intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính thuế tại Chi cục Thuế quận Bình Tân

Chia sẻ: Thanh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

9
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa giúp đơn vị thấy được những khiếm khuyết, yếu kém cần khắc phục, ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính thuế tại Chi cục Thuế quận Bình Tân. Qua đó cũng giúp Chi cục Thuế thực hiện đúng bộ thủ tục theo qui định bởi hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính thuế tại Chi cục Thuế quận Bình Tân

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH CAO NGUYÊN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH TÂN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2019
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH CAO NGUYÊN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH TÂN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng ứng dụng) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. Nguyễn Thị Bích Châm TP. Hồ Chí Minh – Năm 2019
 3. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính thuế tại Chi cục Thuế quận Bình Tân” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Dữ liệu trong đề tài này được thu thập và sử dụng một cách trung thực. Nội dung của luận văn này được tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Thị Bích Châm. Mọi tham khảo của luận văn này được tôi trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên công trình nghiên cứu. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với cam kết trên. TP. Hồ Chí Minh, tháng 01/2019 Tác giả Cao Nguyên
 4. TÓM TẮT LUẬN VĂN Nghiên cứu đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính thuế tại Chi cục Thuế quận Bình Tân” khám phá các nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực thuế và tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính thuế tại chi cục thuế. Đề tài nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp định lượng thông qua bảng câu hỏi chi tiết phỏng vấn trực tiếp người nộp thuế đã và đang sử dụng dịch vụ của Chi cục Thuế quận Bình Tân (n = 220) và dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo của cơ quan thuế. Chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực thuế gồm năm nhân tố: sự tin cậy, sự đáp ứng, năng lực phục vụ, sự đồng cảm và phương tiện hữu hình. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa giúp đơn vị thấy được những khiếm khuyết, yếu kém cần khắc phục, ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính thuế tại Chi cục Thuế quận Bình Tân. Qua đó cũng giúp Chi cục Thuế thực hiện đúng bộ thủ tục theo qui định bởi hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015. Kết quả trên là căn cứ hết sức quan trọng để đưa ra những đề xuất đối với các nhà quản trị công trong việc đề ra các chính sách và biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính thuế. Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại cần được khắc phục; những hạn chế là tiền đề cho những nghiên cứu tiếp theo hoàn thiện có tính khái quát cao để đưa ra nhiều giải pháp xác thực hơn.
 5. EXECUTIVE SUMMARY Research project "Solutions to improve the quality of tax administration services at Binh Tan District Tax Department" aims to discover the factors affecting the quality of public services and finds solutions to improve tax administration service quality at the tax department. The research topic is implemented by quantitative method through detailed questionnaires to interview directly taxpayers who have been using the services of Binh Tan District Tax Department (n = 220) and secondary data from tax authorities' reports. The quality of public services in the tax sector consists of five factors: reliability, responsiveness, competence, empathy and tangibles. The research results help the office see the flaws and weaknesses to overcome, and increasingly improve the quality of tax administration services at Binh Tan District Tax Department. Thereby also helping to comply District tax department the procedure prescribed by the quality system standard ISO 9001 : 2015. The above result is a very important basis of making recommendations for public administrators in setting out policies and measures to improve the quality of tax administrative services. Besides the achieved results, there are still many limitations and shortcomings that need to be overcome; Restrictions are a precursor to further generalized, advanced studies to provide more authentic solutions.
 6. MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN TÓM TẮT LUẬN VĂN EXECUTIVE SUMMARY DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 1. Xác định vấn đề ........................................................................................................ 1 1.1 Giới thiệu tổng quan về Chi cục thuế quận Bình Tân .............................................. 1 1.2 Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Chi cục thuế quận Bình Tân.............. 1 1.3 Dự đoán vấn đề đang tồn tại .................................................................................... 7 2. Cơ sở lý luận ........................................................................................................... 14 2.1 Khái niệm về dịch vụ ............................................................................................. 14 2.2 Dịch vụ hành chính công........................................................................................ 15 2.3 Các dịch vụ hành chính thuế .................................................................................. 16 2.4 Các nghiên cứu trước đây về chất lượng dịch vụ hành chính công ....................... 18 3. Phân tích thực trạng các nguyên nhân gây ra vấn đề......................................... 25 3.1 Phương pháp thực hiện đề tài ................................................................................. 25 3.2 Phân tích thực trạng của các nguyên nhân ............................................................. 28 4. Phân tích các giải pháp triển vọng ....................................................................... 34 4.1 Định hướng phát triển của Chi cục Thuế quận Bình Tân về phục vụ người nộp thuế.... ........................................................................................................................... 34 4.2 Mục tiêu của các giải pháp ..................................................................................... 35 4.3 Giải pháp đưa ra để giải quyết các vấn đề ............................................................. 36 5. Kế hoạch thực hiện giải pháp ................................................................................ 42 6. Kiến nghị ................................................................................................................. 45 KẾT LUẬN ................................................................................................................. 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
 7. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - NNT : Người nộp thuế - CCT : Chi cục thuế - NSNN : Ngân sách nhà nước - NLPV : Năng lực phục vụ - FDI : Foreign Direct Investment (Đầu tư trực tiếp nước ngoài) - CCHC : Cải cách hành chính - CLPV : Chất lượng phục vụ - TTHC : Thủ tục hành chính - SERVQUAL : Service Quality (Chất lượng dịch vụ) - CSVC : Cơ sở vật chất - TMS : Tax Management System (Ứng dụng quản lý thuế tập trung)
 8. DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Kết quả thu Ngân sách nhà nước từ năm 2014 – 2017 Bảng 1.2: Bảng thống kê việc giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính Bảng 1.3: Bảng thống kê giải quyết khiếu nại tố cáo Bảng 1.4: Chất lượng cán bộ công chức CCT Quận Bình Tân Bảng 2.1: Thang đo 5 yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ hành chính thuế Bảng 3.1: Bảng mã hóa biến Bảng 3.2: Kết quả khảo sát người nộp thuế về chất lượng dịch vụ Bảng 5.1: Kế hoạch thực hiện
 9. DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức bô máy của Chi cục Thuế quận Bình Tân Sơ đồ 1.2: Sơ đồ luân chuyển hồ sơ tại Chi cục Thuế quận Bình Tân Hình 2.1. Mô hình chất lượng dịch vụ của Parasuraman
 10. 1 1. Xác định vấn đề 1.1 Giới thiệu tổng quan về Chi cục thuế quận Bình Tân Chi cục Thuế quận Bình Tân được thành lập vào ngày 29 tháng 01 năm 2005 trên cơ sở được tách ra từ Chi cục Thuế huyện Bình Chánh. Đối tượng quản lý thuế là các tổ chức, cá nhân, người nộp thuế có đăng ký kê khai và nộp thuế trên địa bàn Quận Bình Tân. Chi cục Thuế quận Bình Tân là tổ chức trực thuộc Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, có chức năng thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn Quận Bình Tân theo quy định của pháp luật. 1.2 Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Chi cục thuế quận Bình Tân 1.2.1 Cơ cấu tổ chức Chi cục thuế quận Bình Tân Chi cục thuế có cơ cấu bộ máy gồm các Đội: a) Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế; b) Đội Kê khai - Kế toán thuế và Tin học; c) Một số Đội Kiểm tra thuế; d) Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế; e) Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán; f) Đội Kiểm tra nội bộ; g) Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - ấn chỉ; h) Đội Trước bạ và thu khác; i) Một số Đội thuế liên phường.
 11. 2 Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức bô máy của Chi cục Thuế quận Bình Tân CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THUẾ Đội Đội Một Đội Đội Đội Đội Đội Một Kê Tổng Kiểm số Tuyên số Quản Hành Trước khai - hợp - tra nội Đội truyền - Kế Đội lý nợ Nghiệp bộ chính - bạ và thuế toán vụ - Dự liên Hỗ trợ Kiểm và Nhân thu thuế toán phườ người và tra Cưỡng sự - khác; ng Tin nộp thuế; chế nợ Tài vụ học thuế thuế; - ấn (Bộ chỉ; phận một cửa) Chi cục Thuế quận Bình Tân có 15 Đội trực thuộc gồm: 04 Đội kiểm tra, 04 Đội thuế liên phường, 01 Đội trước bạ và thu khác, 06 Đội gián tiếp. 1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ Chi cục thuế quận Bình Tân Chi cục Thuế thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Luật Quản lý thuế, các luật thuế, các quy định pháp luật khác có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây: Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý về thuế trên địa bàn quận;
 12. 3 Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao theo chỉ tiêu của Cục Thuế thành phố; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách Nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn quận; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích các chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn quản lý thực hiện nghĩa vụ về thuế theo đúng quy định của pháp luật. Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế những vấn đề vướng mắc cần phải sửa đổi, bổ sung đối với văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế. Tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế như là: đăng ký thuế, cấp mã số thuế, xử lý hồ sơ khai thuế, tính thuế, nộp thuế, lập sổ thuế, thông báo thuế, phát hành các lệnh thu thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, xoá nợ thuế, tiền phạt và thu khác theo qui định của pháp luật về thuế và các quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ của ngành; kiểm tra, đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước. Quản lý thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về người nộp thuế trên địa bàn; Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế và chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân được nhà nước uỷ nhiệm thu thuế theo phân cấp và thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế; Quyết định hoặc đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định việc miễn, giảm, hoàn thuế, gia hạn thời hạn khai thuế, gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, truy thu tiền thuế, xoá nợ tiền thuế, miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật;
 13. 4 Được quyền yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết nhằm phục vụ cho công tác quản lý thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với những trường hợp tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước; Được quyền ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế theo quy định của pháp luật; thông báo hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế nếu do lỗi của cơ quan thuế, theo quy định của pháp luật; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định của pháp luật; giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; Tổ chức thực hiện việc thống kê, kế toán thuế, quản lý biên lai, ấn chỉ thuế; lập báo cáotình hình kết quả thu thuế trên địa bàn quận và báo cáo khác nhằm phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên, của Uỷ ban nhân dân đồng cấp và các cơ quan khác có liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác của Chi cục Thuế. Tổ chức thực hiện kiểm tra, giải quyết vấn đề khiếu nại, tố cáo về thuế và khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ của công chức, viên chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế theo quy định của pháp luật. Xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan. Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và
 14. 5 cung cấp thông tin nhằm tạo thuận lợi phục vụ cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật về thuế. Tổ chức tiếp nhận và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật và phương pháp quản lý hiện đại vào các hoạt động của Chi cục Thuế. Quản lý bộ máy, biên chế, lao động; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức của Chi cục Thuế theo đúng quy định của Nhà nước và của ngành thuế. Quản lý kinh phí, tài sản được giao, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế theo đúng quy định của pháp luật và của ngành thuế. 1.2.3 Các dịch vụ Chi cục Thuế quận Bình Tân cung cấp Chi cục Thuế quận Bình Tân là tổ chức trực thuộc Cục thuế TP. Hồ Chí Minh, với chức năng thực hiện công tác quản lý thuế thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn Quận Bình Tân theo quy định của pháp luật. Các dịch vụ hành chính thuế do Chi cục Thuế quận Bình Tân cung cấp:  Đăng ký thuế  Khai thuế  Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế  Gia hạn nộp thuế  Xóa nợ tiền thuế  Bán hóa đơn cho người nộp thuế  Hoàn thuế  Hỗ trợ người nộp thuế  Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế Quy trình cung cấp dịch vụ tại Chi cục Thuế quận Bình Tân
 15. 6 Bước 1: Cán bộ, công chức (CBCC) tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì nhập vào ứng dụng quản lý thuế (TMS) hồ sơ bao vào bao gồm loại hồ sơ, ngày nhận, hồ sơ kèm, chuyển đội chuyên môn giải quyết, lưu và in giấy hẹn trả kết quả thủ tục hành chính. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh. Trường hợp yêu cầu của tổ chức, cá nhân không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Bước 2: CBCC Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến các phòng chuyên môn để giải quyết. Các phòng chuyên môn sau khi nghiên cứu hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, sau đó chuyển về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả theo đúng thời gian quy định. Trường hợp, hồ sơ phát sinh thêm các vấn đề khác như NNT bị phạt vi phạm hành chính do nộp tờ khai thuế trễ, chưa nộp tờ khai thuế…Cán bộ thụ lý chủ động liên lạc với NNT, đồng thời gửi thông báo yêu cầu NNT hoàn thành các nghĩa vụ thuế của mình, nếu thời gian giải quyết vượt quá ngày hẹn trả trong phiếu hẹn thì cán bộ thụ lý ra thông báo chưa chấp nhận hoặc công văn yêu cầu NNT cung cấp thêm hồ sơ chứng từ theo quy định. Bước 3: Bộ phận tiếp nhận HSHC lưu trữ kết quả giải quyết, trả kết quả cho NNT theo đúng thời gian đã hẹn. Trường hợp giải quyết hồ sơ không đúng thời gian như đã hẹn thì Bộ phận tiếp nhận HSHC có trách nhiệm thông báo cho NNT biết lý do và hẹn thời gian trả kết quả. Trường hợp, do lỗi của công chức thụ lý thì công chức làm công văn xin lỗi đối với người nộp thuế.
 16. 7 Người nộp thuế Bộ phận một cửa tại Chi cục Thuế Quận Bình Tân Giải trình, bổ sung thông tin trong hồ sơ Luân chuyển hồ sơ NNT Các đội chức năng xử lý hồ sơ người nộp thuế: - Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế; - Đội Kê khai - Kế toán thuế và Tin học; - Một số Đội Kiểm tra thuế; - Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế; - Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán; - Đội Trước bạ và thu khác; Lãnh đạo chi cục thuế Sơ đồ 1.2: Sơ đồ luân chuyển hồ sơ tại Chi cục Thuế quận Bình Tân 1.3 Dự đoán vấn đề đang tồn tại Dựa trên dữ liệu thứ cấp từ báo cáo nội bộ của Chi cục thuế quận Bình Tân tác giả dự đoán những vần đề đang tồn tại tại đơn vị. Phân tích báo cáo tình hình thu ngân sách nhà nước Bảng 1.1: Kết quả thu Ngân sách nhà nước từ năm 2014 – 2017 (Đơn vị tính: triệu đồng)
 17. 8 So với thực So với dự STT Năm Dự toán giao Thực hiện hiện năm toán (%) trước 1 2014 1,177,000 1,595,847 135.59% 115.69% 2 2015 1,473,000 2,204,906 149.69% 122.99% 3 2016 1,841,000 2,627,503 142.72% 119.17% 4 2017 2,383,000 2,891,446 121.34% 110.17% Tốc độ tăng bình quân (%/năm) (Nguồn: Báo cáo kết quả thu NSNN của Chi cục Thuế quận Bình Tân) Tình hình thu NSNN của Chi cục Thuế quận Bình Tân tăng đều qua các năm. Đặc biệt năm 2015 đạt trên 149.69% dự toán pháp lệnh. Kết quả nêu trên thể hiện công cuộc CCHC đã đạt được những kết quả tích cực khi cơ quan thuế đã ứng dụng toàn diện công nghệ thông tin hiện đại vào tất cả các khâu trong quản lý thuế. Cụ thể, cơ quan thuế đã đầu tư nâng cấp các ứng dụng kết nối liên thông với các cơ quan liên quan như kho bạc, ngân hàng, UBND Quận Bình Tân… để hiện đại hóa công tác thu ngân sách, cắt giảm tối đa các thủ tục, khâu công việc trung gian, tạo điều kiện để doanh nghiệp, người dân có thể nộp thuế ở bất kỳ địa điểm nào (ngân hàng, kho bạc…). Năm 2015, ngành thuế cả nước đã áp dụng hệ thống quản lý thuế tập trung TMS. Ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS – Tax Management System) là hệ thống quản lý thuế tích hợp cho phép quản lý và lưu trữ tập trung thông tin quản lý tất cả các sắc thuế trên phạm vi toàn quốc để đáp ứng các nghiệp vụ quản lý thuế tập trung. Ứng dụng TMS được triển khai đáp ứng được toàn bộ các khâu xử lý dữ liệu cho các quy trình nghiệp vụ như: Đăng ký thuế, Quản lý hồ sơ, Quản lý và xử lý kê khai, quyết toán thuế, Quản lý nợ, Sổ sách, Báo cáo phân tích, đánh giá. Báo cáo kết quả thu ngân sách qua các năm từ 2014 đến năm 2017, mặc dù có tăng về số thu thuế nhưng tỷ lệ thực hiện so với năm trước tăng chậm. Mặc dù số thu ngân sách đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhưng số thu thuế công thương nghiệp
 18. 9 ngoài quốc doanh của Chi cuc thuế quận Bình Tân trong nhiều năm liền không đạt mục tiêu đề ra. Do đó, yêu cầu Chi cục thuế cần cố gắng phấn đấu và đặt ra các mục tiêu nhằm hoàn thiện, cải tiến hơn nữa chất lượng phục vụ người nộp thuế, hoạt động hành chính ổn định theo hướng nhanh gọn, hiệu quả, đúng pháp luật. Phân tích báo cáo thống kê việc giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính Bảng 1.2: Bảng thống kê việc giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính STT Hồ sơ thuế Năm % hồ sơ Năm % hồ Năm % hồ 2015 giải 2016 sơ giải 2017 sơ giải quyết quyết quyết 1 HS tồn năm 26 0,028% 28 0,029% 34 0,034% trước 2 HS tiếp 92.820 100,07% 95.705 99,98% 98.625 99,99% nhận mới 3 HS giải 92.760 100% 95.727 100% 98.628 100% quyết 4 HS đúng 92.124 99,3% 95.532 99,8% 98.613 99,98% hạn 5 HS quá hạn 636 0,7% 195 0,2% 15 0,02% 6 HS đang giải quyết 60 0,065% 6 0,006% 31 0,031% (chưa đến hạn) (Nguồn: Báo cáo CCHC 3 năm (2015-2017) CCT Quận Bình Tân) Theo báo cáo cải cách hành chính 3 năm gần nhất từ năm 2015 đến năm 2017 của CCT quận Bình Tân thì số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết tăng đều qua các năm từ 92.760 hồ sơ lên đến 98.628 hồ sơ vào năm 2017, tuy nhiên tỷ lệ hồ sơ trễ hạn lại xu hướng giảm từ 636 trường hợp năm 2015 và trong năm 2017 thì chỉ còn 15 trường hợp hồ sơ trễ hẹn. Điều này cho thấy, Chi cục Thuế quận Bình Tân
 19. 10 đã có những bước tiến trong công cuộc cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, đặc biệt là tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn gia tăng liên tục từ 99.3% năm 2015 lên 99.9% trong năm 2017. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn chiếm tỷ lệ dưới 1%. Theo Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận Bình Tân năm 2018 đưa ra mục tiêu tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt từ 98% trở lên. Dựa trên báo cáo cải cách chính của CCT quận Bình Tân thì đơn vị đã làm tốt công tác này với tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt trên 99% vượt mục tiêu tỷ lệ đề ra của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Mặc dù, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn giảm qua các năm, nhưng vẫn tồn tại những trường hợp hồ sơ trễ hẹn, tập trung ở các loại hồ sơ hoàn thuế, hồ sơ chuyển địa điểm kinh doanh, hồ sơ giải thể doanh nghiệp...gây bức xúc cho người nộp thuế trong thời gian qua. Phân tích báo cáo thống kê giải quyết khiếu nại, tố cáo Bảng 1.3: Bảng thống kê giải quyết khiếu nại tố cáo Nội dung Năm 2016 Năm 2017 Số đơn khiếu nại 29 11 Kỳ trước chuyển sang 3 0 Trong kỳ 26 11 Khiếu nại đúng 9 6 Khiếu nại sai 8 4 Khiếu nại có đúng, có sai 3 1 Rút đơn khiếu nại 9 0
 20. 11 Không thuộc thẩm quyền 0 0 Tồn cuối kỳ 0 0 Thời gian giải quyết Đúng hạn Đúng hạn Số đơn tố cáo 0 0 Mặc dù CCT quận Bình Tân đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ NNT nhưng vẫn còn tình trạng NNT phải gửi đơn khiếu nại tố cáo tới cơ quan thuế. Theo tìm hiểu của tác giả số đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2017 giảm hơn nữa so với năm 2016. Đơn khiếu nại, tố cáo phát sinh chủ yếu liên quan đến căn cứ tính thuế tiền sử dụng đất (vị trí nhà đất), quyết định cưỡng chế về thuế, quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Theo tìm hiểu của tác giả số đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2017 giảm hơn nữa so với năm 2016. Đơn khiếu nại, tố cáo phát sinh chủ yếu liên quan đến căn cứ tính thuế tiền sử dụng đất (vị trí nhà đất), quyết định cưỡng chế về thuế, quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Chi cục Thuế quận Bình Tân tiếp dân từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần theo giờ làm việc của cơ quan nhà nước và có thùng thư ở bộ phận một cửa để người nộp thuế thuận tiện trong việc gửi đơn khiếu nại tố cáo đến cơ quan thuế. Nhờ công tác tiếp dân được quan tâm, người nộp thuế được giải thích ngay ở bộ phận tiếp công dân nên hạn chế được số đơn khiếu nại, tố cáo. Đồng thời ban lãnh đạo Chi cục Thuế đã kịp thời chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nên trong năm 2016 và 2017, không có trường hợp trễ hẹn giải quyết các khiếu nại, tố cáo và không có đơn khiếu nại, tố cáo nào còn tồn đọng chưa giải quyết theo báo cáo thống kê giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phân tích báo cáo đánh giá chất lượng cán bộ công chức CCT quận Bình Tân
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2