intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn tốt nghiệp: Một số biện pháp tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hành chính nhà nước

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

501
lượt xem
152
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp: Một số biện pháp tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hành chính nhà nước trình bày cơ sở lý luận quản lý hành chính nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và bài học kinh nghiệm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Một số biện pháp tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hành chính nhà nước

 1. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “M T S BI N PHÁP TĂNG CƯ NG S D NG CÔNG NGH THÔNG TIN TRONG VI C QU N LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C.”
 2. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1 M CL C M U ........................................................................................................... 1 CHƯƠNG I: CƠ S LÝ LU N ....................................................................... 2 I. Qu n lý hành chính nhà nư c. .......................................................................2 1. Khái ni m và c i m qu n lý hành chính nhà nư c. ..............................2 1.1 Khái ni m: .................................................................................... 2 1.2 c i m ...................................................................................... 3 2. Các nguyên t c qu n lý hành chính nhà nư c ...........................................5 2.1 Nhóm các nguyên t c chung ......................................................... 5 2.2 Nhóm các nguyên t c riêng ........................................................... 9 3. Hình th c qu n lý hành chính nhà nư c..................................................12 3.1 Các hình th c qu n lý hành chính nhà nư c................................ 13 3.2. Vai trò c a qu n lý hành chính nhà nư c ................................... 17 4. C i cách hành chính ...................................................................................18 4.1. C i cách n n hành chính nhà nư c xu t phát t yêu c u c a s nghi p i m i .............................................................................................. 18 4.2. C i cách n n hành chính nhà nư c xu t phát t yêu c u xây d ng nhà nư c pháp quy n th c s c a dân, do dân, vì dân ...................... 18 4.3. C i cách n n hành chính nhà nư c xu t phát t yêu c u h i nh p, m r ng quan h h u ngh , h p tác qu c t . ..................................... 19
 3. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 2 4.4. C i cách hành chính nhà nư c xu t phát t yêu c u kh c ph c nh ng y u kém, h n ch , khuy t i m trong t ch c, ho t ng c a n n hành chính nhà nư c .................................................................................. 19 II. ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý hành chính nhà nư c .... 21 1. Khái ni m công ngh thông tin ..................................................................21 2. Công ngh thông tin trong qu n lý hành chính nhà nư c.......................21
 4. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp III. Kinh nghi m c a các nư c trong vi c s d ng công ngh thông tin trong qu n lý hành chính nhà nư c và bài h c rút ra cho Vi t nam. ........ 23 1. Kinh nghi m c a Singapore ......................................................................23 2. Bài h c rút ra cho Vi t Nam .......................................................................24 CHƯƠNG II: S D NG CÔNG NGH THÔNG TIN QU N LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C ......................................................................... 26 I. Th c ti n áp d ng công ngh thông tin vào qu n lý hành chính Vi t Nam. .................................................................................................................... 26 1. Cơ s c a án tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2005.......................................................................................................27 2. N i dung tin h c hóa qu n lý hành chính Nhà nư c giai o n 2001 - 2005 ..................................................................................................................28 2.1. M c tiêu chung. ........................................................................ 28 2.2. M c tiêu c th . ......................................................................... 29 2.3. Ph m vi, i tư ng tin h c hóa c a án bao g m: .................. 30 2.4. Các nhóm án m c tiêu. ......................................................... 30 3. u tư (giai o n 2001 - 2005) ...................................................................35 3.1. Yêu c u ki n trúc h th ng tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c: ................................................................................................ 35 3.2. M ng tin h c di n r ng c a Chính ph . ..................................... 37 4. T ch c th c hi n........................................................................................39 4.1. Tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c ph i ư c t ch c ng b trong các cơ quan hành chính nhà nư c; d a vào b máy hành chính hi n có c a B , t nh t ch c th c hi n án. Vi c t ch c ư c phân ra các c p như sau: .......................................................... 39 4.2. V t ch c b máy: .................................................................... 40 4.3. Các chính sách và bi n pháp th c hi n:...................................... 41
 5. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 4.4. Ti n th c hi n: ...................................................................... 42 4.5. Trách nhi m c a cán B , ngành: ................................................ 43 II. Nh ng thành công và th t b i t th c ti n áp d ng mô hình này vào Vi t Nam............................................................................................................. 44 1. Nh ng thành công t ư c: .....................................................................44 2. Nh ng v n vư ng m c c n kh c ph c .................................................54 2.1. Dàn tr i, manh mún. .................................................................. 54 2.2. Chưa có cơ s pháp lý rõ ràng.................................................... 55 2.3. Nh ng c nh báo trong quá trình th c hi n án. ....................... 57 3. Nguyên nhân ...............................................................................................58 3.1. M t s nguyên nhân chính d n n s th t b i c a án. .......... 58 3.2. Trách nhi m c a Chính ph ....................................................... 60 CHƯƠNG III: M T S BI N PHÁP TĂNG CƯ NG S D NG CÔNG NGH THÔNG TIN TRONG VI C QU N LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C ............................................................................................................. 62 I. M t s nguyên t c tăng cư ng s d ng CNTT trong qu n lý hành chính nhà nư c. ................................................................................................. 62 1. Nhu c u v ho t ng hành chính m t cách minh b ch..........................62 2. Ph c v ngư i dân và doanh nghi p .........................................................63 3. K t h p ch t ch v i vi c th c hi n Chương trình c i cách hành chính63 II. M t s gi i pháp nh m tăng cư ng s d ng CNTT trong qu n lý hành chính nhà nư c. ................................................................................................. 64 1. Gi i pháp v con ngư i. ..............................................................................64 2. Gi i pháp v k thu t...................................................................................65 K T LU N ..................................................................................................... 67
 6. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1 M U ng d ng Công ngh thông tin (CNTT) trong các ho t ng qu n lý hành chính nhà nư c, hư ng n xây d ng m t chính ph hi n i và hi u qu là m t trong nh ng i m tr ng tâm trong quá trình xã h i hóa thông tin, phát tri n dân ch và c ng c b máy chính quy n các c p . Hi n nay, mô hình Chính ph i n t (e-government) ã ư c áp d ng r ng rãi t i nhi u nư c trên th gi i và mang l i nhi u l i ích thi t th c cho xã h i. T i Vi t Nam, mô hình "chính ph i n t " ã ư c ưa vào ng d ng nh m c i thi n phương th c qu n lý hành chính, giúp gi i doanh nghi p và ngư i dân ti p c n ư c v i các chính sách, cơ ch c a ng và Nhà nư c m t cách nhanh nh t. Chuyên này nghiên c u v vi c áp d ng CNTT vào qu n lý hành chính nhà nư c Vi t nam. Qua ó, ch ra nh ng thành công cũng như th t b i khi tri n khai th c hi n d án. T ó tìm ra nh ng nguyên nhân, ng th i ưa ra m t s gi i pháp kh c ph c nh ng khuy t i m còn t n t i. M c dù ã r t c g ng nhưng không th tránh kh i nh ng thi u sót. Em r t vui khi ư c s góp ý c a các th y cô bài lu n c a em ư c hoàn thi n hơn. Em xin chân thành c m ơn!
 7. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 2 CHƯƠNG I: CƠ S LÝ LU N I Qu n lý hành chính nhà nư c. 1. Khái ni m và c i m qu n lý hành chính nhà nư c. 1.1 Khái ni m: hi u rõ khái ni m qu n lý hành chính nhà nư c ta c n tìm hi u v khái ni m qu n lý và qu n lý nhà nư c. Qu n lý trong xã h i nói chung là quá trình t ch c và i u hành các ho t ng nh m t ư c nh ng m c tiêu và yêu c u nh t nh, d a trên nh ng qui lu t khách quan. Qu n lý nhà nư c là s tác ng, t ch c, i u ch nh mang tính quy n l c nhà nư c, thông qua các ho t ng c a b máy nhà nư c, b ng phương ti n, công c , cách th c tác ng c a Nhà nư c i v i các lĩnh v c c a i s ng chính tr , kinh t , văn hoá-xã h i theo ư ng l i, quan i m c a ng c m quy n. Qu n lý nhà nư c ư c hi u theo c nghĩa r ng và nghĩa h p. Theo nghĩa r ng, qu n lý nhà nư c là ho t ng t ch c, i u hành c a b máy nhà nư c, nghĩa là nó bao hàm c s tác ng, t ch c c a quy n l c nhà nư c trên các phương di n l p pháp, hành pháp và tư pháp. Theo cách hi u này, qu n lý nhà nư c ư c t trong cơ ch “ ng lãnh o, Nhà nư c qu n lý, nhân dân làm ch ”. Theo nghĩa h p, qu n lý nhà nư c là quá trình t ch c, i u hành c a h th ng cơ quan hành chính nhà nư c i v i các quá trình xã h i và hành vi ho t ng c a con ngư i theo pháp lu t, nh m t ư c nh ng m c tiêu, yêu c u, nhi m v qu n lý nhà nư c.Các cơ quan nhà nư c nói chung còn th c hi n các ho t ng có tính ch t ch p hành, i u hành, tính ch t hành chính nhà nư c nh m xây d ng, t ch c b máy và c ng c ch công tác n i b
 8. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 3 c a mình. Ch ng h n, ra quy t nh thành l p, chia tách, sáp nh p các ơn v , t ch c thu c b máy c a mình; b t, khen thư ng, k lu t cán b , công ch c, ban hành qui ch làm vi c n i b . Nh ng ho t ng trên cũng là ho t ng qu n lý hành chính nhà nư c trong n i b các cơ quan nhà nư c. Qu n lý hành chính nhà nư c cũng chính là qu n lý nhà nư c hi u theo nghĩa h p. T phân tích nêu trên có th hi u khái ni m qu n lý hành chính nhà nư c là: qu n lý hành chính nhà nư c là quá trình t ch c, i u ch nh, b ng quy n l c nhà nư c, phương th c tác ng mang tính ch t quy n l c nhà nư c c a các cơ quan hành chính nhà nư c i v i các ch th qu n lý và các lĩnh v c i s ng xã h i cũng như hành vi ho t ng c a con ngư i và các ho t ng có tính ch t hành chính nhà nư c, nh m xây d ng t ch c b máy và c ng c ch công tác n i b trong các cơ quan t ch c nhà nư c. 1.2 c i m i v i nhà nư c xã h i ch nghĩa, qu n lý hành chính nhà nư c g m có nh ng c i m cơ qu n sau: M t là, qu n lý hành chính nhà nư c luôn mang tính quy n l c, tính t ch c ch t ch . c i m pháp lý c a quan h qu n lý là s không bình ng gi a các bên trong quan h qu n lý, vì v y, trong qu n lý hành chính nhà nư c, m i m nh l nh, quy t nh qu n lý luôn luôn mang tính ơn phương, m t chi u, b t bu c th c hi n và khi c n thi t các ch th qu n lý có th áp d ng các bi n pháp cư ng ch thi hành. Các m nh l nh, quy t nh qu n lý ph i ư c ch p hành m t cách nghiêm túc, tri t , xác nh rõ trách nhi m pháp lý và x lý nghiêm minh m i trư ng h p vi ph m, ho c làm trái các qui nh ã ư c ưa ra. Hai là, qu n lý hành chính nhà nư c là các ho t ng có m c tiêu rõ rang, có chi n lư c và k ho ch c th th c hi n các m c tiêu ưa ra. c
 9. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 4 i m này òi h i các cơ quan hành chính nhà nư c ph i xác nh m c tiêu, xây d ng chi n lư c và k ho ch ho t ng c a mình nh m t ư c các m c tiêu ã xác nh trên cơ s chi n lư c, k ho ch c a c p trên và ư ng l i chính sách c a ng. Như v y, các cơ quan hành chính nhà nư c ph i xác nh cho mình nh ng m c tiêu và k ho ch dài h n, trung h n và hang năm. Bên c nh vi c xác nh các m c tiêu, nh hư ng ch y u c n d báo tình hình, nh ng bi n ng, nh ng thay i có th x y ra d ki n các bi n pháp i u ch nh, cân i, nh m th c hi n ư c các m c tiêu và nh hư ng ch y u, có tính chi n lư c. Ba là, qu n lý hành chính nhà nư c là ho t ng d a trên nh ng qui nh ch t ch c a pháp lu t, ng th i là ho t ng có tính ch ng, sáng t o và linh ho t trong th c ti n i u hành, qu n lý. Trên cơ s nh ng qui nh c a pháp lu t và m c tiêu, nh hư ng, k ho ch ã xác nh, các cơ quan qu n lý hành chính các c p ph i phát huy t i a tính ch ng, sang t o c a mình trong qu n lý, i u hành, nh m ng viên ư c m i ti m năng, ngu n l c t o nên s c m nh t ng h p, th c hi n có hi u l c, hi u qu ch c năng, nhi m v c a mình theo úng quy nh c a pháp lu t. B n là, qu n lý hành chính nhà nư c ph i b o m nguyên t c công khai, dân ch . Nhà nư c là nhà nư c c a dân, do dân và vì dân. Vì th , trong ho t ng c a mình, các cơ quan, cán b , công ch c th c hi n ch c năng qu n lý hành chính nhà nư c ph i công khai m i ho t ng c a mình, th hi n tinh th n tôn tr ng nhân dân, m i vi c dân bi t, dân bàn, dân làm, dân ki m tra; ph i bi t l ng nghe ý ki n c a dân, có bi n pháp thu hút, t ch c cho nhân dân tham gia qu n lý nhà nư c và xã h i. M c dù qu n lý hành chính nhà nư c luôn có tính ơn phương , m nh l nh nhưng m t vawnb n ph i cao các bi n pháp giáo d c, thuy t ph c, v n ng qu n chúng, ch ng quan lieu, c a quy n c hi p dân chúng. M c
 10. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 5 khác, ph i t ng bư c hi n i hoá n n hành chính, kh c ph c tình tr ng tuỳ ti n, xu xoà, lu m thu m, xây d ng phong cách làm vi c chính qui, b o m hi u l c c a các quy t nh, m nh l nh qu n lý. 2. Các nguyên t c qu n lý hành chính nhà nư c Các nguyên t c qu n lý hành chính nhà nư c là nh ng tư tư ng, quan i m ch o xây d ng t ch c b máy và ho t ng qu n lý hành chính nhà nư c. Chúng ph n ánh b n ch t c a nhà nư c xã h i ch nghĩa và nh ng yêu c u khác quan b o m cho nhà nư c ó t n t i, phát tri n và h th ng các cơ quan hành chính nhà nư c ho t ng có hi u l c, hi u qu . Như v y, nguyên t c qu n lý hành chính nhà nư c g m hai nhóm chính. Ngoài nh ng nguyên t c chung, cơ b n v t ch c, ho t ng c a c b máy nhà nư c, qu n lý hành chính nhà nư c còn có nh ng nguyên t c riêng nh m m b o hi u l c, hi u qu c a ho t ng qu n lý hành chính nhà nư c. 2.1 Nhóm các nguyên t c chung a. Nguyên t c lãnh o nhà nư c ng c ng s n Vi t Nam là i tiên phong c a giai c p công nhân Vi t nam, ư c trang b n n t ng tư tư ng, lý lu n c a ch nghĩa Mác-Lênin và tư tư ng H Chí Minh, ã lãnh o nhân dân u tranh giành chính quy n, b o v n n c l p, t do c a T qu c. ng có vai trò to l n và th c s ã tr thành l c lư ng lãnh o nhà nư c và xã h i. i u 4 Hi n pháp năm 1992( s a i) kh ng nh: “ ng C ng s n Vi t Nam, i tiên phong c a giai c p c ng nhân Vi t nam, i bi u trung thành quy n l i c a giai c p công nhân, nhân dân lao ng và c a c dân t c, theo ch nghĩa Mác-Lênin và tư tư ng H Chí Minh, là l c lư ng lãnh o nhà nư c và xã h i”. ng lãnh o nhà nư c thông qua ư ng l i và các chính sách; thông qua các t ch c ng và ng viên ho t ng trong các cơ quan, t ch c nhà nư c; thông qua công tác cán b ; thông qua công tác ki m tra vi c th c hi n
 11. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 6 ư ng l i, chính sách c a ng c a các cơ quan nhà nư c,cán b , ng viên trong các cơ quan nhà nư c. ng lãnh công tác xây d ng công tác xây d ng pháp lu t và t ch c th c hi n pháp lu t c a nhà nư c, song “m i t ch c c a ng ho t ng trong khuôn kh Hi n pháp và pháp lu t”1 b. Nguyên t c nhân dân lao ng tham gia qu n lý nhà nư c và xã h i Trong ch xã h i ch nghĩa, nhân dân lao ng là ngư i ch nư c nhà, là l c lư ng hùng h u th c hi n các nhi m v qu n lý nhà nư c. S nghi p xây d ng và b o v T qu c là s nghi p c a nhân dân. Chính vì v y, t p h p, t ch c cho nhân dân tham gia vào qu n lý nhà nư c và xã h i là yêu c u khách quan, c p bách trong t ch c, ho t ng c a nhà nư c. Nhân dân lao ng tham gia qu n lý nhà nư c và xã h i dư i nh ng hình th c r t a d ng và phong phú như: tham gia b u c ; th o lu n các d th o văn b n pháp lu t; giám sát vi c th c hi n c a các cơ quan nhà nư c, cán b , công ch c nhà nư c..vv Th c hi n nguyên t c này, nhà nư c ph i xây d ng và b o m th c hi n trong th c t các thi t ch nhân dân lao ng có th tham gia qu n lý nhà nư c m t cách gián ti p, hay tr c ti p. Ch ng h n s m xây d ng và ban hành Lu t Trưng c u dân ý; th c hi n t t và có hi u qu “Quy ch dân ch cơ s ”; xây d ng ch nhân dân nh n xét, góp ý ki n cho cơ quan nhà nư c, cán b công ch c nhà nư c; xây dưng ch ti p dân c a cơ quan nhà nư c, các c p chính quy n; xây d ng b ph n ti p nh n ơn thư, khi u n i c a dân…vv c. Nguyên t c t p trung dân ch Nguyên t c t p trung dân ch là nguyên t c có t m quan tr ng hang u và chi ph i tr c ti p các ho t ng c a b máy nhà nư c. Vì v y, nguyên t c này là m t trong nh ng nguyên t c ư c qui nh trong Hi n pháp. i u6 1 Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992(s a i), Nxb CTQG, H, 2002, tr.35.
 12. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 7 Hi n pháp năm 1992 ( s a i năm 2001) xác nh: “…Qu c h i, H i ng nhân dân và các cơ quan khác c a nhà nư c u t ch c và ho t ng theo nguyên t c t p trung dân ch ” Yêu c u c a nguyên t c này là b o m s ch o, i u hành t p trung, th ng nh t c a Trung ương, c a c p trên, trên cơ s phát huy y quy n ch ng, sang t o c a c p dư i, quy n làm ch nhân dân, c a cán b công ch c. N i dung c a nguyên t c t p trung dân ch th hi n trên nh ng cơ b n sau: - ia phương ph c tùng Trung ương trên cơ s phân c p, phân quy n r ng rãi, h p lý và c th . -C p dư i ph c tùng c p trên, cán b , nhân viên ph c tùng th trư ng. -Thi u s ph c tùng a s sau khi trao i, th o lu n dân ch . -C p dư i ch ng sáng t o trong quá trình th c hi n ch c năng nhi m v ư c giao nhưng ph i ch u s ki m tra c a c p trên. -Th c hi n nghiêm ch thông tin, báo cáo gi a c p trên và c p dư i, Trung ương và a phương. -B o m k lu t nhà nư c trong t ch c trong ho t ng c a các cơ quan nhà nư c. Th c hi n nguyên t c này c n ngăn ch n và kh c ph c hai khuynh hư ng: m t là, t p trung quan lieu, không b o m quy n ch ng, sang t o c a c p dư i, quy n làm ch c a nhân dân và cán b , công ch c dư i quy n. Hai là, t do, tuỳ ti n, phân tán, c c b a phương, b t ch p k cương, vô t ch c, vô k lu t. d. Nguyên t c pháp ch xã h i ch nghĩa Nguyên t c pháp ch xã h i ch nghĩa òi h i t ch c và ho t ng c a các cơ quan, t ch c nhà nư c ph i tuân th theo úng các qui nh c a pháp lu t. M i cán b , công ch c nhà nư c trong quá trình th c hi n nhi m v , qu n h n c a mình ph i ch p hành nghiêm ch nh, chính xác, tri t các qui
 13. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 8 nh c a pháp lu t. N u cơ quan, t ch c, cán b , công ch c nhà nư c vi ph m pháp lu t thì c n b x lý kip th i, nghiêm minh. Và n u vi ph m ó gây thi t h i t i l i ích h p pháp c a công dân, t ch c thì cơ quan, t ch c, cán b , công ch c nhà nư c vi ph m ph i b i thư ng. Th c hi n nguyên t c này nh m b o m tr t t , k cương, hi u l c, hi u qu ho t ng c a nhà nư c, b o m quy n và l i ích h p pháp c a công dân trong nhà nư c pháp quy n c a dân, do dân, vì dân. Th c hi n nguyên t c pháp ch xã h i ch nghĩa trong ho t ng c a nhà nư c ph i ti n hành xây d ng ư c h th ng pháp lu t ng b , hoàn ch nh, ch t lư ng cao và quan tr ng hơn là b o m cho pháp lu t ư c th c hi n trong th c t . Mu n v y ph i y m nh các ho t ng tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t, ti p t c i m i các cơ quan b o v pháp lu t ( công an, toà án, vi n ki m soát, thanh tra, ki m lâm, h i quan, b i biên phòng, qu n lý th trư ng), làm cho các cơ quan, l c lư ng này th c s là công c s c bén trong u tranh, b o v pháp lu t; huy ng s c m nh t ng h p c a toàn xã h i, nh t là s tham gia c a dân, c a phương ti n truy n thông i chúng trong u tranh b o v pháp lu t; x lý nghiêm minh, k p th i m i vi ph m pháp lu t, b o m nguyên t c m i ngư i bình ng trư c pháp lu t. . Nguyên t c có k ho ch và khách quan Nguyên t c òi h i m i t ch c, ho t ng c a nhà nư c u ph i có k ho ch, có nghĩa là ph i ư c cân nh c, tính toán, d ki n, l p k ho ch trư c, không ư c tuỳ ti n, ng u h ng ưa ra quy t nh m t cách v i vàng, ch p vá. ương nhiên, yêu c u này mâu thu n v i vi c ch ng, linh ho t, nh y bén trong quá trình gi i quy t x lý các tình hu ng phát sinh trong th c ti n qu n lý ho c nh ng tình hu ng do bi n ng chính tr , kinh t , văn hoá-xã h i; do thiên tai, d ch b nh, tai n n b t ng …
 14. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 9 M t khác, m i k ho ch v ch ra u d a trên nh n th c ch quan nhưng ph i m b o tính khách quan c a các d ki n và k ho ch ó. Yêu c u này òi h i m i d ki n, k ho ch trong t ch c, ho t ng c a nhà nư c ph i ư c nghiên c u lu n ch ng, có cơ s khoa h c, th c ti n. e. Nguyên t c công khai, l ng nghe ý ki n c a nhân dân và dư lu n xã h i Nguyên t c này òi h i m i ho t ng c a nhà nư c nói chung ph i ư c công khai nhân dân bi t tr nh ng thông tin, ho t ng mang tính bí m t qu c gia. Công khai m i ho t ng c a nhà nư c không nh ng mb o “ dân bi t, dân bàn, dân làm, dân ki m tra” mà còn th hi n thái tôn tr ng nhân dân. M t khác, thông qua công khai các ho t ng c a mình, nhà nư c l ng nghe ý ki n ph n h i c a nhân dân và dư lu n xã h i, ti p thu nh ng ý ki n úng c a dân k p th i i u ch nh, s a i, b sung sao cho các ch trương, chính sách, pháp lu t và các quy t nh t hi u qu t t nh t. Th c hi n nguyên t c này c n xây d ng ch công khai trong t ch c, ho t ng c a nhà nư c, trong ó quy nh trách nhi m nh kỳ báo cáo công vi c trư c dân c a các c p,các nghành. N u có s thay i, i u ch nh các quy t nh qu n lý ph i thông báo r ng rãi, gi i thích, trình bày v i nhân dân trên các phương ti n thông tin i chúng. Ngoài vi c xây d ng và th c hi n ch công khai, các c p, các nghành ph i t ch c công tác ti p dân, t ch c b ph n ti p thu, x lý, tr l i ơn thư, khi u n i c a dân. Làm t t hai công tác trên m i nhanh chóng n m b t ý ki n c a nhân dân và dư lu n xã h i cũng như ưa ra ư c nh ng chính sách úng n, phù h p lòng dân. 2.2 Nhóm các nguyên t c riêng Ngoài vi c th c hi n nh ng nguyên t c chung trong t ch c ho t ng nhà nư c nêu trên, qu ng lý hành chính nhà nư c còn ph i th c hi n nh ng nguyên t c riêng sau:
 15. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 10 a.Nguyên t c k t h p qu n lý theo nghành v i qu n lý theo lãnh th H th ng b máy hành chính nhà nư c nư c ta v a ư c t ch c theo c u trúc nghành, lien nghành kinh t k thu t Trung ương,v a t ch c theo c p hành chính ( t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, qu n, huy n, xã phư ng). Vì v y, trong qu n lý hành chính nhà nư c ph i mb ok th p qu n lý theo nghành v i qu n lý theo lãnh th . b.Nguyên t c phân nh và k t h p t t ch c năng qu n lý nhà nư c v kinh t v i ch c năng qu n lý kinh doanh c a các t ch c, ơn v kinh t Nguyên t c này òi h i ph i tách các ơn v kinh doanh kh i s ch o, i u hành tr c ti p c a các cơ quan hành chính nhà nư c. i u ó có nghĩa là các cơ quan hành chính nhà nư c qu n lý các ơn v kinh doanh thông qua chính sách, pháp lu t, các òn b y kinh t ( thu , các ưu ãi, mi n tr …), không tr c ti p can thi p vào các ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, tôn tr ng tính c l p, t ch c a các ơn v kinh doanh trong i u ki n phát tri n kinh t th trư ng. M t khác, i v i các doanh nghi p nhà nư c, bên c nh vi c phát huy tính c l p, t ch , t ch u trách nhi m và h ch toán c l p ph i huy ng và s d ng t t ngu n v n và các tài s n ư c giao khác, nh m th c hi n ư c các m c tiêu kinh t -xã h i do nhà nư c quy nh. c. Nguyên t c t p trung, th ng nh t, thông su t trong h th ng cơ quan hành chính nhà nư c Th c ch t, nguyên t c này chính là s c th hoá nguyên t c t p trung dân ch trong ho t ng c a cơ quan hành chính nhà nư c. Do c i m ho t ng qu n lý, i u hành tr c ti p các lĩnh v c i s ng xã h i, các lĩnh v c này l i luôn luôn v n ng phát tri n, bi n ng nên t ch c, ho t ng c a các cơ quan hành chính nhà nư c t Trung ương n cơ s ph i b o mt p trung, th ng nh t, thông su t.
 16. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 11 Nguyên t c này òi h i c p dư i ph i thi hành nghiêm ch nh và chính xác các m nh l nh, quy t nh qu n lý c a c p trên. Các cơ quan hành chính nhà nư c và các cán b công ch c c p trên ph i ư c giao quy n có th i u hành hành, qu n lý ư c ho t ng c a c p dư i, m t khác, n u ch p hành không t t ph i xý các i tư ng có lien quan. d. Nguyên t c hai chi u tr c thu c Theo nguyên t c này, cơ quan hành chính nhà nư c a phương, cơ s v a tr c thu c, ch u s qu n lý, i u hành c a cơ quan hành chính nhà nư c c p trên, v a là cơ quan ch p hành c a H i ng nhân dân cùng c p. Như v y, cơ quan hành chính nhà nư c v a tr c thu c h th ng ngang v a tr c thu c h th ng d c, k t h p hài hoà hai chi u tr c thu c này qu n lý hành chính nhà nư c có hai phương th c. Các m nh l nh, quy t nh c a cơ quan hành chính nhà nư c c p trên ph i ư c báo cáo H i ng nhân dân t i kỳ h p g n nh t. H i ng nhân dân th o lu n và quy t nh các ch trương, bi n pháp nh m t ch c th c hi n Hi n pháp, lu t, các văn b n dư i lu t, các m nh l nh, quy t nh qu n lý c a c p trên. . Nguyên t c tr c thu c th ng Theo nguyên t c này, m i cán b , công ch c hành chính, m i cơ quan hành chính nhà nư c trong quan h quan h qu n lý hành chính nhà nư c ch có m t u m i, m t ngư i ch huy, i u hành. Ch có trên cơ s tr c thu c th ng như v y m i m b o ho t ng qu n lý i u hành có hi u l c, hi u qu , không ch ng chéo. e. Nguyên t c t p th lãnh o,cá nhân ph trách Nguyên t c này yêu c u cao trách nhi m cá nhân c a ngư i ph trách trong qu n lý hành chính nhà nư c. ban hành các quy t nh, m nh l nh qu n lý, các cơ quan hành chính nhà nư c ph i có s trao i, th o lu n,
 17. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 12 huy ng ư c trí tu c a t p th nhưng ý ki n c a th trư ng, c a ngư i ph trách luôn luôn có tính quy t nh. 3. Hình th c qu n lý hành chính nhà nư c Hình th c qu n lý hành chính nhà nư c và qu n lý hành chính nhà nư c có m i quan h m t thi t v i nhau. ây là m i quan h gi a hình th c và n i dung. Mu n th c hi n m t n i dung qu n lý hành chính nhà nư c nào ó u ph i s d ng hay thông qua m t hình th c qu n lý nh t nh. Vì th , trư c khi tìm hi u khái ni m v hình th c qu n lý hành chính nhà nư c c n ph i xác nh ho t ng qu n lý hành chính nhà nư c là gì? Qu n lý hành chính nhà nư c hi u theo nghĩa r ng là s tác ng có t ch c, có nh hư ng c a các lo i cơ quan nhà nư c i v i hành vi ho t ng c a con ngư i và các quá trình xã h i b ng quy n l c nhà nư c, làm cho các ho t ng c a nhà nư c và các lĩnh v c c a i s ng xã h i v n ng, phát tri n theo m t tr t t nh t nh, nh m th c hi n m c ích qu n lý nhà nư c. Qu n lý hành chính nhà nư c chính là ho t ng qu n lý nhà nư c hi u theo nghĩa h p. Như v y, qu n lý hành chính nhà nư c là s tác ng có t ch c, có nh hư ng c a h th ng cơ quan hành chính nhà nư c i v i các quá trình xã h i và hành vi ho t ng c a con ngư i b ng quy n l c nhà nư c, làm cho các ho t ng c a nhà nư c và các lĩnh v c c a i s ng xã h i v n ng, phát tri n theo m t tr t t nh t nh, nh m th c hi n m c ích qu n lý nhà nư c. Ho t ng qu n lý hành chính nhà nư c ư c phân lo i như sau: Qu n lý hành chính nhà nư c c p Trung ương và qu n lý hành chính nhà nư c c p a phương Qu n lý hành chính nhà nư c th m quy n chung( do cơ quan hành chính nhà nư c th m quy n chung là Chính ph và U ban nhân dân các c p
 18. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 13 th c hi n) và qu n lý hành chính nhà nư c th m quy n riêng ( do cơ quan hành chính nhà nư c th m quy n riêng th c hi n). Qu n lý hành chính nhà nư c c p vĩ mô. Qu n lý hành chính nhà nư c theo ngành và qu n lý hành chính nhà nư c theo lãnh th . Các ho t ng cơ b n c a qu n lý hành chính nhà nư c nêu trên us d ng nh ng hình th c ho t ng qu n lý chung. Tuy nhiên, ho t ng qu n lý hành chính nhà nư c c a m i lo i cơ quan tuỳ thu c vào ch c năng nhi m v , th m quy n c a mình và m i ph m vi, lĩnh v c qu n lý mà s d ng nh ng hình th c ho t ng qu n lý khác nhau. V y hình th c qu n lý hành chính nhà nư c là gì? Hình th c qu n lý hành chính nhà nư c ư c hi u là s bi u hi n ra bên ngoài c a ho t ng qu n lý c a các cơ quan hành chính nhà nư c, ho c công ch c hành chính trong vi c th c hi n các ch c năng, nhi m v , th m quy n c a mình iv i các quan h xã h i. Hình th c qu n lý hành chính nhà nư c là hình th c th hi n m i quan h gi a ch th qu n lý iv i i tư ng b qu n lý. M i ch th qu n lý ( cơ quan hay công ch c hành chính) trong ho t ng. 3.1 Các hình th c qu n lý hành chính nhà nư c Khoa hoc quan lý nhà nư c khái quát sáu hình th c qu n lý hành chính nhà nư c sau ây: a. Hình th c ra văn b n qu n lý nhà nư c Nhà nư c ta qu n lý xã h i b ng pháp lu t, không ng ng tăng cư ng pháp ch xã h i ch nghĩa. Vì v y, trong qu n lý, i u hành các cơ quan qu n lý nhà nư c, các cán b công ch c hành chính không th ch b ng l i nói, d u hi u, kí hi u mà ph i b ng văn b n qu n lý.
 19. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 14 Văn b n qu n lý là ý chí c a ch th qu n lý, th hi n nh ng quy nh c th v vi c c m làm, ho c bu c ph i làm m t vi c nào ó, cho phép làm, hư ng d n làm như th nào và căn c vào ó, các ch th là i tư ng b qu n lý th c hi n. ng th i, văn b n qu n lý là căn c i chi u v i k t qu th c hi n ki m tra, ánh giá, x lý ho c truy c u trách nhi m v v t ch t, trách nhi m nhân s , trách nhi m v k lu t nhà nư c, trách nhi m hành chính và còn có th b truy c u trách nhi m hình s . Văn b n qu n lý có ba lo i: +Văn b n quy ph m pháp lu t: do các cơ quan hành chính có th m quy n ban hành, như ngh nh, ngh quy t, thông tư, quy t nh, ch th . Lo i văn b n này ư c qui nh nghiêm ng t trong qu n lý nhà nư c, theo qui nh c a Lu t Ban hành Văn b n qui ph m pháp lu t. Th m quy n ban hành văn b n qui ph m pháp lu t c a các cơ quan hành chính nhà nư c như sau: Chính ph ban hành ngh nh và ngh quy t; Th tư ng Chính ph ban hành quy t nh, ch th ; b , cơ quan ngang b ban hành thông tư, quy t nh; U ban nhân dân ban hành quy t nh, ch th . i v i u ban nhân dân xã, phư ng, th tr n ban hành ch th , quy t nh; H i ng nhân dân ban hành ngh quy t. iv iH i ng nhân dân c p xã, phư ng, th tr n không ph i cơ quan hành chính nhưng các ngh quy t này ch y u là quy t nh các bi n pháp t ch c th c hi n pháp lu t và bi n pháp th c hi n các nhi m v kinh t , xã h i, vì v y, n i dung c a nó r t g n gũi v i n i dung c a các quy t nh c a U ban nhân dân c p xã. +Văn b n qu n lý cá bi t, ư c g i là các quy t nh qu n lý hay văn b n áp d ng pháp lu t trong qu n lý hành chính nhà nư c nh m c th quy n và nghĩa v c a các bên trong quan h xã h i phát sinh trong qu n lý hành chính nhà nư c.
 20. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 15 +Văn b n qu n lý thông thư ng như: công văn, công i n, thông báo, gi y gi i thi u, biên b n h p v.v.. b. T ch c h i ngh H i ngh là cu c h p có t ch c bàn b c công vi c, ví d như cu c h p c a U ban nhân dân, H i ng nhân dân, hay cu c h p c a m t cơ quan nào ó. H i ngh là hình th c ho t ng qu n lý c a t p th lãnh o i n m t quy t nh, ch trương và bi n pháp qu n lý. H i ngh th o lu n bàn b c công vi c có lien quan n nhi u cơ quan, b ph n, c n ph i có s k t h p, ph i h p, giúp l n nhau. H i ngh còn có vai trò truy n t thông tin, hoc t p, bi u th thái ho c tuyên truy n, gi i thích ch trương, ư ng l i, pháp lu t. H i ngh bàn các công vi c s có ngh quy t c a h i ngh nhưng ch có nh ng ngh quy t có tính văn b n qui ph m pháp lu t m i có giá tr pháp lý. Còn l i là các quy t ngh có tính ch t khuy n cáo, ch o ho c ra các bi n pháp qu n lý c n áp d ng. H i ngh là hình th c c n thi t và quan tr ng c a ho t ng qu n lý hành chính nhà nư c. Tuy nhiên, c n t ch c h i ngh khoa h c có chương trình, n i dung c th , ti n hành trong m t th i gian ng n nhưng mang l i hi u qu cao. H i ngh là m t hình th c làm vi c ph bi n c a các cơ quan hành chính nhà nư c. Do ó, h i ngh ph i th hi n cac nguyên t c ho t ng c a Nhà nư c như nguyên t c t p trung dân ch , m b o s lãnh o t p th , cá nhân ph trách. H i ngh ư c ti n hành khi c n th o lu n, bàn b c. Trong h i ngh , thi u s ph i ph c tùng a s , nh ng v n quan trong ph i ư c s tán thành c a 2/3 s ngư i d h i ngh . K t qu c a h i ngh tuỳ thu c vào theo n i dung ư c qui nh trư c. Vì v y, hình th c h i ngh c n ư c chu n b , t ch c chu áo, v n ư c th o lu n và vai trò c a ngư i ch trì h i ngh là r t quan tr ng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2