intTypePromotion=3

Luận văn:Nghiên cứu sử dụng năng lượng hiệu quả cho khách sạn Hải Âu - Quy Nhơn

Chia sẻ: Nguyen Vang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
97
lượt xem
24
download

Luận văn:Nghiên cứu sử dụng năng lượng hiệu quả cho khách sạn Hải Âu - Quy Nhơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng năng lượng hiệu quả (thường được gọi ngắn gọn là hiệu quả năng lượng) là mục tiêu của những nỗ lực nhằm giảm năng lượng cần thiết cung cấp cho các sản phẩm và dịch vụ. Ví dụ, việc cách nhiệt một công trình cho phép công trình đó sử dụng ít năng lượng hơn để sưởi ấm và làm mát mà vẫn duy trì nhiệt độ thoải mái. Lắp đặt đèn huỳnh quang hoặc cửa sổ mái lấy sáng tự nhiên góp phần làm giảm năng lượng cần thiết mà vẫn đạt được cùng một mức độ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Nghiên cứu sử dụng năng lượng hiệu quả cho khách sạn Hải Âu - Quy Nhơn

 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O 1.1. Đ I H C ĐÀ N NG LÊ THANH NH T NGHIÊN C U S D NG NĂNG LƯ NG HI U QU CHO KHÁCH S N H I ÂU - QUY NHƠN Chuyên ngành : M ng và h th ng ñi n Mã s : 60.52.50 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T Đà N ng - Năm 2011
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. Đinh Thành Vi t Ph n bi n 1: TS. Tr n Vinh T nh Ph n bi n 2: TS. Lê K Lu n văn ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ k thu t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 15 tháng 12 năm 2011 Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Trung tâm H c li u, Đ i h c Đà N ng
 3. 3 M Đ U 1. Lý do ch n ñ tài Bình Đ nh m t t nh duyên h i Mi n Trung v i nhi u ñ a ñi m du l ch h p d n, là ñi m ñ n c a r t nhi u khách du l ch trong và ngoài nư c. Khách s n H i Âu Quy Nhơn v i qui mô b n sao (bao g m hai khu nhà: khu 01 có năm t ng ñư c ñ u tư xây d ng kho ng 20 năm; khu 02 có mư i hai t ng xây d ng kho ng 06 năm) ch y u ph c v khách du l ch ñ n Quy Nhơn ngh dư ng. Đ i v i doanh nghi p ho t ñ ng lĩnh v c d ch v như khách s n H i Âu Quy Nhơn, hàng năm chi phí kho ng 3,9 t ñ ng cho vi c s d ng năng lư ng là con s tương ñ i l n. Đ nâng cao uy tín cho khách s n, tăng s c c nh tranh trên th trư ng thì vi c gi m chi phí cho s d ng năng lư ng là ñi u c n thi t. Chính vì l ñó tôi th c hi n ñ tài ‘’Nghiên c u s d ng năng lư ng hi u qu cho khách s n H i Âu - Quy Nhơn’’. 2. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u Nghiên c u m t s gi i pháp s d ng năng lư ng hi u qu trong tòa nhà và ng d ng công ngh m i qu n lý năng lư ng hi u qu . Phân tích ñánh giá hi n tr ng tiêu th năng lư ng c a khách s n H i Âu Quy Nhơn. 3. M c tiêu và nhi m v nghiên c u 3.1. M c tiêu chính c a ñ tài: Đ xu t gi i pháp s d ng và qu n lý năng lư ng hi u qu cho khách s n H i Âu Quy Nhơn 3.2. Nhi m v nghiên c u: Nghiên c u gi i pháp s d ng năng lư ng hi u qu trong tòa nhà. 3.2.1. Qu n lý năng lư ng hi u qu . 3.2.2. Gi i pháp k thu t.
 4. 4 - S d ng ngu n năng lư ng m i như năng lư ng m t tr i ñ ti t ki m ñi n năng và nhi t năng. - Nâng cao hi u su t s d ng năng lư ng c a khách s n. 4. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n 4.1. Ý nghĩa khoa h c - Tìm hi u và nghiên c u các thi t b dân d ng dùng ñi n có hi u su t cao, tu i th l n và giá thành h p lý. - Áp d ng các bi n pháp giám sát và ñi u khi n thông minh ñ qu n lý nhu c u dùng ñi n m t cách kinh t 4.2. Ý nghĩa th c t - Kh o sát th c tr ng s d ng năng lư ng và ñưa ra các gi i pháp s d ng hi u qu năng lư ng t ñó có th áp d ng thi t k h th ng ñi n trong các công trình dân d ng. - C i thi n môi trư ng, góp ph n gi m áp l c thi u ñi n, ñ m b o an ninh năng lư ng qu c gia. 5. C u trúc c a lu n văn Lu n văn g m ph n m ñ u và 04 chương. - M ñ u: lý do ch n ñ tài, ñ i tư ng và ph m vi nghiên c u, m c tiêu và nhi m v nghiên c u, ý nghĩa khoa h c và ý nghĩa th c ti n, c u trúc c a ñ tài. - Chương 1: T ng quan v n ñ s d ng năng lư ng hi u qu trong các tòa nhà. - Chương 2: Ki m toán năng lư ng khách s n H i Âu Quy Nhơn. - Chương 3: Các gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng năng lư ng cho khách s n H i Âu Quy Nhơn. - Chương 4: ng d ng công ngh m i qu n lý s d ng năng lư ng khách s n H i Âu Quy Nhơn.
 5. 5 CHƯƠNG 1 T NG QUAN V N Đ S D NG NĂNG LƯ NG HI U QU TRONG CÁC TÒA NHÀ 1.1. Tiêu t n năng lư ng trong các tòa nhà Trong m t toà nhà, cơ c u s d ng tiêu t n năng lư ng bao g m: năng lư ng tiêu t n cho h th ng chi u sáng chi m kho ng 15- 20%, h th ng ñi u hoà không khí chi m 40-60%, các thi t b văn phòng chi m 10-15%, ph n còn l i dành cho các thi t b ph tr khác. 1.1.1. Tiêu t n năng lư ng cho chi u sáng K t qu kh o sát, năng lư ng cho chi u sáng t i Hà N i chi m 20% ñi n tiêu th trong các trung tâm thương m i, văn phòng cho thuê, 15% trong các khách s n, 20% trong các toà nhà h n h p và t i TP. H Chí Minh năng lư ng cho chi u sáng t i các h tiêu như sau: văn phòng công s : 11,5%; trung tâm thương m i: 24%; khách s n: 9,11%. 1.1.2. Tiêu t n năng lư ng cho h th ng ñi u hòa không khí Năng lư ng tiêu t n cho ĐHKK c a m t tòa nhà là r t l n v i kho ng 40-60% t ng năng lư ng tiêu th , v i các khách s n có th ñ t ñ n 60% - 80%. 1.1.3. Tiêu t n năng lư ng cho h th ng nư c nóng Hi n nay, ña s các tòa nhà s d ng máy nư c nóng b ng ñi n tr , ít tòa nhà s d ng máy năng lư ng m t tr i nên vi c tiêu t n n ng lư ng cho h th ng này là v n ñ c n quan tâm. 1.1.4. Tiêu t n năng lư ng cho các h th ng ph tr khác Trong các tòa nhà các h th ng như: bơm nư c, thang máy, các máy thi t b chuyên dùng…tiêu t n m t lư ng năng lư ng kho ng 10-15% ñ ng th i các h th ng này thư ng làm phát sinh m t lư ng năng lư ng vô ích r t lơn.
 6. 6 1.2. S d ng năng lư ng hi u qu trong các tòa nhà 1.2.1. Các v ñ liên quan ñ n vi c s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu các tòa nhà 1.2.1.1. Lu t s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu . 1.2.1.2.Chương trình m c tiêu qu c gia v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu giai ño n 2006 - 2015. 1.2.2. S d ng năng lư ng hi u qu trong các tòa nhà T i nư c Pháp: m c tiêu ti t ki m 40% năng lư ng tiêu th cho giai ño n t nay t i năm 2020. Công trình xây m i, qui ñ nh ph i gi m lư ng năng lư ng tiêu th 15%. T i nư c M : vi c s d ng năng lư ng hi u qu s ñư c c p ch ng nh n LEED. T i Vi t Nam, ñ ñ ng viên và t o phong trào cho các doanh nghi p ý th c vi c TKNL. Trung tâm ti t ki m năng lư ng thành ph H Chí Minh t ch c cu c thi: “Gi i thư ng tòa nhà s d ng năng lư ng hi u qu ”. K T LU N CHƯƠNG 1 Hi n nay, tòa nhà cao t ng chi m 10% lư ng tiêu th năng lư ng và có th tăng 3,6 l n trong kho ng vài năm t i. Nguyên nhân ch y u là do qu n lý và s d ng năng lư ng chưa hi u qu . Đ gi m chi phí vi c s d ng năng lư ng trong các tòa nhà, th i gian v a qua Chính ph cùng v i các doanh nghi p ñã s d ng r t nhi u các gi i pháp ñ s d ng năng lư ng hi u qu như: tri n khai các ho t ñ ng qu n lý Nhà nư c v s d ng năng lư ng ti t ki m, s d ng bóng ñèn hi u su t cao, l p ñ t bi n t n, l p ñ t máy nư c nóng năng lư ng m t tr i, ñ u tư các h th ng qu n lý tòa nhà thông minh…nh m qu n lý và s d ng năng lư ng hi u qu trong các tòa nhà.
 7. 7 CHƯƠNG 2 KI M TOÁN NĂNG LƯ NG KHÁCH S N H I ÂU QUY NHƠN 2.1. Gi i thi u t ng quan v khách s n H i Âu Quy Nhơn 2.1.1. Thông tin chung Khách s n H i Âu Quy Nhơn có hai tòa nhà, tòa nhà cũ 05 t ng và tòa nhà m i 12 t ng. Hình 2.1: Khách s n H i Âu Quy Nhơn 2.1.2. Năng lư ng cung c p cho toàn khách s n Đ cung c p ñi n năng, khách s n l p ñ t hai TBA 1000 KVA- 22/0,4KV và 320 KVA-22/0,4KV. Ph t i s d ng ñi n như hình 2.2 Hình 2.2. Sơ ñ h th ng s d ng ñi n năng c a khách s n H i Âu Quy Nhơn 2.1.3. Năng lư ng tiêu th và chi phí s d ng c a khách s n Năng lư ng tiêu th c a khách s n ñư c th hi n trong b ng sau.
 8. 8 B ng 2.2. B ng th ng kê chi phí s d ng năng lư ng trong năm 2010 Ti n ñi n Ti n nư c Ti n d u và gas Tháng (VNĐ) (VNĐ) (VNĐ) 01 153.259.525 19.800.345 80.130.023 02 140.702.375 18.765.123 38.897.246 03 178.410.564 20.145.753 43.521.092 04 176.897.320 28.093.321 84.071.525 05 217.602.171 30.845.098 134.370.121 06 266.190.560 35.034.987 39.244.523 07 262.962.493 34.876.043 65.786.334 08 255.608.987 33.097.012 35.296.378 09 233.633.330 28.034.096 44.075.156 10 224.214.824 30.756.254 65.175.986 11 169.553.154 25.112.312 36.198.655 12 151.681.062 21.234.769 98.987.433 T ng 2.430.800.356 345.873.578 765.754.472 (S li u do khách s n cung c p) Như v y, khách s n tiêu th năng lư ng nhi u nh t là vào nh ng tháng thu c mùa hè t tháng 05 ñ n thang 10 trong năm. 2.1.4. Su t tiêu hao chi phí năng lư ng D a vào s li u th ng kê trong b ng 2.2 ta tính ñư c su t tiêu hao chi phí năng lư ng cho m t phòng trong m t tháng. 2.2 Ki m toán năng lư ng khách s n H i âu Quy Nhơn 2.2.1. Ki m toán năng lư ng 2.2.1.1. Khái ni m v ki m toán năng lư ng 2.2.1.2. M c ñích vi c ki m toán năng lư ng 2.2.1.3. Quy trình ki m toán năng lư ng 2.2.2. Ki m toán năng lư ng khách s n H i Âu Quy Nhơn 2.2.2.1. H th ng chi u sáng H th ng chi u sáng ñư c th ng kê như trong b ng 2.4
 9. 9 B ng 2.4. B ng th ng kê s lư ng ñèn và ñi n năng tiêu th các lo i ñèn T ng Gi s Công S lư ng công d ng ñi n Nơi s d ng su t/bóng Lo i ñèn (bóng) su t năng (kW) (kW) (gi /ngày) Huỳnh quang 100 0,036 3,60 10 VP, HT, NH S iñ t 504 0,04 20,16 1,5 PN, HT, NH Cao áp 10 0,45 4,50 8 KVCC Đèn compact 1.613 0,011 177,43 8 PN, HT, NH, HL T ng công 2.227 0,537 194,58 su t l p ñ t Nh n xét: Qua b ng th ng kê cho th y khách s n v n còn m t s v n ñ t n t i trong h th ng chi u sáng c a khách s n mà có th ti t ki m ñi n năng như: còn s d ng ñèn s i ñ t và ñèn cao áp công su t cao nên tiêu th ñi n năng còn cao. 2.2.2.2. H th ng ñi u hòa không khí S d ng hai h th ng ĐHKK, tòa nhà cũ dùng máy ĐHKK c c b Panasonic và tòa nhà m i dùng h th ng ñi u hòa trung tâm làm l nh b ng nư c, gi i nhi t gió, c th trong b ng 2.5, b ng 2.6. B ng 2.5. B ng th ng kê h th ng ĐHKK c c b . Công S T ng Gi s d ng su t lư ng công su t ñi n Nơi l p ñ t Lo i (kW) (kW) (gi /ngày ĐHKK c c b 1,875 70 131,25 10 Phòng ngh , VP B ng 2.6. B ng th ng kê h th ng ñi u hòa không khí trung tâm. Công T ng công Gi s su t làm S su t làm Lo i d ng ñi n Nơi l p ñ t l nh Lư ng l nh (gi /ngày) (kW) (kW) H th ng ĐHKK Tòa nhà 60 10 600 10 trung tâm m i
 10. 10 Nh n xét: Qua th ng kê cho th y khách s n còn m t s v n ñ t n t i như: ĐHKK c c b s d ng ñã lâu mà chưa có gi i pháp ñ ti t ki m; t t m ĐHKK ch y u ph thu c vào ý th c c a khách hàng; s d ng ñ ng cơ bơm nư c làm l nh cho chiler chưa h p lý. 2.2.2.3. H th ng nư c nóng S d ng 172 máy nư c nóng v i dung lư ng 30 lít, ñư c th ng kê trong b ng 2.7. B ng 2.7. B ng th ng kê h th ng nư c nóng Công T ng Gi s S Lo i su t công su t d ng ñi n Nơi l p ñ t lư ng (kW) (kW) (gi /ngày) Máy nư c nóng Phòng ngh , 2,5 172 430 3 dùng ñi n văn phòng Nh n xét: Vi c s d ng h th ng này tiêu t n năng lư ng nên ta ñ u tư máy năng lư ng m t tr i ti t ki m năng lư ng cho h th ng. 2.2.2.4. H th ng c p nư c H th ng ñ ng cơ bơm c a khách s n, c th trong b ng 2.8. B ng 2.8. B ng th ng kê h th ng bơm nư c Công T ng Gi s S Thi t b su t công su t d ng ñi n Nơi l p ñ t lư ng (kW) (kW) (gi /ngày) Đ ng cơ dùng 1,125 01 1,125 3 Tr m bơm nư c cho tư i cây Đ ng cơ bơm nư c 10.5 3 31,5 3 Tr m bơm nư c sinh ho t Đ ng cơ 11 02 22 10 Tr m bơm nư c dùng cho ĐHKK Đ ng cơ dùng cho 5,5 02 10 10 Tr m bơm nư c ĐHKK Đ ng cơ dùng cho 22,5 01 22,5 Tr m bơm nư c c uh a T ng công su t l p ñ t 87,125
 11. 11 Nh n xét: Qua b ng th ng kê nêu trên cho th y h th ng này ho t ñ ng theo khách hàng s d ng. 2.2.2.5. H th ng thang máy Khách s n s d ng 04 thang máy,c th trong b ng 2.9. B ng 2.9. B ng th ng kê h th ng thang máy Công T ng Gi s S Lo i su t công su t d ng ñi n Nơi l p ñ t lư ng (kW) (kW) (gi /ngày) Thang máy Fuji 15 4 60 10 Trong khách s n Nh n xét: Nhìn chung h th ng này phù h p v i quy mô c a khách s n. Tuy nhiên, h th ng này s d ng có lúc chưa h p lý. 2.2.2.6. Các máy, thi t b khác Máy gi t, máy i… tiêu th ñi n năng trong khách s n. 2.2.2.7. H th ng ñi n 2.3. Đánh giá hi n tr ng các h th ng tiêu th ñi n năng và ñ xu t các gi i pháp ti t ki m năng lư ng 2.3.1. Đánh giá hi n tr ng các h th ng tiêu th ñi n năng T hi n tr ng các ph n trên, rút ra m t s nh n xét sau: 2.3.1.1. Nh ng m t tích c c - Khách s n ñã thay các bóng ñèn huỳnh quang (40W) b ng bóng ñèn huỳnh quang T8 (36W) nên ñã ti t ki m ñư c ñi n năng. - Phân b ph n cơ ñi n theo dõi ho t ñ ng c a các thi t b . 2.3.1.2. Nh ng m t còn t n t i - Vi c s d ng năng lư ng c a khách s n chưa hi u qu . - Đ th ph t i c a khách s n chưa b ng ph ng. 2.3.1.3. Nguyên nhân d n ñ n t n th t năng lư ng trong khách s n
 12. 12 - Có m t s thi t b ñã cũ và hi u su t không cao. - Chưa có k ho ch b o trì, b o dư ng c th cho các thi t b . - Chính sách v vi c s d ng năng lư ng chưa rõ ràng. - Chưa có gi i pháp k thu t TKNL. 2.3.2. Đ xu t các gi i pháp ti t ki m ñi n năng Qua ñánh giá, ñ xu t các gi i pháp TKNL như trong b ng 2.10. B ng 2.10. B ng ñ xu t các gi i pháp ti t ki m ñi n năng TT Gi i pháp 1 Qu n lý ñi n năng tiêu th cho khách s n 2 Thay ñèn cao áp (450W) b ng ñèn compact (250W) S d ng bi n t n ñ ñi u khi n ñ ng cơ bơm c p nư c cung c p 3 cho h th ng ñi u hòa trung tâm Đ u tư h th ng nư c nóng năng lư ng m t tr i k t h p v i máy 4 nư c nóng có s n c a khách s n 5 Dùng bi n t n ñ ñi u khi n ñ ng cơ bơm c p nư c sinh ho t C t gi m s lư ng thang máy ho t ñ ng trong các gi nh t ñ nh ñ 6 ti t ki m ñi n năng. 7 Đ u tư h th ng qu n lý tòa nhà (BMS) K T LU N CHƯƠNG 2: Qua các v n ñ nêu trên, th y ñư c t m quan tr ng c a vi c KTNL. M c tiêu KTNL giúp ta ñánh giá ñư c t ng th hi n tr ng các h th ng s d ng năng lư ng trong khách s n, t ñó xác ñ nh ñư c các y u t tiêu th ñi n năng. Trong chương 2, ñã th hi n ñư c hi n tr ng s d ng năng lư ng c a khách s n như: ñi n năng tiêu th hàng tháng, chi phí hàng tháng… Đ ng th i cũng n m ñư c các s li u tiêu th ñi n năng c a các thi t b dùng ñi n, ñánh giá m t tích c c, t n t i, nguyên nhân và ñ xu t các gi i pháp TKNL cho khách s n.
 13. 13 CHƯƠNG 3 CÁC GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU S D NG NĂNG LƯ NG CHO KHÁCH S N H I ÂU QUY NHƠN 3.1. Gi i pháp v qu n lý năng lư ng trong khách s n 3.1.1. Hi n tr ng v qu n lý năng lư ng c a khách s n 3.1.2. Thành l p Ban qu n lý năng lư ng Ban qu n lý năng lư ng có nhi m v : ñánh giá hi n tr ng s d ng năng lư ng và QLNL c a khách s n. Qua ñó phân tích các ñi m m nh và ñi m y u v ho t ñ ng QLNL trong khách s n r i t ñó ñưa ra các chính sách v năng lư ng V i gi i pháp trên s ñem l i m t s l i ích như: qu n lý ñư c tình hình tiêu th ñi n năng t i t ng khu v c; ñánh giá ñư c hi n tr ng các ph t i dùng ñi n. 3.2. Gi i pháp ti t ki m ñi n năng h th ng chi u sáng cho khách s n Khách s n hi n ñang dùng 10 ñèn cao áp 450W ñ chi u sáng công c ng, chi u sáng b o v . T vi c t n d ng ñư c ánh sáng c a ñèn chi u sáng giao thông nên ta có gi i pháp thay th ñèn cao áp 450W b ng ñèn ñèn compact 250W ñ ti t ki m ñi n năng. B ng 3.2. B ng t ng h p chi phí ti t ki m năng lư ng h th ng chi u sáng Gi m Th i Năng lư ng Chi phí Chi phí gian T lư ng khí Gi i pháp ti t ki m ñ u tư hòan T ti t ki m th i (ñ ng/năm) (ñ ng) v n (kWh/năm) CO2 (năm) (t n) Thay ñèn cao áp 450W b ng ñèn 16.113.360 8.640 4.500.000 0,3 5,4 1 compact 250W T ng 16.113.360 8.640 4.500.000 0,3 5,4
 14. 14 3.3. Gi i pháp ti t ki m ñi n cho h th ng ñi u hòa không khí trung tâm Gi i pháp là s d ng bi n t n ñ ñi u khi n t c ñ c a bơm nư c l nh phù h p v i ph t i l nh tr c t c a khách ñang dùng. B ng 3.3. B ng t ng h p chi phí ti t ki m khi l p ñ t bi n t n Th i Gi m Năng Chi phí Chi phí gian lư ng T lư ng Gi i pháp ti t ki m ñ u tư hòan khí th i T ti t ki m (ñ ng/năm) (ñ ng) v n CO2 (kWh/năm) (năm) (t n) L p ñ t bi n t n cho 02 59.392.790 31.846 39.570.000 0,67 19,9 ñ ng cơ 11kW L p ñ t bi n 2 t n cho 02 25.145.795 13.483 26.622.000 1,06 8,42 ñ ng cơ 5,5 kW T ng 84.538.585 45.329 66.129.000 28,32 3.4. H th ng nư c nóng Dùng h th ng năng lư ng m t tr i k t h p v i h th ng máy nóng l nh s n có c a khách s n. Hình 3.1. Máy Clean Power 1000L Hình 3.2. Máy Clean Power 2000L V i gi i pháp này ta có th ti t ki m ñư c 65% chi phí năng lư ng trong m t năm, ñư c tính toán c th dư i ñây:
 15. 15 B ng 3.4. B ng t ng k t ti t ki m chi phí cho h th ng nư c nóng Gi m Th i lư ng Ti t ki m Năng lư ng Chi phí gian T khí Gi i pháp chi phí ti t ki m ñ u tư hòan T th i (ñ ng/năm) (kWh/năm) (ñ ng) v n CO2 (năm) (t n) Dùng máy năng lư ng 3 m t tr i k t 91.817.450 49.232 254.000.000 2,76 30,7 h p máy nóng l nh có s n 3.5. H th ng c p nư c D ng bi n t n tiêu chu n ACS 550-01-072A-4 c a hãng ABB. V i vi c s d ng gi i pháp này ti t ki m ñ n 43,7% ñi n năng và ñư c tính toán như sau: B ng 3.6: B ng ti t ki m chi phí ñi n năng cho h th ng bơm nư c Th i Gi m Chi phí Năng lư ng Chi phí gian lư ng TT Gi i pháp ti t ki m ti t ki m ñ u tư hòan khí (ñ ng/năm) (kWh/năm) (ñ ng) v n CO2 (năm) (t n) Dùng 4 31.236.885 16.749 50.970.000 1,63 10,5 bi n t n 3.6. H th ng thang máy Ta tính toán, xem xét gi m b t s lư ng thang máy ho t ñ ng ñ ti t ki m ñi n năng. B ng 3.7: B ng ti t ki m chi phí ñi n năng cho thang máy Th i Gi m Chi phí Năng lư ng Chi phí gian lư ng TT Gi i pháp ti t ki m ti t ki m ñ u tư hòan khí (ñ ng/năm) (kWh/năm) (ñ ng) v n CO2 (năm) (t n) C t gi m 5 21.121.125 11.325 7,07 thang máy
 16. 16 3.7. Đi u khi n thông minh V i quy mô khách s n, gi i pháp này cho phép ngư i qu n lý v n hành xây d ng ñư c k ho ch ñi u khi n toàn b các thi t b . B ng 3.8. T ng k t các gi i pháp ti t ki m năng lư ng cho khách s n Th i Gi m Chi phí Đi n năng Chi phí gian lư ng T Gi i pháp ñ u tư ti t ki m ti t ki m hoàn khí T th c hi n (1000ñ) (kWh/năm) (1000ñ/năm) v n CO2 (năm) (t n/năm) Qu n lý ñi n năng 1 tiêu th Thay ñèn cao áp 2 450W b ng ñèn 4.500 8.640 16.113 0,3 5,4 compact 250W L p bi n t n cho ñ ng cơ bơm nư c 39.570 31.846 59.393 0,67 19,9 11 kW c a h th ng ĐHKK trung tâm 3 L p bi n t n cho ñ ng cơ bơm nư c 26.622 13.483 25.145 1,06 8,42 5,5 kW c a h th ng ĐHKK trung tâm H th ng nư c nóng năng lư ng m t tr i 4 k t h p v i bình nư c 254.000 49.232 91.817 2,76 30,7 nóng hi n có c a khách s n H th ng c p nư c 5 50.970 16.749 31.326 1,63 10,5 sinh ho t 6 Thang máy 11.325 21.121 7,07 T ng c ng 375.622 131.275 244.824 1,53 81,99
 17. 17 K T LU N CHƯƠNG 3: Trong chương 3, ta ñã t p trung tính toán và ñánh gi hi u qu kinh t khi áp d ng các gi i pháp. Gi i pháp v qu n lý năng lư ng giúp cho khách s n ñánh giá ñư c tình hình s d ng năng lư ng trong khách s n, qu n lý ñi n năng tiêu th cho toàn khách s n, t ng c m thi t b . Vi c qu n lý t t giúp khách s n gi m chi phí ñi n năng và góp ph n b o v môi trư ng. Gi i pháp thay th các ñèn có hi u su t cao ti t ki m ñi n năng c a khách s n, tuy r ng ñi n năng gi m ñư c chưa cao nhưng s góp ph n bư c ñ u hình thành ý th c ti t ki m ñi n c a cán b nhân viên trong khách s n và gi m lư ng khí CO2 th i vào môi trư ng. Gi i pháp ñ u tư máy nư c nóng năng lư ng m t tr i k t h p v i h th ng nư c nóng có s n c a khách s n mang l i l i ích v kinh t r t l n ñ ng th i góp ph n th c hi n th ng l i Chương trình m c tiêu qu c gia v ti t ki m năng lư ng. Gi i pháp s d ng bi n t n ñi u khi n h th ng bơm nư c cũng mang l i hi u qu v kinh t cao và hi u qu hơn v m t k thu t nó s giúp cho ñ ng cơ ho t ñ ng lâu hơn. Gi i pháp c t gi m thang máy ho t ñ ng mang l i hi u qu thi t th c v kinh t , góp ph n vào vi c ki m tra, xem xét c t gi m năng lư ng vô ích c a khách s n ñ ti t ki m ñi n năng. V i m t s các gi i pháp chính như trên khách s n H i Âu Quy Nhơn ñã ti t ki m ñư c 131.275 kWh/năm và góp ph n ñ m b o an ninh năng lư ng qu c gia.
 18. 18 CHƯƠNG 4 NG D NG CÔNG NGH M I QU N LÝ S D NG NĂNG LƯ NG KHÁCH S N H I ÂU QUY NHƠN 4.1. Gi i thi u h th ng qu n lý tòa nhà trung tâm (BMS) H th ng qu n lý toà nhà BMS là h th ng ñi u khi n và qu n lý các h th ng k thu t trong toà nhà như h th ng ñi n, h th ng cung c p nư c sinh ho t, h th ng ñi u hoà không khí, h th ng c nh báo môi trư ng, h th ng an ninh,…, giúp cho vi c v n hành tr nên hi u qu , k p th i. 4.2. C u hình h th ng qu n lý tòa nhà 4.2.1. C u hình ph n c ng c a h th ng: H th ng BMS có các c p sau: - C p qu n lý (IBMS). - C p v n hành và giám sát. - C p ñi u khi n trung tâm h th ng. - C p khu v c. 4.2.1.1. C p qu n lý Thu th p, lưu tr và x lý d li u như năng lư ng, v n hành, c nh báo ñ cung c p cho qu n lý và vi c s d ng thi t b . 4.2.1.2. C p v n hành và giám sát Các tr m v n hành và giám sát ch y u giao ti p v i các nhân viên v n hành. Các tr m v n hành c p ñ này ch y u là các máy tính PC có màn hình hi n th màu. 4.2.1.3. C p ñi u khi n trung tâm h th ng: Các b ñi u khi n trung tâm h th ng có kh năng l n hơn so v i các b ñi u khi n c p khu v c v s lư ng các ñi m vào ra, các vòng ñi u ch nh và c các chương trình ñi u khi n.
 19. 19 4.2.1.4. C p ñi u khi n khu v c Đi u khi n tr c ti p cho các thi t b t ng khu v c, bao g m các h th ng như: bơm nư c, các b ĐHKK c c b … 4.3. Giao th c truy n thông 4.3.1. Giao th c truy n thông ngang hàng 4.3.2. Phương ti n truy n d n 4.3.2.1. Cáp xo n b ng ñ ng. 4.3.2.2. Cáp quang. 4.3.2.3. Đư ng ñi n tho i. 4.4. Các tính năng c a h th ng BMS V i yêu c u như v y h th ng BMS có các tính năng chính như: - Qu n lý tín hi u c nh báo. - Giám sát và ñi u khi n toàn b toà nhà. - Đ t l ch ho t ñ ng cho thi t b . - Qu n lý d li u g m so n th o chương trình, qu n lý cơ s d li u, chương trình so n th o ñ ho , lưu tr và sao lưu d li u. - Báo cáo, t ng h p thông tin. 4.5. ng d ng h th ng BMS cho khách s n H i Âu Quy Nhơn V i quy mô c a khách s n H i Âu Quy Nhơn và các ñơn v cung c p h th ng BMS hi n nay t i Vi t Nam. Ch n h th ng BMS cung c p cho khách s n t t p ñoàn Honeywell (Alerton brand). Các b ñi u khi n và tr m v n hành ñư c liên k t v i nhau trên ñư ng truy n t c ñ cao 100 MBPS. 4.5.1. C u hình h th ng C u hình h th ng BMS c a Honeywell ng d ng cho khách s n ñư c th hi n như hình sau:
 20. 20 Mô hình h th ng qu n lý tòa nhà 4.5.2. Các ch c năng ñi u khi n V i c u hình như trên, s d ng ph n m m Envision ñ ñi u khi n các ph t i c a khách s n H i Âu Quy Nhơn. 4.5.2.1. Các ch c năng c a ph n m m ENVISION a. Hi n th : b. Nh t ký ghi l i các ho t ñ ng v n hành h th ng: c. L p th i gian bi u: d. Xác ñ nh và qu n lý báo ñ ng: e. Thông tin nh t ký d li u: f. Thông tin nh t ký năng lư ng: g. Gi i h n nhu c u t i:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản