intTypePromotion=3

Luận văn thạc sĩ: Thiết kế và xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến tại trường trung cấp nghề Quảng Nam

Chia sẻ: Sdfas Vfdtg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
112
lượt xem
30
download

Luận văn thạc sĩ: Thiết kế và xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến tại trường trung cấp nghề Quảng Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế và xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến tại trường trung cấp nghề Quảng Nam nhằm phục vụ quá trình giảng dạy của giáo viên, hỗ trợ học tập cho học sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ: Thiết kế và xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến tại trường trung cấp nghề Quảng Nam

 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG NGUY N TH DI M PHI THI T K VÀ XÂY D NG H TH NG ĐÀO T O TR C TUY N T I TRƯ NG TRUNG C P NGH QU NG NAM Chuyên ngành: KHOA H C MÁY TÍNH Mã s : 60.48.01 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T Đà N ng - Năm 2011
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TSKH. Tr n Qu c Chi n Ph n bi n 1: TS. Huỳnh H u Hưng Ph n bi n 2: TS. Nguy n M u Hân Lu n văn ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ k thu t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 16 tháng 10 năm 2011 Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Trung tâm H c li u, Đ i h c Đà N ng
 3. 3 M Đ U 1. LÝ DO CH N Đ TÀI V i s phát tri n v nhi u m t c a th gi i và xã h i như: ch trương, chính sách c a Đ ng và Nhà nư c v giáo d c, cơ s h t ng, m ng lư i vi n thông - Internet, các gi i pháp eLearning, nhu c u ñư c h c t p m i nơi, m i lúc c a nhi u thành ph n: h c sinh, sinh viên, ngư i ñã ñi làm… yêu c u phát tri n các h th ng ñào t o và h c t p tr c tuy n ñã tr thành m t nhu c u t t y u c a xã h i.. Đây ñ ng th i còn là hình th c ñ có th ti n hành thành công s nghi p xã h i hoá giáo d c theo ñúng nghĩa và sâu s c nh t! Đ chuy n t hình th c ñào t o truy n th ng sang hình th c ñào t o tr c tuy n là c m t v n ñ l n, ñòi h i ph i có nhi u th i gian và kinh nghi m ñ t ch c và qu n lý. Đ có th áp d ng E-Learning m t cách ph bi n, phát tri n song song v i cách ñào t o truy n th ng ñòi h i ph i chu n b m t cơ s v t ch t, k thu t và nhân l c ñ y ñ , hi n ñ i. Hi n nay, B GD-ĐT Vi t Nam cũng ñã th hi n nhi u ñ ng thái khuy n khích vi c s d ng CNTT trong gi ng d y, ñưa các ki n th c v eLearning t i nh ng cán b qu n lý, nhà giáo, nh ng ngư i quan tâm ñ n giáo d c, HS-SV (ch ñ năm h c 2008- 2009, ch th s 47/2008/CT-BGDĐT, ch th s 55/2008/CT- BGDĐT). Hi n nay Trư ng Trung c p ngh Qu ng Nam chưa có h th ng E- learning. V i nh ng lý do trên, tôi ch n ñ tài “Thi t k và xây d ng h th ng ñào t o tr c tuy n Trư ng Trung c p ngh Qu ng Nam” nh m góp ph n h tr cho công tác d y và h c trư ng.
 4. 4 2. M C ĐÍCH NGHIÊN C U M c ñích c a ñ tài là tìm hi u, xây d ng m t website h tr qu n lý ñào t o tr c tuy n v i các ch c năng mô ph ng t th c t c a hình th c ñào t o truy n th ng, nhưng trên n n các công c và phương pháp hi n ñ i. Website này c n ñ t ñư c các ch c năng cơ b n như: • Ph c v quá trình gi ng d y c a giáo viên. • H tr sinh viên th c hi n quá trình h c t p. 3. Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U • Tìm hi u nhu c u ng d ng E-Learning trong vi c d y và h c c a các trư ng ñào t o ngh • Tìm hi u lý thuy t v t ng quan v h th ng E-Learning. • Tìm hi u cách cài ñ t, khai thác Web server ñ th c thi Moodle. • Tìm hi u ch c năng các module trong Moodle, tìm hi u c u trúc Moodle và nêu ra hư ng phát tri n các module m i cho Moodle. • Tìm hi u các công c h tr trên Moodle ñ t o ra m t môn h c hoàn ch nh. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U • Thu th p, tìm hi u, phân tích các tài li u và thông tin có liên quan ñ n lu n văn • Phân tích thi t k h th ng chương trình • Tri n khai xây d ng chương trình • Ki m th , ñưa ra nh n xét và ñánh giá k t qu 5. Ý NGHĨA KHOA H C VÀ TH C TI N V m t khoa h c: ñ tài t ng h p l i lý thuy t v E-Learning: nêu ñ nh nghĩa, xác ñ nh t m quan tr ng, phân bi t E-Learning v i các
 5. 5 phương pháp h c khác. Đưa ra cách k t h p gi a E-Learning v i cách h c truy n th ng. V m t th c ti n: Áp d ng lý thuy t ñã tìm hi u s t o ra m t khóa h c tr c tuy n, áp d ng các công c h tr thêm cho Moodle trong vi c t o khóa h c và các ph n n i dung. Th c hi n xây d ng m t website h tr d y h c tr c tuy n t i Trư ng Trung c p ngh Qu ng Nam. 6. CH N TÊN Đ TÀI “THI T K VÀ XÂY D NG H TH NG ĐÀO T O TR C TUY N T I TRƯ NG TRUNG C P NGH QU NG NAM” 7. C U TRÚC LU N VĂN Chương 1: NGHIÊN C U T NG QUAN Chương 2: PHÂN TÍCH THI T K H TH NG Chương 3: CÀI Đ T VÀ TRI N KHAI H TH NG
 6. 6 CHƯƠNG 1: NGHIÊN C U T NG QUAN 1.1. T NG QUAN V E-LEARNING 1.1.1. Khái ni m E-Learning Hi n nay, theo các quan ñi m và dư i các hình th c khác nhau, có r t nhi u cách hi u v e-learning. Hi u theo nghĩa r ng, e-learning là m t thu t ng dùng ñ mô t vi c h c t p, ñào t o d a trên công ngh thông tin và truy n thông. Hi u theo nghĩa h p, e-learning là s phân phát các n i dung h c t p s d ng các phương ti n ñi n t và m ng vi n thông. Trong ñó n i dung h c t p ch y u ñư c s hóa; ngư i d y và ngư i h c có th giao ti p v i nhau qua m ng dư i các hình th c như: e-mail, th o lu n tr c tuy n, di n ñàn, h i th o tr c tuy n... 1.1.2. M t s hình th c E-Learning • Có m t s hình th c ñào t o b ng E-learning, c th như sau: • Đào t o d a trên công ngh (TBT ) • Đào t o d a trên máy tính (CBT ). • Đào t o d a trên web (WBT) • Đào t o tr c tuy n (Online Learning/Training) • Đào t o t xa (Distance Learning) 1.1.3. Tính năng chính c a E-Learning • Lưu tr n i dung bài gi ng. • H tr bài gi ng chu n SCORM. • Tùy bi n cao. • Chia s tài nguyên h c viên. • Phân quy n ngư i dùng • Đa n n
 7. 7 1.1.4. Ưu và như c ñi m c a E-Learning 1.1.4.1. Ưu ñi m c a e-Learning So sánh v i l p h c truy n th ng, e-Learning có nh ng l i th sau ñây: • V s thu n ti n • V chi phí và s l a ch n • V s linh ho t 1.1.4.2. H n ch c a e-Learning • V phía ngư i h c • V phía n i dung h c t p • V y u t công ngh 1.1.5. Ngu n l c cho E-Learning 1.1.5.1. Con ngư i • Ngư i qu n tr • Ngư i d y • Ngư i h c 1.1.5.2. H t ng Công ngh thông tin • V i cơ s giáo d c: • V i ngư i d y và ngư i h c 1.1.6. Tình hình phát tri n và ng d ng c a E-Learning trong nư c 1.1.7. Ki n trúc và thành ph n c a m t h th ng E-Learning ñi n hình 1.1.7.1 Ki n trúc n n c a h th ng E-Learning Đ có th xây d ng ñư c m t h th ng, ta c n ph i xác ñinh ñư c ki n trúc n n cho h th ng. Các h th ng e-Learning hi n nay
 8. 8 còn phát tri n t do, chưa tuân theo m t ki n trúc n n nh t ñ nh nào. Trong báo cáo mang tên “Ki n trúc n n cho e-Learning và h ñào t o trên m ng BKviews” t i h i th o ICT năm 2003, các tác gi trư ng Đ i h c Bách Khoa Hà N i ñã gi i thi u m t mô hình ki n trúc n n cho các h e-Learning. Hình 1.1: Mô hình ki n trúc n n e-Learning tiêu bi u Mô hình ki n trúc n n g m 4 t ng liên quan v i nhau là t ng c ng (Portal), t ng d ch v chung (Common Services), t ng d ch v ñào t o (Learning services), và t ng cơ s d li u (Databases). 1.1.7.2. Các thành ph n chính trong h th ng E-Learning T ng d ch v ñào t o ñóng vai trò quan tr ng trong m t h e- Learning. M c này s trình bày v hai thành ph n LCMS và LMS c a t ng d ch v . Ngoài ra, m c này cũng xin trình bày sơ qua v b công c so n n i dung (Authoring Tool), ñư c g i là công c t o bài gi ng trên desktop. a. LCMS - H qu n tr n i dung Ch c năng c th c a h LCMS : - T o ñ i tư ng n i dung. - Lưu tr , tái s d ng và qu n lý các ñ i tư ng n i dung. - Lưu tr - Tái s d ng - Qu n lý
 9. 9 - T ñ ng t o giáo trình phù h p v i cá nhân h c viên. - T ñ ng qu n lý và phân c p các bài h c. - Phân ph i bài h c cho h c viên. - Liên h ch t ch v i h LMS. Thành ph n c a h LCMS : Không ph i t t c các h LCMS ñ u gi ng nhau. Tuy v y, nhìn chung các h LCMS g m các thành ph n chính sau - Kho ch a các ñ i tư ng n i dung - Chương trình t o ñ i tư ng n i dung t ñ ng - Giao di n phân ph i ñ ng - ng d ng qu n lý b. LMS - H qu n tr ñào t o Ch c năng c th c a h LMS: - Các giáo trình sau khi ñư c t o ra t LCMS s ñư c LMS k t h p thành các khóa h c phù h p. LMS s khai trương, qu ng cáo các khoá h c này. - Đăng ký h c viên cho các khoá h c. - Qu n lý h c viên. - T o ra l ch h c cho h c viên. - Đánh giá ñ u vào m i h c viên, chuy n thông tin cho LCMS xây d ng giáo trình phù h p v i cá nhân h c viên. - Theo dõi và ghi nh n quá trình h c c a h c viên qua khoá h c. - H tr các ho t ñ ng ñào t o khác, n u có. - Liên h ch t ch v i h LCMS. c. Liên h gi a LCMS và LMS
 10. 10 . Hình 1.4 Mô hình k t h p LCMS và LMS d. Công c so n bài gi ng Các lo i công c so n bài gi ng: - Công c t o bài h c - Công c t o Website - Công c t o bài ki m tra và ñánh giá - B so n th o media - B chuy n ñ i n i dung e. Liên h gi a LCMS và công c so n bài gi ng 1.2. CÁC CHU N E-LEARNING 1.2.1. Chu n là gì? 1.2.2. T m quan tr ng c a chu n 1.2.3. Các chu n trong E-Learning
 11. 11 1.2.3.1. Chu n ñóng gói Chu n ñóng gói mô t các cách ghép các ñ i tư ng h c t p riêng r ñ t o ra m t bài h c, khóa h c, hay các ñơn v n i dung khác, sau ñó v n chuy n và s d ng l i ñư c trong nhi u h th ng qu n lý khác nhau (LMS/LCMS). Các chu n này ñ m b o hàng trăm ho c hàng nghìn file ñư c g p và cài ñ t ñúng v trí. 1.2.3.2 Chu n trao ñ i thông tin Các chu n kĩ thu t h tr chuy n các khoá h c ho c modul t h th ng qu n lý này sang h th ng qu n lý khác mà không ph i c u trúc l i n i dung bên trong. Các chu n này cho phép các h th ng qu n lý ñào t o có th hi n th t ng bài h c ñơn l . Và có th theo dõi ñư c k t qu ki m tra c a h c viên, quá trình h c t p c a h c viên ñư c g i là chu n trao ñ i thông tin. 1.2.3.3. Chu n Metadata Các chu n quy ñ nh cách các nhà s n xu t n i dung có th mô t các khoá h c và các modul c a mình ñ các h th ng qu n lý có th tìm ki m và phân lo i ñư c khi c n thi t ñư c g i là chu n metadata (metadata standards): Metadata là d li u v d li u. V i E- Learning, metadata mô t các khoá h c và các module. Các chu n metadata cung c p các cách ñ mô t các module E-Learning mà các h c viên và các ngư i so n bài có th tìm th y module h c n. 1.2.3.4. Chu n ch t lư ng Các chu n nói ñ n ch t lư ng c a các modul và các khoá h c ñư c g i là chu n ch t lư ng (quality standards), chu n này ki m soát toàn b quá trình thi t k khoá h c cũng như kh năng h tr c a khoá h c v i nh ng ngư i tàn t t. Các chu n này ñ m b o n i
 12. 12 dung c a chương trình có th dùng ñư c, h c viên d dàng ñ c và hi u n i . 1.2.3.5. Chu n ñóng gói SCORM *. Gi i thi u SCORM vi t t t c a t “Sharable Content Object Reference Model”. SCORM là m t mô hình tham kh o các chu n kĩ thu t, các ñ c t và các hư ng d n có liên quan ñưa ra b i các t ch c khác nhau dùng ñ ñáp ng các yêu c u m c cao c a n i dung h c t p và các h th ng. *. Mô hình n i dung SCORM Mô hình n i dung SCORM bao g m: Tài nguyên (Asset), ñ i tư ng n i dung dùng chung (SCOs) và t ch c n i dung (Content Organization) *. Đóng gói n i dung theo chu n SCORM M c ñích c a vi c ñóng gói n i dung là ñ chu n hóa cách trao ñ i n i dung h c t p gi a các h th ng. Đi u này có nghĩa là n i dung sau khi ñư c ñóng gói theo chu n SCORM nó có th ñư c import vào b t c h th ng nào có h tr chu n SCORM. 1.3. KHÁI NI M H TH NG QU N LÝ KHÓA H C (CMS) CMS (Course Management System): là h th ng qu n lý các khóa h c (t c h th ng E-Learning): nó bao g m LMS và LCMS. Moodle chính là m t CMS. V căn b n, CMS cung c p công c cho nhà sư ph m ñ t o ra m t web site khóa h c và cung c p các ñi u khi n truy c p ñ ngư i h c có th ñăng ký và tham gia khóa h c. Ngoài ra, CMS còn cung c p nhi u tính năng làm cho khóa h c tr nên hi u qu hơn r t nhi u. Các tính năng mà CMS cung c p bao g m:
 13. 13 1.3.1. Vi c t i lên và chia s tài li u 1.3.2. Forum và Chat 1.3.3. Ki m tra và kh o sát 1.3.4. T ng h p và xem xét các bài t p l n 1.3.5. Ghi l i ñi m s 1.4. M T S CMS TIÊU BI U 1.41. Claroline 1.4.2. ATutor 1.4.3. DotNetSCORM 1.4.4. Moodle 1.4.4.1. Gi i thi u Moodle là t vi t t t c a Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, ñư c sáng l p năm 1999 b i Martin Dougiamas, ngư i ti p t c ñi u hành và phát tri n chính c a d án. Đây là m t h th ng qu n lý khóa h c mã ngu n m ñư c s d ng b i nhi u t ch c giáo d c trên th gi i ñ chuy n giao nh ng khóa h c tr c tuy n, b sung thêm vào nh ng khóa h c truy n th ng. 1.4.4.2. M t s ñ c ñi m c a Moodle Moodle là m t h th ng qu n lý h c t p mã ngu n m , cho phép t o các khóa h c trên m ng Internet hay các website h c t p tr c tuy n. Moodle n i b t là thi t k hư ng t i giáo d c, dành cho nh ng ngư i làm trong lĩnh v c giáo d c. Tài li u h tr c a Moodle r t ñ s và chi ti t, khác h n v i nhi u d án mã ngu n m khác. Moodle r t d dùng v i giao di n tr c quan.
 14. 14 Do thi t k d a trên module nên Moodle cho phép ch nh s a giao di n b ng cách dùng các theme có trư c ho c t o thêm m t theme m i cho riêng mình. Moodle phù h p v i nhi u c p h c và hình th c ñào t o. Moodle r t ñáng tin c y, có trên 10 000 site trên (th ng kê t i Moodle.org) th gi i ñã dùng Moodle t i 160 qu c gia và ñã ñư c d ch ra 75 ngôn ng khác nhau. Moodle phát tri n d a trên PHP. 1.4.4.3. L i ích, ñóng góp c a Moodle • Ph n m m ngu n m giúp các trư ng không ph thu c vào m t công ty ph n m m ñóng • Tùy bi n ñư c • H tr . • Ch t lư ng. • S t do. • nh hư ng trên toàn th gi i. • Moodle, gi ng như các công ngh mã ngu n m khác, có th t i v và s d ng mi n phí. • Cơ h i cho các sinh viên tham gia d án. 1.4.4.4. Các t ch c và cá nhân Vi t Nam dùng Moodle K t chương Trong n i dung chương này, tôi ñã trình bày t ng quan v E- learning, các chu n d li u ñư c s d ng trong e-learning, h th ng qu n lý khóa h c CMS. Bên c nh ñó, còn gi i thi u m t s CMS tiêu bi u.
 15. 15 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THI T K H TH NG 2.1. GI I THI U CHUNG V TRƯ NG TRUNG C P NGH QU NG NAM 2.2. MÔ HÌNH KHÓA H C TRONG H TH NG ĐÀO T O TR C TUY N 2.2.1. Các tác nhân c a h th ng • Giáo viên • H c viên • Qu n tr viên, tr lý ñào t o • Các nhóm tùy bi n: ph huynh, chuyên gia,.... 2.2.2. Yêu c u c a h th ng • Qu n lý Site • Qu n lý ngư i dùng • Qu n lý khóa h c 2.2.3. Xác ñ nh các ca s d ng c a h th ng • Qu n tr khóa h c • Đăng ký khóa h c • Qu n lý tài kh a ngư i dùng • Qu n lý thông tin cá nhân • T o ñ thi • T ch c thi • Làm bài thi • Xem k t qu • Tham gia di n ñàn
 16. 16 • N p bài t p • Đăng nh p – Đăng xu t 2.2.4. Bi u ñ trư ng h p s d ng (Use-case) a. Bi u ñ Use-case t ng quát Hình 2.1 Bi u ñ Use-case t ng quát b. Phân rã các Use-Case ` Hình 2.2 Bi u ñ Use-case qu n tr h th ng
 17. 17 Biểu Use- Hình 2.3 Biểu đồ Use-case giáo viên
 18. 18 Hình 2.4 Bi u ñ Use-case h c viên 2.2.5. Sơ ñ dòng d li u Nhìn chung h th ng qu n lý ñào t o tr c tuy n s có các ch c năng chính như sau: Nhà qu n 6 H c viên lý ) (7) (3) (6) (5) (2) H th ng chương trình ñào t o tr c Giáo viên tuy n (8) 6 2.2.6. Mô hình tri n khai
 19. 19 2.3. PHÂN TÍCH CƠ S D LI U C A H TH NG MOODLE 2.3.1. C u trúc c a Moodle T p tin/ Ý nghĩa thư m c Là t p tin c u hình, file này ch a các thông tin như: ki u CSDL, tên CSDL k t n i ñ n, host ch a CSDL, tên ngư i dùng config.php và m t kh u ñ k t n i CSDL, thư m c g c c a website trên server, thư m c data, nhà qu n tr …vv. version.php T p tin ch ñ nh phiên b n hi n t i c a Moodle index.php Trang ñ u tiên c a site. admin/ Thư m c ch a mã l nh ñ qu n tr toàn server auth/ Thư m c ch a Module h tr ch ng th c tài kho n ngư i dùng course/ Thư m c ch a mã l nh ñ hi n th và qu n lý các khóa h c doc/ Thư m c ch a tài li u hư ng d n Moodle Thư m c ch a mã l nh ñ hi n th và qu n lý các file ñư c t i files/ lên lang/ Thư m c ch a các thư m c ngôn ng Thư m c ch a thư vi n c t lõi c a Moodle, ñây ñư c xem là lib/ nhân c a Moodle. Thư m c ch a mã l nh ñ ñi u khi n ñăng nh p và t o tài login/ kho n ngư i dùng mod/ Thư m c ch a t t c các moñun ph c v cho khóa h c pix/ Thư m c ch a các bi u tư ng, hình nh s d ng trong site
 20. 20 theme/ Thư m c ch a các thư m c giao di n site. user/ Thư m c ch a mã l nh ñ hi n th và qu n lý ngư i dùng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản