intTypePromotion=3

luận văn:ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhân sự tại công ty INTECH

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:95

0
319
lượt xem
121
download

luận văn:ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhân sự tại công ty INTECH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các sản phẩm của ngành công nghệ thông tin là phần cứng, phần mềm và trí tuệ nhân tạo đang được ứng dụng vào hầu hết các lĩnh vực và các ngành nghề khác nhau của xã hội. Ngày càng có nhiều các cơ quan, xí nghiệp quốc doanh, các công ty có nhu cầu tin học hoá trong công tác quản lý của mình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn:ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhân sự tại công ty INTECH

 1. i LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “ ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý nhân s t i công ty INTECH.” GVHD: ThS.Lưu Minh Tu n
 2. ii M CL C Trang DANH M C CÁC CH VI T T T ......................................................v DANH M C CÁC B NG, HÌNH V .................................................. vi L I C M ƠN ..........................................................................................1 L IM U ..........................................................................................2 CHƯƠNG 1: T NG QUAN V TÀI ...............................................3 1.1. TÌNH HÌNH NG D NG CÔNG NGH THÔNG TIN ................... 3 1.1.1. Tình hình ng d ng CNTT trên th gi i .......................................... 3 1.1.2. Tình hình ng d ng CNTT t i Vi t Nam ......................................... 4 1.1.3. Tình hình ng d ng CNTT t i công ty INTECH .............................. 6 1.2. T NG QUAN V INTERNET ............................................................ 6 1.2.1. Gi i thi u v Internet ....................................................................... 6 1.2.2. L ch s phát tri n c a Internet.......................................................... 7 1.2.3. Các d ch v trên Internet .................................................................. 8 1.3. GI I THI U BÀI TOÁN................................................................... 12 1.3.1. tv n ...................................................................................... 12 1.3.2. Yêu c u bài toán ............................................................................ 12 1.3.3. M c ích c a bài toán .................................................................... 13 1.3.4. Ph m vi c a bài toán ...................................................................... 13 CHƯƠNG 2: KH O SÁT H TH NG ...............................................14 2.1. KH O SÁT TH C TR NG ............................................................. 14 2.2. SƠ HO T NG NGHI P V ................................................. 15 2.2.1. Sơ quy trình ho t ng nghi p v ............................................. 15 2.2.2. Mô t quy trình ho t ng nghi p v ............................................. 15 2.2.3. Yêu c u c a h th ng ..................................................................... 16 GVHD: ThS.Lưu Minh Tu n
 3. iii 2.3. M T S M U BÁO CÁO THU Ư C .......................................... 18 2.4. L A CH N MÔI TRƯ NG CÀI T ........................................... 25 2.4.1. Apache Web Server ....................................................................... 25 2.4.2. Gi i thi u PHP............................................................................... 25 2.4.3. MySQL .......................................................................................... 32 2.4.4. Gi i thi u công c Crystal Report ................................................. 34 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH H TH NG .............................................36 3.1. BI U PHÂN C P CH C NĂNG ............................................... 36 3.1.1. Xây d ng bi u phân c p ch c năng........................................... 36 3.1.2. Mô t các ch c năng ...................................................................... 37 3.2. BI U LU NG D LI U ............................................................ 38 3.2.1. Các ký hi u quy ư c s d ng trong bi u lu ng d li u ............. 38 3.2.2. Bi u lu ng d li u m c khung c nh .......................................... 39 3.2.3. Bi u lu ng d li u m c nh ..................................................... 41 3.2.4. Bi u lu ng d li u m c dư i nh ............................................. 43 3.3. SƠ TH C TH - LIÊN K T (E – R) ......................................... 52 3.2.1. Xác nh các th c th .................................................................... 52 3.2.2. Xác nh các liên k t...................................................................... 53 3.2.3. Xây d ng sơ th c th - liên k t (E-R) ...................................... 57 CHƯƠNG 4:THI T K VÀ CÀI T H TH NG..........................58 4.1. THI T K CƠ S D LI U ............................................................ 58 4.1.1. Thi t k các b ng d li u ............................................................... 58 4.1.2. M i quan h gi a các b ng ............................................................ 68 4.2. THI T K GIAO DI N MÀN HÌNH ............................................... 69 4.2.1 M t s giao di n khi th c hi n chương trình .................................. 69 4.2.2. M t s m u báo cáo khi th c hi n chương trình ............................ 75 GVHD: ThS.Lưu Minh Tu n
 4. iv 4.3. THI T K KI M SOÁT ................................................................... 78 4.3.1. Xác nh nhu c u b o m t c a h th ng ......................................... 78 4.3.2. Ch sao lưu, ph c h i d li u .................................................... 78 4.3.3. Phân nh các nhóm ngư i dùng .................................................... 79 4.3.4. Quy nh quy n h n cho các nhóm ngư i dùng ............................. 79 4.4. HƯ NG D N CÀI T VÀ S D NG CHƯƠNG TRÌNH .......... 80 4.4.1. Hư ng d n cài t chương trình .................................................... 80 4.4.2. Hư ng d n s d ng chương trình................................................... 81 K T LU N ............................................................................................82 I. ÁNH GIÁ K T QU THU Ư C .................................................... 82 II. NH NG T N T I C A H TH NG................................................ 82 III. HƯ NG PHÁT TRI N TRONG TƯƠNG LAI ............................... 83 TÀI LI U THAM KH O .....................................................................84 GVHD: ThS.Lưu Minh Tu n
 5. v DANH M C CÁC CH VI T T T STT T vi t t t Gi i nghĩa 1 AT&T American Telephone and Telegraph 2 IBM International Business Machines Coporation 3 WAN Wide Area Network 4 LAN Local Area Network 5 MCI Media Control Interface 6 HDI Human Developement Index 7 ARPANET Advanced Research Projects Agency Network 8 TCP/IP Transmission Control Protocol/ Internet Protocol 9 DoD Denial of Service 10 ISP Internet Service Provider 11 FTP File Transfer Protocol 12 IRC Internet Relay Chat 13 WWW World Wide Web 14 CCNA Cisco Certified Network Administrator 15 MCSA Microsoft Certified Systems Administrator 16 KT- KL Khen thư ng- k ku t 17 DSNV Danh sách nhân viên 18 PHP Persional Home Page 19 CSDL Cơ s d li u 20 HTML HyperText Markup Language 21 CNTT Công ngh thông tin GVHD: ThS.Lưu Minh Tu n
 6. vi DANH M C CÁC B NG, HÌNH V STT N i dung Trang Hình 2.1 Sơ ho t ng nghi p v c a h th ng 15 Hình 3.1 Bi u phân c p ch c năng c a h th ng 36 Hình 3.2 Bi u lu ng d li u m c khung c nh 39 Hình 3.3 Bi u lu ng d li u m c nh c a h th ng 41 Hình 3.4 Bi u lu ng d li u ch c năng “H th ng” 43 Hình 3.5 Bi u lu ng d li u ch c năng “Nhân s ” 45 Hình 3.6 Bi u lu ng d li u ch c năng “Báo cáo” 47 Hình 3.7 Bi u lu ng d li u ch c năng “C p nh t danh m c t i n” 50 Hình 3.8 Sơ th c th - liên k t (E - R) 57 Hình 4.1 M i quan h gi a các b ng d li u 68 Hình 4.2 Giao di n màn hình ăng nh p vào h th ng 69 Hình 4.3 Giao di n màn hình trang chính 70 Hình 4.4 Giao di n màn hình i m t kh u 71 Hình 4.5 Giao di n màn hình c p nh t ch c v m i 72 Hình 4.6 Giao di n màn hình s a ch c v 72 Hình 4.7 Giao di n màn hình thêm m i ch c v 73 Hình 4.8 Giao di n màn hình qu n lý theo phòng ban 74 Hình 4.9 Giao di n màn hình danh sách nhân viên theo “phòng nhân s ” 74 Hình 4.10 Báo cáo danh sách nhân viên theo ch c v 75 Hình 4.11 Báo cáo danh sách nhân viên theo phòng ban 75 Hình 4.12 Báo cáo danh sách nhân viên theo lo i h p ng 76 Hình 4.13 Báo cáo danh sách nhân viên thay i công tác 76 GVHD: ThS.Lưu Minh Tu n
 7. vii Hình 4.14 Báo cáo danh sách nhân viên theo b ng c p 77 Hình 4.15 Báo cáo danh sách nhân viên khen thư ng/ k lu t 77 B ng 4.16 Sao lưu d li u 79 B ng 4.17 Phân nh quy n h n ngư i dùng 80 GVHD: ThS.Lưu Minh Tu n
 8. 1 L I C M ƠN Trư c h t, em xin chân thành c m ơn th y giáo ThS.Lưu Minh Tu n gi ng viên khoa CNTT trư ng i h c Kinh t Qu c dân ã t n tình giúp em trong quá trình th c hi n lu n văn t t nghi p. Em xin g i l i c m ơn t i anh Ph m M nh Hùng - trư ng phòng ph n m m Công ty c ph n t p oàn u tư công ngh INTECH ã giúp em trong vi c tìm hi u tài và cung c p các tài li u liên quan. Cu i cùng, em xin c m ơn các th y cô giáo ã tr c ti p gi ng d y em trong nh ng năm h c v a qua, cùng toàn th b n bè, ngư i thân ã nhi t tình ng h và ng viên em có th th c hi n t t lu n văn t t nghi p này cũng như t tin làm vi c sau này. M c dù ã r t c g ng, nhưng trong m t kho ng th i gian có h n, cũng như h n ch v m t ki n th c c a b n thân nên không th tránh kh i nhi u thi u sót. Chính vì v y, em r t mong nh n ư c s góp ý c a các th y giáo, cô giáo cũng như c a b n bè và nh ng ngư i quan tâm n tài ư c trình bày trong cu n lu n văn này giúp cho tài ư c hoàn thi n hơn. Em xin chân thành c m ơn./. Hà N i ngày 29 tháng 5 năm 2008 Sinh viên th c hi n Khu t Th Trang GVHD: ThS.Lưu Minh Tu n
 9. 2 L IM U Các s n ph m c a ngành công ngh thông tin là ph n c ng, ph n m m và trí tu nhân t o ang ư c ng d ng vào h u h t các lĩnh v c và các ngành ngh khác nhau c a xã h i. Ngày càng có nhi u các cơ quan, xí nghi p qu c doanh, các công ty có nhu c u tin h c hoá trong công tác qu n lý c a mình. M t khác, có th nói, y u t quan tr ng nh t quy t nh t i s thành công hay th t b i c a m t công ty chính là y u t ngu n nhân l c. Chính t m quan tr ng này ã làm n y sinh nhu c u qu n lý nhân s trong công ty m t cách có h th ng và toàn di n nh t.Vi c qu n lý nhân s có hi u qu s giúp các nhà qu n lý có các chi n lư c i u ch nh cho phù h p. Xu t phát t nhu c u ó, em ã ch n tài “ ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý nhân s t i công ty INTECH”. Do ki n th c và kinh nghi m c a b n thân còn h n ch nên vi c th c hi n không th tránh kh i nh ng thi u xót. R t mong ư c s óng góp ý ki n c a quý th y cô trong b môn công ngh thông tin trư ng i h c Kinh t Qu c dân cùng toàn th b n bè tài ư c hoàn thi n hơn. Cu i cùng, em xin chân thành c m ơn ThS. Lưu Minh Tu n, anh Ph m M nh Hùng, cùng toàn th các anh, ch trong Công ty ã t n tình hư ng d n giúp em th c hi n tài này. GVHD: ThS.Lưu Minh Tu n
 10. 3 CHƯƠNG 1: T NG QUAN V TÀI 1.1. TÌNH HÌNH NG D NG CÔNG NGH THÔNG TIN 1.1.1. Tình hình ng d ng CNTT trên th gi i CNTT ang làm bi n i sâu s c i s ng kinh t , văn hóa, xã h i c a các nư c trên th gi i trong ó có Vi t Nam. CNTT ư c ng d ng r ng rãi trong m i lĩnh v c, thúc y nhanh quá trình tăng trư ng, chuy n d ch cơ c u kinh t , thay i cơ c u xã h i. CNTT góp ph n t o ra nhi u ngành ngh kinh t m i, làm thay i sâu s c ngành công nghi p hi n i, tăng kh năng c nh tranh c a các ngành công nghi p truy n th ng, thông qua m t h th ng h tr như vi n thông, thương m i i n t , d ch v truy n thông a phương ti n. Nhi u nư c ang phát tri n, trong ó có không ít qu c gia tuy nghèo và i sau, song bi t t n d ng cơ h i ng d ng và phát tri n CNTT, nên ã t o ư c nh ng bư c phát tri n vư t b c. Tiêu bi u trong nhóm nư c này ph i k t i là n , Trung Qu c, Hàn Qu c. Các t ch c qu c t ã ánh giá cao vai trò c a CNTT i v i quá trình phát tri n kinh t - xã h i c a các nư c, do ó ã t ch c nhi u di n àn, h i ngh , h i th o tuyên truy n, qu ng bá, t ng k t kinh nghi m, nêu bài h c, khuy n cáo chương trình hành ng, hư ng d n các nư c ho ch ch chi n lư c ng d ng và phát tri n công ngh thông tin. H i ngh thư ng nh G-8 t i Okinawa – Nh t B n (7/2000) v xã h i thông tin toàn c u, ã kh ng nh CNTT ang nhanh chóng tr thành m t ng l c s ng còn, t o tăng trư ng kinh t cho th gi i. CNTT mang l i c cơ h i và thách th c l n cho c n n kinh t m i phát tri n và ang phát tri n. N m b t ư c ti m năng c a CNTT, cho phép vư t qua các rào c n l c h u v phát tri n cơ s h t ng công ngh nâng cao hi u qu trong vi c th c hi n các m c tiêu xóa ói gi m nghèo, c i thi n i u ki n y t , chăm sóc s c kh e, giáo d c ào GVHD: ThS.Lưu Minh Tu n
 11. 4 t o, cũng như thương m i. làm ư c i u ó các nư c ang phát tri n ph i xây d ng các chi n lư c qu c gia, xây d ng môi trư ng pháp lý và chính sách khuy n khích phát tri n và khai thác CNTT th c hi n các m c tiêu phát tri n xã h i, phát tri n ngu n nhân l c CNTT, khuy n khích sáng ki n c ng ng và h p tác trong nư c 1.1.2. Tình hình ng d ng CNTT t i Vi t Nam Công ngh thông tin là m t trong các ng l c quan tr ng nh t c a s phát tri n, cùng m t s ngành công ngh cao khác ang làm bi n i sâu s c i s ng kinh t , văn hóa, xã h i c a th gi i hi n i. ng d ng và phát tri n CNTT nư c ta nh m góp ph n gi i phóng s c m nh v t ch t, trí tu tinh th n c a toàn dân t c, thúc y công cu c i m i, phát tri n nhanh và hi n i hóa các ngành kinh t , tăng cư ng năng l c c nh tranh c a các doanh nghi p, h tr có hi u qu cho quá trình ch ng h i nh p kinh t qu c t , nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a nhân dân, m b o an ninh qu c phòng và t o kh năng i t t ón u th c hi n th ng l i s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. Ngh quy t s 26-NQ/TW, ngày 30-3-1991 c a B Chính tr v khoa h c và công ngh trong s nghi p i m i ã nêu: “T p trung phát tri n m t s ngành khoa h c công ngh mũi nh n như i n t , tin h c,…”. Ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương (khóa VII) ngày 30-7-1994 xác nh: “Ưu tiên ng d ng và phát tri n các công ngh tiên ti n, như công ngh thông tin ph c v yêu c u i n t hóa và tin h c hóa n n kinh t qu c dân”, Ngh quy t ih i i bi u ng toàn qu c l n th VIII nh n m nh: “ ng d ng công ngh thông tin trong t t c các lĩnh v c kinh t qu c dân, t o ra s chuy n bi n rõ r t v năng su t, ch t lư ng và hi u qu ; hình thành m ng thông tin qu c gia liên k t v i m t s m ng thông tin qu c t ”… th ch hóa v m t nhà nư c, Chính ph ã ban hành Ngh quy t s 49/CP ngày 4-8-1993 v “Phát tri n công ngh thông tin Vi t Nam trong nh ng năm 90”. Th c hi n các ch trương c a ng và Nhà nư c, t nh ng năm 70 công ngh thông tin nư c ta ã ư c ng d ng và phát tri n, góp ph n quan tr ng thúc y phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. GVHD: ThS.Lưu Minh Tu n
 12. 5 Nh n th c toàn th xã h i v vai trò và ý nghĩa quan tr ng c a công ngh thông tin ã ư c nâng lên m t bư c. Ngu n nhân l c v công ngh thông tin tăng lên áng k . Vi n thông ang phát tri n nhanh theo hư ng hi n i hóa. Ngh quy t 07/2000/NQ-CP ngày 5-6-2000 c a Chính ph v xây d ng và phát tri n công nghi p ph n m m giai o n 2000-2005 ang và s ti p t c t o môi trư ng thu n l i cho các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c u tư, kinh doanh, s n xu t và cung ng d ch v ph n m m. Tuy nhiên, CNTT Vi t Nam hi n nay v n ang tình tr ng l c h u, phát tri n ch m, có nguy cơ t t h u xa hơn so v i nhi u nư c trên th gi i và trong khu v c. Vi c ng d ng CNTT chưa áp ng ư c yêu c u c a công cu c công nghi p hóa, hi n i hóa và yêu c u v h i nh p khu v c và qu c t , vai trò ng l c và ti m năng to l n c a công ngh thông tin chưa ư c phát huy m nh m ; vi c phát tri n nhân l c CNTT chưa ư c chu n b k p th i c v s lư ng và ch t lư ng, v chuyên môn cũng như v trình ngo i ng , vi n thông và Internet chưa thu n l i, chưa áp ng các yêu c u v t c , ch t lư ng và giá cư c cho ng d ng và phát tri n CNTT; u tư cho CNTT chưa m c c n thi t; qu n lý nhà nư c v lĩnh v c này v n phân tán và chưa hi u qu , ng d ng công ngh thông tin m t s nơi còn hình th c, chưa thi t th c và còn lãng phí. Nguyên nhân ch y u là do nh n th c c a các c p, các ngành và toàn xã h i v vai trò c a CNTT chưa y ; th c hi n chưa y các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c; chưa k t h p ch t ch ng d ng công ngh thông tin v i quá trình cơ c u l i s n xu t, kinh doanh, c i cách hành chính, i m i phương th c lãnh o c a ng và s qu n lý c a Nhà nư c; ch m ban hành các chính sách áp ng nhu c u ng d ng và phát tri n CNTT; qu n lý nhà nư c trong các lĩnh v c máy tính, vi n thông và thông tin i n t chưa th ng nh t, thi u ng b , chưa t o ư c môi trư ng c nh tranh lành m nh cho vi c cung ng d ch v vi n thông và Internet, chưa coi u tư cho xây d ng h t ng thông tin là lo i u tư xây d ng h t ng kinh t , xã h i. GVHD: ThS.Lưu Minh Tu n
 13. 6 1.1.3. Tình hình ng d ng CNTT t i công ty INTECH Công ty c ph n t p oàn u tư công ngh INTECH là m t công ty chuyên ho t ng trong lĩnh v c cung c p các ph n c ng máy tính và các ph n m m tin h c. Chính vì v y, y u t công ngh luôn ư c cao trong công ty. Công ty có 32 nhân viên thì 100% nhân viên là hi u bi t v CNTT và 95% trong s ó là t t nghi p các trư ng ào t o chuyên ngành CNTT. Trong công ty, h th ng máy tính ư c l p m ng có th trao i và c p nh t thông tin nhanh chóng. M i phòng ư c trang b y máy tính và các thi t b liên quan cho t ng ngư i. nâng cao trình c a cán b , nhân viên, Intech còn t o i u ki n cho k thu t viên tham gia vào các khoá h c v công ngh thông tin như: 03 ngư i tham gia khoá h c CCNA (Cisco Certified Network Associate) c a Cisco; 05 ngư i tham gia ch ng ch MCSA (Microsoft Certified System Administrator) c a t p oàn Microsoft và m t s khoá h c tr c tuy n cho b ph n k toán, b ph n kinh doanh... T t c các khoá h c u ư c công ty tài tr 100%. Công ty ã có Website riêng c a mình t i a ch : http://www.intech.com.vn. B ph n ph n m m ã tri n khai xây d ng ư c các website cho m t s cơ quan như: B o hi m Xã h i Hà N i, B o hi m Xã h i i n Biên… B ph n nhân s và k toán s d ng các ph n m m ng d ng ho t ng có hi u qu . 1.2. T NG QUAN V INTERNET 1.2.1. Gi i thi u v Internet Internet là m ng toàn c u ư c hình thành t các m ng nh hơn, liên k t hàng tri u máy tính trên th gi i thông qua cơ s h t ng vi n thông. Internet b t u như là m t phương ti n các nhà nghiên c u và khoa h c các cơ s khác nhau và các nư c khác nhau có th chia s thông tin. GVHD: ThS.Lưu Minh Tu n
 14. 7 Internet cung c p cho b n cơ s h t ng có th th hi n tr c tuy n và cho phép t t c m i ngư i trên th gi i có th truy nh p n World Wide Web (WWW). Internet cho phép kh năng cung c p cho khách hàng, các i tác kinh doanh hi n t i và tương lai, truy nh p d dàng t i các thông tin v công ty và các s n ph m c a b n t nhà hay văn phòng công ty. WWW n m l p trên cùng c a Internet, nó là thông tin h a n m t i các máy ch (Server) mà m i ngư i truy c p n. Khi s d ng Internet tăng lên, các website s ph i thay i áp ng các yêu c u m i. Nh ng thay i trên Internet có th phân lo i thành các th h c a các Website như sau : Th h 1: Lúc u các công ty t o ra các website dư i d ng các catalog tr c tuy n c a công ty. Th h 2: Khi Internet tr nên tinh vi hơn, nhi u công ty ý th c ư c ti m năng c a nó. Các nhà qu n lý thi t l p các website ph n ánh các v n trong công ty: quan h v i nhà u tư, s m nh c a công ty… Th h 3: Khi các công ty b t u hi u ư c ti m năng c a Internet thúc y các giao d ch gi a b n thân và doanh nghi p và gi a các doanh nghi p v i khách hàng thì các website tr nên ơn gi n hơn, nhanh hơn và t p trung hơn vào các nhu c u c th c a nh ng cá nhân tham quan các site. Th h 4: Tương lai c a Internet là các website th h 3. Các website th h 4 v m t hình th c cũng gi ng các website th h 3. S khác nhau gi a website th h 3 và th h 4 ch y u là góc công ngh phía sau. Các site th h 4 ư c t o ra m t cách ng và ư c tích h p ch t ch vào các ho t ng c a công ty. 1.2.2. L ch s phát tri n c a Internet Internet- còn g i là Net – là m ng truy n thông toàn c u k t n i hàng trăm ngàn m ng máy tính. Các m ng máy tính là nh ng m ng l n di n r ng (WAN) như các m ng c a các công ty xuyên qu c gia như IBM, AT&T, Digital Equipment và GVHD: ThS.Lưu Minh Tu n
 15. 8 Hewlett-Packard cho n nh ng m ng c c b (LAN) nh c a b t kỳ s h u nào kh p nơi trên toàn c u. M i m ng máy tính l i có th có nhi u máy tính ch HOST (máy tính cung c p d ch v ) và hàng trăm ngàn máy tính riêng l k t n i s d ng d ch v Internet – cũng ư c g i là “siêu xa l thông tin” (Information Superhighway). Các qu c gia có k t n i m ng Internet toàn c u thư ng xây d ng m ng ư ng tr c t c cao (high- speed backbone network) v i m t s nút truy nh p m ng Internet (Internet Access Nodes) và m t s c ng k t n i v i “siêu xa l thông tin”, nghĩa là v i m ng Internet thông tin toàn c u. Ngu n g c c a Internet là ARPANET, m t m ng thí nghi m thu c m t d án do b qu c phòng kh i u và tài tr thông qua cơ quan các d án nghiên c u cao c p ARPA năm 1969. M ng liên k t trung tâm máy tính và x lý thông tin c a B qu c phòng v i các trung tâm nghiên c u khoa h c và quân s , m t s l n các trư ng i h c ang ti n hành các nghiên c u quân s ư c tài tr . M ng k t h p nhi u lo i máy tính khác nhau (nhà ch t o, t ch c và c u trúc cơ s h i u hành, các ph n m m ng d ng...) n m cách xa nhau trao i và chia s các tài nguyên thông tin. M t trong nh ng m c tiêu c a ARPANET là làm sao s truy n thông tin trong m ng v n còn duy trì ngay c khi có m t s thành ph n m ng (các máy tính các nút m ng và truy n d n liên k t các máy tính) b h ng. ARPANET ã phát tri n giao th c k t n i m ng g i là TCP/IP, ó là ngôn ng cho t t c các máy tính khác nhau k t n i trên m ng có th nói chuy n v i nhau. Năm 1974 hai nhà khoa h c máy tính VinCert và Bob Kahn ã xu t b n tài li u trình bày chi ti t v TCP/IP, và TCP/IP ã tr thành giao th c m ng ARPANET. Ph i n năm 1982 DoD m i tuyên b giao th c TCP/IP là giao th c tiêu chu n c a DoD, và ARPANET là m ng xương s ng cho nhi u m ng máy tính k t n i v i nó n u ch p nh n TCP/IP là giao th c k t n i. Năm 1983, Internet chính th c ra i. 1.2.3. Các d ch v trên Internet Các d ch v cơ b n trên Internet ươc chia ra làm 4 nhóm: GVHD: ThS.Lưu Minh Tu n
 16. 9 Các d ch v l y thông tin (FTP và Gopher) Các d ch v tìm ki m thông tin (WAIS, Archie, Veronica) Các d ch v truy n thông (Email, Telnet, UseNet, IRC) Các d ch v truy n thông a phương ti n (WWW) 1.2.3.1. D ch v l y thông tin * D ch v truy n t p tin FTP FTP là m t d ch v cho phép sao chép file t m t h th ng máy tính này n m t h th ng máy tính khác. FTP bao g m th t c và chương trình ng d ng, và là m t trong nh ng d ch v ra i s m nh t trên Internet. FTP có th ư c dùng m c h th ng (command- line), trong Web browser hay m t s ti n ích khác. FTP vô cùng h u ích cho nh ng ngư i dùng Internet. s d ng d ch v này, trên máy tính c a ngư i s d ng ph i có ph n m m FTP (FTP- client) và ăng ký quy n s d ng d ch v (account) v i máy tính d ch v FTP xa (FTP- server) cho phép truy n t i các t p tin. * D ch v Gophserver (Gopher- server)- tra c u và l y t p tin theo danh m c c a th c ơn ây là m t d ch v cho phép ngư i dùng v i chương trình Gopher client truy nh p t i các máy tính d ch v Gopher hi n th và l y các thư m c và các t p tin. D ch v Gopher cung c p giao di n theo th c ơn v i các ngu n tài nguyên có các máy d ch v Gopher mà không c n ph i ưa vào các l nh th c hi n vi c chuy n các thư m c và các t p tin. 1.2.3.2. D ch v tìm ki m thông tin * D ch v Archie – Tìm ki m thông tin theo danh sách t p tin tr giúp cho ngư i s d ng tìm ki m nhanh các t p tin c n, trên Internet t o l p ra các máy tính d ch v (Archie server), trên ó l p ch s c a các t p tin ch a trên GVHD: ThS.Lưu Minh Tu n
 17. 10 các máy tính d ch v FTP gi u tin trên Internet. t o l p danh sách này, các máy tính d ch v lưu tr ph i thư ng xuyên k t n i v i các máy tính d ch v FTP gi u tin c p nh t danh sách t t c các t p có trên các máy d ch v FTP d u tên. Nh ng danh sách ó có ư c xây d ng thành các cơ s d li u có ch s hoá ngư i s d ng truy nh p và th c hi n tìm ki m t p tin d dàng. truy nh p t i các máy tính d ch v lưu tr , ngư i s d ng ph i có trên máy tính c a mình chương trình s d ng d ch v Archie ho c dùng giao th c k t n i v i máy ch t xa Telnet. * D ch v Veronica - Tìm ki m thông tin theo danh m c c a các th c ơn Có th dùng thêm d ch v Veronica tr giúp ngư i dùng tìm ki m nhanh hơn các máy tính d ch v Gopher ch a các thông tin và các t p tin mong mu n. Cũng tương t Archie, trên máy tính d ch v Veronica t o CSDL ph c v cho tìm ki m. Veronica là d ch v tìm ki m các danh m c c a th c ơn trên các máy d ch v Gopher. s d ng Veronica ngư i s d ng c n ph i k t n i v i m t máy tính d ch v Gopher ư c phép truy nh p t i m t máy tính d ch v Veronica. CSDL ph c v cho tìm ki m c a máy d ch v Veronica ư c xây d ng b ng cách quét các th c ơn c a t t c các máy d ch v Gopher trên toàn c u và có th tìm th y ư c không gian Gopher mà ngư i s d ng mong mu n. Khi ó máy d ch v Veronica xây d ng ư c m t th c ơn Gopher ch a t t c các danh m c phù h p v i nhu c u ngư i s d ng. Ngư i s d ng ch vi c ki m tra l i các danh m c ó b ng cách ch n chúng trên th c ơn tương t như cách ch n th ng các danh m c mong mu n trên th c ơn t các máy d ch v Gopher. * D ch v WAIS - Tìm ki m thông tin di n r ng ây là d ch v cho phép ngư i dùng tìm ki m t t c các tài li u trên toàn c u theo m t ch nào ó. Ngư i s d ng ph i có chương trình WAIS client ch y trên máy tính c a mình k t n i v i máy tính d ch v thông tin di n r ng. Th t c tìm ki m ơn gi n: ngư i s d ng, trên máy tính c a mình vi t m t dòng ch c a tài GVHD: ThS.Lưu Minh Tu n
 18. 11 li u tìm ki m cách hành văn bình thư ng và g i t i WAIS server. WAIS server ti p nh n yêu c u và tìm trong CSDL c a nó t t c các tài li u liên quan t i ch yêu c u, n u tìm th y, nó chuy n l i cho các tài li u ó các ch s , sau ó ngư i s d ng dùng chuy n t i các tài li u và hi n th các tài li u ó lên máy tính c a mình. 1.2.3.3. D ch v truy n thông * D ch v thư i n t Email Email là d ch v Internet ư c s d ng r ng rãi nh t hi n nay. H u h t các thông báo d ng text ơn gi n, nhưng ngư i s d ng có th g i kèm các file ch a các hình nh như sơ , nh. H th ng Email trên Internet là h th ng thư i n t l n nh t trên th gi i, và thư ng ư c s d ng cùng v i các h th ng chuy n thư khác. * D ch v ăng nh p t xa Telnet Telnet cho phép ngư i s d ng t m t tr m làm vi c c a mình có th ăng nh p vào m t tr m xa qua m ng và làm vi c v i h th ng y như là m t tr m cu i n i tr c ti p v i tr m xa ó. Telnet là m t giao th c tương i ơn gi n hơn so v i các chương trình ph ng t o tr m cu i (terminal emulator) ph c t p hi n nay. ây là m t ng d ng hoàn toàn khác, vì các emulator ó thư ng cung c p liên k t ph ng t o tr m cu i d b , trong khi Telnet cung c p s ph ng t o tr m cu i c a m ng. Lý do chính c a s ph bi n c a Telnet là vì ó là m t c t m (trong public domain) và kh d ng r ng rãi cho t t c các h n n ch y u hi n nay. kh i ng Telnet, t tr m làm vi c c a mình ngư i s d ng ch vi c gõ: telnet . Sau ó n u m ng ho t ng t t thì b n ch vi c th c hi n theo các thông báo hi n th trên màn hình. Telnet có m t t p l nh i u khi n h tr cho quá trình th c hi n. GVHD: ThS.Lưu Minh Tu n
 19. 12 1.2.3.4. D ch v truy n thông a phương ti n – World Wide Web – WWW WWW là d ch v Internet ra i g n ây nh t, nhưng phát tri n nhanh nh t hi n nay. Web cung c p m t giao di n vô cùng thân thi n v i ngư i dùng, d s d ng, vô cùng thu n l i và ơn gi n tìm ki m thông tin. Web liên k t thông tin d a trên công ngh hyper- link (siêu liên k t), cho phép các trang Web liên k t v i nhau tr c ti p qua các a ch c a chúng. Thông qua Web, ngư i dùng có th : Phát hành các tin t c c a mình và c tin t c t kh p nơi trên th gi i. Qu ng cáo v mình, v công ty hay t ch c c a mình cũng như xem các lo i qu ng cáo trên th gi i, t tìm ki m vi c làm, tuy n d ng nhân viên, công ngh và s n ph m m i, tìm b n... Trao i thông tin v i b n bè, các t ch c xã h i, các trung tâm nghiên c u... Th c hi n các d ch v chuy n ti n hay mua bán hàng hoá. Truy nh p các cơ s d li u c a các t ch c, công ty (n u như ư c phép). 1.3. GI I THI U BÀI TOÁN 1.3.1. tv n Xu t phát t nhu c u qu n lý nhân s t th c t và nhu c u qu n lý nhân viên c a công ty. Yêu c u có m t ph n m m qu n lý tr giúp cho lãnh o và nhân viên trong công ty qu n lý nhân s . Các thao tác c a ph n m m thân thi n v i ngư i dùng, tránh ư c các sai sót không th tránh kh i khi làm vi c tr c ti p, tránh làm m t mát thông tin, d hi u, d s d ng cho nh ng ngư i không ư c qua ào t o v công ngh thông tin. Chính t nhu c u ó ã n y sinh nhu c u xây d ng Website áp d ng công ngh PHP và dùng h qu n tr CSDL MySQL nh m áp ng yêu c u trên. 1.3.2. Yêu c u bài toán Bài toán qu n lý nhân s trên Web ph i áp ng các yêu c u sau: Qu n lý nhân s ang ho t ng trong công ty. GVHD: ThS.Lưu Minh Tu n
 20. 13 Khi tuy n m i nhân viên thì ph i c p nh t ư c h sơ c a nhân viên ó và theo dõi quá trình công tác trong th i gian làm vi c t i công ty. Khi cán b , nhân viên ư c chuy n công tác, khen thư ng hay k lu t, xin ngh ... thì các thông tin ó ph i ư c lưu trong h sơ c a nhân viên ó. ưa ra các báo cáo, th ng kê tình hình nhân s t ó có các phương pháp i u ch nh cho phù h p v i yêu c u. Tìm ki m, tra c u thông tin v nhân viên theo m t yêu c u nào ó ph c v cho m t s trư ng h p. Phân quy n cho t ng i tư ng riêng bi t cho phù h p. 1.3.3. M c ích c a bài toán Tìm hi u quy trình qu n lý nhân s trong công ty Tìm hi u và nghiên c u v ngôn ng l p trình PHP và h qu n tr cơ s d li u MySQL. Tìm hi u cách t o l p m t website. Xây d ng ư c giao di n thân thi n v i ngư i dùng. X lý và ưa ra các thông tin m t cách nhanh nh y và chính xác phù h p v i yêu c u c a ngư i dùng. 1.3.4. Ph m vi c a bài toán Bài toán áp d ng cho vi c qu n lý nhân s trong công ty Intech. Bài toán qu n lý các v n liên quan n nhân s trong công ty ch chưa c p t i vi c qu n lý lương, qu n lý công vi c, i u chuy n nhân viên gi a các phòng ban trong công ty. GVHD: ThS.Lưu Minh Tu n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản