Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu thiếc thỏi sang thị trường Malaysia của chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex tại Hà Nội

Chia sẻ: Tuyết Anh Tuyet Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:108

368
lượt xem
67
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với kết cấu nội dung gồm 3 chương, luận văn tốt nghiệp "Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu thiếc thỏi sang thị trường Malaysia của chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex tại Hà Nội" giới thiệu đến các bạn lý luận chung về quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu, thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu thiếc thỏi sang thị trường Malaysia của chi nhánh Công ty Xuất nhập khẩu Petrolimex,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu thiếc thỏi sang thị trường Malaysia của chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex tại Hà Nội

 1. LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n Môc lôc PhÇn më ®Çu....................................................................................... 3 PhÇn néi dung...................................................................................... 6 Ch¬ng 1.lý luËn chung vÒ quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu...................................................................................................... 6 1.1.kh¸i qu¸t vÒ hîp ®ång xuÊt khÈu:................................................ 6    1.1.1.Kh¸i niÖm,b¶n chÊt vµ vai trß cña hîp ®ång xuÊt khÈu:                                         .....................................      6  1.1.1.2. Kh¸i niÖm:                                                                                                           ......................................................................................................     6    1.1.1.2.B¶n chÊt:                                                                                                             .........................................................................................................     7   1.1.1.3.Vai trß :                                                                                                                ............................................................................................................      7     1.1.2.§Æc ®iÓm cña hîp ®ång xuÊt khÈu                                                                        ....................................................................      8    1.1.3.Néi dung c¬ b¶n cña hîp ®ång xuÊt khÈu:                                                                ............................................................      8  1.1.3.1.Giíi thiÖu chung:                                                                                                   ...............................................................................................      8        1.1.3.2.C¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång                                                                        ....................................................................      9 1.2.quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu: ...................19    1.2.1.C¸c b íc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu:                                                                     ..............................................................      20  1.2.2.Néi dung cña quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu.                             ........................       20  1.2.2.1.ChuÈn bÞ hµng xuÊt khÈu                                                                                 .............................................................................       20        1.2.2.2.KiÓm tra chÊt l îng hµng xuÊt khÈu .                                                              .......................................................      23        1.2.2.3.Thuª ph ¬ng tiÖn vËn t¶i                                                                                  ..........................................................................      24  1.2.2.4.Mua b¶o hiÓm (nÕu cã)                                                                                     .................................................................................       26  1.2.2.5.Lµm thñ tôc h¶i quan                                                                                           ......................................................................................       27  1.2.2.6.Giao hµng cho ng êi vËn t¶i.                                                                                   ............................................................................      28        1.2.2.7.Lµm thñ tôc thanh to¸n.                                                                                 .............................................................................       29  1.2.2.8.KhiÕu n¹i gi¶i quyÕt khiÕu n¹i (nÕu cã)                                                           ......................................................      31 1.3.gi¸m s¸t vµ ®iÒu hµnh hîp ®ång xuÊt khÈu:..............................32    1.3.1.Kh¸i niÖm vµ vai trß cña gi¸m s¸t vµ ®iÒu hµnh hîp ®ång xuÊt khÈu:                 .............       32    1.3.2.Nh÷ng néi dung vµ ph ¬ng ph¸p gi¸m s¸t,®iÒu hµnh hîp ®ång xuÊt khÈu:               ........       34 Ch¬ng 2.thùc tr¹ng quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu thiÕc thái sang thÞ trêng malaysia cña chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn xnk petrolimex t¹i hµ néi............................................................................ 37 2.1.tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn xnk petrolimex vµ chi nh¸nh t¹i hµ néi.................................................................................................... 37    2.1.1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn:                                                                        ....................................................................       37    2.1.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty:                                                                          ......................................................................      38   2.1.2.1. Chøc n¨ng:                                                                                                         .....................................................................................................       38  2.1.2.2. NhiÖm vô:                                                                                                          ......................................................................................................       39    2.1.3.Tæ chøc nh©n sù cña c«ng ty vµ chi nh¸nh t¹i Hµ Néi                                            ........................................       39    2.1.4. M«i tr êng kinh doanh:                                                                                                .........................................................................................      42       2.1.4.1. ThÞ tr êng:                                                                                                         ..................................................................................................       42        2.1.4.2. Kh¸ch hµng:                                                                                                  ..............................................................................................       43  2.1.4.3. §èi thñ c¹nh tranh:                                                                                              ..........................................................................................       44  2.1.4.4. C¸c nhµ cung cÊp:                                                                                              ..........................................................................................       44 NguyÔn ViÖt Hng 1 Líp K 38 E3 TMQT
 2. LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n 2.2.thùc tr¹ng xuÊt khÈu thiÕc thái sang thÞ tr êng malaysia cña chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn xnk petrolimex t¹i hµ néi............................44    2.2.1. Kh¸i qu¸t ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn XNK   Petrolimex t¹i Hµ Néi                                                                                                          ......................................................................................................       44    2.2.2.Thùc tr¹ng xuÊt khÈu thiÕc thái sang thÞ tr êng Malaysia cña chi nh¸nh c«ng ty       cæ phÇn XNK Petrolimex t¹i Hµ Néi                                                                                 .............................................................................       52 2.3.Quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu thiÕc thái sang thÞ trêng malaysia cña chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn xnk petrolimex t¹i hµ néi............................................................................................... 55    2.3.1 ChuÈn bÞ hµng xuÊt khÈu                                                                                      ..................................................................................      55    2.3.2. KiÓm tra hµng xuÊt khÈu                                                                                       ...................................................................................       61    2.3.3.Thuª ph ¬ng tiÖn vËn t¶i                                                                                             ......................................................................................      63    2.3.4.Mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸                                                                                   ...............................................................................      65    2.3.5.Lµm thñ tôc H¶i quan                                                                                               ...........................................................................................      67       2.3.6.Giao hµng                                                                                                              ..........................................................................................................      69    2.3.7.Lµm thñ tôc thanh to¸n                                                                                             .........................................................................................      71    2.3.8.Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i.                                                                                               ...........................................................................................      74 2.4.®iÒu hµnh vµ gi¸m s¸t hîp ®ång xuÊt khÈu thiÕc thái sang thÞ tr - êng malaysia cña chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn xnk petrolimex t¹i hµ néi ......................................................................................................... 74 2.5.®¸nh gi¸ quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu thiÕc thái sang thÞ trêng malaysia cña chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn xnk petrolimex t¹i hµ néi......................................................................... 76    2.5.1.¦u ®iÓm                                                                                                                    ................................................................................................................      76    2.5.2.Nh÷ng tån t¹i                                                                                                            ........................................................................................................      78    2.5.3.Nguyªn nh©n                                                                                                            ........................................................................................................       79 Ch¬ng 3.mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu thiÕc thái sang thÞ trêng malaysia cña chi nh¸nh c«ng ty xnk petrolimex t¹i hµ néi.............................................. 80 3.1.nh÷ng th¸ch thøc vµ c¬ héi trong ho¹t ®éng kinh doanh cña chi mh¸nh.............................................................................................. 80    3.1.1.Mét sè ph©n tÝch vÒ thÞ tr êng thiÕc trªn thÕ giíi                                                    .............................................       80    3.1.2.Môc tiªu vµ ph ¬ng h    íng ho¹t ®éng cña chi nh¸nh                                                       ................................................       86    3.1.3.Nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc                                                                                      ..................................................................................       89       3.1.3.1.C¬ héi                                                                                                             .........................................................................................................      89        3.1.3.2.Th¸ch thøc                                                                                                     .................................................................................................      90 3.2.Mét sã gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu thiÕc thái sang thÞ tr êng malaysia cña chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn xnk petrolimex t¹i hµ néi.......................................91    3.2.1.Gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu                                             .........................................       91  3.2.1.1.Gi¶i ph¸m nh»m ®¶m b¶o nguån hµng xuÊt khÈu                                             .........................................       92  3.2.1.2.Gi¶i ph¸p nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ vËn chuyÓn                                               ...........................................      93  3.2.1.3.Gi¶i ph¸p trong quy tr×nh kiÓm tra chÊt l îng hµng ho¸                                        .................................       94  3.2.1.4.Gi¶i ph¸p trong quy tr×nh giao hµng                                                                   ..............................................................       96 NguyÔn ViÖt Hng 2 Líp K 38 E3 TMQT
 3. LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n  3.2.1.5.Gi¶i ph¸p trong quy tr×nh th«ng quan xuÊt khÈu                                               ...........................................      97  3.2.1.6.Gi¶i ph¸p trong quy tr×nh th¸nh to¸n                                                                   ...............................................................      97  3.2.1.7.Gi¶i ph¸p vÒ gi¸m s¸t vµ ®iÒu hµnh viÖc thùc hiÖn hîp ®ång                        ...................      98  3.2.1.8.Gi¶i ph¸p vÒ båi d ìng nguån nh©n lùc                                                                  ...........................................................      99  3.2.1.9.Gi¶i ph¸p vÒ thÞ tr êng                                                                                         ..................................................................................       100  3.2.1.10.Mét sè gi¶i ph¸p kh¸c                                                                                       ...................................................................................       101    3.2.2.Mét sè kiÕn nghÞ                                                                                                   ...............................................................................................       102       3.2.2.1.VÒ quy tr×nh nghiÖp vô H¶i quan                                                              ..........................................................      103  3.2.2.2.VÒ tÝnh æn ®Þnh thèng nhÊt cña c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt                ............       103  3.2.2.3.VÒ viÖc t¹o lËp m«i tr êng kinh doanh quèc tÕ thuËn lîi h¬n                            .....................      104 KÕt luËn............................................................................................ 105 Tµi liÖu tham kh¶o............................................................................ 107 PhÇn më ®Çu 1.TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi HiÖn nay toµn cÇu ho¸ lµ mét xu thÕ kh«ng thÓ ®¶o ngîc ,ViÖt Nam còng ®ang n»m trong vßng xo¸y cña nã vµ kh«ng thÓ ®i ngîc l¹i dï vÉn cã nh÷ng lùc lîng ph¶n ®èi v× nh÷ng mÆt tr¸i cña nã.B»ng chøng ®îc thÓ hiÖn râ nÐt lµ trong nh÷ng n¨m qua ViÖt Nam ngµy cµng héi nhËp s©u vµ réng h¬n vµo nÒn kinh tÕ ThÕ giíi.Do ®ã ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trë thµnh ho¹t ®éng kinh tÕ mang tÝnh chÊt sèng cßn cho sù ph¸t triÓn vµ héi nhËp thµnh c«ng cña ®Êt níc.Chóng ta b¾t ®Çu më cöa nÒn kinh tÕ thùc sù m¹nh mÏ vµo nh÷ng n¨m 1990,vµ cã nh÷ng bíc ®i ®Çu tiªn nh»m thùc hiÖn qu¸ tr×nh héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ mét c¸ch chÝnh thøc. ViÖt Nam ®· lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña hiÖp héi c¸c quèc gia §«ng Nam ¸ (ASEAN) ;cña DiÔn ®µn hîp t¸c kinh tÕ Ch©u ¸ Th¸i B×nh D¬ng (APEC) ;cña tiÕn tr×nh hîp t¸c ¸ ¢u (ASEM) .Vµ chóng ta ®ang nç NguyÔn ViÖt Hng 3 Líp K 38 E3 TMQT
 4. LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n lùc hÕt søc ®Ó cã thÓ gia nhËp tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) trong n¨m nay. Trong bèi c¶nh ®ã c¸c doanh nghiÖp trong níc còng ®îc khuyÕn khÝch , t¹o ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn thuËn lîi.C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu còng ngµy cµng nhiÒu víi ®ñ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ.Vµ n¨m 2005 chóng ta ®· ®¹t kim ng¹ch xuÊt khÈu h¬n 32 tû USD,®©y lµ mét thµnh tùu lín cña ViÖt Nam nãi chung vµ cña c¸c ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt khÈu noi riªng.Vµ nã còng gãp phÇn vµo møc t¨ng trëng GDP 8,4% trong n¨m 2005 ®Ó gióp chóng ta hoµn thµnh kÕ ho¹ch mµ §¹i Héi IX cña §¶ng ®· ®Ò ra.Víi chñ tr¬ng hç trî c¸c doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu,Nhµ Níc ®· vµ lu«n cã nh÷ng ®iÒu chØnh ®ua ra c¸c chÝnh s¸ch theo híng khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn ngµy cµng thuËn lîi h¬n cho c¸c doanh nghiÖp. T×nh h×nh trªn ®em l¹i nhiÒu c¬ héi nhng còng mang tíi nh÷ng th¸ch thøc lín cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu.V× chóng ta cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ kinhh nghiÖm kinh doanh quèc tÕ,quy m« vµ tiÒm lùc tµi chÝnh cßn h¹n chÕ…Do vËy trong qu¸ tr×nh kinh doanh quèc tÕ c¸c doanh nghiÖp gÆp kh«ng Ýt c¸c khã kh¨n víng m¾c,trong ®ã cã quy t×nh thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu. 2.Môc ®Ých nghiªn cøu Víi môc ®Ých cñng cè kiÔn thøc vÒ chuyªn nghµnh ®· ®îc trang bÞ trong trêng §¹i häc th«ng qua viÖc tiÕp cËn t×m hiÓu thùc tÕ t¹i chi nh¸nh C«ng ty cæ phÇn XNK Petrolimex t¹i Hµ Néi.VËn dông tæng hîp c¸c kiÕn thøc chuyªn ngµnh ®Ó ph©n tÝch vµ bíc ®Çu xö lý c¸c c¸c vÊn ®Ò vÒ quy tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu cña ®¬n vÞ th«ng qua viÖc nghiªn cøu vµ thùc hiÖn ®Ò tµi :”Hoµn thiÖn quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu thiÕc thái sang thÞ trêng NguyÔn ViÖt Hng 4 Líp K 38 E3 TMQT
 5. LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n Malaysia cña chi nh¸nh C«ng ty cæ phÇn XNK Petrolimex t¹i Hµ Néi”. 3.§èi tîng nghiªn cøu §èi tîng nghiªn cøu cña luËn v¨n nµy lµ quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu.§èi tîng nµy sÏ ®îc nghiªn cøu trong ph¹m vi c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu thiÕc thái sang thÞ trêng Malaysia cña chi nh¸nh C«ng ty cæ phÇn XNK Petrolimex t¹i Hµ Néi. 4.Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu Víi môc ®Ých t×m hiÓu thùc tiÔn b»ng c¸c kiÕn thøc ®· häc. Ngoµi viÖc xö dông ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö.Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn luËn v¨n em ®· xö dông c¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu kh¸c lµ ph¬ng ph¸p hÖ thèng ho¸,ph¬ng ph¸p thèng kª,ph¬ng ph¸p ph©n tÝch so s¸nh… 5.KÕt cÊu cña luËn v¨n Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn néi dung chÝnh cña luËn v¨n ®îc chia thµnh 3 ch¬ng: -Ch¬ng 1.Lý luËn chung vÒ quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu -Ch¬ng 2.Thùc tr¹ng quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu thiÕc thái sang thÞ trêng Malaysia cña chi nh¸nh C«ng ty cæ phÇn XNK Petrolimex t¹i Hµ Néi -Ch¬ng 3.Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh tæ chøc hîp ®ång xuÊt khÈu thiÕc thái sang thÞ trêng Malaysia cña chi nh¸nh C«ng ty XNK petrolimex t¹i Hµ Néi NguyÔn ViÖt Hng 5 Líp K 38 E3 TMQT
 6. LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n PhÇn néi dung Ch¬ng 1.lý luËn chung vÒ quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu 1.1.kh¸i qu¸t vÒ hîp ®ång xuÊt khÈu: 1.1.1.Kh¸i niÖm,b¶n chÊt vµ vai trß cña hîp ®ång xuÊt khÈu: 1.1.1.2. Kh¸i niÖm: Hîp ®ång: Lµ sù tho¶ thuËn gi÷a hai hay nhiÒu bªn b×nh ®¼ng víi nhau lµm ph¸t sinh quyÒn vµ nghÜa vô ph¸p lý cô thÓ. NguyÔn ViÖt Hng 6 Líp K 38 E3 TMQT
 7. LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n Hîp ®ång xuÊt khÈu: Lµ sù tho¶ thuËn gi÷a hai ®¬ng sù cã trô së kinh doanh ë c¸c níc kh¸c nhau, bªn b¸n ®îc gäi lµ bªn xuÊt bªn mua gäi lµ bªn nhËp mét tµi s¶n cè ®Þnh gäi lµ hµng ho¸. Bªn mua cã nghÜa vô nhËn hµng vµ tr¶ tiÒn hµng. Nh vËy chñ thÓ cña hîp ®ång nµy lµ Bªn B¸n (bªn xuÊt khÈu) vµ Bªn Mua (bªn nhËp khÈu).Hä cã trô së kinh doanh ë c¸c quèc gia kh¸c nhau.Bªn B¸n giao mét gi¸ trÞ nhÊt ®Þnh vµ ,®Ó ®æi l¹i,Bªn Mua ph¶i tr¶ mét ®èi gi¸ t¬ng xøng víi gi¸ trÞ ®· ®îc giao.§èi tîng cña hîp ®ång nµy lµ hµng ho¸ (Goods) hoÆc dÞch vô (Service). Trong thùc tÕ, kh«ng nhÊt thiÕt ngêi mua ph¶i tr¶ b»ng tiÒn cho ng- êi b¸n mµ cã thÓ tr¶ b»ng hµng ho¸ cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng, mµ chØ lÊy tiÒn lµm ph¬ng tiÖn tÝnh to¸n. 1.1.1.2.B¶n chÊt: B¶n chÊt cña hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ lµ sù tho¶ thuËn cña c¸c bªn kÝ hîp ®ång.§iÒu c¬ b¶n cña hîp ®ång lµ ph¶i thÓ hiÖn ý chÝ thùc sù tho¶ thuËn kh«ng ®îc cìng bøc,lõa dèi lÉn nhau vµ cã nh÷ng nhÇm lÉn kh«ng thÓ chÊp nhËn ®îc.Hîp ®ång xuÊt khÈu gi÷ mét vai trß quan träng trong kinh doanh Th¬ng M¹i Quèc TÕ,nã x¸c nhËn nh÷ng néi dung giao dÞch mµ c¸c bªn ®· tho¶ thuËn vµ cam kÕt thùc hiÖn c¸c néi dung ®ã. 1.1.1.3.Vai trß : Vai trß c¬ b¶n cña hîp ®ång lµ lµm c¬ sá ®Ó c¸c bªn thùc hiÖn c¸c nghÜa vô cña m×nh vµ ®ång thêi yªu cÇu bªn ®èi t¸c thùc hiÖn c¸c nghÜa vô cña hä.Hîp ®ång cßn lµ c¬ së ®¸nh gi¸ møc ®é thùc hiÖn nghÜa vô cña c¸c bªn vµ ®ång thêi hîp ®ång còng lµ c¬ sá ph¸p lý quan träng ®Ó mét bªn cã thÓ khiÕu n¹i ®èi t¸c cña m×nh kh«ng thùc hiÖn toµn bé hay tõng phÇn nghÜa vô cña hä ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång.Do vËy hîp ®ång cµng quy ®Þnh chi tiÕt râ rµng,dÔ hiÓu cµng NguyÔn ViÖt Hng 7 Líp K 38 E3 TMQT
 8. LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n dÔ thùc hiÖn vµ Ýt x¶y ra tranh chÊp do tr¸nh tèi ®a viªc g©y hiÓu lÇm,mçi bªn hiÓu theo mét c¸ch kh¸c nhau…vµ khi cÇn thiÕt víi vai trß lµ mét c¬ së ph¸p lý quan träng trong viÖc khiÕu n¹i ®èi t¸c hîp ®ång nhÊt thiÕt ph¶i râ rµng ,chi tiÕt ,dÔ hiÓu míi ®ñ m¹nh ®Ó buéc c¸c ®èi t¸c t«n träng vµ thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c nghÜa vô cña hä nh ®· tho¶ thuËn. 1.1.2.§Æc ®iÓm cña hîp ®ång xuÊt khÈu Hîp ®ång xuÊt khÈu thêng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: -Hµng ho¸-®èi tîng cña hîp ®ång ®îc di chuyÓn qua biªn giíi quèc gia.Biªn giíi nµy lµ biªn giíi H¶i Quan chø kh«ng ®¬n thuÇn lµ biªn giíi ®Þa lÝ.(VÝ dô,hîp ®ång mua b¸n kÝ kÕt gi÷a mét xÝ nghiÖp trong khu chÕ xuÊt víi mét xÝ nghiÖp ngoµi khu chÕ xuÊt ®îc luËt ph¸p coi lµ hîp ®ång xuÊt khÈu víi xÝ nghiÖp trong khu chÕ xuÊt,nhng hµng ho¸ thuéc hîp ®ång ®ã kh«ng di chuyÓn ra khái biªn giíi quèc gia) -§ång tiÒn thanh to¸n sÏ lµ ngo¹i tÖ víi Ýt nhÊt mét bªn(C¸ biÖt víi c¸c níc ®· xö dông ®ång tiÒn chung Ch©u ¢u – EURO ) -Nã diÔn ra gi÷a c¸c th¬ng nh©n cã trô së th¬ng m¹i ë c¸c quèc gia kh¸c nhau. -Hîp ®ång xuÊt khÈu thêng chÞu sù ®iÒu chØnh cña nhiÒu nguån luËt kh¸c nhau:LuËt quèc gia(LuËt cña quèc gia bªn Mua,LuËt cña quèc gia bªn B¸n),LuËt quèc tÕ(c¸c hiÖp ®Þnh ,hiÖp íc th¬ng m¹i song ph¬ng vµ ®a ph¬ng),c¸c phong tôc vµ tËp qu¸n bu«n b¸n quèc tÕ… 1.1.3.Néi dung c¬ b¶n cña hîp ®ång xuÊt khÈu: Mét hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu th«ng thêng vµ ®óng, ®Çy ®ñ bao gåm hai phÇn chñ yÕu: 1.1.3.1.Giíi thiÖu chung: NguyÔn ViÖt Hng 8 Líp K 38 E3 TMQT
 9. LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n - Sè hîp ®ång (contract no...) ghi râ sè hîp ®ång mµ hai bªn ®· ký kÕt.§©y kh«ng ph¶i lµ néi dung ph¸p lý b¾t buéc cña hîp ®ång.Nhng nã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong qu¸ tr×nh kiÓm tra,gi¸m s¸t,®iÒu hµnh vµ thùc hiÖn hîp ®ång cña c¸c bªn. ­ §Þa ®iÓm vµ ngµy th¸ng ký kÕt hîp ®ång ®îc ghi ë phÝa trªn hoÆc phÝa díi gãc ph¶i cña hîp ®ång.NÕu nh trong hîp ®ång kh«ng cã tho¶ thuËnh g× thªm th× hîp ®ång sÏ cã hiÖu lùc ph¸p lý kÓ tõ ngµy kÝ kÕt. ­ Tªn vµ ®Þa chØ cña c¸c bªn tham gia kÝ kÕt hîp ®ång:§©y lµ phÇn chØ râ c¸c chñ thÓ cña hîp ®ång,cho nªn ph¶i nªu râ rµng,®Çy ®ñ chÝnh x¸c :Tªn (theo giÊy phÐp thµnh lËp),®Þa chØ,ngêi ®¹i diÖn,chøc vô cña c¸c bªn tham gia kÝ kÕt hîp ®ång. ­ Nh÷ng ®Þnh nghÜa dïng trong hîp ®ång, nh÷ng ®Þnh nghÜa nµy cã thÓ dïng rÊt nhiÒu gióp cho tr¸nh sai sãt vµ nhÇm lÉn trong c¸ch hiÓu cu¶ mçi bªn dÉn ®Õn nh÷ng tranh chÊp hay khiÕu kiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu. ­ C¨n cø ®Ó ký kÕt hîp ®ång, ®©y cã thÓ lµ hiÖp ®Þnh song ph- ¬ng ®a ph¬ng 1 hay 1 sè c¸c quèc gia kh¸c.Hay nªu ra sù tù nguyÖn thùc sù cña c¸c bªn kÝ kÕt hîp ®ång. 1.1.3.2.C¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång  Tªn hµng: Lµ ®iÒu kho¶n quan träng cña mäi ®¬n hái hµng, th chµo hµng, hîp ®ång hoÆc nghÞ ®Þnh th. Nã nãi lªn chÝnh x¸c ®èi t- îng mua b¸n trao ®æi. V× vËy ngêi ta lu«n t×m c¸ch diÔn ®¹t chÝnh x¸c tªn hµng. Nãi chung thêng cã nhiÒu c¸ch diÔn ®¹t tªn hµng nh sau: ­ Ghi tªn th¬ng m¹i cña hµng ho¸ nhng cßn ghi kÌm theo tªn th«ng thêng vµ tªn khoa häc cña nã. ­ Ghi tªn hµng kÌm theo tªn ®Þa ph¬ng s¶n xuÊt ra hµng ®ã. NguyÔn ViÖt Hng 9 Líp K 38 E3 TMQT
 10. LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n ­ Ghi tªn hµng kÌm theo quy c¸ch chÝnh cña hµng ®ã. ­ Ghi tªn hµng kÌm theo sè liÖu h¹ng môc cña hµng ®ã trong danh môc hang ho¸ thèng nhÊt.  §iÒu kho¶n phÈm chÊt. §iÒu kho¶n phÈm chÊt lµ ®iÒu kho¶n nãi lªn mÆt chÊt lîng cña hµng ho¸, chÊt lîng cña hµng ho¸ thÓ hiÖn nh: Lý tÝnh, ho¸ tÝnh, tÝnh n¨ng quy c¸ch phÈm chÊt, kÝch thíc t¸c dông, c«ng dông ... trong th¬ng m¹i quèc tÕ ngêi ta hay quy ®Þnh theo c¸ch tuú thuéc vµo lo¹i hµng ho¸ cô thÓ, tû lÖ % thµnh phÇn chñ yÕu trong hµng ho¸, mµu s¾c, tÝnh n¨ng ph¶i ®¹t ®îc, chØ tiªu ph¶i ®¹t ®îc, chØ tiªu chÊt lîng nµo (chÊt lîng quèc tÕ hoÆc ViÖt Nam, ngµnh....) Trong th¬ng m¹i quèc tÕ v× chñng lo¹i hµng ho¸ giao dÞch nhiÒu, ®Æc ®iÓm c¸c lo¹i hµng kh¸c nhau. Do ®ã c¸ch biÓu thÞ chÊt lîng còng kh¸c nhau. §Ó biÓu thÞ chÝnh x¸c chÊt lîng hµng ho¸ ngêi ta thêng vËn dông hîp ®ång th¬ng m¹i quèc tÕ mét sè ph¬ng ph¸p nh dùa vµo hµng xem tríc, hµng mÉu, phÈm cÊp hoÆc tiªu chuÈn chØ tiªu ®¹i kh¸i quen dïng.  §iÒu kho¶n sè lîng §iÒu kho¶n sè lîng nh»m nãi lªn mÆt lîng cña hµng ®îc giao dÞch gåm träng lîng vµ sè lîng. §iÒu kho¶n nµy bao gåm c¸c vÊn ®Ò vÒ ®¬n vÞ tÝnh sè lîng (hoÆc träng lîng) cña hµng ho¸, ph¬ng ph¸p quy ®Þnh sè lîng vµ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh träng lîng. ­ §¬n vÞ tÝnh sè lîng vµ träng lîng thêng lµ hÖ ®o lêng quèc tÕ mÐt. ­ Quy ®Þnh sè lîng sè lîng hµng ho¸ b»ng c¸ch c¶ hai bªn cã thÓ lùa chän dung sai cho phÐp hoÆc do ngêi ®i thuª tµu lùa chän dung sai ®©y lµ ph¬ng ph¸p quy ®Þnh pháng chõng. Ngoµi ra sè lîng cÇn ph¶i quy ®Þnh rÊt kho¸t. NguyÔn ViÖt Hng 10 Líp K 38 E3 TMQT
 11. LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n ­ Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh träng lîng. + Träng lîng c¶ b× lµ träng lîng hµng ho¸ bao gåm träng lîng cña hµng céng víi träng lîng bao b×, bao gãi kÌm theo. + Träng lîng tÞnh lµ träng lîng thùc tÕ cña hµng ho¸ cã thÓ tÝnh theo träng lîng bao b× thùc tÕ, trung b×nh quen dïng... + Träng lîng th¬ng m¹i lµ träng lîng cña hµng ho¸ cã ®é Èm tiªu chuÈn. Träng lîng th¬ng m¹i thêng ®îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: 100 + WTC GTM = GTT + 100 + WTT Trong ®ã: CTM : Träng lîng th¬ng m¹i, GTT : Träng lîng thùc tÕ WTC : Träng lîng ®é Èm tiªu chuÈn, WTT : §é Èm thùc tÕ.  §iÒu kho¶n bao b× hµng ho¸: Trong th¬ng m¹i quèc tÕ hµng ho¸ ph¶i tr¶i qua qu¸ tr×nh vËn chuyÓn bëi c¸c ph¬ng tiÖn ®Æc thï chuyªn dông nh tµu biÓn ®êng s¾t, ®êng bé ®êng kh«ng. Do ®ã hµng ho¸ ®îc ®ãng gãi thÝch hîp kh«ng chØ tiÖn cho vËn chuyÓn, bèc dì, dÞch chuyÓn lu gi÷ ... tr¸nh sai hôt hay biÕn ®æi vÒ chÊt lîng hay sè lîng. Ngoµi ra gi¸ c¶ cña hµng ho¸ còng bÞ ¶nh hëng mét phÇn bëi gi¸ c¶ cña bao b×. ­ Mét sè lo¹i bao b× chuyªn dïng. Bao b× vËn chuyÓn: C¨n cø vµo h×nh d¸ng bao b× nh hßm, tói, bao... C¨n cø vµo vËt liÖu: Bao b× gç, nhùa... NguyÔn ViÖt Hng 11 Líp K 38 E3 TMQT
 12. LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n C¨n cø vµo tÝnh chÊt bao b×: Bao b× mÒm, bao b× cøng Bao b× tiªu thô: KiÓu treo, kiÓu chång xÕp, mang x¸ch... -Yªu cÇu víi bao b×: VËt liÖu lµm bao b× ph¶i ®¸p øng vÒ mÆt h×nh thøc kÝch cì, phï hîp víi ®Æc tÝnh cña hµng ho¸ vµ ph¬ng thøc vËn chuyÓn. Ngoµi ra bao b× tiªu thô cÇn ph¶i cã chøc n¨ng b¶o vÖ hµng ho¸ vµ khuyÕn tr- ¬ng tiªu thô nh hiÖn bµy b¸n nhËn biÕt hµng hãa, mang x¸ch, sö dông. ­ Ph¬ng thøc cung cÊp bao b× cã thÓ do bªn b¸n hoÆc bªn mua cung øng bao b× . ­ Gi¸ c¶ bao b× : Cã ba h×nh thøc: + Gi¸ bao b× tÝnh vµo gi¸ hµng ho¸. + Gi¸ bao b× do bªn mua tr¶ riªng. + Gi¸ bao b× tÝnh nh gi¸ hµng ho¸, tøc lµ c¶ bao b× coi nh tÞnh.  §iÒu kho¶n gi¸ c¶ hµng ho¸. VÊn ®Ò x¸c ®Þnh gi¸ c¶ hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vµ quy ®Þnh ®iÒu kho¶n gi¸ c¶ trong hîp ®ång lµ rÊt quan träng. Bëi gi¸ c¶ thÞ trêng liªn quan ®Õn møc gi¸ ®ång tiÒn tÝnh gi¸, ph¬ng ph¸p quy ®Þnh gi¸, sö dông c¸c lo¹i gi¶m gi¸. ­ Møc gi¸ c¶ hµng ho¸: §îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ thÞ trêng thÕ giíi, sù thay ®æi cña quan hÖ cung cÇu cña thÞ trêng. Th«ng thêng c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn møc gi¸ nh chÊt lîng cña hµng ho¸ vµ bao b× cña chóng, kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn sè lîng ký kÕt, ®iÒu kiÖn thanh to¸n vµ rñi ro biÕn ®éng tû gi¸ hèi ®o¸i. Møc gi¸ cßn liªn quan ®Õn ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng. §ång tiÒn tÝnh gi¸: Cã thÓ cña níc xuÊt khÈu, nhËp khÈu hay níc thø ba. Trong th¬ng m¹i quèc tÕ thêng lµ ®ång tiÒn m¹nh (USD), ®ång tiÒn NguyÔn ViÖt Hng 12 Líp K 38 E3 TMQT
 13. LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n tÝnh gi¸ cßn phô thuéc vµo tËp qu¸n bu«n b¸n. VÝ dô cao su, than dïng ®ång b¶ng Anh, dÇu má, l«ng thó dïng USD Mü... ­ Ph¬ng ph¸p quy ®Þnh gi¸. + Gi¸ c¶ cè ®Þnh: Lµ gi¸ c¶ ®îc quy ®Þnh vµo lóc ký kÕt hîp ®ång vµ kh«ng ®îc söa ®æi nÕu kh«ng cã sù tho¶ thuËn kh¸c. §îc sö dông phæ biÕn trong giao dÞch quèc tÕ. + Gi¸ quy ®Þnh nh sau: Lµ møc gi¸ ®îc x¸c ®Þnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång ph¬ng ph¸p nµy chØ ®îc thùc hiÖn cho hîp ®ång cña hai bªn cã mèi quan hÖ l©u dµi vµ ®· h×nh thµnh tËp qu¸n giao dÞch t¬ng ®èi æn ®Þnh. + Gi¸ linh ho¹t: §îc gäi lµ gi¸ cã thÓ chØnh l¹i lµ gi¸ ®· ®îc x¸c ®Þnh trong lóc ký kÕt hîp ®ång nhng cã thÓ xem xÐt l¹i vµo lóc giao hµng. + Gi¸ di ®éng: Lµ gi¸ c¶ ®îc tÝnh to¸n døt kho¸t vµo lóc thùc hiÖn hîp ®ång trªn c¬ së gi¸ c¶ quy ®Þnh ban ®Çu cã ®Ò cËp ®Õn nh÷ng biÕn ®éng vÒ chi phÝ s¶n xuÊt trong thêi kú thùc hiÖn hîp ®ång. C«ng thøc: b1 c1 P1 =P0 + ( A + B + C ) b0 c0 Trong ®ã: P0 : Lµ gi¸ c¬ së ®îc quy ®Þnh khi ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ P1: Gi¸ cuèi cïng ®Ó thanh to¸n A, B, C: C¬ cÊu gi¸ c¶, b»ng møc % cña c¸c yÕu tè mµ tæng sè lµ 1 b0 , b1 : Lµ gi¸ c¶ cña nguyªn vËt liÖu ë thêi kú ký kÕt hîp ®ång vµ ë thêi ®iÓm x¸c ®Þnh cuèi cïng. NguyÔn ViÖt Hng 13 Líp K 38 E3 TMQT
 14. LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n co ,c1 : Lµ tiÒn l¬ng hoÆc chØ sè tiÒn l¬ng ë thêi ®iÓm vµ lóc ký kÕt hîp ®ång . ­ Gi¶m gi¸ (chiÕt khÊu) cã thÓ cã mÊy lo¹i sau: + Gi¶m gi¸ do tr¶ tiÒn sím. + Gi¶m gi¸ thêi vô. + Gi¶m gi¸ ®æi hµng ®Ó mua hµng mîi. + HoÆc gi¶m gi¸ ®¬n, gi¶m gi¸ kÐp.  §iÒu kho¶n thanh to¸n. Trong th¬ng m¹i quèc tÕ do cã nh÷ng ®Æc thï nh c¸c bªn c¸ch xa vÒ ®Þa lý, kh¸c nhau vÒ uy tÝn trong viÖc tr¶ tiÒn sau khi ®· giao hµng. LuËt ph¸p ¸p dông kh«ng ®ång nhÊt cho nªn giao dÞch cÇn thiÕt ph¶i quy ®Þnh râ. ­ §ång tiÒn dïng ®Ó thanh to¸n: ViÖc lùa chän ®ång tiÒn thanh to¸n phô thuéc vµo thÞ trêng thuéc vÒ ai, vÞ trÝ cña ®ång tiÒn ®ã trªn thÞ trêng thÕ giíi. TËp qu¸n sö dông ®ång tiÒn ®ã. ­ §Þa ®iÓm thanh to¸n: Trong th¬ng m¹i quèc tÕ hai bªn ®Òu muèn lÊy níc m×nh lµm ®Þa ®iÓm thanh to¸n. ­ §Þa ®iÓm thanh to¸n: Cã 3 c¸ch quy ®Þnh sau: + Tr¶ tiÒn tríc. + Tr¶ tiÒn ngay: Thanh to¸n vµo lóc tríc hoÆc trong lóc ngêi xuÊt khÈu ®Æt chøng tõ díi quyÒn ®Þnh ®o¹t cña ngêi mua. + Tr¶ tiÒn sau: Lµ tr¶ sau mét sè ngµy nµo ®ã kÓ tõ khi nhËn ®îc toµn bé chøng tõ quy ®Þnh trong hîp ®ång. ­ Ph¬ng thøc thanh to¸n: Bao gåm c¸c lo¹i sau: + Ph¬ng thøc tr¶ tiÒn mÆt. NguyÔn ViÖt Hng 14 Líp K 38 E3 TMQT
 15. LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n + Ph¬ng thøc chuyÓn tiÒn: B»ng th M/T, b»ng ®iÖn b¸o T/T, b»ng phiÕu thu D/T. + Ph¬ng thøc ghi sæ: Hai bªn thËt sù tin tëng nhau vµ trong trêng hîp hµng ®æi hµng. + Ph¬ng thøc nhê thu: Cã hai lo¹i lµ nhê thu phiÕu tr¬n vµ nhê thu kÌm chøng tõ. + Ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ: L/C ®îc sö dông nhiÒu trong thanh to¸n quèc tÕ, cã hai lo¹i th tÝn dông: Lµ th tÝn dông huû ngang vµ th tÝn dông kh«ng huû ngang.  §iÒu kho¶n giao hµng. §iÒu kiÖn giao hµng sÏ ®îc hiÓu lµ t¹i thêi ®iÓm quy ®Þnh bªn b¶n ph¶i giao hÕt hµng cho bªn mua víi sè lîng vµ gi¸ c¶ hµng ho¸ ghi trong hîp ®ång. Néi dung c¬ b¶n cña ®iÒu kiÖn giao hµng. ­ Thêi h¹n giao hµng: Lµ thêi h¹n mµ ngêi b¸n ph¶i hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng. C¸c ph¬ng ph¸p quy ®Þnh râ thêi h¹n giao hµng. + Thêi h¹n giao hµng cã ®Þnh kú. + Thêi h¹n giao hµng ngay. + Thêi h¹n giao hµng kh«ng ®Þnh kú. ­ §Þa ®iÓm giao hµng: Liªn quan ®Õn ph¬ng tiÖn chuyªn chë cña mçi bªn. Trong ®iÒu kiÖn nµy quy ®Þnh râ rµng chuyÓn ®æi rñi ro khi bèc dì hay giao nhËn. ­ Ph¬ng thøc giao nhËn: Hµng ®îc giao mét lÇn hoÆc nhiÒu lÇn hoÆc giao ngay. +Giao hµng víi tÇu biÓn NguyÔn ViÖt Hng 15 Líp K 38 E3 TMQT
 16. LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n +Giao b»ng container cã hai h×nh thøc: giao hµng ®ñ mét container (Full container loaad – FCL) vµ khi hµng kh«ng ®ñ mét container (Less than a container load – LCL )  §iÒu kho¶n vÒ trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng: Trong bu«n b¸n quèc tÕ,khi giao dÞch ®µm ph¸n,ngêi ta thêng tho¶ thuËn quy ®Þnh nh÷ng trêng hîp mµ,nÕu x¶y ra,bªn ®¬ng sù ®îc hoµn toµn hoÆc ,trong mét chõng mùc nµo ®ã,miÔn hay ho·n thùc hiÖnc¸c nghÜa vô cña hîp ®ång.Nh÷ng trêng hîp nh vËy thêng x¶y ra sau khi ký hîp ®éng,cã tÝnh chÊt kh¸ch quan vµ kh«ng thÓ kh¾c phôc ®îc.Nh÷ng ®iÒu kho¶n nãi vÒ nh÷ng trêng hîp nh vËy thêng cã tªn lµ “trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng” (Force majeurre clause) hoÆc “trêng hîp miÔn tr¸ch” (Exemption clause). Theo Ên b¶n sè 421 cña Phßng th¬ng m¹i quèc tÕ (ICC) ,mét bªn ®- îc miªn tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc kh«ng thùc hiÖn toµn bé hoÆc mét phÇn nghÜa vô cña m×nh nÕu bªn ®ã chøng minh ®îc r»ng: -ViÖc kh«ng thùc hiÖn ®îc nghÜa vô lµ do mét trë ng¹i ngoµi sù kiÓm so¸t cña bªn ®ã ; vµ -Bªn ®ã ®· kh«ng thÓ l¬ng tríc mét c¸ch hîp lý ®îc trë ng¹i ®ã ; vµ -Bªn ®ã ®· kh«ng thÓ tr¸nh vµ kh¾c phôc mét c¸ch hîp lý trë ng¹i ®ã. Khi quy ®Þnh ®iÒu kho¶n nµy ngêi ta thêng dïng nh÷ng c¸ch sau: +HoÆc chØ quy ®Þnh nh÷ng tiªu chÝ ®Ó x¸c ®Þnh mét trêng hîp cã ph¶i lµ trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng hoÆc khã kh¨n (Force majeure and Hardship) ; +HoÆc liÖt kª nh÷ng sù kiÖn (nh lò ,lôt, b¸o, ®éng ®¸t, lÖnh cÊm …) mµ khi x¶y ra th× ®îc coi lµ trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng hoÆc khã kh¨n; NguyÔn ViÖt Hng 16 Líp K 38 E3 TMQT
 17. LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n +HoÆc dÉn chiÕu ®Õn v¨n b¶n cña Phßng Th¬ng m¹i Quèc tÕ nh sau: “§iÒu kho¶n trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng (miÔn tr¸ch) cña Phßng Th¬ng m¹i Quèc tÕ (xuÊt b¶n phÈm sè 421 cña ICC) lµ phÇn kh«ng t¸ch rêi khái hîp ®ång nµy”.  §iÒu kho¶n b¶o hµnh: B¶o hµnh lµ sù ®¶m b¶o cña ngêi b¸n vÒ chÊt lîng hµng ho¸ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh.Thêi h¹n nµy gäi lµ thêi h¹n b¶o hµnh.Thêi gian nµy ®îc coi lµ thêi gian giµnh cho ngêi mua ph¸t hiÖn nh÷ng khuyÕt tËt cña hµng ho¸. Trong ®iÒu kiÖn b¶o hµnh,ngêi ta thêng tho¶ thuËn vÒ ph¹m vi ®¶m b¶o cña hµng ho¸ thêi h¹n b¶o hµnh, ®Þa ®iÓm b¶o hµnh, néi dung b¶o hµnh vµ tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn trong néi dung b¶o hµnh.  Ph¹t vµ båi thêng thiÖt h¹i. Trong ®iÒu kho¶n nµy ghi râ c¸c trêng hîp ph¹t vµ båi thêng, c¸ch thøc ph¹t vµ båi thêng tuú theo tõng hîp ®ång cã thÓ riªng ®iÒu kho¶n ph¹t vµ båi thêng hoÆc ®îc kÕt hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n nh giao hµng, thanh to¸n...  §iÒu kho¶n träng tµi. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu,kh«ng thÓ tr¸nh khái sù t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè nh chÝnh trÞ ,kinh tÕ, tù nhiªn…do vËy cã nh÷ng trêng hîp sau khi ký kÕt hîp ®ång mµ mét bªn kh«ng thÓ thùc hiÖn hoÆc kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô nh ®· cam kÕt trong hîp ®ång.Còng cã nh÷ng trêng hîp do mét bªn ®¬n ph¬ng tõ bá c¸c nghÜa vô trong hîp ®ång do nhËn thÊy cã nh÷ng biÕn ®éng cña m«i trêng kinh doanh cho thÊy nÕu thùc hiÖn hîp ®ång hä sÏ kh«ng cã lîi….do vËy trªn thùc tÕ kh«ng thÓ tr¸nh khái cã nh÷ng tranh chÊp. NguyÔn ViÖt Hng 17 Líp K 38 E3 TMQT
 18. LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n §iÒu kho¶n träng tµi ®îc so¹n th¶o vµ ®a vµo trong hîp ®ång nh»m ®Ó gi¶i quyÕt hay cã c¬ së ®Ó gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp cã thÓ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu . BiÖn ph¸p träng tµi lµ biÖn ph¸p chØ hai bªn mua b¸n tho¶ thuËn b»ngg v¨n b¶n tríc khi x¶y ra hoÆc sau khi x¶y ra tranh chÊp,tù nguyÖn giao tranh chÊp cho ngêi thø ba lµ träng tµi mµ hai bªn ®ång ý ®Ó phÊn quyÕt,nh»m gi¶i quyÕt tranh chÊp.Do träng tµi ph¸n quyÕt tranh chÊp theo tr×nh tù träng tµi mµ p¸hp luËt cho phÐp,nªn sù ph¸n quyÕt ®ã cã sù rµng buéc vÒ ph¸p luËt,hai bªn ®¬ng sù ph¶i tu©n thñ chÊp hµnh. §iÒu kho¶n träng tµi thêng quy ®Þnh nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau:§Þa ®iÓm träng tµi,tr×nh tù tiÕn hµnh träng tµi,chi phÝ tiÕn hµnh träng tµi,luËt dïng ®Ó xÐt xö,chÊp hµnh tµi quyÕt.  §iÒu kho¶n khiÕu n¹i: KhiÕu n¹i lµ viÖc mét bªn yªu cÇu bªn kia ph¶i gi¶i quyÕt nh÷ng tæn thÊt hoÆc thiÖt h¹i mµ bªn kia g©y ra hoÆc vi ph¹m nh÷ng ®iÒu ®· ®îc cam kÕt gi÷a hai bªn trong hîp ®ång ngo¹i th¬ng vÒ sè lîng, chÊt lîng, bao b× thanh to¸n thëng ph¹t... Ngêi b¸n cã quyÒn khiÕu n¹i ngêi mua hoÆc ngêi mua cã quyÒn khiÕu n¹i ngêi b¸n. Ngêi b¸n vµ ngêi mua cã quyÒn khiÕu n¹i ngêi vËn t¶i, ng©n hµng, bªn b¶o hiÓm. Néi dung c¬ b¶n cña kho¶n nµy bao gåm c¸c vÊn ®Ò: ThÓ thøc khiÕu n¹i. QuyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña c¸c bªn liªn quan ®Õn viÖc khiÕu nai. Trªn ®©y lµ c¸c ®iÒu kho¶n chñ yÕu c¬ b¶n nhÊt cña mét hîp ®ång. Tuú theo tõng trêng hîp cô thÓ mµ c¸c doanh nghiÖp ®a ra thªm mét sè NguyÔn ViÖt Hng 18 Líp K 38 E3 TMQT
 19. LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n ®iÒu kho¶n nh: §iÒu kho¶n b¶o hiÓm, ®iÒu kho¶n vËn t¶i, ®iÒu kho¶n cÊm chuyÓn b¸n vµ c¸c ®iÒu kho¶n kh¸c... 1.2.quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu: ViÖc tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång lµ viÖc thùc hiÖn c¸c tho¶ thuËn ®· cam kÕt trong hîp ®ång gi÷a c¸c ®èi t¸c.§©y lµ mét c«ng viÖc rÊt phøc t¹p.Nã ®ßi hái ph¶i tu©n thñ luËt quèc gia vµ quèc tÕ,®ång thêi ®¶m b¶o ®îc quyÒn lîi quèc gia vµ ®¶m b¶o uy tÝn kinh doanh cña ®¬n vÞ.Tõ qu¸ tr×nh nghiªn cøu th¨m dß thÞ trêng ban ®Çu cho tíi khi kÝ kÕt hîp ®ång víi c¸c ®èi t¸c chØ ®îc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ mét c¸ch toµn diÖn vµ kh¸ch quan khi thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu cã hiÖu qu¶. Thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu lµ thùc hiÖn mét chuçi c¸c c«ng viÖc kÕ tiÕp ®îc liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau.Thùc hiÖn tèt mét c«ng viÖc sÐ lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc tiÕp theo vµ tõ ®ã sÏ thùc hiÖn c¶ hîp ®ång.Nh vËy cã thÓ nãi r»ng viÖc thùc hiÖn hîp ®ång mét c¸ch su«n sÎ vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao ph¶i dùa trªn c¬ së thùc hiÖn tèt c¸c c«ng viÖc nhá trong ®ã.§ã lµ c¸c m¾t xÝch trong mét chuçi c¸c c«ng viÖc theo mét hîp ®ång,liªn kÕt víi nhau theo mét l«gÝc. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång viÖc mét bªn thùc hiÖn tèt c¸c nghÜa vô cña m×nh còng sÏ gióp ®èi t¸c cña hä thùc hiÖn tèt c¸c c¸c nghÜa vô ®· cam kÕt.Vµ còng trªn c¬ së m×nh ®· thùc hiÖn ®óng vµ kÞp thêi c¸c nghÜa vô cña m×nh míi cã c¬ së ®Ó khiÕu n¹i nh¾c nhë ®èi t¸c khi hä thùc hiÖn kh«ng ®óng theo c¸c tho¶ thuËn ®· cam kÕt.Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång cã thÓ n¶u sinh nhiÒu t×nh huèng kh«ng lêng tríc ®îc.C¸c t×nh huèng ph¸t sinh cã thÓ do c¸c bªn kh«ng thùc hiÖn tèt c¸c nghÜa vô cña m×nh trong hîp ®ång.Nhng còng cã khi c¸c bªn thùc hiÖn tèt c¸c nghÜa vô cña m×nh mµ vÉn ph¸t sinh c¸c t×nh huèng bÊt lîi lµ do tríc khi kÝ hîp ®ång c¸c bªn kh«ng dù ®o¸n hoÆc lîng tríc c¸c sù kiÖn cã thÓ x¶y ra.C¸c t×nh huèng ph¸t sinh cã NguyÔn ViÖt Hng 19 Líp K 38 E3 TMQT
 20. LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD:PGS-TS Do·n KÕ B«n thÓ lµm t¨ng chi phÝ hoÆc g©y tæn thÊt cho mçi bªn.Nhng dï sao khi ph¸t sinh c¸c t×nh huèng,c¸c bªn ph¶i t×m ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt nh»m h¹n chÕ c¸c chi phÝ vµ tæn thÊt ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. Thùc hiÖn hîp ®ång cã ý nghÜa quan träng víi mäi bªn tham gia ký kÕt hîp ®ång.Bëi v× khi thùc hiÖn hîp ®ång c¸c bªn míi hiÖn thùc ho¸ ®îc c¸c con sè vµ c¸c tho¶ thuËn trong hîp ®ång.Qu¸ tr×nh nµy míi t¹o ra hiÖu qu¶ kinh doanh thùc sù cho c¸c ®¬n vÞ kinh doanh.Cóng nh hîp ®ång lµ mét b¶n thiÕt kÕ vµ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång lµ viÖc mµ chóng ta x©y dùng ng«i nhµ trong b¶n thiÕt kÕ dã trªn thùc tÕ. 1.2.1.C¸c bíc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu: Sau khi ®· hoµn thµnh c«ng t¸c vµ tiÕn ®Õn ký kÕt hîp ®ång hai bªn ®· tho¶ thuËn c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cña mét hîp ®ång ngo¹i th- ¬ng th× bªn xuÊt khÈu ph¶i tiÕn hµnh c¸c bí ­ Bíc 1: ChuÈn bÞ hµng xuÊt khÈu ­ Bíc 2: KiÓm tra chÊt lîng hµng xuÊt khÈu ­ Bíc 3: Thuª ph¬ng tiÖn vËn t¶i (nÕu cã) ­ Bíc 4: Mua b¶o hiÓm (nÕu cã) ­ Bíc 5: Lµm thñ tôc h¶i quan ­ Bíc 6: Giao hµng cho ngêi vËn t¶i ­ Bíc 7: Lµm thñ tôc thanh to¸n ­ Bíc 8: KhiÕu n¹i vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i (nÕu cã) 1.2.2.Néi dung cña quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu. 1.2.2.1.ChuÈn bÞ hµng xuÊt khÈu NguyÔn ViÖt Hng 20 Líp K 38 E3 TMQT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2