intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phân tích, đánh giá cảnh quan sinh thái phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học khu vực Phia Oắc - Phia Đén, tỉnh Cao Bằng

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
35
lượt xem
3
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phân tích, đánh giá cảnh quan sinh thái phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học khu vực Phia Oắc - Phia Đén, tỉnh Cao Bằng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm xây dựng các nhóm giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học khu vực Phia Oắc - Phia Đén trên cơ sở đánh giá cảnh quan. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phân tích, đánh giá cảnh quan sinh thái phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học khu vực Phia Oắc - Phia Đén, tỉnh Cao Bằng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> ----------------------------------------<br /> <br /> Vũ Thị Cúc<br /> <br /> PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN SINH THÁI PHỤC VỤ BẢO TỒN<br /> VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐA DẠNG SINH HỌC KHU VỰC<br /> PHIA OẮC - PHIA ĐÉN, TỈNH CAO BẰNG<br /> Chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường<br /> Mã số: 60.85.01.01<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> <br /> CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> 1. TS. Lê Trần Chấn<br /> 2. TS. Nguyễn Văn Vinh<br /> :<br /> <br /> Hà Nội, năm 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của TS.<br /> Lê Trần Chấn, TS. Nguyễn Văn Vinh và sự giúp đỡ quý báu từ Ban lãnh đạo, các<br /> đồng nghiệp, cán bộ của Trung tâm Địa môi trường và Tổ chức Lãnh thổ. Tôi xin<br /> chân thành cảm ơn các thầy, các bạn đồng nghiệp về sự giúp đỡ này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ bảo, giúp đỡ nhiệt tình của các<br /> thầy cô giáo khoa Địa lý trường đại học Khoa học Tự nhiên trong quá trình học tập.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình, ban quản<br /> lý khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc – Phia Đén, cán bộ Kiểm lâm về các thông tin<br /> hỗ trợ trong thời gian thực hiện luận văn.<br /> Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè, anh em, những người thân<br /> trong gia đình đã động viên và tạo tất cả các điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành<br /> luận văn này.<br /> Hà Nội, ngày tháng năm<br /> Tác giả<br /> <br /> Vũ Thị Cúc<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi tên là: Vũ Thị Cúc<br /> Học viên lớp cao học: Quản lý Tài nguyên và Môi trường – Trường Đại học<br /> Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> Khóa học: 2014 – 2016.<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết<br /> quả nêu trong luận án là trung thực, chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công<br /> trình nào.<br /> Tác giả<br /> <br /> Vũ Thị Cúc<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Mở đầu .................................................................................................................... 1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài............................................................................ 1<br /> 2. Mục tiêu ...................................................................................................... 3<br /> 3. Nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................................ 3<br /> 4. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu của đề tài............................................. 3<br /> 5. Những điểm mới của luận văn ................................................................. 3<br /> 6. Kết quả đạt đƣợc ....................................................................................... 3<br /> 7. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài ................................... 4<br /> 8. Cấu trúc của luận văn ............................................................................... 4<br /> CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG<br /> PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................................................ 5<br /> 1.1. Tổng quan một số vấn đề trong nghiên cứu cảnh quan sinh thái liên<br /> quan đến đa dạng sinh học .................................................................................... 5<br /> 1.1.1.Trên thế giới ....................................................................................... 5<br /> 1.1.2. Ở Việt Nam ....................................................................................... 7<br /> 1.1.3. Tổng quan một số công trình nghiên cứu tại khu vực Phia Oắc – Phia<br /> Đén và tỉnh Cao Bằng .............................................................................................. 10<br /> 1.2. Cơ sở lý luận trong nghiên cứu cảnh quan sinh thái và phục vụ bảo<br /> tồn đa dạng sinh học .............................................................................................. 12<br /> 1.2.1. Khái niệm về cảnh quan .................................................................... 12<br /> 1.2.2. Khái niệm cảnh quan sinh thái .......................................................... 14<br /> 1.2.3. Khái niệm về đa dạng sinh học ......................................................... 15<br /> 1.2.4. Lý luận chung về mối quan hệ giữa nghiên cứu cảnh quan sinh thái<br /> và bảo tồn đa dạng sinh học ..................................................................................... 16<br /> 1.3. Quan điểm và phƣơng pháp nghiên cứu .............................................. 17<br /> 1.3.1. Quan điểm nghiên cứu ...................................................................... 17<br /> 1.3.2. Nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu .......................................... 20<br /> <br /> iii<br /> <br /> CHƢƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CẢNH QUAN KHU VỰC PHIA OẮC – PHIA ĐÉN<br /> HUYỆN NGUYÊN BÌNH TỈNH CAO BẰNG .................................................... 24<br /> 2.1. Các nhân tố hình thành cảnh quan tại khu vực Phia Oắc – Phia Đén<br /> huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng ...................................................................... 24<br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên ........................................................................... 24<br /> 2.1.1.1. Vị trí địa lý ................................................................................. 24<br /> 2.1.1.2. Đặc điểm địa chất ...................................................................... 26<br /> 2.1.1.3. Đặc điểm địa hình ...................................................................... 26<br /> 2.1.1.4. Đặc điểm khí hậu ....................................................................... 31<br /> 2.1.1.5. Đặc điểm thủy văn ..................................................................... 34<br /> 2.1.1.6. Đặc điểm thổ nhưỡng ................................................................ 36<br /> 2.1.1.7. Đặc điểm thực vật và vai trò của chúng trong sự hình thành và<br /> phát triển cảnh quan Phia Oắc – Phia Đén ............................................................... 41<br /> 2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội ................................................................... 43<br /> 2.2. Đặc điểm cảnh quan khu vực Phia Oắc – Phia Đén ............................ 51<br /> 2.2.1. Hệ thống phân vị bản đồ cảnh quan khu vực Phia Oắc – Phia Đén<br /> tỷ lệ 1:25.000 ............................................................................................................ 51<br /> 2.2.2. Đặc điểm cảnh quan ở Phia Oắc – Phia Đén ................................. 54<br /> 2.2.2.1 Các kiểu cảnh quan ở Phia Oắc – Phia Đén .............................. 54<br /> 2.2.2.2. Các hạng cảnh quan .................................................................. 58<br /> 2.2.2.3. Các loại cảnh quan sinh thái ..................................................... 63<br /> 2.3. Phân tích chức năng cảnh quan phục vụ đánh giá hiện trạng đa<br /> dạng sinh học tại khu vực Phia Oắc – Phia Đén huyện Nguyên Bình tỉnh<br /> Cao Bằng ............................................................................................................... 64<br /> CHƢƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN PHỤC VỤ BẢO TỒN VÀ PHÁT<br /> TRIỂN BỀN VỮNG ĐA DẠNG SINH HỌC KHU VỰC PHIA OẮC PHIA<br /> ĐÉN ......................................................................................................................... 68<br /> 3.1. Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học trong các loại cảnh quan.................68<br /> 3.1.1. Đa dạng sinh học trong các nhóm loại cảnh quan thuộc hệ sinh<br /> thái rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới cây lá rộng trên núi thấp .......... 69<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2