Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn tốt nghiệp “Biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty bánh kẹo Hải Châu”

Chia sẻ: Tien Cuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:81

771
lượt xem
245
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay, xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ, ảnh hưởng tích cực và tiêu cực tới nền kinh tế của mỗi quốc gia nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp nói riêng. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào tiềm năng, sức mạnh của bản thân nền kinh tế mỗi nước và chính sách của Chính phủ. Trong những năm qua, bộ mặt đất nước ta có nhiều thay đổi, kinh kế ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Đó là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp “Biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty bánh kẹo Hải Châu”

 1. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp BỘ TRƢỜNG ĐẠI HỌC ... KHOA .. Báo cáo tốt nghiệp Đề tài: “Biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty bánh kẹo Hải Châu” 1
 2. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................................. 1 CHƢƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU .............................................................................................................................. 6 1.1 . KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU. ....................................... 6 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty ............................ 6 1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty .................................................. 8 1.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty bánh kẹo Hải Châu. .......................... 9 1.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ....................................................... 12 1.2.1. Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh. ................................................... 12 1.2.2. Đặc điểm về thị trƣờng. .............................................................. 13 1.2.3. Đặc điểm về cạnh tranh............................................................... 15 1.2.4. Đặc điểm về sản phẩm. ............................................................... 17 1.2.5. Đặc điểm nội tại của công ty. ...................................................... 19 1.2.6. Đặc điểm khác. ........................................................................... 23 CHƢƠNG II. THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU .................................................................................................................... 26 2.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY. ................ 26 2.1.1. Tình hình tiêu thụ theo chủng loại sản phẩm. ............................. 26 2.1.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo khu vực .................................. 32 2.2. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY .................................................................................... 37 2.2.1. Công tác nghiên cứu và dự báo nhu cầu. ..................................... 37 2.2.2. Các chính sách Marketing – Mix hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty Bánh kẹo Hải Châu ........................................................... 40 2.2.3. Một số đối thủ cạnh tranh của Công ty trên thị trƣờng tiêu thụ bánh kẹo ............................................................................................... 51 2
 3. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2.2.4. Công tác tổ chức bán hàng. ......................................................... 55 2.3. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 57 2.3.1.Những kết quả đạt đƣợc. .............................................................. 57 2.3.2. Những hạn chế. ........................................................................... 58 2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại................................................... 59 CHƢƠNG III. PHƢƠNG HƢỚNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU ............................................................................................................................ 62 3.1. PHƢƠNG HƢỚNG CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU. ................................................................ 62 3.2. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU. ......................................................................... 64 3.3 MỘT SỐ PHƢƠNG HƢỚNG KHÁC: .................................................................. 76 KẾT LUẬN .................................................................................................................... 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................. 79 MỤC LỤC ....................................................................................................................... 2 3
 4. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ, ảnh hƣởng tích cực và tiêu cực tới nền kinh tế của mỗi quốc gia nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp nói riêng. Mức độ ảnh hƣởng phụ thuộc vào tiềm năng, sức mạnh của bản thân nền kinh tế mỗi nƣớc và chính sách của Chính phủ. Trong những năm qua, bộ mặt đất nƣớc ta có nhiều thay đổi, kinh kế ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng đƣợc cải thiện. Đó là do đất nƣớc ta kịp thời chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc. Đời sống nhân dân ngày càng đƣợc nâng cao, do đó nhu cầu mua sắm hàng hoá cũng phát triển theo. Do vậy mà các doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm. Trong cơ chế mới sự cạnh tranh của các doanh nghiệp ngày càng gay gắt, vì vậy đã có nhiều doanh nghiệp không chịu đƣợc sức ép của thị trƣờng đã không đứng vững đƣợc, nhƣng cũng có nhiều doanh nghiệp với đƣờng lối kinh doanh đúng đắn đã vƣợt qua đƣợc những khó khăn đó, nắm bắt kịp thời cơ hội, thích nghi đƣợc với điều kiện mới nên đã tồn tại và phát triển vững vàng. Một trong những doanh nghiệp đó có Công ty bánh kẹo Hải Châu. Công ty bánh kẹo Hải Châu – DNNN thuộc Tổng Công ty Mía đƣờng I- Bộ NN&PTNN- là một trong những Công ty sản xuất bánh kẹo lâu năm và có uy tín trên thị trƣờng song hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty hiện nay gặp không ít khó khăn, một mặt do sự cạnh tranh gay gắt của các Công ty, các hãng sản xuất bánh kẹo trong và ngoài nƣớc, mặt khác phải kể đến công tác tổ chức hoạt động tiêu thụ của Công ty còn nhiều hạn chế, cần khắc phục. Trên cơ sở kiến thức đã học cũng nhƣ những hiểu biết thực tế về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, em chọn đề tài: “Biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty bánh kẹo Hải Châu” cho đồ án tốt nghiệp của mình nhằm phân tích , đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm đồng 4
 5. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp thời mạnh dạn đề xuất một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ tại Công ty. Ngoài lời mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, đồ án đƣợc chia là 3 chƣơng. Chƣơng 1: Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu. Chƣơng 2: Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty bánh kẹo Hải Châu Chƣơng 3: Phƣơng hƣớng và một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở Công ty bánh kẹo Hải Châu. Vì thời gian thực tập và kiến thức của mình còn hạn chế cho nên không tránh khỏi những thiếu xót. Do vậy em mong nhận đƣợc sự giúp đỡ, chỉ bảo của các thầy cô giáo trong khoa Quản trị kinh doanh cũng nhƣ Ban giám đốc, đặc biệt các cô chú, anh chị phòng KHVT. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Ngọc Huyền và các thầy cô giáo trong khoa đã giúp đỡ chỉ bảo, hƣớng dẫn em hoàn thành tốt đồ án này. Ngày 06 tháng 05 .năm 2005 Sinh viên Quách Mạnh Cƣờng 5
 6. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƢƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU 1.1 . KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU. Tên Công ty: Công ty Bánh kẹo Hải Châu Tên giao dịch quốc tế: HAI CHAU CONFECTIONNERY COMPANY Trụ sở: 15 Mạc Thị Bƣởi - Quận Hai Bà Trƣng- Hà nội Điện thoại: (04) 8621664 Fax: 04 8621520 Tài khoản: 7310-0660F Chi nhánh ngân hàng đầu tƣ và phát triển- HN Mã số thuế: 01.001141184-1 Diện tích mặt bằng hiện nay: 55.000m2 Trong đó: - Nhà xƣởng: 23.000m2 - Văn phòng: 3000m2 - Kho bãi: 5000m2 - Phục vụ công cộng: 2.400m2 Công ty Bánh Kẹo Hải Châu là một doanh nghiệp Nhà nƣớc trực thuộc Tổng Công ty Mía đƣờng I- Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Công ty Bánh kẹo Hải Châu là một doanh nghiệp Nhà nƣớc, thành viên của Tổng Công ty mía đƣờng I - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tiền thân là nhà máy Hải Châu. Công ty là một trong những công ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất bánh, kẹo, thực phẩm với trên 35 năm không ngừng phát triển, liên tục đổi mới công nghệ và đầu tu thiết bị hiện đại với qui mô phát triển ngày càng cao. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Hải Châu chia thành ba giai đoạn. Thời kì đầu thành lập ( 1965-1975) Đƣợc sự giúp đỡ của các chuyên gia Trung Quốc, sau một thời gian xây dựng đến ngày 02/9/1965, Bộ công nghiệp nhẹ cắt băng khánh thành nhà máy 6
 7. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Hải Châu. Nhà máy chính thức đi vào hoạt động. Vốn đầu tƣ ban đầu: Do chiến tranh nên không lƣu trữ đƣợc. Trong thời kì này, công ty sản xuất phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và nhu cầu cho quốc phòng. Sản phẩm chính gồm có bánh quy, hƣơng thảo, quy dứa, quy bơ, bánh lƣơng khô, kẹo cứng, kẹo mềm. Năm 1969, một bộ phận của nhà máy đƣợc tách ra để tham gia thành lập nhà máy Hải Hà. Đầu năm 1970, nhà máy chuyển từ sự quản lí của Bộ công nghiệp nhẹ sang Bộ lƣơng thực và thực phẩm. Số cán bộ công nhân viên : bình quân 850 ngƣời/ năm. Thời kì 1976-1985 Sang thời kì này, công ty đã khắc phục những thiệt hại sau chiến tranh và đi vào hoạt động bình thƣờng. Sau đây là một số sự kiện chính trong giai đoạn này: Năm 1976, Bộ công nghiệp thực phẩm cho nhập nhà máy sữa Mẫu Sơn để thành lập phân xƣởng sấy phun. Năm 1978, Bộ công nghiệp thực phẩm cho điều động bốn dây chuyền mỳ ăn liền từ công ty Sam Hoa thành lập phân xƣởng mỳ ăn liền. Năm1982, công ty tận dụng mặt bằng và lao động đồng thời đâu tƣ 12 lò sản xuất bánh kem xốp công suất 240kg/ca. Đây là sản phẩm đầu tiên ở miền Bắc. Thời kỳ này, những sản phẩm của nhà máy vẫn là những sản phẩm chiếm vị trí độc quyền ở phía Bắc nhƣ: bánh quy kem xốp, sữa đậu nành. Số cán bộ công nhân viên : bình quân 1250 ngƣời/ năm. Thời kì 1986-1991 Trong thời kì này, do tác động của khủng hoảng kinh tế, sự suy giảm chung của ngành bánh kẹo nên công ty gặp rất nhiều khó khăn. Công ty đã có nhiều nỗ lực duy trì hoạt động, tìm hƣớng đi mới để vƣợt qua những khó khăn. 7
 8. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Năm 1989-1990: Tận dụng nhà xƣởng của phân xƣởng sấy phun, công ty lắp đặt dây chuyền sản xuất bia với công suất 2000 lít/ ngày. Năm 1990-1991: Công ty lắp đặt thêm một dây chuyền sản xuất bánh quy Đài Loan nƣớng bằng lò điện tại khu nhà xƣởng cũ. Số cán bộ công nhân viên: bình quân 950 ngƣời/ năm. Thời kì 1992 đến 2002 Công ty đẩy mạnh đi sâu vào sản xuất các mật hàng truyền thống (bánh kẹo) mua sắm thêm thiết bị mới, thay đổi mẫu mã mặt hàng, nâng cao chất lƣợng sản phẩm cho phù hợp với thị hiếu của ngƣời tiêu dùng. Năm 1993, mua thêm một dây chuyền sản xuất bánh kem xốp của CHLB Đức công suất 1 tấn / ca. Đây là dây chuyền sản xuất bánh hiện đại nhất ở Việt Nam. Năm 1994, mua thêm một dây chuyền phủ Socola của CHLB Đức công suất 500 kg/ca. Dây chuyền có thể phủ Socola cho các sản phẩm bánh. Năm 1996, công ty mua và lắp đặt thêm 2 dây chuyền sản xuất kẹo của CHLB Đức. Năm 1998, đầu tƣ mở rộng dây chuyền sản xuất bánh Hải Châu. Công suất thiết kế 4 tấn / ca. Năm 2001, đầu tƣ mở rộng dây chuyền sản xuất bánh kem xốp. Công suất thiết kế 1,6 tấn/ ca. Cuối năm 2001, công ty đầu tƣ một dây chuyền sản xuất Socola năm suất 200kg/ giờ.Năm 2002 Công ty đầu tƣ một dây chuyền sản xuất bánh mêm cao cấp với công suất 2,2 tấn/ca Từ ngày 01/01/2005 Công ty bánh kẹo Hải Châu đã tiến hành cổ phần hoá và trở thành một công ty cổ phần Hiện nay, số cán bộ công nhân viên bình quân: 1010 ngƣời. 1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty Công ty bánh kẹo Hải Châu là một doanh nghiệp Nhà nƣớc thực hiện 8
 9. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp chế độ hoạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính, có tƣ cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam,ngân hàng đầu tƣ và phát triển. Chức năng,nhiệm vụ của Công ty bánh kẹo Hải Châu, bao gồm: + Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bánh kẹo các loại. + Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bột gia vị các loại + Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nƣớc uống có cồn và không có cồn (hiện nay nƣớc uống có cồn không còn kinh doanh nữa nhƣ rƣợu, bia,..) + Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mỳ ăn liền (trƣớc đây) + Kinh doanh vật tƣ nguyên liệu bao bì ngành công nghiệp thực phẩm + Xuất khẩu trực tiếp các mặt hàng Công ty đƣợc phép kinh doanh nhƣ vật tƣ nguyên liệu của ngành bột mỳ, sữa, mỳ chính không qua uỷ thác xuất khẩu và liên doanh liên kết với các thành phần kinh tế khác. Tính đến thời điểm hiện nay Công ty không còn kinh doanh các sản phẩm nƣớc uống có cồn và mỳ ăn liền nữa mà thay vào đó là những mặt hàng đƣợc thị trƣờng chấp nhận bao gồm : - Bánh Biscuits các loại - Lƣơng khô các loại - Bánh kem xốp các loại - Kẹo các loại - Bột canh các loại - Sôcôla thành và viên. Với hƣớng đi là sản phẩm nhƣ trên, hàng năm sản xuất kinh doanh không ngừng phát triển, đều nộp đủ nghĩa vụ đối với Nhà nƣớc 1.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty bánh kẹo Hải Châu 1.1.3.1. Bộ máy quản lý của Công ty - Số cấp quản lý của Công ty - Công ty quản lý theo 2 cấp: 9
 10. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp + Cấp công ty. + Cấp phân xƣởng. Các phòng ban là cơ quan tham mƣu cho giám đốc chuẩn bị các quyết định cho Giám đốc chỉ huy sản xuất về kinh doanh. Bộ máy quản lý của Công ty đƣợc tổ chức theo kiểu hệ thống trực tuyến- chức năng. Ban Giám đốc Phòng Phòng Phòng Phòng Ban Ban Phòng HCQT KHVT Tổ chức Tài vụ Bảo vệ XDCB Kỹ thuật Cửa hàng Chi nhánh Chi nhánh GTSP TP.HCM TP.Đà Nẵng PX Bánh PX Bánh PX PX PX PX Phục I II Bánh III Kẹo Bột canh vụ Sơ đồ 5: Cơ cấu bộ máy tổ chức Công ty Bánh kẹo Hải Châu. 1.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý Giám đốc: Chịu trách nhiệm trƣớc cấp trên về toàn bộ hoạt động sản 10
 11. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty. Phó Giám đốc kỹ thuật: quản lý về quy trình công nghệ, nghiên cứu về sản phẩm mới, thiết kế hay cải tiến về mẫu mã bao bì, giúp giám đốc lãnh đạo về mặt sản xuất và phụ trách khối sản xuất, cố vấn khắc phục các vƣớng mắc từ phòng kỹ thuật trong quá trình sử dụng máy móc thiết bị. Trình giám đốc, cùng giám đốc giải quyết các vấn đề có liên quan trong quá trình quản lý, sử dụng máy móc thiết bị. Phó giám đốc kinh doanh: phụ trách về công tác sản xuất kinh doanh của Công ty giúp việc cho giám đốc các mặt công tác sau: - Phụ trách về kế hoạch mua sắm vật tƣ, tiêu thụ sản phẩm, điều độ sản xuất của phòng kế hoạch vật tƣ, theo dõi thực hiện các xây dựng sửa chữa cơ bản, qua đó nắm bắt đƣợc nhu cầu của thị trƣờng, thông báo cho giám đốc từ đó có quyết định điều chỉnh cơ cấu sản phẩm và huy động, điều chỉnh hệ thống máy móc thiết bị phục vụ nhu cầu đó. - Phụ trách công tác hành chính quản lý và bảo vệ của phòng hành chính đời sống và ban bảo vệ. Phòng kỹ thuật: quản lý về quy trình công nghệ, nghiên cứu sản phẩm mới, thiết kế hay cải tiến mẫu mã bao bì. Phòng kỹ thuật quản lý toàn bộ máy móc thiết bị trong Công ty, quản lý hồ sơ, lí lịch máy móc thiết bị, liên hệ với phòng KHVT để có những phụ tùng, vật tƣ dùng cho hoạt động sửa chữa, trình phòng KHVT và ban Giám đốc chuẩn bị những phụ tùng cần thay thế, theo dõi việc sử dụng máy móc thiết bị cũng nhƣ việc cung cấp điện cho toàn Công ty trong quá trình sản xuất. Phòng tổ chức: phụ trách về công tác nhân sự, kế hoạch tiền lƣơng, giúp giám đốc xây dựng các phƣơng án tổ chức bộ máy cán bộ, quản lý, đề ra các giải pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động trong quá trình sản xuất, tổ chức các khoá học và các hình thức đào tạo khác nhằm nâng cao tay nghề của ngƣời công nhân cũng nhƣ của các cán bộ quản lý. Phòng tài vụ: Quản lý công tác kế toán thống kê tài chính, tham mƣu 11
 12. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp cho giám đốc các công tác kế toán, thống kê, tài chính, tổ chức thực hiện các nghiệp vụ tài chính, tính toán chi phí sản xuất và giá thành, lập các chứng từ sổ sách thu-chi với khách hàng, nội bộ, theo dõi dòng lƣu chuyển tiền tệ của Công ty, báo cáo giám đốc về tình hình kết quả hoạt động kinh doanh lỗ lãi của Công ty, tổng hợp đề xuất giá bán cho Phòng kế hoạch vật tƣ. Phòng kế hoạch vật tư: xây dựng các kế hoạch tiêu thụ sản xuất tác nghiệp, kế hoạch giá thành và tiêu thụ sản phẩm, tham gia xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, quản lý và chịu trách nhiệm cung cấp các loại vật tƣ, máy móc cũng nhƣ phụ tùng thay thế cho quá trình sửa chữa máy móc thiết bị. Phòng hành chính đời sống: quản lý công tác hành chính quản trị, tham mƣu cho giám đốc về công tác hành chính đời sống quản trị, tổ chức nhà ăn, nhà trẻ, mẫu giáo, y tế, quản lý sức khoẻ, quản lý văn thƣ, lƣu trữ tài liệu. Ban bảo vệ: tổ chức công tác bảo vệ Công ty, tham mƣu cho giám đốc về: công tác bảo vệ nội bộ , tài sản, tuần tra canh gác ra vào Công ty, phòng ngừa tội phạm, xử lý vi phạm tài sản, tổ chức huấn luyện, bảo vệ, tự vệ, quân sự và thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ban xây dựng cơ bản: thực hiện công tác thiết kế xây dựng, tham mƣu cho giám đốc về công tác thực hiện kiến thiết xây dựng cơ sở hạ tầng để tiếp nhận máy móc thiết bị mới hoặc để nâng cao hiệu quả sử dụng của máy móc thiết bị cũ, kế hoạch xây dựng dài hạn và ngắn hạn, kế hoạch sửa chữa nhỏ. Các phân xưởng: Quản đốc phân xƣởng là ngƣời chịu trách nhiệm trƣớc giám đốc Công ty về mọi hoạt động sản xuất của đơn vị. Các phó quản đốc, các nhân viên nghiệp vụ giúp quản đốc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất. 1.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1.2.1. Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh Ngành kinh doanh bánh kẹo nói chung có 3 đặc điểm lớn: Bánh kẹo không phải là mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. 12
 13. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Ngành kinh doanh này mang tính chất thời vụ rõ nét. Thời gian nhu cầu tiêu thụ bánh kẹo tăng mạnh nhất là vào khoảng từ tháng 9 dƣơng lịch đến tết Nguyên Đán. Phần lớn lƣợng bánh kẹo đƣợc tiêu thụ trong thời gian này. Do đó các hợp đồng đƣợc ký kết chủ yếu trƣớc tháng 8. Đối tƣợng tiêu thụ bánh kẹo chủ yếu là ngƣời ít tuổi, độ tuổi càng cao thì nhu cầu tiêu thụ lại càng giảm. Những đặc điểm quan trọng này có ảnh hƣởng rất nhiều đến phƣơng thức sản xuất, kinh doanh của các đơn vị trong ngành. Tổng sản lƣợng tiêu thụ bánh kẹo hiện nay tại thị trƣờng trong nƣớc ƣớc tính là khoảng 100 000 tấn/ năm, tƣơng đƣơng tổng giá trị khoảng 8000 tỷ đồng, với mức tiêu thụ bình quân đầu ngƣời là khoảng1,25 kg/ngƣời/năm. Trong giai đoạn đổi mới ( trƣớc năm 1986), chủng loại sản phẩm bánh kẹo do các đơn vị trong nƣớc rất nghèo nàn. Nhƣng đến những năm 1990, thị trƣờng bánh đã trở nên hết sức đa dạng về sản phẩm cũng nhƣ tăng mạnh về nhu cầu tiêu thụ. Hiện tại, trên thị trƣờng có khoảng 30 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bánh kẹo có tên tuổi ( không thống kê chính xác về các cơ sở sản xuất nhỏ) với năng lực sản xuất đáp ứng khoảng 70% nhu cầu tiêu dùng trong nƣớc. Do đó hàng năm, chúng ta phải nhập khẩu khoảng 30% sản lƣợng bánh kẹo tiêu thụ. 1.2.2. Đặc điểm về thị trƣờng. Để phân tích rõ thị trƣờng của công ty bánh kẹo Hải Châu cần phân loại thị trƣờng theo các tiêu thức khác nhau. Phân tích thị trƣờng theo tiêu thức địa lý. Công ty bánh kẹo Hải Châu kinh doanh chủ yếu trong thị trƣờng nội địa trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Thị trƣờng miền Bắc là thị trƣờng trọng điểm của công ty, sự tham gia ở 2 miền Trung và Nam hạn chế. Điều này thể hiện rõ qua của bảng sau: B1: Khối lƣợng bánh kẹo tiêu thụ phân theo miền. 13
 14. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đơn vị tính: tấn Năm Năm Năm Năm Năm 2000 2001 2002 2003 2004 Miền Bắc 4363 4500 5334 6030 6710 Miền Trung 300 315 580 610 645 Miền Nam 883 1101 1150 1282 1587 Tổng 5545 5916 7063 7922 8942 (Nguồn: phòng Kế Hoạch - Vật Tƣ cung cấp) Miền Bắc luôn tiêu thụ khoảng 75%-80% khối lƣợng hàng của của công ty, trong khi miền Trung và miền Nam chỉ dừng lại ở mức 20%. Trên cơ sở tập trung vào thị trƣờng miền Bắc nên công ty đã phát triển một mạng lƣới đại lý phủ rộng ở miền Bắc, gồm có144 tổng đại lý và đại lý, riêng ở Hà Nội là 73 tổng đại lý và đại lý, chỉ có 11 đại lý ở miền Trung, 28 tổng đại lý và đại lý ở miền Nam. Phân tích thị trƣờng theo tiêu thức sản phẩm. Mảng thị trƣờng tập trung của công ty là mảng thị trƣờng về các loại bánh và bột canh. Công ty tuy có sản xuất các loại kẹo nhƣng đây không phải là thị trƣờng chính. Tỷ lệ sản lƣợng bánh/kẹo của công ty luôn khoảng 5/1. Công ty có hơn 100 mặt hàng. Trong mảng thị trƣờng về bánh công ty lại tập trung vào các sản phẩm bánh quy, bánh kem xốp. Các sản phẩm này đã tạo đƣợc chỗ đứng vững chắc trên thị trƣờng. Bánh kem xốp Hải Châu luôn là mặt hàng đƣợc ngƣời tiêu dùng lựa chọn qua nhiều năm. Bên cạnh các sản phẩm về bánh, công ty cũng đã rất thành công chiếm lĩnh thị trƣờng bột canh. Có thể nói, công ty đã tạo thế độc quyền trong mảng thị trƣờng này ở miền Bắc. Phân tích thị trƣờng theo tiêu thức nhu cầu khách hàng. Nhu cầu tiêu dùng khách hàng về mặt hàng bánh kẹo rất phong phú, đa dạng. Có thể phân loại nhu cầu khách hàng theo một số tiêu chí sau: 14
 15. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Cƣờng độ sử dụng thì có nhu cầu tiêu dùng hằng ngày. Ví dụ: các loại bánh Snack, bánh ngọt và nhu cầu tiêu thụ chỉ trong các dịp đặc biệt nhƣ lễ, tết. Ví dụ: các loại bánh bích quy, bánh kem, kẹo cứng, kẹo mềm. Động cơ mua thì có nhu cầu tiêu dùng trực tiếp hay biếu, tặng. Yêu cầu về thành phần dinh dƣỡng, độ mặn ngọt, mùi vị, mầu sắc. Yêu cầu về hàng chất lƣợng cao hay bình thƣờng. .. . Trên cơ sở tổ hợp các nhu cầu khác nhau đó có thể phân ra rất nhiều mảng thị trƣờng khác nhau để các công ty có thể khai thác. Với hệ thống sản phẩm hiện có, Công ty Hải Châu nói riêng đã khai thác nhiều mảng thị trƣờng. Đối với mảng thị trƣờng sản phẩm bánh kẹo cao cấp, bao bì đẹp, công ty có các sản phẩm socola, bánh phủ socola, bánh nhân socola, bánh kem xốp đóng hộp, bánh mềm. Đối với mảng thị trƣờng bình dân có thu nhập trung bình hoặc thu nhập thấp có yêu cầu không quá cao về các sản phẩm, công ty có rất nhiều các chủng loại sản phẩm để đáp ứng. Ví dụ: bánh kem xốp đóng túi thƣờng, bánh Hƣơng Thảo, kẹo cứng trái cây, kẹo mềm trái cây. Đây là mảng thị trƣờng tiêu thụ chủ đạo của công ty. 1.2.3. Đặc điểm về cạnh tranh. Thị trƣờng bánh kẹo Việt Nam là thị trƣờng cạnh tranh hoàn hảo. Hiện nay không có một công ty nào có khả năng chi phối một mảng thị trƣờng của thị trƣờng bánh kẹo Việt Nam. Do đó sự canh tranh trong thị trƣờng này là rất lớn. Với phân tích trên, ta thấy công ty Hải Châu kinh doanh chủ yếu trên thị trƣờng miền Bắc, nhằm vào mảng thị trƣờng bình dân. Trong mảng thị trƣờng này, công ty phải đối phó với sự canh tranh gay gắt trực tiếp của các công ty bánh kẹo cùng thành phố Hà Nội và sự canh tranh đang gia tăng của các công ty bánh kẹo địa phƣơng với quy mô nhỏ ở miền Bắc và các công ty ở miền Nam. Trong các đối thủ cạnh tranh có thể kể đến công ty bánh kẹo Hải 15
 16. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Hà chiếm 9% thị phần bánh kẹo cả nƣớc, công ty bánh kẹo Tràng An, công ty bánh kẹo Quảng Ngãi, công ty bánh kẹo Hữu Nghị, công ty Vinabico... 16
 17. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp B2: Tóm tắt một số đối thủ cạnh tranh của Công ty. Đối tƣợng khách Sản phẩm của công ty Đối thủ cạnh tranh hàng Khách hàng có thu Bánh Hƣơng Thảo, quy Vani, Công ty bánh kẹo Lam Sơn, nhập thấp hƣơng cam, kẹo cứng trái cây, công ty bánh kẹo 19-5, các cơ sở kẹo mềm trái cây, kẹo Vitamin sản xuất nhỏ, báh kẹo Trung AC. Quốc. Khách hàng có thu Quy kem, bánh mằn, bánh hoa Các công ty Hải Hà, Tràng An, nhập trung bình quả, quy Hƣớng Dƣơng, kẹo Hữu Nghị, Quảng Ngãi, Biên Socola. Hoà. Khách hàng có thu Bánh kem xốp thỏi các loại Các công ty Hải Hà, Biên Hoà, nhập cao đóng hộp, bánh kem xốp phủ Vinabico, Hữu Nghị, Tràng An, Socola. Kinh Đô. (Nguồn: phòng Kế Hoạch - Vật Tƣ cung cấp) 1.2.4. Đặc điểm về sản phẩm. Công ty Hải Châu sản xuất đa dạng các mặt hàng bánh kẹo, bột canh. Hiện nay, công ty có bán khoảng 100 mặt hàng thuộc khoảng 30 chủng loại. Các mặt hàng truyền thống của công ty là các loại bánh kem xốp, bấnh quy, bột canh. Bánh của Công ty với chất lƣợng tốt, ngon có mùi vị đặc trƣng nên đƣợc ngƣời tiêu dùng ƣa chuộng. Bột canh có chất lƣợng tốt, đã xây dựng đƣợc niềm tin với ngƣời tiêu dùng. Hàng của công ty luôn đƣợc lựa chọn là “ Hàng Việt Nam chất lƣợng cao” trong những năm gần đây. Với phƣơng châm “ Hải Châu chỉ có chất lƣợng vàng”, công ty đã nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lƣợng sản phẩm. 17
 18. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp B3: Một số chủng loại sản phẩm chính của công ty bánh kẹo Hải Châu. Bột canh Kẹo Bánh Thƣờng Iốt Kẹo cứng Kẹo mềm Bánh quy Lương khô Đóng Đóng gói 1. Kẹo cứng sữa 1. Kẹo mềm 1. Hƣớng 1. Kem xốp 1. Lƣơng gói Socola dƣơng hoa quả khô tổng hợp 200 g 200g 2. Kẹo cứng trái 2. Kẹo mềm 2. Quy cam 2. Kem xốp 2. Lƣơng cây trái cây Socola khô ca cao 150g 3. Kẹo cứng 3. Kẹo mềm 3. Quy dừa 3. Kem xốp 3. Lƣơng Socola tangô thƣờng khô dinh dƣỡng 4. Kẹo cứng 4. Kẹo Socola 4. Quy hƣơng 4. Kem xốp nhân Socola sữa túi bạc thảo thanh cao cấp 5. Kẹo cứng 5. Kẹo mềm 5. Quy bơ 5. Kem xốp nhân sữa sữa dừa tổng hợp 6. Kẹo cứng gối 6. Kẹo sữa 6. Quy kem 6. Kem xốp hoa quả mềm thỏi 7. Kẹo dâu 7. Quy mềm dứa mềm Chocobis 8. Kẹo gôm 8. Bánh (kẹo dẻo) 9. Bánh Hải Đƣờng 10. Bánh Fomát 11. Bánh Violét 12. Bánh Hải Châu (Nguồn: phòng Kế Hoạch - Vật Tƣ cung cấp) Tuy nhiên trong kinh doanh bánh kẹo có điểm cần chú ý là chất lƣợng 18
 19. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp sản phẩm chƣa phải là yếu tố quyết định, sự lựa chọn của ngƣời tiêu dùng còn phụ thuộc rất nhiều vào mẫu mã sản phẩm, bao bì. Theo đánh giá khách quan mẫu mã sản phẩm của công ty còn hạn chế. Những mặt hàng của công ty có thể thoả mãn nhu cầu của khách hàng có thu nhập thấp, nhƣng thoả mãn hạn chế các nhu cầu phức tạp hơn. Do đó, sản phẩm của công ty đứng ở thế bất lợi khi gặp phải sự cạnh tranh từ sản phẩm cùng loại của các công ty khác. Công ty cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong cả nƣớc sản xuất những mặt hàng mới. Đầu những năm 90, công ty đã sớm đƣa ra thị trƣờng sản phẩm bánh kem xốp sản xuất trên dây chuyền tự động hiện đại. Vừa qua, công ty cũng đã mạnh dạn nhập dây chuyền sản xuất socola của Đức, và đã sản xuất thành công một số chủng loại socola, đứng vào hàng ngũ một số ít công ty ở Việt Nam có thể sản xuất loại hàng này. Hiện nay, công ty cũng đang tiến hành sản xuất thử nghiệm các loại bánh mềm cao cấp. 1.2.5. Đặc điểm nội tại của công ty. Đặc điểm về lao động. Do những yêu cầu đặc thù của sản xuất, kinh doanh bánh kẹo nên vấn đề lao động của công ty có đặc điểm nổi bật là số lao động lớn, xấp xỉ khoảng 1000 ngƣời. Do đó, vấn đề quản lý lao động hiệu quả là rất quan trọng của công ty. Tỷ lệ nam/ nữ khoảng 1/2. Các lao động nam chỉ đảm bảo những công việc nặng nhọc nhƣ vận chuyển, vận hành máy. Các lao động nữ đƣợc bố trí vào những công việc thủ công nhƣ đóng túi, đóng hộp, đòi hỏi khả năng chịu đựng, bền bỉ cao. B4: Tổng kết lao động CHỈ TIÊU 2001 2002 2003 Tổng số cán bộ công nhân viên 850 975 1010 Số cán bộ nam 248 315 333 Số cán bộ nữ 602 660 677 Công nhân sản xuất 700 744 786 19
 20. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lao động hợp đồng 151 240 252 Nhân viên quản lý 86 100 110 (Nguồn: phòng Kế Hoạch - Vật Tƣ cung cấp) Trong cơ cấu lao động, công ty Hải Châu cũng đã xây dựng đƣợc tỷ lệ hợp lý giữa bộ phận trực tiếp sản xuất và bộ phận quản lý, kinh doanh. Bộ phận quản lý, kinh doanh chỉ chiếm 1/10 trong cơ cấu lao động. Bộ phận này đƣợc bố trí hợp lý một mặt giúp công ty khai thác tốt khả năng lao động, mặt khác cũng giúp công ty không phải chịu gánh nặng trả lƣơng. Bên cạnh việc xây dựng cơ cấu lao động hợp lý, công ty không ngừng có những biện pháp nâng cao trình độ của ngƣời lao động. Ngƣời lao động thƣờng xuyên đƣợc đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng quản lý. B5: Tình hình thực hiện công tác đào tạo lao động Năm Đà tạo Bổ túc nâng Đào tạo lại Nâng cao nghiệp vụ bậc tay nghề nghề trình độ CBQL 1998 45 129 29 71 1999 58 94 35 108 2000 40 107 42 38 (Nguồn: phòng Kế Hoạch - Vật Tƣ cung cấp) Đặc điểm về công nghệ. Hiện nay, công ty bánh kẹo Hải Châu chia làm sáu phân xƣởng trong đó năm phân xƣởng sản xuất sản phẩm tiêu thụ là: Phân xƣởng bánh I: có 2 dây truyền sản xuất bánh Hƣơng Thảo, bánh Hải Châu. Phân xƣởng bột canh: có 2 dây truyền sản xuất bột canh thƣờng, bột canh Iot. Phân xƣởng bánh II: có 2 dây truyền sản xuất bánh kem xốp, bánh kem xốp phủ sôcôla. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2