intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh: Những biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của tổng công ty thương mại Hà Nội sang thị trường Mỹ

Chia sẻ: Cxzvscv Cxzvscv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:125

0
123
lượt xem
52
download

Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh: Những biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của tổng công ty thương mại Hà Nội sang thị trường Mỹ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài Những biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của tổng công ty thương mại Hà Nội sang thị trường Mỹ nhằm trình bày tổng quan về thị trường Mỹ và những yêu cầu nhập khẩu đối với hàng thủ công mỹ nghệ, thực trạng xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của tổng công ty thương mại Hà Nội vào thị trường Mỹ từ năm 2005 đến nay, định hướng và các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của tổng công ty thương mại Hà Nội vào thị trường Mỹ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh: Những biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của tổng công ty thương mại Hà Nội sang thị trường Mỹ

 1. i Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O Tr−êng ®¹i häc ngo¹i th−¬ng ------------------------------- NGUYÔN NGäC THóy NH÷NG BIÖN PH¸P NH»M §ÈY M¹NH HO¹T §éNG XUÊT KHÈU HµNG THñ C¤NG Mü NGHÖ CñA tæng c«ng ty th−¬ng m¹i hµ néi SANG THÞ TR¦êNG Mü luËn v¨n th¹c sü qu¶n trÞ kinh doanh Hµ néi – 2010
 2. ii Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O Tr−êng ®¹i häc ngo¹i th−¬ng ------------------------------- NGUYÔN NGäC THóy NH÷NG BIÖN PH¸P NH»M §ÈY M¹NH HO¹T §éNG XUÊT KHÈU HµNG THñ C¤NG Mü NGHÖ CñA tæng c«ng ty th−¬ng m¹i hµ néi SANG THÞ TR¦êNG Mü Chuyªn ng nh: Qu¶n trÞ kinh doanh M· sè: 60.34.05 luËn v¨n th¹c sü qu¶n trÞ kinh doanh ng−êi h−íng dÉn khoa häc: PGS.TS NguyÔn H÷u Kh¶i Hµ néi – 2010
 3. iii
 4. i L I CAM OAN Tôi xin cam oan ây là công trình nghiên c u c a riêng tôi. Các k t qu nghiên c u c a lu n văn là trung th c, không sao chép c a b t kỳ ai. Các s li u trong lu n văn có ngu n g c c th , rõ ràng. Hà N i, ngày 04 tháng 02 năm 2010 H c viên Nguy n Ng c Thúy
 5. ii L I C M ƠN Tác gi xin bày t lòng bi t ơn chân thành sâu s c t i các gi ng viên, các nhà khoa h c ã trang b cho tác gi nh ng ki n th c quý báu trong quá trình ào t o t i trư ng i h c Ngo i thương. c bi t, tác gi xin ư c chân thành c m ơn PGS.TS Nguy n H u Kh i, ngư i ã giúp tác gi r t t n tâm trong quá trình th c hi n lu n văn này. Tác gi cũng xin chân thành c m ơn các bác, các chú, các anh ch công tác t i T ng công ty Thương m i Hà N i ã t n tình giúp , ch d n, cung c p tài li u giúp tác gi hoàn thành lu n văn này. Tác gi cũng xin g i l i c m ơn c a mình n gia ình, b n bè, và ng nghi p ã ng h , ng viên và t o i u ki n t t nh t tác gi có th t p trung hoàn thành lu n văn này. Hà N i, ngày 04 tháng 02 năm 2010 H c viên Nguy n Ng c Thúy
 6. iii DANH M C CÁC KÝ HI U CÁC CH VI T T T AIPA Lu t Ưu ãi Thương m i Andean CBI Sáng ki n vùng lòng ch o Caribe CIA C c tình báo Liên Bang Hoa Kỳ Cont Container CPSIA C i ti n an toàn s n ph m tiêu dùng GDP T ng s n ph m qu c n i GSP Generalized system of reference H th ng ưu ãi ph c p GTGT Giá tr gia tăng HAPRO T ng công ty Thương m i Hà N i TCTTMHN HTS Bi u Thu quan hài hoà c a H p ch ng qu c Hoa kỳ LACEY Lu t c a M v v n ch t phá r ng MFN Quy ch t i hu qu c NAFTA Hi p nh t do Thương m i B c M PR Public Relations - Quan h công chúng TPP Thái Bình Dương UBND y ban nhân dân USD, $ US Dollar – ôla M VND Vi t Nam ng WTO T ch c Thương m i Th gi i
 7. iv DANH M C B NG BI U B NG TIÊU TRANG 1.1 Thu nh p u ngư i c a các nư c l n trên th gi i năm 7 2008 2.1 T tr ng xu t kh u hàng th công m ngh c a Hapro giai 33 o n 2006-2009 T c tăng trư ng hàng th công m ngh c a Hapro giai 2.2 33 o n 2006-2009 Các th trư ng xu t kh u hàng th công m ngh c a T ng 2.3 37 công ty Thương m i Hà N i Kim ng ch xu t kh u hàng th công m ngh c a T ng 2.4 43 công ty vào th trư ng M giai o n 2005-2009
 8. v DANH M C HÌNH TH TIÊU TRANG TH 1.1 Thâm h t Thương m i năm 2006 8 2.1 Cơ c u m t hàng xu t kh u hàng th công m ngh c a 34 Hapro Kim ng ch xu t kh u hàng mây tre lá an c a T ng 2.2 45 công ty vào th trư ng M giai o n 2005-2009 Kim ng ch xuât kh u hàng g m ngh c a T ng công 2.3 ty vào th trư ng M giai o n 2005-2009 46 Kim ng ch xu t kh u hàng g m s m ngh c a T ng 2.4 47 công ty vào th trư ng M giai o n 2005-2009
 9. vi M CL C Trang ph bìa Trang L i cam oan .................................................................................................... i L i c m ơn ........................................................................................................ ii Danh m c ký hi u và các ch vi t t t ................................................................ iii Danh m c b ng bi u .......................................................................................... iv Danh m c hình, th ....................................................................................... v M U ............................................................................................................... 1 1. Tính c p thi t c a tài .............................................................................. 1 2. Tình hình nghiên c u .................................................................................. 2 3. M c ích nghiên c u ................................................................................... 3 4. Nhi m v nghiên c u .................................................................................. 3 5. i tư ng và ph m vi nghiên c u ............................................................... 3 6. Phương pháp nghiên c u ............................................................................ 3 7. K t c u lu n văn .......................................................................................... 4 CHƯƠNG I – T NG QUAN V TH TRƯ NG M VÀ NH NG YÊU C U NH P KH U I V I HÀNG TH CÔNG M NGH ................................. 5 1.1. Th trư ng và ngư i tiêu dùng M v i hàng th công m ngh ............ 5 1.1.1. c i m c a th trư ng M ............................................................... 5 1.1.1.1. c i m cơ c u dân cư ............................................................. 6 1.1.1.2. Thu nh p và chi tiêu ................................................................... 7 1.1.1.3. Nhu c u và th hi u c a ngư i tiêu dùng M i v i hàng th công m ngh ............................................................................................. 9 1.1.2. c i m h th ng phân ph i ............................................................. 12 1.1.2.1. H th ng bán l .......................................................................... 13 1.1.2.2. H th ng bán buôn ..................................................................... 14 1.2. M t s quy nh trong chính sách nh p kh u c a M i v i hàng th công m ngh …………………. .......................................................................... 16
 10. vii 1.2.1. Chính sách thu quan ......................................................................... 17 1.2.2. Chính sách phi thu quan ................................................................... 19 1.3. Kinh nghi m xu t kh u hàng th công m ngh sang th trư ng M c a m t s nư c ................................................................................................ 22 1.3.1. Trung Qu c – Kinh nghi m xu t kh u thông qua các h i ch qu c t hàng trang trí n i th t ...................................................................................... 22 1.3.2. Singapore – Phong cách bán hàng chuyên nghi p .............................. 24 1.3.3. Thái Lan – Thúc y xu t kh u hàng g m m ngh thông qua y m nh, phát tri n d ch v du l ch – Ngành công nghi p mũi nh n ...................... 25 1.4. Bài h c cho các doanh nghi p Vi t Nam ho t ng xu t kh u th công m ngh vào th trư ng M ............................................................................. 26 CHƯƠNG II – TH C TR NG XU T KH U HÀNG TH CÔNG M NGH C A T NG CÔNG TY THƯƠNG M I HÀ N I VÀO TH TRƯ NG M T NĂM 2005 N NAY ........................................................................................... 29 2.1. Gi i thi u v T ng Công ty Thương m i Hà N i .................................... 29 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n ...................................................... 29 2.1.2. Ch c năng và nhi m v ...................................................................... 29 2.1.3. Lĩnh v c s n xu t kinh doanh ............................................................. 30 2.1.4. Các ơn v , chi nhánh th c hi n xu t kh u th công m ngh ............ 31 2.2. Tình hình xu t kh u hàng th công m ngh chung c a T ng Công ty Thương m i Hà N i t năm 2005 n nay ................................................ 32 2.2.1. Quy mô và t c ............................................................................... 32 2.2.2. Cơ c u các m t hàng th công m ngh xu t kh u ............................. 34 2.2.3. Th trư ng xu t kh u .......................................................................... 36 2.3. Th c tr ng xu t kh u th công m ngh c a T ng Công ty Thương m i Hà N i sang M t năm 2005 n nay ............................................................ 39 2.3.1. Th c tr ng công tác xu t kh u hàng th công m ngh c a Hapro vào th trư ng M t năm 2005 n nay ............................................................. 39
 11. viii 2.3.2. Xu t kh u các m t hàng mây tre lá an, g , g m s ...................... 45 2.3.2.1. Mây tre lá an ........................................................................... 45 2.3.2.2. g m ngh ........................................................................... 46 2.3.2.3. G m s m ngh ........................................................................ 47 2.4. ánh giá chung k t qu , h n ch và nguyên nhân .................................. 48 2.4.1. Nh ng k t qu t ư c ..................................................................... 48 2.4.2. Nh ng khó khăn, h n ch ................................................................... 51 2.4.3. Nguyên nhân c a nh ng t n t i .......................................................... 62 CHƯƠNG III – NH HƯ NG VÀ CÁC BI N PHÁP Y M NH XU T KH U HÀNG TH CÔNG M NGH C A T NG CÔNG TY THƯƠNG M I HÀ N I VÀO TH TRƯ NG M ...................................................................... 69 3.1. D báo nhu c u c a th trư ng th công m ngh M n năm 2015 ... 69 3.2. nh hư ng xu t kh u hàng th công m ngh sang th trư ng M c a T ng Công ty Thương m i Hà N i trong giai o n t năm 2010 – 2015 ... 71 3.2.1. Nh ng thu n l i và khó khăn c a Hapro trong giai o n m i ............. 71 3.2.1.1. Nh ng thu n l i ......................................................................... 71 3.2.1.2. Nh ng khó khăn ......................................................................... 73 3.2.2. M c tiêu và nh hư ng xu t kh u hàng th công m ngh ................ 75 3.3. Nh ng bi n pháp c a T ng Công ty Thương m i Hà N i ...................... 77 3.3.1. Bi n pháp t o ngu n và qu n lý hàng xu t kh u ................................. 77 3.3.1.1. T ch c t t công tác t o ngu n và thu mua hàng t tiêu chu n xu t kh u sang th trư ng M t các cơ s s n xu t trong nư c ........ 77 3.3.1.2. Qu n lý và b o m ch t lư ng các m t hàng xu t kh u trong quá trình v n chuy n và s d ng .............................................................. 80 3.3.1.3. Chú tr ng vào công tác thi t k m u mã s n ph m .................... 81 3.3.1.4. Tìm ki m và m r ng m t hàng th công m i phù h p v i năng l c khai thác th trư ng c a Hapro..............................................................83 3.3.1.5. u tư công ngh vào quá trình s n xu t hàng th côngm ngh 83
 12. ix 3.3.2. Bi n pháp tăng cư ng qu n lý và s d ng v n kinh doanh ................. 84 3.3.2.1. Kh năng cung ng v n, qu n lý ng v n tránh th t thoát ... 84 3.3.2.2. Phân b ngân sách c a Hapro nhi u hơn cho công tác phát tri n th trư ng ............................................................................................... 85 3.3.3. Bi n pháp qu n lý và phát tri n ngu n nhân l c ................................. 86 3.3.3.1. Hoàn thi n công tác t ch c qu n lý .......................................... 86 3.3.3.2. Chú tr ng vào công tác ào t o, nâng cao trình i ngũ cán b có năng l c, hi u bi t v nghi p v , gi i ngo i ng ............................... 86 3.3.3.3. Xây d ng t t văn hóa doanh nghi p ........................................... 87 3.3.4. Bi n pháp phát tri n th trư ng M .................................................... 88 3.3.4.1. Phân lo i m t hàng th công m ngh theo cách hi u và cách g i c a ngư i M ........................................................................................... 88 3.3.4.2. Ch ng thư ng xuyên h i thăm khách hàng cũ và chào hàng cho các khách hàng cũ và m i ................................................................. 89 3.3.4.3. Bi n pháp qu n lý h sơ c a khách hàng ................................... 90 3.3.4.4. Tăng cư ng công tác nghiên c u th trư ng ............................... 91 3.3.4.5. y m nh các ho t ng phát tri n th trư ng thông qua xúc ti n Thương m i t i th trư ng M ........................................................... 93 3.3.5. T p trung t i công tác xây d ng và b o v thương hi u hàng th công m ngh c a Hapro ...................................................................................... 94 3.3.6. Phát tri n công ngh thông tin ............................................................ 95 3.4. M t s ki n ngh ....................................................................................... 96 3.4.1. V i Nhà nư c ..................................................................................... 97 3.4.1.1. Có chính sách khuy n khích phát tri n hàng th công m ngh theo úng vùng mi n ................................................................................. 97 3.4.1.2. H tr v n i kinh doanh hàng xu t kh u th công m ngh sang th trư ng M .................................................................................... 97 3.4.1.3. H tr các ơn v s n xu t kinh doanh hàng th công m ngh v chi
 13. x phí xúc ti n, v n chuy n .................................................................... 97 3.4.1.4. Tăng cư ng công tác xúc ti n Thương m i ................................. 98 3.4.2. V i Thành ph ................................................................................... 99 3.4.2.1. T ch c t t công tác h i ch Qu c t EXPO thu hút nhi u khách hàng nư c ngoài ............................................................................... 99 3.4.2.2. Thư ng xuyên t ch c các chương trình ào t o ng n h n ho c dài h n liên quan t i ho t ng xu t kh u th công ................................ 100 3.4.2.3. T ch c các chương trình kh o sát, giao lưu v i các thành ph , doanh nghi p c a các nư c xu t kh u th công m ngh l n ............. 100 3.4.3. V i các ngành liên quan và hi p h i th công m ngh ...................... 101 K T LU N ........................................................................................................... 102 TÀI LI U THAM KH O. .................................................................................... 104 PH L C 1 PH L C 2
 14. xi
 15. 1 M U 1.Tính c p thi t c a tài y m nh xu t kh u hàng th công m ngh s mang l i l i ích to l n không ch v kinh t mà còn v văn hoá, xã h i. So v i nh ng nhóm hàng khác, hàng th công m ngh ư c coi là nhóm hàng có t l th c thu sau xu t kh u r t cao do s d ng n 95% nguyên li u trong nư c s n có và r ti n. Bên c nh ó, thúc y xu t kh u th công m ngh s t o ư c công ăn vi c làm cho r t nhi u ngư i lao ng, c bi t là lao ng nông nhàn t i ch , góp ph n n nh kinh t nông thôn, gi m t n n xã h i, duy trì và b o v n n văn hoá dân t c. ây là nh ng l i ích em l i cho toàn n n kinh t qu c dân và ho t ng này cũng có vai trò r t quan tr ng i v i T ng công ty Thương m i Hà N i. Xu t kh u hàng th công m ngh ư c coi là ho t ng quan tr ng nh t, luôn ư c ưa ra trong nh hư ng chi n lư c c a T ng công ty Thương m i Hà N i. T ng công ty có m i quan h r ng, ch t ch và lâu i v i các cơ s s n xu t (chân hàng) t i các t nh thành c ba mi n B c, Trung, Nam. Do ó, hàng th công m ngh c a T ng công ty Thương m i Hà N i có ch t lư ng m b o, khá phong phú, a d ng v m u mã, ch ng lo i và ki u dáng, t o cho khách hàng nhi u s l a ch n h p d n, thu hút ư c nhi u s chú ý, gây d ng ư c uy tín và ni m tin i v i khách hàng nhi u nư c trên th gi i c bi t là v i khách hàng M . M là th trư ng truy n th ng và luôn là m t trong ba nư c ng u trong b ng kim ng ch xu t kh u sang các khu v c th trư ng c a T ng công ty t năm 2005 n nay, kim ng ch xu t kh u u n m trên m c 600 tri u USD (năm 2005: 1344397.85$, năm 2006: 959619.86$, năm 2007: 1220123.95$, năm 2009: 610005.63$). c bi t g n ây th trư ng M ang có nhu c u l n v hàng th công m ngh , kim ng ch nh p kh u c a M v m t hàng này năm 2008 lên t i 13 t $. H ánh giá cao v s tinh x o trong t ng h a ti t hoa văn trên m i s n ph m mang m b n s c văn hoá dân t c. Do v y, M là m t th trư ng ti m năng i v i m t hàng th công m ngh xu t kh u c a T ng công ty. Tuy nhiên, tình hình xu t kh u m t hàng này c a T ng công ty
 16. 2 sang th trư ng M v n chưa ư c th c hi n m t cách hi u qu , chưa khai thác h t ư c nhu c u c a th trư ng, còn nhi u t n t i và h n ch c n ph i ư c kh c ph c y m nh xu t kh u hơn n a vào th trư ng y ti m năng này. Trong b i c nh như v y, vi c tìm ra nh ng bi n pháp c th nh m nâng cao kim ng ch xu t kh u các s n ph m th công m ngh c a T ng công ty Thương m i Hà N i vào th trư ng M là r t c n thi t. Chính vì lý do trên nên tôi ã ch n tài: “Nh ng bi n pháp nh m y m nh ho t ng xu t kh u hàng th công m ngh c a T ng Công ty Thương m i Hà N i sang th trư ng M ” th c hi n lu n văn th c s c a mình. 2.Tình hình nghiên c u ã có r t nhi u tài lu n văn th c s và khoa h c ã c p t i ho t ng xu t kh u th công m ngh c a Vi t Nam vào th trư ng th gi i cũng như th trư ng M như: - Ngô Xuân Bình (2005), “Hi p nh Thương m i Vi t M và các gi i pháp thúc y xu t kh u hàng Vi t Nam sang th trư ng M ”; lu n văn ti n s trư ng ih c Thương m i - Vũ Minh Hi n (2007), “Chi n lư c phát tri n ngành g xu t kh u t i Vi t nam sang th trư ng M n năm 2015”; lu n văn th c s trư ng Kinh t Qu c dân - Ph m Công Thành (2008), “Xu t kh u g m m ngh c a Vi t Nam vào th trư ng Nh t B n, th c tr ng và các gi i pháp”, lu n văn khoa h c - Ph m Ng c Huân (2006), “Th c tr ng và gi i pháp thúc y xu t kh u hàng th công m ngh c a T ng Công ty xu t nh p kh u Tocontap Hà N i”, lu n văn th c s trư ng Kinh t Qu c dân Tuy nhiên vi c nghiên c u các bi n pháp y m nh ho t ng xu t kh u hàng th công m ngh c a T ng công ty Thương m i Hà N i sang th trư ng M là m t tài c l p và r t c n thi t, nh t là T ng công ty ang tích c c y m nh ho t ng xu t kh u trong b i c nh ng và Nhà nư c ta cũng ang có nhi u ch trương khuy n khích xu t kh u.
 17. 3 3. M c ích nghiên c u tài s nghiên c u nh ng yêu c u nh p kh u c a th trư ng M iv im t hàng th công m ngh , và phân tích th c tr ng xu t kh u hàng th công m ngh c a T ng công ty thương m i Hà N i vào th trư ng này trong th i gian qua. Trên cơ s ó, ra các bi n pháp nâng cao ho t ng xu t kh u các s n ph m th công m ngh sang th trư ng M c a T ng công ty Thương m i Hà N i. 4. Nhi m v nghiên c u th c hi n m c ích nghiên c u, tài t xác nh cho mình nh ng nhi m v sau ây: o Nghiên c u t ng quan v th trư ng M và nh ng quy nh c a th trư ng M i v i nh p kh u hàng th công m ngh o Kinh nghi m v xu t kh u hàng th công m ngh c a m t s nư c trên th gi i o Tìm hi u th c tr ng xu t kh u hàng th công m ngh c a T ng công ty Thương m i Hà N i vào th trư ng M t năm 2005 n nay o nh hư ng và d báo nhu c u hàng th công c a ngh c a th trư ng M n năm 2015 o xu t các bi n pháp nh m y m nh ho t ng xu t kh u hàng th công m ngh sang th trư ng M c a T ng công ty Thương m i Hà N i 5. i tư ng và ph m vi nghiên c u i tư ng nghiên c u: Yêu c u nh p kh u c a th trư ng M i v i ba m t hàng th công m ngh c a T ng công ty thương m i Hà N i là g m s , g và mây tre an. Ph m vi nghiên c u: Th trư ng M và ho t ng xu t kh u th công m ngh c a T ng công ty Thương m i t năm 2005 n nay 6. Phương pháp nghiên c u Bên c nh các lý thuy t c a ch nghĩa Mác Lenin, tác gi ã s d ng các phương pháp phân tích, t ng h p k t h p v i th ng kê.
 18. 4 7. K t c u lu n văn Ngoài ph n m u, k t lu n, các Ph l c và danh sách tài li u tham kh o, n i dung chính c a Lu n văn ư c trình bày trong 03 Chương: Chương 1: T ng quan v th trư ng M và nh ng yêu c u nh p kh u i v i hàng th công m ngh Chương 2: Th c tr ng xu t kh u hàng th công m ngh c a T ng công ty Thương m i Hà N i vào th trư ng M t năm 2005 n nay Chương 3: nh hư ng và các bi n pháp y m nh xu t kh u hàng th công m ngh c a T ng công ty Thương m i Hà N i vào th trư ng M
 19. 5 CHƯƠNG 1: T NG QUAN V TH TRƯ NG M VÀ NH NG YÊU C U NH P KH U I V I HÀNG TH CÔNG M NGH 1.1. Th trư ng và ngư i tiêu dùng M i v i hàng th công m ngh 1.1.1. c i m c a th trư ng M V i dân s trên 300 tri u ngư i, a d ng v ch ng t c và có thu nh p cao, M hi n là m t trong nh ng th trư ng tiêu dùng l n nh t th gi i. Năm 2007, kim ng ch nh p kh u hàng hoá c a M t 1.942.862.938 nghìn USD, n năm 2008 và 2009, m c dù ch u nh hư ng kh ng ho ng kinh t tr m tr ng nhưng kim ng ch nh p kh u hàng hóa c a M v n duy trì m c 2.0 nghìn t USD (năm 2008: 2.090.482.755 nghìn $, năm 2009: 1.986.200.354 nghìn $) [Ph l c 2]. Do giá nhân công t i M cao, nên n nay h u h t các hàng hoá tiêu dùng là hàng nh p kh u, ho c gia công nư c ngoài theo m u mã thi t k và u tư c a các công ty M và nh p kh u tr l i nư c này. V i kim ng ch nh p kh u l n, M th c s là th trư ng kh ng l iv ih uh t t t c các lo i hàng hoá mà Vi t Nam có th s n xu t và xu t kh u. Riêng hàng th công m ngh , M ư c xác nh là m t trong nh ng th trư ng xu t kh u tr ng i m c a Vi t Nam, vì ây là nh ng m t hàng Vi t Nam có th m nh và ngư i M ít s n xu t. Năm 2006, kim ng ch xu t kh u hàng th công c a Vi t Nam vào th trư ng M kho ng 740 tri u USD, n tháng 11 năm 2009, kim ng ch ã tăng 3% ( t kim ng ch x p x 1 t USD). Các m t hàng th công m ngh xu t kh u ch y u là d ng c gia ình và trang trí trong nhà, ngoài vư n, các m t hàng quà t ng, lưu ni m v a có tính ch t trang trí, quà t ng, v a có tính gia d ng. Theo th ng kê c a các cơ quan ch c năng, trong nh ng năm t i, M v n có nhu c u nh p kh u hàng th công m ngh trên 13 t USD/năm [9], như v y m t hàng này v n ti p t c gia tăng. Tuy nhiên, nói như v y không có nghĩa d dàng xu t kh u hàng hóa vào th trư ng M . V i s c h p d n c a mình, M luôn là m t th trư ng c nh tranh gay g t i v i t t c các ơn v s n xu t kinh doanh hàng hoá trên th gi i mà trong ó có c các
 20. 6 doanh nghi p Vi t Nam. xu t kh u hàng th công m ngh vào th trư ng M , chúng ta ph i quan tâm n các c i m sau: 1.1.1.1. c i m cơ c u dân cư n cu i năm 2008 và u năm 2009, dân s c a M ã lên t i 303.146.284 ngư i, phân b r i rác 50 bang c a M v i di n tích là 3.79 tri u mile2 (d m vuông) tương ương 9.3 tri u km2 [11]. Dân cư t p trung ch y u các Bang có các ho t ng kinh t , xã h i phát tri n nh t, như California là bang có m c GDP cao nh t, ng hàng th 6 ho c th 7 trên quy mô toàn c u; Texas là bang nh hơn v m t kinh t , ch b ng m t n a GDP c a bang California tương ương v i v trí th 10 c a Canada có tr giá 1.080 t USD; Florida là bang có GDP ngang ng a v i các nư c "con h Châu Á", dân cư s ng các bang này có thu nh p cao và i u ki n s ng y . Dân s có m c thu nh p trung bình n m các bang New York; Pennsylvania; Georgia; North Carolina; Washington v i GDP n m m c t 309-621 t USD. Dân s nh p cư có m c s ng th p t p trung các bang Rhode Island; South Dakota; Montana v i GDP n m m c t 11- 57 t USD. Ngư i Vi t Nam hi n sinh s ng M v i dân s n năm 2007 lên t i 1.642.950 ngư i (chi m trên 50% t ng s Vi t ki u trên th gi i) t p trung ph n l n qu n Cam thu c bang California và Texas v i m c thu nh p t 9-20 USD/gi [30] và ho t ng ch y u là cung c p hàng hóa, d ch v nh áp ng nhu c u c a c ng ng s ng xung quanh như: sơn móng tay; bán l lương th c, th c ph m và các lo i hàng hóa khác.v.v. Do c i m v cơ c u dân cư như v y nên cơ c u th trư ng và m t hàng tiêu th M r t a d ng, nhu c u hàng hoá t ng vùng không gi ng nhau. Hàng hóa nói chung và hàng th công m ngh nói riêng dù có ch t lư ng cao hay v a u có th bán trên th trư ng M , vì ây có nhi u t ng l p dân cư v i m c s ng khác nhau. Tuy nhiên, òi h i c a ngư i tiêu dùng M i v i s n ph m cũng r t kh t khe, s n ph m không ch ch t lư ng t t mà giá c ph i h p lý và d ch v m b o.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản