intTypePromotion=1

Luận văn: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại NHTMCP Phương Đông

Chia sẻ: Bidao13 Bidao13 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:114

0
120
lượt xem
38
download

Luận văn: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại NHTMCP Phương Đông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những năm vừa qua, số lượng các DNNVV không ngừng tăng lên và đang dần khẳng định vị trí của mình trong nền kinh tế quốc dân. Hàng năm các DNNVV đóng góp khoảng hơn 40% GDP và chiếm 98% tỷ trọng số lượng các DN trong nền kinh tế. Đây là khu vực được đánh giá là rất có tiềm năng phát triển kinh tế. Trong quá trình phát triển kinh tế, DNNVV đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với nền kinh tế của một quốc gia, đặc biệt là đối với các nước đang phát...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại NHTMCP Phương Đông

 1. B GIÁO D C ĐÀO T O TRƯ NG Đ I H C KINH T TP. H CHÍ MINH ----- ----- LÊ BÁ MINH LONG NÂNG CAO CH T LƯ NG TÍN D NG Đ I V I DOANH NGHI P NH VÀ V A T I NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG LU N VĂN TH C SĨ KINH T CHÍ MINH – Năm 2011 TP. H
 2. B GIÁO D C ĐÀO T O TRƯ NG Đ I H C KINH T TP. H CHÍ MINH ----- ----- LÊ BÁ MINH LONG Chuyên ngành:Kinh t tài chính - Ngân hàng Mã S : 60.31.12 LU N VĂN TH C SĨ KINH T NGƯ I HƯ NG D N KHOA H C: PGS.TS PH M VĂN NĂNG CHÍ MINH – Năm 2011 TP. H
 3. L I CAM ĐOAN Tôi cam ñoan lu n văn này là k t qu c a quá trình h c t p, nghiên c u khoa h c ñ c l p và nghiêm túc c a cá nhân. Các s li u và k t qu nghiên c u trong lu n văn là trung th c, có ngu n g c rõ ràng, ñư c trích d n và phát tri n t các tài li u, các công trình nghiên c u ñã ñư c công b , tham kh o các t p chí chuyên ngành và các trang thông tin ñi n t . Nh ng quan ñi m ñư c trình bày trong lu n văn là quan ñi m cá nhân. Các gi i pháp nêu trong lu n văn ñư c rút ra t nh ng cơ s lý lu n và quá trình nghiên c u th c ti n. Tác gi Lê Bá Minh Long
 4. M CL C Trang Trang ph bìa L i cam ñoan M cl c Danh m c các ký hi u, ch vi t t t Danh m c các b ng, bi u Danh m c các hình v và ñ th Đ U ............................................................................................................1 L IM CHƯƠNG 1 T NG QUAN V TÍN D NG NGÂN HÀNG Đ I V I DOANH NGHI P NH VÀ V A ..........................................................................................4 1.1 T ng quan v DNNVV: ..................................................................................4 1.1.1 Khái ni m DNNVV:.................................................................................4 1.1.1.1 Phân lo i theo ti p c n ñ nh lư ng......................................................5 1.1.1.2 Phân lo i theo ti p c n ñ nh tính.........................................................5 1.1.2 DNNVV t i Vi t Nam ..............................................................................7 1.1.2.1 Tiêu chí xác ñ nh DNNVV t i Vi t Nam............................................7 1.1.2.2 Đ c ñi m c a DNNVV t i Vi t Nam .................................................8 1.1.2.3 Vai trò c a DNNVV trong n n kinh t Vi t Nam ..............................9 1.2 Tín d ng ngân hàng ñ i v i DNNVV .........................................................12 1.2.1 Khái ni m v tín d ng ngân hàng ........................................................12 1.2.2 Đ c ñi m tín d ng ngân hàng ñ i v i các DNNVV ............................12 1.2.3 Vai trò c a tín d ng DNNVV ...............................................................13 1.2.4 Phân lo i tín d ng và các hình th c tín d ng Ngân hàng dành cho DNNVV .............................................................................................................13 1.2.5 Các s n ph m tín d ng Ngân hàng dành cho DNNVV ......................14
 5. 1.3 Ch t lư ng tín d ng ñ i v i DNNVV .........................................................16 1.3.1 Khái ni m................................................................................................16 1.3.2 S c n thi t ph i nâng cao ch t lư ng tín d ng .................................17 1.3.3 Các ch tiêu ñánh giá ch t lư ng tín d ng...........................................18 1.3.3.1 Ch tiêu ñ nh tính...............................................................................18 1.3.3.2 Ch tiêu ñ nh lư ng ...........................................................................18 nh hư ng ñ n ch t lư ng tín d ng ...............................22 1.3.4 Các nhân t 1.3.4.1 Nhân t ch quan ..............................................................................22 1.3.4.2 Nhân t khách quan...........................................................................25 K T LU N CHƯƠNG 1........................................................................................28 CHƯƠNG 2 TH C TR NG CH T LƯ NG TÍN D NG Đ I V I DOANH NGHI P NH VÀ V A T I OCB ......................................................................29 2.1 Đôi nét v ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) ..................................29 2.1.1 Gi i thi u chung v OCB ......................................................................29 2.1.2 L ch s hình thành và phát tri n ..........................................................29 2.1.3 Nh ng thành t u ñ t ñư c ...................................................................30 2.1.4 S n ph m, d ch v c a OCB.................................................................31 2.1.5.1 T ng quan n n kinh t Vi t Nam năm 2010 .....................................32 2.1.5.2 K t qu ho t ñ ng kinh doanh c a OCB năm 2010 và 06 tháng ñ u năm 2011........................................................................................................32 2.1.5.2 K t qu ho t ñ ng kinh doanh c a OCB năm 2010 và 06 tháng ñ u năm 2011........................................................................................................32 2.2 TÌNH HÌNH HUY Đ NG V N VÀ CHO VAY T I OCB....................33 2.2.1 Ho t ñ ng huy ñ ng v n .......................................................................33 2.2.1.1 Th c tr ng huy ñ ng v n ..................................................................34 2.2.1.2 Đánh giá chung v ho t ñ ng huy ñ ng v n....................................36 2.2.2 Ho t ñ ng cho vay .................................................................................37 2.2.2.1 Phân tích dư n theo lo i ti n t ........................................................37
 6. 2.2.2. 2 Phân tích dư n theo theo th i gian .................................................39 2.2.2.3 Phân tích dư n theo ngành kinh t ...................................................40 2.2.2.4 Phân lo i dư n theo hình th c ñ m b o n vay...............................41 2.3 Th c tr ng ch t lư ng tín d ng ñ i v i DNNVV t i OCB.......................42 2.3.1 Th c tr ng cho vay ñ i v i DNNVV t i NHTM.................................42 2.3.2 Quy mô và ch t lư ng tín d ng ñ i v i DNNVV t i OCB................45 2.3.2.1 Ch tiêu tăng trư ng tín d ng ............................................................45 2.3.2.2 Ch tiêu n có ñ m b o .....................................................................48 2.3.2.3 Ch tiêu n quá h n và n x u ..........................................................49 2.3.2.4 T l gi a t ng v n huy ñ ng c a DNNVV trên t ng dư n cho vay c a DNNVV...................................................................................................52 2.3.2.5 Ch tiêu vòng quay v n tín d ng.......................................................53 2.3.2.6 Ch tiêu l i nhu n t ho t ñ ng tín d ng c a DNNVV ....................54 2.3.3 Đánh giá chung v ch t lư ng tín d ng c a DNNVV t i OCB .........56 2.3.3.1 Nh ng m t ñ t ñư c..........................................................................56 2.3.3.2 Nh ng t n t i trong ho t ñ ng tín d ng DNNVV ............................57 2.3.3.3 Nguyên nhân nh hư ng ñ n ch t lư ng tín d ng c a DNNVV t i OCB................................................................................................................57 K T LU N CHƯƠNG 2........................................................................................60 CHƯƠNG 3 GI I PHÁP NÂNG CAO CH T LƯ NG TÍN D NG Đ I V I DNNVV T I NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N PHƯƠNG ĐÔNG...61 3.1 Đ nh hư ng phát tri n ho t ñ ng tín d ng c a OCB trong năm 2011 ...61 3.2 Gi i pháp nh m nâng cao ch t lư ng ho t ñ ng tín d ng ñ i v i DNNVV t i OCB..................................................................................................63 3.2.1 Xây d ng chính sách tín d ng phù h p ñ i v i DNNVV..................64 3.2.2 Nâng cao công tác th m ñ nh khách hàng và phương án vay v n ....65 3.2.2.1 Th m ñ nh phương án, d án s n xu t kinh doanh ...........................65 3.2.2.2 Tư v n h tr DNNVV hoàn thi n phương án vay v n ñ u tư ........66
 7. 3.2.2.3 Linh ho t, hoàn thi n k năng phân tích d án vay v n hi u qu ....66 3.2.3 Nâng cao năng l c tài chính OCB ........................................................67 3.2.4 Nâng cao ch t lư ng thông tin tín d ng ..............................................67 3.2.4.1 Nâng cao ch t lư ng h th ng thông tin khách hàng........................68 3.2.4.2 Hoàn thi n công tác thu th p, x lý thông tin khách hàng ...............69 3.2.5 Nâng cao trình ñ nghi p v c a ñ i ngũ cán b .................................69 3.2.5.1 Đánh giá năng l c c a nhân viên theo t ng c p ñ ..........................69 3.2.5.2 B i dư ng ki n th c và chuyên môn, ñ o ñ c cho cán b tín d ng.70 3.2.5.3 Xây d ng l c lư ng cán b chuyên nghi p trong toàn h th ng ......71 3.2.6 Ti p t c ñ y m nh công tác hi n ñ i hoá ngân hàng ..........................71 3.2.6.1 Nâng c p trang thi t b máy móc hi n ñ i và b o m t thông tin ......72 3.2.6.2 Đào t o, hoàn thi n k năng khai thác thông tin cho CBCNV .........73 3.2.6.3 Hi n ñ i hóa tác phong làm vi c .......................................................73 3.2.7 Đ y m nh công tác marketing , qu ng cáo .........................................73 3.2.7.1 Th c hi n chi n lư c marketing h p lý, ñáp ng t i ña nhu c u DNNVV .........................................................................................................74 3.2.7.2 Thu th p thông tin, d li u c a khách hàng thông qua marketing....75 3.2.8 Tăng cư ng công tác tư v n cho các DNNVV vay v n ......................75 3.2.8.1 Th c hi n ho t ñ ng phi tài chính h tr DNNVV ..........................76 3.2.8.2 Tư v n tài chính cho các DNNVV....................................................76 3.2.8 Tăng cư ng công tác ki m tra, ki m toán n i b ...............................77 3.3 Ki n ngh .......................................................................................................78 3.3.1 Ki n ngh v i Chính Ph .......................................................................78 3.3.1.1 Đ m b o QBLTD cho DNNVV ho t ñ ng ñ t hi u qu cao nh t ...79 3.3.1.2 Khuy n khích các t ch c tài chính, DNNN h tr , h p tác phát tri n v i DNNVV ...................................................................................................82 3.3.1.3 Giám sát ch t ch hơn ho t ñ ng c a các DNNVV..........................82 3.3.2 Ki n ngh v i NHNN .............................................................................83
 8. 3.3.2.1 Hoàn thi n và nâng cao ch t lư ng ho t ñ ng c a Trung tâm thông tin tín d ng (CIC) ...........................................................................................83 3.3.2.2 Nâng cao hi u qu v n ñ u tư tín d ng cho các DNNVV................84 3.3.2.3 Tăng cư ng công tác ki m tra ki m soát nh m ñ m b o ñ an toàn c a h th ng ngân hàng..................................................................................84 3.3.3 Ki n ngh v i DNNVV...........................................................................84 3.3.3.1 Đ m b o báo cáo tài chính minh b ch, rõ ràng.................................84 3.3.3.2 Tăng cư ng các m i quan h xã h i và m c ñ tin c y c a t ch c tín d ng...........................................................................................................85 3.3.3.3 Nâng cao hi u qu n lý và s d ng v n vay ......................................85 K T LU N CHƯƠNG 3........................................................................................86 K T LU N ..............................................................................................................87 TÀI LI U THAM KH O .......................................................................................A PH L C 1. B NG CÂN Đ I K TOÁN NĂM 2010 ........................................ I PH L C 2. BÁO CÁO K T QU HO T Đ NG KINH DOANH 2010 ..... VI PH L C 3. B NG CÂN Đ I K TOÁN QUÝ II NĂM 2011 ....................... VI PH L C 4. BÁO CÁO K T QU HO T Đ NG KINH DOANH QUÝ II NĂM 2011 .................................................................................................................X
 9. DANH M C CÁC KÝ HI U, CH VI T T T 1 Orient Commercial Joint Stock Bank – Ngân hàng TMCP OCB Phương Đông 2 S Giao D ch SGD 3 DNNVV Doanh Nghi p Nh và V a Doanh nghi p nhà nư c 4 DNNN 5 Gross Domestic Product – T ng s n ph m qu c n i GDP 6 Chi Nhánh CN 7 Phòng Giao D ch PGD 8 y Ban Nhân Dân UBND 9 Ngân hàng NH Ngân hàng thương m i 10 NHTM Ngân Hàng Trung Ương NHTƯ 11 Ngân Hàng Nhà Nư c 12 NHNN 13 Small and Medium Enterprise – Doanh nghi p nh và v a SME Tài S n Đ m B o TSĐB 14 15 Doanh Nghi p DN 16 TPHCM Thành Ph H Chí Minh Strengthes – Weaknesses – Opportuinities – Threats: Đi m m nh 17 SWOT – Đ i m y u – Cơ h i – Đ e d a Thương M i C Ph n 18 TMCP 19 L i nhu n LN 20 Chính Ph CP 21 T Ch c Tín D ng TCTD 22 Cán B Tín D ng CBTD Ngân Sách Đ a Phương NSĐP 23 Ngân Sách Trung Ương 24 NSTW 21 Tín D ng TD World Trade Organization – T ch c Thương m i Th gi i 22 WTO
 10. 23 Qu B o Lãnh Tín D ng QBLTD 24 Credit Information Center - Trung Tâm Thông Tin Tín D ng CIC
 11. DANH M C CÁC HÌNH V VÀ Đ TH Trang Hình 2.1: Cơ c u c ñông c a OCB ........................................................................ 29 Hình 2.2: Tăng trư ng huy ñ ng v n theo kỳ h n n .............................................. 36 Hình 2.3: Dư n cho vay phân theo lo i ti n t ....................................................... 38 Hình 2.4: Phân lo i dư n theo th i gian năm 2010 ............................................... 40 Hình 2.5: T tr ng dư n DNNVV/T ng dư n ...................................................... 46 Hình 2.6: T l n có TSĐB c a DNNVV .............................................................. 48 Hình 2.7: Dư n DNNVV theo ch tiêu n x u và n quá h n ................................ 50 Hình 2.8: Tình hình huy ñ ng v n c a DNNVV so v i t ng dư n c a DNNVV.. 53 Hình 2.9: Ch tiêu l i nhu n c a DNNVV............................................................... 55 Hình 3.1: Ngu n thu th p thông tin tín d ng ........................................................... 68 Hình 3.2: Quá trình hi n ñ i hóa ngân hàng ............................................................ 72 Hình 3.3: Tư v n cho các DNNVV vay v n ............................................................ 76 Hình 3.4: Gi i pháp ki n ngh v i chính ph ........................................................... 79
 12. DANH M C CÁC B NG, BI U Trang B ng 1.1 : Phân lo i các DNNVV theo kh i EU .................................................. 5 B ng 1.2 : Tiêu chí xác ñ nh DNNVV t i Vi t Nam ............................................. 7 B ng 2.1 : M t s ch s tài chính ch y u ........................................................... 33 B ng 2.2 : Tình hình huy ñ ng v n t i OCB trong giai ño n 2008 – 2010........... 34 B ng 2.3 : Tình hình dư n tín d ng theo lo i ti n t giai ño n 2008-2010 ......... 38 B ng 2.4 : Tình hình dư n tín d ng theo kỳ h n giai ño n 2008-2010 ............... 39 B ng 2.5 : Tình hình dư n tín d ng theo ngành kinh t giai ño n 2008-2010 .... 41 B ng 2.6 : Cơ c u dư n tín d ng theo hình th c ñ m b o ti n vay giai ño n 2008- 2010.......................................................................................................................... 42 B ng 2.7 : Ch tiêu tăng trư ng tín d ng c a DNNVV giai ño n 2008-2010 ....... 45 B ng 2.8 : Tăng trư ng tín d ng ñ i v i DNNVV theo ngành kinh t ................. 47 B ng 2.9 : Dư n c a DNNVV theo tài s n ñ m b o ........................................... 48 B ng 2.10 : Dư n DNNVV theo ch tiêu n quá h n và n x u ............................ 49 B ng 2.11 : T l t ng v n huy ñ ng c a DNNVV trên t ng dư n tín d ng c a DNNVV ................................................................................................................... 52 B ng 2.12 : Vòng quay v n tín d ng c a DNNVV ................................................. 53 B ng 2.13 : Ch tiêu l i nhu n t ho t ñ ng tín d ng c a DNNVV........................ 54
 13. 1 ĐU L IM ---O0O--- 1. Tính c p thi t c a ñ tài nghiên c u Trong nh ng năm v a qua, s lư ng các DNNVV không ng ng tăng lên và ñang d n kh ng ñ nh v trí c a mình trong n n kinh t qu c dân. Hàng năm các DNNVV ñóng góp kho ng hơn 40% GDP và chi m 98% t tr ng s lư ng các DN trong n n kinh t . Đây là khu v c ñư c ñánh giá là r t có ti m năng phát tri n kinh t. Trong quá trình phát tri n kinh t , DNNVV ñóng m t vai trò h t s c quan tr ng ñ i v i n n kinh t c a m t qu c gia, ñ c bi t là ñ i v i các nư c ñang phát tri n như Vi t Nam. Chính vì v y Chính Ph nư c ta ñã có r t nhi u chính sách ưu ñãi ñ i v i các DNNVV nh m thúc ñ y thành ph n kinh t này phát tri n, nâng cao hi u qu kinh doanh và c nh tranh trên th trư ng trong nư c cũng như qu c t . Nh n th c ñư c ñi u này, trong th i gian qua các NHTM ñã chú tr ng quan tâm ñ n các DN này. Nh t là khi môi trư ng kinh doanh gi a các ngân hàng càng tr nên kh c li t thì vi c nh m t i các DNNVV như là m t ñ i tư ng khách hàng ñ y ti m năng và là chi n lư c phát tri n t t y u c a các NHTM. Tuy nhiên vi c ti p c n v i ngu n v n ñ ti n hành các ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a các DNNVV còn g p nhi u khó khăn và h n ch ñ ng th i ch t lư ng tín d ng ñ i v i các DNNVV chưa hi u qu . Chính vì th ho t ñ ng tín d ng ñ i v i lo i hình DN này c a các NHTM c n ñư c c i thi n và chú ý nh m tăng tính hi u qu c a vi c s d ng v n và kích thích các DN ho t ñ ng ñư c hi u qu cao. Vì nh n th y s c n thi t c a v n ñ mang tính th i s này, ngư i vi t ñã l a ch n ñ tài nghiên c u: “Gi i pháp nâng cao ch t lư ng tín d ng ñ i v i doanh nghi p nh và v a t i Ngân hàng Thương M i C Ph n Phương Đông” cho lu n văn th c sĩ kinh t c a mình. D a trên các cơ s căn c khoa h c, tham kh o kinh nghi m c a các NHTM trong nư c và trên th gi i cũng như t th c tr ng
 14. 2 ho t ñ ng tín d ng ñ i v i DNNVV t i OCB, lu n văn xin ñ xu t m t s gi i pháp và ki n ngh nh m gi i quy t v n ñ này. 2. M c ñích nghiên c u c a lu n văn Nghiên c u nh ng v n ñ lý lu n cơ b n v DNNVV, tín d ng ngân hàng và ch t lư ng tín d ng ñ i v i các DNNVV c a NHTM, xác ñ nh s c n thi t c a vi c nâng cao ch t lư ng tín d ng ñ i v i DNNVV c a NHTM. Nghiên c u th c tr ng ch t lư ng tín d ng ñ i v i DNNVV c a OCB t năm 2008 ñ n năm 2010, qua ñó rút ra nh ng m t ñ t ñư c cũng như nh ng t n t i c n gi i quy t. Thi t l p các gi i pháp nâng cao ch t lư ng tín d ng ñ i v i DNNVV t i OCB. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u c a lu n văn Đ i tư ng nghiên c u c a lu n văn là ch t lư ng tín d ng ñ i v i DNNVV t i OCB thông qua các ch tiêu ñ nh tính và ñ nh lư ng (ph n ánh nhóm ch tiêu v tăng trư ng tín d ng, nhóm ch tiêu v n có TSĐB, nhóm ch tiêu v n x u, nhóm ch tiêu v l i nhu n t ho t ñ ng tín d ng). Ngoài ra lu n văn cũng ñ c p ñ n nh ng nhân t t o thành cũng như nh hư ng tr c ti p ñ n ch t lư ng tín d ng ñ i v i DNNVV. Ph m vi nghiên c u lu n văn: T p trung nghiên c u ch t lư ng tín d ng ñ i v i DNNVV c a OCB t năm 2008 ñ n năm 2010 thông qua m t s ch tiêu tài chính cơ b n. 4. Phương pháp nghiên c u Trên cơ s nghiên c u, thu th p thông tin và s li u có liên quan ph n ánh th c tr ng ho t ñ ng tín d ng ñ i v i DNNVV t i OCB, trong quá trình th c hi n lu n văn, ngư i vi t s d ng t ng h p các phương pháp th ng kê, phân tích, t ng h p và so sánh ñ làm rõ n i dung nghiên c u mà ñ tài ñ t ra.
 15. 3 5. K t c u c a l u n văn Lu n văn ñư c chia làm 3 chương: T ng quan v tín d ng ngân hàng ñ i v i doanh nghi p nh Chương 1: và v a . Th c tr ng v ch t lư ng tín d ng ñ i v i doanh nghi p nh Chương 2: và v a t i Ngân hàng Thương M i C Ph n Phương Đông. Các gi i pháp nh m nâng cao ch t lư ng tín d ng ñ i v i Chương 3: doanh nghi p nh và v a t i Ngân hàng Thương M i C Ph n Phương Đông.
 16. 4 CHƯƠNG 1 T NG QUAN V TÍN D NG NGÂN HÀNG Đ I V I DOANH NGHI P NH VÀ V A 1.1 T ng quan v DNNVV 1.1.1 Khái ni m DNNVV Mu n hi u DNNVV là gì trư c h t ta c n tìm hi u th nào là DN. Theo lu t DN năm 2005: DN là m t t ch c kinh t có tên riêng, có tài s n n ñ nh ñư c ñăng ký kinh doanh theo quy ñ nh c a pháp lu t nh m riêng, có tr s m c ñích th c hi n các ho t ñ ng kinh doanh. Các lo i hình DN trong n n kinh t th trư ng r t ña d ng và phong phú, trong ñó n u phân lo i d a theo quy mô có th chia DN thành DN l n và DNNVV. T i Vi t Nam, theo ngh ñ nh v tr giúp phát tri n DNNVV s 56/2009/NĐ- CP thay th cho ngh ñ nh s 90/2001/NĐ-CP, trong ñó ñi u 3 c a ngh ñ nh này ñã ñ nh nghĩa DNNVV như sau: “DNNVV là cơ s kinh doanh ñã ñăng ký kinh doanh theo quy ñ nh pháp lu t, ñư c chia thành ba c p: siêu nh , nh , v a theo quy mô t ng ngu n v n (t ng ngu n v n tương ñương t ng tài s n ñư c xác ñ nh trong b ng cân ñ i k toán c a DN) ho c s lao ñ ng bình quân năm trong ñó t ng ngu n v n là tiêu chí ưu tiên” Vi c phân lo i DNNVV có th d a vào các tiêu chu n có th ñ nh lư ng ñư c (doanh s , nhân công, v n) cũng như các phân lo i khác d a vào phân tích các ñ c ñi m liên quan ñ n DN như v n ñ s h u, chi n lư c, m c tiêu c a nhà ñi u hành, c u trúc t ch c, quan h v i th trư ng.
 17. 5 1.1.1.1 Phân lo i theo ti p c n ñ nh lư ng Vi c phân lo i này thư ng ñư c căn c vào các tiêu th c như s lư ng lao ñ ng, v n hay tài s n, doanh thu, l i nhu n ñ phân lo i. Đa s các qu c gia ñ u s d ng tiêu th c s lao ñ ng. Theo quan ni m c a kh i EU, DNNVV ñư c phân lo i như b ng 1.1: B ng 1.1: Phân lo i các DNNVV theo kh i EU Doanh s Ho c T ng tài s n Lo i D N S nhân công (tri u Euro) (tri u Euro) Va
 18. 6 ch n s có phương cách t ch c và qu n lý khác v i m t công ty c ph n mà các c ñông góp v n không nh t thi t ph i là nh ng ngư i thân thu c. Chi n lư c/m c tiêu Nhi u nghiên c u cho th y các chi n lư c th c thi c a các nhà lãnh ñ o các DNNVV nh m b o v quy n l i c a mình b ng cách gi tính ñ c l p và t ch cho DN. Ngay c m c tiêu l i nhu n cũng không h n gi ng nhau gi a các DN l n và các DNNVV. Các lý do có th k ra như sau: V m t l i nhu n, các DN l n quan tâm ñ n các chi n lư c dài h n, trong khi các DNNVV quan tâm ñ n các chính sách ng n h n hơn. M c tiêu c a các ch /lãnh ñ o DNNVV không ph i ñ gia tăng giá tr DN mà là gia tăng gia s n và nh n các quy n l i cá nhân c a h . Tăng trư ng và phát tri n Lý thuy t v vòng ñ i DN cho r ng m i DN g n như ñ u theo m t quá trình ti n tri n gi ng nhau: m i sinh ra v i quy mô nh , sau khi ñã tr i qua các giai ño n khác nhau ñ tr thành các DN l n, mi n là chúng không b ñào th i gi a ch ng. Theo Julien (1994), lý thuy t này ñã ñ t ra các v n ñ c n phân tích. M t m t, g n như các DNNVV không hư ng ñ n chi n lư c tăng trư ng. M t khác, lĩnh v c ho t ñ ng, th trư ng, hoàn c nh cũng nh hư ng ñ n quá trình phát tri n c a DNNVV. Ngoài ra, DNNVV khó có th tr lương cao cho ngư i lao ñ ng, ñ c bi t là tìm ki m nhân tài ñ ph c v cho công tác ñi u hành, qu n lý so v i các DN l n Lo i hình ho t ñ ng và th trư ng Tiêu chí này quan tâm ñ n các m i quan h gi a hành vi ch DN - nhà ñi u hành DNNVV, lĩnh v c ho t ñ ng c a h , s n ph m làm ra, công ngh s d ng và m i quan h v i các DN khác, ñ c bi t là các DN l n. So v i các DN l n thì DNNVV thư ng g p khó khăn trong vi c ti p c n thông tin th trư ng, ti p c n công ngh s n xu t và công ngh qu n lý tiên ti n. Vì th các DNNVV thư ng quan tâm ñ n th trư ng truy n th ng và nh ng khách hàng thư ng xuyên c a mình, ít quan tâm ñ n vi c c ng c , m r ng th trư ng m i.
 19. 7 DNNVV có ưu th là linh ho t, cơ c u ngành ngh ña d ng, ñáp ng ñư c nhi u nhu c u c a th trư ng nhưng do kh năng h n ch , DNNVV d b tác ñ ng c a môi trư ng vĩ mô như tình tr ng suy thoái, l m phát, giá d u m tăng cao… trong n n kinh t , làm nh hư ng ñ n ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a DNNVV. 1.1.2 DNNVV t i Vi t Nam 1.1.2.1 Tiêu chí xác ñ nh DNNVV t i Vi t Nam Theo ngh ñ nh 56/2009/NĐ-CP v tr giúp phát tri n DNNVV thì tiêu chí xác ñ nh DNNVV c th như sau: B ng 1.2: Tiêu chí xác ñ nh DNNVV t i Vi t Nam DN siêu DN nh DN v a nh Ngành S lao T ng S lao T ng S lao ngh ñ ng ñ ng ñ ng ngu n v n ngu n v n T trên 20 I. Nông, T trên 10 T trên 200 10 ngư i 20 t ñ ng t ñ ng ngư i ñ n ngư i ñ n lâm nghi p ñ n 100 t tr xu ng tr xu ng 200 ngư i 300 ngư i và th y s n ñ ng t trên 20 II. Công t trên 10 t trên 200 10 ngư i 20 t ñ ng t ñ ng ngư i ñ n ngư i ñ n nghi p và ñ n 100 t tr xu ng tr xu ng 200 ngư i 300 ngư i xây d ng ñ ng t trên 10 III. Thương t trên 10 t trên 50 10 ngư i 10 t ñ ng t ñ ng ngư i ñ n ngư i ñ n m i và d c h ñ n 50 t tr xu ng tr xu ng 50 ngư i 100 ngư i v ñ ng (Ngu n: Ngh ñ nh 56/2009/NĐ-CP)
 20. 8 Theo ngh ñ nh 56/2009/NĐ-CP thì DNNVV ñư c phân chia d a theo các tiêu chí: quy mô v v n, quy mô v s lao ñ ng và khu v c kinh t , trong ñó quy mô v ngu n v n ñư c chú tr ng và ñây cũng là s b t h p lý trong cách phân lo i m i này. 1.1.2.2 Đ c ñi m c a DNNVV t i Vi t Nam Đ c ñi m ho t ñ ng c a các DNNVV là m i quan tâm c a các NHTM vì ñây là ñ i tư ng khách hàng có vai trò quan tr ng trong ho t ñ ng c a các ngân hàng. Ta có th tóm g n nh ng ñ c ñi m c a các DNNVV t i nư c ta m ts ñi m như sau: h u h t các lĩnh v c, các thành ph n kinh t T n t i và phát tri n DNNVV ho t ñ ng trên t t c các lĩnh v c c a n n kinh t : thương m i, d ch v , công nghi p, xây d ng, nông nghi p...và ho t ñ ng dư i m i hình th c như: DN nhà nư c, DN tư nhân, công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, DN có v n ñ u tư nư c ngoài và các cơ s kinh t cá th . Tính năng ñ ng cao DNNVV có tính năng ñ ng cao trư c nh ng thay ñ i c a th trư ng do các DNNVV có kh năng chuy n hư ng kinh doanh và chuy n hư ng m t hàng nhanh. M t khác, do DNNVV t n t i m i thành ph n kinh t , s n ph m c a các DNNVV ña d ng phong phú nhưng s lư ng không l n nên ch c n không thích ng ñư c v i nhu c u c a th trư ng, v i lo i hình kinh t - xã h i này thì nó s d dàng hơn các DN có quy mô v n l n trong vi c chuy n hư ng sang lo i hình khác cho phù h p v i th trư ng. Chu kỳ s n xu t kinh doanh ng n DNNVV có v n ñ u tư ban ñ u ít nên chu kỳ SXKD c a DN thư ng ng n d n ñ n kh năng thu h i v n nhanh t o ñi u ki n cho DN kinh doanh hi u qu .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2