intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn: Tìm hiểu chủ nghĩa duy vật lịch sử phần 3

Chia sẻ: Fafaf Jtyuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

91
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'luận văn: tìm hiểu chủ nghĩa duy vật lịch sử phần 3', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Tìm hiểu chủ nghĩa duy vật lịch sử phần 3

  1. bít ®­îc nh÷ng ®iÒu hay hoÆc xuÊt rÊt nhanh, tØ lÖ cao cho nh÷ng gia ®×nh cã sù gi¸o dôc tèt. D­íi chñ nghÜa x· héi th× viÖc lîi Ých cña mçi c¸ nh©n, gia ®×nh vµ x· héi lµ cã sù ®ång nhÊt vµ c¶ 3 cã mèi quan hÖ biÖn chøng thóc ®Èy nhau cïng t­¬ng hç ®Ó ph¸t triÓn, x©y dùng ®óng ®¾n mèi quan hÖ gi÷a c¸ nh©n gia ®×nh vµ x· héi. CÇn ph¶i g¸c bá gia ®×nh lµ viÖc riªng kh«ng liªn quan mËt thiÕt víi nhau vµ kh«ng cho r»ng quan t©m ®Õn gia ®×nh lµ biÓu hiÖn cña chñ nghÜa c¸ nh©n lµ tiÓu t­ s¶n ... Nh­ng còng tr¸nh t×nh tr¹ng v× lîi Ých cña gia ®×nh mµ quªn ®i nghÜa vô cña mét c«ng d©n. II. Chøc n¨ng cña gia ®×nh d­íi CNXH. 1. T¸i s¶n xuÊt lµ nguån lao ®éng míi cho x· héi. Gia ®×nh cã nhiÖm vô t¸i s¶n xuÊt ra con ng­êi ®ã lµ nguån lao ®éng míi ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cñng cè quèc phßng vµ b¶o ®¶m an ninh trËt tù... vµ gia ®×nh d­íi CNXH ®¶m b¶o cho con c¸i sinh ra trong mçi gia ®×nh m­u cÇu ®­îc nu«i d­ìng, cã kiÕn thøc, cã søc khoÎ, ®¹o ®øc ®Ó tr­ëng thµnh lµ nh÷ng ng­êi cã Ých cho x· héi. 2. Tæ chøc ®êi sèng gia ®×nh ®¶m b¶o gia ®×nh h¹nh phóc. Gia ®×nh lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ - tiªu dïng l©u dµi g¾n bã mËt thiÕt víi x· héi. XuÊt ph¸t tõ môc ®Ých XHCN nhµ n­íc chuyªn chÝnh v« s¶n tuú theo tr×nh ®é ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt mµ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ph©n phèi nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña ®êi sèng ng­êi lao ®éng. Gia 11
  2. ®×nh ph¶i cã nhiÖm vô tæ chøc tèt ®êi sèng cho mçi thµnh viªn trong gia ®×nh nh»m gãp phÇn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng x· héi. 3. Nu«i d¹y thÕ hÖ trÎ vµ x©y dùng con ng­êi míi. Nu«i d­ìng vµ gi¸o dôc con c¸i theo yªu cÇu cña chÕ ®é míi còng nh­ lµ mét chøc n¨ng quan träng cña gia ®×nh d­íi chÕ ®é XHCN. Hå Chñ tÞch chØ râ "v× lîi Ých m­êi n¨m trång c©y, v× lîi Ých tr¨m n¨m trång ng­êi". Trong thêi gian trÎ nhá phÇn lín thêi gian sèng trong gia ®×nh chÞu ¶nh h­ëng nÕp sèng vµ sù gi¸o dôc t×nh th­¬ng yªu cha mÑ lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó gi¸o dôc con trÎ. 4. Sù tiÕn bé cña gia ®×nh g¾n víi b­íc ph¸t triÓn cña sù c¶i t¹o XHCN. D­íi XHCN gia ®×nh mËt thiÕt víi x· héi cuéc ®Êu tranh ®Ó c¶i t¹o c¸c quan hÖ gia ®×nh cò vµ x©y dùng gia ®×nh míi lµ mét qu¸ tr×nh g¾n liÒn víi c«ng cuéc c¶i t¹o XHCN vµ x©y dùng XHCN, sù ph¸t triÓn cña mét giai ®o¹n lÞch sö lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt kÕt cÊu cña gia ®×nh, v× vËy ®Ó x©y dùng gia ®×nh míi tr­íc hÕt ph¶i ®Èy m¹nh c«ng cuéc c¶i t¹o c¸c thµnh phÇn kinh tÕ c¸ thÓ, lµm cho gia ®×nh kh«ng cßn lµ ®¬n vÞ kinh tÕ riªng lÎ ®ã lµ yªu cÇu ®Çu tiªn rÊt quan träng ®Ó x©y dùng gia ®×nh míi, nÕu kh«ng th× hËu qu¶ vî hoÆc chång gi÷a bè vµ mÑ vµ con c¸i trong gia ®×nh cßn lµ n¬i Èn n¸u nh÷ng tiªu cùc Ých kû hÑp hßi c¶n trë sù tiÕn bé cña x· héi. 12
  3. X©y dùng gia ®×nh d­íi XHCN ph¶i g¾n liÒn víi c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn c«ng nghiÖp, x©y dùng c¬ së vËt chÊt ... v× s¶n xuÊt cã ph¸t triÓn míi cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn t¨ng c­êng phóc lîi tËp thÓ. N©ng cao tr×nh ®é n¨ng lùc cña ng­êi phô n÷, thùc hiÖn triÖt ®Ó sù nghiÖp gi¶i phãng ng­êi phô n÷ ®Ó cho mèi quan hÖ ®­îc b×nh ®¼ng, mÆt kh¸c chóng ta thÊy râ cuéc ®Êu tranh ®Ó x©y dùng gia ®×nh míi ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ víi cuéc c¸ch m¹ng vÒ t­ t­ëng vµ v¨n ho¸, ý thøc t­ t­ëng vèn mang tÝnh b¶o thñ so víi sù ph¸t triÓn cña ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Ó x©y dùng gia ®×nh míi. Cïng víi cuéc c¶i t¹o vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ph¶i coi träng c«ng t¸c t­ t­ëng, c«ng t¸c ph¸t triÓn v¨n ho¸ chèng nh÷ng t­ t­ëng cò vÒ luËt h«n nh©n vµ gia ®×nh. ë n­íc ta cuéc c¸ch m¹ng XHCN ®· t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n vÒ luËt h«n nh©n vµ x©y dùng gia ®×nh ®· nªu trªn. Nh÷ng ng­êi céng s¶n quant ©m ®Õn viÖc x©y dùng h¹nh phóc gia ®×nh lµm cho toµn d©n v× ®ã còng lµ môc ®Ých ®Êu tranh v× lý t­ëng cña con ng­êi céng s¶n, ®ång thêi cã x©y dùng mét gia ®×nh tèt míi cã thÓ x©y dùng mét x· héi tèt. Hå Chñ TÞch nãi "RÊt quan t©m ®Õn gia ®×nh lµ ®óng, v× nhiÒu gia ®×nh céng l¹i míi thµnh x· héi tèt, gia ®×nh cµng tèt, x· héi cµng tèt". 13
  4. KÕt luËn Gia ®×nh coi lµ tÕ bµo cña x· héi nã lµ nh©n tè tÝch cùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña x· héi th«ng qua viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng t¸i s¶n xuÊt ra con ng­êi, t¸i s¶n xuÊt ra søc lao ®éng nh»m ®¸p øng cho con ng­êi nhu cÇu trong mçi gia ®×nh vµ x· héi, h¬n thÕ n÷a gia ®×nh cßn ph¸t huy vµ truyÒn thô gi¸ trÞ b¶n s¾c d©n téc tinh thÇn xuyªn suèt vµ mét x· héi cã ph¸t triÓn hay kh«ng ®­îc ph¶n ¸nh trùc tiÕp vµo tõng thµnh viªn trong mçi gia ®×nh. 14
  5. Tµi liÖu tham kh¶o 1. C¸c M¸c, ¡nghen: tuyÓn tËp tËp II Nhµ n­íc b¶n sù thËt, Hµ Néi 1971. 2. Lª DuÈn vai trß nhiÖm vô cña ng­êi phô n÷ ViÖt Nam trong giai ®o¹n míi cña c¸ch m¹ng, Nhµ xuÊt b¶n sù thËt 1974. 3. C¸c M¸c b¶n th¶o kinh tÕ - triÕt häc n¨m 1844, Nhµ xuÊt b¶n sù thËt Hµ Néi 1962. 4. Hå ChÝ Minh tuyÓn tËp, Nhµ xuÊt b¶n sù thËt n¨m 1960. 15
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2