intTypePromotion=1

Luận văn thạc sỹ kinh tế: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng ngoại hối Hàn Quốc

Chia sẻ: Cxzvscv Cxzvscv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:100

0
118
lượt xem
27
download

Luận văn thạc sỹ kinh tế: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng ngoại hối Hàn Quốc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn thạc sỹ kinh tế: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng ngoại hối Hàn Quốc trình bày tổng quan về nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối trên thị trường quốc tế và xu hướng phát triển ở Việt Nam, thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại hối ở ngân hàng ngoại hối Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam, giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng ngoại hối Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sỹ kinh tế: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng ngoại hối Hàn Quốc

 1. 1 Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o Tr−êng §¹i häc ngo¹i th−¬ng ---------***--------- NGUYỄN THỊ NGỌC THU Thùc tr¹ng vμ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh doanh ngo¹i hèi t¹i ng©n hμng ngo¹i hèi hμn quèc Chuyên ngành: KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ Mã số : 603107 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS Nguyễn Như Tiến HÀ NỘI - 2008
 2. 2 Lêi c¶m ¬n *** LuËn v¨n Th¹c sü kinh tÕ chuyªn ngµnh Kinh tÕ thÕ giíi vµ Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ víi ®Ò tµi: “Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh doanh ngo¹i hèi t¹i Ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc” lµ thµnh qu¶ ®óc kÕt tõ nh÷ng kiÕn thøc ®· thu nhËn ®−îc sau h¬n 2 n¨m häc tËp t¹i khoa Sau ®¹i häc, tr−êng §¹i häc Ngo¹i Th−¬ng vµ nh÷ng kinh nghiÖm tÝch luü ®−îc sau h¬n 3 n¨m lµm viÖc trong lÜnh vùc ng©n hµng cña t¸c gi¶. T«i muèn bµy tá lßng kÝnh träng vµ biÕt ¬n ch©n thµnh tíi ThÇy gi¸o, PGS.TS NguyÔn Nh− TiÕn, tr−êng §¹i häc Ngo¹i Th−¬ng, ng−êi ®· hÕt lßng h−íng dÉn t«i tõ b−íc x©y dùng ®Ò c−¬ng ®Õn khi triÓn khai nghiªn cøu vµ hoµn thµnh luËn v¨n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« trong khoa Sau ®¹i häc, tr−êng §¹i häc Ngo¹i Th−¬ng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i hoµn thµnh kho¸ häc. T«i còng muèn göi lêi c¶m ¬n tíi Ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc, n¬i t«i c«ng t¸c, ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho t«i trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ tËn t×nh gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh thu thËp sè liÖu, luËn chøng khoa häc cho luËn v¨n. Cuèi cïng, t«i xin bµy tá lßng c¶m ¬n ch©n thµnh tíi gia ®×nh, b¹n bÌ vµ ®ång nghiÖp ®· ®éng viªn, khÝch lÖ t«i hoµn thµnh luËn v¨n nµy. Xin tr©n träng c¶m ¬n.!. T¸c gi¶.
 3. 3 môc lôc Trang Trang phô b×a Lêi c¶m ¬n Môc lôc Danh môc c¸c ký hiÖu, c¸c ch÷ viÕt t¾t Më ®Çu............................................................................................................ 1 Ch−¬ng 1- Tæng quan vÒ nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i hèi trªn thÞ tr−êng quèc tÕ vµ xu h−íng ph¸t triÓn ë ViÖt Nam……….. 4 1.1 C¸c nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i hèi trªn thÞ tr−êng quèc tÕ ...................... 4 1.1.1.Giao dÞch hèi ®o¸i giao ngay (SPOT TRANSACTIONS)………….. 4 1.1.2.Giao dÞch hèi ®o¸i kú h¹n (FORWARD TRANSACTIONS)……… 6 1.1.3.Giao dÞch ho¸n ®æi tiÒn tÖ (SWAP TRANSACTIONS)…………..... 13 1.1.4.Giao dÞch t−¬ng lai (FUTURE TRANSACTIONS)........................... 18 1.1.5. Giao dÞch hèi ®o¸i quyÒn chän (OPTION TRANSACTIONS)......... 23 1.2.C¬ chÕ qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi t¹i c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam.............................................................................................. 28 1.2.1. Nh÷ng thay ®æi trong quy chÕ qu¶n lý ngo¹i hèi cña ViÖt Nam....... 28 1.2.2. ThÞ tr−êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng vµ quy chÕ ho¹t ®éng................. 31 1.2.3. Tæ chøc kinh doanh ngo¹i tÖ cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i................ 35 1.3. Xu h−íng ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi t¹i ViÖt Nam... 37 Ch−¬ng 2 - Thùc tiÔn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi ë Ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc t¹i thÞ tr−êng ViÖt Nam......................... 39 2.1.Giíi thiÖu chung vÒ ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc................................. 39 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc.... 39 2.1.2. KÕt qu¶ kinh doanh vµ chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc................................................................................................. 41
 4. 4 2.1.3. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc, chi nh¸nh Hµ Néi.... 47 2.2.Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi cña ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc t¹i thÞ tr−êng ViÖt Nam........................................................... 48 2.2.1. Doanh sè............................................................................................ 48 2.2.2. Lo¹i h×nh giao dÞch............................................................................ 50 2.2.3. Vai trß cña ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc t¹i thÞ tr−êng ViÖt Nam….. 52 2.3. §¸nh gi¸ −u ®iÓm, nh−îc ®iÓm, c¬ héi vµ th¸ch thøc trong kinh doanh ngo¹i hèi t¹i thÞ tr−êng ViÖt Nam cña Ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn quèc.................................... 53 2.3.1. ¦u ®iÓm................................................................................................................ 53 2.3.1.1 GÇn 10 n¨m kinh nghiÖm ho¹t ®éng trªn thÞ tr−êng ViÖt Nam......... 53 2.3.1.2 Ng©n hµng cã nguån ngo¹i hèi dåi dµo................................................. 55 2.3.1.3 NÒn t¶ng kh¸ch hµng æn ®Þnh................................................................. 55 2.3.1.4 §éi ngò nh©n viªn trÎ trung, n¨ng ®éng................................................ 57 2.3.1.5 Ban l·nh ®¹o dµy dÆn kinh nghiÖm ....................................................... 57 2.3.2.Nh−îc ®iÓm........................................................................................................... 58 2.3.2.1 Quy m« ho¹t ®éng nhá............................................................................ 58 2.3.2.2 C¬ së vËt chÊt ch−a ®−îc ®æi míi........................................................... 59 2.3.2.3 §éi ngò nh©n viªn cßn thiÕu kinh nghiÖm............................................ 59 2.3.3. C¬ héi.................................................................................................................... 60 2.3.3.1 ThÞ tr−êng ngo¹i hèi ViÖt Nam ®ang ®−îc ph¸t triÓn theo h−íng tù do hãa, t¹o ®iÒu kiÖn cho kinh doanh ngo¹i hèi ph¸t triÓn ................. 60 2.3.3.2 Sù gia t¨ng cña luång vèn ®Çu t− trùc tiÕp còng nh− gi¸n tiÕp vµo thÞ tr−êng ViÖt Nam...................................................................................... 62 2.3.3.3 ThÞ tr−êng tµi chÝnh ViÖt Nam ®ang lµ thÞ tr−êng ®iÓm nãng trong khu vùc, thu hót sù quan t©m cña c¸c nhµ ®Çu t− còng nh− c¸c ®¹i gia ng©n hµng trªn thÕ giíi...................................................................... 63 2.3.4.Th¸ch thøc.......................................................................................... 64
 5. 5 2.3.4.1 Søc Ðp c¹nh tranh m¹nh mÏ .................................................... 64 2.3.4.2 ThÞ tr−êng cßn tiÒm Èn nhiÒu rñi ro....................................... 65 Ch−¬ng 3 - Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi cña ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc t¹i thÞ tr−êng ViÖt Nam...... 66 3.1. §Þnh h−íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi cña Ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc……………………………………………………. 66 3.1.1. §Þnh h−íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi cña toµn hÖ thèng KEB.. 66 3.1.2. §Þnh h−íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi cña KEB Hµ Néi t¹i thÞ tr−êng ViÖt Nam…………………………………………………………... 68 3.2. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi cña ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc t¹i thÞ tr−êng ViÖt Nam........................................... 69 3.2.1. Nhãm gi¶i ph¸p tæ chøc kinh doanh.................................................. 69 3.2.1.1N©ng cao uy tÝn ng©n hµng………………………………….. 69 3.2.1.2.N©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh cña ng©n hµng............................ 70 3.2.1.3. N©ng cao tr×nh ®é vµ chÊt l−îng cña ®éi ngò c¸n bé kinh doanh ngo¹i hèi.. ............................................................................................ 72 3.2.1.4. ChuÈn hãa quy tr×nh kinh doanh ngo¹i tÖ t¹i ng©n hµng........ 74 3.2.1.5. §æi míi c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ hç trî cho qu¸ tr×nh t¸c nghiÖp..... 76 3.2.1.6 N©ng cao nhËn thøc cña kh¸ch hµng vÒ rñi ro tû gi¸ trong kinh doanh... 77 3.2.2. Nhãm gi¶i ph¸p kü thuËt................................................................... 78 3.2.2.1.§a d¹ng hãa ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ……………….. 78 3.2.2.2. Chñ ®éng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro trong kinh doanh............................................................................ 79 3.3.3. Mét sè kiÕn nghÞ vÒ phÝa c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña ViÖt Nam....... 80 3.3.3.1. KiÕn nghÞ ®èi víi NHNN....................................................... 80 3.3.3.2 KiÕn nghÞ víi ChÝnh phñ, c¸c Bé, Ngµnh liªn quan................ 85 KÕt luËn............................................................................................................ 88 Tµi liÖu tham kh¶o
 6. 6 Danh môc c¸c ký hiÖu, c¸c ch÷ viÕt t¾t • ACB : Ng©n hµng Th−¬ng m¹i cæ phÇn ¸ Ch©u • Anz : Ng©n hµng ANZ (Australia and New Zealand Banking Group Limited) • AUD : ®ång ®« la óc • CAD : ®ång ®« la Canada • CHF : ®ång fr¨ng Thuþ Sü • EUR : ®ång tiÒn chung Ch©u ©u euro • GBP : ®ång b¶ng anh • HSBC : Ng©n hµng HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Coporation) • IBK : Ng©n hµng C«ng nghiÖp Hµn Quèc (Industrial Bank of Korea) • JPY : ®ång yªn NhËt • KB : Ng©n hµng Kookmin (Kookmin Bank) • KEB : Ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc (Korea Exchange Bank) • KRW : ®ång won Hµn Quèc • NDF : giao dÞch ngo¹i tÖ kú h¹n khèng (Non deliveried Forward) • NHNN : Ng©n hµng Nhµ n−íc • NHTM : Ng©n hµng th−¬ng m¹i • TCTD : Tæ chøc tÝn dông • TMCP : Th−¬ng M¹i Cæ PhÇn • TTNTLNH : ThÞ tr−êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng • USD : ®ång ®« la Mü • VND : ®ång ViÖt Nam
 7. 7 Më ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi: Kinh doanh ngo¹i hèi lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng quan träng cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i. Trong m«i tr−êng kinh doanh quèc tÕ ngµy cµng réng më, nhu cÇu ngo¹i tÖ cña c¸c kh¸ch hµng cµng gia t¨ng, nguån ngo¹i tÖ vµo vµ ra gi÷a c¸c quèc gia ngµy cµng nhiÒu. Ngoµi vai trß hç trî kh¸ch hµng, kinh doanh ngo¹i hèi cßn lµ ho¹t ®éng cã thÓ ®em l¹i nguån lîi nhuËn khæng lå cho c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i, song ng−îc l¹i, còng lµ ho¹t ®éng tiÒm Èn rÊt nhiÒu rñi ro. NhÊt lµ trong bèi c¶nh hiÖn nay, khi thÞ tr−êng tµi chÝnh quèc tÕ ®ang trong t×nh tr¹ng rÊt xÊu vµ thÞ tr−êng tiÒn tÖ trong n−íc th× ph¶i ®èi mÆt víi ®Çy rÉy nh÷ng khã kh¨n. Hµng lo¹t nh÷ng biÕn ®éng bÊt th−êng trªn thÞ tr−êng ngo¹i hèi kÓ tõ cuèi n¨m 2007 vµ nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2008 ®· chøng tá ®iÒu ®ã. V× vËy, mét c©u hái ®Æt ra cho c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i lµ: ph¶i kinh doanh ngo¹i hèi nh− thÕ nµo ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt? Lµ mét nh©n viªn t¹i ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc, trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c giao dÞch ngo¹i hèi t¹i ng©n hµng, t«i nhËn thÊy ng©n hµng cã nguån ngo¹i tÖ t−¬ng ®èi æn ®Þnh vµ dåi dµo, song hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng ngo¹i hèi l¹i ch−a t−¬ng xøng víi tiÒm n¨ng do vai trß cña ho¹t ®éng nµy ch−a ®−îc coi träng mét c¸ch thÝch ®¸ng vµ ph−¬ng thøc ho¹t ®éng cßn nhiÒu h¹n chÕ. V× nh÷ng lÝ do trªn, t«i chän ®Ò tµi : “Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh doanh ngo¹i hèi t¹i ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc” lµm ®Ò tµi luËn v¨n th¹c sü cña m×nh, víi ý t−ëng ®−a ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi t¹i ng©n hµng, ®ång thêi hy väng gãp phÇn ®−a ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®¸ng l−u ý ®èi víi c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i kh¸c nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi trªn thÞ tr−êng ViÖt Nam, tõng b−íc héi nhËp víi thÞ tr−êng quèc tÕ.
 8. 8 2. T×nh h×nh nghiªn cøu: Nghiªn cøu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi trong c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i kh«ng ph¶i lµ mét vÊn ®Ò hoµn toµn míi. NhiÒu khÝa c¹nh cña ho¹t ®éng nµy ®· ®−îc ®Ò cËp ®Õn trong c¸c bµi nghiªn cøu, c¸c b¸o c¸o chuyªn ngµnh vµ trong mét sè khãa luËn tèt nghiÖp cña c¸c tr−êng ®¹i häc cã ®µo t¹o chuyªn ngµnh tµi chÝnh ng©n hµng hay kinh tÕ nãi chung. Tuy nhiªn, thêi gian gÇn ®©y, khi thÞ tr−êng ngo¹i hèi ViÖt Nam ®ang cã nh÷ng b−íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ, ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi còng ph¸t sinh nhiÒu vÊn ®Ò vµ n¶y sinh nh÷ng yªu cÇu míi. H¬n n÷a, t¹i ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc n¬i t«i lµm viÖc còng ch−a cã mét nghiªn cøu nµo nh»m ®¸nh gi¸ vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng ®Çy tiÒm n¨ng nµy. V× thÕ, t«i ®· chän ®Ò tµi “Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh doanh ngo¹i hèi t¹i ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc“ ®Ó gãp thªm mét c¸i nh×n míi vÒ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi trong giai ®o¹n hiÖn nay, còng nh− ®−a ra nh÷ng gi¶i ph¸p kh¶ thi nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng m×nh, gãp phÇn n©ng cao vÞ thÕ cña ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc trªn thÞ tr−êng ViÖt Nam. 3. Môc ®Ých nghiªn cøu: - HÖ thèng c¸c vÊn ®Ò lý thuyÕt vÒ c¸c nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i tÖ trªn thÞ tr−êng quèc tÕ vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi t¹i ViÖt Nam, xu h−íng ph¸t triÓn nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i hèi ë thÞ tr−êng ViÖt Nam trong t−¬ng lai. - Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi t¹i Ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc. - §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi t¹i ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc.
 9. 9 4. NhiÖm vô nghiªn cøu: §−a ra ®−îc nh÷ng gi¶i ph¸p kh¶ thi ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi t¹i ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc - n¬i ng−êi viÕt c«ng t¸c, gãp phÇn ph¸t triÓn ho¹t ®éng chung cña ng©n hµng. 5. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu: - §èi t−îng nghiªn cøu: Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi t¹i ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc - chi nh¸nh Hµ Néi. - Ph¹m vi nghiªn cøu: LuËn v¨n tËp trung vµo ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi t¹i Ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc - chi nh¸nh Hµ Néi trong giai ®o¹n tõ 2002 ®Õn 2007. 6. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: §Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra trong ®Ò tµi, häc viªn sö dông ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c hiÖn t−îng x· héi theo logic vµ kh¸i qu¸t hãa vÊn ®Ò, ph−¬ng ph¸p thèng kª, so s¸nh vµ tæng hîp. 7. KÕt cÊu cña luËn v¨n: Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, tµi liÖu tham kh¶o, môc lôc, phÇn néi dung luËn v¨n bao gåm 3 ch−¬ng: Ch−¬ng 1: Tæng quan vÒ nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i hèi trªn thÞ tr−êng quèc tÕ vµ xu h−íng ph¸t triÓn ë ViÖt Nam. Ch−¬ng 2 : Thùc tiÔn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi ë Ng©n hµng ngo¹i hèi Hµn Quèc t¹i thÞ tr−êng ViÖt Nam. Ch−¬ng 3: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi cña ng©n hµng Ngo¹i hèi Hµn Quèc t¹i thÞ tr−êng ViÖt Nam. MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng hoµn thµnh luËn v¨n nµy, nh−ng do cßn h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc, kinh nghiÖm vµ thêi gian nghiªn cøu, luËn v¨n ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong ®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c«, b¹n bÌ vµ ®ång nghiÖp ®Ó luËn v¨n ®−îc hoµn thiÖn h¬n.
 10. 10 Ch−¬ng I Tæng quan vÒ nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i hèi trªn thÞ tr−êng quèc tÕ vμ xu h−íng ph¸t triÓn ë ViÖt Nam 2.1 C¸c nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i hèi trªn thÞ tr−êng quèc tÕ. 1.1.1. Giao dÞch hèi ®o¸i giao ngay (SPOT TRANSACTIONS) 1.1.1.1. Kh¸i niÖm Giao dÞch hèi ®o¸i giao ngay lµ viÖc mua b¸n mét sè l−îng ngo¹i tÖ trong ®ã tû gi¸ ®−îc tháa thuËn t¹i thêi ®iÓm giao dÞch, cßn viÖc thanh to¸n sÏ ®−îc thùc hiÖn chËm nhÊt lµ trong vßng hai ngµy lµm viÖc tiÕp theo kÓ tõ ngµy cam kÕt mua b¸n.[27] C¸c giao dÞch nµy ®−îc thùc hiÖn gi÷a ng©n hµng trung −¬ng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông, gi÷a c¸c tæ chøc tÝn dông víi nhau vµ gi÷a c¸c tæ chøc tÝn dông víi c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n kh¸c. Trong ®ã, ng©n hµng th−¬ng m¹i (NHTM) ®ãng vai trß trung t©m trªn thÞ tr−êng, vµ hä thùc hiÖn c¸c giao dÞch nµy nh»m môc ®Ých kinh doanh còng nh− hç trî c¸c kh¸ch hµng. 1.1.1.2. YÕt gi¸ trªn thÞ tr−êng giao ngay Tïy theo tËp qu¸n kinh doanh vµ ®iÒu kiÖn thÞ tr−êng, tõng quèc gia cã thÓ niªm yÕt gi¸ theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. Tuy nhiªn, trªn thÞ tr−êng interbank, cã hai c¸ch niªm yÕt chÝnh Mét lµ yÕt gi¸ kiÓu Mü (American quote), tøc lµ tû gi¸ ®−îc niªm yÕt b»ng sè USD trªn mét ®¬n vÞ ngo¹i tÖ. VD: EUR/USD : 1.4500; GBP/USD : 2.1200 Hai lµ yÕt gi¸ kiÓu ch©u ¢u (European quote), tû gi¸ ®−îc niªm yÕt b»ng sè ngo¹i tÖ trªn ®¬n vÞ USD. VD: USD/JPY: 114.00; USD/CHF: 1.2500 Trªn ®©y lµ hai c¸ch yÕt gi¸ xoay quanh ®ång USD. Ngoµi ra, cã thÓ cã c¸ch ph©n lo¹i kh¸c lµ : yÕt gi¸ trùc tiÕp vµ yÕt gi¸ gi¸n tiÕp. YÕt gi¸ trùc tiÕp: lµ ph−¬ng ph¸p biÓu thÞ gi¸ trÞ cña mét ®¬n vÞ ngo¹i
 11. 11 tÖ th«ng qua mét sè l−îng nhÊt ®Þnh ®ång néi tÖ. VD: ë ViÖt Nam yÕt gi¸ USD/VND : 16,512 ; GBP/VND: 29,572… YÕt gi¸ gi¸n tiÕp: lµ ph−¬ng ph¸p biÓu thÞ gi¸ trÞ cña mét ®¬n vÞ ®ång néi tÖ th«ng qua mét sè l−îng nhÊt ®Þnh cña ®ång ngo¹i tÖ. VD: ë Anh yÕt gi¸ GBP/USD: 1.5200 Theo th«ng lÖ quèc tÕ th× ®ång b¶ng Anh (GBP) vµ dollar óc (AUD) th−êng ®−îc niªm yÕt gi¸n tiÕp trong khi c¸c ®ång tiÒn kh¸c th−êng ®−îc niªm yÕt trùc tiÕp. Riªng ®ång USD vµ EUR ®−îc niªm yÕt theo c¶ hai c¸ch. 1.1.1.3. Chªnh lÖch gi÷a gi¸ mua vµ gi¸ b¸n trong giao dÞch giao ngay Trªn thÞ tr−êng ngo¹i hèi, trong giao dÞch giao ngay, c¸c ng©n hµng th−êng kh«ng thu phÝ giao dÞch mµ thu lîi nhuËn dùa trªn chªnh lÖch gi÷a gi¸ mua vµ gi¸ b¸n (bid-ask spread). Chªnh lÖch cña mét ngo¹i tÖ cao hay thÊp phô thuéc vµo ph¹m vi giao dÞch hÑp hay réng vµ møc biÕn ®éng gi¸ cña ngo¹i tÖ ®ã trªn thÞ tr−êng. §Ó dÔ dµng so s¸nh víi c¸c lo¹i chi phÝ giao dÞch kh¸c, møc chªnh lÖch nµy th−êng ®−îc x¸c ®Þnh theo tû lÖ phÇn tr¨m qua c«ng thøc sau: SR − BR Møc chªnh lÖch(%) = x 100 SR trong ®ã: SR: tû gi¸ b¸n; BR: tû gi¸ mua C¸c ngo¹i tÖ cã thÞ tr−êng giao dÞch réng nh− USD, EUR, GBP, JPY th−êng cã tû lÖ chªnh lÖch tõ 0.1 ®Õn 0.5% trong khi c¸c ngo¹i tÖ kh¸c cã møc chªnh lÖch cao h¬n. Nguyªn nh©n c¸c ng©n hµng duy tr× møc chªnh lÖch réng lµ ®Ó bï ®¾p nh÷ng chi phÝ do rñ ro khi n¾m gi÷ c¸c ®ång tiÒn cã ph¹m vi giao dÞch hÑp vµ tû gi¸ biÕn ®éng m¹nh. Thêi gian gÇn ®©y, do nh÷ng biÕn ®éng lín trªn thÞ tr−êng ngo¹i hèi vµ viÖc Ng©n hµng Nhµ N−íc (NHNN) t¨ng biªn ®é tû gi¸ cña ®ång VND víi USD lªn 2% kÓ tõ ngµy 27 th¸ng 6 n¨m 2008, vµ lªn ®Õn 3% kÓ tõ ngµy 7 th¸ng 11 n¨m 2008, chóng ta cã thÓ thÊy c¸c NHTM trªn thÞ tr−êng ViÖt Nam ®· níi dÇn møc chªnh lÖch tû gi¸ cho ®ång USD, tõ møc
 12. 12 phæ biÕn 10 ®iÓm lªn tíi hµng chôc ®iÓm, thËm chÝ c¶ tr¨m ®iÓm. Giao dÞch hèi ®o¸i giao ngay, cïng víi hÖ thèng ng©n hµng th−¬ng m¹i lµm trung gian ®· ®¸p øng ®−îc nhu cÇu mua vµ b¸n ngo¹i tÖ cña c¸c doanh nghiÖp. Tuy nhiªn víi c¸c nhu cÇu ngo¹i tÖ trong t−¬ng lai, khi c¸c doanh nghiÖp cã kÕ ho¹ch thanh to¸n trong dµi h¹n th× c¸c doanh nghiÖp l¹i gÆp ph¶i khã kh¨n trong viÖc dù ®o¸n tr−íc nh÷ng biÕn ®éng tû gi¸, v× thÕ, nÕu chØ cã giao dÞch hèi ®o¸i giao ngay, c¸c doanh nghiÖp sÏ ë t×nh thÕ bÞ ®éng vµ lu«n lu«n bÞ rñi ro tû gi¸ ®e däa. §ã lµ lý do mµ giao dÞch hèi ®o¸i kú h¹n ra ®êi vµ phÇn tiÕp theo cña luËn v¨n sÏ nghiªn cøu lo¹i h×nh giao dÞch nµy. 1.1.2.Giao dÞch hèi ®o¸i kú h¹n (FORWARD TRANSACTIONS) 1.1.2.1. Kh¸i niÖm: Giao dÞch hèi ®o¸i kú h¹n lµ giao dÞch mµ trong ®ã hai bªn sÏ cam kÕt mua b¸n víi nhau mét l−îng ngo¹i tÖ theo mét tû gi¸ x¸c ®Þnh t¹i mét thêi ®iÓm sau ®ã hay mét thêi h¹n x¸c ®Þnh kÓ tõ ngµy ký kÕt giao dÞch.[27] Trong giao dÞch kú h¹n, mäi ®iÒu kiÖn mua b¸n ®−îc ký kÕt vµo ngµy giao dÞch, viÖc thanh to¸n chØ ®−îc thùc hiÖn vµo ngµy gi¸ trÞ ®· tháa thuËn trªn c¬ së kú h¹n mua b¸n. Giao dÞch hèi ®o¸i kú h¹n cã thÓ thùc hiÖn trªn thÞ tr−êng tËp trung hay phi tËp trung qua c¸c ph−îng tiÖn giao dÞch nh−: ®iÖn tho¹i, m¹ng m¸y tÝnh. Trong mét sè tµi liÖu n−íc ngoµi ph©n lo¹i forward thµnh hai lo¹i lµ forward outright vµ forward swap. Forward outright lµ kiÓu forward hoµn toµn gièng nh− ®Þnh nghÜa, cßn forward swap lµ sù kÕt hîp gi÷a giao dÞch hèi ®o¸i giao ngay vµ hèi ®o¸i kú h¹n hay chÝnh lµ giao dÞch ho¸n ®æi tiÒn tÖ sÏ ®−îc nghiªn cøu ë môc sau. V× vËy, ë môc nµy, ng−êi viÕt sÏ chØ ®Ò cËp ®Õn giao dÞch hèi ®o¸i kú h¹n ®¬n thuÇn hay forward outright. 1.1.2.2. C¸c ®iÒu kiÖn trong giao dÞch hèi ®o¸i kú h¹n - Ngµy gi¸ trÞ kú h¹n: Trong giao dÞch cã kú h¹n, ngµy gi¸ trÞ ®−îc
 13. 13 x¸c ®Þnh sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh (thêi h¹n cña giao dÞch) kÓ tõ ngµy gi¸ trÞ giao ngay cïng thêi ®iÓm giao dÞch. Qu¶n lý ngo¹i hèi cña ViÖt Nam hiÖn nay cho phÐp kú h¹n cña giao dÞch kú h¹n trong vßng 3 ngµy ®Õn 365 ngµy Ngµy gi¸ trÞ = Ngµy gi¸ trÞ giao ngay + Thêi h¹n t−¬ng øng cña giao dÞch (1,2,3,6,9,12 th¸ng) - Tû gi¸ kú h¹n: Tû gi¸ kú h¹n lµ tû gi¸ ®−îc tháa thuËn ngay tõ ngµy giao dÞch ®Ó lµm c¬ së cho viÖc trao ®æi tiÒn tÖ t¹i ngµy gi¸ trÞ kú h¹n. Tû gi¸ kú h¹n ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tû gi¸ giao ngay vµ c¸c møc l·i suÊt cña hai ®ång tiÒn. Theo häc thuyÕt ngang gi¸ l·i suÊt, tÝnh tû gi¸ kú h¹n ®−îc c¸c ®Þnh nh− sau: ( It − Ic) xT F = S + S. 1 + IcxT Trong ®ã: F: tû gi¸ kú h¹n S: tû gi¸ giao ngay It: L·i suÊt cña ®ång tiÒn ®Þnh gi¸ Ic: L·i suÊt cña ®ång tiÒn yÕt gi¸ ( It − Ic) xT Nh− vËy ®iÓm kú h¹n P ®−îc x¸c ®Þnh: P = S. 1 + IcxT Tõ c«ng thøc tÝnh tû gi¸ kú h¹n tæng qu¸t (1), ta cã c«ng thøc tÝnh tû gi¸ kú h¹n mua vµo vµ b¸n ra nh− sau: ( Ito − Icb) xT Tû gi¸ b¸n Fo = So + So 1 + IcbxT Trong ®ã: Fo: tû gi¸ b¸n kú h¹n So: tû gi¸ b¸n giao ngay Ito: L·i suÊt cho vay cña ®ång tiÒn ®Þnh gi¸ Icb: L·i suÊt ®i vay cña ®ång tiÒn yÕt gi¸
 14. 14 ( Itb − Ico) xT Tû gi¸ mua Fb = Sb + Sb 1 + IcoxT Trong ®ã: Fb: tû gi¸ mua kú h¹n So: tû gi¸ mua giao ngay Ito: L·i suÊt ®i vay cña ®ång tiÒn ®Þnh gi¸ Icb: L·i suÊt cho vay cña ®ång tiÒn yÕt gi¸ YÕt gi¸ tû gi¸ kú h¹n: Tû gi¸ kú h¹n th−êng ®−îc yÕt theo hai c¸ch: yÕt gi¸ theo kiÓu “outright “ vµ yÕt gi¸ theo kiÓu “swap”. KiÓu “outright” niªm yÕt t−¬ng tù nh− tû gi¸ giao ngay, nghÜa lµ gi¸ cña mét ®ång tiÒn nµy ®−îc tÝnh b»ng mét sè ®¬n vÞ ®ång tiÒn kia, gi¸ mua ®øng tr−íc gi¸ b¸n nh−ng chØ kh¸c lµ thêi h¹n thanh to¸n trong t−¬ng lai. KiÓu “swap” chØ yÕt phÇn chªnh lÖch gi÷a tû gi¸ kú h¹n vµ tû gi¸ giao ngay t−¬ng øng. VÝ dô ta cã minh häa d−íi ®©y: B¶ng1.1: YÕt gi¸ kú h¹n trªn thÞ tr−êng Chicago YÕt gi¸ theo kiÓu swap Giao ngay 1 th¸ng 3 th¸ng 6 th¸ng GBP/USD 1.6440 - 50 99 - 97 278 - 275 536 - 530 USD/CHF 1.7140 - 50 4-2 0-3 13 - 19 USD/CAD 1.1720 - 30 40 - 43 105 - 109 175 - 181 USD/JPY 145.80 - 90 22 - 20 48 - 45 136 - 130 YÕt gi¸ theo kiÓu outright Giao ngay 1 th¸ng 3 th¸ng 6 th¸ng GBP/USD 1.6440 - 50 1.6341 - 53 1.6162 - 75 1.5904 - 20 USD/CHF 1.7140 - 50 1.7136 - 48 1.7140 - 53 1.7153 - 69 USD/CAD 1.1720 - 30 1.1760 - 73 1.1825 - 39 1.1895 - 911 USD/JPY 145.80 - 90 145.58 - 70 145.32 - 45 144.44 - 60 Nguån: Chicago Mercantile Exchange Cã thÓ thÊy tû gi¸ yÕt theo kiÓu outright dÔ x¸c ®Þnh h¬n, th−êng ¸p
 15. 15 dông cho kh¸ch hµng. KiÓu swap th−êng ¸p dông trªn thÞ tr−êng liªn ng©n hµng, vµ ta cã thÓ x¸c ®Þnh theo quy t¾c sau. V× tû gi¸ mua lu«n bªn tay tr¸i vµ thÊp h¬n tû gi¸ b¸n nªn nÕu phÇn chªnh lÖch yÕt theo kiÓu swap lµ gi¶m dÇn th× ta ph¶i trõ tû gi¸ giao ngay cho phÇn chªnh lÖch, vµ ng−îc l¹i, nÕu phÇn chªnh lÖch t¨ng dÇn th× ph¶i céng víi nhau. ë ViÖt Nam, do nhu cÇu vÒ giao dÞch kú h¹n ch−a nhiÒu nªn c¸c ng©n hµng kh«ng th−êng xuyªn niªm yÕt tû gi¸ kú h¹n. ChØ khi nµo kh¸ch hµng cã nhu cÇu th× ng©n hµng míi c¨n cø vµo l·i suÊt hai ®ång tiÒn, kú h¹n giao dÞch ®Ó chµo gi¸ cho kh¸ch hµng. 1.1.2.3. Môc ®Ých cña viÖc thùc hiÖn giao dÞch hèi ®o¸i kú h¹n C¸c thµnh viªn tham gia trªn thÞ tr−êng ngo¹i hèi thùc hiÖn c¸c giao dÞch ngo¹i hèi kú h¹n nh»m ba môc ®Ých chÝnh: Thø nhÊt lµ môc ®Ých b¶o hiÓm rñi ro tû gi¸. Th«ng th−êng, c¸c doanh nghiÖp lµ nh÷ng ng−êi theo ®uæi môc ®Ých nµy v× nghiÖp vô nµy ®−îc coi lµ biÖn ph¸p t−¬ng ®èi ®¬n gi¶n vµ h÷u hiÖu ®Ó lo¹i bá yÕu tè rñi ro biÕn ®éng tû gi¸ trong kinh doanh. LÊy vÝ dô mét nhµ nhËp khÈu sÏ ph¶i thanh to¸n mét hîp ®ång nhËp khÈu trÞ gi¸ USD1,000,000.00 trong thêi h¹n 1 n¨m n÷a. Nh−ng thay v× sÏ tiÕn hµnh mua ngo¹i tÖ t¹i thêi ®iÓm ph¶i thanh to¸n, ng−êi nhËp khÈu ký tr−íc mét hîp ®ång mua kú h¹n tû gi¸ 16,650. Nh− vËy sau 1 n¨m, anh ta sÏ ph¶i thanh to¸n kho¶n tiÒn lµ 16.65 tû ®ång. NÕu tû gi¸ giao ngay t¹i thêi ®iÓm ®ã lªn ®Õn 16,800, anh ta ®· tr¸nh ®−îc mét kho¶n chi phÝ lÏ ra lµ lªn ®Õn 16.80 tû ®ång - gi¶m ®−îc 150 triÖu. Tuy nhiªn, nÕu tû gi¸ giao ngay t¹i thêi ®iÓm 1 n¨m sau chØ lµ 16,500VND/USD th× anh ta ®· ph¶i bá ra kho¶n chi phÝ cao h¬n lµ 150 triÖu. Tuy nhiªn, tû gi¸ thÞ tr−êng biÕn ®éng kh«n l−êng. H¬n n÷a, c¸c c«ng ty kh«ng ph¶i lµ nh÷ng chuyªn gia dù b¸o tû gi¸, so víi c¸c ng©n hµng, c¸c quü ®Çu t−, hä thiÕu th«ng tin. V¶ l¹i, víi hä, viÖc x¸c ®Þnh ®−îc tr−íc chi phÝ cho c¸c hîp ®ång ®Çu vµo lµ rÊt quan
 16. 16 träng ®Ó tÝnh to¸n gi¸ vèn, gi¸ c¶ hîp ®ång ®Çu ra vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña th−¬ng vô . Thø hai lµ môc ®Ých kinh doanh chªnh lÖch tû gi¸. Th«ng th−êng, th× ng−êi sö dông nghiÖp vô ngo¹i hèi kú h¹n ®Ó kinh doanh chªnh lÖch tû gi¸ lµ c¸c NHTM. Môc ®Ých cña hä lµ t×m kiÕm lîi nhuËn nh−ng kh«ng chÞu rñi ro trªn c¬ së khai th¸c sù kh«ng nhÊt qu¸n trong l·i suÊt vµ ®iÓm kú h¹n. Cô thÓ h¬n, ta lÊy vÝ dô: Gi¶ sö møc l·i suÊt cña USD lµ: 3%/n¨m, cña EUR lµ 5%/n¨m Tû gi¸ giao ngay S(USD/EUR) lµ 1.5 Tû gi¸ kú h¹n 1 n¨m F(USD/EUR) lµ 1.6 Trong tr−êng hîp nµy nÕu cã USD1,000,000.00, sau 1 n¨m sÏ thu ®−îc kho¶n tiÒn USD1,030,000.00. Nh−ng nÕu lÊy 1 triÖu USD ®ã mua EUR ®Ó ®Çu t−, ®ång thêi b¸n kú h¹n sè tiÒn EUR ®ã (c¶ gèc vµ l·i) ®æi lÊy USD, th× sè tiÒn thu ®−îc vµo cuèi n¨m lµ: 1,000,000,000 x(1+0.05)x1.6 = USD1,120,000.00 1.5 Râ rµng, c¸c nhµ kinh doanh ngo¹i tÖ sÏ kh«ng thÓ nµo lµm ng¬ tr−íc nh÷ng kho¶n lîi nhuËn nh− vËy. Thø ba lµ môc ®Ých ®Çu c¬. Nh÷ng nhµ ®Çu c¬ sö dông nghiÖp vô kú h¹n ®Ó kiÕm lêi th«ng qua hµnh vi chÊp nhËn rñi ro tû gi¸. C¬ së ®Çu c¬ cña hä lµ hä tin t−ëng vµo mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh trong t−¬ng lai, tû gi¸ giao ngay t¹i ®ã vµ tû gi¸ kú h¹n tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®ã cã mét sù chªnh lÖch nhÊt ®Þnh. VÝ dô, tû gi¸ kú h¹n 1 n¨m cña USD/GBP lµ 1.85 nh−ng c¸c nhµ ®Çu t− kú väng r»ng tû gi¸ giao ngay sau mét n¨m n÷a sÏ chØ lµ 1.65, hä sÏ hµnh ®éng nh− sau: + B¸n GBP1,000,000.00 kú h¹n 1 n¨m t¹i tû gi¸ 1.85
 17. 17 + Cuèi n¨m, sè tiÒn hä ph¶i thanh to¸n lµ GBP1,000,000.00 vµ nhËn vÒ lµ USD1,850,000.00 + Dïng USD1,850,000.00 ®Ó mua l¹i GBP víi tû gi¸ giao ngay lóc ®ã chØ lµ 1.65USD/GBP. Nh− vËy, l·i ®Çu c¬ sÏ lµ: GBP121,212.12 = 1,850,000/1.65 - 1,000,000 Tuy nhiªn, trong tr−êng hîp nhµ ®Çu c¬ dù ®o¸n sai, tû gi¸ giao ngay cuèi n¨m lµ 1.9 th× anh ta sÏ ph¶i chÞu mét kho¶n lç lµ GBP26,315.79 = 1,000,000 - 1,850,000/1.65 Liªn quan ®Õn hµnh vi kinh doanh ®Çu c¬ ngo¹i tÖ, giíi kinh doanh tiÒn tÖ th−êng nh¾c tíi mét lo¹i h×nh giao dÞch kú h¹n cã tªn gäi lµ NDFs (Non - deliverable forwards). VËy NDFs thùc chÊt lµ g×? NDFs lµ mét lo¹i giao dÞch kú h¹n, tuy nhiªn, nÕu nh− trong giao dÞch hèi ®o¸i kú h¹n thuÇn tóy, ®Õn ngµy ®¸o h¹n, hai bªn sÏ thanh to¸n toµn bé sè tiÒn trong hîp ®ång th× trong hîp ®ång NDFs, vµo ngµy ®¸o h¹n sè tiÒn thanh to¸n chØ lµ sè tiÒn chªnh lÖch gi÷a tû gi¸ NDF vµ tû gi¸ giao ngay t¹i thêi ®iÓm ®ã. [26], [27] Giao dÞch nµy th−êng ®−îc sö dông cho c¸c ®ång tiÒn kh«ng cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi (giao dÞch b»ng ®ång tiÒn ®ã bÞ h¹n chÕ bëi chÝnh phñ hoÆc ®ång tiÒn Êy kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n ë n−íc ngoµi) song l¹i ®−îc c¸c nhµ kinh doanh quan t©m (v× môc ®Ých b¶o hiÓm rñi ro tû gi¸, môc ®Ých ®Çu c¬ hay mét phÇn cña chiÕn l−îc ®Çu t−). §ång tiÒn lµ ®ång tiÒn thanh to¸n trong giao dÞch NDF th−êng lµ ®ång USD vµ thêi ®iÓm ®Ó Ên ®Þnh tû gi¸ giao ngay ®Ó lµm c¬ së tÝnh to¸n sè tiÒn thanh to¸n trong giao dÞch nµy th−êng lµ 1-2 ngµy tr−íc ngµy ®¸o h¹n tïy thuéc vµo tËp qu¸n thÞ tr−êng. Tû gi¸ giao ngay lµ tû gi¸ ®−îc ng©n hµng trung −¬ng cña quèc gia ®ã c«ng bè hay tû gi¸ trªn thÞ tr−êng liªn ng©n hµng ®−îc c«ng bè trªn Reuters vµo thêi ®iÓm Ên
 18. 18 ®Þnh. LÊy vÝ dô cho giao dÞch NDF víi ®ång Won Hµn Quèc (KRW). Mét nhµ xuÊt khÈu muèn ®Çu c¬ vµo ®ång KRW, sè l−îng t−¬ng ®−¬ng 5 triÖu USD. Anh ta ký hîp ®ång NDF 6 th¸ng Tû gi¸ giao ngay t¹i thêi ®iÓm ®ã : 1110/1111 Tû gi¸ NDF 6 th¸ng: 1114/1115 §èi víi ®ång KRW, tû gi¸ Ên ®Þnh (fixing rate) ®Ó tÝnh sè tiÒn thanh to¸n lµ tû gi¸ giao ngay trªn thÞ tr−êng liªn ng©n hµng lóc 9 giê s¸ng giê Seoul mét ngµy tr−íc ngµy ®¸o h¹n, tû gi¸ nµy cã thÓ tra cøu trªn Reuter trang KFTC 18. [26] Sau 6 th¸ng, sÏ cã 3 kh¶ n¨ng x¶y ra: Tr−êng hîp 1: Tr−êng hîp 2: Tr−êng hîp 3: Fixing rate: 1100 Fixing rate: 1115 Fixing rate: 1130 Kh¸ch hµng mua 5.575 tû KRW (b¸n 5 triÖu USD) sau 6 th¸ng, sè tiÒn USD t−¬ng ®−¬ng lµ: USD5,068,182 USD5,000,000 USD4,933,628 Sè tiÒn ph¶i thanh to¸n Sè tiÒn ph¶i thanh to¸n Sè tiÒn nhËn ®−îc USD68,182 USD0 USD66,372 Thêi gian gÇn ®©y, c¸c giao dÞch NDF ®Æc biÖt ®−îc c¸c nhµ ®Çu t− quan t©m, nhÊt lµ víi mét sè ®ång tiÒn míi næi nh− ®ång KRW, ®ång nh©n d©n tÖ. C¸c ®ång tiÒn nµy cã sè l−îng giao dÞch rÊt lín trªn thÞ tr−êng ch©u ¸. Thùc tÕ, c¸c giao dÞch NDF lµ c¸c giao dÞch mua b¸n khèng, phÇn nhiÒu do môc ®Ých ®Çu c¬, thÞ tr−êng NDF kh«ng ph¶n ¸nh cung cÇu thùc cña hai ®ång tiÒn, tuy nhiªn nã cã kh¶ n¨ng ¶nh h−ëng ®Õn thÞ tr−êng thùc tÕ v× nã ph¶n ¸nh kú väng cña giíi ®Çu t− vÒ gi¸ trÞ cña ®ång tiÒn ®ã so víi USD. Nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2008, víi nh÷ng biÕn ®éng xÊu trªn thÞ tr−êng tµi chÝnh ViÖt Nam, tû gi¸ giao ngay USD/VND t¨ng ®ét biÕn, cã lóc lªn ®Õn 19,000 th× tû gi¸ NDF USD/VND 12 th¸ng còng t¨ng víi tèc ®é ch−a tõng cã lªn tíi møc
 19. 19 cao nhÊt lµ 22,370 ngµy 18.06.2008. NhiÒu ng−êi bi quan b¾t ®Çu nghÜ ®Õn mét cuéc khñng ho¶ng tiÒn tÖ gièng nh− Th¸i Lan n¨m 1997-1998. ThËm chÝ, mét sè th«ng tin cho r»ng ViÖt Nam ®ang lµ ®èi t−îng cña mét cuéc tÊn c«ng tiÒn tÖ vµ nguy c¬ ph¸ gi¸ VND lµ khã tr¸nh khái. Tuy nhiªn, c¸c biÖn ph¸p ®iÒu tiÕt hîp lý tõ phÝa ChÝnh phñ vµ NHNN ®· ®−a thÞ tr−êng tµi chÝnh trë l¹i quü ®¹o æn ®Þnh h¬n, hiÖn nay tû gi¸ NDF USD/VND 1 n¨m tÝnh ®Õn ngµy 19.9.2008 lµ 19,195. [30] H×nh 1.1: DiÔn biÕn tû gi¸ NDF cña USD/VND (tõ th¸ng 11.2007 ®Õn th¸ng 09.2008) Nguån: Bloomberg 1.1.3. Giao dÞch ho¸n ®æi tiÒn tÖ (SWAP TRANSACTIONS) 1.1.3.1 Kh¸i niÖm: Giao dÞch ho¸n ®æi tiÒn tÖ lµ giao dÞch trong ®ã cã sù ho¸n ®æi luång tiÒn cña ®ång tiÒn nµy víi luång tiÒn cña ®ång tiÒn kh¸c trong mét kho¶ng
 20. 20 thêi gian tháa thuËn nµo ®ã. [27] Trªn thùc tÕ, c¸c giao dÞch ho¸n ®æi ®−îc thùc hiÖn phi tËp trung - OTC (Over The Counter). Tuy nhiªn, trong c¸c giao dÞch ho¸n ®æi, c¸c thuËt ng÷ vµ c¸c chøng tõ ®−îc sö dông ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn cña HiÖp héi Quèc tÕ vÒ giao dÞch ho¸n ®æi vµ giao dÞch ph¸i sinh (ISDA - The International Swaps and Derivatives Association) vµ c¸c giao dÞch nµy ph¶i tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn cña ISDA th× míi cã thÓ thùc hiÖn. Nãi ®Õn giao dÞch ho¸n ®æi, cã thÓ cã rÊt nhiÒu lo¹i giao dÞch ho¸n ®æi nh−: Ho¸n ®æi l·i suÊt (interest rate swaps), ho¸n ®æi tµi s¶n (equity swaps)…., nh−ng liªn quan ®Õn ngo¹i hèi, chóng ta quan t©m ®Õn hai lo¹i ho¸n ®æi lµ: Ho¸n ®æi giao ngay - kú h¹n (FX Spot-Forward Swaps) vµ Ho¸n ®æi tiÒn tÖ chÐo (Cross Currency Swaps) 1.1.3.2 Ho¸n ®æi giao ngay - kú h¹n (FX Spot-Forward Swaps) Giao dÞch ho¸n ®æi giao ngay - kú h¹n, nh− tªn gäi cña nã, bao gåm ®ång thêi hai giao dÞch ng−îc chiÒu nhau, mét giao dÞch giao ngay vµ mét giao dÞch kú h¹n (tøc lµ võa mua vµ b¸n cïng mét lo¹i ngo¹i tÖ ). VÝ dô: Mét giao dÞch nh− sau lµ giao dÞch ho¸n ®æi giao ngay - kú h¹n + B¸n USD1,000,000, mua CHF giao ngay +Mua USD1,000,000, b¸n CHF kú h¹n 1 n¨m Môc ®Ých cña giao dÞch ho¸n ®æi giao ngay - kú h¹n: Ta thÊy, trong giao dÞch ho¸n ®æi, kh«ng lµm ph¸t sinh tr¹ng th¸i ngo¹i hèi rßng, v× thÕ thay v× chÞu rñi ro vÒ tû gi¸ nh− c¸c giao dÞch kú h¹n th«ng th−êng, giao dÞch ho¸n ®æi chÞu rñi ro vÒ l·i suÊt. V× thÕ, giao dÞch ho¸n ®æi th−êng ®−îc c¸c doanh nghiÖp sö dông vµo môc ®Ých ho¸n ®æi luång tiÒn trong hiÖn t¹i vµ t−¬ng lai theo nhu cÇu cña doanh nghiÖp mµ vÉn phßng ngõa ®−îc rñi ro tû gi¸. Giao dÞch ho¸n ®æi th−êng ®−îc sö dông ®Ó phßng ngõa rñi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2