intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn thạc sĩ kinh tế: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa ở Việt Nam

Chia sẻ: Tài Liệu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:220

124
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của luận văn thạc sĩ kinh tế "Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa ở Việt Nam" là nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về hiệu quả hoạt động kinh doanh của DNNN sau CPH và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp nhà nƣớc sau CPH ở Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ kinh tế: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa ở Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> --------------------****---------------------<br /> <br /> ĐOÀN NGỌC PHÚC<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG<br /> KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC<br /> SAU CỔ PHẦN HÓA Ở VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> THÀNH KINH TẾ THÀNH - 2013<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌCPHỐ HỒ CHÍ MINH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> --------------------****---------------------<br /> <br /> ĐOÀN NGỌC PHÚC<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG<br /> KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC<br /> SAU CỔ PHẦN HÓA Ở VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> Chuyên ngành: Kinh tế chính trị<br /> Mã số: 62310102<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:<br /> Hƣớng dẫn chính: TS. Nguyễn Hữu Thảo<br /> Hƣớng dẫn phụ: PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn<br /> <br /> THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi cam đoan luận án này do chính tác giả nghiên cứu và thực hiện. Các kết<br /> quả nghiên cứu chƣa đƣợc công bố bất kỳ ở đâu. Các số liệu, các nguồn trích dẫn<br /> trong luận án đƣợc chú thích nguồn gốc rõ ràng, trung thực. Tôi hoàn toàn chịu<br /> trách nhiệm về lời cam đoan của mình.<br /> <br /> Nghiên cứu sinh<br /> Đoàn Ngọc Phúc<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> CP<br /> <br /> Cổ phiếu<br /> <br /> CPH<br /> <br /> Cổ phần hóa<br /> <br /> CSH<br /> <br /> Chủ sở hữu<br /> <br /> CTCP<br /> <br /> Công ty cổ phần<br /> <br /> DNNN<br /> <br /> Doanh nghiệp nhà nƣớc<br /> <br /> ĐHCĐ<br /> <br /> Đại hội cổ đông<br /> <br /> EPS<br /> <br /> Thu nhập mỗi cổ phiếu<br /> <br /> EVA<br /> <br /> Giá trị gia tăng kinh tế<br /> <br /> HĐQT<br /> <br /> Hội đồng quản trị<br /> <br /> MBVR<br /> <br /> Giá trị sổ sách vốn chủ sở hữu<br /> <br /> MVA<br /> <br /> Giá trị gia tăng thị trƣờng<br /> <br /> NHTM<br /> <br /> Ngân hàng thƣơng mại<br /> <br /> P/E<br /> <br /> Hệ số giá trên thu nhập 1 cổ phiếu<br /> <br /> ROA<br /> <br /> Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản<br /> <br /> ROE<br /> <br /> Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu<br /> <br /> ROI<br /> <br /> Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tƣ<br /> <br /> ROS<br /> <br /> Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu<br /> <br /> SCIC<br /> <br /> Tổng công ty đầu tƣ và kinh doanh vốn nhà nƣớc<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> TCT<br /> <br /> Tổng công ty<br /> <br /> TSR<br /> <br /> Tổng lợi nhuận cổ đông<br /> <br /> TTCK<br /> <br /> Thị trƣờng chứng khoán<br /> <br /> TW<br /> <br /> Trung ƣơng<br /> <br /> UBCK<br /> <br /> Ủy ban chứng khoán<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ..................................................................................................... 1<br /> Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH<br /> CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC SAU CỔ PHẦN HÓA ................................ 18<br /> 1.1. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ....................................... 18<br /> 1.1.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động kinh doanh .................................................. 18<br /> 1.1.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh ......................... 23<br /> 1.1.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh<br /> nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hóa ............................................................... 28<br /> 1.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh<br /> nghiệp sau cổ phần hóa .................................................................................... 33<br /> 1.2.1. Những đặc điểm của doanh nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hóa ................... 33<br /> 1.2.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh<br /> nghiệp .......................................................................................................... 37<br /> 1.2.3. Mô hình và các giả thuyết nghiên cứu ......................................................... 50<br /> 1.2.3.1. Mô hình nghiên cứu ........................................................................... 50<br /> 1.2.3.2. Các giả thuyết nghiên cứu .................................................................. 51<br /> 1.3. Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho doanh<br /> nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hóa ở Trung Quốc và bài học kinh<br /> nghiệm cho Việt Nam ..................................................................................... 54<br /> 1.3.1. Kinh nghiệm nâng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho doanh<br /> nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hóa ở Trung Quốc ...................................... 54<br /> 1.3.1.1. Thiết lập thể chế quản lý doanh nghiệp minh bạch ............................. 54<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2