intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu dao động của nhà cao tầng dưới tác động của tải trọng động đất

Chia sẻ: Phan Thị Hiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
103
lượt xem
22
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu dao động của nhà cao tầng dưới tác động của tải trọng động đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu dao động của nhà cao tầng dưới tác động của tải trọng động đất mục đích nghiên cứu áp dụng phương pháp lịch sử thời gian và phương pháp phổ phản ứng vào phân tích kết cấu nhà cao tầng chịu tải trọng động đất. Phân tích, đánh giá kết quả và khuyến cáo áp dụng khi phân tích động đất tác dụng lên nhà cao tầng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu dao động của nhà cao tầng dưới tác động của tải trọng động đất

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> LÊ CHÍ PHÁT<br /> <br /> NGHIÊN CỨU DAO ĐỘNG CỦA NHÀ CAO TẦNG<br /> DƢỚI TÁC ĐỘNG CỦA TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT<br /> <br /> Chuyên ngành: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp<br /> Mã số: 60.58.20<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> <br /> Đà Nẵng – Năm 2013<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Xuân Toản<br /> <br /> Phản biện 1<br /> <br /> : TS. Huỳnh Minh Sơn<br /> <br /> Phản biện 2<br /> <br /> : TS. Trần Quang Hưng<br /> <br /> Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn<br /> tốt nghiệp Thạc sĩ Kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng công trình<br /> dân dụng và công nghiệp họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 27<br /> tháng 09 năm 2013.<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng.<br /> Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng.<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI<br /> Động đất là tai họa thiên nhiên vô cùng khủng khiếp bởi vì chỉ<br /> trong vài giây đồng hồ cả một thành phố lớn có thể bị sụp đổ hoàn toàn,<br /> cả một khu vực có thể bị sụt lún và đôi khi những dòng sông cũng bị<br /> đổi dòng do hậu quả của những trận động đất mạnh.<br /> Điều đáng sợ hơn là cho đến nay khoa học và kỹ thuật đương<br /> đại vẫn chưa dự báo chính xác thời điểm và địa điểm động đất sẽ xảy ra.<br /> Do đó, con người chưa có biện pháp phòng chống chủ động đối với<br /> từng trận động đất. Và như một hệ lụy tất yếu, khi động đất xảy ra gây<br /> thiệt hại rất to lớn về người và tài sản.<br /> Ở nước ta hiện nay, việc tính toán động đất cho những công<br /> trình xây dựng dân dụng chưa được quan tâm đúng mức. Tuy nhiên với<br /> những thảm họa động đất đã xảy ra trên thế giới và ở Việt Nam đã cho<br /> thấy rằng, để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do động đất gây ra<br /> thì bản thân công trình xây dựng phải được thiết kế chịu được động đất<br /> và mỗi quốc gia đều phải có biện pháp phù hợp cho vấn đề này.<br /> Do đó việc thực hiện đề tài: “Nghiên cứu dao động của nhà cao<br /> tầng dưới tác động của tải trọng động đất” là rất cần thiết, góp phần<br /> làm rõ ảnh hưởng của tải trọng động đất tác dụng lên công trình nhà cao<br /> tầng. Từ đó sẽ có biện pháp phù hợp để hạn chế tác động của động đất<br /> lên các công trình xây dựng.<br /> 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU<br /> Nghiên cứu áp dụng phương pháp lịch sử thời gian và phương<br /> pháp phổ phản ứng vào phân tích kết cấu nhà cao tầng chịu tải trọng<br /> động đất.<br /> Phân tích, đánh giá kết quả và khuyến cáo áp dụng khi phân<br /> tích động đất tác dụng lên nhà cao tầng.<br /> 3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU<br /> Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu dao động của nhà cao tầng<br /> chịu tải trọng động đất.<br /> Phạm vi nghiên cứu: Dao động của nhà cao tầng bằng kết cấu<br /> bê tông cốt thép chịu tải trọng động đất.<br /> <br /> 2<br /> 4. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI<br /> Nghiên cứu dao động của nhà cao tầng dưới tác động của tải<br /> trọng động đất có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu<br /> luận văn có thể sử dụng:<br /> - Tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành Xây dựng tại<br /> các trường Đại học, cao đẳng.<br /> - Tài liệu tham khảo cho các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật xây dựng.<br /> 5. CẤU TRÚC LUẬN VĂN<br /> Luận văn gồm những nội dung chính như sau:<br /> Mở đầu<br /> Chƣơng 1: Tổng quan về nghiên cứu dao động của nhà cao<br /> tầng chịu động đất.<br /> Chƣơng 2: Cơ sở lý thuyết tính toán dao động của nhà cao tầng<br /> dưới tác động của tải trọng động đất.<br /> Chƣơng 3: Phân tích dao động của nhà cao tầng dưới tác động<br /> của tải trọng động đất.<br /> Kết luận và kiến nghị<br /> Tài liệu tham khảo<br /> 6. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU<br /> Động đất và phân tích công trình chịu tác động của động đất là<br /> một chủ đề được nhiều tác giả trong và ngoài nước quan tâm nghiên<br /> cứu. Kết quả nghiên cứu động đất được thể hiện trong các công trình<br /> nghiên cứu của các tác giả ngoài nước như: “Dynamics of Structures:<br /> Theory and Applications to Earthquake Engineering - Anil K. Chopra<br /> (1995)”; “Earthquake-resistant concrete structures - Penelis, G.G. and<br /> Kappos, A.J (1997)”. Bên cạnh đó mỗi nước đều ban hành các Tiêu<br /> chuẩn tính động đất riêng xuất phát từ chiến lược phát triển kinh tế xã<br /> hội cũng như cơ sở vật chất kỹ thuật của nước mình.<br /> Tại Việt Nam, nghiên cứu động đất được Viện Vật lý địa cầu<br /> thuộc Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ Quốc gia tiến hành.<br /> Hệ thống các thông số cơ bản của động đất, mục lục động đất ở Việt<br /> Nam, quy luật cơ bản về tính động đất đã được nghiên cứu và khái quát<br /> trong các công trình: “Nghiên cứu dự báo động đất và dao động nền ở<br /> Việt Nam”; “Động đất trên lãnh thổ Việt Nam – Nguyễn Đình Xuyên<br /> năm 1985”. Năm 2006, Bộ Xây dựng ban hành Tiêu chuẩn thiết kế<br /> động đất TCXDVN 375:2006 trên cơ sở chấp nhận Eurocode 8.<br /> <br /> 3<br /> <br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU DAO<br /> ĐỘNG CỦA NHÀ CAO TẦNG CHỊU ĐỘNG ĐẤT<br /> 1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐỘNG ĐẤT<br /> 1.1.1. Định nghĩa, nguyên nhân và đặc điểm<br /> a. Định nghĩa<br /> Động đất là một sự rung chuyển hay chuyển động lung lay của<br /> mặt đất do sự lan tỏa năng lượng từ một điểm nhất định nằm sâu trong<br /> lòng đất. Động đất thường là kết quả sự chuyển động của các phay<br /> (geologic fault) hay những bộ phận đứt gãy trên vỏ của Trái đất hoặc<br /> các hành tinh cấu tạo chủ yếu từ chất rắn như đất đá, … [20]<br /> b. Nguyên nhân<br /> c. Đặc điểm<br /> 1.1.2. Sóng địa chấn và sự truyền sóng<br /> 1.1.3. Cƣờng độ động đất<br /> a. Định nghĩa<br /> Cường độ động đất là thể hiện mức độ tàn phá mà động đất có<br /> thể gây ra ở một khu vực nào đó. Giá trị thông số này đạt giá trị cực đại<br /> ở chấn tâm rồi giảm dần theo khoảng cách chấn tâm, và phụ thuộc vào<br /> điểm quan sát [3].<br /> b. Thang cường độ động đất<br /> Thang cường độ động đất (hay cấp động đất) phụ thuộc vào khả<br /> năng nhận thức của con người về mức độ phá hoại công trình xây dựng<br /> do động đất gây ra.<br /> Năm 1878, thang cường độ động đất được Rossi thành lập.<br /> Năm 1904, Cancani đã đưa ra một thang độ có định lượng cụ<br /> thể trên cơ sở gia tốc nền (acceleration) do chấn động gây ra.<br /> Năm 1931, hai nhà địa chấn học H.O.Wood và F.Neumann xây<br /> dựng Thang Mercalli hiệu chỉnh (Modified Mercalli Scale) phân chia<br /> cường độ chấn động thành 12 cấp.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2