intTypePromotion=1

Luận văn thạc sĩ: Xây dựng giải pháp tích hợp trên các hệ thống cơ sở dữ liệu phổ biến

Chia sẻ: Sdfas Vfdtg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
75
lượt xem
14
download

Luận văn thạc sĩ: Xây dựng giải pháp tích hợp trên các hệ thống cơ sở dữ liệu phổ biến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xây dựng giải pháp tích hợp trên các hệ thống cơ sở dữ liệu phổ biến nhằm đưa ra mô hình tích hợp dữ liệu phân tán dựa theo cách tiếp cận của FDBS.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ: Xây dựng giải pháp tích hợp trên các hệ thống cơ sở dữ liệu phổ biến

 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG NGÔ LÊ QUÂN XÂY D NG GI I PHÁP TÍCH H P TRÊN CÁC H TH NG CƠ S D LI U PH BI N Chuyên ngành: Khoa h c Máy tính Mã s : 60.48.01 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T Đà N ng - 2010
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS. TS. Lê Văn Sơn Ph n bi n 1: TS. Nguy n T n Khôi Ph n bi n 2: PGS. TS. Nguy n Thanh Th y Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c s k thu t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 15 tháng 10 năm 2010. * Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng. - Trung tâm h c li u, Đ i h c Đà N ng.
 3. 3 M Đ U 1. Lý do ch n ñ tài V i s phát tri n m nh m c a m ng máy tính, vi n thông cũng như nh ng thành t u c a chúng, ñ ng th i v i vi c m r ng quy mô c a các ng d ng tin h c trong các t ch c ñã ñưa ñ n nhu c u cài ñ t các ng d ng tin h c theo xu hư ng phân tán. C th như ngư i ta c n theo dõi qu n lý m t cách t ng quát các ho t ñ ng, các lĩnh v c c a t ch c, trong khi m i lĩnh v c ñã ñư c tin h c hóa m t cách ñ c l p trên các môi trư ng k thu t và v trí khác nhau. Khi có nhu c u qu n lý phân tán, nghĩa là c n thao tác d li u l n nhau (toàn ph n hay m t ph n) t các v trí khác nhau ñó, thì m t v n ñ khó khăn là s không th ng nh t c a d li u. Ngoài ra, t i m t s t ch c, d li u các b ph n thư ng không có s nh t quán nên ngư i khai thác g p nhi u tr ng i trong vi c trao ñ i ho c c p nh t d li u l n nhau. Do nh ng y u t khách quan, các d li u này thư ng ñư c qu n lý b i nh ng h qu n tr cơ s d li u không ñ ng nh t (SQL Server, MS Access, Oracle, DB2,…). Thêm vào ñó, dù góc ñ nào vi c truy xu t d li u ph i ñ m b o không làm m t tính t tr c a m i nơi, tôn tr ng hi n tr ng, nghĩa là không th xây d ng l i m i hoàn toàn. M t trong nh ng gi i pháp là th c hi n vi c tích h p d li u phân tán. Tích h p d li u phân tán nghĩa là t o ra m t khung liên h p nh m truy xu t d li u m t cách trong su t t nh ng v trí khác nhau và trên nh ng h qu n tr cơ s d li u không ñ ng nh t, thi t l p m t con ñư ng chung ñ trao ñ i d li u gi a các cơ s d li u. Tích h p d li u bao g m nh ng x lý làm cho thông tin t nh ng cơ s d li u phân tán có th tích h p v m t quan ni m ñ t o nên m i liên h duy nh t v m t ng nghĩa gi a chúng. Đ ng th i ñó cũng là quá trình x lý vi c thi t k lư c ñ quan ni m toàn c c.
 4. 4 M t trong nh ng mô hình hi n t i ñ tích h p d li u phân tán là s d ng h th ng cơ s d li u liên bang (federated Systems_FDBS). FDBS là m t s t p h p các h th ng cơ s d li u và không ñ ng nh t cùng ph i h p ho t ñ ng. M t ñ c ñi m n i b t c a h th ng cơ s d li u liên bang là m i thành ph n (DBS_Database System) c a h th ng v n có th ti p t c nh ng thao tác c c b trong khi tham gia vào liên hi p. Vi c tích h p các thành ph n có th ñư c qu n lý b i nh ng ngư i s d ng trong liên bang ho c b i nh ng ngư i qu n tr c a các thành ph n này. Kh i lư ng tích h p ph thu c vào nhu c u c a nh ng ngư i s d ng ho c do quy t ñ nh c a ngư i qu n tr ñ tham gia vào liên bang và chia s d li u c a chúng. Mô hình này ñư c ng d ng hi u qu trong vi c qu n lý các cơ s d li u phân tán không ñ ng nh t và t tr . Đó cũng là nh ng lý do chính ñ tôi ch n ñ tài lu n văn theo hư ng t ng bư c nghiên c u, tìm hi u v tích h p d li u trên các h th ng cơ s d li u t tr , không ñ ng nh t. Đ tài lu n văn mang tên “Xây d ng gi i pháp tích h p trên các h th ng cơ s d li u ph bi n”. 2. M c tiêu c a lu n văn Lu n văn ñưa ra m t mô hình tích h p d li u phân tán d a theo cách ti p c n c a FDBS nhưng hoàn toàn không gi ng FDBS. Mô hình t a liên bang này không c n ph i có m t FDBMS, ñ ng th i mô hình này cũng cho phép thao tác d li u trên các h qu n tr cơ s d li u không ñ ng nh t. Đ th c hi n vi c qu n lý d li u phân tán theo mô hình FDBS c n ph i có m t h qu n tr cơ s d li u liên bang(Federated DataBase Management System_FDBMS). Nhưng hi n nay m t FDBMS hi u qu chưa ñư c thương m i hóa m t cách r ng rãi mà ch có m t s FDBMS
 5. 5 th nghi m. Lu n văn gi i thi u m t cài ñ t th nghi m v mô hình tích h p d li u t a liên bang. Chương trình cài ñ t th nghi m s d ng hai h th ng cơ s d li u MS Access và MS SQL Server. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u Lu n văn ñ ngh m t mô hình tích h p d li u phân tán t a liên bang d a trên mô hình t ng quát FDBS c a A.M.Sheth và J.A.Larson [6]. Mô hình t a liên bang này ñư c cài ñ t d a trên m t ñ i tư ng trung gian là .NET Remoting c a Microsoft, ñ có th tích h p m t cách hi u qu v i ñi u ki n hi n nay, trong b i c nh mà các ng d ng ñư c phát tri n trên n n c a h ñi u hành c a Microsoft nhưng không có s nh t quán các h qu n tr cơ s d li u. .NET Remoting cho phép ngư i s d ng truy xu t các ñ i tư ng trên các máy ch phân tán m t cách trong su t b ng cách cung c p nhi u giao ti p cho ñ i tư ng trong môi trư ng ñó, vi c truy xu t ñ i tư ng ñ c l p v i v trí và nghi th c truy n thông. Trong quá trình tích h p, bư c chuy n ñ i các lư c ñ , mô hình d li u chung ñư c ch n là mô hình d li u hư ng ñ i tư ng (ODM). Mô hình này cung c p nh ng quan ni m c n thi t cho vi c mô hình hóa d li u khác nhau, vi c ánh x gi a mô hình d li u c a nh ng h th ng cơ s d li u ñang t n t i và ODM cũng d dàng. ODM c th ñư c ch n là ODMG2.0. Đây là m t mô hình ñ c thù cho cơ s d li u hư ng ñ i tư ng. Nó cung c p cách mô t l p m t cách chi ti t và d ng d ng trong cài ñ t v i các ñ i tư ng trung gian CORBA hay .NET Remoting. Lu n văn t ng h p, h th ng hóa và phân lo i các ñ ng ñ ñã ñư c phát hi n cũng như các lo i ñ ng ñ m i, ñ xu t các phương án, các thu t toán ñ gi i quy t m t s ñ ng ñ m c quan ni m và d li u.
 6. 6 4. Phương pháp nghiên c u Đ có ñư c m t h th ng c s d li u liên bang(FDBS), nhi u thao tác ph i th c hi n như chuy n ñ i các lư c ñ quan ni m c a các cơ s d li u v cùng d ng lư c ñ , tích h p các lư c ñ này và xác ñ nh các thành ph n tương ng gi a các lư c ñ nh ng m c ñ khác nhau. Nh ng thao tác này ph i ñư c xác ñ nh m t cách ñ y ñ và th c hi n m t cách hi u qu . Ngoài ra, cũng c n ph i có nh ng công c khác cho FDBS như công c ñ phát tri n, b o trì và qu n lý các FDBS. Hơn n a, còn ph i có nh ng thu t toán ñ y ñ ñ qu n lý các thao tác cũng như kh năng ch u l i trong nh ng thao tác ñư c ch p nh n trong gi i h n c a s t tr và không ñ ng nh t. Đ th c hi n tích h p lư c ñ , các bư c ph i th c hi n là: ti n tích h p trong ñó th c hi n vi c chuy n ñ i các lư c ñ sang d ng chung g i là lư c ñ trung gian, cu i cùng là tích h p. Khó khăn trong vi c chuy n ñ i các lư c ñ là l a ch n ñư c mô hình d li u chung. Khuynh hư ng hi n nay là ti p c n theo hư ng ñ i tư ng vì nó có t t c nh ng khái ni m ng nghĩa c a nh ng mô hình khác nhau và có th s d ng các phương th c (method) c a nó ñ cài ñ t nh ng mô t chuy n ñ i t các lư c ñ khác. Nhưng v n ñ ñây là l a ch n lo i mô hình ñ i tư ng nào trong s nh ng mô hình ñang hi n có. FDBS cho phép truy xu t thông tin phân tán trong môi trư ng không ñ ng nh t g m nh ng DBS c c b t tr . FDBS ph i gi i quy t v n ñ không ñ ng nh t 4 m c ñ là m c ñ n n, m c ñ thông tin liên l c, m c ñ h th ng cơ s d li u, và m c ñ ng nghĩa.
 7. 7 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài Có nh ng gi i pháp khác cho phép các DBS trao ñ i thông tin v i nhau như ti p c n theo hư ng cơ s d li u phân tán truy n th ng nhưng gi i pháp này ñòi h i ph i tái c u trúc l i toàn b h th ng th ng, thay ñ i hi n tr ng các DBS thành ph n, ho c theo gi i pháp là truy c p thông qua các b n sao nhưng s không phù h p, DBMS không h tr vi c nhân b n. Như v y ñ có th trao ñ i thông tin gi a các DBS không ñ ng nh t và v n gi nguyên hi n tr ng c a chúng thì FDBS là m t gi i pháp phù h p. Hi n nay, ña s các cơ quan ñơn v v a và nh thư ng s d ng các h th ng cơ s d li u ph bi n. Các cơ quan, ñơn v này s phát tri n m r ng, liên k t trong tương lai. Chính vì v y nhu c u qu n lý phân tán s ñư c ng d ng r ng dãi. Do ñó, lu n văn này ñ ngh m t mô hình tích h p d li u d a trên mô hình FDBS theo c u trúc 5 l p chu n cho phép các DBS không ñ ng nh t có th tương tác mà không thay ñ i c u trúc hi n t i c a chúng. 6. B c c c a lu n văn Lu n văn bao g m 3 chương v i nh ng n i dung như sau: Chương 1 c a lu n văn ñ c p ñ n các v n ñ hi n tr ng: mô hình và các v n ñ liên quan ñ n c sơ d li u liên bang. Chương 2 c a lu n trình bày quy trình xây d ng cơ s d li u liên bang và ñ ngh m t gi i pháp tích h p d li u trên các h th ng cơ s d li u ph bi n. Ngoài ra, chương này cũng h th ng hóa các lo i ñ ng ñ g p ph i trong quá trình tích h p d li u, và các gi i pháp cho các ñ ng ñ này. Chương 3 gi i thi u m t cài ñ t th nghi m v i m t ng d ng c th trên môi trư ng phân tán không ñ ng nh t, ph n cài ñ t này có s d ng công ngh .NET Remoting.
 8. 8 Chương 1 T NG QUAN V H CƠ S D LI U LIÊN BANG 1.1. Gi i thi u 1.2. H th ng cơ s d li u liên bang(FDBS) M t h th ng cơ s d li u liên bang(FDBS) là t p h p nhi u h th ng cơ s d li u cùng ph i h p ho t ñ ng nhưng t tr và có th không ñ ng nh t. M t FDBS là m t t p h p các DBS thành ph n, các thành ph n này cùng ph i h p ho t ñ ng nhưng t tr . Các DBS thành ph n v n ti p t c các thao tác c c b trong khi tham gia m t liên hi p. S tham gia vào liên hi p nhi u m c ñ khác nhau tùy theo yêu c u c a ngư i s d ng hay ngư i qu n tr . Ph n m m cung c p các thao tác qu n lý và ph i h p ho t ñ ng c a các DBS thành ph n ñư c g i là h qu n tr cơ s d li u liên bang (Federated Database Management System - FDBMS). FDBS cung c p m t giao ti p ñ ng nh t cho các DBS c c b không ñ ng nh t. Các d ng không ñ ng nh t c a các DBS có th do s khác bi t gi a các DBMS bao g m: Mô hình d li u (c u trúc, ràng bu c toàn v n, ngôn ng truy v n), h tr m c ñ h th ng (ki m soát tương tranh, xác nh n giao tác, ph c h i d li u), hay do s khác bi t ng nghĩa c a d li u. Ngoài ra còn có th không ñ ng nh t c p ñ giao ti p như h ñi u hành ho c h th ng ph n c ng. M t FDBS h tr hai hình th c thao tác: c c b ho c toàn c c(liên bang). Thao tác toàn c c là truy xu t d li u s d ng FDBMS và d li u ñư c truy xu t b i nhi u DBS thành ph n. Các DBS thành ph n ph i gán quy n cho phép truy xu t d li u nó ñang qu n lý. Thao tác
 9. 9 c c b ch tác ñ ng lên thành ph n DBS liên quan và ch bao g m d li u trong thành ph n DBS này. FDBS có nhi u ki u và ki n trúc khác nhau do s tham gia nhi u m c ñ khác nhau c a các thành ph n DBS. FDBS chia làm hai lo i là liên bang ch t (tightly) và liên bang không ch t (loosely) tùy thu c vào vi c ai qu n lý bang và các thành ph n DBS ñư c tích h p như th nào. 1.3. Các thành ph n c a m t FDBS Các thành ph n trong ki n trúc c a m t FDBS bao g m: • Các DBS thành viên • Các x lý • L nh c a ngư i s d ng ho c c a các x lý • Các lư c ñ • Các ánh x • Lư c ñ c c b (LS) • Lư c ñ thành ph n (CS) • Lư c ñ xu t (ES) • Lư c ñ liên bang (FS) (lư c ñ toàn c c) • Lư c ñ giao ti p bên ngoài (ExS)
 10. 10 ExS11 ExS12 …. ExS . FS1 …. FSn . ES11 ES12 …. ESn . CS1 …. CSn . LS1 …. LSn . DBS Thành DBS Thành ph n ph n Hình 1.2. Ki n trúc lư c ñ 5 l p c a FDBS Ki n trúc c a FDBS ñư c ñ c p trên ñư c ña s các nhóm nghiên c u FDBS ch p nh n m t cách t ng quát như là ki n trúc cơ b n c a FDBS. Tuy nhiên v i nh ng FDBS c th , có th thi u ho c thêm m t s thành ph n. 1.4. Các bư c xây d ng FDBS Có hai phương pháp xây d ng FDBS: t trên xu ng (top-down) và t dư i lên (botton-up).
 11. 11 Ki n trúc t dư i lên là xây d ng m t FDBS m i d a trên vi c tích h p các thành ph n cơ s d li u ñã t n t i, ki n trúc này cũng ñư c s d ng cho vi c thêm m t cơ s d li u thành ph n m i vào m t FDBS. Ki n trúc t trên xu ng xây d ng m t FDBS m i cùng các thành ph n c a nó ho c m r ng lư c ñ liên bang khi có m t thành ph n DBS m i ñư c ñưa vào. Trong c hai phương pháp, t ñi n d li u (DD) ñóng vai trò quan tr ng trong vi c ph i h p ho i ñ ng b ng cách lưu nh ng thông tin c n thi t, nh ng ánh x gi a các lư c ñ , cơ s d li u. 1.5. Các bư c tích h p lư c ñ Các bư c tích h p bao g m b n bư c cơ b n: ti n tích h p, so sánh, x lý các ñ ng ñ , tr n và tái c u trúc t lư c ñ k t qu . Quá trình tích h p ñư c phân tích thành nh ng bư c chi ti t sau: - Chuy n v d ng ñ ng nh t - So sách ng nghĩa và c u trúc ñ xác ñ nh thành ph n tương ñương gi a các lư c ñ cũng như phát hi n các ñ ng ñ . - X lý các ñ ng ñ - Tr n - Ch n m t lư c ñ k t qu trong s nh ng lư c ñ k t qu phát sinh do nh ng gi i pháp khác nhau. - Bi u di n lư c ñ k t qu 1.5.1. Ti n tích h p 1.5.2. So sánh các lư c ñ 1.5.3. Phát hi n và gi i quy t ñ ng ñ 1.5.3.1. Đ ng ñ v phân l p 1.5.3.2. Đ ng ñ v c u trúc 1.5.3.3. Đ ng ñ v d li u 1.5.4. Tr n các lư c ñ và tái c u trúc các lư c ñ 1.5.5. Các chi n lư c tích h p
 12. 12 Chương 2 XÂY D NG GI I PHÁP TÍCH H P TRÊN CÁC H TH NG CƠ S D LI U PH BI N 2.1. Gi i thi u 2.2. Mô hình tích h p d li u phân tán 2.2.1. Ki n trúc các thành ph n 2.2.2. T ch c các thành ph n Mô hình ñ ngh (xem hình 2.3) không s d ng m t FDBMS (h qu n tr cơ s d li u liên bang) ñ qu n lý lư c ñ liên bang cũng như các ánh x . Do ñó, cách t ch c các thành ph n khác v i m t FDBS truy n th ng. Sau khi ñã tích h p ñ có lư c ñ liên bang, lư c ñ liên bang này không ñư c qu n lý b i FDBMS mà ch ñư c lưu gi l i ñ tham kh o sau này ho c cho quá trình ti n hóa. Theo mô hình ñ ngh , lư c ñ liên bang này s ñư c ánh x v i các ph n tương ng trên các cơ s d li u c c b . M i khái ni m(l p) trong lư c ñ liên bang ñư c xác ñ nh tương ng v i nh ng khái ni m nào trong lư c ñ xu t thông qua ánh x 3, r i t ñó xác ñ nh ñư c thành ph n tương ng c a lư c ñ c c b thông qua ánh x 2. Nghĩa là m t thao tác trên m t thành ph n nào ñó c a lư c ñ liên bang s ñư c xác ñ nh thành m t thao tác trên thành ph n tương ñương c a các lư c ñ c c b tương ng. Như v y, m t lư c ñ liên bang ch t n t i v m t quan ni m, không hi n h u như m t th c th ñư c cài ñ t hay qu n lý b i m t h qu n tr cơ s d li u nào ñó. Khi ñó m t ngư i s d ng liên bang t i m t v trí b t kỳ nào ñó (A, B hay X) như B ch ng h n, th c hi n m t thao tác trên Bi, thông qua ánh x 2, mô hình s xác ñ nh ñư c thành ph n B’j tương ng trong lư c ñ thành ph n và d a vào thông tin v vi c ch n bư c 3 xác ñ nh ñư c thành ph n tương ng B’j trong lư c ñ xu t. T thành ph n B’j này, v i ánh x 3, ta xác ñ nh ñư c thành ph n Fk tương ng
 13. 13 c a lư c ñ liên bang. Sau khi ñã xác ñ nh ñư c thành ph n Fk, ta ti n hành quá trình ñi ngư c l i d a vào các ánh x tương ñương t Fk ñ n các thành ph n tương ñương t i các cơ s d li u c c b khác như Am t i A hay Xn t i X. Tóm l i m t thao tác trên Bi t i v trí B s kéo theo nh ng thao tác trên các thành ph n Am và Xn tương ñương t i các v trí khác. (hình 2.3). Đ t: Ánh x 1 = f1 Ánh x 2 = f2 Ánh x 3 = f3 M t thành ph n c a cơ s d li u c c b là x M t thành ph n c a lư c ñ liên bang là y Ta có: y = f3(f2(f1(x))) (1) v i g là ánh x k t h p c a f1, f2 và f3 (1) y = g(x) (2) -1 T (2) ta có: g (y) = x (3) (3) có th m r ng là: g-1(y) = x’ (v trí B), g-1(y) = x’’ (v trí C),… V y m i v trí ta c n lưu ánh x g, g-1 và ñ a ch trên m ng c a chúng. Khi có m t thao tác trên thành ph n x t i cơ s d li u c c b , theo ánh x g ta xác ñ nh ñư c y (thành ph n c a lư ng ñ liên bang) tương ng, r i d a theo ñ a ch trên m ng ta xác ñ nh ñư c các v trí khác. T i m i v trí, ki m tra xem có t n t i y hay không, n u có d a vào ánh x g-1 trên y ñ xác ñ nh x’ tương ng, n u không thì chuy n qua v trí khác.
 14. 14 LƯ C Đ LIÊN BANG F1 F2 F3 Ánh x 3 Bư c 4 … A’1 A’2 B’2 B’3 X’1 X’2 Lư c ñ xu t A’ Lư c ñ xu t B’ Lư c ñ xu t X’ Bư c 3 A’1 A’2 A’3 B’1 B’2 B’3 X’1 X’1 … Lư c ñ Lư c ñ Lư c ñ thành ph n A thành ph n B thành ph n X Bư c 2 Ánh x 2 A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 X1 X2 X3 … Lư c ñ quan ni m Lư c ñ quan ni m Lư c ñ quan ni m C cb A C cb B C cb X Ánh x 1 Bư c 1 … SQL Server SQL anywhere MS Access A B C Hình 2.3. Mô hình tích h p d li u phân tán ñ ngh
 15. 15 CSDL SQLServer LƯ C Đ C C B A Đ a ch g g-1 Đ a ch g g-1 LƯ C Đ C C B C CSDL MS Access Đ a ch g g-1 LƯ C Đ C C B B CSDL SQLAnywhere Hình 2.4. T ch c mô hình tích h p d li u phân tán M t v n ñ khác là các ánh x ñư c lưu l i t i các v tr c c b theo d ng c a h qu n tr cơ s d li u t i v trí ñó. Đi u này s gây ra m t s tr ng i khi ñ ng t v trí này truy xu t thông tin v ánh x b trí khác khi có s không ñ ng nh t c a h qu n tr cơ s d li u. Gi i pháp cho v n ñ này là s d ng các ñ i tư ng trung gian
 16. 16 (middle_ware). Các ñ i tư ng này gi i quy t ñư c v n ñ không ñ ng nh t v môi trư ng, cho phép truy xu t các ñ i tư ng m t cách trong su t. Đ i tư ng trung gian ñư c s d ng trong lu n văn là .NET Remoting vì ñây là m t công ngh c a Microsoft, hi n di n s n trong các h ñi u hành c a Microsoft, mà là nh ng h ñi u hành ñư c s d ng r ng rãi hi n nay, thích h p v i các ng d ng tin h c v a và nh . T ch c, ki n trúc c a .NET Remoting ñư c trình bày trong ph l c B. 2.3. Gi i pháp cho m t s ñ ng ñ trong quá trình tích h p 2.3.1. Đ ng ñ v phân l p 2.3.2. Đ ng ñ v c u trúc Chương 3 CÀI Đ T TH NGHI M Trong chương này chúng ta ñ c p ñ n m t ng d ng phân tán liên quan ñ n vi c khám ch a b nh và theo dõi b nh tr ng c a b nh nhân các b nh vi n khác nhau. D a vào mô hình tích h p d li u liên bang ñã ñ c p chương 2, ng d ng này s ñư c tri n khai. ñây chúng ta áp d ng phương pháp xây d ng t dư i lên. 3.1. Gi i thi u ng d ng 3.2. Phân tích và thi t k theo mô hình tích h p d li u t a liên bang B nh vi n A ñang cài ñ t ng d ng v i H qu n tr cơ s d li u SQL Server trên windows 7. B nh vi n B cài ñ t ng d ng v i MS Access trên Windows Server 2003. 3.2.1. Giai ño n ti n tích h p lư c ñ c a ng d ng b nh vi n 3.2.1.1. C u trúc các b ng d li u c a CSDL A: (lư c ñ v t lý) ng d ng b nh vi n A ch theo dõi qu n lý các thông tin khám ch a b nh c a các b nh nhân có n m vi n. Các b ng d li u ñang dùng cho ng d ng như sau:
 17. 17 B ng 3.1 THEKB(Th khám b nh) B ng 3.2 HOSOBA (H sơ b nh án) B ng 3.3 TIENSUBA (Ti n s b nh án) B ng 3.4 CTBA (chi ti t b nh án) B ng 3.5 BS (bác sĩ) B ng 3.6 PHIEUTHUVP (phi u thu vi n phí) B ng 3.7 KHOA (Các khoa trong m t b nh vi n) 3.2.1.2. Lư c ñ quan ni m bi u di n theo mô hình OMT 3.2.1.3. Xây d ng lư c ñ thành ph n bi u di n dư i d ng ODMG THEKB HOSOBA CTBA TIENSUBA PHIEUTHUVP KHOA BS Hình 3.3. Lư c ñ theo mô hình ODMG 3.2.1.4. Xác ñ nh lư c ñ xu t Lư c ñ xu t là thành ph n d li u tham gia vào liên bang. Trong ng d ng này chúng ta xác ñ nh lư c ñ xu t là ph n lư c ñ ñư c bao b i ñư ng nét không li n nét, liên quan ñ n các l p: THEKB, HOSOBA, CTBA, TIENSUBA. 3.2.2. Giai ño n ti n tích h p lư c ñ c a ng d ng b nh vi n B 3.2.2.1. C u trúc các b ng d li u c a CSDL B: (lư c ñ v t lý) ng d ng b nh vi n B theo dõi qu n lý thông tin khám ch a b nh c a b nh nhân không n m vi n cũng như các b nh nhân n m vi n. Các b ng d li u ñang dùng cho ng d ng như sau:
 18. 18 B ng 3.10 THEKCB(Th khám ch a b nh ) B ng 4.11 BENHAN (B nh án) B ng 3.12 TIENSUB (Ti n s b nh) B ng 3.13 CTBA (chi ti t b nh án) B ng 3.14 BS (bác sĩ) B ng 3.15 KHOA (Các khoa trong m t b nh vi n) 3.2.2.2. Lư c ñ quan ni m bi u di n theo mô hình th c th 3.2.2.3. Xây d ng lư c ñ thành ph n bi u di n dư i d ng ODMG NGAY CA PHIEUTHU KHOA VP THEKCB BENH_AN Chi ti t b nh án TIENSUB NHANVIEN KHAM BS Hình 3.5. Lư c ñ theo mô hình ODMG Ánh x 2 gi a các thành ph n c a lư c ñ c c b (th c th k t h p) và lư c ñ thành ph n (ODMG)
 19. 19 B ng 3.17 B ng ánh x 2 t i CSDL B Lư c ñ 1 Lư c ñ 2 THEKCB THEKCB BENH_AN BENH_AN CTBA CTBA TIENSUBA TIENSUBA BS BS KHOA KHOA PHIEUTHUVP PHIEUTHUVP 3.2.2.4. Xác ñ nh lư c ñ xu t Lư c ñ xu t là thành ph n d li u tham gia vào liên bang. Trong ng d ng này chúng ta xác ñ nh lư c ñ xu t là thành ph n lư c ñ ñư c bao b i ñư ng vi n không li n nét, liên quan ñ n các l p: THEKCB, BENH_AN, CTBA, TIENSUB. 3.2.3. Giai ño n tích h p Giai ño n này bao g m các bư c: so sánh hai lư c ñ , phát hi n và gi i quy t các ñ ng ñ , tr n hai lư c ñ thành lư c ñ tích h p. 3.2.3.1. So sánh hai lư c ñ - phát hi n và gi i quy t ñ ng ñ T các bư c trên, chúng ta có hai lư c ñ xu t tham gia tích h p là : Lư c ñ xu t 1 (LD1) THEKB HOSOBA CTBA TIENSUBA Hình 3.6. lư c ñ xu t 1
 20. 20 Lư c ñ xu t 2 (LD2) THEKCB BENH_AN CTBA TIENSUB NHANVIEN KHAM Hình 3.7. Lư c ñ xu t 2 Ti n hành so sánh hai lư c ñ này chúng ta có các lo i ñ ng ñ sau: C u trúc: lư c ñ c c b ban ñ u, gi a LD1 và LD2 xu t hi n m t ñ ng ñ v c u trúc. Trong LD1, CTBA là m t l p còn trong LD2 chi ti t b nh án là m t m i k t h p. Nhưng khi chuy n v lư c ñ thành ph n và sau ñó là lư c ñ xu t thì ñ ng ñ này không còn n a, trong c hai lư c ñ , CTBA ñ u là l p. Phân l p: Chúng ta có LD1.HOSOBA ⊆ LD2.BENH_AN Đ ng ñ này ñư c gi i quy t theo phương pháp ñ c p chương 2, khi ñó chúng ta dùng l p cha là HOSOBA ñ bi u di n cùng v i hai l p con là KHAM và NHAN_VIEN Mô t : Trong hai lư c ñ LD1 và LD2, xu t hi n ñ ng ñ v mô t là nh ng ñ i tư ng (l p, thu c tính) tương ñương có tên khác nhau, ho c có ki u d li u khác nhau. Gi i pháp ñây là: Đ i v i tên: ch n m t tên chung ñ bi u di n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2