­ëng, c¸c xÝ nghiÖp, nhµ m¸y ®­îc më réng s¶n xuÊt vµ x©y dùng míi. NÕu xem xÐt gãc ®é vi m« th× viÖc ®Çu t­ lµ nh»m ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu cô thÓ tr­íc m¾t vµ rÊt ®a d¹ng, cã thÓ lµ nh»m gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, t¨ng khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, tËn dông n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu hoÆc thay thÕ hµng nhËp khÈu. ë gãc ®é vÜ m« th× ho¹t ®éng ®Çu t­ gãp phÇn vµo viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, cña x· héi, cña ®Þa ph­¬ng hoÆc cña ngµnh... 1.2. Ph©n lo¹i c¸c ho¹t ®éng cña ®Çu t­ §Ó thuËn tiÖn cho ho¹t ®éng theo dâi, qu¶n lý vµ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®Çu t­. Theo lÜnh vùc ®Çu t­ cã c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t­ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, ®Çu t­ ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt. *Theo thêi gian thùc hiÖn: - §Çu t­ ng¾n h¹n: Lµ h×nh thøc ®Çu t­ cã thêi h¹n th­êng nhá h¬n 1 n¨m. - §Çu t­ trung dµi h¹n: Lµ h×nh thøc ®Çu t­ cã thêi h¹n th­êng tõ 5 n¨m trë lªn. 3
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Ngäc Dòng *Theo h×nh thøc x©y dùng cã: - §Çu t­ x©y dùng míi. - §Çu t­ c¶i t¹o më réng. *Theo quan hÖ qu¶n lý: - §Çu t­ trùc tiÕp: Lµ h×nh thøc®Çu t­ mµ ng­êi bá vèn trùc tiÕp tham gia qu¶n lý ®iÒu hµnh qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ vËn hµnh kÕt qu¶ ®Çu t­. - §Çu t­ gi¸n tiÕp: Lµ h×nh thøc ®Çu t­ mµ ng­êi bá vèn kh«ng trùc tiÕp tham gia qu¶n lý, ®iÒu hµnh qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t­. *Theo c¸ch thøc ®¹t ®­îc môc tiªu: - §Çu t­ th«ng qua x©y dùng l¾p ®Æt. - §Çu t­ th«ng qua ho¹t ®éng thuª mua. 2. Dù ¸n ®Çu t­ 2.1. Kh¸i niÖm vÒ dù ¸n ®Çu t­ Do ®Çu t­ diÔn ra rÊt phøc t¹p vµ nhiÒu lo¹i h×nh ®Çu t­, ngoµi ra c¸c dù ¸n ®Çu t­ còng ®­îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån vèn kh¸c nhau. Cho nªn hiÖn nay cã rÊt nhiÒu kh¸i niÖm vÒ dù ¸n ®Çu t­: Dù ¸n ®Çu t­ lµ tËp hîp nh÷ng ®Ò xuÊt cã liªn quan ®Õn viÖc bá vèn ®Ó t¹o míi, më réng hoÆc c¶i t¹o nh÷ng c¬ së vËt chÊt nhÊt ®Þnh nh»m ®¹t ®­îc sù t¨ng tr­ëng vÒ sè l­îng hoÆc duy tr×, c¶i tiÕn, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm hoÆc dÞch vô trong kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh. Còng cã thÓ nãi dù ¸n ®Çu t­ lµ tËp hîp c¸c ®èi t­îng cô thÓ ®¹t ®­îc môc tiªu nhÊt ®Þnh trong mét kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh. 2.2. ý nghÜa cña dù ¸n ®Çu t­. Sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng n­íc ta víi sù tham gia ®Çu t­ cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ vµ viÖc gäi vèn ®Çu t­ tõ n­íc ngoµi ®ßi hái ph¶i ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng vÒ sè l­îng vµ n©ng cao chÊt l­îng qu¸ tr×nh lËp vµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­. 4
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Ngäc Dòng Dù ¸n ®Çu t­ lµ mét trong nh÷ng c«ng cô thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh tÕ ngµnh, l·nh thæ, ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, biÕn kÕ ho¹ch thµnh nh÷ng hµnh ®éng cô thÓ vµ t¹o ra ®­îc nh÷ng lîi Ých vÒ kinh tÕ cho x· héi, ®ång thêi cho b¶n th©n nhµ ®Çu t­. §èi víi nhµ n­íc vµ c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh th× dù ¸n ®Çu t­ lµ c¬ së ®Ó thÈm ®Þnh vµ ra quyÕt ®Þnh ®Çu t­, quyÕt ®Þnh tµi trî cho dù ¸n ®ã. §èi víi c¸c chñ ®Çu t­ thÓ hiÖn dù ¸n ®Çu t­ lµ c¬ së ®Ó: - Xin phÐp ®Ó ®­îc ®Çu t­. - Xin phÐp nhËp khÈu vËt t­ m¸y mãc, thiÕt bÞ. - Xin h­ëng c¸c kho¶n ­u ®·i vÒ ®Çu t­. - Xin vay vèn cña c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh trong vµ ngoµi n­íc. - Kªu gäi gãp vèn hoÆc ph¸t hµnh cæ phiÕu hoÆc tr¸i phiÕu. 2.3. Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t­ * Theo tÝnh chÊt cña dù ¸n vµ quy m« ®Çu t­: - Nhãm A: Lµ nh÷ng dù ¸n thuéc thÈm quyÒn cña Bé kÕ ho¹ch ®Çu t­ quyÕt ®Þnh. - Nhãm B: Lµ nh÷ng dù ¸n thuéc thÈm quyÒn cña Bé, c¬ quan ngang Bé quyÕt ®Þnh. - Nhãm C: Lµ nh÷ng dù ¸n thuéc thÈm quyÒn cña Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ quyÕt ®Þnh. *Theo h×nh thøc thùc hiÖn: - Dù ¸n BOT: Lµ nh÷ng dù ¸n ®­îc ®Çu t­ theo hîp ®ång X©y dùng - Kinh doanh - ChuyÓn giao. - Dù ¸n BTO: Lµ nh÷ng dù ¸n ®­îc ®Çu t­ theo hîp ®ång X©y dùng - ChuyÓn giao - Kinh doanh. - Dù ¸n BT: Lµ nh÷ng dù ¸n ®­îc ®Çu t­ theo hîp ®ång X©y dùng - ChuyÓn giao. 5
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Ngäc Dòng *Theo nguån vèn: - Dù ¸n ®Çu t­ cã nguån vèn trong n­íc. - Dù ¸n ®Çu t­ cã nguån vèn ®Çu t­ trùc tiÕp tõ n­íc ngoµi. - Dù ¸n ®Çu t­ cã viÖn trî ph¸t triÓn cña n­íc ngoµi. *Theo lÜnh vùc ®Çu t­: - Dù ¸n ®Çu t­ cho lÜnh vùc s¶n xu©t kinh doanh. - Dù ¸n ®Çu t­ cho lÜnh vùc dÞch vô. - Dù ¸n ®Çu t­ cho lÜnh vùc c¬ së h¹ tÇng. - Dù ¸n ®Çu t­ cho lÜnh vùc v¨n ho¸ x· héi. II-ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ 1. Kh¸i niÖm, ý nghÜa, môc ®Ých cña thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ 1.1. Kh¸i niÖm ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ lµ viÖc tæ chøc xem xÐt mét c¸ch kh¸ch quan toµn diÖn c¸c néi dung c¬ b¶n ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n ®Ó ra quyÕt ®Þnh ®Çu t­ vµ quyÕt ®Þnh ®Çu t­. Do sù ph¸t triÓn cña ®Çu t­ ë n­íc ta, c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ngµy cµng ®­îc coi träng vµ hoµn thiÖn. §Çu t­ ®­îc coi lµ ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn nãi chung vµ ph¸t triÓn kinh tÕ nãi riªng. HiÖn nay nhu cÇu vÒ vèn ë n­íc ta rÊt lín. VÊn ®Ò quan träng lµ ®Çu t­ nh­ thÕ nµo ®Ó cã hiÖu qu¶. Mét trong nh÷ng c«ng cô gióp cho viÖc ®Çu t­ cã hiÖu qu¶ lµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­. Ng©n hµng th­¬ng m¹i th­êng xuyªn ph¶i thùc hiÖn viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ khi cho vay vèn nh»m ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña dù ¸n ®Çu t­ ®ã nh»m ®¶m b¶o an toµn cho ho¹t ®éng tÝn dông cña m×nh. Bëi vËy viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n ®ßi hái ph¶i thùc hiÖn tØ mØ, kh¸ch quan toµn diÖn. 1.2. ý nghÜa cña viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­: - Gióp cho chñ ®Çu t­ chän ®­îc dù ¸n ®Çu t­ tèt nhÊt. 6
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Ngäc Dòng - Gióp cho c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc ®¸nh gi¸ ®­îc sù cÇn thiÕt vµ thÝch hîp cña dù ¸n vÒ c¸c vÊn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi, vÒ c«ng nghÖ vèn, « nhiÓm m«i tr­êng. - Gióp c¸c nhµ tµi chÝnh ra quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c vÒ cho vay hoÆc tr¶ nî. 1.3. Môc ®Ých cña thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ cña ng©n hµng th­¬ng m¹i ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng ®èi víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i trong ho¹t ®éng tÝn dông ®Çu t­. Mét trong nh÷ng ®Æc tr­ng cña ho¹t ®éng ®Çu t­ lµ diÔn ra trong mét thêi gian dµi nªn cã thÓ gÆp nhiÒu rñi ro, muèn cho vay mét c¸ch an toµn, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thu håi vèn vµ l·i ®Çu t­ th× quyÕt ®Þnh cho vay cña ng©n hµng lµ dùa trªn c¬ së thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ sÏ rót ra ®­îc nh÷ng kÕt luËn chÝnh x¸c vÒ tÝnh kh¶ thi, hiÖu qña kinh tÕ cña dù ¸n ®Çu t­, kh¶ n¨ng tr¶ nî, nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra ®Ó ®­a ra quyÕt ®Þnh cho vay hay tõ chèi. Tõ kÕt qu¶ thÈm ®Þnh cã thÓ tham gia gãp ý cho c¸c chñ ®Çu t­, lµm c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh sè tiÒn cho vay, møc thu nî hîp lý, t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶. Do cã tÇm quan träng nh­ vËy nªn khi tiÕn hµnh thÈm ®Þnh dù ¸n cÇn : - N¾m v÷ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña nhµ n­íc, ngµnh, ®Þa ph­¬ng vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan. - N¨m ch¾c t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®Ó cã c¸c quyÕt ®Þnh cho vay thÝch hîp. 2. Quy tr×nh vµ néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ 2.1. Quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ 2.1.1. Thu thËp tµi liÖu, th«ng tin cÇn thiÕt a/ Hå s¬ ®¬n vÞ: 7
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Ngäc Dòng - Tµi liÖu chøng minh t­ c¸ch ph¸p nh©n vay vèn: QuyÕt ®Þnh thµnh lËp, GiÊy phÐp thµnh lËp, GiÊy phÐp kinh doanh, QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm ban gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng, Biªn b¶n bÇu héi ®ång qu¶n trÞ, §iÒu lÖ ho¹t ®éng. - Tµi liÖu b¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh­: + B¶ng c©n ®èi tµi s¶n. + B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. + GiÊy ®Ò nghÞ vay vèn. b/Hå s¬ dù ¸n: - KÕt qu¶ nghiªn cøu c¸c b­íc: Nghiªn cøu c¬ héi, nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi. - C¸c luËn chøng kinh tÕ kü thuËt ®­îc phª duyÖt. - C¸c hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu, hîp ®ång ®Çu vµo ®Çu ra. - GiÊy tê quyÕt ®Þnh cÊp ®Êt, thuª ®Êt, sö dông ®Êt, giÊy phÐp x©y dùng c¬ b¶n. 2.1.2. C¸c tµi liÖu th«ng tin tham kh¶o kh¸c - C¸c tµi liÖu nãi vÒ chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch, ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi. - C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan: LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam, luËt ®Çu t­ trong n­íc, luËt thuÕ, chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu... - C¸c tµi liÖu thèng kª cña tæng côc thèng kª. - C¸c tµi liÖu th«ng tin vµ ph©n tÝch thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc do c¸c trung t©m nghiªn cøu vÒ thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc cung cÊp. Th«ng tin, tµi liÖu cña c¸c Bé, vô, ngµnh kh¸c. - C¸c ý kiÕn tham gia cña c¬ quan chuyªn m«n, c¸c chuyªn gia, c¸c tµi liÖu ghi chÐp qua c¸c ®ît tiÕp xóc, pháng vÊn chñ ®Çu t­, c¸c ®èc c«ng, kh¸ch hµng... 8
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Ngäc Dòng 2.1.3. Xö lý - ph©n tÝch - ®¸nh gi¸ th«ng tin Sau khi thu thËp ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu, th«ng tin cÇn thiÕt, ng©n hµng tiÕn hµnh s¾p xÕp, ®¸nh gi¸ c¸c th«ng tin, tõ ®ã xö lý vµ ph©n tÝch th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c, nhanh chãng kÞp thêi nh»m phôc vô tèt cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n. 2.1.4. LËp tê tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ Tuú theo tÝnh chÊt vµ quy m« cña dù ¸n, c¸n bé thÈm ®Þnh sÏ viÕt tê tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ ë c¸c møc ®é chi tiÕt cô thÓ kh¸c nhau. Tê tr×nh thÈm ®Þnh cÇn thÓ hiÖn mét sè vÊn ®Ò sau: - VÒ doanh nghiÖp: TÝnh hîp lý, hîp ph¸p, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c. - VÒ dù ¸n: CÇn tãm t¾t ®­îc dù ¸n. - KÕt qu¶ thÈm ®Þnh: ThÈm ®Þnh ®­îc mét sè vÊn ®Ò vÒ kh¸ch hµng nh­ n¨ng lùc ph¸p lý, tÝnh c¸ch vµ uy tÝn, n¨ng lùc tµi chÝnh, ph­¬ng ¸n vay vèn vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî, ®¸nh gi¸ c¸c ®¶m b¶o tiÒn vay cña kh¸ch hµng. VÒ dù ¸n cÇn thÈm ®Þnh ®­îc tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n. - KÕt luËn: C¸c ý kiÕn tæng qu¸t vµ nh÷ng ý kiÕn ®Ò xuÊt vµ ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cña dù ¸n. Yªu cÇu ®Æt ra víi tê tr×nh thÈm ®Þnh lµ ph¶i chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, râ rµng ®Ó l·nh ®¹o ng©n hang ra quyÕt ®Þnh vÒ viÖc cho vay hay kh«ng cho vay vµ ph¶i cã th«ng b¸o kÞp thêi cho kh¸ch hµng. 2.2. Néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ 2.2.1. ThÈm ®Þnh kh¸ch hµng vay vèn 1) ThÈm ®Þnh n¨ng lùc ph¸p lÝ Ng­êi vay ph¶i cã ®ñ n¨ng lùc ph¸p lý theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt trong quan hÖ vay vèn víi ng©n hµng. §èi víi thÓ nh©n vay vèn (t­ nh©n, c¸ thÓ, hé gia ®×nh): Ng­êi vay ph¶i cã quyÒn c«ng d©n, cã søc khoÎ, kü thuËt 9
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Ngäc Dòng tay nghÒ vµ kinh nghiÖm trong lÜnh vùc sö dông vèn vay, cã phÈm chÊt, ®¹o ®øc tèt. §èi víi ph¸p nh©n: Ph¶i cã ®Çy ®ñ hå s¬ chøng minh ph¸p nh©n ®ã ®­îc thµnh lËp hîp ph¸p, cã ®¨ng ký kinh doanh, cã giÊy phÐp hµnh nghÒ, cã quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm ng­êi ®¹i diÖn ph¸p nh©n tr­íc ph¸p luËt. Nh÷ng giÊy tê nµy ph¶i phï hîp víi c¸c qui ®Þnh trong c¸c luËt tæ chøc ho¹t ®éng cña lo¹i ®ã nh­: luËt doanh nghiÖp Nhµ n­íc, luËt c«ng ty, luËt doanh nghiÖp t­ nh©n, luËt kinh tÕ tËp thÓ, luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi... Ngoµi ra ng©n hµng cßn ph¶i thÈm ®Þnh xem kh¸ch hµng cã thuéc “§èi t­îng ®­îc vay vèn” theo qui cô thÓ cña c¸c chÕ ®é, thÓ lÖ cho vay hay kh«ng ? C¸c tr­êng hîp kh¸ch hµng vay vèn lµ tæ chøc kinh tÕ tËp thÓ, c«ng ty cæ phÇn, xÝ nghiÖp liªn doanh, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n... ph¶i kiÓm tra tÝnh ph¸p lÝ cña “Ng­êi ®¹i diÖn ph¸p nh©n” ®øng ra ®¨ng kÝ hå s¬ vay vèn phï hîp víi “§iÒu lÖ ho¹t ®éng” cña tæ chøc ®ã vµ ph¶i cã v¨n b¶n uû quyÒn vay vèn cña c¸c cæ ®«ng, c¸c s¸ng lËp viªn hoÆc nh÷ng ng­êi ®ång së h÷u cña tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè, b¶o l·nh. 2) ThÈm ®Þnh tÝnh c¸ch vµ uy tÝn. Môc tiªu thÈm ®Þnh vÒ tÝnh c¸ch vµ uy tÝn cña kh¸ch hµng nh»m môc ®Ých h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt c¸c rñi ro do chñ quan cña kh¸ch hµng g©y nªn nh­: rñi ro vÒ ®¹o ®øc, rñi ro vÒ thiÕu n¨ng l­c, tr×nh ®é, kinh nghiÖm, kh¶ n¨ng thÝch øng víi thÞ tr­êng. §Ò phßng, ph¸t hiÖn nh÷ng ©m m­u lõa ®¶o ngay tõ ban ®Çu cña mét sè kh¸ch hµng. TÝnh c¸ch cña ng­êi vay kh«ng chØ ®ù¬c ®¸nh gi¸ b»ng phÈm chÊt , ®¹o ®øc chung mµ cßn ph¶i kiÓm nghiÖm qua kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong qu¸ khø, hiÖn t¹i vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn trong t­¬ng lai, TÝnh c¸ch cña c¸ nh©n vay vèn hoÆc ng­êi ®øng ®Çu ph¸p nh©n cßn ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ qu¶n lÝ nh­: Kh¶ n¨ng truyÒn c¶m høng cho ng­êi xung quanh 10
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Ngäc Dòng b»ng lêi nãi vµ hµnh ®éng, kh¶ n¨ng ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lÝ, tr×nh ®é häc vÊn, kinh nghiÖm, sù chÝn ch¾n, tÇm nh×n, ¶nh h­ëng cña tuæi t¸c, bÖnh tËt, së thÝch vµ xu h­íng ph¸t triÓn.. Uy tÝn cña kh¸ch hµng ®­îc thÓ hiÖn d­íi nhiÒu khÝa c¹nh ®a d¹ng nh­: chÊt l­îng, gi¸ c¶ hµng ho¸, dÞch, s¶n phÈm, møc ®é chiÕm lÜnh trªn thÞ tr­êng cña s¶n phÈm, chu k× sèng cña c¸c s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng, c¸c quan hÖ kinh tÕ tµi chÝnh, vay vèn, tr¶ nî víi kh¸ch hµng, b¹n hµng vµ Ng©n hµng. Uy tÝn chØ ®­îc kh¼ng ®Þnh vµ kiÓm nghiÖm b»ng kÕt qu¶ thùc tÕ ®¹t ®­îc trªn thÞ tr­êng qua thêi gian cµng dµi th× cµng th× cµng chÝnh x¸c. Do ®ã ph¶i ph©n tÝch c¸c sè liÖu vµ t×nh h×nh ph¸t triÓn víi nh÷ng thêi gian kh¸c nhau míi cã kÕt luËn chÝnh x¸c. Ph¶i ®Æc biÖt chó ý nh÷ng chñ doanh nghiÖp ch­a ®­îc ®µo t¹o qua tr­êng líp vÒ qu¶n trÞ kinh doanh, kinh tÕ tµi chÝnh. Khi quan hÖ vay vèn, kh¸ch hµng cã nh÷ng lêi bãng giã vÒ lîi Ých, gióp ®ì c¸ nh©n. HÕt søc thËn träng víi nh÷ng gi¸m ®èc, chñ doanh nghiÖp s¾p nghØ h­u ®èi víi doanh nghiÖp quèc doanh, cao tuæi, søc yÕu ®èi víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, nh÷ng ng­êi nghiÖn ngËp, ch¬i bêi... 3) ThÈm ®Þnh n¨ng lùc tµi chÝnh cña kh¸ch hµng. §¸nh gi¸ chÝnh x¸c n¨ng lùc tµi chÝnh cña kh¸ch hµng nh»m x¸c ®Þnh sø m¹nh tµi chÝnh, kh¶ n¨ng ®éc lËp, tù chñ tµi chÝnh trong kinh doanh, kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ hoµn tr¶ nî cña ng­êi vay. Ngoµi ra cßn ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè vèn chñ së h÷u thùc tÕ tham gia vµo ph­¬ng ¸n xin vay Ng©n hµng theo qui ®Þnh cña chÕ ®é cho vay. Muèn ph©n tÝch ®­îc vÊn ®Ò nµy ph¶i dùa vµo c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, b¶ng tæng kÕt tµi s¶n, b¶ng quyÕt to¸n lç l·i. Tuy nhiªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh chØ cho thÊy ®iÒu g× ®· x¶y ra trong qu¸ khø, v× vËy dùa trªn kÕt qu¶ ph©n tÝch, thÈm ®Þnh c¸n bé tÝn dông ph¶i biÕt sö dông chóng ®Ó nhËn ®Þnh, ®¸nh gi¸, dù b¸o t×m c¸c ®Þnh h­íng ph¸t triÓn, ®Ó 11
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Ngäc Dòng chuÈn bÞ ®èi phã víi c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. Khi ph©n tÝch n¨ng lùc tµi chÝnh cña kh¸ch hµng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu: a) Th­íc ®o tiÒn mÆt Th­íc ®o = Tån quÜ tiÒn mÆt + Tµi s¶n cã tiÒn mÆt b×nh qu©n tÝnh láng ChØ tiªu nµy cho biÕt kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî th­êng xuyªn, nÕu b»ng hoÆc lín h¬n tæng sè nî ph¶i thanh to¸n th­êng xuyªn lµ tèt. b) Tû lÖ hiÖn hµnh. Tµi s¶n l­u ®éng Tû lÖ hiÖn hµnh = Nî ng¾n h¹n ChØ tiªu nµy cho biÕt kh¸ch hµng cã ®ñ tµi s¶n l­u ®éng ®Ó ®¶m b¶o tr¶ c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n khi thua lç bÊt ngê x¶y ra. Tû lÖ nµy >1 lµ tèt, nÕu
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Ngäc Dòng Tû lÖ nµy cho biÕt trong tr­êng hîp kh«ng cßn thu nhËp tõ nguån b¸n hµng th× kh¶ n¨ng huy ®éng c¸c nguån tiÒn cã thÓ huy ®éng nhanh ®Ó tr¶ nî. Tû lÖ nµy >=1 lµ tèt, nÕu 0,5 lµ tèt. g) Kh¶ n¨ng sinh lêi cña tµi s¶n Tæng sè lîi nhuËn kinh doanh (lîi nhuËn tr­íc thuÕ) Kh¶ n¨ng sinh lêi cña tµi s¶n = Tæng tµi s¶n cã ChØ tiªu nµy cho biÕt kh¶ n¨ng sinh lêi cña tæng thÓ tµi s¶n cã. Tû lÖ nµy lín th× hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cao vµ ng­îc l¹i. 13
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Ngäc Dòng h) Tû suÊt lîi nhuËn cña vèn chñ së h÷u Lîi nhuËn rßng Tû suÊt lîi nhuËn = cña vèn chñ së h÷u Vèn chñ së h÷u Tû suÊt nµy cho biÕt mét ®ång vèn cña chñ së h÷u t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Tõ chØ tiªu nµy, c¸n bé tÝn dông cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc kh¶ n¨ng huy ®éng lîi nhuËn cña kh¸ch hµng ®Ó tr¶ c¸c kho¶n nî hoÆc ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt, kinh doanh. i) Tû suÊt lîi nhuËn rßng cña doanh sè b¸n hµng Lîi nhuËn rßng Tû suÊt lîi nhuËn rßng = cña doanh sè b¸n hµng Doanh sè b¸n hµng Tû lÖ nµy cã thÓ tÝnh chung hoÆc tÝnh riªng cho tõng mÆt hµng. Tû suÊt lîi nhuËn cµng cao th× hiÖu qu¶ cµng lín. Tû lÖ nµy ®Ó so s¸nh hiÖu qu¶ ®Çu t­ vèn ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm ®Ó cã sù lùa chän s¶n phÈm nµo cã hiÖu qña h¬n hoÆc so s¸nh víi cïng lo¹i s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng ®Ó thÊy râ møc ®é c¹nh tranh. k) C¸c hÖ sè an toµn vÒ tµi chÝnh C¸c chØ tiªu nµy dïng ®Ó ®o l­êng møc ®é rñi ro cã thÓ bï ®¾p ®­îc b»ng nguån vèn cña chñ së h÷u: - Tæng tµi s¶n nî/Tæng tµi s¶n cã (Tû lÖ nµy cµng < 1 cµng tèt) - Tæng tµi s¶n nî/Vèn chñ së h÷u (Tû lÖ nµy cµng < 1 cµng tèt) 2.2.2. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ 1) ThÈm ®Þnh sù cÇn thiÕt cña dù ¸n ®Çu t­ Vai trß cña ®Çu t­ lµ rÊt to lín ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ nh­ng khi xÐt riªng tõng dù ¸n ®Çu t­ ta l¹i thÊy cã dù ¸n ®¹t ®­îc môc tiªu nµy nh­ng kh«ng ®¹t ®­îc môc tiªu kh¸c. Cã nh÷ng dù ¸n lîi nhuËn thu ®­îc kh«ng cao 14
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Ngäc Dòng nh­ng l¹i ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c nh­ m«i tr­êng sinh th¸i hoÆc t¹o ra nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm... Bªn c¹nh ®ã chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc trong tõng thêi kú cã thÓ h­íng tíi nh÷ng môc tiªu kh¸c nhau, ­u tiªn ph¸t triÓn ngµnh nµo, tËp trung vèn ®Çu t­ cho nh÷ng vïng träng ®iÓm nµo. Do ®ã khi xem xÐt thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ c¸n bé tÝn dông ph¶i xem xÐt môc tiªu cña dù ¸n cã phï hîp vµ ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu ®Æt ra cña ngµnh, ®Þa ph­¬ng vµ cña c¶ n­íc hay kh«ng. Cã hai vÊn ®Ò chÝnh cÇn xem xÐt lµ lîi Ých vÒ mÆt kinh tÕ vµ lîi Ých vÒ mÆt x· héi. Ng©n hµng cÇn xem xÐt vÒ sù phï hîp vÒ ph¹m vi ho¹t ®éng, quy m« ®Çu t­ víi sù quy ho¹ch ph¸t triÓn cña ngµnh vµ l·nh thæ. 2) ThÈm ®Þnh vÒ mÆt kü thuËt cña dù ¸n ®Çu t­ ThÈm ®Þnh kü thuËt cña dù ¸n ®Çu t­ lµ viÖc kiÓm tra, ph©n tÝch c¸c yÕu tè kü thuËt vµ c«ng nghÖ cña dù ¸n ®Ó b¶o ®¶m tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n. §©y lµ b­íc kh¸ phøc t¹p trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n, ®èi víi nh÷ng dù ¸n ®ßi hái c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cÇn ph¶i cã s­ t­ vÊn cña c¸c chuyªn gia kü thuËt. a/ ThÈm ®Þnh vÒ quy m«, c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ cña dù ¸n. CÇn xem xÐt quy m« c«ng suÊt cña dù ¸n cã phï hîp víi kh¶ n¨ng tiªu thô cña thÞ tr­êng hay kh«ng? Nguån vèn, kh¶ n¨ng qu¶n lý cña doanh nghiÖp cã phï hîp víi quy m« dù ¸n kh«ng? ThÞ tr­êng ®¸p øng nhu cÇu nguyªn vËt liªu cho dù ¸n cã s·n sµng kh«ng?...ViÖc lùa chän c«ng nghÖ thiÕt bÞ cïng víi c¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o m«i tr­êng cã ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña dù ¸n. Khi ®¸nh gi¸ lùa chän thiÕt bÞ c«ng nghÖ, ng©n hµng th­êng chó ý ®Õn c¸c vÊn ®Ò sau: + KiÓm tra c«ng nghÖ, thiÕt bÞ cã phï hîp víi dù ¸n hay kh«ng. + Quy ho¹ch s¶n xuÊt, c«ng suÊt, chÊt l­îng, gi¸ c¶ nh­ thÕ nµo. + C¸c ph­¬ng thøc chuyÓn giao c«ng nghÖ. 15
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Ngäc Dòng + KiÓm tra sù ¶nh h­ëng cña c«ng nghÖ tíi m«i tr­êng vµ c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc. + C¸c ph­¬ng ¸n thay thÕ, söa ch÷a. b/ ThÈm ®Þnh viÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu vµ c¸c yÕu tè ®Çu vµo kh¸c. §¸nh gi¸ viÖc tÝnh to¸n tæng hîp nhu cÇu hµng n¨m vÒ nguyªn vËt liÖu chñ yÕu, ®éng lùc, lao ®éng, ®iÖn n­íc... trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt so s¸nh víi møc tiªu hao thùc tÕ, kinh nghiÖm víi c¸c doanh nghiÖp t­¬ng tù ®ang ho¹t ®éng. §èi víi c¸c nguyªn vËt liÖu thêi vô hoÆc nhËp khÈu cÇn tÝnh to¸n møc dù tr÷ hîp lý ®Ó ®¶m b¶o cung øng nguyªn vËt liÖu th­êng xuyªn vµ tr¸nh l·ng phÝ vèn. §èi víi nh÷ng nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu hoÆc khan hiÕm cÇn xem xÐt kh¶ n¨ng cung øng thùc tÕ trong vµ ngoµi n­íc th«ng qua c¸c hîp ®«ng, c¸c v¨n b¶n cam kÕt cña doanh nghiÖp ®èi víi nhµ cung cÊp vÒ sè l­îng, gi¸ c¶, quy c¸ch, phÈm chÊt, ®iÒu kiÖn giao hµng, ph­¬ng thøc thanh to¸n. §èi víi dù ¸n khai th¸c sö dông tµi nguyªn kho¸ng s¶n ph¶i ®iÒu tra tÝnh ®óng ®¾n cña tµi liÖu ®iÒu tra, th¨m dß kh¶o s¸t, d¸nh gi¸ ph©n tÝch vÒ tr÷ l­îng, hµm l­îng, chÊt l­îng tµi nguyªn, giÊy phÐp khai th¸c, x©y dùng c/ThÈm ®Þnh ®Þa ®iÓm x©y dùng dù ¸n. Khi ph©n tÝch tÝnh kh¶ thi cña ®Þa ®iÓm lùa chän ®Ó x©y dùng dù ¸n cÇn nghiªn cøu c¸c ®iÓm nguyªn vËt liÖu, c¸c trung t©m bu«n b¸n cã thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn, giao dÞch ®ång thêi gi¶m ®­îc c¸c chi phÝ vËn chuyÓn giao dÞch. Còng cÇn xÐt ®Õn khÝa c¹nh c¬ së h¹ tÇng, c¸c vÊn ®Ò vÒ m«i tr­êng cã liªn quan ®Õn ®Þa ®iÓm. Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn xem xÐt khi thÈm ®Þnh vÒ ®Þa ®iÓm. - VÞ trÝ x©y dùng dù ¸n cã phï hîp víi quy ho¹ch chung kh«ng. - DiÖn tÝch x©y dùng cã kh¶ n¨ng më réng khi s¶n xuÊt ph¸t triÓn, ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu vÖ sinh c«ng nghiÖp, xö lý « nhiÔm m«i tr­êng. 16
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Ngäc Dòng - C¸c nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm. - C¬ së h¹ tÇng n¬i x©y dùng dù ¸n: §iÖn n­íc, giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c. - C¸c chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vÒ khuyÕn khÝch hay h¹n chÕ ph¸t triÓn kinh tÕ ë khu vùc lùa chän dù ¸n. Ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ quy ho¹ch ®Êt ®ai, kiÕn tróc x©y dùng cña ®Þa ph­¬ng, vÒ di d©n, gi¶i phãng mÆt b»ng... d/ ThÈm ®Þnh vÒ tæ chøc qu¶n lý, thùc hiÖn dù ¸n §¸nh gi¸ vÒ tæ chøc qu¶n lý, thùc hiÖn dù ¸n trªn c¸c mÆt sau: - H×nh thøc tæ chøc qu¶n lý, thùc hiÖn dù ¸n. Xem xÐt chñ dù ¸n vÒ kinh nghiÖm tæ chøc qu¶n lý, thi c«ng, qu¶n lý vµ vËn hµnh, tr×nh ®é cña ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt. 3) ThÈm ®Þnh vÒ mÆt tµi chÝnh cña dù ¸n ®Çu t­ a/§¸nh gi¸ tÝnh to¸n vÒ tæng vèn ®Çu t­ vµ c¬ cÊu vèn vèn. Tæng vèn ®Çu t­ lµ toµn bé sè tiÒn cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng vµ ®­a dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng, tæng vèn ®Çu t­ lµ toµn bé chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cña dù ¸n. TÊt c¶ sè liÖu tÝnh to¸n trong dù ¸n ®Òu mang tÝnh chÊt dù tr÷ ­íc l­îng, viÖc ®¸nh gi¸ tÝnh to¸n còng kh«ng ®­îc chÝnh x¸c. Do ®ã, ®iÒu quan träng lµ ®¸nh gi¸ vèn ®Çu t­ gÇn s¸t víi chi phÝ ph¸t sinh thùc tÕ, tr¸nh t×nh tr¹ng ®¸nh gi¸ vèn qu¸ cao hoÆc qu¸ thÊp. NÕu ®¸nh gi¸ qu¸ cao th× chi phÝ vèn dù ¸n cao, sÏ g©y l·ng phÝ vèn, ø ®äng vèn vµ chi phÝ tr¶ ng©n hµng sÏ lín, s¶n phÈm sÏ cã gi¸ thµnh cao, lµm gi¶m søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. NÕu tÝnh to¸n vèn qu¸ thÊp sÏ lµm cho chi phÝ dù ¸n bÞ thiÕu hôt trong qu¸ tr×nh x©y l¾p vµ vËn hµnh, ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tiªu thô...lµm cho hiÖu qu¶ dù ¸n kh«ng cao. C¶ hai ®iÒu kiÖn trªn ®Òu ¶nh h­ëng ®Õn viÖc cho vay vµ thu håi vèn cña ng©n hµng. Bëi vËy, viÖc x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c nhÊt tæng vèn ®Çu 17
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Ngäc Dòng t­ lµ rÊt cÇn thiÕt, ®©y lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cho dù ¸n, t¹o ®iÒu kiÖn cho dù ¸n ho¹t ®éng hiÖu qu¶. §iÒu nµy ®ßi hái ng©n hµng ph¶i thÈm ®Þnh chÝnh x¸c vèn ®Çu t­. Th«ng th­êng néi dung chi phÝ cho dùa ¸n gåm cã: - Chi phÝ x©y dùng dù ¸n vµ chi phÝ tr­íc khi ®­a dù ¸n vµo ho¹t ®éng.: + Chi phÝ thµnh lËp, chi phÝ lËp vµ thÈm ®Þnh dù ¸n. + Chi phÝ kh¶o s¸t vµ thiÕt kÕ c«ng tr×nh. + Chi phÝ hµnh chÝnh... - Chi phÝ ®Çu t­ cho tµi s¶n cè ®Þnh. + Chi phÝ mua, thuª ®Êt ®ai. + Chi phÝ chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng. + Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. + Chi phÝ mua c«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt. - Chi phÝ ®Çu t­ cho tµi s¶n l­u ®éng + Chi phÝ cho nguyªn nhiªn vËt liÖu. + Chi phÝ hµnh chÝnh: ®iÖn n­íc, héi häp... + Chi l­¬ng... b/ThÈm ®Þnh vÒ nguån vèn ®Çu t­ §Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ho¹t ®éng cña dù ¸n th× cÇn ph¶i cã c¸c nguån vèn tµi trî, th«ng th­êng ngoµi c¸c nguån vèn tù cã th× dù ¸n cßn sö dông nguån vèn vay cña ng©n hµng, vèn ng©n s¸ch cÊp, vèn gãp cæ phÇn, vèn liªn doanh, vèn huy ®éng tõ nguån kh¸c. Muèn dù ¸n kh¶ thi th× ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ vèn, ph¶i xem xÐt tû lÖ t­¬ng quan hîp lý gi÷a c¸c nguån vèn. NÕu vèn ®i vay qu¸ lín dÔ dÉn tíi c¸c doanh nghiÖp lu«n gÆp khã kh¨n vÒ mÆt tµi chÝnh dÉn ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kh«ng cao. Vèn tù cã th­êng ph¶i chiÕm 30% tæng vèn ®Çu t­. Sau khi xem xÐt c¸c nguån vèn vµ c¬ cÊu c¸c nguån vèn nµy, ng©n hµng xem xÐt ®Õn thêi ®iÓm tµi trî cho dù ¸n. ViÖc quyÕt ®Þnh tµi trî cho dù 18
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Ngäc Dòng ¸n ¶nh h­ëng ®Õn viÖc quyÕt ®Þnh tµi trî vèn cho dù ¸n ¶nh h­ëng ®Õn viÖc sö dông vèn cã hiÖu qu¶. NÕu x¸c ®Þnh ®óng thêi ®iÓm cho vay, ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é ®· ®Ò ra, tr¸nh ø ®äng vèn, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn vay. c/ThÈm ®Þnh vÒ chi phÝ vµ lîi nhuËn. - Dù tr÷ chi phÝ s¶n xuÊt hµng n¨m:yªu cÇu ph¶i tÝnh to¸n ®­îc nhu cÇu vÒ vèn vµ t×nh h×nh sö dông vèn khi dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng. - Dù trï kh¶ n¨ng cã l·i, cÇn x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu. 1*ChØ tiªu tæng doanh thu. 2*Doanh thu thuÇn=Tæng doanh thu-c¸c kho¶n lµm gi¶m trõ doanh thu. 3*Hµng ho¸, s¶n phÈm tån kho ®Çu n¨m. 4*Hµng ho¸, s¶n phÈm tån kho cuèi n¨m. 5*Gi¸ trÞ s¶n phÈm, hµng ho¸ s¶n xuÊt ra. 6*Gi¸ trÞ hµng ho¸ b¸n ra=3+5-4 7*Tæng lîi nhuËn=2-6 8*ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 9*L·i suÊt tÝn dông 10*Lîi nhuËn thuÇn=7-8-9 11*Ph©n phèi lîi nhuËn. - Dù trï b¶ng tæng kÕt tµi s¶n, th«ng qua b¶ng nµy cã thÓ n¨m b¾t ®­îc tÝnh kh¶ thi vÒ tµi chÝnh cña dù ¸n trong nh÷ng n¨m ho¹t ®éng v× trong ®ã tr×nh bµy râ toµn bé sè tµi s¶n doanh nghiÖp cã vµ tµi s¶n ®i vay nî. - Dù tr÷ c©n ®èi thu chi: B¶ng nµy lµ c¬ së quan träng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña dù ¸n. d/C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn: Cã mét sè chØ tiªu th­êng hay dïng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn nh­: - Gi¸ trÞ hiÖn tµi rßng. - Tû suÊt néi hoµn. - Ph©n tÝch ®é nhay. 19
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Ngäc Dòng - Thêi gian thu håi vèn - §iÓm hoµn vèn. *ChØ tiªu gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng( Net Present value: NPV) §Ó x¸c ®Þnh ®­îc NPV cña mét dù ¸n cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c b­íc sau: + X¸c ®Þnh ®­îc dßng tiÒn ph¸t sinh hµng n¨m. TÝnh doanh thu vµ chi phÝ hµng n¨m cña dù ¸n dùa trªn c«ng suÊt thùc tÕ cña n¨m ®ã cïng víi møc gi¸ ­íc tÝnh. Sau ®ã quy tÊt c¶ sè tiÒn ph¸t sinh trong cïng mét kú vµo cuèi kú ®Ó ®¸nh dÊu c¸c møc cho viÖc tÝnh to¸n. + X¸c ®Þnh l·i suÊt chiÕt khÊu hîp lý cho tõng lo¹i dù ¸n. §Ó tÝnh to¸n chÝnh x¸c møc l·i suÊt nµy, cÇn ph¶i c¨n cø vµo sù ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè:tû lÖ l¹m ph¸t, chi phÝ c¬ héi. Trªn thùc tÕ l·i suÊt nµy ®­îc tÝnh dùa trªn l·i suÊt cho vay trung dµi h¹n céng thªm tû lÖ l¹m ph¸t trong tõng thêi kú kh¸c nhau. - NPV ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: C1 C2 Cn NPV = - C0 + + +....+ (1+r)1 (1+r)2 (1+r)n Trong ®ã: C1, C2,C3, C4,... Cn: Lµ c¸c dßng tiÒn trong t­¬ng lai. C0 lµ vèn ®Çu t­ ban ®Çu. r lµ tû lÖ chiÕt khÊu. NPV ®o l­êng gi¸ trÞ t¨ng thªm dù tÝnh dù ¸n ®em l¹i cho nhµ ®Çu t­ víi møc rñi ro cô thÓ cña dù ¸n. NÕu NPV0 th× dù ¸n cã l·i. Tiªu chuÈn ®Ó dù ¸n ®­îc chÊp nhËn lµ NPV>0. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản