intTypePromotion=3

Luận văn: Thiết kế móng cọc khoan nhồi

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:145

0
484
lượt xem
226
download

Luận văn: Thiết kế móng cọc khoan nhồi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tùy theo điều kiện địa chất và tải trọng của công trình, trên tổng thể giá thành của phương án xử lý nền móng khi sử dụng cọc nhồi đường kính nhỏ hợp lý do khả năng chịu tải trên mỗi đầu cọc khá cao nên số lượng cọc trong móng giảm. Thêm vào đó phần đài cọc, giằng móng giảm thiểu do số lượng cọc ít, cọc có thể thi công sát công trình bên cạnh (cách =10cm) nên không phải thiết kế đài cọc kiểu consol dẫn đến làm giảm kích thước đài cọc....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Thiết kế móng cọc khoan nhồi

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..... KHOA .... Luận văn Thiết kế móng cọc khoan nhồi :
 2. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN MỤC LỤC CHƯƠNG I:KẾT CẤU SÀN TẦNG 2. I.TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN.  1.Tĩnh tải  2.Hoạt tải II.VẬT LIỆU. III.TÍNH TOÁN CỐT THÉP.  1.Bản kê 4 cạnh làm việc theo 2 phương.  2.Bản sàn làm việc 1 phương  3.Bản sàn Console CHƯƠNG II:TÍNH TOÁN DẦM TRỤC C A.TÍNH DẦM TRỰC GIAO I.SƠ ĐỒ TÍNH  1.Sơ đồ truyền tải lên dầm  2.Tải trọng  3.Dùng Sap2000 để tính nội lực cho dầm II.SƠ ĐỒ TÍNH  1.Tính cốt dọc  2.Tính cốt đai B.TÍNH DẦM DỌC TRỤC C I.SƠ ĐỒ TÍNH  1.Sơ đồ truyền tải lên dầm  2.Tải trọng  3.Dùng Sap2000 để tính nội lực cho dầm II.TÍNH CỐT THÉP  1.Tính cốt dọc SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH
 3. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN  2.Tính cốt đai CHƯƠNG III:TÍNH TOÁN CẦU THANG TẦNG ĐIỂN HÌNH A.BẢNG THANG I.SƠ ĐỒ TÍNH.  1.Sơ bộ chọn kích thước bản thang  2.Liên kết. II.TẢI TRỌNG  1.Cấu tạo thang  2.Trọng lượng bản thân III.XÁC ĐỊNH NỘI LỰC  1.Tính nội lực cho vế 1  2.Tính nội lực co vế 2 IV.TÍNH CỐT THÉP B.DẦM CHIẾU NGHĨ I.SƠ ĐỒ TÍNH  1.Tải trọng  2.Tính nội lực II.TÍNH NỘI LỰC  1.Tính cốt dọc  2.Tính cốt đai CHƯƠNG IV:TÍNH TOÁN HỒ NƯỚC MÁI I.KIẾN TRÚC II.SƠ ĐỒ CẤU TẠO,KÍCH THƯỚC CẤU KIỆN  1.Sơ đồ cấu tạo  2.Kích thước các cấu kiện III.TÍNH TOÁN BẢN SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH
 4. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN  1.Tính toán bản nắp  2.Tính toán bản đáy  3.Tính toán bản thành  4.Kiểm tra nứt IV.TÍNH TOÁN DẦM  1.Tính toán dầm nắp bể  2.Tính toán dầm đáy bể CHƯƠNG V:TÍNH TOÁN KHUNG PHẲNG TRỤC 3 I.TÍNH KHUNG PHẲNG TRỤC 4  1.Sơ đồ truyền tải  2.Tính sơ bộ tiết diện cột biên và cột giữa  3.Tính toán tải trọng  4.Tải trọng nút khung  5.Tải trọng gió(wind)  6.Tổ hợp nội lực  7.Tính thép cho dầm  8.Tình thép cho cột CHƯƠNG VI:THỐNG KÊ CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA ĐẤT NỀN I.TÓM TẮT ĐỊA CHẤT  1.Mô tả,phân loại các lớp đất  2.Sơ đồ vị trí các hố khoan II.XỬ LÝ VÀ THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT  1.Nguyên tắc chung  2.Quy tắc loại trừ những sai số thô  3.Thống kê số liệu  4.Kết quả thống kê CHƯƠNG VII:THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN MÓNG A.THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI ĐÀI ĐƠN I.TÍNH TOÁN MÓNG M1 SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH
 5. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN  1.Tải trọng tác dụng lên móng  2.Cấu tạo cọc  3.Sơ bộ chiều sâu đáy đài và các kích thước  4.Tính toán sức chịu tải của khoan nhồi  5.Xác định số lượng cọc và sơ đồ bố trí cọc trong đài  6.Kiểm tra tải trọng tác dụng lên từng cọc trong nhóm  7.Kiểm tra theo điều kiện biến dạng  8.Tính toán đài cọc II.TÍNH TOÁN MÓNG M2  1.Tải trọng tác dụng lên móng  2.Cấu tạo cọc  3.Sơ bộ chiều sâu đáy đài và các kích thước  4.Tính toán sức chịu tải của cọc khoan nhồi  5.Xác định số lượng cọc và sơ đồ bố trí cọc trong đài  6.Kiểm tra tải trọng cọc tác dụng lên từng cọc trong nhóm  7.Kiểm tra theo điều kiện biến dạng  8.Tính toán đài cọc B.THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC ÉP I.THIẾT KẾ MÓNG CỌC ÉP ĐÀI ĐƠN(MÓNG M1)  1.Tải trọng tác dụng lên móng  2.Cấu tạo cọc  3.Sơ bộ chiều sâu đáy đài và các kích thước  4.Tính toán sức chịu tải của cọc ép  5.Xác định số lượng cọc  6.Kiểm tra lực tác dụng lên cọc  7.Kiểm tra theo điều kiện biến dạng  8.Tính toán đài cọc  9.Tính toán và bố trí cốt thép cho cọc II.THIẾT KẾ MÓNG CỌC ÉP ĐÀI ĐƠN(MÓNG M2)  1.Tải trọng tác dụng lên móng  2.Sơ bộ chiều sâu đáy đài và các kích thước  3.Xác định số lượng cọc SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH
 6. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN  4.Kiểm tra lực tác dụng lên cọc  5.Kiểm tra theo điều kiện biến dạng  6.Tính toán đài cọc C.SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG I.CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG CỐT THÉP II.CHỈ TIÊU ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT  1.Chỉ tiêu điều kiện thi công  2.Chỉ tiêu điều kiện kinh tế III.LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH
 7. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN CHÖÔNG V: TÍNH TOAÙN KHUNG PHAÚNG TRUÏC 3 PHAÂN TÍCH HEÄ CHÒU LÖÏC CUÛA NHAØ + Khung laø keát caáu chòu löïc quan troïng nhaát cuûa coâng trình, khung nhaän toaøn boä taûi troïng ngang (gioù ), coän g vôùi taûi troïng ñöùng ...Heä chòu löïc chính cuûa coâng trình laø khung chòu löïc goàm caùc daàm doïc vaø caùc daàm ngang keát hôïp vôùi coät taïo thaønh heä chòu löïc chính cuûa coâng trình + Lyù do choïn khung phaúng ñeå tính:  Soá nhòp cuûa khung doïc nhieàu hôn khung ngang , cho neân khaû naêng chòu löïc cuûa khung doïc loùn hôn khung ngang, do ñoù ta khoâng caàn tính khung khoâng gian.  Coâng trình coù chieàu cao nhoû hôn 40m neân ta khoâng caàn phaûi tính gioù ñoäng . I. TÍNH KHUNG PHAÚNG TRUÏC 3 : 1. Sô Ñoà Truyeàn Taûi : 4 9000 3 8500 2 9000 9000 9000 27000 A B C D 2.Tính Sô Boä Tieát Dieän Coät Bieân Vaø Coät Giöõa : a/ Xaùc ñònh kích thöôùc coät Theo chöông I phaàn saøn ta coù tónh taûi saøn lôùn nhaát: saøn S2 -Tænh taûi: g = 411.26 (kG/m2) -Hoaït taûi: p =186.48 (kG/m2). => qs = g+p = 597.74 (kG/m2). SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH PHAÀN KEÁT CAÁU ( KHUNG ) TRANG : 41
 8. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN Choïn tieát dieän coät theo coâng thöùc treân vôùi kích thöôùc thay ñoåi 3 taàng moät laàn Coâng thöùc sô boä xaùc ñònh tieát dieän coät : N Ab  k Rb Trong ñoù: Ab: dieän tích tieát dieän coät N=qsanxSx n -löïc neùn lôùn nhaát trong coät  l1  l 2  S=    B -dieän tích truyeàn taûi cuûa saøn leân coät  2  n –soá taàng cuûa coâng trình Rb=14.5 MPa cöôøng ñoä chòu neùn tính toaùn cuûa beâ toâng B25 k: heä soá keå ñeán momen uoán do taûi trong gioù k=1.2 ñoái vôùi coät bieân k=1.4 ñoái vôùi coät giöõa BAÛNG TÍNH TOAÙN VAØ CHOÏN SÔ BOÄ TIEÁT DIEÄN COÄT Coät Taàng Ni max K Fcoät bh Fchoïn (daN) (cm2) (cm) (cm2) Taàng 5_6_7 70608 1.2 584.3 35x50 1750 Truïc Taàng 2_3_4 141216 1.2 1168.7 40x50 2000 A Taàng 1 D Taàng 211824 1.2 1753 45x60 2700 Treät_Haàm Taàng 5_6_7 156785.0 1.4 1189 35x55 1925 Truïc Taàng 2_3_4 313571.2 1.4 2379 45x60 2700 B Taàng 1 C Taàng 470356.8 1.4 3568 55x70 3850 Treät_Haàm  Ñaây laø tieát dieän choïn sô boä ,sau khi nhaäp vaøo sap2000 chaïy noäi löïc nhieàu laàn vaø tìm kích thöôùc hôïp lyù cho khung neân coù theå thay ñoåi tieát dieän so vôùi tieát dieän choïn sô boä ban ñaàu SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH PHAÀN KEÁT CAÁU ( KHUNG ) TRANG : 42
 9. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN +30.6 D350X700 D350X700 D350X700 C400X500 C400X500 C400X500 C350X500 C350X500 C350X500 C450X600 C450X600 C450X600 C350X550 C350X550 C350X550 C450X600 C450X600 C450X600 C350X550 C350X550 C350X550 C400X500 C400X500 C400X500 C350X500 C350X500 C350X500 TAÀNG 7 D350X700 D350X700 D350X700 +26.7 TAÀNG 6 +23.1 D350X700 D350X700 D350X700 TAÀNG 5 D350X700 D350X700 D350X700 +19.5 TAÀNG 4 D350X700 D350X700 D350X700 +15.90 TAÀNG 3 +12.30 D350X700 D350X700 D350X700 TAÀNG 2 D350X700 D350X700 D350X700 +8.70 C450X600 C450X600 C450X600 C550X700 C550X700 C550X700 C550X700 C550X700 C550X700 C450X600 C450X600 C450X600 TAÀNG 1 D350X700 D350X700 D350X700 +4.50 TAÀNG TREÄT D350X700 D350X700 D350X700 +0.00 TAÀNG HAÀM -3.00 9000 9000 9000 A B C D MAËT CAÉT KHUNG TRUÏC 3 3.TÍNH TOAÙN TAÛI TROÏNG a)Nhòp AB a/Tónh taûi: -Tĩnh tải bao goàm troïng löôïng baûn thaân daàm gd ,troïng löôïng caùc lôùp caáu taïo saøn g s (KG/ m2 ),troïng löôïng töôøng xaây treân daàm neáu coù -Trong löôïng baûn thaân daàm: khi tính sap töï tính -Troïng löôïng töôøng xaây treân daàm( tính ñôn giaûn thieân veà an toaøn ) g t = bthtnt =0.1*(3.6-0.7) *1.1*1800=574.2 daN/m -Troïng löôïng caùc lôùp caáu taïo saøn vaø hoaït taûi saøn: gs = 443.1 (kg/m2) -Taûi troïng töø saøn truyeàn vaøo daàm truïc 3 ñöôïc xaùc ñònh theo dieän truyeàn taûi nhö treân maët baèng saøn. Ñeå ñôn giaûn vaø an toaøn ta xem daàm truyeàn taûi baèng 2 laàn dieän truyeàn taûi giöûa truïc 3,4 -Taûi troïng do saøn truyeàn vaøo: taûi troïng coù daïng hình tam giaùc, giaù trò lôùn nhaát: L 4.5 gtt = 2x gs x = 2x x 443.1 =1994(Kg/m) 2 2 -Troïng löôïng baûn thaân daàm phuï SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH PHAÀN KEÁT CAÁU ( KHUNG ) TRANG : 43
 10. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN gd= b(h-hs)n = 0.25  (0.5-0.12)  1.1  2500=261.25 (daN/m). -Taûi troïng taùc duïng leân daàm phuï hình tam giaùc giaù trò lôùn nhaát L 4.5 gtt=gs = 443.1x  997 daN/m 2 2 -Toång taûi troïng daàm phuï taùc duïng leân daàm truïc AB g1=4x997x4.5x0.5+216.25x9 =10919.25 daN b/Hoaït taûi: - Theo TCVN 2737 – 1995 : Hoaït taûi cuûa saøn : Ptc = 200 daN/m2 Ptt = 1.2 x 200= 240 daN/m2 - Hoaït taûi do saøn truyeàn vaøo coù daïng hình tam giaùc, giaù trò lôùn nhaát: L 4.5 pht = 2x ps x = 2x x 240 =1080 (Kg/m) 2 2 - Hoaït taûi do saøn truyeàn vaøo daàm phuï coù daïng hình tam giaùc, giaù trò lôùn nhaát: L 4.5 pht = ps x = x 240 =540 (Kg/m) 2 2 - Toång hoaït taûi daàm phuï truyeàn vaøo daàm chính daïng löïc taäp trung L P1 = 4xphtx =4x540x4.5x0.5=4860 (Kg/m) 2 b)Nhòp BC a/Tónh taûi: -Tĩnh tải bao goàm troïng löôïng baûn thaân daàm gd ,troïng löôïng caùc lôùp caáu taïo saøn gs (KG/ m2 ),troïng löôïng töôøng xaây treân daàm neáu coù -Trong löôïng baûn thaân daàm: khi tính sap töï tính -Troïng löôïng töôøng xaây treân daàm( tính ñôn giaûn thieân veà an toaøn ) g t = bthtnt =0.1*(3.6-0.7) *1.1*1800=574.2 daN/m -Troïng löôïng caùc lôùp caáu taïo saøn vaø hoaït taûi saøn: gs = 443.1 (kg/m2) -Troïng löôïng baûn thaân daàm phuï gd= b(h-hs)n = 0.25  (0.5-0.12)  1.1  2500=261.25 (daN/m). -Taûi troïng taùc duïng leân daàm phuï hình chöû nhaät : gtt=443.1 daN/m -Toång taûi troïng daàm phuï taùc duïng leân daàm truïc AB g1=3x9x443.1+261.25x9 =14315 daN b/Hoaït taûi: - Theo TCVN 2737 – 1995 : Hoaït taûi cuûa saøn : Ptc = 200 daN/m2 Ptt = 1.2 x 200= 240 daN/m2 - Hoaït taûi do saøn truyeàn vaøo daàm phuï pht = psxL =240x3 = 720 (Kg/m) SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH PHAÀN KEÁT CAÁU ( KHUNG ) TRANG : 44
 11. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN - Toång hoaït taûi daàm phuï truyeàn vaøo daàm chính daïng löïc taäp trung P1 = 720x9=6480 Kg c)Nhòp CD -Taûi troïng truyeàn vaøo daàm nhòp CD töông töï nhö truyeàn taûi troïng vaøo daàm nhòp AB -Troïng löôïng töôøng xaây treân daàm( tính ñôn giaûn thieân veà an toaøn ) g t = bthtnt =0.1*(3.6-0.7) *1.1*1800=574.2 daN/m -Troïng löôïng caùc lôùp caáu taïo saøn vaø hoaït taûi saøn: -Taûi troïng do saøn truyeàn vaøo: taûi troïng coù daïng hình tam giaùc, giaù trò lôùn nhaát: L 4.5 gtt = 2x gs x = 2x x 443.1 =1994(Kg/m) 2 2 -Troïng löôïng baûn thaân daàm phuï gd= b(h-hs)n = 0.25  (0.5-0.12)  1.1  2500=261.25 (daN). -Taûi troïng taùc duïng leân daàm phuï hình tam giaùc giaù trò lôùn nhaát L 4.5 gtt=gs = 443.1x  997 daN/m 2 2 -Toång taûi troïng daàm phuï taùc duïng leân daàm truïc AB g1=4x997x4.5x0.5+216.25x9 =10919.25 daN b/Hoaït taûi: - Theo TCVN 2737 – 1995 : Hoaït taûi cuûa saøn : Ptc = 200 daN/m2 Ptt = 1.2 x 200= 240 daN/m2 - Hoaït taûi do saøn truyeàn vaøo coù daïng hình tam giaùc, giaù trò lôùn nhaát: L 4.5 pht = 4x ps x = 4x x 240 =2160 (Kg/m) 2 2 - Hoaït taûi do saøn truyeàn vaøo daàm phuï coù daïng hình tam giaùc, giaù trò lôùn nhaát: L 4.5 pht = ps x = x 240 =540 (Kg/m) 2 2 - Toång hoaït taûi daàm phuï truyeàn vaøo daàm chính daïng löïc taäp trung L P1 = 4xphtx x4.5 =4x540x4.5x0.5=4860 (Kg/m) 2 4.Taûi troïng nuùt khung a) Tænh taûi - Nuùt A,D : Taûi troïng töø saøn truyeàn vaøo daàm doïc l 4.5 q1 =2x gs 1 xL = 2 x443.1x x 4.5  8972.8 daN 2 2 - Troïng löôïng baûn thaân daàm doïc taùc duïng leân nuùt gd= b(h-hs)n = 0.4  (0.7-0.12)  1.1  2500=638 daN - Toång taûi troïng taùc duïng taïi nuùt SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH PHAÀN KEÁT CAÁU ( KHUNG ) TRANG : 45
 12. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN Q1 = q1 + gd =8972.8 +638 =9610.8 da N - Nuùt B,C : Töø dieän truyeàn taûi ta coù taûi troïng truyeàn vaøo nuùt C,D Q2 = Q1 + qsx1.5x9 = 9610.8 +5981.85 = 15592.65 daN b)Hoaït taûi - Nuùt A,D l 1 4.5 1 p1 =2x ps 1 xLx = 2 x240 x x4.5 x  2430 daN 2 2 2 2 - Nuùt A,D p2 = p1+ psx1.5x9 =2430+240x1.5x9=5670 daN 5.TAÛI TROÏNG GIOÙ ( WIND ): Thaønh phaàn tónh cuûa gioù: Chieàu cao nhaø H = 30.3 m < 40 m, neân theo TCVN 2737-1995 khoâng xeùt ñeán thaønh phaàn gioù ñoäng maø chæ xeùt ñeán thaønh phaàn gioù tónh. AÙp löïc gioù tónh phaân boá theo beà roäng maët ñoùn gioù cuûa coâng trình ñöôïc tính theo coâng thöùc: Wtt = n.Wo.k.c.B (kG/m) Trong ñoù :  n = 1,2 heä soá vöôït taûi cuûa taûi troïng gioù.  Wo : Giaù trò aùp löïc gioù laáy theo bieåu ñoà phaân vuøng. Coâng trình xaây döïng ôû Q1 thuoäc khu vöïc IIA => Wo = 83 kg/m2  c : laø heä soá khí ñoäng phuï thuoäc vaøo maët ñoùn gioù. Gioù ñaåy c = 0,8 gioù huùt c = 0,6  k : laø heä soá keå ñeán söï thay ñoåi aùp löïc gioù theo ñoä cao so vôùi moác chuaån vaø hình daïng ñòa hình(Tra baûng 5-TCVN 2737-1995,theo daïng ñòa hình A).  B : beà roäng ñoùn gioù cuûa khung ñang xeùt ( B = 9 ) - Giaù trò tính gioù ñaåy : Wttñ = 1,2x83x0,8x9xk = 717.12*k kg/m - Giaù trò tính gioù huùt : Wtth = 1,2x83x0,6x9xk = 537.84*k kg/m Keát quaû tính toaùn heä soá k ôû baûng sau : Ñoä cao Wttñ Wtth Taàng kz z (m) (kg/m) (kg/m) treät 4.5 1.05 753 564.7 1 8.7 1.15 824.7 618.5 2 12.3 1.21 867.7 650.8 3 15.9 1.25 896.4 672.3 4 19.5 1.285 921.5 691.1 5 23.1 1.3 932.3 699.2 6 26.7 1.34 960.9 720.7 SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH PHAÀN KEÁT CAÁU ( KHUNG ) TRANG : 46
 13. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN 7 30.3 1.37 982.45 736.8 6.TOÅ HÔÏP NOÄI LÖÏC. a)Caùc tröôøng hôïp taûi: Tónh taûi chaát ñaày(TT) - Goàm tónh taûi phaân boá treân saøn, taûi töôøng,vaø daàm. - Ñeå deã quaûn lí, trong quaù trình khai baùo trong SAP 2000,tónh taûi ñöôïc taùch ra thaønh tónh taûi ( goàm taûi phaân boá treân oâ saøn + taûi caàu thang ) vaø taûi töôøng ( taûi töôøng bao che vaø töôøng ngaên beân trong); hai tröôøng hôïp taûi ñoù khi toå hôïp ñöôïc goäp chung laø TÓNH TAÛI. b)Toå hôïp noäi löïc: Muïc ñích cuûa vieäc toå hôïp noäi löïc : Xaùc ñònh noäi löïc nguy hieåm nhaát do taûi troïng ngoaøi gaây ra taïi tieát dieän khaûo saùt vôùi tieát dieän ñaõ choïn. Töø noäi löïc ñoù tính vaø boá trí coát theùp. *Caáu truùc toå hôïp: + Toå hôïp chính (toå hôïp cô baûn) : Goàm tónh taûi(TT+TUONG) vaø moät hoaït taûi; heä soá toå hôïp chung cho tónh taûi vaø hoaït taûi laø 1. COMBO 1.Tónh taûi + Hoaït taûi caùch taàng leû. COMBO 2.Tónh taûi + Hoaït taûi caùch taàng chaün. COMBO 3.Tónh taûi + Hoaït taûi caùch nhòp leû. COMBO 4.Tónh taûi + Hoaït taûi caùch nhòp chaün. COMBO 5.Tónh taûi + Hoaït taûi lieàn nhòp. COMBO 6.Tónh taûi + Gioù traùi. COMBO 7.Tónh taûi + Gioù phaûi. COMBO 8.Tónh taûi + HTCTL + HTCTC +Toå hôïp phuï: Goàm tónh taûi vaø nhieàu hoaït taûi heä soá laø 0,9 COMBO 9. TT + HTCTL + GT. COMBO 10. TT + HTCTC + GT. COMBO 11. TT + HTCNL + GT. COMBO 12. TT + HTCNC + GT. COMBO 13. TT + HTLN + GT. COMBO 14. TT + HTCTC + HTCTL + GT. COMBO 15. TT + HTCTL + GP. COMBO 16. TT + HTCTC + GP. COMBO 17. TT + HTCNL + GP. COMBO 18. TT + HTCNC + GP. COMBO 19. TT + HTLN + GP. COMBO 20. TT + HTCTC + HTCTL + GP. SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH PHAÀN KEÁT CAÁU ( KHUNG ) TRANG : 47
 14. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN 7.TÍNH THEÙP CHO DAÀM. BAÛNG PHAÀN TÖÛ KHUNG SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH PHAÀN KEÁT CAÁU ( KHUNG ) TRANG : 48
 15. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN a) Toång hôïp noäi löïc daàm BẢNG TỔ HỢP MOMENT DẦM KHUNG Phần Tiết Tổ hợp Nhòp tử diện Mmin Mmax Mttoaùn GT -48.79 -0.159 -48.79 D37 GN 19.757 28.56 28.56 GP -59.61 -8.486 -59.61 GT -54.47 4.0106 -54.61 D38 GN 19.303 28.86 28.86 GP -63.83 -2.285 -63.83 GT -50.36 0.5227 -50.36 AB D39 GN 19.292 29.278 29.28 GP -60.21 -6.575 -60.21 GT -44.88 -3.396 -44.88 D40 GN 19.214 29.878 29.88 GP -55.99 -12.2 -55.99 GT -42.34 -7.97 -42.34 D41 GN 19.147 29.91 29.91 GP -52.03 -15.21 -52.03 GT -38.39 -9.812 -38.39 D42 GN 18.98 30.442 30.44 GP -49.87 -19.12 -49.87 GT -33.57 -11.76 -33.57 D43 GN 18.728 31.22 31.22 GP -47.4 -23.62 -47.40 CD GT -31.4 -17.12 -31.40 D44 GN 18.46 30.987 30.99 GP -43.72 -26.08 -43.72 GT -18.97 -13.6 -18.97 D45 GN 20.264 33.919 33.92 GP -45.45 -32.18 -45.45 SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH PHAÀN KEÁT CAÁU ( KHUNG ) TRANG : 49
 16. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN Tiết Tổ hợp Nhòp Phần tử diện Mmin Mmax Mttoaùn GT -68.23 -14.38 -68.23 D46 GN 17.814 26.133 26.13 GP -67.53 -14.38 -67.53 GT -72.8 -8.485 -72.80 D47 GN 17.442 26.546 26.55 GP -73.92 -8.485 -73.92 GT -70 -12.72 -70.00 D48 GN 17.318 26.921 26.92 GP -68.75 -12.72 -68.75 GT -63.48 -18.22 -63.48 D49 GN 17.156 27.44 27.44 GP -64.95 -18.22 -64.95 GT -62 -21.47 -62.00 BC D50 GN 17.053 27.592 27.59 GP -60.51 -21.47 -60.51 GT -56.93 -25 -56.93 D51 GN 16.971 28.139 28.14 GP -58.63 -25 -58.63 GT -54.5 -28.94 -54.50 D52 GN 16.707 29.019 29.02 GP -52.84 -28.94 -52.84 GT -50.01 -31.72 -50.01 D53 GN 16.774 29.367 29.37 GP -52.05 -31.72 -52.05 GT -50.04 -34.17 -50.04 D54 GN 15.91 29.73 29.73 GP -48.25 -34.17 -48.25 SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH PHAÀN KEÁT CAÁU ( KHUNG ) TRANG : 50
 17. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN b)Tính coát doïc: BEÂ B25 Rb 14.5 Mpa 1450000 daN/m2 TOÂNG THEÙP AIII Rs 365 Mpa 36500000 daN/m2 h 700 mm 0.7 m a 25 mm 0.025 m h0 675 mm 0.675 m b 350 mm 0.3 m TÍNH THEÙP CHO TIEÁT DIEÄN CHÖÕ NHAÄT PHAÀN Mi As tt As chọn  αm ξ TÖÛ daN.m cm2  As - - -0.065 220 6.284 0.23 37 Max -159.41 0.001 0.001 28560. 0.108 0.115 12.297 420 12.568 0.46 37 Max 5 - - -3.391 220 6.284 0.23 37 Max -8486.2 0.032 0.032 - - -18.250 320+225 19.244 0.71 37 Min -48787 0.185 0.170 19756. 0.075 0.078 8.343 225 9.818 0.36 37 Min 8 - - -21.949 325+222 22.329 0.71 37 Min -59611 0.226 0.205 4010.6 0.015 0.015 1.640 220 6.284 0.23 38 Max 4 28859. 0.109 0.116 12.434 420 12.568 0.46 38 Max 5 - - -0.924 220 6.284 0.23 38 Max -2285.3 0.009 0.009 - - -20.207 225+322 21.221 0.78 38 Min -54473 0.206 0.188 19302. 0.073 0.076 8.144 225 9.818 0.36 38 Min 6 38 Min -63826 - - -23.362 225+230 23.956 0.89 SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH PHAÀN KEÁT CAÁU ( KHUNG ) TRANG : 51
 18. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN 0.242 0.218 39 Max 522.74 0.002 0.002 0.212 220 6.284 0.23 29278. 0.111 0.118 12.627 420 12.568 0.46 39 Max 1 - - -2.636 220 6.284 0.23 39 Max -6575.2 0.025 0.025 - - -18.795 320+225 19.244 0.71 39 Min -50364 0.191 0.175 19292. 0.073 0.076 8.139 225 9.818 0.36 39 Min 5 - - -22.150 325+222 22.329 0.71 39 Min -60207 0.228 0.207 PHAÀN Mi As tt As chọn  αm ξ TÖÛ daN.m cm2  As - - -1.370 220 6.284 0.23 40 Max -3395.7 0.013 0.013 29878. 12.56 0.113 0.120 12.903 420 0.46 40 Max 4 8 - - -4.841 220 6.284 0.23 40 Max -12196 0.046 0.045 - - -16.888 225+222 17.42 0.64 40 Min -44883 0.170 0.157 19213. 0.073 0.076 8.105 225 9.818 0.36 40 Min 7 - - 21.22 -20.723 225+322 0.78 40 Min -55988 0.212 0.193 1 - - -3.187 220 6.284 0.23 41 Max -7969.8 0.030 0.030 29910. 12.56 0.113 0.120 12.918 420 0.46 41 Max 5 8 - - -6.005 220 6.284 0.23 41 Max -15209 0.058 0.056 SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH PHAÀN KEÁT CAÁU ( KHUNG ) TRANG : 52
 19. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN - - 16.10 -15.993 225+220 0.6 41 Min -42341 0.160 0.149 2 19147. 0.072 0.075 8.076 225 9.818 0.36 41 Min 2 - - -19.369 425 19.63 0.72 41 Min -52029 0.197 0.181 - - -3.911 220 6.284 0.36 42 Max -9812.4 0.037 0.036 30442. 13.88 0.115 0.123 13.164 220+222 0.51 42 Max 3 6 - - -7.499 220 6.284 0.32 42 Max -19121 0.072 0.070 - - 16.10 -14.589 220+225 0.6 42 Min -38388 0.145 0.136 2 18979. 0.072 0.075 8.002 225 9.818 0.36 42 Min 8 - - 19.24 -18.624 320+225 0.71 42 Min -49870 0.189 0.174 4 - - -4.673 220 6.284 0.23 43 Max -11763 0.045 0.044 31220. 13.88 0.118 0.126 13.525 220+222 0.51 43 Max 5 6 - - -9.193 220 6.284 0.23 43 Max -23619 0.089 0.086 - - 13.61 -12.857 122+225 0.5 43 Min -33574 0.127 0.120 9 18728. 0.071 0.074 7.892 225 9.818 0.36 43 Min 4 - - -17.766 222+225 17.42 0.65 43 Min -47395 0.179 0.166 - - -6.739 220 6.284 0.32 44 Max -17124 0.065 0.063 30987. 13.88 0.117 0.125 13.416 220+222 0.5 44 Max 4 6 - - -10.110 220 6.284 0.32 44 Max -26084 0.099 0.094 - - 13.61 -12.067 122+225 0.5 44 Min -31401 0.119 0.112 9 44 Min 18460. 0.070 0.072 7.775 225 9.818 0.36 SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH PHAÀN KEÁT CAÁU ( KHUNG ) TRANG : 53
 20. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN 4 - - -16.478 222+225 17.42 0.65 44 Min -43717 0.165 0.154 PHAÀN Mi As tt As chọn  αm ξ TÖÛ daN.m cm2  As - - -5.386 220 6.284 0.23 45 Max -13603 0.051 0.050 33918. 16.10 0.128 0.138 14.786 220+225 45 Max 7 2 0.596 - - -12.350 220 6.284 45 Max -32180 0.122 0.115 0.233 - - -7.442 225 9.818 45 Min -18970 0.072 0.069 0.364 20263. 0.077 0.080 8.567 225 9.818 45 Min 8 0.364 - - -17.086 222+225 17.42 45 Min -45449 0.172 0.159 0.645 - - -5.687 220 6.284 46 Max -14383 0.054 0.053 0.233 26133. 12.56 0.099 0.104 11.191 420 46 Max 4 8 0.465 - - -5.687 220 6.284 46 Max -14383 0.054 0.053 0.233 - - 25.78 -24.823 425+128 46 Min -68234 0.258 0.231 8 0.955 17813. 0.067 0.070 7.492 225 9.818 46 Min 7 0.364 - - 25.78 -24.590 425+128 46 Min -67528 0.256 0.229 8 0.955 - - -3.391 220 6.284 47 Max -8485.5 0.032 0.032 0.233 26545. 12.56 0.100 0.106 11.378 420 47 Max 8 8 0.465 - - -3.391 220 6.284 47 Max -8485.5 0.032 0.032 0.233 - - 27.04 -26.318 325+228 47 Min -72797 0.275 0.245 3 1.002 SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH PHAÀN KEÁT CAÁU ( KHUNG ) TRANG : 54

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản