intTypePromotion=1

Luận văn: Nghiên cứu sự đa dạng di truyền và đặc tính chịu hạn của một số giống lúa

Chia sẻ: Carol123 Carol123 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
120
lượt xem
39
download

Luận văn: Nghiên cứu sự đa dạng di truyền và đặc tính chịu hạn của một số giống lúa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những năm qua, trường đã nghiên cứu và cho ra đời nhiều giống cây trồng, vật nuôi mới, chế phẩm sinh học, quy trình kỹ thuật và sản phẩm công nghệ đã được phát triển và đưa vào thực tế sản xuất, được Bộ Nông nghiệp & PTNT và các bộ ngành có liên quan công nhận và người sản xuất đánh giá cao. Cụ thể trong 5 năm qua đã có 30 giống cây trồng mới được ra đời, 02 tiến bộ kỹ thuật mới, 08 mẫu máy mới được Bộ NN&PTNTN công nghận quốc gia. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Nghiên cứu sự đa dạng di truyền và đặc tính chịu hạn của một số giống lúa

 1. !"#
 2. !"#
 3. !" #$ % &' (& ) )* +
 4. , + -. +" / 0 1 234 4 5 6% 7% )1 89 : +$ ; & & < = >! ?@ A $/ 4B C D E )F +; G >&4 = < H 4 B C IJ EK ! =( L M< = B H 4B C DB = N EK 4 L K BBH BB C " E2 . O 4 =
 5. Y @ Z+ NQ NQ $ / B[ [&" 0 G Z +$ G Z Y BX @
 6. k ,,, " +D , , , Y MD ] , %; < < , ,Y BS @ )/ @@ h , , Y , 2 )/ @@ R ,^ , Y Y 2 )/ @@ =@ i ,_ ,Yk @ )/ @ @ ih Y % ; ,2 = > $ ? @A B ( A Y, Y " bGB n ? Y, Y , K" # $ @ O bGB ? +e !` % ab2G YY Y YB% o &> ( bGB d f ? Yg % C0 , A B ( $ ? Yg Y, K$ ' D < F < p Yg Y,, K $ ' D < F < < $ V kY Y,Y K $ ' D < F < < ^, Y , k 4( @ S ? 8( (+] \ ] hS ^f % % D8 E < 3< - , 1 ? ^g YY K" # $ d n ? +e !` %2a ^g Y Y , K" # $ 8. d ^j ! " # D8 3 _, &# ( _, $% &' % () ! * _Y + , - _k
 7. ^ . . / , kG q , kG l G @d d 8 bUb q b+ b8 bGB qb 8d + d EGd + d 8H baB qb + d Ea + d 8H b4 q@ R r R Ub2 q _LUd s @ d +@ qU d@ L \@ + s/ q; ( bGB q @d d bGBL bGB +t )* t *@ Qds d @ 7 )* n baB M qM MI5M q M/ &D < ; uG b qu d8 dd d 8 542 q 5d !@ d E2 d H 542N q5 @ 7 KNK qK )* ! Nub qN du + d d b+ 8 @ d E2 d t *@ &1 )* 1F < # @ ]@ H 64 q6 d v 4! L6 )Q / +$ i 8Z R 632 q6 1@ i B 4w4 qB d 4 d L @ < xG q x@ 8d l 6% ;# 2a q2 d d ad L@ $ y@ d d zN qz &d L O < )* ab2G qa 8 b @ c d8 2 @ GBb L < bGB +$ 9 bu q lb d 8 L uG b
 8. _ 0 ( F 9 "0 3 )B " , BX & \ ] ? i 8Z j ,, ( d 8d _ X 9 i 8Z @ O ab2G ,f ,Y @V @$ d ,g ,k @V @$ 0 d& &d @U Ym Y 5 )* bGB f 9 ? Y, ! @ < bGB )* +$ @$ ab2G Y, YY &1 _ X 9 YY @ < bGB \ ) )* +$ @$ ab2G Yk Yk 5 X 8< 8 > ? Y_ Y^ K $ ' < p & !$ ' f ? Yg )F < h" )* )Q f ? Y_ kk F <
 9. f 0 ' 5= = "0 3 )B " , 5 $ < ? 8{ ,m Y K" # $ 8 bGB t nf 9 ? Y, Y, 5 $ 8 $ @r ab2G &1 X 6, & 6Y Yk YY 5 $ 8 $ @r ab2G &1 X 6k & 6_ Y^ Yk 5 $ 8 $ @r ab2G &1 X 6f & 6 m Y_ 4/ X &> # 8 > ? Y^ Yf F ;@ i Y_ ; R )1 p t! km Yf K$ ' S p ! t! k Yg K$ ' n p ! t! k, Yj 6; $ &> !$ ' D
 10. g 12 34 5 " N? E NH ; [ )/ (# = R )Q "1 ? )* "@ & &D O , ? | &> 8 O & $ )* B' ,mmk )* t B N)/ N 5*@ z E}bxH = B' # " &> ? < & ! r ~N? ; •7 ;V [ !€ D &> & . ?< &1 ; )Q R dI ? ? < ‚ ' !$ gƒ [ ' jjmL ,m,m „ ! $ Ym ' [ V Z < ‚' V fmƒ & $ )* < ‚ < 1 gkm R ' ,m,^ …kj† I B ? )/ ( O & 0 +S % " &1 > @ S! $ _Y ? < )* dX g,ƒ &{ @I B N? < ! : @ Z &Z & 8{ )1 . @ Z &Z R!r 5 "1J )I B )Q @$ D [ +" t 1 @ )1 R )Q 4( ' ; R< JZ S . R $ )F ! -1 ' R $ )* R )* X SS ? K
 11. j EB C D G)/ ,mm …f†‡ B C DI b ,mm^ … †‡ B C D 5 ,mm^ … ,†H‡ < X &% = 8. D< +e "+ ( &% )/ D UO 2 )* E,mm,H …,Y† U{ D P E,mm_H …Ym† B &> d # " !$ ' D < RO D! < O < d (d # " !$ ' D q~ G () !" " #$ %& ' 62 7 , M ( 8< 8 >F ;@ i bGB ; ? S! $ ' D ; R )1 ! $ ' D R )1 ! $ ' L2 O $ )F < O" )* )Q & < ; L d )* @ d & < ; @ d dF < < $ V L‰ D !$ ' D < F < < + +e @ )/ @ @ < < 4 )* @ dF Q ] )1 & ! i h +F < YY B d& 8. d # " \O D < ?
 12. m < = H ? 7< 0 )* ' :. , I $ N? < )/ ( S X nR Q 0 > &1 ( @ ] )Q ? X S X n ? 8< S )* C 0 ] , Š ,k )* " 8V # # = = ( & = = < 8 B> $& > eq ? S X FM B … k† ? ; = 5. $ @ + ; " 1 S ,g ! S : S, ? X & N " X F > 2 . )* X @ t+" F > / " 1& %@ "F k † N N SY @ Zq LN @Z @ +F [ / S &„ ; E+0 z B% U$ > HS [ \ ] ) D o ) O D + LN @Z @ + F )1 1E M; 6 " M 2 @@ I B HS\ ] q 5< 8 > 8C t D + ! ' R R@ 9 $ &1 ! LN @Z S 5< 8 ) 8 & ; / < I V ? 8< ? X E NH& R > X ? ; [ (! # = > $ R @‡ (" ? 0 > &1 D i" )Q \+ F
 13. N? $ ' !| )F @ ] ? !o 8 !$ _m L ,^m +0 V n < & !" ?! ? < < 1 ? X +; @ % O C + < ? S +; C { )* C? @Z ;& 0 C‡ ; 1 C@ Z ;& aC ? ' @ + > F 1@ R \ K$ ' % )1 & R@ )1 # C1 +; @ % ! >! ! S ! ' &> )1 )* : # = ] O D < ? …^k† ?@ ] n V X $& % . R < +F > S y & \ )* +p + += " ? t + N ? : X q +p +$ N )* = n 0 U ? ; < { )A O Sk +0 5 S_ D "@ , F [ Z 5 )A O S! $ ' ( Z@ R )/ \ O S! $ ' Z@ R o …Y † 5< ? +$ R #$ X &- R R < < E; J& @ H B; J +; @ % 8( [ 8 8)A @ & R@ @ @ ] ? K < $ V @ @ ] V C +0 V ; !| 1 B ? ; ? = n V pB ? S C & S ] ; %@ t+ !" < ) p [ ‹1 + ‹ ; + - / … Y† N? S! $ ' ‹ < " {& & Q " B ; ; [ $ )F V " < )F &@ ] ? y < )F ? ,gm l Y,m V ;! ; O *@ R n Ym ,mm l Y^m )F ! ; 8)1 B ; O $ V C ,^m l ,gm m &)/ Y …j† ; 1 ?F \ )Q ; " & Q " z *@ ? )1 " % * F ,^mL kmm
 14. , , Œ Œ … k† )Q ; $ )F "# !" )1 / X ! ]< R! Y ? V _,g )1 N)* )1 V " ? + _L f Œ Y { ) gLj Œ {! … k† J "( A 8 )* = = , K6 1L4 . )* " 8 M M &1 )Q I B @V 18 S ? E NH& < < ; < ( @r " V J& S ; & . ( !| # = 8 8)A @V 8 8)A ? < X q _mƒL f_ƒ ƒ L Yƒ @ fƒ L mƒ @ d kƒ L ^ƒ ! & ; & N? < V ! " ) s @@ d d … k† B & i 8Z " )/ ( ? < )* . i 8Z @ @ = N)* & U < S 8Z [+ @{ > !o I- R 8{ @$ R &% @ +S a/ < ' ? X R ˆ… m† d ! }bx E jjfH ! $ j,ƒ 8 O X ? %@ F F 2 ‡Y ƒFB 6` ^ƒ . < F U0 6` b b &1 8 O !$ kf $ )* ^_k ^g R E jjfH … k† ? < " 1 R e ' 8 O $ )* & @r R < > ' 3V ' 8 O S@ V $ ) ' R ' &= F ; )1 d •aa• gmƒ ( ' $ R > " n(' ' R < …kj† d 8( + }bx ,Œm^Œ,mmg $ )* ? " 1 ' ,mmg S ] < 1 ___ R E )/ )/ &1 k^Y R < ' , Yƒ &1 !P Z kY^ , R ' ,mmfH }bx 8( + Z< " 1 ' ,mmg ‚ ' , kƒ …,k† I B ; m )1 R !r < > R " 1 B' jjm 8 O X ? _mk, g $ )* j ,Y R B' ,mmm 8 O X ? f___ Y $ )* Y, ^Y R ' ,mm_ \ 8{ 8 O X ? $ . fY,k k t $
 15. Y )* &9 < Y^ gY R ! U; B @& 2 ] B I B R $ )* ? < ' ,mmg S > ] &= < / &1 !" < \ Y_ ^^ R I1 $ )* I B ‚$ +$ )/ ( & !" < R!r d : O @ 7> …,k† 1262 9 7 > ;? ; & " @ < = DN 3 O>; P* 1 ,Q + , -# . / 0+# +- B' jjm S $ •d 6 d 8{ • & ; (E H 7 X Q & D )* bGB +e !` % +$ 9 @ < bGB i 8Z < X 9 …_^† …__† K` % ab2G 7 & )* 8Z ; 7 > „ &( =@ i5 )Q 8{ !` % ab2G ] " %@ +$ X8 >@ i % 8< X @ # @ < &1 > < X d & ( 8< 8 > %@ K` % ab2G 8( 0 2a ) i 8Z X 9 ] +$ [ < bGB 9 d @V V " ]" @$ ab2G q bGB ! &1 X ; ^L ^m ,^ < X E@ d H E : i 8Z ; XH ; d 8d S%( d 8d 9 & S >8 m d 8d L@ d dk ,Ž < 8d + d 8d @ @ d E8B 2H 6 &8 8D ab2G ; y@$ X kmL k^ !| y !| S Y
 16. k d 8d < &D O < X !" I &% )Q )* % 8 S \ &0 \ ; $ @r +$ n ; 2 )/ @@ / $ S : V ; )* -@ i bGB E HS X n d < bGB )* +$ ; < : D@ i\ { QSS ]@ )* O [ ]! F ;@ i bGB R )# ! ! " # $ 9S AN 3 O>; n! Q !` % ab2G 7 )* 8Z ; 7 @ O 8< 8 > J ) %@ : D@ i > )* ! )q % …,f† % )/ … ^† ? )1 …, † …,^† …Ym† ? < … † … ,† ˆ V R ab2G @ )/ @@ #$ D !] d @ O #V ] X & 8 > %@ +$ X8 > K` % ab2G )* i 8Z ] % +" @ < X ! ( 8< 8 > [? & D ( S X p "+ > @ {& "+ V N‰ M0 & E jjjH M D2 . E,mm H 7 i 8Z m X 9 ]@ O O & : ( ! F ;@ i 8. ? n p D R )1 …g† …, † Ue !` % ab2G B C D & E,mmkH 7 @ O ( t &% R8 > [ 8. ? D S < +F @ )/ @@ R & "+ …,^† 2 < D B E,mmkH & B C DI b E,mm^H 7 i 8Z !` % ab2G ] ( 8< 8 > ? ! ! < &R > )* > ! = # &1 ;! 5 = )Q ! :# " [ O < ' R& R )* .# " +$ R =@ i ( t O < 6; !` % =@ i 7 )* i 8Z ]@ O d S S !` % 2 a & ab2G
 17. ^ 1282 34 > # ? 7 > # ? @ < = % + T $ ? )M 5< )* )Q $ ( & # ( "@ " &R > )1 / ] ( &% K < )* 8{ ] :( " )1 8 )Q $# n < $ )F " )F & @ ] 5< ; [ O$ )F "( )F &@ ] ( &% S & ?S |& ; < S$ )F ! " X "< p $ ' R ! ! < )* = D < & !$ ' ( &% S ] $ ] ;t )/ 8 ; " Z )1 = O D< K < S ]@ + )Q *@q E H5 )* ! $ ! R ; @ V )1 /# F < RD ( &% 5 )* % R• R # < <
 18. _ )* >! ( 5< ! ! O )Q ; " +; @ % \R ) X 5< 8 ; )Q 89 " )* R )1 F +; @ % "+ ! 5< ; d )1 Oq ' ; & R )1 B)1 " 1< &1 X &n $ @r ! F V &n $ @r & { # ] = B)1 . )Q ] @$ t R$ & &% & R@ )1 X & )1 ' )Q O D< X Z )Q )* # = 6 ; " Z )1 1 $ )F R "# )F &@ ] " " )1 p‚ $ ; )F " )1 V = ‚ +" t !d R ' )Q # " + ! +D ! ! )1 R +D &A / = 89 " "+ +D t )/ & " B ) &% $ )F ( < F +R F < )F X S & ?S J >$ )F " " R ' R& $ ' R X % ,1 , U7 0 , )* , I< V$ ( M]
 19. f + C &1 R > ! b4 ' ?@ "+ S] % )* [@ i )1 O - n R Ue / " ) &% ( &% S ] &)* # < < Z +; …Y† K "+ R )1 R / ] ( &% ‚ )* O ` 8V "+ R e ' )1 & ' ! $ ' [ )1 R 5V " < R[/ S 8Z > : b4 )* # X & t R B[ t ! 8< J 7 )* )$ D x, $ t *@ @ d & d ' ( &% >! d V 7 e )* @ dS ]' ! ( &% +D d …_j† 5 ! = @ %@ & ]dt *@ @ d )* X ! 2^ 4 E@ dL^L + d dH ds d ! t *@ @ d 7 )* ]& ? % )/ …_m† …_ †ˆ K$ ' D R )1 8( [ t & ] " + 89 " ( R &O ` R @d \ 5 )* $ R ! " + +D R )1 KŽ R S+ Xq @ dd R )Q ) d B d +d d & d +d d J &# R> : b4 S, 'q BŽ E H 3 [ & R )1 & " + & ' \( %@ E,H " &D O )1 / $ @$ )/ &1 @ \@d ' \ (@ P & @ @ d …Y† … _† B &> O D < F ( &% d / " D R )1 ! = % Re S R # " & +$ & R ? " + &> : b4 "+ S& .\+ # = B[ S R S+ X@d 1@ i Nub ! "# Hq 542 " !$ ƒ @ d t & SF V " ( &% 4( R 542 S ' ' $ \ i [ (@ 8 d 542 )* 7 +F
 20. g > S d +q S 7 542 R Z
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2