intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Chia sẻ: Vương Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:111

0
109
lượt xem
37
download

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh nhằm góp phần vào sự phát triển bền vững của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trong thời gian tới, trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý luận về rủi ro và hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, phân tích thực trạng năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN KHĂC ĐOÀN<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI<br /> NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN KHĂC ĐOÀN<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI<br /> NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> GVC.TS. PHẠM THỊ THANH HỒNG<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2013<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan:<br /> Luận văn này là sản phẩm nghiên cứu thực sự của cá nhân tôi, được thực<br /> hiện dưới sự hướng dẫn cụ thể của Tiến sỹ Phạm Thị Thanh Hồng.<br /> Các số liệu, dữ liệu và những kết luận nghiên cứu trong luận văn được trình<br /> bày một cách trung thực.<br /> Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình.<br /> <br /> Hà Nội, ngày…….tháng……năm 2013<br /> Học viên<br /> <br /> Nguyễn Khắc Đoàn<br /> <br /> i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ..............................................................................................i<br /> DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT...................................................vi<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ.............................. vii<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ...............................................................................................1<br /> CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ<br /> QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI....................................................................4<br /> 1.1. Các vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại và các nghiệp vụ cơ<br /> bản của ngân hàng thương mại .................................................................. 4<br /> 1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại................................................. 4<br /> 1.1.2. Các nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại....................... 4<br /> 1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn............................................................ 4<br /> 1.1.2.2 Hoạt động tín dụng .................................................................... 5<br /> 1.1.2.3 Hoạt động thanh toán ................................................................ 5<br /> 1.1.2.4 Hoạt động khác........................................................................... 5<br /> 1.2. Những vấn đề chung về hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương<br /> mại ................................................................................................................. 7<br /> 1.2.1 Khái niệm và phân loại tín dụng ngân hàng .................................. 7<br /> 1.3.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng.................................................... 7<br /> 1.2.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng .................................................... 7<br /> 1.2.2 Nguyên tắc và điều kiện cho vay .................................................. 9<br /> 1.2.2.1 Nguyên tắc cho vay .................................................................... 9<br /> 1.2.2.2 Điều kiện cho vay..................................................................... 10<br /> 1.2.2.3 Lãi suất cho vay ....................................................................... 11<br /> 1.2.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế..................... 11<br /> 1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ......................... 11<br /> 1.3. Rủi ro tín dụng và ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hoạt động<br /> của Ngân hàng thương mại....................................................................... 19<br /> <br /> ii<br /> <br /> 1.3.1. Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng<br /> thương mại............................................................................................... 19<br /> 1.3.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ......................................................... 19<br /> 1.3.1.2 Phân loại nợ, nợ xấu, nợ quá hạn ........................................... 20<br /> 1.3.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng ......................................................... 21<br /> 1.3.2. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đối với các Ngân hàng thương<br /> mại............................................................................................................ 22<br /> 1.4. Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương<br /> mại ............................................................................................................... 23<br /> 1.4.1. Sự cần thiết của quản trị rủi ro tín dụng .................................... 23<br /> 1.4.2. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại. 24<br /> 1.4.2.1 Giám sát rủi ro tín dụng ........................................................... 24<br /> 1.4.2.2 Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng ....................................... 25<br /> 1.4.2.3 Ngăn ngừa rủi ro tín dụng ........................................................ 26<br /> 1.4.2.4 Thực hiện các biện pháp quản trị tổn thất nếu rủi ro tín dụng<br /> xảy ra .................................................................................................... 27<br /> 1.4.3. Một số nguyên tắc đảm bảo an toàn tín dụng............................. 28<br /> 1.4.4. Công cụ quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại .. 30<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG I .................................................................................36<br /> CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG..............37<br /> TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT37<br /> 2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ...................... 37<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Bưu điện<br /> Liên Việt................................................................................................... 37<br /> 2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ........ 40<br /> 2.1.3 Một số nét chính về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP<br /> Bưu điện Liên Việt .................................................................................. 50<br /> 2.2. Đánh giá mức rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên<br /> Việt .............................................................................................................. 51<br /> <br /> iii<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2