intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn thạc sĩ: Truyển hình di động với công nghệ DVB-H

Chia sẻ: Orchid_1 Orchid_1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:127

176
lượt xem
48
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn gồm 5 chương: Chương 1: Giới thiệu khái quát về hệ thống truyền hình di động nói chung cũng như hệ thống truyền hình di động DVB-H nói riêng qua đó nêu lên các chi tiết kỹ thuật mới triển khai từ DVB-T dùng riêng cho DVB-H . Chương 2: Giới thiệu 2 chi tiết kỹ thuật mới đầu tiên sẽ được đề cập và phân tích chức năng chúng đảm nhận trong hệ thống, 2 chi tiết này cùng nằm trong 1 khối là IPE (bộ đóng gói IP - IP Encapsulator) đó là time - clicing và MPE...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ: Truyển hình di động với công nghệ DVB-H

 1. B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C BÁCH KHOA HÀ N I. -------------------------------------------- TR N M NH HÙNG LU N VĂN TH C SĨ KHOA H C NGÀNH: X LÝ THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG TRUY N HÌNH DI ð NG X V I CÔNG NGH DVB-H LÝ THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG TR N M NH HÙNG 2006-2008 Hà N i HÀ N I 2008 2008
 2. B N CAM ĐOAN Tôi là Tr n M nh Hùng, h c viên cao h c l p XLTT&TT khóa 2006 - 2008. Th y giáo hư ng d n là TS. Hà Qu c Trung. Tôi xin cam ñoan toàn b n i dung ñư c trình bày trong b n lu n văn nay là k t qu tìm hi u và nghiên c u c a riêng tôi, trong quá trình nghiên c u ñ tài “Truy n hình di ñ ng v i công ngh VDB-H”. Các k t qu và d li u ñư c nêu trong lu n văn là hoàn toàn trung th c và rõ ràng. M i thông tin trích d n ñ u ñư c tuân theo lu t s h u trí tu , li t kê rõ ràng các tài li u tham kh o. Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v i nh ng n i dung ñư c vi t trong lu n văn này. Hà n i, ngày 22 tháng 11 năm 2008. H C VIÊN TR N M NH HÙNG
 3. -1- M cl c L i m ñ u.............................................................................................................1 M c l c ..................................................................................................................4 M c l c các hình....................................................................................................8 M c l c các b ng.................................................................................................10 T vi t t t ............................................................................................................11 1. CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG V H TH NG DVB-H ..................13 1.1 T ng quan h th ng............................................................................. 13 Gi i thi u sơ lư c v DVB-T .............................................................13 1.1.1 H th ng DVB-H ...............................................................................15 1.1.2 1.1.2.a Khái ni m v truy n hình di ñ ng theo chu n DVB-H...................17 1.1.2.b Nh ng ưu vi t c a truy n hình di ñ ng theo chu n DVB-H...........20 1.2 C u trúc và nguyên lí cơ b n c a công ngh truy n hình di ñ ng.... 22 1.3 Các y u t kĩ thu t chính .................................................................... 24 2. CHƯƠNG II: CÁC THÀNH PH N M I TRONG B ðÓNG GÓI IP: TIME SLICING VÀ MPE-FEC...................................................................26 2.1 Module MPE-FEC............................................................................... 26 Khung MPE-FEC ..............................................................................27 2.1.1 2.1.1.a ð nh nghĩa khung MPE-FEC .........................................................27 2.1.1.b B ng ADT .....................................................................................28 2.1.1.c B ng RSDT ...................................................................................29 Cách truy n khung MPE-FEC ...........................................................30 2.1.2 2.1.2.a Cách truy n các IP datagram trong ADT........................................30 2.1.2.b Gi i mã RS ....................................................................................33
 4. -2- 2.2 Module time-slicing ............................................................................. 34 Gi i thi u chung ................................................................................34 2.2.1 Chi ti t kĩ thu t ..................................................................................35 2.2.2 2.2.2.a Nguyên lí ho t ñ ng.......................................................................35 2.2.2.b Phương pháp t ch th th i gian c m k ti p ...............................38 H tr chuy n giao v i time-slicing ..................................................42 2.2.3 3. CHƯƠNG III: THÀNH PH N M I TRONG B ðI U CH DVB- T: CH ð PHÁT 4K, B GHÉP XEN IN-DEPTH VÀ BÁO HI U TPS ....44 3.1 Khái quát chung .................................................................................. 44 ði u ch COFDM .............................................................................44 3.1.1 S lư ng, v trí và nhi m v c a các sóng mang ................................45 3.1.2 3.2 Ch ñ phát 4K.................................................................................... 46 3.3 B ghép xen theo ñ sâu symbol (in-depth interleaver) .................... 50 Khái ni m kĩ thu t ghép xen ..............................................................50 3.3.1 B ghép xen n i (Inner interleaver) ...................................................50 3.3.2 3.3.2.a Ghép xen theo bit (bit-wise interleaving) .......................................51 3.3.2.b Ghép xen symbol (Symbol interleaver)..........................................54 3.4 Báo hi u thông s bên phát TPS......................................................... 57 Khái quát ..........................................................................................57 3.4.1 M c ñích c a TPS .............................................................................58 3.4.2 ð nh d ng các bit TPS.......................................................................58 3.4.3 4. CHƯƠNG IV: C U HÌNH M NG TRI N KHAI TRONG DVB-H ........61 4.1 Các lo i c u hình m ng DVB-H ......................................................... 61 M ng dùng chung DVB-H (dùng chung b ghép v i MPEG-2) .........61 4.1.1 4.1.2 M ng phân c p DVB-H (dùng chung v i m ng DVB-T b ng cách phân c p) ..................................................................................62
 5. -3- 4.2 M ng phát DVB-H ......................................................................... 62 Các cell DVB-H ................................................................................62 4.2.1 M ng ñơn t n SFN (Single frequency networks) ...............................63 4.2.2 M ng ña t n MFN (Multifrequency networks)...................................65 4.2.3 5. CHƯƠNG V: GI I PHÁP TRUY N HÌNH CÔNG NGH DVB-H VÀ TÌNH HÌNH TRI N KHAI DVB-H VI T NAM ...................................67 5.1 Gi i pháp chung và ti m năng phát tri n DVB-H............................. 67 S tri n khai th trư ng .....................................................................67 5.1.1 Các bư c ti p theo c a DVB-H .........................................................71 5.1.2 5.2 Tình hình tri n khai DVB-H Vi t Nam.......................................... 72 Sơ lư c tình hình tri n khai ...............................................................72 5.2.1 Mô hình tri n khai d ch v truy n hình di ñ ng chu n DVB-H 5.2.2 c a VTC ............................................................................................77 5.3. So sánh gi i pháp truy n hình DVB-H và m t s gi i pháp truy n hình di ñ ng s khác…………………………………………………….................80 6. CHƯƠNG VI: PHÂN TÍCH SO SÁNH GI I PHÁP DVB-H VÀ GI I PHÁP DMB …………………………………………………………………89 6.1. Gi i thi u chung v DMB………………… ………..……………. 89 6.2. T ng quan công ngh DMB ………………………………….……90 6.3. So sánh nh ng ñ c tính cơ b n c a DVB-H v i DMB………….92 6.4. ð xu t gi i pháp h th ng T-DMB ……………………………..99 K t lu n………………………………………………………………….….102 Ph l c A : Sơ ñ ch c năng b ñi u ch DVB-T và ñi n tho i di ñ ng công ngh DVB-H..............................................................................................104 Ph l c B: V trí các sóng mang TPS ...............................................................108
 6. -4- Ph l c C: ð nh d ng bit TPS trong mode 4K ................................................110 Tài li u tham kh o.............................................................................................116
 7. -5- M c l c các hình Hình 1.1 Truy n hình di ñ ng d a trên sóng truy n hình................................. 16 Hình 1.2 V trí th c hi n ch c năng c a DVB-H .............................................. 19 Hình 1.3 C u trúc nguyên lí c a DVB-H ........................................................... 23 Hình 1.4 Các b sung cho DVB-H vào h th ng DVB-T................................... 24 Hình 2.1 Sơ lư c c u trúc khung MPE-FEC .................................................... 27 Hình 2.2 C u trúc khung MPE-FEC ................................................................. 28 Hình 2.3 S b trí trong b ng ADT.................................................................... 29 Hình 2.4 S b trí trong b ng RSDT ................................................................. 30 Hình 2.5 Cách ñóng gói và truy n khung MPE-FEC ........................................ 31 Hình 2.6 ði u ch nh t c ñ mã trong MPE-FEC .............................................. 33 Hình 2.7 Truy n các d ch v song song trong DVB-T ....................................... 35 Hình 2.8 Cách truy n các d ch v DVB-H trong time slicing............................ 36 Hình 2.9 C t lát th i gian cho m i d ch v DVB-H ............................................ 37 Hình 2.10 M i header c a section MPE (MPE-FEC) ch a t ch t h t h i gian khi nào b t ñ u c m k ti p ......................................................... 37 Hình 2.11 Các thông s c m .............................................................................. 38 Hình 2.12 Burst Duration t i ña ........................................................................ 39 Hình 2.13 Chuy n giao nh time-slicing ........................................................... 43 Hình 3.1 Phân b sóng mang trong kĩ thu t COFDM....................................... 45 Hình 3.2 Ví d v s sóng mang c a 2 ch ñ 2K&8K v i băng thông 8 MHz ...................................................................................................... 47 Hình 3.3 V trí các lo i sóng mang trong 1 symbol OFDM ............................... 49 Hình 3.4 B ghép xen n i................................................................................... 50 Hình 3.5 Các lu ng ngõ vào và ngõ ra c a b ghép xen bit trong trư ng h p QPSK, 16-QAM và 64-QAM ......................................................... 51 Hình 3.6 Thu t toán t o hàm hoán v dùng cho mode 4K ................................. 56
 8. -6- Hình 3.7 Sơ lư c v các b ghép xen dùng cho t ng ch ñ khác nhau (2K, 4K & 8K)............................................................................................... 57 Hình 4.1 DVB-H v i b ghép kênh dùng chung ................................................ 61 Hình 4.2 M ng DVB-H dùng chung b ng cách phân l p ................................. 62 Hình 4.3 Các m ng ñơn t n trong DVB-H ........................................................ 63 Hình 4.4 Kho ng cách tương quan SFN. T t c các kho ng cách ñ u d a trên ñi u ch 16-QAM v i kho ng b o v là ¼ trong COFDM ........... 64 Hình 5.1 Bi u ñ th hi n s ngư i xem các d ch v truy n hình di ñ ng qua các năm ......................................................................................... 67 Hình 5.2 D ki n s lư ng máy thu TV Mobile trên th trư ng trong các năm 2006 ÷ 2010 (ngu n DVB-Scene 12/2005) ................................... 71 Hình 5.3 Mobile TV c a S-Fone ........................................................................ 73 Hình 5.4 Các m u ñi n tho i di ñ ng DVB-H ñ u tiên ..................................... 75 Hình 5.5 Nokia N92 ........................................................................................... 76 Hình 5.6 Mô hình tri n khai d ch v truy n hình di ñ ng theo chu n DVB- H 77 Hình A.1 Sơ ñ kh i ch c năng c a b ñi u ch DVB-T............................... 100 Hình A.2. C u trúc thu c a ðTDð DVB-H ………………………… 82
 9. -7- M c l c các b ng B ng 3.1 Thông s các ch ñ phát trong OFDM ............................................. 48 B ng 3.2 Cách hoán v bit trong mode 4K ......................................................... 56 B ng 3.3 ð nh d ng các bit TPS ........................................................................ 59 B ng 3.4 Báo hi u DVB-H ................................................................................. 60 B ng B.1 V trí sóng mang TPS trong symbol OFDM v i mode 4K ................ 104 B ng B.2 V trí các sóng mang TPS trong symbol OFDM v i mode 2K và 8K 105 B ng C.1 Ki u tín hi u c a s th t khung ................................................... 107 B ng C.2 Ki u chòm sao (ki u ñi u ch ) ......................................................... 107 B ng C.3 Các giá tr α ng v i các ki u ñi u ch ............................................ 108 B ng C.4 Ki u tín hi u c a m i t c ñ mã ...................................................... 109 B ng C.5 Giá tr kho ng b o v ....................................................................... 109 B ng C.6 Các ch ñ truy n d n ...................................................................... 110 B ng C.7 B ng li t kê cell_id trên các bit TPS ................................................ 111
 10. -8-
 11. -1- L IM ðU TV ñư c xem như 1 d ch v quan tr ng trong các thi t b di ñ ng. Trong quá kh , Mobile TV thư ng ñư c k t h p v i vi c truy n d n broadcast. Tuy nhiên kĩ thu t unicast l i có hi u qu trong nhi u trư ng h p, ñ c bi t là t khi các user di ñ ng thích truy c p n i dung theo nhu c u hơn là theo 1 l ch trình c ñ nh. Trong tài li u này chúng ta s t p trung vào các m ng di ñ ng 3G ñư c t i ưu hóa cho các d ch v unicast. D a trên 1 ki u lưu lư ng, chúng ta s bàn v các gi i h n dung lư ng c a các m ng 3G dùng trong phân b unicast c a Mobile TV. Các m ng di ñ ng xu t hi n t m ng ñi n tho i ñ n m ng chuy n giao ña phương ti n. Ngư i ta mong ñ i r ng lưu lư ng d li u di ñ ng s vư t quá lưu lư ng tho i vào năm 2010. Ngày nay, các nhà ñi u hành m ng di ñ ng ñã và ñang ñưa ra các d ch v ch y su t và t i ña phương ti n h p d n. Mobile TV là 1 trong các d ch v ñang tri n khai hi n nay. Gi ng v i TV m t ñ t, Mobile TV thư ng k t h p v i kĩ thu t 1-nhi u ho c broadcast. T năm 2004, nhi u nhà ñi u hành m ng t bào ñã tri n khai các d ch v Mobile TV qua m ng 2.5G và 3G có s n. Nh n th y nhu c u c a ngư i s d ng ngày càng cao v i các d ch v Mobile TV, nhà cung c p và nhà ñi u hành m ng ñã nh n ra h không th ñ i s xu t hi n c a m ng broadcast 3G. Do ñó, h b t ñ u tri n khai các d ch v Mobile TV qua m ng 3G unicast dùng lu ng chuy n m ch gói (PSS) như kĩ thu t d ch v cơ s . PSS ngày nay ñư c h tr b i t t c các nhà cung c p thi t b ñ u cu i và cung c p các d ch v lu ng ch t lư ng khá t t cho d ch v tr c ti p ho c theo yêu c u. S c i thi n ch t lư ng xa hơn n a ñư c tri n khai b ng vi c gi i thi u b codec hình nh H.264 nâng cao và các sóng mang lu ng v i h tr QoS riêng bi t.
 12. -2- Trong tương lai, ch t lư ng và dung lư ng trong m ng 3G s c i thi n hơn n a v i các kĩ thu t truy xu t t c ñ cao như HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access). Nó ñã ñư c d ñoán trư c là trong tương lai g n, các d ch v Mobile TV có th ñư c chuy n giao dùng PSS và sóng mang unicast v i cùng 1 ch t lư ng như qua kĩ thu t broadcast phi t bào riêng bi t gi ng DVB-H. Trong k nguyên truy n thông ña phương ti n, s ra ñ i và phát tri n c a truy n hình di ñ ng v i nh ng tính năng tân ti n c a nó như kh năng cá nhân hóa n i dung, kh năng tương tác tr c ti p... chính là m t xu th t t y u. Tháng 7/2007 v a qua, Cao y Vi n thông Châu Âu ñã kêu g i các nư c thành viên c a mình nhanh chóng tri n khai chu n DVB-H v i nh ng ưu ñi m vư t tr i và coi ñó là m t chu n chung duy nh t cho truy n hình di ñ ng. Trư c ñó, t i Vi t Nam, t cu i năm 2006, khán gi ñã có th d dàng ti p c n v i d ch v truy n hình di ñ ng d a trên chu n DVB-H v i nh ng ti n ích ñ c thù. ð hi u rõ hơn v công ngh truy n hình di ñ ng theo chu n DVB-H, trong khuôn kh ñ án em xin ñư c gi i thi u v tiêu chu n công ngh m i m nhưng ñ y ti m năng này. N i dung g m 5 ph n chính: - Chương I: Chương này s gi i thi u khái quát v h th ng truy n hình di ñ ng nói chung cũng như h th ng truy n hình di ñ ng DVB-H nói riêng, qua ñó nêu lên các chi ti t kĩ thu t m i tri n khai t DVB-T dùng riêng cho DVB-H. - Chương II: Trong ph n này, 2 chi ti t kĩ thu t m i ñ u tiên s ñư c ñ c p và phân tích ch c năng chúng ñ m nh n trong h th ng, 2 chi ti t này cùng n m trong 1 kh i là IPE (B ñóng gói IP – IP Encapsulator) ñó là time- slicing và MPE-FEC.
 13. -3- - Chương III: Ti p t c ñ c p và phân tích 3 chi ti t kĩ thu t m i n a thu c kh i ñi u ch DVB-T, ñó là có thêm 1 ch ñ phát 4K song song v i 2K và 8K ñã có s n trong DVB-T, b ghép xen in-depth và các bit báo hi u TPS. - Chương IV: Chương này s gi i thi u chung v các ki u m ng DVB-H, các cách truy n d n trong 1 h th ng DVB-H th c t . - Chương V: Chương này s tóm lư c b ng các gi i pháp kĩ thu t truy n hình DVB-H trên th gi i và c Vi t Nam hi n nay, bên c nh ñó s ñi sâu tìm hi u th trư ng DVB-H Vi t Nam trong các d ch v do 2 nhà cung c p là S-Fone và VTC tri n khai. - Chương VI: Cu i cùng, phân tích và so sánh gi i pháp DVB-H và gi i pháp DMB - K t lu n: Các chu n truy n hình di ñ ng trên th gi i và phân tích ưu – như c ñi m c a DVB-H. ð xu t phát tri n công ngh truy n hình DMB.
 14. -4- M cl c L i m ñ u.............................................................................................................1 M c l c ..................................................................................................................4 M c l c các hình....................................................................................................8 M c l c các b ng.................................................................................................10 T vi t t t ............................................................................................................11 1. CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG V H TH NG DVB-H ..................13 1.1 T ng quan h th ng............................................................................. 13 Gi i thi u sơ lư c v DVB-T .............................................................13 1.1.1 H th ng DVB-H ...............................................................................15 1.1.2 1.1.2.a Khái ni m v truy n hình di ñ ng theo chu n DVB-H...................17 1.1.2.b Nh ng ưu vi t c a truy n hình di ñ ng theo chu n DVB-H...........20 1.2 C u trúc và nguyên lí cơ b n c a công ngh truy n hình di ñ ng.... 22 1.3 Các y u t kĩ thu t chính .................................................................... 24 2. CHƯƠNG II: CÁC THÀNH PH N M I TRONG B ðÓNG GÓI IP: TIME SLICING VÀ MPE-FEC...................................................................26 2.1 Module MPE-FEC............................................................................... 26 Khung MPE-FEC ..............................................................................27 2.1.1 2.1.1.a ð nh nghĩa khung MPE-FEC .........................................................27 2.1.1.b B ng ADT .....................................................................................28 2.1.1.c B ng RSDT ...................................................................................29 Cách truy n khung MPE-FEC ...........................................................30 2.1.2 2.1.2.a Cách truy n các IP datagram trong ADT........................................30
 15. -5- 2.1.2.b Gi i mã RS ....................................................................................33 2.2 Module time-slicing ............................................................................. 34 Gi i thi u chung ................................................................................34 2.2.1 Chi ti t kĩ thu t ..................................................................................35 2.2.2 2.2.2.a Nguyên lí ho t ñ ng.......................................................................35 2.2.2.b Phương pháp t ch th th i gian c m k ti p ...............................38 H tr chuy n giao v i time-slicing ..................................................42 2.2.3 3. CHƯƠNG III: THÀNH PH N M I TRONG B ðI U CH DVB- T: CH ð PHÁT 4K, B GHÉP XEN IN-DEPTH VÀ BÁO HI U TPS ....44 3.1 Khái quát chung .................................................................................. 44 ði u ch COFDM .............................................................................44 3.1.1 S lư ng, v trí và nhi m v c a các sóng mang ................................45 3.1.2 3.2 Ch ñ phát 4K.................................................................................... 46 3.3 B ghép xen theo ñ sâu symbol (in-depth interleaver) .................... 50 Khái ni m kĩ thu t ghép xen ..............................................................50 3.3.1 B ghép xen n i (Inner interleaver) ...................................................50 3.3.2 3.3.2.a Ghép xen theo bit (bit-wise interleaving) .......................................51 3.3.2.b Ghép xen symbol (Symbol interleaver)..........................................54 3.4 Báo hi u thông s bên phát TPS......................................................... 57 Khái quát ..........................................................................................57 3.4.1 M c ñích c a TPS .............................................................................58 3.4.2 ð nh d ng các bit TPS.......................................................................58 3.4.3 4. CHƯƠNG IV: C U HÌNH M NG TRI N KHAI TRONG DVB-H ........61 4.1 Các lo i c u hình m ng DVB-H ......................................................... 61 M ng dùng chung DVB-H (dùng chung b ghép v i MPEG-2) .........61 4.1.1
 16. -6- 4.1.2 M ng phân c p DVB-H (dùng chung v i m ng DVB-T b ng cách phân c p) ..................................................................................62 4.2 M ng phát DVB-H ......................................................................... 62 Các cell DVB-H ................................................................................62 4.2.1 M ng ñơn t n SFN (Single frequency networks) ...............................63 4.2.2 M ng ña t n MFN (Multifrequency networks)...................................65 4.2.3 5. CHƯƠNG V: GI I PHÁP TRUY N HÌNH CÔNG NGH DVB-H VÀ TÌNH HÌNH TRI N KHAI DVB-H VI T NAM ...................................67 5.1 Gi i pháp chung và ti m năng phát tri n DVB-H............................. 67 S tri n khai th trư ng .....................................................................67 5.1.1 Các bư c ti p theo c a DVB-H .........................................................71 5.1.2 5.2 Tình hình tri n khai DVB-H Vi t Nam.......................................... 72 Sơ lư c tình hình tri n khai ...............................................................72 5.2.1 Mô hình tri n khai d ch v truy n hình di ñ ng chu n DVB-H 5.2.2 c a VTC ............................................................................................77 5.3. So sánh gi i pháp truy n hình DVB-H và m t s gi i pháp truy n hình di ñ ng s khác…………………………………………………….................80 6. CHƯƠNG VI: PHÂN TÍCH SO SÁNH GI I PHÁP DVB-H VÀ GI I PHÁP DMB …………………………………………………………………89 6.1. Gi i thi u chung v DMB………………… ………..……………. 89 6.2. T ng quan công ngh DMB ………………………………….……90 6.3. So sánh nh ng ñ c tính cơ b n c a DVB-H v i DMB………….92 6.4. ð xu t gi i pháp h th ng T-DMB ……………………………..99 K t lu n………………………………………………………………….….102
 17. -7- Ph l c A : Sơ ñ ch c năng b ñi u ch DVB-T và ñi n tho i di ñ ng công ngh DVB-H..............................................................................................104 Ph l c B: V trí các sóng mang TPS ...............................................................108 Ph l c C: ð nh d ng bit TPS trong mode 4K ................................................110 Tài li u tham kh o.............................................................................................116
 18. -8- M c l c các hình Hình 1.1 Truy n hình di ñ ng d a trên sóng truy n hình................................. 16 Hình 1.2 V trí th c hi n ch c năng c a DVB-H .............................................. 19 Hình 1.3 C u trúc nguyên lí c a DVB-H ........................................................... 23 Hình 1.4 Các b sung cho DVB-H vào h th ng DVB-T................................... 24 Hình 2.1 Sơ lư c c u trúc khung MPE-FEC .................................................... 27 Hình 2.2 C u trúc khung MPE-FEC ................................................................. 28 Hình 2.3 S b trí trong b ng ADT.................................................................... 29 Hình 2.4 S b trí trong b ng RSDT ................................................................. 30 Hình 2.5 Cách ñóng gói và truy n khung MPE-FEC ........................................ 31 Hình 2.6 ði u ch nh t c ñ mã trong MPE-FEC .............................................. 33 Hình 2.7 Truy n các d ch v song song trong DVB-T ....................................... 35 Hình 2.8 Cách truy n các d ch v DVB-H trong time slicing............................ 36 Hình 2.9 C t lát th i gian cho m i d ch v DVB-H ............................................ 37 Hình 2.10 M i header c a section MPE (MPE-FEC) ch a t ch t h t h i gian khi nào b t ñ u c m k ti p ......................................................... 37 Hình 2.11 Các thông s c m .............................................................................. 38 Hình 2.12 Burst Duration t i ña ........................................................................ 39 Hình 2.13 Chuy n giao nh time-slicing ........................................................... 43 Hình 3.1 Phân b sóng mang trong kĩ thu t COFDM....................................... 45 Hình 3.2 Ví d v s sóng mang c a 2 ch ñ 2K&8K v i băng thông 8 MHz ...................................................................................................... 47 Hình 3.3 V trí các lo i sóng mang trong 1 symbol OFDM ............................... 49 Hình 3.4 B ghép xen n i................................................................................... 50 Hình 3.5 Các lu ng ngõ vào và ngõ ra c a b ghép xen bit trong trư ng h p QPSK, 16-QAM và 64-QAM ......................................................... 51 Hình 3.6 Thu t toán t o hàm hoán v dùng cho mode 4K ................................. 56
 19. -9- Hình 3.7 Sơ lư c v các b ghép xen dùng cho t ng ch ñ khác nhau (2K, 4K & 8K)............................................................................................... 57 Hình 4.1 DVB-H v i b ghép kênh dùng chung ................................................ 61 Hình 4.2 M ng DVB-H dùng chung b ng cách phân l p ................................. 62 Hình 4.3 Các m ng ñơn t n trong DVB-H ........................................................ 63 Hình 4.4 Kho ng cách tương quan SFN. T t c các kho ng cách ñ u d a trên ñi u ch 16-QAM v i kho ng b o v là ¼ trong COFDM ........... 64 Hình 5.1 Bi u ñ th hi n s ngư i xem các d ch v truy n hình di ñ ng qua các năm ......................................................................................... 67 Hình 5.2 D ki n s lư ng máy thu TV Mobile trên th trư ng trong các năm 2006 ÷ 2010 (ngu n DVB-Scene 12/2005) ................................... 71 Hình 5.3 Mobile TV c a S-Fone ........................................................................ 73 Hình 5.4 Các m u ñi n tho i di ñ ng DVB-H ñ u tiên ..................................... 75 Hình 5.5 Nokia N92 ........................................................................................... 76 Hình 5.6 Mô hình tri n khai d ch v truy n hình di ñ ng theo chu n DVB- H 77 Hình A.1 Sơ ñ kh i ch c năng c a b ñi u ch DVB-T............................... 104 Hình A.2. C u trúc thu c a ðTDð DVB-H ………………………… 82
 20. -10- M c l c các b ng B ng 3.1 Thông s các ch ñ phát trong OFDM ............................................. 48 B ng 3.2 Cách hoán v bit trong mode 4K ......................................................... 56 B ng 3.3 ð nh d ng các bit TPS ........................................................................ 59 B ng 3.4 Báo hi u DVB-H ................................................................................. 60 B ng B.1 V trí sóng mang TPS trong symbol OFDM v i mode 4K ................ 108 B ng B.2 V trí các sóng mang TPS trong symbol OFDM v i mode 2K và 8K 109 B ng C.1 Ki u tín hi u c a s th t khung ................................................... 111 B ng C.2 Ki u chòm sao (ki u ñi u ch ) ......................................................... 111 B ng C.3 Các giá tr α ng v i các ki u ñi u ch ............................................ 112 B ng C.4 Ki u tín hi u c a m i t c ñ mã ...................................................... 113 B ng C.5 Giá tr kho ng b o v ....................................................................... 113 B ng C.6 Các ch ñ truy n d n ...................................................................... 114 B ng C.7 B ng li t kê cell_id trên các bit TPS ................................................ 115
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2