intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định

Chia sẻ: Thi Thui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

0
24
lượt xem
6
download

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của đề tài là đánh giá thực trạng pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ở tỉnh Bình Định nhằm chỉ ra những thành tựu, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật, nhằm đáp ứng có hiệu quả các yêu cầu do thực tiễn cuộc sống đặt ra, trong quá trình thực thi pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Luật học: Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> TRẦN NHẬT QUÂN<br /> <br /> BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT<br /> NÔNG NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM<br /> TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÌNH ĐỊNH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI- năm 2018<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> TRẦN NHẬT QUÂN<br /> <br /> BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT<br /> NÔNG NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM<br /> TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÌNH ĐỊNH<br /> <br /> Ngành<br /> <br /> : Luật kinh tế<br /> <br /> Mã số<br /> <br /> : 838.01.07<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. TRẦN MINH ĐỨC<br /> <br /> HÀ NỘI - năm 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi cam đoan:<br /> Những nội dung trong luận văn này là do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn<br /> trực tiếp của thầy TS.Trần Minh Đức. Mọi tham khảo dùng trong luận văn đều<br /> được trích dẫn rõ ràng, và trung thực, tên tác giả, tên công trình, thời gian, địa<br /> điểm công bố.Mọivi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá,tôi xin chịu hoàn toàn<br /> trách nhiệm.<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Trần Nhật Quân<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1. NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT VỀ BỒI<br /> THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP ........................ 7<br /> 1.1. Sự cần thiết phải bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ................. 7<br /> 1.2. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi<br /> đất nông nghiệp .......................................................................................................... 7<br /> 1.3. Cơ cấu của pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp .... 10<br /> 1.4. Các yêu cầu đối với pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông<br /> nghiệp ....................................................................................................................... 11<br /> 1.5. Các yếu tố tác động đến pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông<br /> nghiệp ....................................................................................................................... 12<br /> CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ<br /> NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI<br /> TỈNH BÌNH ĐỊNH ................................................................................................. 15<br /> 2.1. Thực trạng quy định pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đấtnông<br /> nghiệp tại tỉnh Bình Định ......................................................................................... 15<br /> 2.2. Thực tiễn áp dụng pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông<br /> nghiệp tại tỉnh Bình Định ......................................................................................... 36<br /> 2.3. Đánh giá những kết quả đạt được qua việc áp dụng pháp luật về bồi thường khi<br /> Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp áp dụng tại Bình Định ...................................... 55<br /> CHƯƠNG 3. NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG ĐỂ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT<br /> VỀ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI<br /> TỈNH BÌNH ĐỊNH ................................................................................................. 59<br /> 3.1. Nhu cầu hoàn thiện pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông<br /> nghiệp từ thực tiễn tỉnh Bình Định .......................................................................... 59<br /> <br /> 3.2. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất<br /> nông nghiệp từ thực tiễn tỉnh Bình Định ................................................................. 62<br /> 3.3. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông<br /> nghiệp từ thực tiễn tỉnh Bình Định .......................................................................... 64<br /> KẾT LUẬN ............................................................................................................. 72<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản