intTypePromotion=1

Luận văn:Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng điện áp lưới điện phân phối tỉnh Quảng Nam

Chia sẻ: Nguyen Vang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
90
lượt xem
27
download

Luận văn:Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng điện áp lưới điện phân phối tỉnh Quảng Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các thiết bị FACTS đã được thiết kế, chế tạo và lắp đặt phổ biến trên thế giới với rất nhiều chủng loại tương ứng với các thông số điều khiển trong hệ thống điện. Việc lựa chọn thiết bị phụ thuộc vào mục đích điều khiển, hiện trạng liên kết lưới điện và tính toán các chi phí đầu tư xây dựng và lợi ích về kinh tế mà thiết bị FACTS mang lại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng điện áp lưới điện phân phối tỉnh Quảng Nam

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG PH M THANH TU N Ngư i hư ng d n khoa h c: PTS.TS. LÊ KIM HÙNG NGHIÊN C U Đ XU T CÁC GI I PHÁP Ph n bi n 1 : PGS.TS. NGÔ VĂN DƯ NG C I THI N CH T LƯ NG ĐI N ÁP LƯ I ĐI N Ph n bi n 2 : TS. NGUY N LƯƠNG MÍNH PHÂN PH I T NH QU NG NAM Lu n văn ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ K thu t h p t i Đ i h c Đà N ng vào Chuyên ngành: M ng và H th ng ñi n ngày 27 tháng 10 năm 2012. Mã s : 60.52.50 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i H c Đà N ng Đà N ng - Năm 2012 - Trung tâm H c li u, Đ i H c Đà N ng
 2. 3 4 M Đ U - Tính toán các gi i pháp nâng cao ch t lư ng ñi n áp lư i 1. Lý do l a ch n ñ tài phân ph i: ñi u ch nh ñi n áp ngu n, ch n n c phân áp MBA, l p t Trong nh ng năm g n ñây t c ñ tăng trư ng c a ph t i trên bù công su t ph n kháng, l p ñ t máy ñi u áp t ñ ng. ñ a bàn t nh Qu ng Nam trung bình t 12% ñ n 14%/năm. Đ ph c 4. Phương pháp nghiên c u v nhu c u cung c p ñi n theo s tăng trư ng c a ph t i, LĐPP - Phương pháp nghiên c u lý thuy t: Nghiên c u các tài li u, Qu ng Nam phát tri n m r ng không ng ng, cơ b n ñáp ng nhu sách báo, giáo trình ... vi t v v n ñ tính toán ñi u ch nh ñi n áp lư i c u s d ng ñi n cho ñ a phương. Tuy nhiên, qua công tác theo dõi ñi n phân ph i, các tiêu chu n qui ñ nh v lư i ñi n phân ph i. th ng kê ch t lư ng ñi n áp trên lư i phân ph i Qu ng Nam v n còn - Tính toán ng d ng: Áp d ng các lý thuy t ñã nghiên c u, m t s khu v c chưa ñ m b o ñư c yêu c u. Vi c cung c p ñi n an s d ng ph n m m PSS/ADEPT ñ thao tác tính toán các gi i pháp toàn, tin c y và ñ m b o ñư c ch t lư ng ñi n áp là yêu c u c n thi t ñi u ch nh ñi n áp trên lư i ñi n phân ph i. ñ i v i lư i ñi n phân ph i t nh Qu ng Nam hi n nay. 5. Ý nghĩa khoa h c và tính th c ti n c a ñ tài T các lý do nêu trên, ñ tài “Nghiên c u ñ xu t các gi i 5.1. Ý nghĩa khoa h c c a ñ tài pháp c i thi n ch t lư ng ñi n áp lư i ñi n phân ph i t nh - Nghiên c u các gi i pháp ñi u ch nh ñi n áp lư i phân ph i. Qu ng Nam” c n ñư c nghiên c u. - Áp d ng chương trình PSS/ADEPT ñ phân tích, tính toán 2. M c ñích nghiên c u các gi i pháp c i thi n ch t lư ng ñi n áp trên lư i ñi n phân ph i - Phân tích hi n tr ng ch t lư ng ñi n áp trên lư i ñi n phân Qu ng Nam. ph i t nh Qu ng Nam 5.2. Tính th c ti n c a ñ tài - Tính toán áp d ng và ñ xu t các gi i pháp ñ c i thi n ch t - Xây d ng cơ s d li u và s d ng chương trình lư ng ñi n áp trên lư i ñi n phân ph i Qu ng Nam. PSS/ADEPT ñ tính toán cho LĐPP Qu ng Nam. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u - Đ xu t các gi i pháp ñ c i thi n ch t lư ng ñi n áp LĐPP 3.1 Đ i tư ng nghiên c u t nh Qu ng Nam. - Lư i ñi n phân ph i t i Công ty Đi n l c Qu ng Nam và 6. C u trúc lu n văn ng d ng ph n m m PSS/ADETP ñ mô ph ng lư i ñi n phân ph i - Chương 1. T ng quan v ch t lư ng ñi n năng và các gi i pháp ñ nghiên c u, tính toán. c i thi n ch t lư ng ñi n áp 3.2. Ph m vi nghiên c u - Chương 2. Phân tích hi n tr ng lư i ñi n phân ph i t nh Qu ng - Phân tích hi n tr ng LĐPP t nh Qu ng Nam do Công ty Nam Đi n l c Qu ng Nam qu n lý. Nghiên c u lý thuy t v t n th t t n - Chương 3. Tính toán các gi i pháp c i thi n ch t lư ng ñi n áp th t ñi n áp, các phương pháp ñi u ch nh ñi n áp trên lư i ñi n.
 3. 5 6 CHƯƠNG 1 I2 + H s phi ñ i x ng: kfdx = T NG QUAN V CH T LƯ NG ĐI N NĂNG I1 VÀ CÁC GI I PHÁP C I THI N CH T LƯ NG ĐI N ÁP I0 1.1. Đ t v n ñ + H s không cân b ng: k kcb = I1 1.2. T ng quan v ch t lư ng ñi n năng Trong ñó: I1, I2, I0 là dòng ñi n th t thu n, th t ngh ch, 1.2.1. Các ch tiêu v ch t lư ng ñi n năng th t không. 1.2.1.1 Đ l ch t n s 1.2.1.5. Đ hình sin Hi u s gi a giá tr t n s th c t và t n s ñ nh m c f-fn g i Trong m ng ñi n th c t ch có sóng hài b c 3 là có giá tr là ñ l ch t n s . Đ l ch t n s có th bi u th dư i d ng ph n trăm ñáng k nh t còn các thành ph n sóng hài b c ch n và b c cao r t c a giá tr ñ nh m c %. f − fn nh , nên ngư i ta ch tính ñ n b c 13 và như v y giá tr c a ñi n áp ∆f = 100% fn có th tính g n ñúng: 13 Trong ñó f, fn là giá tr t n s th c t và t n s ñ nh m c. U ≈ U1 + 0, 0005∑ U k2 1.2.1.2. Đ l ch ñi n áp k =3 Đ l ch ñi n áp ñư c bi u th dư i d ng: M c ñ hình sin có th ñánh giá theo h s không sin kks. U −Un U − U1 ∆= 100% kks = 100% Un U1 Trong ñó: U, Un – giá tr ñi n áp th c t và ñi n áp ñ nh m c. 1.2.2. nh hư ng ch t lư ng ñi n năng ñ n ph t i 1.2.1.3. Dao ñ ng ñi n áp 1.2.2.1. Thi t b ñ t nóng Dao ñ ng ñi n áp cho phép xác ñ nh: 1.2.2.2. Thi t b chi u sáng 6 ∆t 1.2.2.3. Các thi t b ñi n t , bán d n và vi m ch vcf = 1 + = 1 + (%) n 10 1.2.2.4. Đ i v i ñ ng cơ ñi n Trong ñó: n - t n s dao ñ ng trong m t gi , l n/h 1.2.2.5. nh hư ng c a t n s ∆t - th i gian trung bình gi a các dao ñ ng, phút. 1.3. Đánh giá ch t lư ng ñi n áp lư i ñi n phân ph i 1.2.1.4. Đ ñ i x ng 1.3.1 Đ t v n ñ Các thành ph n th t không, th t ngh ch xu t hi n khi h Tiêu chu n v ch t lư ng ñi n áp qui ñ nh: ñ l ch ñi n áp th ng m t ñ i x ng ñư c bi u th b i h s phi ñ i x ng và h s trên c c thi t b ñi n không ñư c vư t quá ñ nh m c cho phép: không cân b ng: δU- ≤ δU ≤ δU+ thư ng δU- = -5%, δU+ = +5%.
 4. 7 8 1.3.2 Đánh giá ch t lư ng ñi n áp lư i ñi n h áp ∆UH1. ch ñ min cũng tương t (ñư ng 2). Đ tăng áp EP do ñ u Các thi t b ñi n ch y u s d ng ñi n lư i ñi n h áp, vì phân áp c ñ nh gi nguyên giá tr cho ch ñ min. N u ñư ng ñi n v y trong toàn b lư i h áp và t i m i th i gian ñi n áp ph i th a áp trong lư i h áp n m g n trong mi n ch t lư ng ñi n áp (mi n mãn: g ch chéo) thì ch t lư ng t t, ngư c l i là không t t c n ph i th c - + δU ≤ δUxt ≤ δU hi n các bi n pháp ñi u ch nh. + - δU , δU là các gi i h n trên và dư i c a ñ l ch ñi n áp; x: 1.4. Các gi i pháp ñi u ch nh ñi n áp trong lư i ñi n phân ph i là ñ a ñi m, t: là th i gian 1.4.1. Gi i pháp ñi u ch nh n c phân áp MBA 1.3.3 Di n bi n ñi n áp trên lư i ñi n 1.4.2. Gi i pháp bù công su t ph n kháng Xét sơ ñ di n bi n ñi n áp trên lư i ñi n phân ph i như hình 1.4.2.1. Bù CSPK b ng t ñi n. v 1.4. 1.4.2.2 Bù CSPK b ng máy bù ñ ng b MBA ngu n ĐD trung áp Lư i h áp 1.4.3. Gi i pháp máy ñi u áp t ñ ng B A 1.4.3.1 Gi i thi u v gi i pháp máy ñi u áp t ñ ng E ∆UT EP δUB ∆UH δUA 1.4.3.2 C u t o và nguyên lý làm vi c máy ñi u áp t ñ ng ∆UB 1.4. K t lu n chương 1. ∆UTA1 E1 ∆UB1 Ch t lư ng ñi n năng nh hư ng r t l n ñ n hi u qu v n hành δU+ 1 E c a các thi t b ñi n trên lư i ñi n, trong ñó ch t lư ng ñi n áp có s E2 nh hư ng ñáng k và d nh n th y nh t. 0 ∆UH1 2 ∆UH2 Lư i ñi n phân ph i là khâu cu i cung c p ñi n ñ n các khách ∆UTA2 ∆UB2 hàng tiêu th ñi n, do v y ch t lư ng ñi n áp lư i phân ph i có nh δU- hư ng tr c ti p ph t i tiêu th ñi n. Hình 1.4: Di n bi n ñi n áp trên lư i ñi n phân ph i Đi n áp luôn thay ñ i theo ch ñ làm vi c c a ph t i, ñ ch ñ max, nh ñi u áp dư i t i TBA ngu n, ñi n áp gi m t n th t và n ñ nh ñi n áp trong ph m vi cho phép c n có các ñ u ngu n ñ t ñ l ch E1. T n th t ñi n áp ∆UTA1 làm ñi n áp trên gi i pháp ñi u ch nh ñi n áp. Các gi i pháp có th áp d ng ñ ñi u thanh cái trung áp c a tr m bi n áp phân ph i gi m xu ng (ñư ng 1), ch nh ñi n áp trong lư i phân ph i ñó là: ñi u ch nh ñi n áp ñ u nhưng nh có ñ u phân áp c ñ nh MBA ph t i nên ñi n áp tăng ngu n b ng b ñi u áp dư i t i t i các TBA 110kV, ñi u ch nh n c lên thêm EP, ñ u ra c a MBA ph t i ñi n áp l i t t xu ng do t n phân áp MBA, tăng ti t di n dây dây, bù công su t ph n kháng b ng th t ñi n áp trong MBA ph t i ∆UB1, ñi m A cu i lư i phân ph i máy bù ñ ng b , các t bù c ñ nh ho c t ñ ng ñi u ch nh, l p máy h áp ñi n áp gi m th p n a do t n th t ñi n áp trong lư i h áp ñi u áp t ñ ng trên ñư ng dây.
 5. 9 10 Ph m vi lu n văn s t p trung nghiên c u áp d ng các gi i + Khu v c cung c p ñi n cho ph t i nông thôn vùng sâu pháp ñi u ch nh ñi n áp trên lư i phân ph i như: ñi u ch nh ñi n áp vùng xa. Đ c ñi m ñư ng dây khu v c này là bán kính cung c p ñi n ñ u ngu n t i thanh cái TBA 110kV, ch n n c phân áp t i ưu máy l n, ph t i Smax = 3 MVA. bi n áp, l p ñ t các c m tù bù công su t ph n kháng, l p máy ñi u áp 2.2. Gi i thi u ph n m m PSS/ADEPT t ñ ng ñ nh m c i thi n ch t lư ng ñi n áp trên lư i phân ph i t nh 2.2.1. T ng quan Qu ng Nam. Ph n m m tính toán lư i ñi n PSS/ADEPT là ph n m m ti n CHƯƠNG 2 ích mô ph ng h th ng ñi n và là công c phân tích lư i ñi n phân PHÂN TÍCH HI N TR NG ph i. LƯ I ĐI N PHÂN PH I T NH QU NG NAM 2.2.2.1. T o nút 2.1. T ng quan lư i ñi n phân ph i t nh Qu ng Nam 2.2.2.2. T o shunt thi t b 2.1.1. Ngu n ñi n 2.2.2.3. T o nhánh Lư i ñi n phân ph i Qu ng Nam ch y u ñư c nh n ñi n t 2.2.3. Xây d ng cơ s d li u LĐPP cho chương trình h th ng lư i ñi n Qu c gia qua 07 TBA 110kV và 01 TBA 220kV 2.2.3.1. Xây d ng cơ s d li u dây d n v i t ng công su t l p ñ t 350 MVA và m t ph n s n lư ng nh n t 2.2.3.2. Xây d ng cơ s d li u MBA các th y ñi n v a và nh . 2.2.3.3. Xây d ng cơ s d li u thông s c u trúc LĐPP 2.1.2 Lư i ñi n 2.3. S d ng chương trình PSS/ADEPT ki m tra hi n tr ng ñi n Lư i trung áp 35kV: Truy n t i công su t t các tr m áp lư i ñi n phân ph i Qu ng Nam 110kV ñ n các tr m trung gian 35/22kV, 35/15kV ñ cung c p cho S d ng ph n m m PSS/ADEPT ñ ki m tra tính toán, ñánh ph t i. Ph t i c a các xu t tuy n 35kV tương ñ i th p, ch y u giá hi n tr ng ñi n áp trên lư i phân ph i t nh Qu ng Nam. truy n t i c p ñi n cho các ph t i vùng sâu vùng xa, Smax < 5 MVA. Nh p sơ ñ , d li u thông s ñư ng dây, TBA, ñ th ph t i Lư i trung áp 22, 15kV: D a vào ñ c ñi m có th chia làm và ngu n ñi n vào chương trình PSS/ADEPT, s d ng ch c năng hai khu v c: tính phân b công su t c a chương trình ñ ki m tra ñi n áp t i các + Khu v c cung c p ñi n cho các khu ñô th , th xã, thành nút ph t i trên các ñư ng dây các ch ñ làm vi c c a ph t i. ph các c m công nghi p, khu công nghi p. Đ c ñi m ñư ng dây c p 2.3.1. Tính ki m tra ñi n áp lư i 35kV ñi n khu v c này có bán kính c p ñi n tương ñ i ng n < 20km, ti t 2.3.1.1 Các xu t tuy n 35kV không ñ u n i v i th y ñi n. 2 di n ñư ng tr c c p ñi n tương ñ i l n (120, 150, 185, 240 mm ), Các xu t tuy n 35kV nh n ngu n ñi n t thanh cái 35kV c a nhu c u ph t i l n Smax = 8 MVA. các TBA 110kV, sau ñó cung c p ñi n ñ n các TBA trung gian và TBA ph t i 35/0,4kV. Đi n áp t i các thanh cái 35kV các TBA
 6. 11 12 110kV ñư c ñi u ch nh và duy trì n ñ nh nh các b ñi u áp dư i t i 2.3.2. Ki m tra ñi n áp lư i 22kV, 15kV sau các TBA 110kV (OLTC) c a MBA 110kV. K t qu tính toán cho th y ñi n áp trên h u h t các XT 15, T b ng k t qu tính toán ki m tra nh n th y ñi n áp trên các 22kV ñ u n i t các TBA 110kV có ñi n áp n m trong ph m vi cho xu t tuy n 35kV ñ u n i sau các TBA 110kV mà không có ñ u n i phép. Các MBA 110kV ñ u có b ñi u áp dư i t i nên trong các ch v i các th y ñi n thì ñi n áp t i các nút trên ñư ng dây các ch ñ ñ v n hành bình thư ng ñi n áp t i các thanh cái 15kV, 22kV luôn cao ñi m và th p ñi m không có s chênh l ch l n và ñ l ch ñi n áp ñư c gi n ñ nh trong ph m vi (+5% ñ n +10%). Do ñó ñi n áp trên n m trong ph m vi cho phép. các ñư ng dây này ñ m b o trong ph m vi cho phép. Riêng XT 374 E152 cung c p ñi n cho khu v c Hi p Đ c, Riêng khu v c Nam Giang nh n ñi n t XT 471 Th nh M Phư c Sơn có chi u dài 74,44 km, ñi n áp cu i ñư ng dây b gi m có bán kính c p ñi n 100.25 km nên ñi n áp cu i ngu n gi m th p, th p, t i thanh cái 35kV TBA trung gian Phư c Sơn (T64) có giá tr ñ l ch vư t ph m vi cho phép, ñ l ch ñi n áp có giá tr t - 4.85% nh hơn giá tr ñ nh m c. Khi ch ñ ph t i max, ñi n áp TC ñ n - 5.62%. 35kV T64 có giá tr là U < Uñm, do ñó làm cho ñi n áp TC 15kV 2.3.3. Ki m tra ñi n áp lư i 22kV, 15kV sau các TBA trung gian gi m th p d n ñ n ñi n áp trên lư i 15kV sau T64 có ch t lư ng Theo th ng kê các TBA trung gian nh n ñi n t các ñư ng không ñ m b o. dây 35kV: 372 E152; 371 E154; 371 và 373 E155, 371 E156, 371 2.4.1.2 Các xu t tuy n 35kV có ñ u n i v i th y ñi n. E158 có ñi n áp n ñ nh, t i các TC 15kV, 22kV ñ l ch ñi n áp so Lư i ñi n 35 kV có ñ u n i v i th y ñi n g m có : v i ñ nh m c luôn ñ t giá tr > +5%. Do ñó ñi n áp trên lư i phân + XT 373 E15 c p ñi n khu v c Tiên Phư c, Trà My cu i ph i sau các TBA trung gian có ch t lư ng ñi n áp ñ t yêu c u. ngu n ñ u n i v i th y ñi n Trà Linh 3 (7.2 MW); Hi n nay lư i phân ph i 15kV, 22kV t i m t s khu v c có + XT 372 E155 c p ñi n cho khu v c Hi p Đ c, Phư c Sơn ch t lư ng ñi n áp chưa ñ m b o: cu i ngu n có ñ u n i v i th y ñi n Khe Diên (9MW); + Khu v c Tiên Phư c, Trà My, Duy Xuyên Nông Sơn: các + XT 371 E156 có ñ u n i th y ñi n An Đi m (5.4MW), TBA trung gian T44, T45, T46, T91, T94, T96 nh n ñi n t các cung c p ñi n cho huy n Đông Giang, Tây Giang. ñư ng dây 35kV có ñ i v i th y ñi n nên ñi n áp trên lư i phân ph i Do các ñư ng dây 373 E15 và 372 E155 có chi u dài l n sau các TBA trung gian này ch t lư ng không ñ m b o. cu i ngu n có ñ u n i v i th y ñi n nên khi th y ñi n ng ng v n + Khu v c Hi p Đ c, Phư c Sơn có các TBA trung gian hành ñi n áp cu i ñư ng dây gi m th p, ch t lư ng ñi n áp lư i ñi n T62, T61 nh n ñi n t ñư ng dây 372 E152 có chi u dài l n nên ñi n 15kV, 22kV trong khu v c có ch t lư ng ñi n áp không ñ m b o. áp cu i ngu n không ñ m b o cũng nh hư ng l n ñ n ch t lư ng ñi n áp.
 7. 13 14 K t qu tính toán cho th y hi n tr ng ñi n áp c a LĐPP các + Đ i v i khu v c lư i phân ph i huy n Hi p Đ c, Phư c khu v c ñ u có ch t lư ng ñi n áp kém : Sơn nh n ñi n t ñư ng dây 35kV XT 374 Thăng Bình có chi u dài + Các XT 15kV, 22kV khu v c Tiên Phư c, Trà My thu c l n 76,44 km nên ñi n áp cu i ñư ng dây nh hơn giá tr ñi n áp các TBA trung gian T44, T45, T46 và các XT 15kV, 22kV t i khu ñ nh m c nh hư ng ñ n ch t lư ng ñi n áp lư i phân ph i 22kV ñ u v c Tây Duy Xuyên, Nông Sơn thu c các TBA trung gian T91, T94, n i sau TBA trung gian T62 và T64. T96 khi các th y ñi n ch ñ ng ng v n hành. T ñ c ñi m hi n tr ng lư i ñi n phân ph i t nh Qu ng Nam + Các XT 15kV, 22kV khu v c Hi p Đ c, Phư c Sơn như ñã phân tích m c 2.3, c n tính toán và áp d ng gi i pháp nh m thu c các TBA trung gian T62, T64 ch ñ ph t i cao ñi m. nâng cao ch t lư ng ñi n áp các khu v c có ch t lư ng ñi n áp kém. 2.4. K t lu n chương 2 CHƯƠNG 3 Ngày nay có r t nhi u chương trình tính toán lư i ñi n ñã TÍNH TOÁN GI I PHÁP C I THI N ñư c thương m i hoá trên th gi i và ñang ñư c s d ng r ng rãi t i CH T LƯ NG ĐI N ÁP Vi t Nam. Trong ñó ph n m m PSS/ADEPT có nhi u ưu ñi m và có 3.1. T ng quan th ng d ng mô ph ng lư i ñi n phân ph i. S d ng chương trình 3.2. Tính toán lư i ñi n khu v c Tiên Phư c, Trà My ñ tính toán ki m tra hi n tr ng ñi n áp lư i ñi n phân ph i Qu ng 3.2.1. Đ t v n ñ Nam, nh n th y ñi n áp trên lư i ñi n phân ph i Qu ng Nam có hi n S d ng chương trình PSS/ADEPT tính toán ki m tra ñi n áp tr ng như sau: t i các TC c a các TBA trung gian v i n c phân áp hi n h u và ñi n + Đ i v i lư i phân ph i 15kV, 22kV t i nh n ñi n tr c ti p áp TC 35kV Tam Kỳ luôn v n hành ñi n áp v i giá tr U = 37.50 kV, t các TBA 110kV có ñi n áp t i các thanh cái ñ u ngu n luôn ñư c xét hai trư ng h p mà có ñi n áp thay ñ i l n nh t trên ñư ng dây: duy trì m c t +5% ñ n +10% trong các ch ñ ph t i, h u h t các ch ñ 1 ph t i max và Th y ñi n Trà Linh 3 ng ng v n hành; ch ñư ng dây có bán kính c p ñi n h p lý nên giá tr ñi n áp t i các nút ñ 2: Ph t i min và Th y ñi n Trà Linh 3 v n hành. Gi thuy t Th y ph t i luôn ñ m b o trong gi i h n cho phép. Riêng XT 471 E146 ñi n Trà Linh 3 khi v n hành luôn phát h t công su t Pmax = 7.2 MW. cung c p ñi n cho khu v c huy n Nam Giang nh n ñi n t có t ng K t qu tính toán ki m tra hi n tr ng ñi n áp XT 373 E15 như b ng chi u dài l n hơn 122 km, bán kính c p ñi n l n hơn 100km do v y 3.2. ñi n áp cu i ngu n gi m th p, ch t lư ng ñi n áp không ñ m b o. T k t qu b ng 3.2 nh n th y: + Đ i v i lư i ñi n t i khu v c các huy n Tiên Phư c, Trà + ch ñ khi ph t i min và th y ñi n Trà Linh 3 v n hành My, phía Tây Duy Xuyên, Nông Sơn có ch t lư ng ñi n áp chưa ñ m t i các TBA trung gian: ñi n áp phía 35kV tăng cao so v i ñi n áp b o yêu c u khi các th y ñi n ng ng v n hành. ñ nh m c t 6.6% ñ n 9.2% và ñi n áp phía 15kV, 22kV có ñ l ch
 8. 15 16 so v i ñ nh m c t 1.8% ñ n 3.6%. Đi n áp t i thanh cái 35kV Trà B ng 3.4: K t qu ch n n c phân áp và ñi n áp các TC h áp c a Linh 3 có ñ l ch ñi n áp x p x 10% so v i ñ nh m c. TBA E15, T42, T46, T44, T45 sau khi thay ñ i n c phân áp TBA + ch ñ khi ph t i max và th y ñi n Trà Linh 3 ng ng trung gian v n hành t i các TBA trung gian: ñi n áp phía 35kV có ñ l ch ñi n Khi ph t i max và Khi ph t i min áp so v i ñ nh m c t 3.1% ñ n 4.9% và ñi n áp phía 15kV, 22kV Trà Linh 3 và Trà Linh 3 Tên n c ng ng v n hành v n hành gi m th p, ñ c bi t t i thanh cái h áp T44, T45 gi m th p hơn ñi n TT Tên TBA phân áp áp ñ nh m c, ñ l ch ñi n áp có giá tr t -1.6% ñ n -3.14%. U δU U δU (kV) (%) (kV) (%) + Đi n áp t i TC 35kV T45 có s chênh l ch l n, ñ l ch ñi n áp gi a hai ch ñ x p x 6.4%. 1 T42 3/5 15.57 3.67 15.74 4.93 B ng 3.2: Đi n áp t i các TC c a TBA khi TC 35kV E15 có 2 T46 3/5 15.50 3.33 15.93 6.20 U=37.50kV 3 T44 2/5 22.49 2.05 23.48 6.73 4 T45 2/5 22.35 1.41 23.58 8.64 Khi ph t i max và Trà Khi ph t i min và Trà 3.2.3. Tính gi i pháp ñi u ch nh ñi n áp ñ u ngu n Linh 3 ng ng v n hành Linh 3 v n hành TT Tên TBA Sau khi ñi u ch nh n c phân áp các TBA trung gian và tính TC 35 TC h áp TC 35 TC h áp ki m tra ñi n áp ta nh n th y ñi n áp t i các thanh cái phía h áp (kV) (kV) (kV) (kV) ñư c nâng lên: 1 E15 37.50 23.10 37.50 23.10 + ch ñ ph t i max và th y ñi n ng ng v n hành thì ñ 2 T42 36.75 15.57 37.06 15.74 l ch ñi n áp ñư c c i thi n hơn n m trong ph m vi t 1.41% ñ n 3 T46 36.41 14.76 37.27 15.53 3.67% so v i hi n tr ng ban ñ u là -1.07% ñ n -4.23%. 4 T44 36.25 21.45 37.68 22.40 + ch ñ ph t i min và th y ñi n ng ng v n hành thì ñi n 5 T45 36.15 21.37 38.23 22.81 áp t i thanh cái các TBA trung gian T44, T45 tăng cao, ñ l ch ñi n 6 H21 36.15 - 38.47 6.55 áp n m trong ph m vi t 6.73% ñ n 8.64%. V i giá tr ñi n áp ch 3.2.2.Tính gi i pháp l a ch n n c phân áp MBA ñ này s gây quá áp ñ i v i các TBA ph t i g n ngu n có n c phân Hi n tr ng các ñ u phân áp các TBA trung gian T44, T45, áp ñi u ch nh t i ña +5% Uñm. Đ kh c ph c tình tr ng này ta ch n T46 ñư c ch n ch ñáp ng trong ch ñ th y ñi n Trà Linh 3 v n gi i pháp ñi u ch nh ñi n áp ñ u ngu n t i TC 35kV E15. K t qu hành. K t qu tính ch n n c phân áp c a các MBA và ñi n áp sau khi ñi n áp sau khi th c hi n các gi i pháp ñi u ch nh n c phân áp k t ñi u ch nh n c phân áp như b ng 3.4. h p v i ñi u ch nh ñi n áp ñ u ngu n XT 373 E15 th hi n b ng 3.5.
 9. 17 18 B ng 3.5: Đi n áp t i các TC c a các TBA trung gian T44, T45, T46 3.3.2. Tính gi i pháp bù công su t ph n kháng sau khi tính ch n n c phân áp và ñi u ch nh ñi n áp t i ñ u ngu n Sau khi tính toán bù và ki m tra ch t lư ng ñi n áp các ch Khi ph t i max Khi ph t i min ñ ph t i, ch ñ v n hành c a th y ñi n Khe Diên có k t qu như và Trà Linh 3 và Trà Linh 3 b ng 3.11. Tên n c ng ng v n hành v n hành TT Tên TBA B ng 3.11: K t qu tính bù trên lư i phân ph i khu v c vùng Tây phân áp U δU U δU Duy Xuyên huy n Nông Sơn (kV) (%) (kV) (%) V trí bù, Q c n bù (MVAr) và U sau khi bù (kV) 2 T42 3/5 15.57 3.67 15.39 2.60 3 T46 3/5 15.50 3.33 15.67 4.47 TC 15kV TC 15kV TC 15kV TC 35kV Ch ñ v n hành 4 T44 2/5 22.49 2.05 23.02 4.64 T91 T94 T96 H9 5 T45 2/5 22.35 1.41 23.14 5.18 Q U Q U Q U Q U 3.2.4. Nh n xét Khe Diên ng ng Sau khi th c hi n tính toán ñi u ch nh n c phân áp MBA c a v n hành và ph 1.8 15.39 0.6 15.41 0.3 6.31 3.0 37.19 t i max các TBA trung gian k t h p v i ñi u ch nh ñi n áp ñ u XT 373 E15 Khe Diên ng ng TBA ñã gi i quy t ñư c tình tr ng ñi n áp cu i ngu n b gi m th p v n hành và ph 0.9 15.75 0.6 15.65 0.3 6.39 1.5 37.34 t i min trong ch ñ ph t i max và th y ñi n Trà Linh 3 d ng v n hành. Đi n Khe Diên v n áp t i ñi m cu i ngu n trên lư i phân ph i 15kV, 22kV ñã ñư c c i hành và ph t i 1.8 15.46 0.6 15.69 0.3 6.44 0 37.94 max thi n, ñ l ch ñi n áp n m trong ph m vi t 1.27% ñ n 3.67%. Khe Diên v n 3.3. Tính toán lư i ñi n khu v c Tây Duy Xuyên, Nông Sơn hành và ph t i 0.9 15.81 0 15.72 0 6.47 0 38.10 min 3.3.1. Đ t v n ñ T k t qu bù CSPK như b ng 3.11 ki m tra ñi n áp trên lư i T k t qu ki m tra ñi n áp trên các lư i phân ph i sau các 15kV, 22kV ñ u n i sau các TBA trung gian có k t qu như b ng 3.12, TBA trung gian T91, T94 khi th y ñi n Khe Diên ng ng v n hành nh n th y ch t lư ng ñi n áp t i các nút ph t i cu i ngu n trên lư i b ng 3.10, nh n th y ñi n áp t i các nút cu i ngu n có ñ l ch ñi n phân ph i ñư c c i thi n ñáng k , kh c ph c ñư c hi n tư ng ñi n áp áp l n t -2.8 % ñ n -5.4%. gi m th p khi Th y ñi n Khe Diên ng ng v n hành. Công su t ph t i c a các TBA trung gian T91, T94, T96 3.3.3. Nh n xét ñư c th ng kê c a lư i ñi n khu v c ñư c th ng kê b ng 3.8 và gi K t qu tính toán hi n tr ng ñi n áp ñư ng dây 372 E155 thuy t Th y ñi n Khe Diên khi v n hành luôn phát h t công su t Pmax các ch ñ v n hành c a ph t i và th y ñi n Khe Diên, cho th y ch = 9.0MW. ñ v n hành c a th y ñi n Khe Diên nh hư ng l n ñ n ch t lư ng
 10. 19 20 ñi n áp c a các ph t i n i vào ñư ng dây. Qua vi c tính toán và áp B ng 3.16: K t qu ñi n áp t i TC các TBA trung gian T12, T62, d ng gi i pháp bù CSPK t ñ ng ñã góp ph n h n ch s thay ñ i T64 sau khi ch n n c phân áp MBA. ñi n áp trên ñư ng dây, nâng cao ñư c ch t lư ng ñi n áp trên lư i Tên nút ph Cao ñi m Th p ñi m TT khu v c ñ c bi t khi th y ñi n Khe Diên ng ng v n hành. t i U (kV) δU (%) U (kV) δU (%) 3.4. Tính toán lư i ñi n khu v c Hi p Đ c, Phư c Sơn 1 TC35KVT12 37.65 7.57 37.76 7.89 3.4.1. Đ t v n ñ 2 TC15KVT12 15.36 2.40 15.55 3.67 Do ñ c ñi m ñư ng dây 374 E152 có chi u dài l n nên ñi n 3 TC35KVT62 35.99 2.83 36.49 4.26 áp cu i ngu n th p làm cho ch t lư ng ñi n áp trên lư i phân ph i 4 TC15KVT62 15.23 1.53 15.74 4.93 các huy n Hi p Đ c, Phư c Sơn không ñ m b o, ñ l ch ñi n áp 5 TC35TT64 34.40 -1.71 35.34 0.97 n m ngoài ph m vi cho phép. T hi n tr ng ñi n áp t i các ph t i 6 TC22KVT64 21.60 -1.82 22.44 2.00 thu c XT 374 E152 có ch t lư ng ñi n áp chưa ñ t yêu c u, ñ ñi n áp t i các TBA ph t i có ñ l ch n m trong gi i h n cho phép, c n Nh n xét: vi c tính ch n l i n c phân áp ta nh n th y ñi n áp có các gi i pháp: t i các thanh cái 15kV T62, T64 ñư c nâng lên. ch ñ ph t i max + Ch n n c phân áp MBA các TBA trung gian phù h p ñ ñi n áp t i nh ng ñi m cu i ñư ng dây 374 E152 có giá tr th p hơn nâng ñi n áp các TC 15kV; 22kV. ñ nh m c nên t i TC 22kV T64 ñi n áp v n nh hơn ñ nh m c. Đ + L p các c m t bù trên ñư ng dây 374 E152 ñ ñi u ch nh nâng ñi n áp t i các ñi m g n cu i ngu n c n tính toán l p thêm các ñi n áp. t bù công su t ph n kháng. Đư ng dây 374 E152 có chi u dài 74.22 km, có các ph t i 3.4.2. Tính gi i pháp l p t bù công su t ph n kháng. bao g m chi u sáng, sinh ho t, ph c v s n xu t nông nghi p và T s li u tính toán ch n n c phân áp như m c 3.4.1, ta cung c p ñi n ph c v thi công các công trình th y ñi n trên khu v c ti p t c s d ng chương trình tính toán và ch n dung lư ng bù và v huy n Phư c Sơn. Công su t c a XT 374 E152 khi cao ñi m Pmax = trí l p t bù thích h p. K t qu dung lư ng bù và v trí l p t bù th 7.17 MW, khi th p ñi m Pmin = 3.54 MW và sơ ñ nguyên lý xem hi n b ng 3.17. ph l c 5. B ng 3.17: V trí và dung lư ng l p ñ t t bù 3.4.2. Tính gi i pháp ñi u ch nh n c phân áp MBA TT V trí l p t bù Dung lư ng (kVAr) Gi thuy t ñi n áp ñ u ngu n luôn ñư c gi m c 38.00kV. 1 Thanh cái 35 kV T64 150 S d ng chương trình PSS/ADEPT tính ki m tra ñi n áp sau khi thay 2 Nút ReNMBtren 750 ñ i n c phân áp các MBA t i các ch ñ ph t i cao ñi m và th p Sau khi th c hi n ñ ng th i gi i pháp l p các c m t bù c ñi m. ñ nh, bù có t ñ ng ñi u ch nh, nh n th y ñ ñi n áp trên ñư ng dây
 11. 21 22 các ch ñ ph t i ñã ñư c c i thi n, ñi n áp cu i ñư ng dây ñư c Đ cChung (Lào) gi m r t th p 20.76kV, v i ñ l ch ñi n áp so v i nâng lên l n giá tr ñ nh m c khi ph t i cao ñi m. Sau khi th c hi n ñ nh m c là – 5,62%. các gi i pháp có k t qu như sau: khi ph t i cao ñi m ñ l ch ñi n 3.5.2.Tính gi i pháp Máy ñi u áp t ñ ng. áp t i các TC 15kV, 22kV c a các TBA trung gian có giá tr t Căn c vào các thông s k thu t, hi n tr ng ñư ng dây và 2.55%÷2.86%; khi ph t i th p ñi m ñ l ch ñi n áp n m trong ph m k t qu tính toán các thông s ñi n áp, công su t trên ñư ng dây vi t 3.8%÷6.47%. các ch ñ làm vi c c a ph t i ta ch n v trí l p ñ t MĐA, các thông 3.4.4. Nh n xét s v n hành t i nút l p MĐA: Qua vi c tính toán, ph i h p các gi i pháp ñi u ch nh n c + V trí: Đ u n i sau nút nhánh r ñi TabHinh 2; phân áp t i các TBA trung gian k t h p bù công su t ph n kháng ñã + Đi n áp : 22.02kV nâng ñi n áp t i các ph t i cu i ngu n ñư ng dây 372 E152. Các + Dòng ñi n: 42.74A gi i pháp này giúp c i thi n ñư c ch t lư ng ñi n áp trên các lư i T thông s ch n máy ñi u áp lo i VR-32 c a hãng Cooper phân ph i khu v c Hi p Đ c, Phư c Sơn, ñ m b o ñ l ch ñi n áp có thông s ñi n áp 22kV±16x0.625%, dòng ñi n ñ nh m c 100A. n m trong ph m vi cho phép. S d ng chương trình PSS/ADEPT tính toán ñi u ch nh ñi n áp sau 3.5. Tính toán lư i ñi n khu v c Nam Giang khi l p ñ t máy ñi u áp t ñ ng các ch ñ c a ph t i. Th ng kê 3.5.1. Đ t v n ñ ñi n áp m t s nút tiêu bi u trên ñư ng dây 471 E156 sau khi l p Hi n nay toàn b ph t i huy n Nam Giang bao g m th tr n máy ñi u áp t ñ ng như b ng 3.20. Th nh M , các xã n m d c theo qu c l 14D lên ñ n C a kh u B ng 3.20: Th ng kê ñi n áp ñư ng dây 471 E156 Đăk c nh n ñi n t ñư ng dây 471 Tr m 110kV Th nh M - E157. t i các nút tiêu bi u sau khi l p MĐA Cu i ñư ng dây 471 t i C a kh u Đăk c có ñ u n i ñư ng dây cung Cao ñi m Th p ñi m c p ñi n cho huy n Đ kChưng, t nh Sê Kông, Lào v i chi u dài Tên nút Ghi chú 20km. Công su t c a ñư ng dây 471 E156 lúc cao ñi m Pmax = 2.56 ph t i U δU U δU MW và lúc th p ñi m Pmin = 1.45MW, sơ ñ như ph l c 6. T ng (kV) (%) (kV) (%) chi u dài c a ñư ng dây là 122 km, bán kính c p ñi n 100.25 km, vì TC22kV E156 23.10 5.00 23.10 5.00 Nút ngu n v y t i các ph t i cu i ngu n nhi u nút ph t i có ñi n áp gi m th p. N1BDA 22.02 0.09 22.28 1.27 Đ u vào BĐA T s li u tính toán ñi n áp b ng 3.19 cho th y khi ch ñ cao N2BDA 23.17 5.32 23.16 5.27 Đ u ra MĐA ñi m có ñ n 25 nút ph t i cu i ñư ng dây có ñi n áp th p hơn ñ nh N1DakChung 22.02 0.09 22.12 0.55 Cu i ngu n m c. Đi n áp t i nút TBA C a kh u Đăk c gi m th p 20.93kV ng T k t qu tính toán c a chương trình, xem xét ch n n c v n v i ñ l ch ñi n áp – 4.85%. Đi n áp t i nút cu i ngu n t i huy n hành c a máy ñi u áp theo ch ñ làm vi c c a ph t i:
 12. 23 24 + Lúc cao ñi m ch n n c phân áp ñ ñi u ch nh ñi n áp phía các ñi m cu i ngu n trên lư i 15kV, 22kV trong khu v c ñư c c i t i c a MĐA m c + 5.625%Uñm, tương ng n c 25. thi n ñáng k và có giá tr t 0.4% ñ n 3.5%. + Lúc th p ñi m ñi u ch nh m c + 4.375% Uñm, tương ng + Đ i v i các lư i ñi n khu v c phía Tây Duy Xuyên và n c 23. Nông Sơn: Nh n ñi n t ñư ng dây 372 E155 có ñ u n i v i th y 3.5.3. Nh n xét. ñi n Khe Diên khi Khe Diên ng ng v n hành và lúc ph t i max thì Đ i v i ñư ng dây 471 E156 hi n nay có công su t ph t i t i các ñi m cu i ngu n có ñ l ch ñi n áp ph m vi t -2.6% ñ n - th p do v y vi c áp d ng gi i pháp MĐA ñ ñi u ch nh ñi n áp là 3.9%. Sau khi tính toán áp d ng các gi i pháp ñã h n ch s nh phù h p. Khi ph t i tăng cao, dòng ñi n tăng cao, ñ s t ñi n áp hư ng ch ñ v n hành th y ñi n, ch t lư ng ñi n áp ñư c c i thi n cu i ñư ng dây l n thì ph i tính ch n l i v trí l p ñ t MĐA ho c và duy trì n ñ nh trong ph m vi cho phép. Khi Khe Diên ng ng v n thay th thông s MĐA cho phù h p. hành và lúc ph t i max ñi n áp cu i ngu n c a lư i phân ph i 15kV, 3.6. K t lu n chương 3 22kV ñư c tăng lên, ñ l ch ñi n áp n m trong ph m vi t 0% ñ n Lư i ñi n phân ph i Qu ng Nam các huy n khu v c mi n 2.2%. núi hi n nay do ph t i phân b r i rác n m xa các TBA ngu n, các + Đ i v i các lư i ñi n các khu v c huy n Hi p Đ c, ñư ng dây cung c p ñi n có bán kính l n nên ch t lư ng ñi n áp Phư c Sơn: Nh n ñi n t ñư ng dây 374 E152 có chi u dài l n nên gi m th p. Trong chương 3 tác gi dùng chương trình PSS/ADEPT ñi n áp cu i ngu n gi m th p. ch ñ cao ñi m ñi n áp t i các ñ tính toán các gi i pháp nh m c i thi n ch t lư ng ñi n áp lư i ñi n thanh cái 15kV T62 và thanh cái 22kV T64 gi m th p hơn ñ nh m c phân ph i các khu v c không ñ m b o. d n ñ n ñi n áp t i các thanh cái 0.4kV c a các TBA cu i ngu n có Qua k t qu tính toán áp d ng các gi i pháp lư i ñi n phân ñ l ch ñi n áp nh hơn -5%. Sau khi tính gi i pháp tính l p ñ t t bù ph i các khu v c như sau: CSPK có ñi u ch nh, k t h p tính ch n n c phân áp t i ưu các MBA, + Đ i v i các lư i ñi n các huy n Tiên Phư c, Trà My: Do ñi n áp cu i ngu n ñã ñư c c i thi n ñáng k . K t qu ñi n áp t i nh n ñi n t ñư ng dây 373 E15 có ñ u n i v i th y ñi n Trà Linh thanh cái 15kV, 22kV c a TBA trung gian T62, T64 lúc cao ñi m nên ñi n áp không n ñ nh. Khi ph t i max, th y ñi n ng ng v n ñi n áp l n hơn ñ nh m c và có ñ l ch ñi n áp ñư c duy trì trong hành thì ñi n áp cu i ñư ng dây gi m xu ng, ñi n áp t i các thanh ph m vi t 2÷5%. Đ l ch ñi n áp t i ñi m cu i ngu n lư i phân cái h áp các TBA trung gian gi m th p hơn Uñm, làm cho ñi n áp ph i khu v c n m trong ph m vi t 0÷5%. trên các lư i phân ph i 15kV, 22kV sau các TBA trung gian T44, + Đ i v i lư i ñi n phân ph i khu v c huy n Nam Giang: T45, T46 có ñ l ch ñi n áp so v i Uñm t -1.09% ñ n - 4.27%. Đư ng dây 471 E156 cung c p ñi n cho toàn b ph t i huy n Nam Sau khi áp d ng các gi i pháp thì ñi n áp t i các thanh cái Giang, ñ c bi t cu i ngu n còn cung c p ñi n cho huy n Đ K Chưng phía h áp các TBA ñư c nâng lên cao hơn Uñm, ñ l ch ñi n áp t i (Lào) ñi n áp cu i ngu n gi m th p hơn giá tr ñ nh m c. Sau khi áp
 13. 25 26 d ng gi i pháp MĐA ñi n áp t i các TBA ph t i n m cu i ñư ng 15kV, 22kV l n hơn giá tr ñ nh m c và ñ l ch ñi n áp ñư c ñ m dây ñư c c i thi n và duy trì n ñ nh có giá tr l n hơn ñ nh m c. b o t i các ph t i cu i ngu n n m trong ph m vi t 0% ñ n 5% khi Đi n áp t i ph t i ñư c nâng lên 6.17% so v i hi n tr ng ban ñ u, ph t i cao ñi m. t i ph t i cu i ngu n ñi n áp luôn ñư c gi giá tr ñ nh m c 22 + S d ng gi i pháp l p ñ t máy ñi u áp t ñ ng trên ñư ng kV, ñ m b o ñư c yêu c u cung c p ñi n cho các ph t i C a kh u dây 471 E156 ñ ñi u ch nh ñi n áp cu i ngu n trong m i ch ñ Đ c c và huy n Đăk Chưng (Lào). luôn n ñ nh và l n hơn giá tr ñ nh m c. Sau khi áp d ng gi i pháp MĐA ñi n áp t i các TBA ph t i n m cu i ñư ng dây ñư c c i thi n và duy trì n ñ nh có giá tr l n hơn ñ nh m c. Đi n áp t i ph K T LU N VÀ KI N NGH t i ñư c nâng lên 6.17% so v i hi n tr ng ban ñ u, t i ph t i cu i K t lu n: ngu n ñi n áp luôn ñư c gi giá tr ñ nh m c 22 kV, ñ m b o ñư c Hi n nay lư i ñi n phân ph i t nh Qu ng Nam các huy n yêu c u cung c p ñi n cho các ph t i C a kh u Đ c c và huy n khu v c trung du, mi n núi chưa ñư c ñ u tư xây d ng, m t s Đăk Chưng (Lào). ñư ng dây 22kV, 35kV có bán kính c p ñi n quá l n nên ñi n áp t i Ki n ngh : các nút cu i ngu n b gi m th p. Đ tài: “Nghiên c u ñ xu t gi i Qua k t qu tính toán c a ñ tài lu n văn, tác gi ki n ngh có pháp c i thi n ch t lư ng ñi n áp lư i ñi n phân ph i t nh Qu ng th áp d ng các gi i pháp ñ c i thi n ch t lư ng ñi n áp t i các khu Nam” nh m m c ñích tính toán, l a ch n các gi i pháp ñi u ch nh v c lư i phân ph i Qu ng Nam có ch t lư ng ñi n áp không ñ m ñi n áp trên lư i phân ph i nh m nâng cao ñi n áp v n hành, c i b o như: tính ch n n c phân áp MBA trung gian; ñi u ch nh ñi n áp thi n ch t lư ng ñi n áp t i các h tiêu th ñi n. t i các thanh cái trung áp các TBA 110kV; l p các t bù công su t Sau khi nghiên c u và tính toán, k t qu ñ t ñư c c a lu n ph n kháng c ñ nh và t ñ ng ñi u ch nh theo ñi n áp; l p máy ñi u văn là: Áp d ng các gi i pháp ñi u ch nh ñi n áp, ch t lư ng ñi n áp áp t ñ ng trên ñư ng dây. c a lư i ñi n phân ph i Qu ng Nam ñư c c i thi n ñáng k , c th : Hư ng m r ng c a ñ tài: + S d ng các gi i pháp tính ch n ñ u n c phân áp MBA và C n có s nghiên c u qui ho ch lư i phân ph i các khu v c l p t bù t ñ ng ñi u ch nh ñ h n ch s nh hư ng c a các ch ñ huy n mi n núi phía Tây t nh Qu ng Nam ñ gi m t n th t ñi n v n hành c a các th y ñi n ñ n lư i ñi n phân ph i các huy n như năng, nâng cao ñư c ch t lư ng ñi n áp cho các ph t i. Tiên Phư c, Trà My, Duy Xuyên, Nông Sơn. L p t bù công su t kháng t ñ ng ñi u ch nh ñ ñi n áp khu v c Hi p Đ c, Phư c Sơn. K t qu sau khi tính toán áp d ng gi i pháp ñã c i thi n ñư c ch t lư ng ñi n áp trong khu v c, duy trì n ñ nh ñi n áp t i các thanh cái
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2