intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế

Chia sẻ: Bautroibinhyen5 Bautroibinhyen5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:119

0
37
lượt xem
7
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa cơ sở khoa học về ĐTN và chất lượng ĐTN của trường DN; đánh giá thực trạng chất lượng ĐTN tại trường CĐCN Huế; đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng ĐTN tại trường CĐCN Huế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế

MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI<br /> <br /> uế<br /> <br /> Toàn cầu hóa là sản phẩm tất yếu khách quan của nền sản xuất xã hội dựa trên<br /> trình độ phát triển cao của lực lượng sản xuất và cách mạng khoa học kỹ thuật.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Trong bối cảnh hiện nay đối với đất nước ta, hội nhập quốc tế là cơ hội nhưng cũng<br /> <br /> không ít thách thức đặt ra. Xét về yếu tố nguồn nhân lực thì vấn đề đặt ra đó là số<br /> lượng và chất lượng đội ngũ lao động. Để phát huy các cơ hội của hội nhập chúng<br /> ta cần phải có những nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế, chuyên gia kỹ thuật và đội<br /> <br /> h<br /> <br /> ngũ công nhân lành nghề. Kinh nghiệm cho thấy, ở những nước chậm phát triển, ưu<br /> <br /> in<br /> <br /> thế của hội nhập chính là việc biết sử dụng và khai thác tốt nhất nguồn lực con<br /> <br /> cK<br /> <br /> người. Tiến bộ khoa học và ứng dụng những thành tựu khoa học, sức cạnh tranh của<br /> một nền kinh tế cuối cùng đều do chất lượng nguồn lao động của quốc gia ấy quyết<br /> định. Vì vậy một trong những vấn đề cấp bách hiện nay nhằm đáp ứng sự nghiệp<br /> <br /> họ<br /> <br /> CNH-HĐH của đất nước ta là công tác đào tạo con người mà trong những năm gần<br /> đây việc đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề là yêu cầu cấp thiết.<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Xu thế toàn cầu hóa cùng với yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Xu<br /> thế xã hội hóa với sự xuất hiện ngày càng nhiều các cơ sở dạy nghề trong nước và<br /> quốc tế làm tăng tính cạnh tranh; Sự chuyển đổi cơ chế quản lý, nâng cao quyền tự<br /> chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập đã và đang đặt ra nhiều thách thức đối với<br /> <br /> ng<br /> <br /> các trường Dạy nghề nói chung và trường Cao đẳng Công nghiệp Huế nói riêng. Là<br /> <br /> ườ<br /> <br /> một trường đào tạo đa nghề, đa lĩnh vực, Dạy nghề là lĩnh vực trọng yếu gắn liền<br /> với bề dày lịch sử hơn 100 năm của trường. Tuy nhiên hiện nay một thực tế đặt ra là<br /> <br /> Tr<br /> <br /> tỷ trọng học sinh học nghề của trường đang có xu hướng giảm, công tác tuyển sinh<br /> lĩnh vực Dạy nghề ngày càng khó khăn, chất lượng đội ngũ công nhân kỹ thuật tốt<br /> nghiệp từ trường chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của doanh nghiệp. Vì<br /> vậy, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo lĩnh vực Dạy nghề là điều kiện tiên<br /> quyết để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của nhà trường trong xu thế hội nhập.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Xuất phát từ lý do trên, tôi chọn nghiên cứu đề tài “MỘT SỐ BIỆN PHÁP<br /> NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG<br /> CÔNG NGHIỆP HUẾ”.<br /> 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU<br /> <br /> uế<br /> <br /> * Mục tiêu tổng quát: Góp phần nâng cao chất lượng ĐTN tại trường CĐCN Huế.<br /> * Mục tiêu cụ thể<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> + Hệ thống hóa cơ sở khoa học về ĐTN và chất lượng ĐTN của trường DN.<br /> + Đánh giá thực trạng chất lượng ĐTN tại trường CĐCN Huế.<br /> <br /> + Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng ĐTN tại trường CĐCN Huế.<br /> 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> * Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp nâng cao chất lượng ĐTN tại trường<br /> <br /> * Phạm vi nghiên cứu:<br /> <br /> cK<br /> <br /> CĐCN Huế.<br /> <br /> + Về không gian: Trường CĐCN Huế là trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh<br /> <br /> trường CĐCN Huế<br /> <br /> họ<br /> <br /> vực. Trong phạm vi đề tài này, chỉ tập trung nghiên cứu lĩnh vực Dạy nghề tại<br /> <br /> + Về thời gian: Các số liệu thu thập cho việc nghiên cứu chủ yếu từ năm<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2006-2008 vì thời điểm này Trường mới được nâng cấp lên thành trường Cao đẳng<br /> và Luật Dạy nghề mới được ban hành.<br /> 4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU<br /> <br /> ng<br /> <br /> - Nghiên cứu cơ sở khoa học về ĐTN và chất lượng ĐTN của trường DN.<br /> + Cơ sở lý luận: Xây dựng hệ thống cơ sở lý luận về ĐTN và chất lượng<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ĐTN của trường DN, xác định các yếu tố ảnh hưởng, hệ thống các chỉ tiêu đánh giá<br /> chất lượng, các cấp độ quản lý chất lượng ĐTN của trường DN.<br /> <br /> Tr<br /> <br /> + Cơ sở thực tiễn: Nêu lên lịch sử vấn đề nghiên cứu; Trình bày tổng quan<br /> <br /> về hoạt động ĐTN trong nước và trong tỉnh TT Huế; Xác định yêu cầu cần thiết của<br /> việc nâng cao chất lượng ĐTN đối với sự nghiệp CNH-HĐH đất nước; Một số chủ<br /> trương, chính sách của Đảng, nhà nước, tỉnh TT Huế đối với giáo dục nghề nghiệp.<br /> - Đánh giá thực trạng chất lượng ĐTN tại trường CĐCN Huế<br /> <br /> 2<br /> <br /> + Đánh giá các yếu tố đảm bảo chất lượng ĐTN tại trường.<br /> + Đánh giá chất lượng ĐTN của trường từ 3 nhóm đối tượng chính là HS<br /> học nghề, các doanh nghiệp sử dụng lao động và đội ngũ CBQL.<br /> + Tìm hiểu những tồn tại và nguyên nhân.<br /> <br /> uế<br /> <br /> - Đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lượng ĐTN tại trường CĐCN Huế.<br /> Xác lập mối quan hệ giữa các biện pháp và tìm hiểu những khó khăn, thuận lợi khi<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> triển khai thực hiện các biện pháp.<br /> 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> * Phương pháp chung<br /> <br /> Phương pháp duy vật biện chứng được sử dụng trong đề tài là hình thức tư duy<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> quan trọng nhất trong công việc nghiên cứu, nó giúp công việc nghiên cứu có cách<br /> nhìn tổng quan đối với sự vật, duy nhất đúng đắn, đáp ứng được đầy đủ nhất những<br /> <br /> cK<br /> <br /> yêu cầu của khoa học<br /> <br /> * Phương pháp thu thập tài liệu<br /> <br /> - Tài liệu thứ cấp gồm: Sách, báo, tập san, chuyên đề, tạp chí, báo cáo tổng<br /> <br /> họ<br /> <br /> kết, đề tài nghiên cứu khoa học, internet, luận văn, luận án…<br /> - Tài liệu sơ cấp: Được điều tra từ 3 nhóm đối tượng chính:<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> + Khảo sát sự hài lòng HS học nghề tại trường CĐCN Huế nhằm xem xét<br /> mức độ đánh giá của HS về chất lượng đào tạo và dịch vụ của trường. Đối tượng<br /> điều tra là 122 học sinh CĐN năm cuối thuộc các ngành cơ bản: Điện, Điện tử,<br /> <br /> ng<br /> <br /> Nhiệt lạnh, Cơ khí, Động lực.<br /> <br /> + Khảo sát nhà tuyển dụng nhằm đánh giá chất lượng sản phẩm đào tạo của<br /> <br /> ườ<br /> <br /> nhà trường, đó là đội ngũ công nhân kỹ thuật đã tốt nghiệp. Đối tượng điều tra là 12<br /> doanh nghiệp nhà trường thường cử HS đến thực tập và có HS tốt nghiệp của<br /> <br /> Tr<br /> <br /> trường đang làm việc với số lượng lớn.<br /> + Khảo sát đội ngũ CBQL tại trường. Số lượng điều tra là 19 người bao<br /> <br /> gồm Ban giám hiệu và các trưởng phó phòng khoa. Nội dung điều tra nhằm đánh<br /> giá và định lượng chất lượng ĐTN thông qua Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng<br /> dành cho trường CĐN.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ngoài ra còn sử dụng các phương pháp: quan sát, chuyên gia, phỏng vấn, thảo<br /> luận từ các nguồn khác nhau: HS, cựu HS, CBQL, GV, nhà tuyển dụng nhằm thu<br /> thập thêm các thông tin có liên quan đến vấn đề nghiên cứu.<br /> * Các phương pháp phân tích:<br /> <br /> uế<br /> <br /> - Phương pháp thống kê mô tả: Từ các số liệu thu thập được, xây dựng hệ<br /> thống biểu, bảng để phân tích. Số liệu điều tra được xử lý bằng phần mềm SPSS<br /> <br /> đối, tần số, số trung bình của các chỉ tiêu phân tích.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 15.0 và Excell. Phương pháp thống kê mô tả được sử dụng là số tuyệt đối, số tương<br /> <br /> - Phương pháp thống kê kinh tế: Sử dụng phần mềm SPSS 15.0 để xây dựng<br /> <br /> in<br /> <br /> 6. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU<br /> <br /> h<br /> <br /> mô hình về mối liên hệ giữa sự hài lòng của HS với các yếu tố đảm bảo chất lượng.<br /> <br /> Đề tài mới dừng lại ở việc nghiên cứu chất lượng đào tạo của lĩnh vực Dạy<br /> <br /> cK<br /> <br /> nghề nói chung, chưa đi sâu phân tích chất lượng các cấp trình độ ĐTN (cao đẳng<br /> nghề và trung cấp nghề), chưa phân tích cụ thể về chất lượng giữa các ngành nghề<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> đào tạo.<br /> <br /> 4<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> Chương 1<br /> CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ CHẤT<br /> <br /> uế<br /> <br /> LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ CỦA TRƯỜNG DẠY NGHỀ<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN<br /> 1.1.1 Đào tạo nghề<br /> 1.1.1.1 Khái niệm nghề<br /> <br /> Nghề là một hiện tượng xã hội có tính lịch sử rất phổ biến gắn chặt với sự<br /> <br /> h<br /> <br /> phân công lao động xã hội, với tiến bộ khoa học kỹ thuật và văn minh nhân loại. Nó<br /> <br /> in<br /> <br /> được nhiều ngành khoa học khác nhau nghiên cứu dưới các góc độ khác nhau. Nghề<br /> <br /> cK<br /> <br /> xuất hiện trong xã hội nhằm thỏa mãn nhu cầu làm ăn sinh sống của con người và<br /> đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội theo nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội,<br /> nhiều khu vực lãnh thổ và cộng đồng.<br /> <br /> họ<br /> <br /> Cho đến nay thuật ngữ “nghề” được hiểu và định nghĩa theo nhiều cách khác<br /> nhau và theo quan niệm ở mỗi quốc gia đều có sự khác nhau nhất định. Chẳng hạn ở<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Pháp “Nghề là một loại lao động có thói quen và kỹ năng, kỷ xảo của một người để<br /> từ đó tìm được một phương tiện sinh sống”, ở Đức “Nghề là hoạt động cần thiết cho<br /> xã hội ở một lĩnh vực lao động nhất định, đòi hỏi phải được đào tạo ở một trình độ<br /> <br /> ng<br /> <br /> nào đó”…Ở Việt Nam, một định nghĩa được nhiều người sử dụng, “Nghề là công<br /> việc chuyên, làm theo sự phân công lao động xã hội” (Từ điển tiếng Việt. NXB<br /> <br /> ườ<br /> <br /> KHXH 1989). Mặc dù khái niệm nghề được hiểu dưới nhiều góc độ khác nhau song<br /> chúng ta có thể nhận thấy một số nét đặc trưng nhất định sau:<br /> <br /> Tr<br /> <br /> + Đó là công việc chuyên môn<br /> + Là phương tiện để sinh sống<br /> + Là hoạt động lao động của con người<br /> + Có thể làm thuê cho người khác hoặc làm cho bản thân<br /> + Phù hợp với yêu cầu xã hội và nhu cầu của bản thân<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản