intTypePromotion=1

Luận văn: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn

Chia sẻ: Nguyen Bao Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:66

0
147
lượt xem
44
download

Luận văn: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thương mại việt tuấn', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn

 1. 1 Chuyên đề thực tập Luận văn Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn Phạm Thị Hạnh - QLKT 45A
 2. 2 Chuyên đề thực tập MỤC LỤC CHƯƠNG I ................................ ................................ ................................ .................. 7 Lí LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH ................................ .................... 7 XUẤT NHẬP KHẨU ................................ ................................ ................................ ... 7 I. XUẤT NHẬP KHẨU VÀ NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 7 1. Khỏi niệm kinh doanh xuất nhập khẩu ................................ ................................ ...... 7 2. Cỏc hỡnh thức xuất nhập khẩu chủ yếu................................ ................................ ..... 7 2.1 Cỏc hỡnh thức xuất khẩu chớnh .................................................................................. 7 2.1.1 Hỡnh thức xuất khẩu trực tiếp(Direct Exporting) ................................................ 7 2.1.2 Hỡnh thức xuất khẩu giỏn tiếp( Indirect Exporting) ............................................ 8 2.1.3 Cỏc hỡnh thức xuất khẩu khỏc ........................................................................... 9 2.2 Cỏc hỡnh thức nhập khẩu ...........................................................................................10 2.2.1 Nhập khẩu uỷ thỏc ............................................................................................10 2.2.2. Nhập khẩu trực tiếp ..........................................................................................10 2.2.3 Nhập khẩu theo hỡnh thức tỏi xuất ....................................................................11 2.2.4 Nhập khẩu thông qua đấu thầu quốc tế ..............................................................11 3. Nội dung kinh doanh xuất nhập khẩu ................................ ................................ ...... 12 3.1 Nghiờn cứu và lựa chọn thị trường xuất nhập khẩu ....................................................12 3.1.1 Nghiên cứu thị trường trong nước .....................................................................12 3.1.2 Nghiên cứu thị trường nước ngoài .....................................................................13 3.2 Lựa chọn phương án giao dịch ...................................................................................14 3.3 Tiến hành giao dịch đàm phán và ký kết hợp đồng .....................................................15 3.3.1 Hỡnh thức giao dịch ..........................................................................................15 3.3.2 Các bước giao dịch và đàm phán .......................................................................15 3.4 Thực hiện ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hoỏ .................................................16 II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU ................................ ................................ ................................ ........................ 19 1. Cỏc yếu tố bờn ngoài doanh nghiệp ................................ ................................ ........ 19 1.1 Yếu tố vĩ mụ ..............................................................................................................19 1.1.1 Thuế quan .........................................................................................................19 1.1.2 Hạn ngạch .........................................................................................................20 1.1.4 Tỷ giá hối đoái ..................................................................................................21 1.1.5 Các chính sách và quy định của Nhà nước .........................................................22 1.2 Yếu tố vi mụ ..............................................................................................................23 1.2.1 Yếu tố kinh tế xó hội trong nước ......................................................................23 1.2.2 Yếu tố địa lý – tài nguyờn thiờn nhiờn ..............................................................24 1.2.3 Tiềm lực tài chớnh ............................................................................................24 2. Cỏc yếu tố bờn trong doanh nghiệp ................................ ................................ ........ 25 2.1 Bộ mỏy quản lý doanh nghiệp ....................................................................................25 2.2 Tiềm năng về nguồn nhân lực ....................................................................................26 2.3 Mạng lưới kinh doanh ................................................................................................27 Phạm Thị Hạnh - QLKT 45A
 3. 3 Chuyên đề thực tập 2.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật doanh nghiệp ........................................................................27 III. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 28 1. Khỏi niệm về hiệu quả ................................ ................................ ............................ 28 1.1 Hiệu quả kinh doanh ..................................................................................................28 1.2 Hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu ..........................................................................30 2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu ................................ ..... 30 2.1 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh ..........................................................30 2.1.1 Chỉ tiêu phản ánh về mặt định lượng .................................................................31 2.1.2 Các chỉ tiêu phản ánh về mặt định tính ..............................................................32 2.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp ...................32 3. Phương pháp đánh giá hiệu quả ................................ ................................ .............. 33 CHƯƠNG II ................................ ................................ ................................ ............... 34 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN ................................ ................................ .................... 35 I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN ................................ ................................ ................................ .............. 35 1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty................................ ..................... 35 2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty ................................ ............................ 36 2.1. Hoạt động xuất nhập khẩu .........................................................................................36 2.2 Hoạt động kinh doanh nội địa ....................................................................................37 2.3 Cỏc dịch vụ khỏc .......................................................................................................37 3. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của cụng ty ....................... 37 3.1 Chức năng, nhiệm vụ hoạt động của các phũng ban ...................................................37 3.2 Sơ đồ bộ mỏy tổ chức quản lý của Cụng ty ................................................................39 4. Cỏc nguồn lực của Cụng ty ................................ ................................ ..................... 40 II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN ................................ ...... 41 1. Thực trạng hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty ................................ 41 2. Thực trạng hiệu quả kinh doanh của cụng ty ................................ ........................... 43 3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty .... 46 3.1 Chỉ tiờu hiệu quả tổng hợp .........................................................................................46 3.2 Chỉ tiờu tỷ suất lợi nhuận theo kim ngạch xuất nhập khẩu ..........................................47 3.3 Chỉ tiêu tốc độ gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu(Vdt) ............................................48 III. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT TèNH HèNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN ................................ ................................ ................................ .............. 48 1. Cơ hội................................ ................................ ................................ ..................... 48 2. Thỏch thức ................................ ................................ ................................ ............. 50 3. Nguyờn nhõn ................................ ................................ ................................ .......... 52 CHƯƠNG III ................................ ................................ ................................ ............. 54 Phạm Thị Hạnh - QLKT 45A
 4. 4 Chuyên đề thực tập MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN ................................ ................................ ................................ ...... 54 I. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN ................................ ................. 54 1. Mục tiờu ................................ ................................ ................................ ................ 54 2. Phương hướng ................................ ................................ ................................ ........ 54 2.1 Phương hướng về doanh thu của doanh nghiệp ..........................................................55 2.2 Phương hướng về vốn của doanh nghiệp ....................................................................55 2.3 Phương hướng về tổ chức sản xuất ............................................................................55 II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN ................................ ................................ ................................ ...... 56 1. Đẩy mạnh tỡm hiểu và nghiờn cứu thị trường ................................ ......................... 56 2. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp .............................. 57 3. Nâng cao thương hiệu sản phẩm và mở rộng thị trường kinh doanh của công ty ..... 58 4. Tiến hành giảm chi phí lưu thông, phân bổ hợp lý chi phớ quản lý ......................... 59 III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC ................................ ..................... 61 1. Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật của Nhà nước ................................ ........ 61 2. Nõng cao vai trũ quản lý và điều tiết của Nhà nước đối với xuất nhập khẩu............ 63 3. Thực hiện chính sách đầu tư, tiếp thu khoa học công nghệ trên thế giới .................. 63 4. Phỏt triển hệ thống ngõn hàng ................................ ................................ ................ 64 KẾT LUẬN CHUNG ............................................................................... 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................ ................................ .......................... 66 Phạm Thị Hạnh - QLKT 45A
 5. 5 Chuyên đề thực tập LỜI NÓI ĐẦU Phát triển kinh tế luôn là mục tiêu hàng đầu của tất cả các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, trong tiến trỡnh hội nhập nền kinh tế như hiện nay thỡ sự phỏt triển ổn định là điều cần phải thực hiện đối với mỗi quốc gia nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Có thể thấy rằng, doanh nghiệp là các chủ thể kinh doanh, đồng thời cũng là nhân tố quyết định tới sự phát triển của đất nước. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp là nhân tố thúc đẩy sự tăng trưởng nền kinh quốc dõn. Và một trong cỏc hỡnh thức kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất trong doanh nghiệp đó chính là hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Kinh doanh xuất nhập khẩu là hoạt động không thể thiếu trong quá trỡnh phỏt triển, là kết quả tất yếu của quỏ trỡnh tự do hoỏ thương mại. Bất kỳ một quốc gia nào muốn trở thành vững mạnh đều phải tham gia vào lĩnh vực này. Và doanh nghiệp tũn tai trong quốc gia đó cũng tuân theo quy luật đó. Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, có rất nhiều doanh nghiệp vừa v à nhỏ tham gia vào lĩnh vực này. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn đó đạt được những thành công nhất định trên thị trường kinh tế. Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp lớn mạnh trong nước, Công ty đó và đang nỗ lực hết mỡnh để có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp. Thực tế trong ba tháng thực tập tại Công ty, tôi đó thấy rằng vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu đang là vấn đề cấp thiết trong tỡnh hỡnh phỏt triển của Cụng ty hiện nay. Phạm Thị Hạnh - QLKT 45A
 6. 6 Chuyên đề thực tập Đó chính là lý do tôi lựa chọn đề tài cho chuyên đề thực tập của mỡnh là: “ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn” Nội dung chuyên đề thực tập bao gồm: - Chương I: Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu - Chương II: Phân tích thực trạng và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn - Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà và Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn đó hướng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành tốt chuyên đề thực tập này. Sinh viờn thực hiện: Phạm Thị Hạnh Lớp : QLKT45A Khoa: Khoa học quản lý Phạm Thị Hạnh - QLKT 45A
 7. 7 Chuyên đề thực tập CHƯƠNG I Lí LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU I. XUẤT NHẬP KHẨU VÀ NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 1. Khỏi niệm kinh doanh xuất nhập khẩu Kinh doanh xuất nhập khẩu là hoạt động cơ bản của hoạt động ngoại thương. Đó chính là sự trao đổi hàng hóa và dịch vụ ra thị trường nước ngoài hoặc bán hàng hóa dịch vụ cho các khu công nghiệp, khu chế xuất ở trong nước trên cơ sở dùng tiền làm phương tiện thanh toán, với mục tiêu lợi nhuận thụng qua hành vi mua bỏn. Sự trao đổi đó là một hỡnh thức của mối quan hệ xó hội và phản ỏnh sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa những người sản xuất hàng hóa riêng biệt của các quốc gia. 2. Cỏc hỡnh thức xuất nhập khẩu chủ yếu 2.1 Cỏc hỡnh thức xuất khẩu chớnh Thực tế khi muốn xuất khẩu các sản phẩm đó được sản xuất trong nước, các doanh nghiệp chủ yếu chọn một trong hai hỡnh thức xuất khẩu trực tiếp, xuất khẩu giỏn tiếp. 2.1.1 Hỡnh thức xuất khẩu trực tiếp(Direct Exporting) Là hỡnh thức đũi hỏi cỏc doanh nghiệp phải tự lo bỏn trực tiếp cỏc sản phẩm của mỡnh ra nước ngoài. Xuất nhập khẩu trực tiếp nên áp dụng đối với các doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn, được phép xuất khẩu trực tiếp, có kinh nghiệm trên thị trường và nhón hiệu hàng hoỏ truyền thống của doanh nghiệp đó từng cú mặt trờn thị trường thế giới. Phạm Thị Hạnh - QLKT 45A
 8. 8 Chuyên đề thực tập 2.1.2 Hỡnh thức xuất khẩu giỏn tiếp( Indirect Exporting) Hỡnh thức xuất khẩu giỏn tiếp là hỡnh thức khụng đũi hỏi cú sự tiếp xỳc trực tiếp giữa người mua nước ngoài với người mua sản xuất trong nước. Để bán sản phẩm của mỡnh ra nước ngoài, người sản xuất phải nhờ vào người hoặc tổ chức trung gian có chức năng xuất khẩu trực tiếp. Doanh nghiệp cú thể thực hiện giỏn tiếp thụng qua cỏc hỡnh thức: *Cụng ty quản lý xuất khẩu(EMC – Export Management Company) Là công ty quản trị xuất khẩu cho các công ty khác. Các nhà xuất khẩu thường thiếu kinh nghiệm cơ bản bán hàng ra nư ớc ngoài hoặc không đủ khả năng về vốn để tự tổ chức bộ máy xuất khẩu riêng. Do vậy họ phải thông qua EMC để xuất khẩu sản phẩm của chớnh mỡnh. Thông thường, chính sách giá cả, điều kiện bán hàng, quảng cáo là do chủ hàng quyết định. Các EMC giữ vai trũ cố vấn, thực hiện nhiệm vụ liờn quan đến xuất nhập khẩu và khi thực hiện các dịch vụ trên, các EMC sẽ được thanh toỏn bằng hoa hồng. *Thông qua khách hàng nước ngoài(Foreign Buyer) Là hỡnh thức xuất khẩu thụng qua nhõn viờn của cụng ty nước ngoài. Họ là những người hiểu biết về điều kiện cạnh tranh trên thị trường thế giới. Khi thực hiện hỡnh thức này, doanh nghiệp càn phải tỡm hiểu kỹ khỏch hang để thiết lập quan hệ làm ăn bền vững với thị trường nước ngoài. *Thụng qua uỷ thỏc xuất khẩu(Export Commission House) Những người hoặc tổ chức uỷ thác thường là đại diện cho người mua nước ngoài cư trú trong nước của nhà xuất khẩu. Nhà uỷ thác xuất khẩu hành động vỡ lợi ớch của người mua và người mua sẽ trả tiền ứng thác khi hàng hoá được chuẩn bị đặt mua. Nhà uỷ thác sẽ lập phiếu đặt hàng với nhà sản xuất được chọn Phạm Thị Hạnh - QLKT 45A
 9. 9 Chuyên đề thực tập và họ sẽ quan tâm đến mọi chi tiết liên quan tới quỏ trỡnh xuất khẩu. Bỏn hàng cho nhà uỷ thỏc là một phương thức thuận lợi cho xuất khẩu. Việc thanh toán thường được bảo đảm nhanh chóng cho người sản xuất và những vấn đề vận chuyển hàng hoá hoàn toàn do các nhà được uỷ thác chịu trách nhiệm. *Thụng qua mụi giới xuất khẩu(Export Broker) Môi giới xuất khẩu là thực hiện chức năng liên kết các nhà xuất khẩu và các nhà nhập khẩu. Người môi giới sẽ được nhà xuất khẩu uỷ nhiệm và trả hoa hồng cho hoạt động của họ. Người môi giới thường chuyên sâu vào một số mặt hàng hay nhóm hàng nhất định. *Thụng qua hóng buụn xuất khẩu(Export Merchant) Hóng buụn xuất khẩu thường được đóng tại các nước xuất khẩu và mua hàng của người chế biến hoặc nhà sản xuất. Sau đó họ tiếp tục thực hiện các nghiệp vụ để xuất khẩu, chịu mọi rủi ro lien quan đến xuất khẩu. Như vậy, các nhà sản xuất sẽ thông qua hóng buụn xuất khẩu để đảm bảo thị trường nước ngoài. Phương thức thâm nhập thị trường thế giới từ sản xuất trong nước là chiến lược được nhiều doanh nghiệp nước ta sử dụng. 2.1.3 Cỏc hỡnh thức xuất khẩu khỏc - Xuất khẩu hàng hóa dưới các hỡnh thức trao đổi hàng hóa, hỡnh thức sản xuất và gia cụng quốc tế. - Xuất khẩu thiết bị toàn bộ, thiết bị lẻ, vật tư phụ tùng trong sản xuất. - Dịch vụ làm đại lý, ủy thỏc cho cỏc tổ chức nước ngoài. - Chuyển khẩu – tạm nhập tỏi xuất - Hoạt động kinh doanh các tổ chức kinh tế của Việt Nam ở nước ngoài Phạm Thị Hạnh - QLKT 45A
 10. 10 Chuyên đề thực tập 2.2 Cỏc hỡnh thức nhập khẩu 2.2.1 Nhập khẩu uỷ thỏc Nhập khẩu uỷ thỏc là hỡnh thức doanh nghiệp cú nhu cầu nhập khẩu nhưng bản thân doanh nghiệp không có đủ điều kiện và năng lực để có thể nhập khẩu trực tiếp. Hoặc nếu như có khả năng nhập khẩu thỡ hiệu quả kinh doanh mang lại là khụng cao. Do đó, để khắc phục tỡnh trạng này, doanh nghiệp sẽ tiến hành uỷ thỏc cho một doanh nghiệp khỏc cú khả năng nhập khẩu trực tiếp có đ ược hiệu quả cao hơn và nhập khẩu những mặt hàng theo yêu cầu của doanh nghiệp trước đó. Bờn cạnh hỡnh thức uỷ thỏc này, cỏc nhà uỷ thỏc nhập khẩu sẽ bị tổn thất một khoản doanh thu do phải trả một khoản chi phớ uỷ thỏc hay được gọi là hoa hồng đại lý. Mặt khỏc, hỡnh thức uỷ thỏc nhập khẩu sẽ làm cho cỏc nhà nhà uỷ thỏc mất đi sự giao lưu, liên hệ trực tiếp với thị trường kinh tế nước ngoài. Hỡnh thức nhập khẩu uỷ thỏc là hỡnh thức phổ biến trờn thế giới và đặc biệt là các quốc gia đang phát triển mà Việt Nam là điển hỡnh. 2.2.2. Nhập khẩu trực tiếp Là hỡnh thức chớnh của doanh nghiệp trong hoạt động nhập khẩu giữa các quốc gia trên thế giới. Các nhà nhập khẩu sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng, do đó đó tiết kiệm được một khoản chi phí trung gian trong giao dịch. Hỡnh thức nhập khẩu là sự giao lưu và trao đổi hàng hoá giữa các nước với nhau, là sự tiếp thu khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới về cho quốc gia mỡnh. Tuỳ vào điều kiện, tỡnh hỡnh phỏt triển kinh tế của mỗi đất nước sẽ quyết định nhập khẩu những mặt hàng nào là có lợi nhất trên thị trường. Phạm Thị Hạnh - QLKT 45A
 11. 11 Chuyên đề thực tập 2.2.3 Nhập khẩu theo hỡnh thức tỏi xuất Là hỡnh thức nhập khẩu hàng hoỏ xuất sang ước thứ ba nhằm thu lại lợi nhuận mà không phải dùng để tiêu thụ trong thị trường nội địa. Phương thức tiến hành hỡnh thức tỏi xuất cú sự tham gia của cỏc đối tượng: nước nhập khẩu, nước xuất khẩu và nước tái xuất. Các sản phẩm, mặt hàng nhập khẩu sẽ không được chế biến ở các nước tát xuất. Doanh nghiệp thực hiện hoạt động nhập khẩu ở các nước tát xuất sẽ phải mất một khoản chi phí ở nơi xuất và nhập. Do vậy, các doanh nghiệp này phải tính toán để có thể đảm bảo được lợi nhuận mà không bị thâm hụt ngân sách. Quy trỡnh doanh nghiệp thực hiện tỏi xuất bao gồm hai hợp đồng: hợp đồng xuất khẩu và hợp đồng nhập khẩu. Điều đặc biệt trong hợp đồng kinh doanh tái xuất, không nhất thiết hàng hoá phải thông qua nước tái xuất mà có thể chuyển thẳng trực tiếp đến nước thứ ba. Doanh nghiệp tái xuất có thể thu được lợi nhuận do được thanh toỏn nhanh mà cú thể trả chậm cho bờn xuất khẩu. 2.2.4 Nhập khẩu thông qua đấu thầu quốc tế Là hỡnh thức mà doanh nghiệp cú nhau cầu nhập khẩu tổ chức đấu thầ quốc tế nhằm thu hút các nhà cung cấp hàng đàu tham dự, trả giá và đưa ra các điều kiện giao dịch trong việc kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoỏ. Đặc điểm của hỡnh thức này là người xuất trả giá cũn người nhập chọn giá. Do vậy sự cạnh tranh diễn ra rất cao và đũi hỏi năng lực thực sự của mỗi doanh nghiệp. Cũng theo hỡnh thức này, cỏc doanh nghiệp nhập khẩu cũng sẽ lựa chọn đối tác có giá trị dự thầu thấp nhất với hỡnh thức thanh toỏn phự hợp với tỡnh hỡnh phỏt triển kinh tế của đát nước. Phạm Thị Hạnh - QLKT 45A
 12. 12 Chuyên đề thực tập 3. Nội dung kinh doanh xuất nhập khẩu Kinh doanh xuất nhập khẩu là quy trỡnh kinh doanh bao gồm rất nhiều bước nối tiếp nhau. Đó là quy trỡnh thể hiện nhiều nghiệp vụ, từ khõu xỏc định nhu cầu hàng hoá cần xuất nhập khẩu cho đến các việc điều tra nghiên cứu thị trường để chọn các đối tác nước ngoài có khả năng cung cấp hàng hoá, sản phẩm xuất nhập khẩu. Tiếp đó tiến hành các thủ tục giao dịch, đàm phán ký kết hợp đồng, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Nội dung hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu được thực hiện theo quy trỡnh như sau: 3.1 Nghiên cứu và lựa chọn thị trường xuất nhập khẩu Trong quỏ trỡnh phỏt triển kinh tế như hiện nay, nghiên cứu thị trường đó trở thành vấn đề quan trọng hàng đầu đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào tham gia vào thị trường quốc tế. Bởi vỡ, mỗi một loại hàng hoỏ khỏc nhau sẽ cú những thị trường tiêu thụ khác nhau, do đó hiệu quả kinh doanh cũng sẽ rất khác nhau. Thị trường là nơi diễn ra các mối quan hệ giao lưu, trao đổi hàng hoá giữa các quốc gia trên thế giới. Nó cũng chính là phạm trù khách quan gắn liền với sản xuất và lưu thông hàng hoỏ. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu thỡ hoạt động nghiên cứu thị trường bao gồm nghiên cứu thị trường trong nước và thị trường nước ngoài. 3.1.1 Nghiên cứu thị trường trong nước Nghiên cứu thị trường trong nước là yếu tố quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng của doanh nghiệp. Hoạt động nghiên cứu này sẽ giúp các nhà kinh doanh nhanh chóng nắm bắt được các cơ hội để có thể có các chiến lược phát triển phù hợp ở trong nước. Phạm Thị Hạnh - QLKT 45A
 13. 13 Chuyên đề thực tập Mỗi thị trường cụ thể đều có một quy luật riêng, do đó các doanh nghiệp phải nhận biết được những biến đổi về nhu cầu cũng như giá cả các mặt hàng ở thị trường trong nước để có những giải pháp kinh doanh cụ thể trong thời gian nhất định. Việc nhận biết được các sản phẩm sẽ xuất nhập khẩu là điều kiện đầu tiên phải làm của doanh nghiệp. Từ đó sẽ tiến hành các chiến lược phát triển nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp cần phải nắm bắt đ ược thị trường trong nước đang cần những sản phẩm nào, tỡnh hỡnh tiờu thụ và tỷ suất ngoại tệ của mặt hàng đó. 3.1.2 Nghiên cứu thị trường nước ngoài Nghiên cứu thị trường nước ngoài là việc nghiên cứu nhằm mục đích hiểu biết hơn về quy luật vận động cũng như sự biến đổi của chúng trong quỏ trỡnh hoạt động kinh doanh. Nghiên cứu thị trường nước ngoài chính là hoạt động nghiên cứu theo các đặc tính của sản phẩm, nhu cầu của khách hàng, đặc tính, giá cả của thị trường cũng như dung lượng của thị trường. a) Dung lượng thị trường Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu thỡ việc nghiờn cứu về dung lượng thị trường hàng hoá là điều cần thiết. Chúng ta có thể hiểu dung lượng thị trường là khối lượng hàng hoá được giao dịch trên thị trường nhất định trong một thời kỳ nhất định thông thường là một năm. Tuy nhiên, dung lượng thị trường không ổn định mà luôn biến động tuỳ theo những tác động là nhỏ hay lớn. Nó sẽ thay đổi tuỳ theo những diễn biến của tỡnh hỡnh trong những giai đoạn nhất định. b) Nghiờn cứu giá cả và sự biến động của giá cả trên thị trường Phạm Thị Hạnh - QLKT 45A
 14. 14 Chuyên đề thực tập Giá cả trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu là giá cả quốc tế có tính chất đại diện cho hàng hóa trên thị trường thé giới. Do đó việc xác định đúng giá cả có ý nghĩa rất lớn trong hiệu quả thương mại quốc tế. Mức giá này ghi trong hợp đồng quốc tế, không kèm theo một điều kiện đặc biệt nào, được thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Trên thực tế, các mức giá này sẽ được các trung tâm giao dịch quốc tế quy định. Để có thể dự đoán được những biến động của giá cả trên thị trường, phải dựa vào kết quả nghiên cứu và dự đoán về tỡnh hỡnh thị trường loại hàng hoá đó. Từ đó đánh giá các ảnh hưởng tích cực, tiêu cực tác động đến sự vận động của giá cả hàng hoá đang nghiên cứu. c) Lựa chọn đối tượng giao dịch Trên thị trường, cùng một sản phẩm sẽ có rất nhiều đối tác kinh doanh khác nhau. Do đó, việc lựa chọn đối tượng để giao dịch phải dựa trên cơ sở tỡm hiểu cụ thể và phải tuõn theo nguyờn tắc hai bờn cựng cú lợi. Cỏc đối tượng giao dịch phân phối theo khu vực thị trường: Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ, Châu Phi… Tuỳ thuộc vào sản phẩm hàng hoá mà doanh nghiệp lựa chọn để buôn bán quốc tế, các quốc gia đối tác ưu tiên. Như vậy lựa chọn đối tượng giao dịch khoa học và hợp lý sẽ là yếu tố tỏc động tích cực đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 3.2 Lựa chọn phương án giao dịch Giao dịch là sự tiếp xúc, quan hệ giữa các cá nhân để giao lưu, trao đổi thông tin. Do vậy hoạt động giao dịch bao gồm: - Lựa chọn mặt hàng kinh doanh xuất nhập khẩu - Xác định số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu - Lựa chọn thị trường, khách hàng cũng như phương thức giao dịch Phạm Thị Hạnh - QLKT 45A
 15. 15 Chuyên đề thực tập - Lựa chọn thời điểm, thời gian gioa dịch - Cỏc giải phỏp thực hiện mục tiờu 3.3 Tiến hành giao dịch đàm phán và ký kết hợp đồng Đây là khâu tiếp theo trong quy trỡnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Sau khi đó nghiờn cứu, tỡm hiểu thị trường và lựa chọn phương án kinh doanh hợp lý, doanh nghiệp sẽ tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu. 3.3.1 Hỡnh thức giao dịch - Giao dịch qua thư - Giao dịch qua điện thoại và các phương tiện thông tin đại chúng khác - Giao dịch trực tiếp - Giao dịch trung gian - Giao dịch tại trụ sở giao dịch hàng hoỏ 3.3.2 Các bước giao dịch và đàm phán Đàm phán là sự thoả thuận giữa hai hay nhiều b ên cùng nhất trí để thoả hiệp giải quyết vấn đề trong hoạt động xuất nhập khẩu để đi đến ký kết hợp đồng. Do đó tuỳ vào mức độ quan trọng doanh nghiệp sẽ lựa chọn các hỡnh thức khỏc nhau. Quy trỡnh giao dịch đàm phán bao gồm các bước sau: B1. Chào hàng Chào hàng chính là việc chào bán hay chào mua trên thị trường kinh doanh. Chào hàng gồm có: Chào hàng cố định và chào hàng tự do.Thực tế việc chào hàng sẽ giúp các doanh nghiệp giới thiệu và quảng bá sản phẩm của mỡnh để đưa ra lời đề nghị ký kết hợp đồng. B2. Hoàn giỏ Phạm Thị Hạnh - QLKT 45A
 16. 16 Chuyên đề thực tập Khi người nhập hàng nhận được lời chào hàng, hoặc không chấp nhận hoàn toàn đơn chào hàng trước đó mà đưa ra lời đề nghị mới được gọi là hoàn giá hay trả giá. Khi đó cú hoàn giỏ thỡ lời chào hàng trước coi như được huỷ bỏ. Sau mỗi lần hoàn giá, lời chào hàng mới xuất hiện và các lời chào hàng trước đều không có giá trị. B3. Chấp nhận Là sự đồng ý hoàn toàn mọi yờu cầu và điều kiện chào hàng của bên đối tác. Sau đó tiến hành ký kết hợp đồng tuân theo các điều kiện sau: - Có sự đồng ý hoàn toàn vô điều kiện mọi nội dung của chào hàng - Chấp nhận trong thời gian cú hiệu lực của lời chào hàng B4. Xỏc nhận Hai bên mua và bán sau khi thống nhất thoả thuận về điều kiện giao dịch sẽ tiến hành ghi chép lại mọi điều kiện đó thoả thuận gửi cho các đối tác. Đó chính là văn bản xác nhận ràng buộc giữa hai bên. Văn bản chính là hợp đồng bao gồm: xác nhận bên xuất và xác nhận bên nhập có đầy đủ chữ ký của hai bờn. Hợp đồng kinh tế về xuất nhập khẩu hàng hoá là hỡnh thức bảo vệ quyền lợi cho hai bên khi xảy ra tranh chấp. Điều kiện của hợp đồng phải tuân thủ: - Hợp đồng phải phản ánh chính xác nội dung - Ký kết hợp đồng phải thực sự do người thẩm quyền ký kết - Ngôn ngữ dùng trong hợp đồng phải dùng thống nhất trong cả hai hợp đồng 3.4 Thực hiện ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hoá Sau khi việc giao dịch đàm phán có hiệu quả sẽ dấn tới việc ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương. Ký kết được hợp đồng là bước đầu thành công trong hoạt động kinh doanh. Phạm Thị Hạnh - QLKT 45A
 17. 17 Chuyên đề thực tập 3.5 Tổ chức thực hiện hợp đồng Khi ký kết hợp đồng, các bên sẽ tiến hành thực hiện hợp đồng. Quy trỡnh tổ chức thực hiện hợp đồng được thể hiện ở sơ đồ sau Biểu đồ 1: Sơ đồ quy trỡnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu Tạo nguồn hàng và khỏch hàng xuất khẩu Đàm phỏn ký kết hợp đồng xuất khẩu Thủ tục cần thiết thực hiện hợp đồng xuất khẩu Bờn nhập khẩu mở L/C nếu thanh toỏn theo L/C Xin giấy phộp xuất khẩu Chuẩn bị hàng hoỏ xuất khẩu Kiểm tra chất lượng hàng xuất khẩu Uỷ thỏc lờn tàu Mua bảo Giao nhận hàng lờn Thủ tục hải quan h iể m tàu Làm thủ tục thanh toỏn Phạm Thị Hạnh - QLKT 45A
 18. 18 Chuyên đề thực tập Biểu đồ 2: Sơ đồ quy trỡnh thực hiện hợp đồng nhập khẩu Lựa chọn đối tỏc Ký kết hợp đồng nhập khẩu Xin giấy phộp nhập khẩu Mở tớn dụng(L/C) Thuờ tàu tiếp nhận vận chuyển hàng h oỏ Mua bảo hiểm vận chuyển hàng h oỏ Giao nhận hàng hoỏ Kiểm tra hàng hoỏ và trả tiền Thủ tục hải quan Khai bỏo hải quan Nghiệm thu hàng hoỏ Làm thủ tục hải quan Bồi thường nhập khẩu Phạm Thị Hạnh - QLKT 45A
 19. 19 Chuyên đề thực tập II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU Kinh doanh xuất nhập khẩu luôn luôn chịu tác động của rất nhiều các yếu tố. Do vậy hiệu quả doanh nghiệp đạt được lớn hay nhỏ sẽ phụ thuộc vào khả năng khai thác những ảnh hưởng của các yếu tố trên. 1. Cỏc yếu tố bờn ngoài doanh nghiệp 1.1 Yếu tố vĩ mụ Hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trước hết phụ thuộc rất nhiều vào sự biến đổi của các yếu tố kinh tế thế giới. Khi tham gia vào hoạt động ngoại thương, mỗi doanh nghiệp đều chịu sự ảnh hưởng của nhiều nhân tố. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp biết vận dụng sáng tạo những tác động tích cực ấy sẽ mang lại hiệu quả cao cho kinh doanh xuất nhập khẩu. Trong điều kiện hội nhập nên kinh tế như hiện nay, sự biến động của các yếu tố kinh tế thế giới ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh tế của mỗi doanh nghiệp. Đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thỡ sự tỏc động đó có thể tạo ra những thuận lợi hay những khó khăn trực tiếp nhất định. Bất kỳ một sự thay đổi, hay biến động nào đó về sự suy thoái nền kinh tế, tỡnh hỡnh lạm phỏt… của cỏc quốc gia trờn thế giới cũng đều ảnh hưởng tới hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trong nước. 1.1.1 Thuế quan Là loại thuế đánh vào mỗi đơn vị hàng hóa xuất khẩu. Thuế quan xuất khẩu ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Chính sách thuế quan này sẽ làm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước nhưng lại làm cho giá cả quốc tế của hàng hóa bị đánh thuế cao hơn mức giá trong nước. Phạm Thị Hạnh - QLKT 45A
 20. 20 Chuyên đề thực tập Thuế quan xuất khẩu có xu hướng làm giảm xuất khẩu và làm giảm nguồn thu ngoại tệ của đất nước. Ngược lại, nó cũng có xu hướng làm giảm nhập khẩu và tăng nguồn thu ngoại tệ của đất nước. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam đó là thành viờn của WTO, hàng rào thuế quan đang xóa bỏ dần hỡnh thức bảo hộ và thay thế bằng hỡnh thức thuế nhập khẩu. Mặt khỏc quy mụ xuất khẩu của mỗi quốc gia là nhỏ hơn so với thị trường thế giới, vỡ thế thuế xuất khẩu sẽ làm hạ mức giá cả hàng hóa trong nước so với mức giá cả quốc tế. Như vậy thuế xuất khẩu sẽ làm giảm lượng cung quá mức trong nước đối với hàng xuất khẩu. Khi đó mỗi quốc gia sẽ phải có những biểu thuế khác nhau nhằm khuyến khích xuất khẩu một số mặt hàng được coi là có lợi thế của đất nước. Chính sách thuế quan nhằm bảo vệ cho hoạt động kinh doanh đ ược phát triển một cách an toàn và hiệu quả. Nhà nước sẽ thông qua công cụ là thuế để đảm bảo và ổn định đời sống nhân dân. 1.1.2 Hạn ngạch Hạn ngạch là quy định của nhà nước về số lượng cũn giỏ trị của một mặt hàng hoặc nhúm mặt hàng được xuất khẩu, nhập khẩu từ một thị trường nhất định cụ thể. Hạn ngạch sẽ là một hỡnh thức hạn chế số lượng hoặc giá trị hàng hoá, thị trường nào đó trong một thời gian nhất định, điều đó sẽ ảnh hưởng đến giá nội địa của hàng hóa. Sự tác động của hạn ngạch đến xuất nhập khẩu được thể hiện thông qua: - Hạn ngạch có thể làm cho một doanh nghiệp duy nhất trở thành doanh nghiệp đa quyền có được mức giá cao nhằm thu lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp. - Hạn ngạch ảnh hưởng đến quá trỡnh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu Phạm Thị Hạnh - QLKT 45A
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2